ارزانترین ارزهای دیجیتال بایننس علی بابا اکس
ارزانترین ارزهای دیجیتال بایننس

ارزان ترین ارزهای بایننس

ارزان ترین ارزهای بایننس
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعت
۱۴SHIB$ ۰.۰۰۰۰۱۱ ۰۰.۹۰%۱.۶۶%۲.۶۱%$ ۶.۱۶ B$ ۲۶۲.۶۱ M۵۴۹.۰۶ T SHIBبی نهایت۰.۰۴" برابر "
۳۱LUNC$ ۰.۰۰۰۲۹۲ ۹۵.۶۳%۴۵.۰۹%۳.۹۶%$ ۱.۸۰ B$ ۲.۲۶ B۶.۱۵ T LUNCبی نهایت۱.۲۶" برابر "
۳۵VET$ ۰.۰۲۲۸۵۱ ۷۴۲۰.۶۱%۲.۴۵%۰.۲۳%$ ۱.۶۶ B$ ۶۵.۴۷ M۷۲.۵۱ B VET۸۶.۷۱ B VET۰.۰۴" برابر "
۱۰۳USTC$ ۰.۰۳۲۵۲۵ ۱,۰۵۷۲.۳۸%۱۴.۵۸%۷.۰۶%$ ۳۱۹.۲۷ M$ ۹۸.۹۱ M۹.۸۲ B USTCبی نهایت۰.۳۱" برابر "
۴۰HBAR$ ۰.۰۶۰۱۸۳ ۱,۹۵۵۰.۲۷%۲.۳۹%۲.۱۱%$ ۱.۳۸ B$ ۵۰.۲۲ M۲۲.۹۷ B HBAR۵۰.۰۰ B HBAR۰.۰۴" برابر "
۱۰DOGE$ ۰.۰۶۱۴۳۴ ۱,۹۹۶۰.۵۵%۰.۵۰%۵.۱۹%$ ۸.۱۵ B$ ۳۱۹.۸۳ M۱۳۲.۶۷ B DOGEبی نهایت۰.۰۴" برابر "
۴۵۳۹FIT$ ۰.۰۷۳۴۲۷ ۲,۳۸۵۱.۰۷%۱۸.۳۱%۴۷.۱۸%$ ۰.۰۰$ ۲۳.۸۸ K۰.۰۰ FITبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۵۹GRT$ ۰.۱۰۳۴۱۲ ۳,۳۵۹۰.۹۴%۲.۳۱%۲.۳۴%$ ۷۱۳.۵۴ M$ ۳۰.۱۶ M۶.۹۰ B GRT۱۰.۰۶ B GRT۰.۰۴" برابر "
۲۷XLM$ ۰.۱۱۴۵۶۱ ۳,۷۲۲۰.۷۴%۱.۹۳%۳.۰۱%$ ۲.۹۲ B$ ۱۵۷.۳۲ M۲۵.۴۶ B XLM۵۰.۰۰ B XLM۰.۰۵" برابر "
۶۴KLAY$ ۰.۲۰۳۹۸۴ ۶,۶۲۶۰.۲۵%۰.۹۰%۴.۰۶%$ ۶۲۳.۴۱ M$ ۲۹.۱۵ M۳.۰۶ B KLAYبی نهایت۰.۰۵" برابر "
۵۵MIOTA$ ۰.۳۱۲۰۴ ۱۰,۱۳۷۰.۰۹%۱۲.۰۴%۲۰.۴۴%$ ۸۶۷.۳۲ M$ ۱۲۲.۹۲ M۲.۷۸ B MIOTA۲.۷۸ B MIOTA۰.۱۴" برابر "
۲۹ALGO$ ۰.۳۶۸۶۰۵ ۱۱,۹۷۴۰.۰۸%۳.۹۳%۱۱.۱۱%$ ۲.۵۵ B$ ۲۰۱.۶۹ M۶.۹۳ B ALGO۱۰.۰۰ B ALGO۰.۰۸" برابر "
۸ADA$ ۰.۴۴۹۶۷۹ ۱۴,۶۰۸۰.۵۸%۱.۰۰%۰.۰۶%$ ۱۵.۴۰ B$ ۶۲۹.۵۷ M۳۴.۲۴ B ADA۴۵.۰۰ B ADA۰.۰۴" برابر "
۶XRP$ ۰.۴۷۱۳۱۲ ۱۵,۳۱۱۰.۶۸%۴.۴۸%۲۴.۱۴%$ ۲۳.۵۲ B$ ۲.۹۰ B۴۹.۹۰ B XRP۱۰۰.۰۰ B XRP۰.۱۲" برابر "
۴۲MANA$ ۰.۷۰۸۸۷۴ ۲۳,۰۲۸۰.۸۰%۲.۲۰%۲.۳۲%$ ۱.۳۲ B$ ۱۴۰.۵۵ M۱.۸۶ B MANAبی نهایت۰.۱۱" برابر "
۱۳MATIC$ ۰.۷۵۹۳۷۳ ۲۴,۶۶۸۰.۵۶%۳.۲۲%۰.۳۷%$ ۶.۶۳ B$ ۳۹۰.۸۱ M۸.۷۳ B MATIC۱۰.۰۰ B MATIC۰.۰۶" برابر "
۴۳SAND$ ۰.۸۵۹۸۳۵ ۲۷,۹۳۲۰.۱۴%۰.۴۰%۰.۴۸%$ ۱.۲۹ B$ ۲۰۲.۷۵ M۱.۵۰ B SAND۳.۰۰ B SAND۰.۱۶" برابر "
۳USDT$ ۱.۰۰ ۳۲,۴۸۶۰.۰۰%۰.۰۰%۰.۰۱%$ ۶۷.۹۶ B$ ۵۸.۱۳ B۶۷.۹۶ B USDTبی نهایت۰.۸۶" برابر "
۴USDC$ ۱.۰۰ ۳۲,۴۸۷۰.۰۱%۰.۰۱%۰.۰۱%$ ۴۹.۳۰ B$ ۳.۹۵ B۴۹.۳۰ B USDCبی نهایت۰.۰۸" برابر "
۴۹TUSD$ ۱.۰۰ ۳۲,۴۸۷۰.۰۰%۰.۰۴%۰.۰۱%$ ۱.۰۲ B$ ۱۰۷.۷۵ M۱.۰۲ B TUSDبی نهایت۰.۱۱" برابر "
۷BUSD$ ۱.۰۰ ۳۲,۴۹۴۰.۰۰%۰.۰۳%۰.۰۳%$ ۲۰.۵۲ B$ ۸.۴۵ B۲۰.۵۲ B BUSDبی نهایت۰.۴۱" برابر "
۴۵THETA$ ۱.۱۱ ۳۵,۹۶۰۱.۰۳%۲.۹۹%۵.۶۵%$ ۱.۱۱ B$ ۳۶.۳۹ M۱,۰۰۰.۰۰ M THETA۱,۰۰۰.۰۰ M THETA۰.۰۳" برابر "
۴۴EOS$ ۱.۲۰ ۳۸,۹۰۹۱.۳۰%۳.۲۸%۷.۴۹%$ ۱.۲۰ B$ ۲۱۶.۱۴ M۱.۰۰ B EOSبی نهایت۰.۱۸" برابر "
۴۱XTZ$ ۱.۴۹ ۴۸,۲۵۶۰.۷۶%۲.۳۸%۰.۷۵%$ ۱.۳۵ B$ ۲۳.۸۹ M۹۱۰.۴۱ M XTZبی نهایت۰.۰۲" برابر "
۶۹RUNE$ ۱.۶۲ ۵۲,۴۶۳۰.۹۰%۲.۴۵%۳.۸۴%$ ۵۳۴.۰۶ M$ ۴۰.۶۰ M۳۳۰.۶۹ M RUNE۵۰۰.۰۰ M RUNE۰.۰۸" برابر "
۳۲FLOW$ ۱.۶۸ ۵۴,۴۳۸۰.۸۲%۲.۶۳%۰.۷۶%$ ۱.۷۴ B$ ۴۲.۹۵ M۱.۰۴ B FLOWبی نهایت۰.۰۲" برابر "
۲۶NEAR$ ۳.۷۱ ۱۲۰,۵۳۸۰.۷۲%۱.۹۴%۸.۲۷%$ ۲.۹۲ B$ ۲۰۱.۵۷ M۷۸۷.۲۰ M NEAR۱,۰۰۰.۰۰ M NEAR۰.۰۷" برابر "
۶۳CAKE$ ۴.۶۴ ۱۵۰,۸۴۴۰.۴۷%۰.۶۳%۷.۰۵%$ ۶۵۰.۸۳ M$ ۴۴.۵۹ M۱۴۰.۱۶ M CAKE۷۵۰.۰۰ M CAKE۰.۰۷" برابر "
۶۵HNT$ ۴.۷۲ ۱۵۳,۳۸۷۰.۶۱%۵.۳۲%۰.۹۴%$ ۵۹۹.۳۷ M$ ۲۲.۷۱ M۱۲۶.۹۴ M HNT۲۲۳.۰۰ M HNT۰.۰۴" برابر "
۳۳APE$ ۵.۵۰ ۱۷۸,۵۷۴۰.۲۸%۲.۸۶%۵.۸۳%$ ۱.۶۹ B$ ۲۱۹.۱۹ M۳۰۶.۸۸ M APE۱,۰۰۰.۰۰ M APE۰.۱۳" برابر "
۳۴FIL$ ۵.۷۳ ۱۸۶,۱۳۴۰.۶۶%۰.۴۷%۴.۸۵%$ ۱.۶۷ B$ ۲۰۱.۱۷ M۲۹۱.۴۶ M FILبی نهایت۰.۱۲" برابر "
۱۸UNI$ ۶.۰۱ ۱۹۵,۳۳۳۱.۶۰%۷.۳۸%۹.۵۰%$ ۴.۵۸ B$ ۱۲۰.۵۸ M۷۶۲.۲۱ M UNI۱,۰۰۰.۰۰ M UNI۰.۰۳" برابر "
۳۶ICP$ ۶.۲۳ ۲۰۲,۴۹۲۰.۰۷%۵.۷۳%۳.۱۵%$ ۱.۶۳ B$ ۶۷.۳۸ M۲۶۲.۱۹ M ICPبی نهایت۰.۰۴" برابر "
۱۱DOT$ ۶.۶۱ ۲۱۴,۶۹۸۰.۸۸%۶.۵۱%۳.۸۸%$ ۷.۴۱ B$ ۴۰۴.۵۸ M۱.۱۲ B DOTبی نهایت۰.۰۵" برابر "
۲۰LINK$ ۷.۹۹ ۲۵۹,۵۳۰۰.۷۱%۲.۲۷%۱۰.۲۱%$ ۳.۹۳ B$ ۵۷۹.۰۳ M۴۹۱.۶۰ M LINK۱,۰۰۰.۰۰ M LINK۰.۱۵" برابر "
۴۸AXS$ ۱۲.۵۷ ۴۰۸,۲۴۱۰.۶۰%۲.۲۲%۰.۶۸%$ ۱.۰۴ B$ ۵۷.۶۷ M۸۳.۰۶ M AXS۲۷۰.۰۰ M AXS۰.۰۶" برابر "
۱۹ATOM$ ۱۴.۰۳ ۴۵۵,۸۱۹۰.۹۱%۰.۸۰%۹.۱۲%$ ۴.۰۲ B$ ۶۵۶.۷۰ M۲۸۶.۳۷ M ATOMبی نهایت۰.۱۶" برابر "
۱۶AVAX$ ۱۷.۶۷ ۵۷۴,۱۱۸۰.۶۴%۲.۶۷%۲.۴۷%$ ۵.۲۳ B$ ۱۹۳.۶۲ M۲۹۵.۹۰ M AVAX۷۲۰.۰۰ M AVAX۰.۰۴" برابر "
۲۲ETC$ ۲۸.۴۹ ۹۲۵,۳۹۴۰.۰۶%۰.۹۸%۴.۸۶%$ ۳.۹۰ B$ ۴۶۴.۳۸ M۱۳۷.۰۸ M ETC۲۱۰.۷۰ M ETC۰.۱۲" برابر "
۹SOL$ ۳۴.۲۱ ۱,۱۱۱,۴۱۹۰.۹۹%۵.۹۳%۵.۰۵%$ ۱۲.۱۴ B$ ۹۶۵.۱۹ M۳۵۴.۷۸ M SOLبی نهایت۰.۰۸" برابر "
۴۶EGLD$ ۴۷.۱۰ ۱,۵۳۰,۱۰۸۰.۶۹%۲.۲۲%۱.۷۵%$ ۱.۱۱ B$ ۳۵.۲۸ M۲۳.۴۷ M EGLD۳۱.۴۲ M EGLD۰.۰۳" برابر "
۲۳LTC$ ۵۳.۸۷ ۱,۷۴۹,۹۴۲۰.۸۲%۲.۵۲%۲.۶۱%$ ۳.۸۴ B$ ۴۶۱.۸۸ M۷۱.۲۶ M LTC۸۴.۰۰ M LTC۰.۱۲" برابر "
۵۳ZEC$ ۵۹.۱۵ ۱,۹۲۱,۳۴۴۰.۳۲%۶.۳۷%۶.۸۷%$ ۹۰۷.۹۸ M$ ۸۰.۷۴ M۱۵.۳۵ M ZEC۲۱.۰۰ M ZEC۰.۰۹" برابر "
۴۷AAVE$ ۷۷.۰۸ ۲,۵۰۳,۸۲۷۱.۰۹%۵.۱۴%۱.۰۸%$ ۱.۰۹ B$ ۱۰۸.۷۹ M۱۴.۰۹ M AAVE۱۶.۰۰ M AAVE۰.۱۰" برابر "
۳۰BCH$ ۱۱۶.۵۹ ۳,۷۸۷,۵۸۴۰.۳۳%۲.۶۷%۴.۳۹%$ ۲.۲۴ B$ ۲۵۴.۹۳ M۱۹.۱۸ M BCH۲۱.۰۰ M BCH۰.۱۱" برابر "
۲۸XMR$ ۱۴۷.۶۹ ۴,۷۹۷,۶۶۰۱.۳۵%۵.۳۱%۴.۹۷%$ ۲.۶۸ B$ ۶۷.۴۴ M۱۸.۱۸ M XMRبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۵BNB$ ۲۷۸.۲۷ ۹,۰۳۹,۵۱۳۰.۷۹%۱.۶۵%۲.۷۳%$ ۴۴.۸۹ B$ ۷۱۴.۸۲ M۱۶۱.۳۴ M BNB۲۰۰.۰۰ M BNB۰.۰۲" برابر "
۶۰MKR$ ۷۲۳.۸۷ ۲۳,۵۱۴,۸۳۳۰.۶۹%۲.۷۰%۱۵.۶۷%$ ۷۰۷.۶۸ M$ ۴۱.۱۳ M۹۷۷.۶۳ K MKR۱.۰۱ M MKR۰.۰۶" برابر "
۲ETH$ ۱,۳۴۲.۸۱ ۴۳,۶۲۱,۱۴۴۰.۵۵%۳.۷۲%۱.۹۲%$ ۱۶۴.۵۵ B$ ۱۵.۹۱ B۱۲۲.۵۴ M ETHبی نهایت۰.۱۰" برابر "
۱BTC$ ۱۹,۳۳۷.۵۵ ۶۲۸,۱۸۰,۲۰۱۰.۶۱%۲.۹۱%۰.۹۲%$ ۳۷۰.۵۴ B$ ۴۴.۵۰ B۱۹.۱۶ M BTC۲۱.۰۰ M BTC۰.۱۲" برابر "

ارزان ترین ارزهای بایننس

ارزان ترین ارزهای بایننس
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعت
۱۴SHIB$ ۰.۰۰۰۰۱۱ ۰۰.۹۰%۱.۶۶%۲.۶۱%$ ۶.۱۶ B$ ۲۶۲.۶۱ M۵۴۹.۰۶ T SHIBبی نهایت۰.۰۴" برابر "
۳۱LUNC$ ۰.۰۰۰۲۹۲ ۹۵.۶۳%۴۵.۰۹%۳.۹۶%$ ۱.۸۰ B$ ۲.۲۶ B۶.۱۵ T LUNCبی نهایت۱.۲۶" برابر "
۳۵VET$ ۰.۰۲۲۸۵۱ ۷۴۲۰.۶۱%۲.۴۵%۰.۲۳%$ ۱.۶۶ B$ ۶۵.۴۷ M۷۲.۵۱ B VET۸۶.۷۱ B VET۰.۰۴" برابر "
۱۰۳USTC$ ۰.۰۳۲۵۲۵ ۱,۰۵۷۲.۳۸%۱۴.۵۸%۷.۰۶%$ ۳۱۹.۲۷ M$ ۹۸.۹۱ M۹.۸۲ B USTCبی نهایت۰.۳۱" برابر "
۴۰HBAR$ ۰.۰۶۰۱۸۳ ۱,۹۵۵۰.۲۷%۲.۳۹%۲.۱۱%$ ۱.۳۸ B$ ۵۰.۲۲ M۲۲.۹۷ B HBAR۵۰.۰۰ B HBAR۰.۰۴" برابر "
۱۰DOGE$ ۰.۰۶۱۴۳۴ ۱,۹۹۶۰.۵۵%۰.۵۰%۵.۱۹%$ ۸.۱۵ B$ ۳۱۹.۸۳ M۱۳۲.۶۷ B DOGEبی نهایت۰.۰۴" برابر "
۴۵۳۹FIT$ ۰.۰۷۳۴۲۷ ۲,۳۸۵۱.۰۷%۱۸.۳۱%۴۷.۱۸%$ ۰.۰۰$ ۲۳.۸۸ K۰.۰۰ FITبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۵۹GRT$ ۰.۱۰۳۴۱۲ ۳,۳۵۹۰.۹۴%۲.۳۱%۲.۳۴%$ ۷۱۳.۵۴ M$ ۳۰.۱۶ M۶.۹۰ B GRT۱۰.۰۶ B GRT۰.۰۴" برابر "
۲۷XLM$ ۰.۱۱۴۵۶۱ ۳,۷۲۲۰.۷۴%۱.۹۳%۳.۰۱%$ ۲.۹۲ B$ ۱۵۷.۳۲ M۲۵.۴۶ B XLM۵۰.۰۰ B XLM۰.۰۵" برابر "
۶۴KLAY$ ۰.۲۰۳۹۸۴ ۶,۶۲۶۰.۲۵%۰.۹۰%۴.۰۶%$ ۶۲۳.۴۱ M$ ۲۹.۱۵ M۳.۰۶ B KLAYبی نهایت۰.۰۵" برابر "
۵۵MIOTA$ ۰.۳۱۲۰۴ ۱۰,۱۳۷۰.۰۹%۱۲.۰۴%۲۰.۴۴%$ ۸۶۷.۳۲ M$ ۱۲۲.۹۲ M۲.۷۸ B MIOTA۲.۷۸ B MIOTA۰.۱۴" برابر "
۲۹ALGO$ ۰.۳۶۸۶۰۵ ۱۱,۹۷۴۰.۰۸%۳.۹۳%۱۱.۱۱%$ ۲.۵۵ B$ ۲۰۱.۶۹ M۶.۹۳ B ALGO۱۰.۰۰ B ALGO۰.۰۸" برابر "
۸ADA$ ۰.۴۴۹۶۷۹ ۱۴,۶۰۸۰.۵۸%۱.۰۰%۰.۰۶%$ ۱۵.۴۰ B$ ۶۲۹.۵۷ M۳۴.۲۴ B ADA۴۵.۰۰ B ADA۰.۰۴" برابر "
۶XRP$ ۰.۴۷۱۳۱۲ ۱۵,۳۱۱۰.۶۸%۴.۴۸%۲۴.۱۴%$ ۲۳.۵۲ B$ ۲.۹۰ B۴۹.۹۰ B XRP۱۰۰.۰۰ B XRP۰.۱۲" برابر "
۴۲MANA$ ۰.۷۰۸۸۷۴ ۲۳,۰۲۸۰.۸۰%۲.۲۰%۲.۳۲%$ ۱.۳۲ B$ ۱۴۰.۵۵ M۱.۸۶ B MANAبی نهایت۰.۱۱" برابر "
۱۳MATIC$ ۰.۷۵۹۳۷۳ ۲۴,۶۶۸۰.۵۶%۳.۲۲%۰.۳۷%$ ۶.۶۳ B$ ۳۹۰.۸۱ M۸.۷۳ B MATIC۱۰.۰۰ B MATIC۰.۰۶" برابر "
۴۳SAND$ ۰.۸۵۹۸۳۵ ۲۷,۹۳۲۰.۱۴%۰.۴۰%۰.۴۸%$ ۱.۲۹ B$ ۲۰۲.۷۵ M۱.۵۰ B SAND۳.۰۰ B SAND۰.۱۶" برابر "
۳USDT$ ۱.۰۰ ۳۲,۴۸۶۰.۰۰%۰.۰۰%۰.۰۱%$ ۶۷.۹۶ B$ ۵۸.۱۳ B۶۷.۹۶ B USDTبی نهایت۰.۸۶" برابر "
۴USDC$ ۱.۰۰ ۳۲,۴۸۷۰.۰۱%۰.۰۱%۰.۰۱%$ ۴۹.۳۰ B$ ۳.۹۵ B۴۹.۳۰ B USDCبی نهایت۰.۰۸" برابر "
۴۹TUSD$ ۱.۰۰ ۳۲,۴۸۷۰.۰۰%۰.۰۴%۰.۰۱%$ ۱.۰۲ B$ ۱۰۷.۷۵ M۱.۰۲ B TUSDبی نهایت۰.۱۱" برابر "
۷BUSD$ ۱.۰۰ ۳۲,۴۹۴۰.۰۰%۰.۰۳%۰.۰۳%$ ۲۰.۵۲ B$ ۸.۴۵ B۲۰.۵۲ B BUSDبی نهایت۰.۴۱" برابر "
۴۵THETA$ ۱.۱۱ ۳۵,۹۶۰۱.۰۳%۲.۹۹%۵.۶۵%$ ۱.۱۱ B$ ۳۶.۳۹ M۱,۰۰۰.۰۰ M THETA۱,۰۰۰.۰۰ M THETA۰.۰۳" برابر "
۴۴EOS$ ۱.۲۰ ۳۸,۹۰۹۱.۳۰%۳.۲۸%۷.۴۹%$ ۱.۲۰ B$ ۲۱۶.۱۴ M۱.۰۰ B EOSبی نهایت۰.۱۸" برابر "
۴۱XTZ$ ۱.۴۹ ۴۸,۲۵۶۰.۷۶%۲.۳۸%۰.۷۵%$ ۱.۳۵ B$ ۲۳.۸۹ M۹۱۰.۴۱ M XTZبی نهایت۰.۰۲" برابر "
۶۹RUNE$ ۱.۶۲ ۵۲,۴۶۳۰.۹۰%۲.۴۵%۳.۸۴%$ ۵۳۴.۰۶ M$ ۴۰.۶۰ M۳۳۰.۶۹ M RUNE۵۰۰.۰۰ M RUNE۰.۰۸" برابر "
۳۲FLOW$ ۱.۶۸ ۵۴,۴۳۸۰.۸۲%۲.۶۳%۰.۷۶%$ ۱.۷۴ B$ ۴۲.۹۵ M۱.۰۴ B FLOWبی نهایت۰.۰۲" برابر "
۲۶NEAR$ ۳.۷۱ ۱۲۰,۵۳۸۰.۷۲%۱.۹۴%۸.۲۷%$ ۲.۹۲ B$ ۲۰۱.۵۷ M۷۸۷.۲۰ M NEAR۱,۰۰۰.۰۰ M NEAR۰.۰۷" برابر "
۶۳CAKE$ ۴.۶۴ ۱۵۰,۸۴۴۰.۴۷%۰.۶۳%۷.۰۵%$ ۶۵۰.۸۳ M$ ۴۴.۵۹ M۱۴۰.۱۶ M CAKE۷۵۰.۰۰ M CAKE۰.۰۷" برابر "
۶۵HNT$ ۴.۷۲ ۱۵۳,۳۸۷۰.۶۱%۵.۳۲%۰.۹۴%$ ۵۹۹.۳۷ M$ ۲۲.۷۱ M۱۲۶.۹۴ M HNT۲۲۳.۰۰ M HNT۰.۰۴" برابر "
۳۳APE$ ۵.۵۰ ۱۷۸,۵۷۴۰.۲۸%۲.۸۶%۵.۸۳%$ ۱.۶۹ B$ ۲۱۹.۱۹ M۳۰۶.۸۸ M APE۱,۰۰۰.۰۰ M APE۰.۱۳" برابر "
۳۴FIL$ ۵.۷۳ ۱۸۶,۱۳۴۰.۶۶%۰.۴۷%۴.۸۵%$ ۱.۶۷ B$ ۲۰۱.۱۷ M۲۹۱.۴۶ M FILبی نهایت۰.۱۲" برابر "
۱۸UNI$ ۶.۰۱ ۱۹۵,۳۳۳۱.۶۰%۷.۳۸%۹.۵۰%$ ۴.۵۸ B$ ۱۲۰.۵۸ M۷۶۲.۲۱ M UNI۱,۰۰۰.۰۰ M UNI۰.۰۳" برابر "
۳۶ICP$ ۶.۲۳ ۲۰۲,۴۹۲۰.۰۷%۵.۷۳%۳.۱۵%$ ۱.۶۳ B$ ۶۷.۳۸ M۲۶۲.۱۹ M ICPبی نهایت۰.۰۴" برابر "
۱۱DOT$ ۶.۶۱ ۲۱۴,۶۹۸۰.۸۸%۶.۵۱%۳.۸۸%$ ۷.۴۱ B$ ۴۰۴.۵۸ M۱.۱۲ B DOTبی نهایت۰.۰۵" برابر "
۲۰LINK$ ۷.۹۹ ۲۵۹,۵۳۰۰.۷۱%۲.۲۷%۱۰.۲۱%$ ۳.۹۳ B$ ۵۷۹.۰۳ M۴۹۱.۶۰ M LINK۱,۰۰۰.۰۰ M LINK۰.۱۵" برابر "
۴۸AXS$ ۱۲.۵۷ ۴۰۸,۲۴۱۰.۶۰%۲.۲۲%۰.۶۸%$ ۱.۰۴ B$ ۵۷.۶۷ M۸۳.۰۶ M AXS۲۷۰.۰۰ M AXS۰.۰۶" برابر "
۱۹ATOM$ ۱۴.۰۳ ۴۵۵,۸۱۹۰.۹۱%۰.۸۰%۹.۱۲%$ ۴.۰۲ B$ ۶۵۶.۷۰ M۲۸۶.۳۷ M ATOMبی نهایت۰.۱۶" برابر "
۱۶AVAX$ ۱۷.۶۷ ۵۷۴,۱۱۸۰.۶۴%۲.۶۷%۲.۴۷%$ ۵.۲۳ B$ ۱۹۳.۶۲ M۲۹۵.۹۰ M AVAX۷۲۰.۰۰ M AVAX۰.۰۴" برابر "
۲۲ETC$ ۲۸.۴۹ ۹۲۵,۳۹۴۰.۰۶%۰.۹۸%۴.۸۶%$ ۳.۹۰ B$ ۴۶۴.۳۸ M۱۳۷.۰۸ M ETC۲۱۰.۷۰ M ETC۰.۱۲" برابر "
۹SOL$ ۳۴.۲۱ ۱,۱۱۱,۴۱۹۰.۹۹%۵.۹۳%۵.۰۵%$ ۱۲.۱۴ B$ ۹۶۵.۱۹ M۳۵۴.۷۸ M SOLبی نهایت۰.۰۸" برابر "
۴۶EGLD$ ۴۷.۱۰ ۱,۵۳۰,۱۰۸۰.۶۹%۲.۲۲%۱.۷۵%$ ۱.۱۱ B$ ۳۵.۲۸ M۲۳.۴۷ M EGLD۳۱.۴۲ M EGLD۰.۰۳" برابر "
۲۳LTC$ ۵۳.۸۷ ۱,۷۴۹,۹۴۲۰.۸۲%۲.۵۲%۲.۶۱%$ ۳.۸۴ B$ ۴۶۱.۸۸ M۷۱.۲۶ M LTC۸۴.۰۰ M LTC۰.۱۲" برابر "
۵۳ZEC$ ۵۹.۱۵ ۱,۹۲۱,۳۴۴۰.۳۲%۶.۳۷%۶.۸۷%$ ۹۰۷.۹۸ M$ ۸۰.۷۴ M۱۵.۳۵ M ZEC۲۱.۰۰ M ZEC۰.۰۹" برابر "
۴۷AAVE$ ۷۷.۰۸ ۲,۵۰۳,۸۲۷۱.۰۹%۵.۱۴%۱.۰۸%$ ۱.۰۹ B$ ۱۰۸.۷۹ M۱۴.۰۹ M AAVE۱۶.۰۰ M AAVE۰.۱۰" برابر "
۳۰BCH$ ۱۱۶.۵۹ ۳,۷۸۷,۵۸۴۰.۳۳%۲.۶۷%۴.۳۹%$ ۲.۲۴ B$ ۲۵۴.۹۳ M۱۹.۱۸ M BCH۲۱.۰۰ M BCH۰.۱۱" برابر "
۲۸XMR$ ۱۴۷.۶۹ ۴,۷۹۷,۶۶۰۱.۳۵%۵.۳۱%۴.۹۷%$ ۲.۶۸ B$ ۶۷.۴۴ M۱۸.۱۸ M XMRبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۵BNB$ ۲۷۸.۲۷ ۹,۰۳۹,۵۱۳۰.۷۹%۱.۶۵%۲.۷۳%$ ۴۴.۸۹ B$ ۷۱۴.۸۲ M۱۶۱.۳۴ M BNB۲۰۰.۰۰ M BNB۰.۰۲" برابر "
۶۰MKR$ ۷۲۳.۸۷ ۲۳,۵۱۴,۸۳۳۰.۶۹%۲.۷۰%۱۵.۶۷%$ ۷۰۷.۶۸ M$ ۴۱.۱۳ M۹۷۷.۶۳ K MKR۱.۰۱ M MKR۰.۰۶" برابر "
۲ETH$ ۱,۳۴۲.۸۱ ۴۳,۶۲۱,۱۴۴۰.۵۵%۳.۷۲%۱.۹۲%$ ۱۶۴.۵۵ B$ ۱۵.۹۱ B۱۲۲.۵۴ M ETHبی نهایت۰.۱۰" برابر "
۱BTC$ ۱۹,۳۳۷.۵۵ ۶۲۸,۱۸۰,۲۰۱۰.۶۱%۲.۹۱%۰.۹۲%$ ۳۷۰.۵۴ B$ ۴۴.۵۰ B۱۹.۱۶ M BTC۲۱.۰۰ M BTC۰.۱۲" برابر "