مارکت کپ بالا در ارزهای بایننس علی بابا اکس
مارکت کپ بالا در ارزهای بایننس

مارکت کپ بالا در ارزهای بایننس

مارکت کپ بالا در ارزهای بایننس
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانارزش بازارتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعت
۱BTC$ ۱۹,۱۳۳.۴۳ ۶۳۵,۲۳۰,۰۱۹$ ۳۶۶.۷۳ B۰.۰۵%۱.۰۴%۰.۷۶%$ ۱۸.۲۶ B۱۹.۱۷ M BTC۲۱.۰۰ M BTC۰.۰۵" برابر "
۲ETH$ ۱,۲۹۱.۲۲ ۴۲,۸۶۸,۵۸۴$ ۱۵۸.۳۳ B۰.۲۵%۲.۴۳%۱.۵۹%$ ۶.۸۷ B۱۲۲.۶۲ M ETHبی نهایت۰.۰۴" برابر "
۳USDT$ ۱.۰۰ ۳۳,۲۰۰$ ۶۷.۹۵ B۰.۰۰%۰.۰۰%۰.۰۱%$ ۲۸.۰۲ B۶۷.۹۵ B USDTبی نهایت۰.۴۱" برابر "
۴USDC$ ۱.۰۰ ۳۳,۲۰۰$ ۴۷.۲۶ B۰.۰۰%۰.۰۱%۰.۰۰%$ ۳.۰۰ B۴۷.۲۶ B USDCبی نهایت۰.۰۶" برابر "
۵BNB$ ۲۸۱.۸۴ ۹,۳۵۷,۱۳۵$ ۴۵.۴۷ B۰.۱۶%۰.۰۲%۲.۲۵%$ ۵۸۷.۳۲ M۱۶۱.۳۴ M BNB۲۰۰.۰۰ M BNB۰.۰۱" برابر "
۶XRP$ ۰.۴۵۶۵۵۶ ۱۵,۱۵۸$ ۲۲.۷۸ B۰.۰۹%۴.۶۱%۸.۵۸%$ ۱.۵۶ B۴۹.۹۰ B XRP۱۰۰.۰۰ B XRP۰.۰۷" برابر "
۷BUSD$ ۱.۰۰ ۳۳,۲۲۰$ ۲۱.۰۵ B۰.۰۱%۰.۰۸%۰.۰۰%$ ۴.۷۷ B۲۱.۰۴ B BUSDبی نهایت۰.۲۳" برابر "
۸ADA$ ۰.۴۲۲۴۵۱ ۱۴,۰۲۵$ ۱۴.۴۷ B۰.۱۲%۲.۱۹%۶.۸۴%$ ۳۶۴.۱۸ M۳۴.۲۵ B ADA۴۵.۰۰ B ADA۰.۰۳" برابر "
۹SOL$ ۳۲.۳۲ ۱,۰۷۳,۰۲۰$ ۱۱.۴۸ B۰.۳۷%۱.۹۴%۲.۵۷%$ ۴۹۶.۳۱ M۳۵۵.۲۸ M SOLبی نهایت۰.۰۴" برابر "
۱۰DOGE$ ۰.۰۵۹۷۸ ۱,۹۸۵$ ۷.۹۳ B۰.۲۹%۲.۵۲%۳.۷۲%$ ۲۰۶.۳۶ M۱۳۲.۶۷ B DOGEبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۱۱DOT$ ۶.۲۰ ۲۰۵,۹۹۵$ ۶.۹۶ B۰.۲۲%۱.۳۳%۱.۰۵%$ ۱۸۳.۹۱ M۱.۱۲ B DOTبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۱۳MATIC$ ۰.۷۶۶۰۹۶ ۲۵,۴۳۴$ ۶.۶۹ B۰.۴۶%۰.۵۱%۱.۷۶%$ ۱۷۵.۰۴ M۸.۷۳ B MATIC۱۰.۰۰ B MATIC۰.۰۳" برابر "
۱۴SHIB$ ۰.۰۰۰۰۱۱ ۰$ ۶.۰۱ B۰.۲۰%۲.۲۶%۲.۷۳%$ ۱۵۳.۵۴ M۵۴۹.۰۶ T SHIBبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۱۶AVAX$ ۱۶.۷۰ ۵۵۴,۳۷۲$ ۴.۹۴ B۰.۳۶%۲.۷۹%۴.۹۷%$ ۱۶۱.۳۸ M۲۹۶.۰۰ M AVAX۷۲۰.۰۰ M AVAX۰.۰۳" برابر "
۱۷UNI$ ۶.۲۱ ۲۰۶,۱۳۰$ ۴.۷۳ B۰.۳۹%۵.۸۱%۷.۱۰%$ ۱۲۴.۱۷ M۷۶۲.۲۱ M UNI۱,۰۰۰.۰۰ M UNI۰.۰۳" برابر "
۲۰LTC$ ۵۲.۵۵ ۱,۷۴۴,۷۵۱$ ۳.۷۵ B۰.۰۰%۱.۸۳%۲.۵۹%$ ۲۶۳.۹۹ M۷۱.۳۰ M LTC۸۴.۰۰ M LTC۰.۰۷" برابر "
۲۱ETC$ ۲۷.۰۱ ۸۹۶,۷۴۲$ ۳.۷۰ B۰.۲۰%۲.۱۲%۵.۹۸%$ ۲۷۰.۸۶ M۱۳۷.۱۷ M ETC۲۱۰.۷۰ M ETC۰.۰۷" برابر "
۲۲LINK$ ۷.۲۹ ۲۴۲,۱۳۰$ ۳.۵۹ B۰.۵۹%۳.۳۱%۷.۶۰%$ ۳۵۳.۶۷ M۴۹۱.۶۰ M LINK۱,۰۰۰.۰۰ M LINK۰.۱۰" برابر "
۲۳ATOM$ ۱۲.۴۱ ۴۱۲,۰۵۳$ ۳.۵۵ B۰.۴۰%۲.۹۷%۱۴.۰۱%$ ۱۸۹.۱۰ M۲۸۶.۳۷ M ATOMبی نهایت۰.۰۵" برابر "
۲۵XLM$ ۰.۱۲۰۹۳۶ ۴,۰۱۵$ ۳.۰۸ B۰.۵۲%۰.۸۱%۱.۱۲%$ ۲۱۱.۷۹ M۲۵.۴۸ B XLM۵۰.۰۰ B XLM۰.۰۷" برابر "
۲۶NEAR$ ۳.۵۲ ۱۱۶,۸۷۰$ ۲.۸۱ B۰.۲۹%۰.۹۷%۴.۸۳%$ ۱۰۰.۰۵ M۷۹۹.۱۸ M NEAR۱,۰۰۰.۰۰ M NEAR۰.۰۴" برابر "
۲۸XMR$ ۱۳۹.۲۲ ۴,۶۲۲,۰۱۱$ ۲.۵۳ B۰.۴۳%۷.۱۱%۲.۱۱%$ ۷۷.۸۰ M۱۸.۱۸ M XMRبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۲۹ALGO$ ۰.۳۵۸۶۸۶ ۱۱,۹۰۸$ ۲.۴۹ B۰.۶۹%۰.۷۹%۷.۹۵%$ ۱۳۵.۹۹ M۶.۹۳ B ALGO۱۰.۰۰ B ALGO۰.۰۵" برابر "
۳۰BCH$ ۱۱۵.۳۹ ۳,۸۳۰,۹۲۶$ ۲.۲۱ B۰.۰۳%۲.۰۸%۰.۲۸%$ ۱۹۵.۳۳ M۱۹.۱۹ M BCH۲۱.۰۰ M BCH۰.۰۹" برابر "
۳۱LUNC$ ۰.۰۰۰۳۳ ۱۱$ ۲.۰۳ B۰.۱۸%۱۰.۴۸%۴۴.۷۵%$ ۱.۰۸ B۶.۱۵ T LUNCبی نهایت۰.۵۳" برابر "
۳۲FLOW$ ۱.۶۴ ۵۴,۵۲۰$ ۱.۷۰ B۰.۵۰%۲.۸۰%۱.۴۶%$ ۲۴.۹۳ M۱.۰۴ B FLOWبی نهایت۰.۰۱" برابر "
۳۴VET$ ۰.۰۲۲۷۹۵ ۷۵۷$ ۱.۶۵ B۰.۱۰%۱.۴۸%۰.۳۵%$ ۴۸.۶۶ M۷۲.۵۱ B VET۸۶.۷۱ B VET۰.۰۳" برابر "
۳۶FIL$ ۵.۴۳ ۱۸۰,۲۲۶$ ۱.۵۹ B۰.۳۱%۳.۳۸%۳.۰۱%$ ۱۳۵.۵۱ M۲۹۲.۶۷ M FILبی نهایت۰.۰۹" برابر "
۳۷ICP$ ۵.۹۶ ۱۹۷,۹۳۱$ ۱.۵۶ B۰.۱۲%۲.۰۲%۰.۴۳%$ ۳۰.۱۷ M۲۶۲.۲۹ M ICPبی نهایت۰.۰۲" برابر "
۳۸APE$ ۵.۰۹ ۱۶۹,۱۲۶$ ۱.۵۶ B۰.۹۲%۴.۵۳%۶.۶۳%$ ۱۰۹.۷۵ M۳۰۶.۸۸ M APE۱,۰۰۰.۰۰ M APE۰.۰۷" برابر "
۴۰HBAR$ ۰.۰۵۶۶۸۴ ۱,۸۸۲$ ۱.۳۰ B۰.۱۱%۱.۳۰%۶.۰۱%$ ۲۳.۴۶ M۲۲.۹۷ B HBAR۵۰.۰۰ B HBAR۰.۰۲" برابر "
۴۱MANA$ ۰.۶۸۶۹۳۹ ۲۲,۸۰۶$ ۱.۲۷ B۰.۳۲%۱.۴۴%۲.۵۶%$ ۶۷.۰۷ M۱.۸۶ B MANAبی نهایت۰.۰۵" برابر "
۴۲XTZ$ ۱.۳۹ ۴۶,۲۳۸$ ۱.۲۷ B۰.۱۵%۱.۷۲%۵.۴۸%$ ۱۵.۰۰ M۹۱۰.۸۹ M XTZبی نهایت۰.۰۱" برابر "
۴۳SAND$ ۰.۸۲۱۶۳۳ ۲۷,۲۷۸$ ۱.۲۳ B۰.۲۸%۲.۱۳%۶.۴۲%$ ۱۰۱.۸۰ M۱.۵۰ B SAND۳.۰۰ B SAND۰.۰۸" برابر "
۴۴EOS$ ۱.۱۸ ۳۹,۱۶۳$ ۱.۱۸ B۰.۲۵%۱.۰۷%۱.۴۷%$ ۱۶۸.۲۹ M۱.۰۰ B EOSبی نهایت۰.۱۴" برابر "
۴۵EGLD$ ۴۷.۴۰ ۱,۵۷۳,۶۰۶$ ۱.۱۱ B۰.۰۲%۰.۱۱%۱.۲۵%$ ۲۴.۸۸ M۲۳.۵۰ M EGLD۳۱.۴۲ M EGLD۰.۰۲" برابر "
۴۶THETA$ ۱.۰۴ ۳۴,۴۶۸$ ۱.۰۴ B۰.۴۳%۳.۲۰%۶.۲۲%$ ۱۷.۷۹ M۱,۰۰۰.۰۰ M THETA۱,۰۰۰.۰۰ M THETA۰.۰۲" برابر "
۴۷AAVE$ ۷۳.۲۲ ۲,۴۳۰,۸۲۸$ ۱.۰۳ B۰.۳۹%۲.۰۶%۳.۵۰%$ ۷۸.۶۶ M۱۴.۰۹ M AAVE۱۶.۰۰ M AAVE۰.۰۸" برابر "
۴۸AXS$ ۱۲.۲۷ ۴۰۷,۴۵۱$ ۱.۰۲ B۰.۳۷%۳.۳۲%۲.۵۳%$ ۳۰.۱۶ M۸۳.۰۶ M AXS۲۷۰.۰۰ M AXS۰.۰۳" برابر "
۵۳TUSD$ ۰.۹۹۹۸۹۱ ۳۳,۱۹۶$ ۸۸۴.۹۱ M۰.۰۷%۰.۰۱%۰.۰۰%$ ۹۲.۲۰ M۸۸۵.۰۰ M TUSDبی نهایت۰.۱۰" برابر "
۵۴ZEC$ ۵۴.۴۱ ۱,۸۰۶,۵۲۸$ ۸۳۷.۵۱ M۰.۲۶%۴.۳۱%۲.۴۵%$ ۲۸.۷۲ M۱۵.۳۹ M ZEC۲۱.۰۰ M ZEC۰.۰۳" برابر "
۵۵MIOTA$ ۰.۲۸۰۱۱۹ ۹,۳۰۰$ ۷۷۸.۶۰ M۰.۲۷%۵.۲۴%۰.۷۷%$ ۱۲.۶۴ M۲.۷۸ B MIOTA۲.۷۸ B MIOTA۰.۰۲" برابر "
۵۸MKR$ ۷۵۷.۴۲ ۲۵,۱۴۶,۴۸۲$ ۷۴۰.۴۸ M۰.۰۰%۲.۰۲%۸.۳۱%$ ۲۹.۶۶ M۹۷۷.۶۳ K MKR۱.۰۱ M MKR۰.۰۴" برابر "
۶۰GRT$ ۰.۰۹۶۲۴۲ ۳,۱۹۵$ ۶۶۴.۰۷ M۰.۳۵%۱.۴۹%۷.۲۳%$ ۱۲.۸۷ M۶.۹۰ B GRT۱۰.۰۶ B GRT۰.۰۲" برابر "
۶۲CAKE$ ۴.۴۸ ۱۴۸,۸۵۱$ ۶۴۱.۷۸ M۰.۱۲%۲.۶۰%۰.۲۵%$ ۵۶.۹۸ M۱۴۳.۱۴ M CAKE۷۵۰.۰۰ M CAKE۰.۰۹" برابر "
۶۳HNT$ ۴.۹۲ ۱۶۳,۳۹۹$ ۶۲۶.۸۶ M۰.۴۷%۴.۷۴%۹.۰۳%$ ۲۰.۲۵ M۱۲۷.۳۷ M HNT۲۲۳.۰۰ M HNT۰.۰۳" برابر "
۶۶KLAY$ ۰.۱۹۰۵۳ ۶,۳۲۶$ ۵۸۲.۵۹ M۰.۱۲%۱.۸۶%۶.۵۳%$ ۱۵.۷۱ M۳.۰۶ B KLAYبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۷۰RUNE$ ۱.۵۲ ۵۰,۳۶۰$ ۵۰۱.۶۱ M۰.۲۲%۲.۵۶%۶.۴۳%$ ۱۶.۵۱ M۳۳۰.۶۹ M RUNE۵۰۰.۰۰ M RUNE۰.۰۳" برابر "
۱۰۲USTC$ ۰.۰۳۲۰۲۶ ۱,۰۶۳$ ۳۱۴.۳۵ M۰.۱۷%۲.۴۷%۷.۹۶%$ ۳۴.۳۳ M۹.۸۲ B USTCبی نهایت۰.۱۱" برابر "
۴۷۸۴FIT$ ۰.۰۵۰۸۱۲ ۱,۶۸۷$ ۰.۰۰۰.۵۲%۹.۹۴%۴۸.۳۶%$ ۱۲.۹۳ K۰.۰۰ FITبی نهایت۰.۰۰" برابر "

مارکت کپ بالا در ارزهای بایننس

مارکت کپ بالا در ارزهای بایننس
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانارزش بازارتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعت
۱BTC$ ۱۹,۱۳۳.۴۳ ۶۳۵,۲۳۰,۰۱۹$ ۳۶۶.۷۳ B۰.۰۵%۱.۰۴%۰.۷۶%$ ۱۸.۲۶ B۱۹.۱۷ M BTC۲۱.۰۰ M BTC۰.۰۵" برابر "
۲ETH$ ۱,۲۹۱.۲۲ ۴۲,۸۶۸,۵۸۴$ ۱۵۸.۳۳ B۰.۲۵%۲.۴۳%۱.۵۹%$ ۶.۸۷ B۱۲۲.۶۲ M ETHبی نهایت۰.۰۴" برابر "
۳USDT$ ۱.۰۰ ۳۳,۲۰۰$ ۶۷.۹۵ B۰.۰۰%۰.۰۰%۰.۰۱%$ ۲۸.۰۲ B۶۷.۹۵ B USDTبی نهایت۰.۴۱" برابر "
۴USDC$ ۱.۰۰ ۳۳,۲۰۰$ ۴۷.۲۶ B۰.۰۰%۰.۰۱%۰.۰۰%$ ۳.۰۰ B۴۷.۲۶ B USDCبی نهایت۰.۰۶" برابر "
۵BNB$ ۲۸۱.۸۴ ۹,۳۵۷,۱۳۵$ ۴۵.۴۷ B۰.۱۶%۰.۰۲%۲.۲۵%$ ۵۸۷.۳۲ M۱۶۱.۳۴ M BNB۲۰۰.۰۰ M BNB۰.۰۱" برابر "
۶XRP$ ۰.۴۵۶۵۵۶ ۱۵,۱۵۸$ ۲۲.۷۸ B۰.۰۹%۴.۶۱%۸.۵۸%$ ۱.۵۶ B۴۹.۹۰ B XRP۱۰۰.۰۰ B XRP۰.۰۷" برابر "
۷BUSD$ ۱.۰۰ ۳۳,۲۲۰$ ۲۱.۰۵ B۰.۰۱%۰.۰۸%۰.۰۰%$ ۴.۷۷ B۲۱.۰۴ B BUSDبی نهایت۰.۲۳" برابر "
۸ADA$ ۰.۴۲۲۴۵۱ ۱۴,۰۲۵$ ۱۴.۴۷ B۰.۱۲%۲.۱۹%۶.۸۴%$ ۳۶۴.۱۸ M۳۴.۲۵ B ADA۴۵.۰۰ B ADA۰.۰۳" برابر "
۹SOL$ ۳۲.۳۲ ۱,۰۷۳,۰۲۰$ ۱۱.۴۸ B۰.۳۷%۱.۹۴%۲.۵۷%$ ۴۹۶.۳۱ M۳۵۵.۲۸ M SOLبی نهایت۰.۰۴" برابر "
۱۰DOGE$ ۰.۰۵۹۷۸ ۱,۹۸۵$ ۷.۹۳ B۰.۲۹%۲.۵۲%۳.۷۲%$ ۲۰۶.۳۶ M۱۳۲.۶۷ B DOGEبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۱۱DOT$ ۶.۲۰ ۲۰۵,۹۹۵$ ۶.۹۶ B۰.۲۲%۱.۳۳%۱.۰۵%$ ۱۸۳.۹۱ M۱.۱۲ B DOTبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۱۳MATIC$ ۰.۷۶۶۰۹۶ ۲۵,۴۳۴$ ۶.۶۹ B۰.۴۶%۰.۵۱%۱.۷۶%$ ۱۷۵.۰۴ M۸.۷۳ B MATIC۱۰.۰۰ B MATIC۰.۰۳" برابر "
۱۴SHIB$ ۰.۰۰۰۰۱۱ ۰$ ۶.۰۱ B۰.۲۰%۲.۲۶%۲.۷۳%$ ۱۵۳.۵۴ M۵۴۹.۰۶ T SHIBبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۱۶AVAX$ ۱۶.۷۰ ۵۵۴,۳۷۲$ ۴.۹۴ B۰.۳۶%۲.۷۹%۴.۹۷%$ ۱۶۱.۳۸ M۲۹۶.۰۰ M AVAX۷۲۰.۰۰ M AVAX۰.۰۳" برابر "
۱۷UNI$ ۶.۲۱ ۲۰۶,۱۳۰$ ۴.۷۳ B۰.۳۹%۵.۸۱%۷.۱۰%$ ۱۲۴.۱۷ M۷۶۲.۲۱ M UNI۱,۰۰۰.۰۰ M UNI۰.۰۳" برابر "
۲۰LTC$ ۵۲.۵۵ ۱,۷۴۴,۷۵۱$ ۳.۷۵ B۰.۰۰%۱.۸۳%۲.۵۹%$ ۲۶۳.۹۹ M۷۱.۳۰ M LTC۸۴.۰۰ M LTC۰.۰۷" برابر "
۲۱ETC$ ۲۷.۰۱ ۸۹۶,۷۴۲$ ۳.۷۰ B۰.۲۰%۲.۱۲%۵.۹۸%$ ۲۷۰.۸۶ M۱۳۷.۱۷ M ETC۲۱۰.۷۰ M ETC۰.۰۷" برابر "
۲۲LINK$ ۷.۲۹ ۲۴۲,۱۳۰$ ۳.۵۹ B۰.۵۹%۳.۳۱%۷.۶۰%$ ۳۵۳.۶۷ M۴۹۱.۶۰ M LINK۱,۰۰۰.۰۰ M LINK۰.۱۰" برابر "
۲۳ATOM$ ۱۲.۴۱ ۴۱۲,۰۵۳$ ۳.۵۵ B۰.۴۰%۲.۹۷%۱۴.۰۱%$ ۱۸۹.۱۰ M۲۸۶.۳۷ M ATOMبی نهایت۰.۰۵" برابر "
۲۵XLM$ ۰.۱۲۰۹۳۶ ۴,۰۱۵$ ۳.۰۸ B۰.۵۲%۰.۸۱%۱.۱۲%$ ۲۱۱.۷۹ M۲۵.۴۸ B XLM۵۰.۰۰ B XLM۰.۰۷" برابر "
۲۶NEAR$ ۳.۵۲ ۱۱۶,۸۷۰$ ۲.۸۱ B۰.۲۹%۰.۹۷%۴.۸۳%$ ۱۰۰.۰۵ M۷۹۹.۱۸ M NEAR۱,۰۰۰.۰۰ M NEAR۰.۰۴" برابر "
۲۸XMR$ ۱۳۹.۲۲ ۴,۶۲۲,۰۱۱$ ۲.۵۳ B۰.۴۳%۷.۱۱%۲.۱۱%$ ۷۷.۸۰ M۱۸.۱۸ M XMRبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۲۹ALGO$ ۰.۳۵۸۶۸۶ ۱۱,۹۰۸$ ۲.۴۹ B۰.۶۹%۰.۷۹%۷.۹۵%$ ۱۳۵.۹۹ M۶.۹۳ B ALGO۱۰.۰۰ B ALGO۰.۰۵" برابر "
۳۰BCH$ ۱۱۵.۳۹ ۳,۸۳۰,۹۲۶$ ۲.۲۱ B۰.۰۳%۲.۰۸%۰.۲۸%$ ۱۹۵.۳۳ M۱۹.۱۹ M BCH۲۱.۰۰ M BCH۰.۰۹" برابر "
۳۱LUNC$ ۰.۰۰۰۳۳ ۱۱$ ۲.۰۳ B۰.۱۸%۱۰.۴۸%۴۴.۷۵%$ ۱.۰۸ B۶.۱۵ T LUNCبی نهایت۰.۵۳" برابر "
۳۲FLOW$ ۱.۶۴ ۵۴,۵۲۰$ ۱.۷۰ B۰.۵۰%۲.۸۰%۱.۴۶%$ ۲۴.۹۳ M۱.۰۴ B FLOWبی نهایت۰.۰۱" برابر "
۳۴VET$ ۰.۰۲۲۷۹۵ ۷۵۷$ ۱.۶۵ B۰.۱۰%۱.۴۸%۰.۳۵%$ ۴۸.۶۶ M۷۲.۵۱ B VET۸۶.۷۱ B VET۰.۰۳" برابر "
۳۶FIL$ ۵.۴۳ ۱۸۰,۲۲۶$ ۱.۵۹ B۰.۳۱%۳.۳۸%۳.۰۱%$ ۱۳۵.۵۱ M۲۹۲.۶۷ M FILبی نهایت۰.۰۹" برابر "
۳۷ICP$ ۵.۹۶ ۱۹۷,۹۳۱$ ۱.۵۶ B۰.۱۲%۲.۰۲%۰.۴۳%$ ۳۰.۱۷ M۲۶۲.۲۹ M ICPبی نهایت۰.۰۲" برابر "
۳۸APE$ ۵.۰۹ ۱۶۹,۱۲۶$ ۱.۵۶ B۰.۹۲%۴.۵۳%۶.۶۳%$ ۱۰۹.۷۵ M۳۰۶.۸۸ M APE۱,۰۰۰.۰۰ M APE۰.۰۷" برابر "
۴۰HBAR$ ۰.۰۵۶۶۸۴ ۱,۸۸۲$ ۱.۳۰ B۰.۱۱%۱.۳۰%۶.۰۱%$ ۲۳.۴۶ M۲۲.۹۷ B HBAR۵۰.۰۰ B HBAR۰.۰۲" برابر "
۴۱MANA$ ۰.۶۸۶۹۳۹ ۲۲,۸۰۶$ ۱.۲۷ B۰.۳۲%۱.۴۴%۲.۵۶%$ ۶۷.۰۷ M۱.۸۶ B MANAبی نهایت۰.۰۵" برابر "
۴۲XTZ$ ۱.۳۹ ۴۶,۲۳۸$ ۱.۲۷ B۰.۱۵%۱.۷۲%۵.۴۸%$ ۱۵.۰۰ M۹۱۰.۸۹ M XTZبی نهایت۰.۰۱" برابر "
۴۳SAND$ ۰.۸۲۱۶۳۳ ۲۷,۲۷۸$ ۱.۲۳ B۰.۲۸%۲.۱۳%۶.۴۲%$ ۱۰۱.۸۰ M۱.۵۰ B SAND۳.۰۰ B SAND۰.۰۸" برابر "
۴۴EOS$ ۱.۱۸ ۳۹,۱۶۳$ ۱.۱۸ B۰.۲۵%۱.۰۷%۱.۴۷%$ ۱۶۸.۲۹ M۱.۰۰ B EOSبی نهایت۰.۱۴" برابر "
۴۵EGLD$ ۴۷.۴۰ ۱,۵۷۳,۶۰۶$ ۱.۱۱ B۰.۰۲%۰.۱۱%۱.۲۵%$ ۲۴.۸۸ M۲۳.۵۰ M EGLD۳۱.۴۲ M EGLD۰.۰۲" برابر "
۴۶THETA$ ۱.۰۴ ۳۴,۴۶۸$ ۱.۰۴ B۰.۴۳%۳.۲۰%۶.۲۲%$ ۱۷.۷۹ M۱,۰۰۰.۰۰ M THETA۱,۰۰۰.۰۰ M THETA۰.۰۲" برابر "
۴۷AAVE$ ۷۳.۲۲ ۲,۴۳۰,۸۲۸$ ۱.۰۳ B۰.۳۹%۲.۰۶%۳.۵۰%$ ۷۸.۶۶ M۱۴.۰۹ M AAVE۱۶.۰۰ M AAVE۰.۰۸" برابر "
۴۸AXS$ ۱۲.۲۷ ۴۰۷,۴۵۱$ ۱.۰۲ B۰.۳۷%۳.۳۲%۲.۵۳%$ ۳۰.۱۶ M۸۳.۰۶ M AXS۲۷۰.۰۰ M AXS۰.۰۳" برابر "
۵۳TUSD$ ۰.۹۹۹۸۹۱ ۳۳,۱۹۶$ ۸۸۴.۹۱ M۰.۰۷%۰.۰۱%۰.۰۰%$ ۹۲.۲۰ M۸۸۵.۰۰ M TUSDبی نهایت۰.۱۰" برابر "
۵۴ZEC$ ۵۴.۴۱ ۱,۸۰۶,۵۲۸$ ۸۳۷.۵۱ M۰.۲۶%۴.۳۱%۲.۴۵%$ ۲۸.۷۲ M۱۵.۳۹ M ZEC۲۱.۰۰ M ZEC۰.۰۳" برابر "
۵۵MIOTA$ ۰.۲۸۰۱۱۹ ۹,۳۰۰$ ۷۷۸.۶۰ M۰.۲۷%۵.۲۴%۰.۷۷%$ ۱۲.۶۴ M۲.۷۸ B MIOTA۲.۷۸ B MIOTA۰.۰۲" برابر "
۵۸MKR$ ۷۵۷.۴۲ ۲۵,۱۴۶,۴۸۲$ ۷۴۰.۴۸ M۰.۰۰%۲.۰۲%۸.۳۱%$ ۲۹.۶۶ M۹۷۷.۶۳ K MKR۱.۰۱ M MKR۰.۰۴" برابر "
۶۰GRT$ ۰.۰۹۶۲۴۲ ۳,۱۹۵$ ۶۶۴.۰۷ M۰.۳۵%۱.۴۹%۷.۲۳%$ ۱۲.۸۷ M۶.۹۰ B GRT۱۰.۰۶ B GRT۰.۰۲" برابر "
۶۲CAKE$ ۴.۴۸ ۱۴۸,۸۵۱$ ۶۴۱.۷۸ M۰.۱۲%۲.۶۰%۰.۲۵%$ ۵۶.۹۸ M۱۴۳.۱۴ M CAKE۷۵۰.۰۰ M CAKE۰.۰۹" برابر "
۶۳HNT$ ۴.۹۲ ۱۶۳,۳۹۹$ ۶۲۶.۸۶ M۰.۴۷%۴.۷۴%۹.۰۳%$ ۲۰.۲۵ M۱۲۷.۳۷ M HNT۲۲۳.۰۰ M HNT۰.۰۳" برابر "
۶۶KLAY$ ۰.۱۹۰۵۳ ۶,۳۲۶$ ۵۸۲.۵۹ M۰.۱۲%۱.۸۶%۶.۵۳%$ ۱۵.۷۱ M۳.۰۶ B KLAYبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۷۰RUNE$ ۱.۵۲ ۵۰,۳۶۰$ ۵۰۱.۶۱ M۰.۲۲%۲.۵۶%۶.۴۳%$ ۱۶.۵۱ M۳۳۰.۶۹ M RUNE۵۰۰.۰۰ M RUNE۰.۰۳" برابر "
۱۰۲USTC$ ۰.۰۳۲۰۲۶ ۱,۰۶۳$ ۳۱۴.۳۵ M۰.۱۷%۲.۴۷%۷.۹۶%$ ۳۴.۳۳ M۹.۸۲ B USTCبی نهایت۰.۱۱" برابر "
۴۷۸۴FIT$ ۰.۰۵۰۸۱۲ ۱,۶۸۷$ ۰.۰۰۰.۵۲%۹.۹۴%۴۸.۳۶%$ ۱۲.۹۳ K۰.۰۰ FITبی نهایت۰.۰۰" برابر "