حجم معاملات بالا در ارزهای بایننس علی بابا اکس
حجم معاملات بالا در ارزهای بایننس

حجم معاملات بالا ارزهای بایننس در ۲۴ ساعت

حجم معاملات بالا ارزهای بایننس در ۲۴ ساعت
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنماد#قیمتقیمت به تومانحجم ۲۴ ساعتارزش بازارتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزارز کل قابل عرضهارز عرضه شدهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعت
۱USDT۳$ ۱.۰۰ ۳۳,۲۰۰$ ۲۸.۰۲ B$ ۶۷.۹۵ B۰.۰۰%۰.۰۰%۰.۰۱%بی نهایت۶۷.۹۵ B USDT۰.۴۱" برابر "
۲BTC۱$ ۱۹,۱۳۳.۴۳ ۶۳۵,۲۳۰,۰۱۹$ ۱۸.۲۶ B$ ۳۶۶.۷۳ B۰.۰۵%۱.۰۴%۰.۷۶%۲۱.۰۰ M BTC۱۹.۱۷ M BTC۰.۰۵" برابر "
۳ETH۲$ ۱,۲۹۱.۲۲ ۴۲,۸۶۸,۵۸۴$ ۶.۸۷ B$ ۱۵۸.۳۳ B۰.۲۵%۲.۴۳%۱.۵۹%بی نهایت۱۲۲.۶۲ M ETH۰.۰۴" برابر "
۴BUSD۷$ ۱.۰۰ ۳۳,۲۲۰$ ۴.۷۷ B$ ۲۱.۰۵ B۰.۰۱%۰.۰۸%۰.۰۰%بی نهایت۲۱.۰۴ B BUSD۰.۲۳" برابر "
۵USDC۴$ ۱.۰۰ ۳۳,۲۰۰$ ۳.۰۰ B$ ۴۷.۲۶ B۰.۰۰%۰.۰۱%۰.۰۰%بی نهایت۴۷.۲۶ B USDC۰.۰۶" برابر "
۶XRP۶$ ۰.۴۵۶۵۵۶ ۱۵,۱۵۸$ ۱.۵۶ B$ ۲۲.۷۸ B۰.۰۹%۴.۶۱%۸.۵۸%۱۰۰.۰۰ B XRP۴۹.۹۰ B XRP۰.۰۷" برابر "
۷LUNC۳۱$ ۰.۰۰۰۳۳ ۱۱$ ۱.۰۸ B$ ۲.۰۳ B۰.۱۸%۱۰.۴۸%۴۴.۷۵%بی نهایت۶.۱۵ T LUNC۰.۵۳" برابر "
۸BNB۵$ ۲۸۱.۸۴ ۹,۳۵۷,۱۳۵$ ۵۸۷.۳۲ M$ ۴۵.۴۷ B۰.۱۶%۰.۰۲%۲.۲۵%۲۰۰.۰۰ M BNB۱۶۱.۳۴ M BNB۰.۰۱" برابر "
۹SOL۹$ ۳۲.۳۲ ۱,۰۷۳,۰۲۰$ ۴۹۶.۳۱ M$ ۱۱.۴۸ B۰.۳۷%۱.۹۴%۲.۵۷%بی نهایت۳۵۵.۲۸ M SOL۰.۰۴" برابر "
۱۰ADA۸$ ۰.۴۲۲۴۵۱ ۱۴,۰۲۵$ ۳۶۴.۱۸ M$ ۱۴.۴۷ B۰.۱۲%۲.۱۹%۶.۸۴%۴۵.۰۰ B ADA۳۴.۲۵ B ADA۰.۰۳" برابر "
۱۱LINK۲۲$ ۷.۲۹ ۲۴۲,۱۳۰$ ۳۵۳.۶۷ M$ ۳.۵۹ B۰.۵۹%۳.۳۱%۷.۶۰%۱,۰۰۰.۰۰ M LINK۴۹۱.۶۰ M LINK۰.۱۰" برابر "
۱۲ETC۲۱$ ۲۷.۰۱ ۸۹۶,۷۴۲$ ۲۷۰.۸۶ M$ ۳.۷۰ B۰.۲۰%۲.۱۲%۵.۹۸%۲۱۰.۷۰ M ETC۱۳۷.۱۷ M ETC۰.۰۷" برابر "
۱۳LTC۲۰$ ۵۲.۵۵ ۱,۷۴۴,۷۵۱$ ۲۶۳.۹۹ M$ ۳.۷۵ B۰.۰۰%۱.۸۳%۲.۵۹%۸۴.۰۰ M LTC۷۱.۳۰ M LTC۰.۰۷" برابر "
۱۴XLM۲۵$ ۰.۱۲۰۹۳۶ ۴,۰۱۵$ ۲۱۱.۷۹ M$ ۳.۰۸ B۰.۵۲%۰.۸۱%۱.۱۲%۵۰.۰۰ B XLM۲۵.۴۸ B XLM۰.۰۷" برابر "
۱۵DOGE۱۰$ ۰.۰۵۹۷۸ ۱,۹۸۵$ ۲۰۶.۳۶ M$ ۷.۹۳ B۰.۲۹%۲.۵۲%۳.۷۲%بی نهایت۱۳۲.۶۷ B DOGE۰.۰۳" برابر "
۱۶BCH۳۰$ ۱۱۵.۳۹ ۳,۸۳۰,۹۲۶$ ۱۹۵.۳۳ M$ ۲.۲۱ B۰.۰۳%۲.۰۸%۰.۲۸%۲۱.۰۰ M BCH۱۹.۱۹ M BCH۰.۰۹" برابر "
۱۷ATOM۲۳$ ۱۲.۴۱ ۴۱۲,۰۵۳$ ۱۸۹.۱۰ M$ ۳.۵۵ B۰.۴۰%۲.۹۷%۱۴.۰۱%بی نهایت۲۸۶.۳۷ M ATOM۰.۰۵" برابر "
۱۸DOT۱۱$ ۶.۲۰ ۲۰۵,۹۹۵$ ۱۸۳.۹۱ M$ ۶.۹۶ B۰.۲۲%۱.۳۳%۱.۰۵%بی نهایت۱.۱۲ B DOT۰.۰۳" برابر "
۱۹MATIC۱۳$ ۰.۷۶۶۰۹۶ ۲۵,۴۳۴$ ۱۷۵.۰۴ M$ ۶.۶۹ B۰.۴۶%۰.۵۱%۱.۷۶%۱۰.۰۰ B MATIC۸.۷۳ B MATIC۰.۰۳" برابر "
۲۰EOS۴۴$ ۱.۱۸ ۳۹,۱۶۳$ ۱۶۸.۲۹ M$ ۱.۱۸ B۰.۲۵%۱.۰۷%۱.۴۷%بی نهایت۱.۰۰ B EOS۰.۱۴" برابر "
۲۱AVAX۱۶$ ۱۶.۷۰ ۵۵۴,۳۷۲$ ۱۶۱.۳۸ M$ ۴.۹۴ B۰.۳۶%۲.۷۹%۴.۹۷%۷۲۰.۰۰ M AVAX۲۹۶.۰۰ M AVAX۰.۰۳" برابر "
۲۲SHIB۱۴$ ۰.۰۰۰۰۱۱ ۰$ ۱۵۳.۵۴ M$ ۶.۰۱ B۰.۲۰%۲.۲۶%۲.۷۳%بی نهایت۵۴۹.۰۶ T SHIB۰.۰۳" برابر "
۲۳ALGO۲۹$ ۰.۳۵۸۶۸۶ ۱۱,۹۰۸$ ۱۳۵.۹۹ M$ ۲.۴۹ B۰.۶۹%۰.۷۹%۷.۹۵%۱۰.۰۰ B ALGO۶.۹۳ B ALGO۰.۰۵" برابر "
۲۴FIL۳۶$ ۵.۴۳ ۱۸۰,۲۲۶$ ۱۳۵.۵۱ M$ ۱.۵۹ B۰.۳۱%۳.۳۸%۳.۰۱%بی نهایت۲۹۲.۶۷ M FIL۰.۰۹" برابر "
۲۵UNI۱۷$ ۶.۲۱ ۲۰۶,۱۳۰$ ۱۲۴.۱۷ M$ ۴.۷۳ B۰.۳۹%۵.۸۱%۷.۱۰%۱,۰۰۰.۰۰ M UNI۷۶۲.۲۱ M UNI۰.۰۳" برابر "
۲۶APE۳۸$ ۵.۰۹ ۱۶۹,۱۲۶$ ۱۰۹.۷۵ M$ ۱.۵۶ B۰.۹۲%۴.۵۳%۶.۶۳%۱,۰۰۰.۰۰ M APE۳۰۶.۸۸ M APE۰.۰۷" برابر "
۲۷SAND۴۳$ ۰.۸۲۱۶۳۳ ۲۷,۲۷۸$ ۱۰۱.۸۰ M$ ۱.۲۳ B۰.۲۸%۲.۱۳%۶.۴۲%۳.۰۰ B SAND۱.۵۰ B SAND۰.۰۸" برابر "
۲۸NEAR۲۶$ ۳.۵۲ ۱۱۶,۸۷۰$ ۱۰۰.۰۵ M$ ۲.۸۱ B۰.۲۹%۰.۹۷%۴.۸۳%۱,۰۰۰.۰۰ M NEAR۷۹۹.۱۸ M NEAR۰.۰۴" برابر "
۲۹TUSD۵۳$ ۰.۹۹۹۸۹۱ ۳۳,۱۹۶$ ۹۲.۲۰ M$ ۸۸۴.۹۱ M۰.۰۷%۰.۰۱%۰.۰۰%بی نهایت۸۸۵.۰۰ M TUSD۰.۱۰" برابر "
۳۰AAVE۴۷$ ۷۳.۲۲ ۲,۴۳۰,۸۲۸$ ۷۸.۶۶ M$ ۱.۰۳ B۰.۳۹%۲.۰۶%۳.۵۰%۱۶.۰۰ M AAVE۱۴.۰۹ M AAVE۰.۰۸" برابر "
۳۱XMR۲۸$ ۱۳۹.۲۲ ۴,۶۲۲,۰۱۱$ ۷۷.۸۰ M$ ۲.۵۳ B۰.۴۳%۷.۱۱%۲.۱۱%بی نهایت۱۸.۱۸ M XMR۰.۰۳" برابر "
۳۲MANA۴۱$ ۰.۶۸۶۹۳۹ ۲۲,۸۰۶$ ۶۷.۰۷ M$ ۱.۲۷ B۰.۳۲%۱.۴۴%۲.۵۶%بی نهایت۱.۸۶ B MANA۰.۰۵" برابر "
۳۳CAKE۶۲$ ۴.۴۸ ۱۴۸,۸۵۱$ ۵۶.۹۸ M$ ۶۴۱.۷۸ M۰.۱۲%۲.۶۰%۰.۲۵%۷۵۰.۰۰ M CAKE۱۴۳.۱۴ M CAKE۰.۰۹" برابر "
۳۴VET۳۴$ ۰.۰۲۲۷۹۵ ۷۵۷$ ۴۸.۶۶ M$ ۱.۶۵ B۰.۱۰%۱.۴۸%۰.۳۵%۸۶.۷۱ B VET۷۲.۵۱ B VET۰.۰۳" برابر "
۳۵USTC۱۰۲$ ۰.۰۳۲۰۲۶ ۱,۰۶۳$ ۳۴.۳۳ M$ ۳۱۴.۳۵ M۰.۱۷%۲.۴۷%۷.۹۶%بی نهایت۹.۸۲ B USTC۰.۱۱" برابر "
۳۶ICP۳۷$ ۵.۹۶ ۱۹۷,۹۳۱$ ۳۰.۱۷ M$ ۱.۵۶ B۰.۱۲%۲.۰۲%۰.۴۳%بی نهایت۲۶۲.۲۹ M ICP۰.۰۲" برابر "
۳۷AXS۴۸$ ۱۲.۲۷ ۴۰۷,۴۵۱$ ۳۰.۱۶ M$ ۱.۰۲ B۰.۳۷%۳.۳۲%۲.۵۳%۲۷۰.۰۰ M AXS۸۳.۰۶ M AXS۰.۰۳" برابر "
۳۸MKR۵۸$ ۷۵۷.۴۲ ۲۵,۱۴۶,۴۸۲$ ۲۹.۶۶ M$ ۷۴۰.۴۸ M۰.۰۰%۲.۰۲%۸.۳۱%۱.۰۱ M MKR۹۷۷.۶۳ K MKR۰.۰۴" برابر "
۳۹ZEC۵۴$ ۵۴.۴۱ ۱,۸۰۶,۵۲۸$ ۲۸.۷۲ M$ ۸۳۷.۵۱ M۰.۲۶%۴.۳۱%۲.۴۵%۲۱.۰۰ M ZEC۱۵.۳۹ M ZEC۰.۰۳" برابر "
۴۰FLOW۳۲$ ۱.۶۴ ۵۴,۵۲۰$ ۲۴.۹۳ M$ ۱.۷۰ B۰.۵۰%۲.۸۰%۱.۴۶%بی نهایت۱.۰۴ B FLOW۰.۰۱" برابر "
۴۱EGLD۴۵$ ۴۷.۴۰ ۱,۵۷۳,۶۰۶$ ۲۴.۸۸ M$ ۱.۱۱ B۰.۰۲%۰.۱۱%۱.۲۵%۳۱.۴۲ M EGLD۲۳.۵۰ M EGLD۰.۰۲" برابر "
۴۲HBAR۴۰$ ۰.۰۵۶۶۸۴ ۱,۸۸۲$ ۲۳.۴۶ M$ ۱.۳۰ B۰.۱۱%۱.۳۰%۶.۰۱%۵۰.۰۰ B HBAR۲۲.۹۷ B HBAR۰.۰۲" برابر "
۴۳HNT۶۳$ ۴.۹۲ ۱۶۳,۳۹۹$ ۲۰.۲۵ M$ ۶۲۶.۸۶ M۰.۴۷%۴.۷۴%۹.۰۳%۲۲۳.۰۰ M HNT۱۲۷.۳۷ M HNT۰.۰۳" برابر "
۴۴THETA۴۶$ ۱.۰۴ ۳۴,۴۶۸$ ۱۷.۷۹ M$ ۱.۰۴ B۰.۴۳%۳.۲۰%۶.۲۲%۱,۰۰۰.۰۰ M THETA۱,۰۰۰.۰۰ M THETA۰.۰۲" برابر "
۴۵RUNE۷۰$ ۱.۵۲ ۵۰,۳۶۰$ ۱۶.۵۱ M$ ۵۰۱.۶۱ M۰.۲۲%۲.۵۶%۶.۴۳%۵۰۰.۰۰ M RUNE۳۳۰.۶۹ M RUNE۰.۰۳" برابر "
۴۶KLAY۶۶$ ۰.۱۹۰۵۳ ۶,۳۲۶$ ۱۵.۷۱ M$ ۵۸۲.۵۹ M۰.۱۲%۱.۸۶%۶.۵۳%بی نهایت۳.۰۶ B KLAY۰.۰۳" برابر "
۴۷XTZ۴۲$ ۱.۳۹ ۴۶,۲۳۸$ ۱۵.۰۰ M$ ۱.۲۷ B۰.۱۵%۱.۷۲%۵.۴۸%بی نهایت۹۱۰.۸۹ M XTZ۰.۰۱" برابر "
۴۸GRT۶۰$ ۰.۰۹۶۲۴۲ ۳,۱۹۵$ ۱۲.۸۷ M$ ۶۶۴.۰۷ M۰.۳۵%۱.۴۹%۷.۲۳%۱۰.۰۶ B GRT۶.۹۰ B GRT۰.۰۲" برابر "
۴۹MIOTA۵۵$ ۰.۲۸۰۱۱۹ ۹,۳۰۰$ ۱۲.۶۴ M$ ۷۷۸.۶۰ M۰.۲۷%۵.۲۴%۰.۷۷%۲.۷۸ B MIOTA۲.۷۸ B MIOTA۰.۰۲" برابر "
۵۰FIT۴۷۸۴$ ۰.۰۵۰۸۱۲ ۱,۶۸۷$ ۱۲.۹۳ K$ ۰.۰۰۰.۵۲%۹.۹۴%۴۸.۳۶%بی نهایت۰.۰۰ FIT۰.۰۰" برابر "

حجم معاملات بالا ارزهای بایننس در ۲۴ ساعت

حجم معاملات بالا ارزهای بایننس در ۲۴ ساعت
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنماد#قیمتقیمت به تومانحجم ۲۴ ساعتارزش بازارتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزارز کل قابل عرضهارز عرضه شدهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعت
۱USDT۳$ ۱.۰۰ ۳۳,۲۰۰$ ۲۸.۰۲ B$ ۶۷.۹۵ B۰.۰۰%۰.۰۰%۰.۰۱%بی نهایت۶۷.۹۵ B USDT۰.۴۱" برابر "
۲BTC۱$ ۱۹,۱۳۳.۴۳ ۶۳۵,۲۳۰,۰۱۹$ ۱۸.۲۶ B$ ۳۶۶.۷۳ B۰.۰۵%۱.۰۴%۰.۷۶%۲۱.۰۰ M BTC۱۹.۱۷ M BTC۰.۰۵" برابر "
۳ETH۲$ ۱,۲۹۱.۲۲ ۴۲,۸۶۸,۵۸۴$ ۶.۸۷ B$ ۱۵۸.۳۳ B۰.۲۵%۲.۴۳%۱.۵۹%بی نهایت۱۲۲.۶۲ M ETH۰.۰۴" برابر "
۴BUSD۷$ ۱.۰۰ ۳۳,۲۲۰$ ۴.۷۷ B$ ۲۱.۰۵ B۰.۰۱%۰.۰۸%۰.۰۰%بی نهایت۲۱.۰۴ B BUSD۰.۲۳" برابر "
۵USDC۴$ ۱.۰۰ ۳۳,۲۰۰$ ۳.۰۰ B$ ۴۷.۲۶ B۰.۰۰%۰.۰۱%۰.۰۰%بی نهایت۴۷.۲۶ B USDC۰.۰۶" برابر "
۶XRP۶$ ۰.۴۵۶۵۵۶ ۱۵,۱۵۸$ ۱.۵۶ B$ ۲۲.۷۸ B۰.۰۹%۴.۶۱%۸.۵۸%۱۰۰.۰۰ B XRP۴۹.۹۰ B XRP۰.۰۷" برابر "
۷LUNC۳۱$ ۰.۰۰۰۳۳ ۱۱$ ۱.۰۸ B$ ۲.۰۳ B۰.۱۸%۱۰.۴۸%۴۴.۷۵%بی نهایت۶.۱۵ T LUNC۰.۵۳" برابر "
۸BNB۵$ ۲۸۱.۸۴ ۹,۳۵۷,۱۳۵$ ۵۸۷.۳۲ M$ ۴۵.۴۷ B۰.۱۶%۰.۰۲%۲.۲۵%۲۰۰.۰۰ M BNB۱۶۱.۳۴ M BNB۰.۰۱" برابر "
۹SOL۹$ ۳۲.۳۲ ۱,۰۷۳,۰۲۰$ ۴۹۶.۳۱ M$ ۱۱.۴۸ B۰.۳۷%۱.۹۴%۲.۵۷%بی نهایت۳۵۵.۲۸ M SOL۰.۰۴" برابر "
۱۰ADA۸$ ۰.۴۲۲۴۵۱ ۱۴,۰۲۵$ ۳۶۴.۱۸ M$ ۱۴.۴۷ B۰.۱۲%۲.۱۹%۶.۸۴%۴۵.۰۰ B ADA۳۴.۲۵ B ADA۰.۰۳" برابر "
۱۱LINK۲۲$ ۷.۲۹ ۲۴۲,۱۳۰$ ۳۵۳.۶۷ M$ ۳.۵۹ B۰.۵۹%۳.۳۱%۷.۶۰%۱,۰۰۰.۰۰ M LINK۴۹۱.۶۰ M LINK۰.۱۰" برابر "
۱۲ETC۲۱$ ۲۷.۰۱ ۸۹۶,۷۴۲$ ۲۷۰.۸۶ M$ ۳.۷۰ B۰.۲۰%۲.۱۲%۵.۹۸%۲۱۰.۷۰ M ETC۱۳۷.۱۷ M ETC۰.۰۷" برابر "
۱۳LTC۲۰$ ۵۲.۵۵ ۱,۷۴۴,۷۵۱$ ۲۶۳.۹۹ M$ ۳.۷۵ B۰.۰۰%۱.۸۳%۲.۵۹%۸۴.۰۰ M LTC۷۱.۳۰ M LTC۰.۰۷" برابر "
۱۴XLM۲۵$ ۰.۱۲۰۹۳۶ ۴,۰۱۵$ ۲۱۱.۷۹ M$ ۳.۰۸ B۰.۵۲%۰.۸۱%۱.۱۲%۵۰.۰۰ B XLM۲۵.۴۸ B XLM۰.۰۷" برابر "
۱۵DOGE۱۰$ ۰.۰۵۹۷۸ ۱,۹۸۵$ ۲۰۶.۳۶ M$ ۷.۹۳ B۰.۲۹%۲.۵۲%۳.۷۲%بی نهایت۱۳۲.۶۷ B DOGE۰.۰۳" برابر "
۱۶BCH۳۰$ ۱۱۵.۳۹ ۳,۸۳۰,۹۲۶$ ۱۹۵.۳۳ M$ ۲.۲۱ B۰.۰۳%۲.۰۸%۰.۲۸%۲۱.۰۰ M BCH۱۹.۱۹ M BCH۰.۰۹" برابر "
۱۷ATOM۲۳$ ۱۲.۴۱ ۴۱۲,۰۵۳$ ۱۸۹.۱۰ M$ ۳.۵۵ B۰.۴۰%۲.۹۷%۱۴.۰۱%بی نهایت۲۸۶.۳۷ M ATOM۰.۰۵" برابر "
۱۸DOT۱۱$ ۶.۲۰ ۲۰۵,۹۹۵$ ۱۸۳.۹۱ M$ ۶.۹۶ B۰.۲۲%۱.۳۳%۱.۰۵%بی نهایت۱.۱۲ B DOT۰.۰۳" برابر "
۱۹MATIC۱۳$ ۰.۷۶۶۰۹۶ ۲۵,۴۳۴$ ۱۷۵.۰۴ M$ ۶.۶۹ B۰.۴۶%۰.۵۱%۱.۷۶%۱۰.۰۰ B MATIC۸.۷۳ B MATIC۰.۰۳" برابر "
۲۰EOS۴۴$ ۱.۱۸ ۳۹,۱۶۳$ ۱۶۸.۲۹ M$ ۱.۱۸ B۰.۲۵%۱.۰۷%۱.۴۷%بی نهایت۱.۰۰ B EOS۰.۱۴" برابر "
۲۱AVAX۱۶$ ۱۶.۷۰ ۵۵۴,۳۷۲$ ۱۶۱.۳۸ M$ ۴.۹۴ B۰.۳۶%۲.۷۹%۴.۹۷%۷۲۰.۰۰ M AVAX۲۹۶.۰۰ M AVAX۰.۰۳" برابر "
۲۲SHIB۱۴$ ۰.۰۰۰۰۱۱ ۰$ ۱۵۳.۵۴ M$ ۶.۰۱ B۰.۲۰%۲.۲۶%۲.۷۳%بی نهایت۵۴۹.۰۶ T SHIB۰.۰۳" برابر "
۲۳ALGO۲۹$ ۰.۳۵۸۶۸۶ ۱۱,۹۰۸$ ۱۳۵.۹۹ M$ ۲.۴۹ B۰.۶۹%۰.۷۹%۷.۹۵%۱۰.۰۰ B ALGO۶.۹۳ B ALGO۰.۰۵" برابر "
۲۴FIL۳۶$ ۵.۴۳ ۱۸۰,۲۲۶$ ۱۳۵.۵۱ M$ ۱.۵۹ B۰.۳۱%۳.۳۸%۳.۰۱%بی نهایت۲۹۲.۶۷ M FIL۰.۰۹" برابر "
۲۵UNI۱۷$ ۶.۲۱ ۲۰۶,۱۳۰$ ۱۲۴.۱۷ M$ ۴.۷۳ B۰.۳۹%۵.۸۱%۷.۱۰%۱,۰۰۰.۰۰ M UNI۷۶۲.۲۱ M UNI۰.۰۳" برابر "
۲۶APE۳۸$ ۵.۰۹ ۱۶۹,۱۲۶$ ۱۰۹.۷۵ M$ ۱.۵۶ B۰.۹۲%۴.۵۳%۶.۶۳%۱,۰۰۰.۰۰ M APE۳۰۶.۸۸ M APE۰.۰۷" برابر "
۲۷SAND۴۳$ ۰.۸۲۱۶۳۳ ۲۷,۲۷۸$ ۱۰۱.۸۰ M$ ۱.۲۳ B۰.۲۸%۲.۱۳%۶.۴۲%۳.۰۰ B SAND۱.۵۰ B SAND۰.۰۸" برابر "
۲۸NEAR۲۶$ ۳.۵۲ ۱۱۶,۸۷۰$ ۱۰۰.۰۵ M$ ۲.۸۱ B۰.۲۹%۰.۹۷%۴.۸۳%۱,۰۰۰.۰۰ M NEAR۷۹۹.۱۸ M NEAR۰.۰۴" برابر "
۲۹TUSD۵۳$ ۰.۹۹۹۸۹۱ ۳۳,۱۹۶$ ۹۲.۲۰ M$ ۸۸۴.۹۱ M۰.۰۷%۰.۰۱%۰.۰۰%بی نهایت۸۸۵.۰۰ M TUSD۰.۱۰" برابر "
۳۰AAVE۴۷$ ۷۳.۲۲ ۲,۴۳۰,۸۲۸$ ۷۸.۶۶ M$ ۱.۰۳ B۰.۳۹%۲.۰۶%۳.۵۰%۱۶.۰۰ M AAVE۱۴.۰۹ M AAVE۰.۰۸" برابر "
۳۱XMR۲۸$ ۱۳۹.۲۲ ۴,۶۲۲,۰۱۱$ ۷۷.۸۰ M$ ۲.۵۳ B۰.۴۳%۷.۱۱%۲.۱۱%بی نهایت۱۸.۱۸ M XMR۰.۰۳" برابر "
۳۲MANA۴۱$ ۰.۶۸۶۹۳۹ ۲۲,۸۰۶$ ۶۷.۰۷ M$ ۱.۲۷ B۰.۳۲%۱.۴۴%۲.۵۶%بی نهایت۱.۸۶ B MANA۰.۰۵" برابر "
۳۳CAKE۶۲$ ۴.۴۸ ۱۴۸,۸۵۱$ ۵۶.۹۸ M$ ۶۴۱.۷۸ M۰.۱۲%۲.۶۰%۰.۲۵%۷۵۰.۰۰ M CAKE۱۴۳.۱۴ M CAKE۰.۰۹" برابر "
۳۴VET۳۴$ ۰.۰۲۲۷۹۵ ۷۵۷$ ۴۸.۶۶ M$ ۱.۶۵ B۰.۱۰%۱.۴۸%۰.۳۵%۸۶.۷۱ B VET۷۲.۵۱ B VET۰.۰۳" برابر "
۳۵USTC۱۰۲$ ۰.۰۳۲۰۲۶ ۱,۰۶۳$ ۳۴.۳۳ M$ ۳۱۴.۳۵ M۰.۱۷%۲.۴۷%۷.۹۶%بی نهایت۹.۸۲ B USTC۰.۱۱" برابر "
۳۶ICP۳۷$ ۵.۹۶ ۱۹۷,۹۳۱$ ۳۰.۱۷ M$ ۱.۵۶ B۰.۱۲%۲.۰۲%۰.۴۳%بی نهایت۲۶۲.۲۹ M ICP۰.۰۲" برابر "
۳۷AXS۴۸$ ۱۲.۲۷ ۴۰۷,۴۵۱$ ۳۰.۱۶ M$ ۱.۰۲ B۰.۳۷%۳.۳۲%۲.۵۳%۲۷۰.۰۰ M AXS۸۳.۰۶ M AXS۰.۰۳" برابر "
۳۸MKR۵۸$ ۷۵۷.۴۲ ۲۵,۱۴۶,۴۸۲$ ۲۹.۶۶ M$ ۷۴۰.۴۸ M۰.۰۰%۲.۰۲%۸.۳۱%۱.۰۱ M MKR۹۷۷.۶۳ K MKR۰.۰۴" برابر "
۳۹ZEC۵۴$ ۵۴.۴۱ ۱,۸۰۶,۵۲۸$ ۲۸.۷۲ M$ ۸۳۷.۵۱ M۰.۲۶%۴.۳۱%۲.۴۵%۲۱.۰۰ M ZEC۱۵.۳۹ M ZEC۰.۰۳" برابر "
۴۰FLOW۳۲$ ۱.۶۴ ۵۴,۵۲۰$ ۲۴.۹۳ M$ ۱.۷۰ B۰.۵۰%۲.۸۰%۱.۴۶%بی نهایت۱.۰۴ B FLOW۰.۰۱" برابر "
۴۱EGLD۴۵$ ۴۷.۴۰ ۱,۵۷۳,۶۰۶$ ۲۴.۸۸ M$ ۱.۱۱ B۰.۰۲%۰.۱۱%۱.۲۵%۳۱.۴۲ M EGLD۲۳.۵۰ M EGLD۰.۰۲" برابر "
۴۲HBAR۴۰$ ۰.۰۵۶۶۸۴ ۱,۸۸۲$ ۲۳.۴۶ M$ ۱.۳۰ B۰.۱۱%۱.۳۰%۶.۰۱%۵۰.۰۰ B HBAR۲۲.۹۷ B HBAR۰.۰۲" برابر "
۴۳HNT۶۳$ ۴.۹۲ ۱۶۳,۳۹۹$ ۲۰.۲۵ M$ ۶۲۶.۸۶ M۰.۴۷%۴.۷۴%۹.۰۳%۲۲۳.۰۰ M HNT۱۲۷.۳۷ M HNT۰.۰۳" برابر "
۴۴THETA۴۶$ ۱.۰۴ ۳۴,۴۶۸$ ۱۷.۷۹ M$ ۱.۰۴ B۰.۴۳%۳.۲۰%۶.۲۲%۱,۰۰۰.۰۰ M THETA۱,۰۰۰.۰۰ M THETA۰.۰۲" برابر "
۴۵RUNE۷۰$ ۱.۵۲ ۵۰,۳۶۰$ ۱۶.۵۱ M$ ۵۰۱.۶۱ M۰.۲۲%۲.۵۶%۶.۴۳%۵۰۰.۰۰ M RUNE۳۳۰.۶۹ M RUNE۰.۰۳" برابر "
۴۶KLAY۶۶$ ۰.۱۹۰۵۳ ۶,۳۲۶$ ۱۵.۷۱ M$ ۵۸۲.۵۹ M۰.۱۲%۱.۸۶%۶.۵۳%بی نهایت۳.۰۶ B KLAY۰.۰۳" برابر "
۴۷XTZ۴۲$ ۱.۳۹ ۴۶,۲۳۸$ ۱۵.۰۰ M$ ۱.۲۷ B۰.۱۵%۱.۷۲%۵.۴۸%بی نهایت۹۱۰.۸۹ M XTZ۰.۰۱" برابر "
۴۸GRT۶۰$ ۰.۰۹۶۲۴۲ ۳,۱۹۵$ ۱۲.۸۷ M$ ۶۶۴.۰۷ M۰.۳۵%۱.۴۹%۷.۲۳%۱۰.۰۶ B GRT۶.۹۰ B GRT۰.۰۲" برابر "
۴۹MIOTA۵۵$ ۰.۲۸۰۱۱۹ ۹,۳۰۰$ ۱۲.۶۴ M$ ۷۷۸.۶۰ M۰.۲۷%۵.۲۴%۰.۷۷%۲.۷۸ B MIOTA۲.۷۸ B MIOTA۰.۰۲" برابر "
۵۰FIT۴۷۸۴$ ۰.۰۵۰۸۱۲ ۱,۶۸۷$ ۱۲.۹۳ K$ ۰.۰۰۰.۵۲%۹.۹۴%۴۸.۳۶%بی نهایت۰.۰۰ FIT۰.۰۰" برابر "