حجم معاملات پایین در ارزهای بایننس علی بابا اکس
حجم معاملات پایین در ارزهای بایننس

حجم معاملات پایین ارزهای بایننس در ۲۴ ساعت

حجم معاملات پایین ارزهای بایننس در ۲۴ ساعت
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانحجم ۲۴ ساعتارزش بازارتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزارز کل قابل عرضهارز عرضه شدهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعت
۴۷۸۴FIT$ ۰.۰۵۰۸۱۲ ۱,۶۸۷$ ۱۲.۹۳ K$ ۰.۰۰۰.۵۲%۹.۹۴%۴۸.۳۶%بی نهایت۰.۰۰ FIT۰.۰۰" برابر "
۵۵MIOTA$ ۰.۲۸۰۱۱۹ ۹,۳۰۳$ ۱۲.۶۴ M$ ۷۷۸.۶۰ M۰.۲۷%۵.۲۴%۰.۷۷%۲.۷۸ B MIOTA۲.۷۸ B MIOTA۰.۰۲" برابر "
۶۰GRT$ ۰.۰۹۶۲۴۲ ۳,۱۹۶$ ۱۲.۸۷ M$ ۶۶۴.۰۷ M۰.۳۵%۱.۴۹%۷.۲۳%۱۰.۰۶ B GRT۶.۹۰ B GRT۰.۰۲" برابر "
۴۲XTZ$ ۱.۳۹ ۴۶,۲۵۲$ ۱۵.۰۰ M$ ۱.۲۷ B۰.۱۵%۱.۷۲%۵.۴۸%بی نهایت۹۱۰.۸۹ M XTZ۰.۰۱" برابر "
۶۶KLAY$ ۰.۱۹۰۵۳ ۶,۳۲۸$ ۱۵.۷۱ M$ ۵۸۲.۵۹ M۰.۱۲%۱.۸۶%۶.۵۳%بی نهایت۳.۰۶ B KLAY۰.۰۳" برابر "
۷۰RUNE$ ۱.۵۲ ۵۰,۳۷۶$ ۱۶.۵۱ M$ ۵۰۱.۶۱ M۰.۲۲%۲.۵۶%۶.۴۳%۵۰۰.۰۰ M RUNE۳۳۰.۶۹ M RUNE۰.۰۳" برابر "
۴۶THETA$ ۱.۰۴ ۳۴,۴۷۸$ ۱۷.۷۹ M$ ۱.۰۴ B۰.۴۳%۳.۲۰%۶.۲۲%۱,۰۰۰.۰۰ M THETA۱,۰۰۰.۰۰ M THETA۰.۰۲" برابر "
۶۳HNT$ ۴.۹۲ ۱۶۳,۴۴۸$ ۲۰.۲۵ M$ ۶۲۶.۸۶ M۰.۴۷%۴.۷۴%۹.۰۳%۲۲۳.۰۰ M HNT۱۲۷.۳۷ M HNT۰.۰۳" برابر "
۴۰HBAR$ ۰.۰۵۶۶۸۴ ۱,۸۸۲$ ۲۳.۴۶ M$ ۱.۳۰ B۰.۱۱%۱.۳۰%۶.۰۱%۵۰.۰۰ B HBAR۲۲.۹۷ B HBAR۰.۰۲" برابر "
۴۵EGLD$ ۴۷.۴۰ ۱,۵۷۴,۰۸۰$ ۲۴.۸۸ M$ ۱.۱۱ B۰.۰۲%۰.۱۱%۱.۲۵%۳۱.۴۲ M EGLD۲۳.۵۰ M EGLD۰.۰۲" برابر "
۳۲FLOW$ ۱.۶۴ ۵۴,۵۳۶$ ۲۴.۹۳ M$ ۱.۷۰ B۰.۵۰%۲.۸۰%۱.۴۶%بی نهایت۱.۰۴ B FLOW۰.۰۱" برابر "
۵۴ZEC$ ۵۴.۴۱ ۱,۸۰۷,۰۷۲$ ۲۸.۷۲ M$ ۸۳۷.۵۱ M۰.۲۶%۴.۳۱%۲.۴۵%۲۱.۰۰ M ZEC۱۵.۳۹ M ZEC۰.۰۳" برابر "
۵۸MKR$ ۷۵۷.۴۲ ۲۵,۱۵۴,۰۵۶$ ۲۹.۶۶ M$ ۷۴۰.۴۸ M۰.۰۰%۲.۰۲%۸.۳۱%۱.۰۱ M MKR۹۷۷.۶۳ K MKR۰.۰۴" برابر "
۴۸AXS$ ۱۲.۲۷ ۴۰۷,۵۷۳$ ۳۰.۱۶ M$ ۱.۰۲ B۰.۳۷%۳.۳۲%۲.۵۳%۲۷۰.۰۰ M AXS۸۳.۰۶ M AXS۰.۰۳" برابر "
۳۷ICP$ ۵.۹۶ ۱۹۷,۹۹۱$ ۳۰.۱۷ M$ ۱.۵۶ B۰.۱۲%۲.۰۲%۰.۴۳%بی نهایت۲۶۲.۲۹ M ICP۰.۰۲" برابر "
۱۰۲USTC$ ۰.۰۳۲۰۲۶ ۱,۰۶۴$ ۳۴.۳۳ M$ ۳۱۴.۳۵ M۰.۱۷%۲.۴۷%۷.۹۶%بی نهایت۹.۸۲ B USTC۰.۱۱" برابر "
۳۴VET$ ۰.۰۲۲۷۹۵ ۷۵۷$ ۴۸.۶۶ M$ ۱.۶۵ B۰.۱۰%۱.۴۸%۰.۳۵%۸۶.۷۱ B VET۷۲.۵۱ B VET۰.۰۳" برابر "
۶۲CAKE$ ۴.۴۸ ۱۴۸,۸۹۶$ ۵۶.۹۸ M$ ۶۴۱.۷۸ M۰.۱۲%۲.۶۰%۰.۲۵%۷۵۰.۰۰ M CAKE۱۴۳.۱۴ M CAKE۰.۰۹" برابر "
۴۱MANA$ ۰.۶۸۶۹۳۹ ۲۲,۸۱۳$ ۶۷.۰۷ M$ ۱.۲۷ B۰.۳۲%۱.۴۴%۲.۵۶%بی نهایت۱.۸۶ B MANA۰.۰۵" برابر "
۲۸XMR$ ۱۳۹.۲۲ ۴,۶۲۳,۴۰۳$ ۷۷.۸۰ M$ ۲.۵۳ B۰.۴۳%۷.۱۱%۲.۱۱%بی نهایت۱۸.۱۸ M XMR۰.۰۳" برابر "
۴۷AAVE$ ۷۳.۲۲ ۲,۴۳۱,۵۶۰$ ۷۸.۶۶ M$ ۱.۰۳ B۰.۳۹%۲.۰۶%۳.۵۰%۱۶.۰۰ M AAVE۱۴.۰۹ M AAVE۰.۰۸" برابر "
۵۳TUSD$ ۰.۹۹۹۸۹۱ ۳۳,۲۰۶$ ۹۲.۲۰ M$ ۸۸۴.۹۱ M۰.۰۷%۰.۰۱%۰.۰۰%بی نهایت۸۸۵.۰۰ M TUSD۰.۱۰" برابر "
۲۶NEAR$ ۳.۵۲ ۱۱۶,۹۰۵$ ۱۰۰.۰۵ M$ ۲.۸۱ B۰.۲۹%۰.۹۷%۴.۸۳%۱,۰۰۰.۰۰ M NEAR۷۹۹.۱۸ M NEAR۰.۰۴" برابر "
۴۳SAND$ ۰.۸۲۱۶۳۳ ۲۷,۲۸۶$ ۱۰۱.۸۰ M$ ۱.۲۳ B۰.۲۸%۲.۱۳%۶.۴۲%۳.۰۰ B SAND۱.۵۰ B SAND۰.۰۸" برابر "
۳۸APE$ ۵.۰۹ ۱۶۹,۱۷۷$ ۱۰۹.۷۵ M$ ۱.۵۶ B۰.۹۲%۴.۵۳%۶.۶۳%۱,۰۰۰.۰۰ M APE۳۰۶.۸۸ M APE۰.۰۷" برابر "
۱۷UNI$ ۶.۲۱ ۲۰۶,۱۹۲$ ۱۲۴.۱۷ M$ ۴.۷۳ B۰.۳۹%۵.۸۱%۷.۱۰%۱,۰۰۰.۰۰ M UNI۷۶۲.۲۱ M UNI۰.۰۳" برابر "
۳۶FIL$ ۵.۴۳ ۱۸۰,۲۸۰$ ۱۳۵.۵۱ M$ ۱.۵۹ B۰.۳۱%۳.۳۸%۳.۰۱%بی نهایت۲۹۲.۶۷ M FIL۰.۰۹" برابر "
۲۹ALGO$ ۰.۳۵۸۶۸۶ ۱۱,۹۱۲$ ۱۳۵.۹۹ M$ ۲.۴۹ B۰.۶۹%۰.۷۹%۷.۹۵%۱۰.۰۰ B ALGO۶.۹۳ B ALGO۰.۰۵" برابر "
۱۴SHIB$ ۰.۰۰۰۰۱۱ ۰$ ۱۵۳.۵۴ M$ ۶.۰۱ B۰.۲۰%۲.۲۶%۲.۷۳%بی نهایت۵۴۹.۰۶ T SHIB۰.۰۳" برابر "
۱۶AVAX$ ۱۶.۷۰ ۵۵۴,۵۳۹$ ۱۶۱.۳۸ M$ ۴.۹۴ B۰.۳۶%۲.۷۹%۴.۹۷%۷۲۰.۰۰ M AVAX۲۹۶.۰۰ M AVAX۰.۰۳" برابر "
۴۴EOS$ ۱.۱۸ ۳۹,۱۷۵$ ۱۶۸.۲۹ M$ ۱.۱۸ B۰.۲۵%۱.۰۷%۱.۴۷%بی نهایت۱.۰۰ B EOS۰.۱۴" برابر "
۱۳MATIC$ ۰.۷۶۶۰۹۶ ۲۵,۴۴۲$ ۱۷۵.۰۴ M$ ۶.۶۹ B۰.۴۶%۰.۵۱%۱.۷۶%۱۰.۰۰ B MATIC۸.۷۳ B MATIC۰.۰۳" برابر "
۱۱DOT$ ۶.۲۰ ۲۰۶,۰۵۷$ ۱۸۳.۹۱ M$ ۶.۹۶ B۰.۲۲%۱.۳۳%۱.۰۵%بی نهایت۱.۱۲ B DOT۰.۰۳" برابر "
۲۳ATOM$ ۱۲.۴۱ ۴۱۲,۱۷۷$ ۱۸۹.۱۰ M$ ۳.۵۵ B۰.۴۰%۲.۹۷%۱۴.۰۱%بی نهایت۲۸۶.۳۷ M ATOM۰.۰۵" برابر "
۳۰BCH$ ۱۱۵.۳۹ ۳,۸۳۲,۰۸۰$ ۱۹۵.۳۳ M$ ۲.۲۱ B۰.۰۳%۲.۰۸%۰.۲۸%۲۱.۰۰ M BCH۱۹.۱۹ M BCH۰.۰۹" برابر "
۱۰DOGE$ ۰.۰۵۹۷۸ ۱,۹۸۵$ ۲۰۶.۳۶ M$ ۷.۹۳ B۰.۲۹%۲.۵۲%۳.۷۲%بی نهایت۱۳۲.۶۷ B DOGE۰.۰۳" برابر "
۲۵XLM$ ۰.۱۲۰۹۳۶ ۴,۰۱۶$ ۲۱۱.۷۹ M$ ۳.۰۸ B۰.۵۲%۰.۸۱%۱.۱۲%۵۰.۰۰ B XLM۲۵.۴۸ B XLM۰.۰۷" برابر "
۲۰LTC$ ۵۲.۵۵ ۱,۷۴۵,۲۷۶$ ۲۶۳.۹۹ M$ ۳.۷۵ B۰.۰۰%۱.۸۳%۲.۵۹%۸۴.۰۰ M LTC۷۱.۳۰ M LTC۰.۰۷" برابر "
۲۱ETC$ ۲۷.۰۱ ۸۹۷,۰۱۲$ ۲۷۰.۸۶ M$ ۳.۷۰ B۰.۲۰%۲.۱۲%۵.۹۸%۲۱۰.۷۰ M ETC۱۳۷.۱۷ M ETC۰.۰۷" برابر "
۲۲LINK$ ۷.۲۹ ۲۴۲,۲۰۳$ ۳۵۳.۶۷ M$ ۳.۵۹ B۰.۵۹%۳.۳۱%۷.۶۰%۱,۰۰۰.۰۰ M LINK۴۹۱.۶۰ M LINK۰.۱۰" برابر "
۸ADA$ ۰.۴۲۲۴۵۱ ۱۴,۰۳۰$ ۳۶۴.۱۸ M$ ۱۴.۴۷ B۰.۱۲%۲.۱۹%۶.۸۴%۴۵.۰۰ B ADA۳۴.۲۵ B ADA۰.۰۳" برابر "
۹SOL$ ۳۲.۳۲ ۱,۰۷۳,۳۴۳$ ۴۹۶.۳۱ M$ ۱۱.۴۸ B۰.۳۷%۱.۹۴%۲.۵۷%بی نهایت۳۵۵.۲۸ M SOL۰.۰۴" برابر "
۵BNB$ ۲۸۱.۸۴ ۹,۳۵۹,۹۵۴$ ۵۸۷.۳۲ M$ ۴۵.۴۷ B۰.۱۶%۰.۰۲%۲.۲۵%۲۰۰.۰۰ M BNB۱۶۱.۳۴ M BNB۰.۰۱" برابر "
۳۱LUNC$ ۰.۰۰۰۳۳ ۱۱$ ۱.۰۸ B$ ۲.۰۳ B۰.۱۸%۱۰.۴۸%۴۴.۷۵%بی نهایت۶.۱۵ T LUNC۰.۵۳" برابر "
۶XRP$ ۰.۴۵۶۵۵۶ ۱۵,۱۶۲$ ۱.۵۶ B$ ۲۲.۷۸ B۰.۰۹%۴.۶۱%۸.۵۸%۱۰۰.۰۰ B XRP۴۹.۹۰ B XRP۰.۰۷" برابر "
۴USDC$ ۱.۰۰ ۳۳,۲۱۰$ ۳.۰۰ B$ ۴۷.۲۶ B۰.۰۰%۰.۰۱%۰.۰۰%بی نهایت۴۷.۲۶ B USDC۰.۰۶" برابر "
۷BUSD$ ۱.۰۰ ۳۳,۲۳۰$ ۴.۷۷ B$ ۲۱.۰۵ B۰.۰۱%۰.۰۸%۰.۰۰%بی نهایت۲۱.۰۴ B BUSD۰.۲۳" برابر "
۲ETH$ ۱,۲۹۱.۲۲ ۴۲,۸۸۱,۴۹۶$ ۶.۸۷ B$ ۱۵۸.۳۳ B۰.۲۵%۲.۴۳%۱.۵۹%بی نهایت۱۲۲.۶۲ M ETH۰.۰۴" برابر "
۱BTC$ ۱۹,۱۳۳.۴۳ ۶۳۵,۴۲۱,۳۵۴$ ۱۸.۲۶ B$ ۳۶۶.۷۳ B۰.۰۵%۱.۰۴%۰.۷۶%۲۱.۰۰ M BTC۱۹.۱۷ M BTC۰.۰۵" برابر "
۳USDT$ ۱.۰۰ ۳۳,۲۱۰$ ۲۸.۰۲ B$ ۶۷.۹۵ B۰.۰۰%۰.۰۰%۰.۰۱%بی نهایت۶۷.۹۵ B USDT۰.۴۱" برابر "

حجم معاملات پایین ارزهای بایننس در ۲۴ ساعت

حجم معاملات پایین ارزهای بایننس در ۲۴ ساعت
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانحجم ۲۴ ساعتارزش بازارتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزارز کل قابل عرضهارز عرضه شدهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعت
۴۷۸۴FIT$ ۰.۰۵۰۸۱۲ ۱,۶۸۷$ ۱۲.۹۳ K$ ۰.۰۰۰.۵۲%۹.۹۴%۴۸.۳۶%بی نهایت۰.۰۰ FIT۰.۰۰" برابر "
۵۵MIOTA$ ۰.۲۸۰۱۱۹ ۹,۳۰۳$ ۱۲.۶۴ M$ ۷۷۸.۶۰ M۰.۲۷%۵.۲۴%۰.۷۷%۲.۷۸ B MIOTA۲.۷۸ B MIOTA۰.۰۲" برابر "
۶۰GRT$ ۰.۰۹۶۲۴۲ ۳,۱۹۶$ ۱۲.۸۷ M$ ۶۶۴.۰۷ M۰.۳۵%۱.۴۹%۷.۲۳%۱۰.۰۶ B GRT۶.۹۰ B GRT۰.۰۲" برابر "
۴۲XTZ$ ۱.۳۹ ۴۶,۲۵۲$ ۱۵.۰۰ M$ ۱.۲۷ B۰.۱۵%۱.۷۲%۵.۴۸%بی نهایت۹۱۰.۸۹ M XTZ۰.۰۱" برابر "
۶۶KLAY$ ۰.۱۹۰۵۳ ۶,۳۲۸$ ۱۵.۷۱ M$ ۵۸۲.۵۹ M۰.۱۲%۱.۸۶%۶.۵۳%بی نهایت۳.۰۶ B KLAY۰.۰۳" برابر "
۷۰RUNE$ ۱.۵۲ ۵۰,۳۷۶$ ۱۶.۵۱ M$ ۵۰۱.۶۱ M۰.۲۲%۲.۵۶%۶.۴۳%۵۰۰.۰۰ M RUNE۳۳۰.۶۹ M RUNE۰.۰۳" برابر "
۴۶THETA$ ۱.۰۴ ۳۴,۴۷۸$ ۱۷.۷۹ M$ ۱.۰۴ B۰.۴۳%۳.۲۰%۶.۲۲%۱,۰۰۰.۰۰ M THETA۱,۰۰۰.۰۰ M THETA۰.۰۲" برابر "
۶۳HNT$ ۴.۹۲ ۱۶۳,۴۴۸$ ۲۰.۲۵ M$ ۶۲۶.۸۶ M۰.۴۷%۴.۷۴%۹.۰۳%۲۲۳.۰۰ M HNT۱۲۷.۳۷ M HNT۰.۰۳" برابر "
۴۰HBAR$ ۰.۰۵۶۶۸۴ ۱,۸۸۲$ ۲۳.۴۶ M$ ۱.۳۰ B۰.۱۱%۱.۳۰%۶.۰۱%۵۰.۰۰ B HBAR۲۲.۹۷ B HBAR۰.۰۲" برابر "
۴۵EGLD$ ۴۷.۴۰ ۱,۵۷۴,۰۸۰$ ۲۴.۸۸ M$ ۱.۱۱ B۰.۰۲%۰.۱۱%۱.۲۵%۳۱.۴۲ M EGLD۲۳.۵۰ M EGLD۰.۰۲" برابر "
۳۲FLOW$ ۱.۶۴ ۵۴,۵۳۶$ ۲۴.۹۳ M$ ۱.۷۰ B۰.۵۰%۲.۸۰%۱.۴۶%بی نهایت۱.۰۴ B FLOW۰.۰۱" برابر "
۵۴ZEC$ ۵۴.۴۱ ۱,۸۰۷,۰۷۲$ ۲۸.۷۲ M$ ۸۳۷.۵۱ M۰.۲۶%۴.۳۱%۲.۴۵%۲۱.۰۰ M ZEC۱۵.۳۹ M ZEC۰.۰۳" برابر "
۵۸MKR$ ۷۵۷.۴۲ ۲۵,۱۵۴,۰۵۶$ ۲۹.۶۶ M$ ۷۴۰.۴۸ M۰.۰۰%۲.۰۲%۸.۳۱%۱.۰۱ M MKR۹۷۷.۶۳ K MKR۰.۰۴" برابر "
۴۸AXS$ ۱۲.۲۷ ۴۰۷,۵۷۳$ ۳۰.۱۶ M$ ۱.۰۲ B۰.۳۷%۳.۳۲%۲.۵۳%۲۷۰.۰۰ M AXS۸۳.۰۶ M AXS۰.۰۳" برابر "
۳۷ICP$ ۵.۹۶ ۱۹۷,۹۹۱$ ۳۰.۱۷ M$ ۱.۵۶ B۰.۱۲%۲.۰۲%۰.۴۳%بی نهایت۲۶۲.۲۹ M ICP۰.۰۲" برابر "
۱۰۲USTC$ ۰.۰۳۲۰۲۶ ۱,۰۶۴$ ۳۴.۳۳ M$ ۳۱۴.۳۵ M۰.۱۷%۲.۴۷%۷.۹۶%بی نهایت۹.۸۲ B USTC۰.۱۱" برابر "
۳۴VET$ ۰.۰۲۲۷۹۵ ۷۵۷$ ۴۸.۶۶ M$ ۱.۶۵ B۰.۱۰%۱.۴۸%۰.۳۵%۸۶.۷۱ B VET۷۲.۵۱ B VET۰.۰۳" برابر "
۶۲CAKE$ ۴.۴۸ ۱۴۸,۸۹۶$ ۵۶.۹۸ M$ ۶۴۱.۷۸ M۰.۱۲%۲.۶۰%۰.۲۵%۷۵۰.۰۰ M CAKE۱۴۳.۱۴ M CAKE۰.۰۹" برابر "
۴۱MANA$ ۰.۶۸۶۹۳۹ ۲۲,۸۱۳$ ۶۷.۰۷ M$ ۱.۲۷ B۰.۳۲%۱.۴۴%۲.۵۶%بی نهایت۱.۸۶ B MANA۰.۰۵" برابر "
۲۸XMR$ ۱۳۹.۲۲ ۴,۶۲۳,۴۰۳$ ۷۷.۸۰ M$ ۲.۵۳ B۰.۴۳%۷.۱۱%۲.۱۱%بی نهایت۱۸.۱۸ M XMR۰.۰۳" برابر "
۴۷AAVE$ ۷۳.۲۲ ۲,۴۳۱,۵۶۰$ ۷۸.۶۶ M$ ۱.۰۳ B۰.۳۹%۲.۰۶%۳.۵۰%۱۶.۰۰ M AAVE۱۴.۰۹ M AAVE۰.۰۸" برابر "
۵۳TUSD$ ۰.۹۹۹۸۹۱ ۳۳,۲۰۶$ ۹۲.۲۰ M$ ۸۸۴.۹۱ M۰.۰۷%۰.۰۱%۰.۰۰%بی نهایت۸۸۵.۰۰ M TUSD۰.۱۰" برابر "
۲۶NEAR$ ۳.۵۲ ۱۱۶,۹۰۵$ ۱۰۰.۰۵ M$ ۲.۸۱ B۰.۲۹%۰.۹۷%۴.۸۳%۱,۰۰۰.۰۰ M NEAR۷۹۹.۱۸ M NEAR۰.۰۴" برابر "
۴۳SAND$ ۰.۸۲۱۶۳۳ ۲۷,۲۸۶$ ۱۰۱.۸۰ M$ ۱.۲۳ B۰.۲۸%۲.۱۳%۶.۴۲%۳.۰۰ B SAND۱.۵۰ B SAND۰.۰۸" برابر "
۳۸APE$ ۵.۰۹ ۱۶۹,۱۷۷$ ۱۰۹.۷۵ M$ ۱.۵۶ B۰.۹۲%۴.۵۳%۶.۶۳%۱,۰۰۰.۰۰ M APE۳۰۶.۸۸ M APE۰.۰۷" برابر "
۱۷UNI$ ۶.۲۱ ۲۰۶,۱۹۲$ ۱۲۴.۱۷ M$ ۴.۷۳ B۰.۳۹%۵.۸۱%۷.۱۰%۱,۰۰۰.۰۰ M UNI۷۶۲.۲۱ M UNI۰.۰۳" برابر "
۳۶FIL$ ۵.۴۳ ۱۸۰,۲۸۰$ ۱۳۵.۵۱ M$ ۱.۵۹ B۰.۳۱%۳.۳۸%۳.۰۱%بی نهایت۲۹۲.۶۷ M FIL۰.۰۹" برابر "
۲۹ALGO$ ۰.۳۵۸۶۸۶ ۱۱,۹۱۲$ ۱۳۵.۹۹ M$ ۲.۴۹ B۰.۶۹%۰.۷۹%۷.۹۵%۱۰.۰۰ B ALGO۶.۹۳ B ALGO۰.۰۵" برابر "
۱۴SHIB$ ۰.۰۰۰۰۱۱ ۰$ ۱۵۳.۵۴ M$ ۶.۰۱ B۰.۲۰%۲.۲۶%۲.۷۳%بی نهایت۵۴۹.۰۶ T SHIB۰.۰۳" برابر "
۱۶AVAX$ ۱۶.۷۰ ۵۵۴,۵۳۹$ ۱۶۱.۳۸ M$ ۴.۹۴ B۰.۳۶%۲.۷۹%۴.۹۷%۷۲۰.۰۰ M AVAX۲۹۶.۰۰ M AVAX۰.۰۳" برابر "
۴۴EOS$ ۱.۱۸ ۳۹,۱۷۵$ ۱۶۸.۲۹ M$ ۱.۱۸ B۰.۲۵%۱.۰۷%۱.۴۷%بی نهایت۱.۰۰ B EOS۰.۱۴" برابر "
۱۳MATIC$ ۰.۷۶۶۰۹۶ ۲۵,۴۴۲$ ۱۷۵.۰۴ M$ ۶.۶۹ B۰.۴۶%۰.۵۱%۱.۷۶%۱۰.۰۰ B MATIC۸.۷۳ B MATIC۰.۰۳" برابر "
۱۱DOT$ ۶.۲۰ ۲۰۶,۰۵۷$ ۱۸۳.۹۱ M$ ۶.۹۶ B۰.۲۲%۱.۳۳%۱.۰۵%بی نهایت۱.۱۲ B DOT۰.۰۳" برابر "
۲۳ATOM$ ۱۲.۴۱ ۴۱۲,۱۷۷$ ۱۸۹.۱۰ M$ ۳.۵۵ B۰.۴۰%۲.۹۷%۱۴.۰۱%بی نهایت۲۸۶.۳۷ M ATOM۰.۰۵" برابر "
۳۰BCH$ ۱۱۵.۳۹ ۳,۸۳۲,۰۸۰$ ۱۹۵.۳۳ M$ ۲.۲۱ B۰.۰۳%۲.۰۸%۰.۲۸%۲۱.۰۰ M BCH۱۹.۱۹ M BCH۰.۰۹" برابر "
۱۰DOGE$ ۰.۰۵۹۷۸ ۱,۹۸۵$ ۲۰۶.۳۶ M$ ۷.۹۳ B۰.۲۹%۲.۵۲%۳.۷۲%بی نهایت۱۳۲.۶۷ B DOGE۰.۰۳" برابر "
۲۵XLM$ ۰.۱۲۰۹۳۶ ۴,۰۱۶$ ۲۱۱.۷۹ M$ ۳.۰۸ B۰.۵۲%۰.۸۱%۱.۱۲%۵۰.۰۰ B XLM۲۵.۴۸ B XLM۰.۰۷" برابر "
۲۰LTC$ ۵۲.۵۵ ۱,۷۴۵,۲۷۶$ ۲۶۳.۹۹ M$ ۳.۷۵ B۰.۰۰%۱.۸۳%۲.۵۹%۸۴.۰۰ M LTC۷۱.۳۰ M LTC۰.۰۷" برابر "
۲۱ETC$ ۲۷.۰۱ ۸۹۷,۰۱۲$ ۲۷۰.۸۶ M$ ۳.۷۰ B۰.۲۰%۲.۱۲%۵.۹۸%۲۱۰.۷۰ M ETC۱۳۷.۱۷ M ETC۰.۰۷" برابر "
۲۲LINK$ ۷.۲۹ ۲۴۲,۲۰۳$ ۳۵۳.۶۷ M$ ۳.۵۹ B۰.۵۹%۳.۳۱%۷.۶۰%۱,۰۰۰.۰۰ M LINK۴۹۱.۶۰ M LINK۰.۱۰" برابر "
۸ADA$ ۰.۴۲۲۴۵۱ ۱۴,۰۳۰$ ۳۶۴.۱۸ M$ ۱۴.۴۷ B۰.۱۲%۲.۱۹%۶.۸۴%۴۵.۰۰ B ADA۳۴.۲۵ B ADA۰.۰۳" برابر "
۹SOL$ ۳۲.۳۲ ۱,۰۷۳,۳۴۳$ ۴۹۶.۳۱ M$ ۱۱.۴۸ B۰.۳۷%۱.۹۴%۲.۵۷%بی نهایت۳۵۵.۲۸ M SOL۰.۰۴" برابر "
۵BNB$ ۲۸۱.۸۴ ۹,۳۵۹,۹۵۴$ ۵۸۷.۳۲ M$ ۴۵.۴۷ B۰.۱۶%۰.۰۲%۲.۲۵%۲۰۰.۰۰ M BNB۱۶۱.۳۴ M BNB۰.۰۱" برابر "
۳۱LUNC$ ۰.۰۰۰۳۳ ۱۱$ ۱.۰۸ B$ ۲.۰۳ B۰.۱۸%۱۰.۴۸%۴۴.۷۵%بی نهایت۶.۱۵ T LUNC۰.۵۳" برابر "
۶XRP$ ۰.۴۵۶۵۵۶ ۱۵,۱۶۲$ ۱.۵۶ B$ ۲۲.۷۸ B۰.۰۹%۴.۶۱%۸.۵۸%۱۰۰.۰۰ B XRP۴۹.۹۰ B XRP۰.۰۷" برابر "
۴USDC$ ۱.۰۰ ۳۳,۲۱۰$ ۳.۰۰ B$ ۴۷.۲۶ B۰.۰۰%۰.۰۱%۰.۰۰%بی نهایت۴۷.۲۶ B USDC۰.۰۶" برابر "
۷BUSD$ ۱.۰۰ ۳۳,۲۳۰$ ۴.۷۷ B$ ۲۱.۰۵ B۰.۰۱%۰.۰۸%۰.۰۰%بی نهایت۲۱.۰۴ B BUSD۰.۲۳" برابر "
۲ETH$ ۱,۲۹۱.۲۲ ۴۲,۸۸۱,۴۹۶$ ۶.۸۷ B$ ۱۵۸.۳۳ B۰.۲۵%۲.۴۳%۱.۵۹%بی نهایت۱۲۲.۶۲ M ETH۰.۰۴" برابر "
۱BTC$ ۱۹,۱۳۳.۴۳ ۶۳۵,۴۲۱,۳۵۴$ ۱۸.۲۶ B$ ۳۶۶.۷۳ B۰.۰۵%۱.۰۴%۰.۷۶%۲۱.۰۰ M BTC۱۹.۱۷ M BTC۰.۰۵" برابر "
۳USDT$ ۱.۰۰ ۳۳,۲۱۰$ ۲۸.۰۲ B$ ۶۷.۹۵ B۰.۰۰%۰.۰۰%۰.۰۱%بی نهایت۶۷.۹۵ B USDT۰.۴۱" برابر "