حجم معاملات پایین نسبت به مارکت کپ در ارزهای بایننس علی بابا اکس
حجم معاملات پایین نسبت به مارکت کپ در ارزهای بایننس

حجم معاملات پایین نسبت به مارکت کپ در ارزهای بایننس

حجم معاملات پایین نسبت به مارکت کپ در ارزهای بایننس
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنماد#قیمتقیمت به تومانحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعتحجم ۲۴ ساعتارزش بازارتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزقیمت به بیت کوین
۱FIT۴۷۸۴$ ۰.۰۵۰۸۱۲ ۱,۶۸۷۰.۰۰" برابر "$ ۱۲.۹۳ K$ ۰.۰۰۰.۵۲%۹.۹۴%۴۸.۳۶%۰.۰۰ FITبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۰۲۶۶
۲FLOW۳۲$ ۱.۶۴ ۵۴,۵۳۶۰.۰۱" برابر "$ ۲۴.۹۳ M$ ۱.۷۰ B۰.۵۰%۲.۸۰%۱.۴۶%۱.۰۴ B FLOWبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۸۵۸۳
۳XTZ۴۲$ ۱.۳۹ ۴۶,۲۵۲۰.۰۱" برابر "$ ۱۵.۰۰ M$ ۱.۲۷ B۰.۱۵%۱.۷۲%۵.۴۸%۹۱۰.۸۹ M XTZبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۷۲۷۹
۴BNB۵$ ۲۸۱.۸۴ ۹,۳۵۹,۹۵۴۰.۰۱" برابر "$ ۵۸۷.۳۲ M$ ۴۵.۴۷ B۰.۱۶%۰.۰۲%۲.۲۵%۱۶۱.۳۴ M BNB۲۰۰.۰۰ M BNBɃ ۰.۰۱۴۷۳۰۳۱
۵HBAR۴۰$ ۰.۰۵۶۶۸۴ ۱,۸۸۲۰.۰۲" برابر "$ ۲۳.۴۶ M$ ۱.۳۰ B۰.۱۱%۱.۳۰%۶.۰۱%۲۲.۹۷ B HBAR۵۰.۰۰ B HBARɃ ۰.۰۰۰۰۰۲۹۶
۶ICP۳۷$ ۵.۹۶ ۱۹۷,۹۹۱۰.۰۲" برابر "$ ۳۰.۱۷ M$ ۱.۵۶ B۰.۱۲%۲.۰۲%۰.۴۳%۲۶۲.۲۹ M ICPبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۳۱۱۵۹
۷THETA۴۶$ ۱.۰۴ ۳۴,۴۷۸۰.۰۲" برابر "$ ۱۷.۷۹ M$ ۱.۰۴ B۰.۴۳%۳.۲۰%۶.۲۲%۱,۰۰۰.۰۰ M THETA۱,۰۰۰.۰۰ M THETAɃ ۰.۰۰۰۰۵۴۲۶
۸GRT۶۰$ ۰.۰۹۶۲۴۲ ۳,۱۹۶۰.۰۲" برابر "$ ۱۲.۸۷ M$ ۶۶۴.۰۷ M۰.۳۵%۱.۴۹%۷.۲۳%۶.۹۰ B GRT۱۰.۰۶ B GRTɃ ۰.۰۰۰۰۰۵۰۳
۹EGLD۴۵$ ۴۷.۴۰ ۱,۵۷۴,۰۸۰۰.۰۲" برابر "$ ۲۴.۸۸ M$ ۱.۱۱ B۰.۰۲%۰.۱۱%۱.۲۵%۲۳.۵۰ M EGLD۳۱.۴۲ M EGLDɃ ۰.۰۰۲۴۷۷۲۲
۱۰MIOTA۵۵$ ۰.۲۸۰۱۱۹ ۹,۳۰۳۰.۰۲" برابر "$ ۱۲.۶۴ M$ ۷۷۸.۶۰ M۰.۲۷%۵.۲۴%۰.۷۷%۲.۷۸ B MIOTA۲.۷۸ B MIOTAɃ ۰.۰۰۰۰۱۴۶۴
۱۱SHIB۱۴$ ۰.۰۰۰۰۱۱ ۰۰.۰۳" برابر "$ ۱۵۳.۵۴ M$ ۶.۰۱ B۰.۲۰%۲.۲۶%۲.۷۳%۵۴۹.۰۶ T SHIBبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۲HNT۶۳$ ۴.۹۲ ۱۶۳,۴۴۸۰.۰۳" برابر "$ ۲۰.۲۵ M$ ۶۲۶.۸۶ M۰.۴۷%۴.۷۴%۹.۰۳%۱۲۷.۳۷ M HNT۲۲۳.۰۰ M HNTɃ ۰.۰۰۰۲۵۷۲۳
۱۳XMR۲۸$ ۱۳۹.۲۲ ۴,۶۲۳,۴۰۳۰.۰۳" برابر "$ ۷۷.۸۰ M$ ۲.۵۳ B۰.۴۳%۷.۱۱%۲.۱۱%۱۸.۱۸ M XMRبی نهایتɃ ۰.۰۰۷۲۷۶۱۲
۱۴DOT۱۱$ ۶.۲۰ ۲۰۶,۰۵۷۰.۰۳" برابر "$ ۱۸۳.۹۱ M$ ۶.۹۶ B۰.۲۲%۱.۳۳%۱.۰۵%۱.۱۲ B DOTبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۳۲۴۲۸
۱۵MATIC۱۳$ ۰.۷۶۶۰۹۶ ۲۵,۴۴۲۰.۰۳" برابر "$ ۱۷۵.۰۴ M$ ۶.۶۹ B۰.۴۶%۰.۵۱%۱.۷۶%۸.۷۳ B MATIC۱۰.۰۰ B MATICɃ ۰.۰۰۰۰۴۰۰۴
۱۶KLAY۶۶$ ۰.۱۹۰۵۳ ۶,۳۲۸۰.۰۳" برابر "$ ۱۵.۷۱ M$ ۵۸۲.۵۹ M۰.۱۲%۱.۸۶%۶.۵۳%۳.۰۶ B KLAYبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۰۹۹۶
۱۷RUNE۷۰$ ۱.۵۲ ۵۰,۳۷۶۰.۰۳" برابر "$ ۱۶.۵۱ M$ ۵۰۱.۶۱ M۰.۲۲%۲.۵۶%۶.۴۳%۳۳۰.۶۹ M RUNE۵۰۰.۰۰ M RUNEɃ ۰.۰۰۰۰۷۹۲۸
۱۸UNI۱۷$ ۶.۲۱ ۲۰۶,۱۹۲۰.۰۳" برابر "$ ۱۲۴.۱۷ M$ ۴.۷۳ B۰.۳۹%۵.۸۱%۷.۱۰%۷۶۲.۲۱ M UNI۱,۰۰۰.۰۰ M UNIɃ ۰.۰۰۰۳۲۴۵۰
۱۹VET۳۴$ ۰.۰۲۲۷۹۵ ۷۵۷۰.۰۳" برابر "$ ۴۸.۶۶ M$ ۱.۶۵ B۰.۱۰%۱.۴۸%۰.۳۵%۷۲.۵۱ B VET۸۶.۷۱ B VETɃ ۰.۰۰۰۰۰۱۱۹
۲۰ZEC۵۴$ ۵۴.۴۱ ۱,۸۰۷,۰۷۲۰.۰۳" برابر "$ ۲۸.۷۲ M$ ۸۳۷.۵۱ M۰.۲۶%۴.۳۱%۲.۴۵%۱۵.۳۹ M ZEC۲۱.۰۰ M ZECɃ ۰.۰۰۲۸۴۳۹۰
۲۱DOGE۱۰$ ۰.۰۵۹۷۸ ۱,۹۸۵۰.۰۳" برابر "$ ۲۰۶.۳۶ M$ ۷.۹۳ B۰.۲۹%۲.۵۲%۳.۷۲%۱۳۲.۶۷ B DOGEبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۰۳۱۲
۲۲AVAX۱۶$ ۱۶.۷۰ ۵۵۴,۵۳۹۰.۰۳" برابر "$ ۱۶۱.۳۸ M$ ۴.۹۴ B۰.۳۶%۲.۷۹%۴.۹۷%۲۹۶.۰۰ M AVAX۷۲۰.۰۰ M AVAXɃ ۰.۰۰۰۸۷۲۷۱
۲۳AXS۴۸$ ۱۲.۲۷ ۴۰۷,۵۷۳۰.۰۳" برابر "$ ۳۰.۱۶ M$ ۱.۰۲ B۰.۳۷%۳.۳۲%۲.۵۳%۸۳.۰۶ M AXS۲۷۰.۰۰ M AXSɃ ۰.۰۰۰۶۴۱۴۲
۲۴ADA۸$ ۰.۴۲۲۴۵۱ ۱۴,۰۳۰۰.۰۳" برابر "$ ۳۶۴.۱۸ M$ ۱۴.۴۷ B۰.۱۲%۲.۱۹%۶.۸۴%۳۴.۲۵ B ADA۴۵.۰۰ B ADAɃ ۰.۰۰۰۰۲۲۰۸
۲۵ETH۲$ ۱,۲۹۱.۲۲ ۴۲,۸۸۱,۴۹۶۰.۰۴" برابر "$ ۶.۸۷ B$ ۱۵۸.۳۳ B۰.۲۵%۲.۴۳%۱.۵۹%۱۲۲.۶۲ M ETHبی نهایتɃ ۰.۰۶۷۴۸۵۱۴
۲۶MKR۵۸$ ۷۵۷.۴۲ ۲۵,۱۵۴,۰۵۶۰.۰۴" برابر "$ ۲۹.۶۶ M$ ۷۴۰.۴۸ M۰.۰۰%۲.۰۲%۸.۳۱%۹۷۷.۶۳ K MKR۱.۰۱ M MKRɃ ۰.۰۳۹۵۸۶۴۲
۲۷NEAR۲۶$ ۳.۵۲ ۱۱۶,۹۰۵۰.۰۴" برابر "$ ۱۰۰.۰۵ M$ ۲.۸۱ B۰.۲۹%۰.۹۷%۴.۸۳%۷۹۹.۱۸ M NEAR۱,۰۰۰.۰۰ M NEARɃ ۰.۰۰۰۱۸۳۹۸
۲۸SOL۹$ ۳۲.۳۲ ۱,۰۷۳,۳۴۳۰.۰۴" برابر "$ ۴۹۶.۳۱ M$ ۱۱.۴۸ B۰.۳۷%۱.۹۴%۲.۵۷%۳۵۵.۲۸ M SOLبی نهایتɃ ۰.۰۰۱۶۸۹۱۸
۲۹ALGO۲۹$ ۰.۳۵۸۶۸۶ ۱۱,۹۱۲۰.۰۵" برابر "$ ۱۳۵.۹۹ M$ ۲.۴۹ B۰.۶۹%۰.۷۹%۷.۹۵%۶.۹۳ B ALGO۱۰.۰۰ B ALGOɃ ۰.۰۰۰۰۱۸۷۵
۳۰MANA۴۱$ ۰.۶۸۶۹۳۹ ۲۲,۸۱۳۰.۰۵" برابر "$ ۶۷.۰۷ M$ ۱.۲۷ B۰.۳۲%۱.۴۴%۲.۵۶%۱.۸۶ B MANAبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۳۵۹۰
۳۱ATOM۲۳$ ۱۲.۴۱ ۴۱۲,۱۷۷۰.۰۵" برابر "$ ۱۸۹.۱۰ M$ ۳.۵۵ B۰.۴۰%۲.۹۷%۱۴.۰۱%۲۸۶.۳۷ M ATOMبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۶۴۸۶۷
۳۲BTC۱$ ۱۹,۱۳۳.۴۳ ۶۳۵,۴۲۱,۳۵۴۰.۰۵" برابر "$ ۱۸.۲۶ B$ ۳۶۶.۷۳ B۰.۰۵%۱.۰۴%۰.۷۶%۱۹.۱۷ M BTC۲۱.۰۰ M BTCɃ ۱.۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۳USDC۴$ ۱.۰۰ ۳۳,۲۱۰۰.۰۶" برابر "$ ۳.۰۰ B$ ۴۷.۲۶ B۰.۰۰%۰.۰۱%۰.۰۰%۴۷.۲۶ B USDCبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۵۲۲۶
۳۴XLM۲۵$ ۰.۱۲۰۹۳۶ ۴,۰۱۶۰.۰۷" برابر "$ ۲۱۱.۷۹ M$ ۳.۰۸ B۰.۵۲%۰.۸۱%۱.۱۲%۲۵.۴۸ B XLM۵۰.۰۰ B XLMɃ ۰.۰۰۰۰۰۶۳۲
۳۵XRP۶$ ۰.۴۵۶۵۵۶ ۱۵,۱۶۲۰.۰۷" برابر "$ ۱.۵۶ B$ ۲۲.۷۸ B۰.۰۹%۴.۶۱%۸.۵۸%۴۹.۹۰ B XRP۱۰۰.۰۰ B XRPɃ ۰.۰۰۰۰۲۳۸۶
۳۶APE۳۸$ ۵.۰۹ ۱۶۹,۱۷۷۰.۰۷" برابر "$ ۱۰۹.۷۵ M$ ۱.۵۶ B۰.۹۲%۴.۵۳%۶.۶۳%۳۰۶.۸۸ M APE۱,۰۰۰.۰۰ M APEɃ ۰.۰۰۰۲۶۶۲۴
۳۷LTC۲۰$ ۵۲.۵۵ ۱,۷۴۵,۲۷۶۰.۰۷" برابر "$ ۲۶۳.۹۹ M$ ۳.۷۵ B۰.۰۰%۱.۸۳%۲.۵۹%۷۱.۳۰ M LTC۸۴.۰۰ M LTCɃ ۰.۰۰۲۷۴۶۶۴
۳۸ETC۲۱$ ۲۷.۰۱ ۸۹۷,۰۱۲۰.۰۷" برابر "$ ۲۷۰.۸۶ M$ ۳.۷۰ B۰.۲۰%۲.۱۲%۵.۹۸%۱۳۷.۱۷ M ETC۲۱۰.۷۰ M ETCɃ ۰.۰۰۱۴۱۱۶۸
۳۹SAND۴۳$ ۰.۸۲۱۶۳۳ ۲۷,۲۸۶۰.۰۸" برابر "$ ۱۰۱.۸۰ M$ ۱.۲۳ B۰.۲۸%۲.۱۳%۶.۴۲%۱.۵۰ B SAND۳.۰۰ B SANDɃ ۰.۰۰۰۰۴۲۹۴
۴۰AAVE۴۷$ ۷۳.۲۲ ۲,۴۳۱,۵۶۰۰.۰۸" برابر "$ ۷۸.۶۶ M$ ۱.۰۳ B۰.۳۹%۲.۰۶%۳.۵۰%۱۴.۰۹ M AAVE۱۶.۰۰ M AAVEɃ ۰.۰۰۳۸۲۶۶۹
۴۱BCH۳۰$ ۱۱۵.۳۹ ۳,۸۳۲,۰۸۰۰.۰۹" برابر "$ ۱۹۵.۳۳ M$ ۲.۲۱ B۰.۰۳%۲.۰۸%۰.۲۸%۱۹.۱۹ M BCH۲۱.۰۰ M BCHɃ ۰.۰۰۶۰۳۰۷۷
۴۲FIL۳۶$ ۵.۴۳ ۱۸۰,۲۸۰۰.۰۹" برابر "$ ۱۳۵.۵۱ M$ ۱.۵۹ B۰.۳۱%۳.۳۸%۳.۰۱%۲۹۲.۶۷ M FILبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۲۸۳۷۲
۴۳CAKE۶۲$ ۴.۴۸ ۱۴۸,۸۹۶۰.۰۹" برابر "$ ۵۶.۹۸ M$ ۶۴۱.۷۸ M۰.۱۲%۲.۶۰%۰.۲۵%۱۴۳.۱۴ M CAKE۷۵۰.۰۰ M CAKEɃ ۰.۰۰۰۲۳۴۳۳
۴۴LINK۲۲$ ۷.۲۹ ۲۴۲,۲۰۳۰.۱۰" برابر "$ ۳۵۳.۶۷ M$ ۳.۵۹ B۰.۵۹%۳.۳۱%۷.۶۰%۴۹۱.۶۰ M LINK۱,۰۰۰.۰۰ M LINKɃ ۰.۰۰۰۳۸۱۱۷
۴۵TUSD۵۳$ ۰.۹۹۹۸۹۱ ۳۳,۲۰۶۰.۱۰" برابر "$ ۹۲.۲۰ M$ ۸۸۴.۹۱ M۰.۰۷%۰.۰۱%۰.۰۰%۸۸۵.۰۰ M TUSDبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۵۲۲۶
۴۶USTC۱۰۲$ ۰.۰۳۲۰۲۶ ۱,۰۶۴۰.۱۱" برابر "$ ۳۴.۳۳ M$ ۳۱۴.۳۵ M۰.۱۷%۲.۴۷%۷.۹۶%۹.۸۲ B USTCبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۰۱۶۷
۴۷EOS۴۴$ ۱.۱۸ ۳۹,۱۷۵۰.۱۴" برابر "$ ۱۶۸.۲۹ M$ ۱.۱۸ B۰.۲۵%۱.۰۷%۱.۴۷%۱.۰۰ B EOSبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۶۱۶۵
۴۸BUSD۷$ ۱.۰۰ ۳۳,۲۳۰۰.۲۳" برابر "$ ۴.۷۷ B$ ۲۱.۰۵ B۰.۰۱%۰.۰۸%۰.۰۰%۲۱.۰۴ B BUSDبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۵۲۳۰
۴۹USDT۳$ ۱.۰۰ ۳۳,۲۱۰۰.۴۱" برابر "$ ۲۸.۰۲ B$ ۶۷.۹۵ B۰.۰۰%۰.۰۰%۰.۰۱%۶۷.۹۵ B USDTبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۵۲۲۷
۵۰LUNC۳۱$ ۰.۰۰۰۳۳ ۱۱۰.۵۳" برابر "$ ۱.۰۸ B$ ۲.۰۳ B۰.۱۸%۱۰.۴۸%۴۴.۷۵%۶.۱۵ T LUNCبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۲

حجم معاملات پایین نسبت به مارکت کپ در ارزهای بایننس

حجم معاملات پایین نسبت به مارکت کپ در ارزهای بایننس
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنماد#قیمتقیمت به تومانحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعتحجم ۲۴ ساعتارزش بازارتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزقیمت به بیت کوین
۱FIT۴۷۸۴$ ۰.۰۵۰۸۱۲ ۱,۶۸۷۰.۰۰" برابر "$ ۱۲.۹۳ K$ ۰.۰۰۰.۵۲%۹.۹۴%۴۸.۳۶%۰.۰۰ FITبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۰۲۶۶
۲FLOW۳۲$ ۱.۶۴ ۵۴,۵۳۶۰.۰۱" برابر "$ ۲۴.۹۳ M$ ۱.۷۰ B۰.۵۰%۲.۸۰%۱.۴۶%۱.۰۴ B FLOWبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۸۵۸۳
۳XTZ۴۲$ ۱.۳۹ ۴۶,۲۵۲۰.۰۱" برابر "$ ۱۵.۰۰ M$ ۱.۲۷ B۰.۱۵%۱.۷۲%۵.۴۸%۹۱۰.۸۹ M XTZبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۷۲۷۹
۴BNB۵$ ۲۸۱.۸۴ ۹,۳۵۹,۹۵۴۰.۰۱" برابر "$ ۵۸۷.۳۲ M$ ۴۵.۴۷ B۰.۱۶%۰.۰۲%۲.۲۵%۱۶۱.۳۴ M BNB۲۰۰.۰۰ M BNBɃ ۰.۰۱۴۷۳۰۳۱
۵HBAR۴۰$ ۰.۰۵۶۶۸۴ ۱,۸۸۲۰.۰۲" برابر "$ ۲۳.۴۶ M$ ۱.۳۰ B۰.۱۱%۱.۳۰%۶.۰۱%۲۲.۹۷ B HBAR۵۰.۰۰ B HBARɃ ۰.۰۰۰۰۰۲۹۶
۶ICP۳۷$ ۵.۹۶ ۱۹۷,۹۹۱۰.۰۲" برابر "$ ۳۰.۱۷ M$ ۱.۵۶ B۰.۱۲%۲.۰۲%۰.۴۳%۲۶۲.۲۹ M ICPبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۳۱۱۵۹
۷THETA۴۶$ ۱.۰۴ ۳۴,۴۷۸۰.۰۲" برابر "$ ۱۷.۷۹ M$ ۱.۰۴ B۰.۴۳%۳.۲۰%۶.۲۲%۱,۰۰۰.۰۰ M THETA۱,۰۰۰.۰۰ M THETAɃ ۰.۰۰۰۰۵۴۲۶
۸GRT۶۰$ ۰.۰۹۶۲۴۲ ۳,۱۹۶۰.۰۲" برابر "$ ۱۲.۸۷ M$ ۶۶۴.۰۷ M۰.۳۵%۱.۴۹%۷.۲۳%۶.۹۰ B GRT۱۰.۰۶ B GRTɃ ۰.۰۰۰۰۰۵۰۳
۹EGLD۴۵$ ۴۷.۴۰ ۱,۵۷۴,۰۸۰۰.۰۲" برابر "$ ۲۴.۸۸ M$ ۱.۱۱ B۰.۰۲%۰.۱۱%۱.۲۵%۲۳.۵۰ M EGLD۳۱.۴۲ M EGLDɃ ۰.۰۰۲۴۷۷۲۲
۱۰MIOTA۵۵$ ۰.۲۸۰۱۱۹ ۹,۳۰۳۰.۰۲" برابر "$ ۱۲.۶۴ M$ ۷۷۸.۶۰ M۰.۲۷%۵.۲۴%۰.۷۷%۲.۷۸ B MIOTA۲.۷۸ B MIOTAɃ ۰.۰۰۰۰۱۴۶۴
۱۱SHIB۱۴$ ۰.۰۰۰۰۱۱ ۰۰.۰۳" برابر "$ ۱۵۳.۵۴ M$ ۶.۰۱ B۰.۲۰%۲.۲۶%۲.۷۳%۵۴۹.۰۶ T SHIBبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۲HNT۶۳$ ۴.۹۲ ۱۶۳,۴۴۸۰.۰۳" برابر "$ ۲۰.۲۵ M$ ۶۲۶.۸۶ M۰.۴۷%۴.۷۴%۹.۰۳%۱۲۷.۳۷ M HNT۲۲۳.۰۰ M HNTɃ ۰.۰۰۰۲۵۷۲۳
۱۳XMR۲۸$ ۱۳۹.۲۲ ۴,۶۲۳,۴۰۳۰.۰۳" برابر "$ ۷۷.۸۰ M$ ۲.۵۳ B۰.۴۳%۷.۱۱%۲.۱۱%۱۸.۱۸ M XMRبی نهایتɃ ۰.۰۰۷۲۷۶۱۲
۱۴DOT۱۱$ ۶.۲۰ ۲۰۶,۰۵۷۰.۰۳" برابر "$ ۱۸۳.۹۱ M$ ۶.۹۶ B۰.۲۲%۱.۳۳%۱.۰۵%۱.۱۲ B DOTبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۳۲۴۲۸
۱۵MATIC۱۳$ ۰.۷۶۶۰۹۶ ۲۵,۴۴۲۰.۰۳" برابر "$ ۱۷۵.۰۴ M$ ۶.۶۹ B۰.۴۶%۰.۵۱%۱.۷۶%۸.۷۳ B MATIC۱۰.۰۰ B MATICɃ ۰.۰۰۰۰۴۰۰۴
۱۶KLAY۶۶$ ۰.۱۹۰۵۳ ۶,۳۲۸۰.۰۳" برابر "$ ۱۵.۷۱ M$ ۵۸۲.۵۹ M۰.۱۲%۱.۸۶%۶.۵۳%۳.۰۶ B KLAYبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۰۹۹۶
۱۷RUNE۷۰$ ۱.۵۲ ۵۰,۳۷۶۰.۰۳" برابر "$ ۱۶.۵۱ M$ ۵۰۱.۶۱ M۰.۲۲%۲.۵۶%۶.۴۳%۳۳۰.۶۹ M RUNE۵۰۰.۰۰ M RUNEɃ ۰.۰۰۰۰۷۹۲۸
۱۸UNI۱۷$ ۶.۲۱ ۲۰۶,۱۹۲۰.۰۳" برابر "$ ۱۲۴.۱۷ M$ ۴.۷۳ B۰.۳۹%۵.۸۱%۷.۱۰%۷۶۲.۲۱ M UNI۱,۰۰۰.۰۰ M UNIɃ ۰.۰۰۰۳۲۴۵۰
۱۹VET۳۴$ ۰.۰۲۲۷۹۵ ۷۵۷۰.۰۳" برابر "$ ۴۸.۶۶ M$ ۱.۶۵ B۰.۱۰%۱.۴۸%۰.۳۵%۷۲.۵۱ B VET۸۶.۷۱ B VETɃ ۰.۰۰۰۰۰۱۱۹
۲۰ZEC۵۴$ ۵۴.۴۱ ۱,۸۰۷,۰۷۲۰.۰۳" برابر "$ ۲۸.۷۲ M$ ۸۳۷.۵۱ M۰.۲۶%۴.۳۱%۲.۴۵%۱۵.۳۹ M ZEC۲۱.۰۰ M ZECɃ ۰.۰۰۲۸۴۳۹۰
۲۱DOGE۱۰$ ۰.۰۵۹۷۸ ۱,۹۸۵۰.۰۳" برابر "$ ۲۰۶.۳۶ M$ ۷.۹۳ B۰.۲۹%۲.۵۲%۳.۷۲%۱۳۲.۶۷ B DOGEبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۰۳۱۲
۲۲AVAX۱۶$ ۱۶.۷۰ ۵۵۴,۵۳۹۰.۰۳" برابر "$ ۱۶۱.۳۸ M$ ۴.۹۴ B۰.۳۶%۲.۷۹%۴.۹۷%۲۹۶.۰۰ M AVAX۷۲۰.۰۰ M AVAXɃ ۰.۰۰۰۸۷۲۷۱
۲۳AXS۴۸$ ۱۲.۲۷ ۴۰۷,۵۷۳۰.۰۳" برابر "$ ۳۰.۱۶ M$ ۱.۰۲ B۰.۳۷%۳.۳۲%۲.۵۳%۸۳.۰۶ M AXS۲۷۰.۰۰ M AXSɃ ۰.۰۰۰۶۴۱۴۲
۲۴ADA۸$ ۰.۴۲۲۴۵۱ ۱۴,۰۳۰۰.۰۳" برابر "$ ۳۶۴.۱۸ M$ ۱۴.۴۷ B۰.۱۲%۲.۱۹%۶.۸۴%۳۴.۲۵ B ADA۴۵.۰۰ B ADAɃ ۰.۰۰۰۰۲۲۰۸
۲۵ETH۲$ ۱,۲۹۱.۲۲ ۴۲,۸۸۱,۴۹۶۰.۰۴" برابر "$ ۶.۸۷ B$ ۱۵۸.۳۳ B۰.۲۵%۲.۴۳%۱.۵۹%۱۲۲.۶۲ M ETHبی نهایتɃ ۰.۰۶۷۴۸۵۱۴
۲۶MKR۵۸$ ۷۵۷.۴۲ ۲۵,۱۵۴,۰۵۶۰.۰۴" برابر "$ ۲۹.۶۶ M$ ۷۴۰.۴۸ M۰.۰۰%۲.۰۲%۸.۳۱%۹۷۷.۶۳ K MKR۱.۰۱ M MKRɃ ۰.۰۳۹۵۸۶۴۲
۲۷NEAR۲۶$ ۳.۵۲ ۱۱۶,۹۰۵۰.۰۴" برابر "$ ۱۰۰.۰۵ M$ ۲.۸۱ B۰.۲۹%۰.۹۷%۴.۸۳%۷۹۹.۱۸ M NEAR۱,۰۰۰.۰۰ M NEARɃ ۰.۰۰۰۱۸۳۹۸
۲۸SOL۹$ ۳۲.۳۲ ۱,۰۷۳,۳۴۳۰.۰۴" برابر "$ ۴۹۶.۳۱ M$ ۱۱.۴۸ B۰.۳۷%۱.۹۴%۲.۵۷%۳۵۵.۲۸ M SOLبی نهایتɃ ۰.۰۰۱۶۸۹۱۸
۲۹ALGO۲۹$ ۰.۳۵۸۶۸۶ ۱۱,۹۱۲۰.۰۵" برابر "$ ۱۳۵.۹۹ M$ ۲.۴۹ B۰.۶۹%۰.۷۹%۷.۹۵%۶.۹۳ B ALGO۱۰.۰۰ B ALGOɃ ۰.۰۰۰۰۱۸۷۵
۳۰MANA۴۱$ ۰.۶۸۶۹۳۹ ۲۲,۸۱۳۰.۰۵" برابر "$ ۶۷.۰۷ M$ ۱.۲۷ B۰.۳۲%۱.۴۴%۲.۵۶%۱.۸۶ B MANAبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۳۵۹۰
۳۱ATOM۲۳$ ۱۲.۴۱ ۴۱۲,۱۷۷۰.۰۵" برابر "$ ۱۸۹.۱۰ M$ ۳.۵۵ B۰.۴۰%۲.۹۷%۱۴.۰۱%۲۸۶.۳۷ M ATOMبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۶۴۸۶۷
۳۲BTC۱$ ۱۹,۱۳۳.۴۳ ۶۳۵,۴۲۱,۳۵۴۰.۰۵" برابر "$ ۱۸.۲۶ B$ ۳۶۶.۷۳ B۰.۰۵%۱.۰۴%۰.۷۶%۱۹.۱۷ M BTC۲۱.۰۰ M BTCɃ ۱.۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۳USDC۴$ ۱.۰۰ ۳۳,۲۱۰۰.۰۶" برابر "$ ۳.۰۰ B$ ۴۷.۲۶ B۰.۰۰%۰.۰۱%۰.۰۰%۴۷.۲۶ B USDCبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۵۲۲۶
۳۴XLM۲۵$ ۰.۱۲۰۹۳۶ ۴,۰۱۶۰.۰۷" برابر "$ ۲۱۱.۷۹ M$ ۳.۰۸ B۰.۵۲%۰.۸۱%۱.۱۲%۲۵.۴۸ B XLM۵۰.۰۰ B XLMɃ ۰.۰۰۰۰۰۶۳۲
۳۵XRP۶$ ۰.۴۵۶۵۵۶ ۱۵,۱۶۲۰.۰۷" برابر "$ ۱.۵۶ B$ ۲۲.۷۸ B۰.۰۹%۴.۶۱%۸.۵۸%۴۹.۹۰ B XRP۱۰۰.۰۰ B XRPɃ ۰.۰۰۰۰۲۳۸۶
۳۶APE۳۸$ ۵.۰۹ ۱۶۹,۱۷۷۰.۰۷" برابر "$ ۱۰۹.۷۵ M$ ۱.۵۶ B۰.۹۲%۴.۵۳%۶.۶۳%۳۰۶.۸۸ M APE۱,۰۰۰.۰۰ M APEɃ ۰.۰۰۰۲۶۶۲۴
۳۷LTC۲۰$ ۵۲.۵۵ ۱,۷۴۵,۲۷۶۰.۰۷" برابر "$ ۲۶۳.۹۹ M$ ۳.۷۵ B۰.۰۰%۱.۸۳%۲.۵۹%۷۱.۳۰ M LTC۸۴.۰۰ M LTCɃ ۰.۰۰۲۷۴۶۶۴
۳۸ETC۲۱$ ۲۷.۰۱ ۸۹۷,۰۱۲۰.۰۷" برابر "$ ۲۷۰.۸۶ M$ ۳.۷۰ B۰.۲۰%۲.۱۲%۵.۹۸%۱۳۷.۱۷ M ETC۲۱۰.۷۰ M ETCɃ ۰.۰۰۱۴۱۱۶۸
۳۹SAND۴۳$ ۰.۸۲۱۶۳۳ ۲۷,۲۸۶۰.۰۸" برابر "$ ۱۰۱.۸۰ M$ ۱.۲۳ B۰.۲۸%۲.۱۳%۶.۴۲%۱.۵۰ B SAND۳.۰۰ B SANDɃ ۰.۰۰۰۰۴۲۹۴
۴۰AAVE۴۷$ ۷۳.۲۲ ۲,۴۳۱,۵۶۰۰.۰۸" برابر "$ ۷۸.۶۶ M$ ۱.۰۳ B۰.۳۹%۲.۰۶%۳.۵۰%۱۴.۰۹ M AAVE۱۶.۰۰ M AAVEɃ ۰.۰۰۳۸۲۶۶۹
۴۱BCH۳۰$ ۱۱۵.۳۹ ۳,۸۳۲,۰۸۰۰.۰۹" برابر "$ ۱۹۵.۳۳ M$ ۲.۲۱ B۰.۰۳%۲.۰۸%۰.۲۸%۱۹.۱۹ M BCH۲۱.۰۰ M BCHɃ ۰.۰۰۶۰۳۰۷۷
۴۲FIL۳۶$ ۵.۴۳ ۱۸۰,۲۸۰۰.۰۹" برابر "$ ۱۳۵.۵۱ M$ ۱.۵۹ B۰.۳۱%۳.۳۸%۳.۰۱%۲۹۲.۶۷ M FILبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۲۸۳۷۲
۴۳CAKE۶۲$ ۴.۴۸ ۱۴۸,۸۹۶۰.۰۹" برابر "$ ۵۶.۹۸ M$ ۶۴۱.۷۸ M۰.۱۲%۲.۶۰%۰.۲۵%۱۴۳.۱۴ M CAKE۷۵۰.۰۰ M CAKEɃ ۰.۰۰۰۲۳۴۳۳
۴۴LINK۲۲$ ۷.۲۹ ۲۴۲,۲۰۳۰.۱۰" برابر "$ ۳۵۳.۶۷ M$ ۳.۵۹ B۰.۵۹%۳.۳۱%۷.۶۰%۴۹۱.۶۰ M LINK۱,۰۰۰.۰۰ M LINKɃ ۰.۰۰۰۳۸۱۱۷
۴۵TUSD۵۳$ ۰.۹۹۹۸۹۱ ۳۳,۲۰۶۰.۱۰" برابر "$ ۹۲.۲۰ M$ ۸۸۴.۹۱ M۰.۰۷%۰.۰۱%۰.۰۰%۸۸۵.۰۰ M TUSDبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۵۲۲۶
۴۶USTC۱۰۲$ ۰.۰۳۲۰۲۶ ۱,۰۶۴۰.۱۱" برابر "$ ۳۴.۳۳ M$ ۳۱۴.۳۵ M۰.۱۷%۲.۴۷%۷.۹۶%۹.۸۲ B USTCبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۰۱۶۷
۴۷EOS۴۴$ ۱.۱۸ ۳۹,۱۷۵۰.۱۴" برابر "$ ۱۶۸.۲۹ M$ ۱.۱۸ B۰.۲۵%۱.۰۷%۱.۴۷%۱.۰۰ B EOSبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۶۱۶۵
۴۸BUSD۷$ ۱.۰۰ ۳۳,۲۳۰۰.۲۳" برابر "$ ۴.۷۷ B$ ۲۱.۰۵ B۰.۰۱%۰.۰۸%۰.۰۰%۲۱.۰۴ B BUSDبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۵۲۳۰
۴۹USDT۳$ ۱.۰۰ ۳۳,۲۱۰۰.۴۱" برابر "$ ۲۸.۰۲ B$ ۶۷.۹۵ B۰.۰۰%۰.۰۰%۰.۰۱%۶۷.۹۵ B USDTبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۵۲۲۷
۵۰LUNC۳۱$ ۰.۰۰۰۳۳ ۱۱۰.۵۳" برابر "$ ۱.۰۸ B$ ۲.۰۳ B۰.۱۸%۱۰.۴۸%۴۴.۷۵%۶.۱۵ T LUNCبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۲