گرانترین ارزهای دیجیتال بایننس علی بابا اکس
گرانترین ارزهای دیجیتال بایننس

گران ترین ارزهای بایننس

گران ترین ارزهای بایننس
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنماد#قیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعت
۱BTC۱$ ۱۹,۷۷۷.۱۲ ۶۴۲,۴۵۹,۷۱۲۲.۴۷%۵.۱۷%۱.۶۳%$ ۳۷۸.۹۶ B$ ۴۵.۴۴ B۱۹.۱۶ M BTC۲۱.۰۰ M BTC۰.۱۲" برابر "
۲ETH۲$ ۱,۳۷۱.۱۵ ۴۴,۵۴۱,۹۵۵۲.۲۶%۵.۸۹%۰.۵۶%$ ۱۶۸.۰۲ B$ ۱۶.۱۹ B۱۲۲.۵۴ M ETHبی نهایت۰.۱۰" برابر "
۶۰MKR۳$ ۷۳۴.۰۶ ۲۳,۸۴۶,۰۷۵۱.۷۴%۴.۴۹%۱۷.۹۶%$ ۷۱۷.۶۴ M$ ۴۰.۱۶ M۹۷۷.۶۳ K MKR۱.۰۱ M MKR۰.۰۶" برابر "
۵BNB۴$ ۲۸۰.۷۵ ۹,۱۲۰,۲۷۳۱.۳۱%۲.۶۴%۴.۰۶%$ ۴۵.۳۰ B$ ۷۲۸.۹۹ M۱۶۱.۳۴ M BNB۲۰۰.۰۰ M BNB۰.۰۲" برابر "
۲۸XMR۵$ ۱۴۸.۸۹ ۴,۸۳۶,۶۶۱۱.۱۷%۶.۳۲%۵.۷۷%$ ۲.۷۱ B$ ۶۹.۹۰ M۱۸.۱۸ M XMRبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۳۰BCH۶$ ۱۱۸.۰۰ ۳,۸۳۳,۱۹۲۱.۲۵%۳.۸۰%۵.۵۸%$ ۲.۲۶ B$ ۲۵۶.۵۸ M۱۹.۱۸ M BCH۲۱.۰۰ M BCH۰.۱۱" برابر "
۴۷AAVE۷$ ۷۸.۳۲ ۲,۵۴۴,۲۴۵۱.۹۴%۶.۶۹%۲.۷۰%$ ۱.۱۰ B$ ۱۱۰.۹۹ M۱۴.۰۹ M AAVE۱۶.۰۰ M AAVE۰.۱۰" برابر "
۵۳ZEC۸$ ۵۹.۳۴ ۱,۹۲۷,۵۲۸۰.۲۰%۶.۶۵%۷.۱۶%$ ۹۱۰.۹۰ M$ ۸۱.۲۱ M۱۵.۳۵ M ZEC۲۱.۰۰ M ZEC۰.۰۹" برابر "
۲۳LTC۹$ ۵۴.۶۳ ۱,۷۷۴,۶۸۲۱.۶۴%۳.۹۵%۴.۰۶%$ ۳.۸۹ B$ ۴۶۵.۰۵ M۷۱.۲۶ M LTC۸۴.۰۰ M LTC۰.۱۲" برابر "
۴۶EGLD۱۰$ ۴۷.۵۲ ۱,۵۴۳,۶۸۱۰.۸۷%۳.۴۵%۱.۲۴%$ ۱.۱۲ B$ ۳۴.۷۸ M۲۳.۴۷ M EGLD۳۱.۴۲ M EGLD۰.۰۳" برابر "
۹SOL۱۱$ ۳۴.۵۳ ۱,۱۲۱,۷۶۷۰.۹۷%۷.۰۷%۶.۲۴%$ ۱۲.۲۵ B$ ۹۸۲.۷۴ M۳۵۴.۷۸ M SOLبی نهایت۰.۰۸" برابر "
۲۲ETC۱۲$ ۲۸.۹۱ ۹۳۹,۰۴۷۱.۴۲%۲.۳۷%۲.۷۶%$ ۳.۹۶ B$ ۴۷۵.۸۸ M۱۳۷.۰۸ M ETC۲۱۰.۷۰ M ETC۰.۱۲" برابر "
۱۶AVAX۱۳$ ۱۷.۸۰ ۵۷۸,۲۷۵۱.۰۴%۳.۴۴%۳.۶۳%$ ۵.۲۷ B$ ۱۹۷.۹۳ M۲۹۵.۹۰ M AVAX۷۲۰.۰۰ M AVAX۰.۰۴" برابر "
۱۹ATOM۱۴$ ۱۴.۱۹ ۴۶۰,۹۷۰۱.۱۷%۰.۸۴%۷.۸۴%$ ۴.۰۶ B$ ۶۶۳.۳۳ M۲۸۶.۳۷ M ATOMبی نهایت۰.۱۶" برابر "
۴۸AXS۱۵$ ۱۲.۶۹ ۴۱۲,۲۰۱۰.۹۰%۳.۱۲%۰.۴۷%$ ۱.۰۵ B$ ۵۷.۹۷ M۸۳.۰۶ M AXS۲۷۰.۰۰ M AXS۰.۰۶" برابر "
۲۱LINK۱۶$ ۸.۰۹ ۲۶۲,۷۰۳۱.۲۶%۳.۶۷%۱۱.۷۵%$ ۳.۹۸ B$ ۵۹۵.۳۶ M۴۹۱.۶۰ M LINK۱,۰۰۰.۰۰ M LINK۰.۱۵" برابر "
۱۱DOT۱۷$ ۶.۶۷ ۲۱۶,۷۹۴۱.۱۲%۶.۹۳%۵.۵۹%$ ۷.۴۸ B$ ۳۹۸.۳۳ M۱.۱۲ B DOTبی نهایت۰.۰۵" برابر "
۳۶ICP۱۸$ ۶.۲۷ ۲۰۳,۷۷۸۰.۴۸%۶.۰۰%۳.۷۸%$ ۱.۶۴ B$ ۶۸.۰۲ M۲۶۲.۱۹ M ICPبی نهایت۰.۰۴" برابر "
۱۸UNI۱۹$ ۶.۲۲ ۲۰۲,۱۹۰۴.۱۶%۱۰.۹۱%۱۳.۰۲%$ ۴.۷۴ B$ ۱۲۶.۲۳ M۷۶۲.۲۱ M UNI۱,۰۰۰.۰۰ M UNI۰.۰۳" برابر "
۳۴FIL۲۰$ ۵.۷۸ ۱۸۷,۷۷۹۱.۲۱%۱.۱۹%۶.۰۱%$ ۱.۶۸ B$ ۲۰۳.۶۷ M۲۹۱.۴۶ M FILبی نهایت۰.۱۲" برابر "
۳۳APE۲۱$ ۵.۶۰ ۱۸۱,۸۰۲۱.۵۲%۱.۲۸%۳.۱۳%$ ۱.۷۲ B$ ۲۲۲.۳۵ M۳۰۶.۸۸ M APE۱,۰۰۰.۰۰ M APE۰.۱۳" برابر "
۶۶HNT۲۲$ ۴.۷۴ ۱۵۴,۰۹۶۰.۶۹%۴.۶۷%۱.۰۸%$ ۶۰۲.۱۴ M$ ۲۲.۹۴ M۱۲۶.۹۴ M HNT۲۲۳.۰۰ M HNT۰.۰۴" برابر "
۶۲CAKE۲۳$ ۴.۶۹ ۱۵۲,۳۲۵۱.۱۰%۱.۹۰%۸.۴۸%$ ۶۵۷.۲۲ M$ ۴۴.۵۱ M۱۴۰.۱۶ M CAKE۷۵۰.۰۰ M CAKE۰.۰۷" برابر "
۲۶NEAR۲۴$ ۳.۷۶ ۱۲۲,۰۰۲۱.۲۵%۳.۲۸%۷.۰۸%$ ۲.۹۶ B$ ۲۰۱.۹۵ M۷۸۷.۲۰ M NEAR۱,۰۰۰.۰۰ M NEAR۰.۰۷" برابر "
۳۲FLOW۲۵$ ۱.۶۹ ۵۴,۸۵۵۰.۹۳%۳.۴۳%۰.۰۷%$ ۱.۷۵ B$ ۴۳.۰۰ M۱.۰۴ B FLOWبی نهایت۰.۰۲" برابر "
۶۹RUNE۲۶$ ۱.۶۴ ۵۳,۲۶۰۱.۷۶%۳.۹۷%۲.۳۳%$ ۵۴۲.۱۷ M$ ۴۱.۳۲ M۳۳۰.۶۹ M RUNE۵۰۰.۰۰ M RUNE۰.۰۸" برابر "
۴۱XTZ۲۷$ ۱.۵۰ ۴۸,۶۱۲۰.۸۰%۳.۲۱%۰.۰۹%$ ۱.۳۶ B$ ۲۳.۹۵ M۹۱۰.۴۱ M XTZبی نهایت۰.۰۲" برابر "
۴۴EOS۲۸$ ۱.۲۰ ۳۹,۱۱۶۱.۳۷%۳.۷۵%۶.۶۱%$ ۱.۲۱ B$ ۲۱۶.۷۴ M۱.۰۰ B EOSبی نهایت۰.۱۸" برابر "
۴۵THETA۲۹$ ۱.۱۲ ۳۶,۲۷۶۰.۸۸%۳.۹۱%۶.۶۲%$ ۱.۱۲ B$ ۳۶.۴۵ M۱,۰۰۰.۰۰ M THETA۱,۰۰۰.۰۰ M THETA۰.۰۳" برابر "
۴۹TUSD۳۰$ ۱.۰۰ ۳۲,۵۱۰۰.۰۸%۰.۰۹%۰.۰۹%$ ۱.۰۲ B$ ۱۰۸.۴۰ M۱.۰۲ B TUSDبی نهایت۰.۱۱" برابر "
۴USDC۳۱$ ۱.۰۰ ۳۲,۴۹۵۰.۰۳%۰.۰۲%۰.۰۴%$ ۴۹.۳۱ B$ ۳.۹۹ B۴۹.۳۰ B USDCبی نهایت۰.۰۸" برابر "
۷BUSD۳۲$ ۱.۰۰ ۳۲,۴۹۱۰.۰۵%۰.۰۳%۰.۰۴%$ ۲۰.۵۲ B$ ۸.۶۱ B۲۰.۵۲ B BUSDبی نهایت۰.۴۲" برابر "
۳USDT۳۳$ ۰.۹۹۹۹۷۲ ۳۲,۴۸۴۰.۰۰%۰.۰۱%۰.۰۲%$ ۶۷.۹۵ B$ ۵۹.۴۲ B۶۷.۹۶ B USDTبی نهایت۰.۸۷" برابر "
۴۳SAND۳۴$ ۰.۸۶۸۶۱۵ ۲۸,۲۱۷۰.۸۹%۱.۳۷%۱.۴۴%$ ۱.۳۰ B$ ۲۰۲.۶۲ M۱.۵۰ B SAND۳.۰۰ B SAND۰.۱۶" برابر "
۱۳MATIC۳۵$ ۰.۷۶۸۶۹۸ ۲۴,۹۷۱۱.۲۴%۴.۴۴%۱.۱۶%$ ۶.۷۱ B$ ۳۹۰.۳۳ M۸.۷۳ B MATIC۱۰.۰۰ B MATIC۰.۰۶" برابر "
۴۲MANA۳۶$ ۰.۷۱۳۸۹۲ ۲۳,۱۹۱۰.۸۰%۳.۰۲%۱.۷۵%$ ۱.۳۲ B$ ۱۴۰.۳۶ M۱.۸۶ B MANAبی نهایت۰.۱۱" برابر "
۶XRP۳۷$ ۰.۴۷۳۴۷۲ ۱۵,۳۸۱۰.۳۶%۳.۶۸%۲۵.۲۴%$ ۲۳.۶۳ B$ ۲.۸۹ B۴۹.۹۰ B XRP۱۰۰.۰۰ B XRP۰.۱۲" برابر "
۸ADA۳۸$ ۰.۴۵۴۴۶۸ ۱۴,۷۶۳۰.۹۵%۲.۰۲%۱.۲۷%$ ۱۵.۵۶ B$ ۶۳۷.۳۷ M۳۴.۲۴ B ADA۴۵.۰۰ B ADA۰.۰۴" برابر "
۲۹ALGO۳۹$ ۰.۳۷۱۲۵۹ ۱۲,۰۶۰۰.۵۹%۳.۱۹%۱۳.۱۵%$ ۲.۵۷ B$ ۲۰۲.۵۵ M۶.۹۳ B ALGO۱۰.۰۰ B ALGO۰.۰۸" برابر "
۵۵MIOTA۴۰$ ۰.۳۰۹۸۷ ۱۰,۰۶۶۱.۹۷%۱۰.۱۴%۱۹.۵۸%$ ۸۶۱.۲۹ M$ ۱۲۳.۳۰ M۲.۷۸ B MIOTA۲.۷۸ B MIOTA۰.۱۴" برابر "
۶۴KLAY۴۱$ ۰.۲۰۴۸۷۲ ۶,۶۵۵۰.۴۹%۱.۴۹%۴.۵۰%$ ۶۲۶.۱۳ M$ ۳۰.۷۹ M۳.۰۶ B KLAYبی نهایت۰.۰۵" برابر "
۲۷XLM۴۲$ ۰.۱۱۵۲۲۴ ۳,۷۴۳۰.۶۷%۱.۵۱%۳.۸۷%$ ۲.۹۳ B$ ۱۵۸.۶۱ M۲۵.۴۶ B XLM۵۰.۰۰ B XLM۰.۰۵" برابر "
۵۹GRT۴۳$ ۰.۱۰۴۳۰۵ ۳,۳۸۸۰.۷۸%۳.۱۳%۳.۳۷%$ ۷۱۹.۷۱ M$ ۲۸.۵۹ M۶.۹۰ B GRT۱۰.۰۶ B GRT۰.۰۴" برابر "
۴۵۵۲FIT۴۴$ ۰.۰۷۴۴۳۸ ۲,۴۱۸۱.۵۶%۱۶.۳۴%۴۵.۹۹%$ ۰.۰۰$ ۲۳.۴۴ K۰.۰۰ FITبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۱۰DOGE۴۵$ ۰.۰۶۲۰۰۹ ۲,۰۱۴۱.۰۹%۱.۳۰%۶.۲۲%$ ۸.۲۳ B$ ۳۱۹.۵۵ M۱۳۲.۶۷ B DOGEبی نهایت۰.۰۴" برابر "
۴۰HBAR۴۶$ ۰.۰۶۰۵۹۶ ۱,۹۶۸۰.۴۶%۳.۰۱%۲.۵۴%$ ۱.۳۹ B$ ۵۰.۵۶ M۲۲.۹۷ B HBAR۵۰.۰۰ B HBAR۰.۰۴" برابر "
۱۰۳USTC۴۷$ ۰.۰۳۲۸۱ ۱,۰۶۶۰.۱۰%۱۶.۷۸%۵.۰۷%$ ۳۲۲.۰۷ M$ ۹۹.۰۴ M۹.۸۲ B USTCبی نهایت۰.۳۱" برابر "
۳۵VET۴۸$ ۰.۰۲۳۲۳ ۷۵۵۱.۶۰%۳.۸۷%۱.۸۱%$ ۱.۶۸ B$ ۶۶.۶۱ M۷۲.۵۱ B VET۸۶.۷۱ B VET۰.۰۴" برابر "
۳۱LUNC۴۹$ ۰.۰۰۰۲۹۵ ۱۰۰.۸۱%۴۸.۱۸%۱.۱۸%$ ۱.۸۱ B$ ۲.۲۷ B۶.۱۵ T LUNCبی نهایت۱.۲۵" برابر "
۱۴SHIB۵۰$ ۰.۰۰۰۰۱۱ ۰۰.۹۴%۲.۱۸%۳.۵۷%$ ۶.۲۰ B$ ۲۶۳.۹۱ M۵۴۹.۰۶ T SHIBبی نهایت۰.۰۴" برابر "

گران ترین ارزهای بایننس

گران ترین ارزهای بایننس
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنماد#قیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعت
۱BTC۱$ ۱۹,۷۷۷.۱۲ ۶۴۲,۴۵۹,۷۱۲۲.۴۷%۵.۱۷%۱.۶۳%$ ۳۷۸.۹۶ B$ ۴۵.۴۴ B۱۹.۱۶ M BTC۲۱.۰۰ M BTC۰.۱۲" برابر "
۲ETH۲$ ۱,۳۷۱.۱۵ ۴۴,۵۴۱,۹۵۵۲.۲۶%۵.۸۹%۰.۵۶%$ ۱۶۸.۰۲ B$ ۱۶.۱۹ B۱۲۲.۵۴ M ETHبی نهایت۰.۱۰" برابر "
۶۰MKR۳$ ۷۳۴.۰۶ ۲۳,۸۴۶,۰۷۵۱.۷۴%۴.۴۹%۱۷.۹۶%$ ۷۱۷.۶۴ M$ ۴۰.۱۶ M۹۷۷.۶۳ K MKR۱.۰۱ M MKR۰.۰۶" برابر "
۵BNB۴$ ۲۸۰.۷۵ ۹,۱۲۰,۲۷۳۱.۳۱%۲.۶۴%۴.۰۶%$ ۴۵.۳۰ B$ ۷۲۸.۹۹ M۱۶۱.۳۴ M BNB۲۰۰.۰۰ M BNB۰.۰۲" برابر "
۲۸XMR۵$ ۱۴۸.۸۹ ۴,۸۳۶,۶۶۱۱.۱۷%۶.۳۲%۵.۷۷%$ ۲.۷۱ B$ ۶۹.۹۰ M۱۸.۱۸ M XMRبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۳۰BCH۶$ ۱۱۸.۰۰ ۳,۸۳۳,۱۹۲۱.۲۵%۳.۸۰%۵.۵۸%$ ۲.۲۶ B$ ۲۵۶.۵۸ M۱۹.۱۸ M BCH۲۱.۰۰ M BCH۰.۱۱" برابر "
۴۷AAVE۷$ ۷۸.۳۲ ۲,۵۴۴,۲۴۵۱.۹۴%۶.۶۹%۲.۷۰%$ ۱.۱۰ B$ ۱۱۰.۹۹ M۱۴.۰۹ M AAVE۱۶.۰۰ M AAVE۰.۱۰" برابر "
۵۳ZEC۸$ ۵۹.۳۴ ۱,۹۲۷,۵۲۸۰.۲۰%۶.۶۵%۷.۱۶%$ ۹۱۰.۹۰ M$ ۸۱.۲۱ M۱۵.۳۵ M ZEC۲۱.۰۰ M ZEC۰.۰۹" برابر "
۲۳LTC۹$ ۵۴.۶۳ ۱,۷۷۴,۶۸۲۱.۶۴%۳.۹۵%۴.۰۶%$ ۳.۸۹ B$ ۴۶۵.۰۵ M۷۱.۲۶ M LTC۸۴.۰۰ M LTC۰.۱۲" برابر "
۴۶EGLD۱۰$ ۴۷.۵۲ ۱,۵۴۳,۶۸۱۰.۸۷%۳.۴۵%۱.۲۴%$ ۱.۱۲ B$ ۳۴.۷۸ M۲۳.۴۷ M EGLD۳۱.۴۲ M EGLD۰.۰۳" برابر "
۹SOL۱۱$ ۳۴.۵۳ ۱,۱۲۱,۷۶۷۰.۹۷%۷.۰۷%۶.۲۴%$ ۱۲.۲۵ B$ ۹۸۲.۷۴ M۳۵۴.۷۸ M SOLبی نهایت۰.۰۸" برابر "
۲۲ETC۱۲$ ۲۸.۹۱ ۹۳۹,۰۴۷۱.۴۲%۲.۳۷%۲.۷۶%$ ۳.۹۶ B$ ۴۷۵.۸۸ M۱۳۷.۰۸ M ETC۲۱۰.۷۰ M ETC۰.۱۲" برابر "
۱۶AVAX۱۳$ ۱۷.۸۰ ۵۷۸,۲۷۵۱.۰۴%۳.۴۴%۳.۶۳%$ ۵.۲۷ B$ ۱۹۷.۹۳ M۲۹۵.۹۰ M AVAX۷۲۰.۰۰ M AVAX۰.۰۴" برابر "
۱۹ATOM۱۴$ ۱۴.۱۹ ۴۶۰,۹۷۰۱.۱۷%۰.۸۴%۷.۸۴%$ ۴.۰۶ B$ ۶۶۳.۳۳ M۲۸۶.۳۷ M ATOMبی نهایت۰.۱۶" برابر "
۴۸AXS۱۵$ ۱۲.۶۹ ۴۱۲,۲۰۱۰.۹۰%۳.۱۲%۰.۴۷%$ ۱.۰۵ B$ ۵۷.۹۷ M۸۳.۰۶ M AXS۲۷۰.۰۰ M AXS۰.۰۶" برابر "
۲۱LINK۱۶$ ۸.۰۹ ۲۶۲,۷۰۳۱.۲۶%۳.۶۷%۱۱.۷۵%$ ۳.۹۸ B$ ۵۹۵.۳۶ M۴۹۱.۶۰ M LINK۱,۰۰۰.۰۰ M LINK۰.۱۵" برابر "
۱۱DOT۱۷$ ۶.۶۷ ۲۱۶,۷۹۴۱.۱۲%۶.۹۳%۵.۵۹%$ ۷.۴۸ B$ ۳۹۸.۳۳ M۱.۱۲ B DOTبی نهایت۰.۰۵" برابر "
۳۶ICP۱۸$ ۶.۲۷ ۲۰۳,۷۷۸۰.۴۸%۶.۰۰%۳.۷۸%$ ۱.۶۴ B$ ۶۸.۰۲ M۲۶۲.۱۹ M ICPبی نهایت۰.۰۴" برابر "
۱۸UNI۱۹$ ۶.۲۲ ۲۰۲,۱۹۰۴.۱۶%۱۰.۹۱%۱۳.۰۲%$ ۴.۷۴ B$ ۱۲۶.۲۳ M۷۶۲.۲۱ M UNI۱,۰۰۰.۰۰ M UNI۰.۰۳" برابر "
۳۴FIL۲۰$ ۵.۷۸ ۱۸۷,۷۷۹۱.۲۱%۱.۱۹%۶.۰۱%$ ۱.۶۸ B$ ۲۰۳.۶۷ M۲۹۱.۴۶ M FILبی نهایت۰.۱۲" برابر "
۳۳APE۲۱$ ۵.۶۰ ۱۸۱,۸۰۲۱.۵۲%۱.۲۸%۳.۱۳%$ ۱.۷۲ B$ ۲۲۲.۳۵ M۳۰۶.۸۸ M APE۱,۰۰۰.۰۰ M APE۰.۱۳" برابر "
۶۶HNT۲۲$ ۴.۷۴ ۱۵۴,۰۹۶۰.۶۹%۴.۶۷%۱.۰۸%$ ۶۰۲.۱۴ M$ ۲۲.۹۴ M۱۲۶.۹۴ M HNT۲۲۳.۰۰ M HNT۰.۰۴" برابر "
۶۲CAKE۲۳$ ۴.۶۹ ۱۵۲,۳۲۵۱.۱۰%۱.۹۰%۸.۴۸%$ ۶۵۷.۲۲ M$ ۴۴.۵۱ M۱۴۰.۱۶ M CAKE۷۵۰.۰۰ M CAKE۰.۰۷" برابر "
۲۶NEAR۲۴$ ۳.۷۶ ۱۲۲,۰۰۲۱.۲۵%۳.۲۸%۷.۰۸%$ ۲.۹۶ B$ ۲۰۱.۹۵ M۷۸۷.۲۰ M NEAR۱,۰۰۰.۰۰ M NEAR۰.۰۷" برابر "
۳۲FLOW۲۵$ ۱.۶۹ ۵۴,۸۵۵۰.۹۳%۳.۴۳%۰.۰۷%$ ۱.۷۵ B$ ۴۳.۰۰ M۱.۰۴ B FLOWبی نهایت۰.۰۲" برابر "
۶۹RUNE۲۶$ ۱.۶۴ ۵۳,۲۶۰۱.۷۶%۳.۹۷%۲.۳۳%$ ۵۴۲.۱۷ M$ ۴۱.۳۲ M۳۳۰.۶۹ M RUNE۵۰۰.۰۰ M RUNE۰.۰۸" برابر "
۴۱XTZ۲۷$ ۱.۵۰ ۴۸,۶۱۲۰.۸۰%۳.۲۱%۰.۰۹%$ ۱.۳۶ B$ ۲۳.۹۵ M۹۱۰.۴۱ M XTZبی نهایت۰.۰۲" برابر "
۴۴EOS۲۸$ ۱.۲۰ ۳۹,۱۱۶۱.۳۷%۳.۷۵%۶.۶۱%$ ۱.۲۱ B$ ۲۱۶.۷۴ M۱.۰۰ B EOSبی نهایت۰.۱۸" برابر "
۴۵THETA۲۹$ ۱.۱۲ ۳۶,۲۷۶۰.۸۸%۳.۹۱%۶.۶۲%$ ۱.۱۲ B$ ۳۶.۴۵ M۱,۰۰۰.۰۰ M THETA۱,۰۰۰.۰۰ M THETA۰.۰۳" برابر "
۴۹TUSD۳۰$ ۱.۰۰ ۳۲,۵۱۰۰.۰۸%۰.۰۹%۰.۰۹%$ ۱.۰۲ B$ ۱۰۸.۴۰ M۱.۰۲ B TUSDبی نهایت۰.۱۱" برابر "
۴USDC۳۱$ ۱.۰۰ ۳۲,۴۹۵۰.۰۳%۰.۰۲%۰.۰۴%$ ۴۹.۳۱ B$ ۳.۹۹ B۴۹.۳۰ B USDCبی نهایت۰.۰۸" برابر "
۷BUSD۳۲$ ۱.۰۰ ۳۲,۴۹۱۰.۰۵%۰.۰۳%۰.۰۴%$ ۲۰.۵۲ B$ ۸.۶۱ B۲۰.۵۲ B BUSDبی نهایت۰.۴۲" برابر "
۳USDT۳۳$ ۰.۹۹۹۹۷۲ ۳۲,۴۸۴۰.۰۰%۰.۰۱%۰.۰۲%$ ۶۷.۹۵ B$ ۵۹.۴۲ B۶۷.۹۶ B USDTبی نهایت۰.۸۷" برابر "
۴۳SAND۳۴$ ۰.۸۶۸۶۱۵ ۲۸,۲۱۷۰.۸۹%۱.۳۷%۱.۴۴%$ ۱.۳۰ B$ ۲۰۲.۶۲ M۱.۵۰ B SAND۳.۰۰ B SAND۰.۱۶" برابر "
۱۳MATIC۳۵$ ۰.۷۶۸۶۹۸ ۲۴,۹۷۱۱.۲۴%۴.۴۴%۱.۱۶%$ ۶.۷۱ B$ ۳۹۰.۳۳ M۸.۷۳ B MATIC۱۰.۰۰ B MATIC۰.۰۶" برابر "
۴۲MANA۳۶$ ۰.۷۱۳۸۹۲ ۲۳,۱۹۱۰.۸۰%۳.۰۲%۱.۷۵%$ ۱.۳۲ B$ ۱۴۰.۳۶ M۱.۸۶ B MANAبی نهایت۰.۱۱" برابر "
۶XRP۳۷$ ۰.۴۷۳۴۷۲ ۱۵,۳۸۱۰.۳۶%۳.۶۸%۲۵.۲۴%$ ۲۳.۶۳ B$ ۲.۸۹ B۴۹.۹۰ B XRP۱۰۰.۰۰ B XRP۰.۱۲" برابر "
۸ADA۳۸$ ۰.۴۵۴۴۶۸ ۱۴,۷۶۳۰.۹۵%۲.۰۲%۱.۲۷%$ ۱۵.۵۶ B$ ۶۳۷.۳۷ M۳۴.۲۴ B ADA۴۵.۰۰ B ADA۰.۰۴" برابر "
۲۹ALGO۳۹$ ۰.۳۷۱۲۵۹ ۱۲,۰۶۰۰.۵۹%۳.۱۹%۱۳.۱۵%$ ۲.۵۷ B$ ۲۰۲.۵۵ M۶.۹۳ B ALGO۱۰.۰۰ B ALGO۰.۰۸" برابر "
۵۵MIOTA۴۰$ ۰.۳۰۹۸۷ ۱۰,۰۶۶۱.۹۷%۱۰.۱۴%۱۹.۵۸%$ ۸۶۱.۲۹ M$ ۱۲۳.۳۰ M۲.۷۸ B MIOTA۲.۷۸ B MIOTA۰.۱۴" برابر "
۶۴KLAY۴۱$ ۰.۲۰۴۸۷۲ ۶,۶۵۵۰.۴۹%۱.۴۹%۴.۵۰%$ ۶۲۶.۱۳ M$ ۳۰.۷۹ M۳.۰۶ B KLAYبی نهایت۰.۰۵" برابر "
۲۷XLM۴۲$ ۰.۱۱۵۲۲۴ ۳,۷۴۳۰.۶۷%۱.۵۱%۳.۸۷%$ ۲.۹۳ B$ ۱۵۸.۶۱ M۲۵.۴۶ B XLM۵۰.۰۰ B XLM۰.۰۵" برابر "
۵۹GRT۴۳$ ۰.۱۰۴۳۰۵ ۳,۳۸۸۰.۷۸%۳.۱۳%۳.۳۷%$ ۷۱۹.۷۱ M$ ۲۸.۵۹ M۶.۹۰ B GRT۱۰.۰۶ B GRT۰.۰۴" برابر "
۴۵۵۲FIT۴۴$ ۰.۰۷۴۴۳۸ ۲,۴۱۸۱.۵۶%۱۶.۳۴%۴۵.۹۹%$ ۰.۰۰$ ۲۳.۴۴ K۰.۰۰ FITبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۱۰DOGE۴۵$ ۰.۰۶۲۰۰۹ ۲,۰۱۴۱.۰۹%۱.۳۰%۶.۲۲%$ ۸.۲۳ B$ ۳۱۹.۵۵ M۱۳۲.۶۷ B DOGEبی نهایت۰.۰۴" برابر "
۴۰HBAR۴۶$ ۰.۰۶۰۵۹۶ ۱,۹۶۸۰.۴۶%۳.۰۱%۲.۵۴%$ ۱.۳۹ B$ ۵۰.۵۶ M۲۲.۹۷ B HBAR۵۰.۰۰ B HBAR۰.۰۴" برابر "
۱۰۳USTC۴۷$ ۰.۰۳۲۸۱ ۱,۰۶۶۰.۱۰%۱۶.۷۸%۵.۰۷%$ ۳۲۲.۰۷ M$ ۹۹.۰۴ M۹.۸۲ B USTCبی نهایت۰.۳۱" برابر "
۳۵VET۴۸$ ۰.۰۲۳۲۳ ۷۵۵۱.۶۰%۳.۸۷%۱.۸۱%$ ۱.۶۸ B$ ۶۶.۶۱ M۷۲.۵۱ B VET۸۶.۷۱ B VET۰.۰۴" برابر "
۳۱LUNC۴۹$ ۰.۰۰۰۲۹۵ ۱۰۰.۸۱%۴۸.۱۸%۱.۱۸%$ ۱.۸۱ B$ ۲.۲۷ B۶.۱۵ T LUNCبی نهایت۱.۲۵" برابر "
۱۴SHIB۵۰$ ۰.۰۰۰۰۱۱ ۰۰.۹۴%۲.۱۸%۳.۵۷%$ ۶.۲۰ B$ ۲۶۳.۹۱ M۵۴۹.۰۶ T SHIBبی نهایت۰.۰۴" برابر "