ارزهای دیجیتال پرسود در بایننس در 24 ساعت علی بابا اکس
ارزهای دیجیتال پرسود در بایننس در 24 ساعت

ارزهای دیجیتال پر سود در بایننس در ۲۴ ساعت

ارزهای دیجیتال پر سود در بایننس در ۲۴ ساعت
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات یک ساعتتغییرات ۷ روزارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعت
۳۱LUNC$ ۰.۰۰۰۳۳ ۱۱۱۰.۴۸%۰.۱۸%۴۴.۷۵%$ ۲.۰۳ B$ ۱.۰۸ B۶.۱۵ T LUNCبی نهایت۰.۵۳" برابر "
۱۰۲USTC$ ۰.۰۳۲۰۲۶ ۱,۰۶۳۲.۴۷%۰.۱۷%۷.۹۶%$ ۳۱۴.۳۵ M$ ۳۴.۳۳ M۹.۸۲ B USTCبی نهایت۰.۱۱" برابر "
۴۵EGLD$ ۴۷.۴۰ ۱,۵۷۳,۶۰۶۰.۱۱%۰.۰۲%۱.۲۵%$ ۱.۱۱ B$ ۲۴.۸۸ M۲۳.۵۰ M EGLD۳۱.۴۲ M EGLD۰.۰۲" برابر "
۷BUSD$ ۱.۰۰ ۳۳,۲۲۰۰.۰۸%۰.۰۱%۰.۰۰%$ ۲۱.۰۵ B$ ۴.۷۷ B۲۱.۰۴ B BUSDبی نهایت۰.۲۳" برابر "
۴USDC$ ۱.۰۰ ۳۳,۲۰۰۰.۰۱%۰.۰۰%۰.۰۰%$ ۴۷.۲۶ B$ ۳.۰۰ B۴۷.۲۶ B USDCبی نهایت۰.۰۶" برابر "
۵۳TUSD$ ۰.۹۹۹۸۹۱ ۳۳,۱۹۶۰.۰۱%۰.۰۷%۰.۰۰%$ ۸۸۴.۹۱ M$ ۹۲.۲۰ M۸۸۵.۰۰ M TUSDبی نهایت۰.۱۰" برابر "
۳USDT$ ۱.۰۰ ۳۳,۲۰۰۰.۰۰%۰.۰۰%۰.۰۱%$ ۶۷.۹۵ B$ ۲۸.۰۲ B۶۷.۹۵ B USDTبی نهایت۰.۴۱" برابر "
۵BNB$ ۲۸۱.۸۴ ۹,۳۵۷,۱۳۵۰.۰۲%۰.۱۶%۲.۲۵%$ ۴۵.۴۷ B$ ۵۸۷.۳۲ M۱۶۱.۳۴ M BNB۲۰۰.۰۰ M BNB۰.۰۱" برابر "
۱۳MATIC$ ۰.۷۶۶۰۹۶ ۲۵,۴۳۴۰.۵۱%۰.۴۶%۱.۷۶%$ ۶.۶۹ B$ ۱۷۵.۰۴ M۸.۷۳ B MATIC۱۰.۰۰ B MATIC۰.۰۳" برابر "
۲۹ALGO$ ۰.۳۵۸۶۸۶ ۱۱,۹۰۸۰.۷۹%۰.۶۹%۷.۹۵%$ ۲.۴۹ B$ ۱۳۵.۹۹ M۶.۹۳ B ALGO۱۰.۰۰ B ALGO۰.۰۵" برابر "
۲۵XLM$ ۰.۱۲۰۹۳۶ ۴,۰۱۵۰.۸۱%۰.۵۲%۱.۱۲%$ ۳.۰۸ B$ ۲۱۱.۷۹ M۲۵.۴۸ B XLM۵۰.۰۰ B XLM۰.۰۷" برابر "
۲۶NEAR$ ۳.۵۲ ۱۱۶,۸۷۰۰.۹۷%۰.۲۹%۴.۸۳%$ ۲.۸۱ B$ ۱۰۰.۰۵ M۷۹۹.۱۸ M NEAR۱,۰۰۰.۰۰ M NEAR۰.۰۴" برابر "
۱BTC$ ۱۹,۱۳۳.۴۳ ۶۳۵,۲۳۰,۰۱۹۱.۰۴%۰.۰۵%۰.۷۶%$ ۳۶۶.۷۳ B$ ۱۸.۲۶ B۱۹.۱۷ M BTC۲۱.۰۰ M BTC۰.۰۵" برابر "
۴۴EOS$ ۱.۱۸ ۳۹,۱۶۳۱.۰۷%۰.۲۵%۱.۴۷%$ ۱.۱۸ B$ ۱۶۸.۲۹ M۱.۰۰ B EOSبی نهایت۰.۱۴" برابر "
۴۰HBAR$ ۰.۰۵۶۶۸۴ ۱,۸۸۲۱.۳۰%۰.۱۱%۶.۰۱%$ ۱.۳۰ B$ ۲۳.۴۶ M۲۲.۹۷ B HBAR۵۰.۰۰ B HBAR۰.۰۲" برابر "
۱۱DOT$ ۶.۲۰ ۲۰۵,۹۹۵۱.۳۳%۰.۲۲%۱.۰۵%$ ۶.۹۶ B$ ۱۸۳.۹۱ M۱.۱۲ B DOTبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۴۱MANA$ ۰.۶۸۶۹۳۹ ۲۲,۸۰۶۱.۴۴%۰.۳۲%۲.۵۶%$ ۱.۲۷ B$ ۶۷.۰۷ M۱.۸۶ B MANAبی نهایت۰.۰۵" برابر "
۳۴VET$ ۰.۰۲۲۷۹۵ ۷۵۷۱.۴۸%۰.۱۰%۰.۳۵%$ ۱.۶۵ B$ ۴۸.۶۶ M۷۲.۵۱ B VET۸۶.۷۱ B VET۰.۰۳" برابر "
۶۰GRT$ ۰.۰۹۶۲۴۲ ۳,۱۹۵۱.۴۹%۰.۳۵%۷.۲۳%$ ۶۶۴.۰۷ M$ ۱۲.۸۷ M۶.۹۰ B GRT۱۰.۰۶ B GRT۰.۰۲" برابر "
۴۲XTZ$ ۱.۳۹ ۴۶,۲۳۸۱.۷۲%۰.۱۵%۵.۴۸%$ ۱.۲۷ B$ ۱۵.۰۰ M۹۱۰.۸۹ M XTZبی نهایت۰.۰۱" برابر "
۲۰LTC$ ۵۲.۵۵ ۱,۷۴۴,۷۵۱۱.۸۳%۰.۰۰%۲.۵۹%$ ۳.۷۵ B$ ۲۶۳.۹۹ M۷۱.۳۰ M LTC۸۴.۰۰ M LTC۰.۰۷" برابر "
۶۶KLAY$ ۰.۱۹۰۵۳ ۶,۳۲۶۱.۸۶%۰.۱۲%۶.۵۳%$ ۵۸۲.۵۹ M$ ۱۵.۷۱ M۳.۰۶ B KLAYبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۹SOL$ ۳۲.۳۲ ۱,۰۷۳,۰۲۰۱.۹۴%۰.۳۷%۲.۵۷%$ ۱۱.۴۸ B$ ۴۹۶.۳۱ M۳۵۵.۲۸ M SOLبی نهایت۰.۰۴" برابر "
۳۷ICP$ ۵.۹۶ ۱۹۷,۹۳۱۲.۰۲%۰.۱۲%۰.۴۳%$ ۱.۵۶ B$ ۳۰.۱۷ M۲۶۲.۲۹ M ICPبی نهایت۰.۰۲" برابر "
۵۸MKR$ ۷۵۷.۴۲ ۲۵,۱۴۶,۴۸۲۲.۰۲%۰.۰۰%۸.۳۱%$ ۷۴۰.۴۸ M$ ۲۹.۶۶ M۹۷۷.۶۳ K MKR۱.۰۱ M MKR۰.۰۴" برابر "
۴۷AAVE$ ۷۳.۲۲ ۲,۴۳۰,۸۲۸۲.۰۶%۰.۳۹%۳.۵۰%$ ۱.۰۳ B$ ۷۸.۶۶ M۱۴.۰۹ M AAVE۱۶.۰۰ M AAVE۰.۰۸" برابر "
۳۰BCH$ ۱۱۵.۳۹ ۳,۸۳۰,۹۲۶۲.۰۸%۰.۰۳%۰.۲۸%$ ۲.۲۱ B$ ۱۹۵.۳۳ M۱۹.۱۹ M BCH۲۱.۰۰ M BCH۰.۰۹" برابر "
۲۱ETC$ ۲۷.۰۱ ۸۹۶,۷۴۲۲.۱۲%۰.۲۰%۵.۹۸%$ ۳.۷۰ B$ ۲۷۰.۸۶ M۱۳۷.۱۷ M ETC۲۱۰.۷۰ M ETC۰.۰۷" برابر "
۴۳SAND$ ۰.۸۲۱۶۳۳ ۲۷,۲۷۸۲.۱۳%۰.۲۸%۶.۴۲%$ ۱.۲۳ B$ ۱۰۱.۸۰ M۱.۵۰ B SAND۳.۰۰ B SAND۰.۰۸" برابر "
۸ADA$ ۰.۴۲۲۴۵۱ ۱۴,۰۲۵۲.۱۹%۰.۱۲%۶.۸۴%$ ۱۴.۴۷ B$ ۳۶۴.۱۸ M۳۴.۲۵ B ADA۴۵.۰۰ B ADA۰.۰۳" برابر "
۱۴SHIB$ ۰.۰۰۰۰۱۱ ۰۲.۲۶%۰.۲۰%۲.۷۳%$ ۶.۰۱ B$ ۱۵۳.۵۴ M۵۴۹.۰۶ T SHIBبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۲ETH$ ۱,۲۹۱.۲۲ ۴۲,۸۶۸,۵۸۴۲.۴۳%۰.۲۵%۱.۵۹%$ ۱۵۸.۳۳ B$ ۶.۸۷ B۱۲۲.۶۲ M ETHبی نهایت۰.۰۴" برابر "
۱۰DOGE$ ۰.۰۵۹۷۸ ۱,۹۸۵۲.۵۲%۰.۲۹%۳.۷۲%$ ۷.۹۳ B$ ۲۰۶.۳۶ M۱۳۲.۶۷ B DOGEبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۷۰RUNE$ ۱.۵۲ ۵۰,۳۶۰۲.۵۶%۰.۲۲%۶.۴۳%$ ۵۰۱.۶۱ M$ ۱۶.۵۱ M۳۳۰.۶۹ M RUNE۵۰۰.۰۰ M RUNE۰.۰۳" برابر "
۶۲CAKE$ ۴.۴۸ ۱۴۸,۸۵۱۲.۶۰%۰.۱۲%۰.۲۵%$ ۶۴۱.۷۸ M$ ۵۶.۹۸ M۱۴۳.۱۴ M CAKE۷۵۰.۰۰ M CAKE۰.۰۹" برابر "
۱۶AVAX$ ۱۶.۷۰ ۵۵۴,۳۷۲۲.۷۹%۰.۳۶%۴.۹۷%$ ۴.۹۴ B$ ۱۶۱.۳۸ M۲۹۶.۰۰ M AVAX۷۲۰.۰۰ M AVAX۰.۰۳" برابر "
۳۲FLOW$ ۱.۶۴ ۵۴,۵۲۰۲.۸۰%۰.۵۰%۱.۴۶%$ ۱.۷۰ B$ ۲۴.۹۳ M۱.۰۴ B FLOWبی نهایت۰.۰۱" برابر "
۲۳ATOM$ ۱۲.۴۱ ۴۱۲,۰۵۳۲.۹۷%۰.۴۰%۱۴.۰۱%$ ۳.۵۵ B$ ۱۸۹.۱۰ M۲۸۶.۳۷ M ATOMبی نهایت۰.۰۵" برابر "
۴۶THETA$ ۱.۰۴ ۳۴,۴۶۸۳.۲۰%۰.۴۳%۶.۲۲%$ ۱.۰۴ B$ ۱۷.۷۹ M۱,۰۰۰.۰۰ M THETA۱,۰۰۰.۰۰ M THETA۰.۰۲" برابر "
۲۲LINK$ ۷.۲۹ ۲۴۲,۱۳۰۳.۳۱%۰.۵۹%۷.۶۰%$ ۳.۵۹ B$ ۳۵۳.۶۷ M۴۹۱.۶۰ M LINK۱,۰۰۰.۰۰ M LINK۰.۱۰" برابر "
۴۸AXS$ ۱۲.۲۷ ۴۰۷,۴۵۱۳.۳۲%۰.۳۷%۲.۵۳%$ ۱.۰۲ B$ ۳۰.۱۶ M۸۳.۰۶ M AXS۲۷۰.۰۰ M AXS۰.۰۳" برابر "
۳۶FIL$ ۵.۴۳ ۱۸۰,۲۲۶۳.۳۸%۰.۳۱%۳.۰۱%$ ۱.۵۹ B$ ۱۳۵.۵۱ M۲۹۲.۶۷ M FILبی نهایت۰.۰۹" برابر "
۵۴ZEC$ ۵۴.۴۱ ۱,۸۰۶,۵۲۸۴.۳۱%۰.۲۶%۲.۴۵%$ ۸۳۷.۵۱ M$ ۲۸.۷۲ M۱۵.۳۹ M ZEC۲۱.۰۰ M ZEC۰.۰۳" برابر "
۳۸APE$ ۵.۰۹ ۱۶۹,۱۲۶۴.۵۳%۰.۹۲%۶.۶۳%$ ۱.۵۶ B$ ۱۰۹.۷۵ M۳۰۶.۸۸ M APE۱,۰۰۰.۰۰ M APE۰.۰۷" برابر "
۶XRP$ ۰.۴۵۶۵۵۶ ۱۵,۱۵۸۴.۶۱%۰.۰۹%۸.۵۸%$ ۲۲.۷۸ B$ ۱.۵۶ B۴۹.۹۰ B XRP۱۰۰.۰۰ B XRP۰.۰۷" برابر "
۶۳HNT$ ۴.۹۲ ۱۶۳,۳۹۹۴.۷۴%۰.۴۷%۹.۰۳%$ ۶۲۶.۸۶ M$ ۲۰.۲۵ M۱۲۷.۳۷ M HNT۲۲۳.۰۰ M HNT۰.۰۳" برابر "
۵۵MIOTA$ ۰.۲۸۰۱۱۹ ۹,۳۰۰۵.۲۴%۰.۲۷%۰.۷۷%$ ۷۷۸.۶۰ M$ ۱۲.۶۴ M۲.۷۸ B MIOTA۲.۷۸ B MIOTA۰.۰۲" برابر "
۱۷UNI$ ۶.۲۱ ۲۰۶,۱۳۰۵.۸۱%۰.۳۹%۷.۱۰%$ ۴.۷۳ B$ ۱۲۴.۱۷ M۷۶۲.۲۱ M UNI۱,۰۰۰.۰۰ M UNI۰.۰۳" برابر "
۲۸XMR$ ۱۳۹.۲۲ ۴,۶۲۲,۰۱۱۷.۱۱%۰.۴۳%۲.۱۱%$ ۲.۵۳ B$ ۷۷.۸۰ M۱۸.۱۸ M XMRبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۴۷۸۴FIT$ ۰.۰۵۰۸۱۲ ۱,۶۸۷۹.۹۴%۰.۵۲%۴۸.۳۶%$ ۰.۰۰$ ۱۲.۹۳ K۰.۰۰ FITبی نهایت۰.۰۰" برابر "

ارزهای دیجیتال پر سود در بایننس در ۲۴ ساعت

ارزهای دیجیتال پر سود در بایننس در ۲۴ ساعت
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات یک ساعتتغییرات ۷ روزارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعت
۳۱LUNC$ ۰.۰۰۰۳۳ ۱۱۱۰.۴۸%۰.۱۸%۴۴.۷۵%$ ۲.۰۳ B$ ۱.۰۸ B۶.۱۵ T LUNCبی نهایت۰.۵۳" برابر "
۱۰۲USTC$ ۰.۰۳۲۰۲۶ ۱,۰۶۳۲.۴۷%۰.۱۷%۷.۹۶%$ ۳۱۴.۳۵ M$ ۳۴.۳۳ M۹.۸۲ B USTCبی نهایت۰.۱۱" برابر "
۴۵EGLD$ ۴۷.۴۰ ۱,۵۷۳,۶۰۶۰.۱۱%۰.۰۲%۱.۲۵%$ ۱.۱۱ B$ ۲۴.۸۸ M۲۳.۵۰ M EGLD۳۱.۴۲ M EGLD۰.۰۲" برابر "
۷BUSD$ ۱.۰۰ ۳۳,۲۲۰۰.۰۸%۰.۰۱%۰.۰۰%$ ۲۱.۰۵ B$ ۴.۷۷ B۲۱.۰۴ B BUSDبی نهایت۰.۲۳" برابر "
۴USDC$ ۱.۰۰ ۳۳,۲۰۰۰.۰۱%۰.۰۰%۰.۰۰%$ ۴۷.۲۶ B$ ۳.۰۰ B۴۷.۲۶ B USDCبی نهایت۰.۰۶" برابر "
۵۳TUSD$ ۰.۹۹۹۸۹۱ ۳۳,۱۹۶۰.۰۱%۰.۰۷%۰.۰۰%$ ۸۸۴.۹۱ M$ ۹۲.۲۰ M۸۸۵.۰۰ M TUSDبی نهایت۰.۱۰" برابر "
۳USDT$ ۱.۰۰ ۳۳,۲۰۰۰.۰۰%۰.۰۰%۰.۰۱%$ ۶۷.۹۵ B$ ۲۸.۰۲ B۶۷.۹۵ B USDTبی نهایت۰.۴۱" برابر "
۵BNB$ ۲۸۱.۸۴ ۹,۳۵۷,۱۳۵۰.۰۲%۰.۱۶%۲.۲۵%$ ۴۵.۴۷ B$ ۵۸۷.۳۲ M۱۶۱.۳۴ M BNB۲۰۰.۰۰ M BNB۰.۰۱" برابر "
۱۳MATIC$ ۰.۷۶۶۰۹۶ ۲۵,۴۳۴۰.۵۱%۰.۴۶%۱.۷۶%$ ۶.۶۹ B$ ۱۷۵.۰۴ M۸.۷۳ B MATIC۱۰.۰۰ B MATIC۰.۰۳" برابر "
۲۹ALGO$ ۰.۳۵۸۶۸۶ ۱۱,۹۰۸۰.۷۹%۰.۶۹%۷.۹۵%$ ۲.۴۹ B$ ۱۳۵.۹۹ M۶.۹۳ B ALGO۱۰.۰۰ B ALGO۰.۰۵" برابر "
۲۵XLM$ ۰.۱۲۰۹۳۶ ۴,۰۱۵۰.۸۱%۰.۵۲%۱.۱۲%$ ۳.۰۸ B$ ۲۱۱.۷۹ M۲۵.۴۸ B XLM۵۰.۰۰ B XLM۰.۰۷" برابر "
۲۶NEAR$ ۳.۵۲ ۱۱۶,۸۷۰۰.۹۷%۰.۲۹%۴.۸۳%$ ۲.۸۱ B$ ۱۰۰.۰۵ M۷۹۹.۱۸ M NEAR۱,۰۰۰.۰۰ M NEAR۰.۰۴" برابر "
۱BTC$ ۱۹,۱۳۳.۴۳ ۶۳۵,۲۳۰,۰۱۹۱.۰۴%۰.۰۵%۰.۷۶%$ ۳۶۶.۷۳ B$ ۱۸.۲۶ B۱۹.۱۷ M BTC۲۱.۰۰ M BTC۰.۰۵" برابر "
۴۴EOS$ ۱.۱۸ ۳۹,۱۶۳۱.۰۷%۰.۲۵%۱.۴۷%$ ۱.۱۸ B$ ۱۶۸.۲۹ M۱.۰۰ B EOSبی نهایت۰.۱۴" برابر "
۴۰HBAR$ ۰.۰۵۶۶۸۴ ۱,۸۸۲۱.۳۰%۰.۱۱%۶.۰۱%$ ۱.۳۰ B$ ۲۳.۴۶ M۲۲.۹۷ B HBAR۵۰.۰۰ B HBAR۰.۰۲" برابر "
۱۱DOT$ ۶.۲۰ ۲۰۵,۹۹۵۱.۳۳%۰.۲۲%۱.۰۵%$ ۶.۹۶ B$ ۱۸۳.۹۱ M۱.۱۲ B DOTبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۴۱MANA$ ۰.۶۸۶۹۳۹ ۲۲,۸۰۶۱.۴۴%۰.۳۲%۲.۵۶%$ ۱.۲۷ B$ ۶۷.۰۷ M۱.۸۶ B MANAبی نهایت۰.۰۵" برابر "
۳۴VET$ ۰.۰۲۲۷۹۵ ۷۵۷۱.۴۸%۰.۱۰%۰.۳۵%$ ۱.۶۵ B$ ۴۸.۶۶ M۷۲.۵۱ B VET۸۶.۷۱ B VET۰.۰۳" برابر "
۶۰GRT$ ۰.۰۹۶۲۴۲ ۳,۱۹۵۱.۴۹%۰.۳۵%۷.۲۳%$ ۶۶۴.۰۷ M$ ۱۲.۸۷ M۶.۹۰ B GRT۱۰.۰۶ B GRT۰.۰۲" برابر "
۴۲XTZ$ ۱.۳۹ ۴۶,۲۳۸۱.۷۲%۰.۱۵%۵.۴۸%$ ۱.۲۷ B$ ۱۵.۰۰ M۹۱۰.۸۹ M XTZبی نهایت۰.۰۱" برابر "
۲۰LTC$ ۵۲.۵۵ ۱,۷۴۴,۷۵۱۱.۸۳%۰.۰۰%۲.۵۹%$ ۳.۷۵ B$ ۲۶۳.۹۹ M۷۱.۳۰ M LTC۸۴.۰۰ M LTC۰.۰۷" برابر "
۶۶KLAY$ ۰.۱۹۰۵۳ ۶,۳۲۶۱.۸۶%۰.۱۲%۶.۵۳%$ ۵۸۲.۵۹ M$ ۱۵.۷۱ M۳.۰۶ B KLAYبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۹SOL$ ۳۲.۳۲ ۱,۰۷۳,۰۲۰۱.۹۴%۰.۳۷%۲.۵۷%$ ۱۱.۴۸ B$ ۴۹۶.۳۱ M۳۵۵.۲۸ M SOLبی نهایت۰.۰۴" برابر "
۳۷ICP$ ۵.۹۶ ۱۹۷,۹۳۱۲.۰۲%۰.۱۲%۰.۴۳%$ ۱.۵۶ B$ ۳۰.۱۷ M۲۶۲.۲۹ M ICPبی نهایت۰.۰۲" برابر "
۵۸MKR$ ۷۵۷.۴۲ ۲۵,۱۴۶,۴۸۲۲.۰۲%۰.۰۰%۸.۳۱%$ ۷۴۰.۴۸ M$ ۲۹.۶۶ M۹۷۷.۶۳ K MKR۱.۰۱ M MKR۰.۰۴" برابر "
۴۷AAVE$ ۷۳.۲۲ ۲,۴۳۰,۸۲۸۲.۰۶%۰.۳۹%۳.۵۰%$ ۱.۰۳ B$ ۷۸.۶۶ M۱۴.۰۹ M AAVE۱۶.۰۰ M AAVE۰.۰۸" برابر "
۳۰BCH$ ۱۱۵.۳۹ ۳,۸۳۰,۹۲۶۲.۰۸%۰.۰۳%۰.۲۸%$ ۲.۲۱ B$ ۱۹۵.۳۳ M۱۹.۱۹ M BCH۲۱.۰۰ M BCH۰.۰۹" برابر "
۲۱ETC$ ۲۷.۰۱ ۸۹۶,۷۴۲۲.۱۲%۰.۲۰%۵.۹۸%$ ۳.۷۰ B$ ۲۷۰.۸۶ M۱۳۷.۱۷ M ETC۲۱۰.۷۰ M ETC۰.۰۷" برابر "
۴۳SAND$ ۰.۸۲۱۶۳۳ ۲۷,۲۷۸۲.۱۳%۰.۲۸%۶.۴۲%$ ۱.۲۳ B$ ۱۰۱.۸۰ M۱.۵۰ B SAND۳.۰۰ B SAND۰.۰۸" برابر "
۸ADA$ ۰.۴۲۲۴۵۱ ۱۴,۰۲۵۲.۱۹%۰.۱۲%۶.۸۴%$ ۱۴.۴۷ B$ ۳۶۴.۱۸ M۳۴.۲۵ B ADA۴۵.۰۰ B ADA۰.۰۳" برابر "
۱۴SHIB$ ۰.۰۰۰۰۱۱ ۰۲.۲۶%۰.۲۰%۲.۷۳%$ ۶.۰۱ B$ ۱۵۳.۵۴ M۵۴۹.۰۶ T SHIBبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۲ETH$ ۱,۲۹۱.۲۲ ۴۲,۸۶۸,۵۸۴۲.۴۳%۰.۲۵%۱.۵۹%$ ۱۵۸.۳۳ B$ ۶.۸۷ B۱۲۲.۶۲ M ETHبی نهایت۰.۰۴" برابر "
۱۰DOGE$ ۰.۰۵۹۷۸ ۱,۹۸۵۲.۵۲%۰.۲۹%۳.۷۲%$ ۷.۹۳ B$ ۲۰۶.۳۶ M۱۳۲.۶۷ B DOGEبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۷۰RUNE$ ۱.۵۲ ۵۰,۳۶۰۲.۵۶%۰.۲۲%۶.۴۳%$ ۵۰۱.۶۱ M$ ۱۶.۵۱ M۳۳۰.۶۹ M RUNE۵۰۰.۰۰ M RUNE۰.۰۳" برابر "
۶۲CAKE$ ۴.۴۸ ۱۴۸,۸۵۱۲.۶۰%۰.۱۲%۰.۲۵%$ ۶۴۱.۷۸ M$ ۵۶.۹۸ M۱۴۳.۱۴ M CAKE۷۵۰.۰۰ M CAKE۰.۰۹" برابر "
۱۶AVAX$ ۱۶.۷۰ ۵۵۴,۳۷۲۲.۷۹%۰.۳۶%۴.۹۷%$ ۴.۹۴ B$ ۱۶۱.۳۸ M۲۹۶.۰۰ M AVAX۷۲۰.۰۰ M AVAX۰.۰۳" برابر "
۳۲FLOW$ ۱.۶۴ ۵۴,۵۲۰۲.۸۰%۰.۵۰%۱.۴۶%$ ۱.۷۰ B$ ۲۴.۹۳ M۱.۰۴ B FLOWبی نهایت۰.۰۱" برابر "
۲۳ATOM$ ۱۲.۴۱ ۴۱۲,۰۵۳۲.۹۷%۰.۴۰%۱۴.۰۱%$ ۳.۵۵ B$ ۱۸۹.۱۰ M۲۸۶.۳۷ M ATOMبی نهایت۰.۰۵" برابر "
۴۶THETA$ ۱.۰۴ ۳۴,۴۶۸۳.۲۰%۰.۴۳%۶.۲۲%$ ۱.۰۴ B$ ۱۷.۷۹ M۱,۰۰۰.۰۰ M THETA۱,۰۰۰.۰۰ M THETA۰.۰۲" برابر "
۲۲LINK$ ۷.۲۹ ۲۴۲,۱۳۰۳.۳۱%۰.۵۹%۷.۶۰%$ ۳.۵۹ B$ ۳۵۳.۶۷ M۴۹۱.۶۰ M LINK۱,۰۰۰.۰۰ M LINK۰.۱۰" برابر "
۴۸AXS$ ۱۲.۲۷ ۴۰۷,۴۵۱۳.۳۲%۰.۳۷%۲.۵۳%$ ۱.۰۲ B$ ۳۰.۱۶ M۸۳.۰۶ M AXS۲۷۰.۰۰ M AXS۰.۰۳" برابر "
۳۶FIL$ ۵.۴۳ ۱۸۰,۲۲۶۳.۳۸%۰.۳۱%۳.۰۱%$ ۱.۵۹ B$ ۱۳۵.۵۱ M۲۹۲.۶۷ M FILبی نهایت۰.۰۹" برابر "
۵۴ZEC$ ۵۴.۴۱ ۱,۸۰۶,۵۲۸۴.۳۱%۰.۲۶%۲.۴۵%$ ۸۳۷.۵۱ M$ ۲۸.۷۲ M۱۵.۳۹ M ZEC۲۱.۰۰ M ZEC۰.۰۳" برابر "
۳۸APE$ ۵.۰۹ ۱۶۹,۱۲۶۴.۵۳%۰.۹۲%۶.۶۳%$ ۱.۵۶ B$ ۱۰۹.۷۵ M۳۰۶.۸۸ M APE۱,۰۰۰.۰۰ M APE۰.۰۷" برابر "
۶XRP$ ۰.۴۵۶۵۵۶ ۱۵,۱۵۸۴.۶۱%۰.۰۹%۸.۵۸%$ ۲۲.۷۸ B$ ۱.۵۶ B۴۹.۹۰ B XRP۱۰۰.۰۰ B XRP۰.۰۷" برابر "
۶۳HNT$ ۴.۹۲ ۱۶۳,۳۹۹۴.۷۴%۰.۴۷%۹.۰۳%$ ۶۲۶.۸۶ M$ ۲۰.۲۵ M۱۲۷.۳۷ M HNT۲۲۳.۰۰ M HNT۰.۰۳" برابر "
۵۵MIOTA$ ۰.۲۸۰۱۱۹ ۹,۳۰۰۵.۲۴%۰.۲۷%۰.۷۷%$ ۷۷۸.۶۰ M$ ۱۲.۶۴ M۲.۷۸ B MIOTA۲.۷۸ B MIOTA۰.۰۲" برابر "
۱۷UNI$ ۶.۲۱ ۲۰۶,۱۳۰۵.۸۱%۰.۳۹%۷.۱۰%$ ۴.۷۳ B$ ۱۲۴.۱۷ M۷۶۲.۲۱ M UNI۱,۰۰۰.۰۰ M UNI۰.۰۳" برابر "
۲۸XMR$ ۱۳۹.۲۲ ۴,۶۲۲,۰۱۱۷.۱۱%۰.۴۳%۲.۱۱%$ ۲.۵۳ B$ ۷۷.۸۰ M۱۸.۱۸ M XMRبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۴۷۸۴FIT$ ۰.۰۵۰۸۱۲ ۱,۶۸۷۹.۹۴%۰.۵۲%۴۸.۳۶%$ ۰.۰۰$ ۱۲.۹۳ K۰.۰۰ FITبی نهایت۰.۰۰" برابر "