ارزهای دیجیتال پرسود در بایننس در 7 روز علی بابا اکس
ارزهای دیجیتال پرسود در بایننس در 7 روز

ارزهای دیجیتال پر سود در بایننس در ۷ روز

ارزهای دیجیتال پر سود در بایننس در ۷ روز
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنماد#قیمتقیمت به تومانتغییرات ۷ روزحجم ۲۴ ساعتارزش بازارارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعت
۱LUNC۳۱$ ۰.۰۰۰۳۳ ۱۱۴۴.۷۵%$ ۱.۰۸ B$ ۲.۰۳ B۶.۱۵ T LUNCبی نهایت۰.۵۳" برابر "
۲HNT۶۳$ ۴.۹۲ ۱۶۳,۳۹۹۹.۰۳%$ ۲۰.۲۵ M$ ۶۲۶.۸۶ M۱۲۷.۳۷ M HNT۲۲۳.۰۰ M HNT۰.۰۳" برابر "
۳MKR۵۸$ ۷۵۷.۴۲ ۲۵,۱۴۶,۴۸۲۸.۳۱%$ ۲۹.۶۶ M$ ۷۴۰.۴۸ M۹۷۷.۶۳ K MKR۱.۰۱ M MKR۰.۰۴" برابر "
۴USTC۱۰۲$ ۰.۰۳۲۰۲۶ ۱,۰۶۳۷.۹۶%$ ۳۴.۳۳ M$ ۳۱۴.۳۵ M۹.۸۲ B USTCبی نهایت۰.۱۱" برابر "
۵UNI۱۷$ ۶.۲۱ ۲۰۶,۱۳۰۷.۱۰%$ ۱۲۴.۱۷ M$ ۴.۷۳ B۷۶۲.۲۱ M UNI۱,۰۰۰.۰۰ M UNI۰.۰۳" برابر "
۶BNB۵$ ۲۸۱.۸۴ ۹,۳۵۷,۱۳۵۲.۲۵%$ ۵۸۷.۳۲ M$ ۴۵.۴۷ B۱۶۱.۳۴ M BNB۲۰۰.۰۰ M BNB۰.۰۱" برابر "
۷MATIC۱۳$ ۰.۷۶۶۰۹۶ ۲۵,۴۳۴۱.۷۶%$ ۱۷۵.۰۴ M$ ۶.۶۹ B۸.۷۳ B MATIC۱۰.۰۰ B MATIC۰.۰۳" برابر "
۸XLM۲۵$ ۰.۱۲۰۹۳۶ ۴,۰۱۵۱.۱۲%$ ۲۱۱.۷۹ M$ ۳.۰۸ B۲۵.۴۸ B XLM۵۰.۰۰ B XLM۰.۰۷" برابر "
۹MIOTA۵۵$ ۰.۲۸۰۱۱۹ ۹,۳۰۰۰.۷۷%$ ۱۲.۶۴ M$ ۷۷۸.۶۰ M۲.۷۸ B MIOTA۲.۷۸ B MIOTA۰.۰۲" برابر "
۱۰BTC۱$ ۱۹,۱۳۳.۴۳ ۶۳۵,۲۳۰,۰۱۹۰.۷۶%$ ۱۸.۲۶ B$ ۳۶۶.۷۳ B۱۹.۱۷ M BTC۲۱.۰۰ M BTC۰.۰۵" برابر "
۱۱ICP۳۷$ ۵.۹۶ ۱۹۷,۹۳۱۰.۴۳%$ ۳۰.۱۷ M$ ۱.۵۶ B۲۶۲.۲۹ M ICPبی نهایت۰.۰۲" برابر "
۱۲VET۳۴$ ۰.۰۲۲۷۹۵ ۷۵۷۰.۳۵%$ ۴۸.۶۶ M$ ۱.۶۵ B۷۲.۵۱ B VET۸۶.۷۱ B VET۰.۰۳" برابر "
۱۳BCH۳۰$ ۱۱۵.۳۹ ۳,۸۳۰,۹۲۶۰.۲۸%$ ۱۹۵.۳۳ M$ ۲.۲۱ B۱۹.۱۹ M BCH۲۱.۰۰ M BCH۰.۰۹" برابر "
۱۴BUSD۷$ ۱.۰۰ ۳۳,۲۲۰۰.۰۰%$ ۴.۷۷ B$ ۲۱.۰۵ B۲۱.۰۴ B BUSDبی نهایت۰.۲۳" برابر "
۱۵TUSD۵۳$ ۰.۹۹۹۸۹۱ ۳۳,۱۹۶۰.۰۰%$ ۹۲.۲۰ M$ ۸۸۴.۹۱ M۸۸۵.۰۰ M TUSDبی نهایت۰.۱۰" برابر "
۱۶USDC۴$ ۱.۰۰ ۳۳,۲۰۰۰.۰۰%$ ۳.۰۰ B$ ۴۷.۲۶ B۴۷.۲۶ B USDCبی نهایت۰.۰۶" برابر "
۱۷USDT۳$ ۱.۰۰ ۳۳,۲۰۰۰.۰۱%$ ۲۸.۰۲ B$ ۶۷.۹۵ B۶۷.۹۵ B USDTبی نهایت۰.۴۱" برابر "
۱۸CAKE۶۲$ ۴.۴۸ ۱۴۸,۸۵۱۰.۲۵%$ ۵۶.۹۸ M$ ۶۴۱.۷۸ M۱۴۳.۱۴ M CAKE۷۵۰.۰۰ M CAKE۰.۰۹" برابر "
۱۹DOT۱۱$ ۶.۲۰ ۲۰۵,۹۹۵۱.۰۵%$ ۱۸۳.۹۱ M$ ۶.۹۶ B۱.۱۲ B DOTبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۲۰EGLD۴۵$ ۴۷.۴۰ ۱,۵۷۳,۶۰۶۱.۲۵%$ ۲۴.۸۸ M$ ۱.۱۱ B۲۳.۵۰ M EGLD۳۱.۴۲ M EGLD۰.۰۲" برابر "
۲۱FLOW۳۲$ ۱.۶۴ ۵۴,۵۲۰۱.۴۶%$ ۲۴.۹۳ M$ ۱.۷۰ B۱.۰۴ B FLOWبی نهایت۰.۰۱" برابر "
۲۲EOS۴۴$ ۱.۱۸ ۳۹,۱۶۳۱.۴۷%$ ۱۶۸.۲۹ M$ ۱.۱۸ B۱.۰۰ B EOSبی نهایت۰.۱۴" برابر "
۲۳ETH۲$ ۱,۲۹۱.۲۲ ۴۲,۸۶۸,۵۸۴۱.۵۹%$ ۶.۸۷ B$ ۱۵۸.۳۳ B۱۲۲.۶۲ M ETHبی نهایت۰.۰۴" برابر "
۲۴XMR۲۸$ ۱۳۹.۲۲ ۴,۶۲۲,۰۱۱۲.۱۱%$ ۷۷.۸۰ M$ ۲.۵۳ B۱۸.۱۸ M XMRبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۲۵ZEC۵۴$ ۵۴.۴۱ ۱,۸۰۶,۵۲۸۲.۴۵%$ ۲۸.۷۲ M$ ۸۳۷.۵۱ M۱۵.۳۹ M ZEC۲۱.۰۰ M ZEC۰.۰۳" برابر "
۲۶AXS۴۸$ ۱۲.۲۷ ۴۰۷,۴۵۱۲.۵۳%$ ۳۰.۱۶ M$ ۱.۰۲ B۸۳.۰۶ M AXS۲۷۰.۰۰ M AXS۰.۰۳" برابر "
۲۷MANA۴۱$ ۰.۶۸۶۹۳۹ ۲۲,۸۰۶۲.۵۶%$ ۶۷.۰۷ M$ ۱.۲۷ B۱.۸۶ B MANAبی نهایت۰.۰۵" برابر "
۲۸SOL۹$ ۳۲.۳۲ ۱,۰۷۳,۰۲۰۲.۵۷%$ ۴۹۶.۳۱ M$ ۱۱.۴۸ B۳۵۵.۲۸ M SOLبی نهایت۰.۰۴" برابر "
۲۹LTC۲۰$ ۵۲.۵۵ ۱,۷۴۴,۷۵۱۲.۵۹%$ ۲۶۳.۹۹ M$ ۳.۷۵ B۷۱.۳۰ M LTC۸۴.۰۰ M LTC۰.۰۷" برابر "
۳۰SHIB۱۴$ ۰.۰۰۰۰۱۱ ۰۲.۷۳%$ ۱۵۳.۵۴ M$ ۶.۰۱ B۵۴۹.۰۶ T SHIBبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۳۱FIL۳۶$ ۵.۴۳ ۱۸۰,۲۲۶۳.۰۱%$ ۱۳۵.۵۱ M$ ۱.۵۹ B۲۹۲.۶۷ M FILبی نهایت۰.۰۹" برابر "
۳۲AAVE۴۷$ ۷۳.۲۲ ۲,۴۳۰,۸۲۸۳.۵۰%$ ۷۸.۶۶ M$ ۱.۰۳ B۱۴.۰۹ M AAVE۱۶.۰۰ M AAVE۰.۰۸" برابر "
۳۳DOGE۱۰$ ۰.۰۵۹۷۸ ۱,۹۸۵۳.۷۲%$ ۲۰۶.۳۶ M$ ۷.۹۳ B۱۳۲.۶۷ B DOGEبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۳۴NEAR۲۶$ ۳.۵۲ ۱۱۶,۸۷۰۴.۸۳%$ ۱۰۰.۰۵ M$ ۲.۸۱ B۷۹۹.۱۸ M NEAR۱,۰۰۰.۰۰ M NEAR۰.۰۴" برابر "
۳۵AVAX۱۶$ ۱۶.۷۰ ۵۵۴,۳۷۲۴.۹۷%$ ۱۶۱.۳۸ M$ ۴.۹۴ B۲۹۶.۰۰ M AVAX۷۲۰.۰۰ M AVAX۰.۰۳" برابر "
۳۶XTZ۴۲$ ۱.۳۹ ۴۶,۲۳۸۵.۴۸%$ ۱۵.۰۰ M$ ۱.۲۷ B۹۱۰.۸۹ M XTZبی نهایت۰.۰۱" برابر "
۳۷ETC۲۱$ ۲۷.۰۱ ۸۹۶,۷۴۲۵.۹۸%$ ۲۷۰.۸۶ M$ ۳.۷۰ B۱۳۷.۱۷ M ETC۲۱۰.۷۰ M ETC۰.۰۷" برابر "
۳۸HBAR۴۰$ ۰.۰۵۶۶۸۴ ۱,۸۸۲۶.۰۱%$ ۲۳.۴۶ M$ ۱.۳۰ B۲۲.۹۷ B HBAR۵۰.۰۰ B HBAR۰.۰۲" برابر "
۳۹THETA۴۶$ ۱.۰۴ ۳۴,۴۶۸۶.۲۲%$ ۱۷.۷۹ M$ ۱.۰۴ B۱,۰۰۰.۰۰ M THETA۱,۰۰۰.۰۰ M THETA۰.۰۲" برابر "
۴۰SAND۴۳$ ۰.۸۲۱۶۳۳ ۲۷,۲۷۸۶.۴۲%$ ۱۰۱.۸۰ M$ ۱.۲۳ B۱.۵۰ B SAND۳.۰۰ B SAND۰.۰۸" برابر "
۴۱RUNE۷۰$ ۱.۵۲ ۵۰,۳۶۰۶.۴۳%$ ۱۶.۵۱ M$ ۵۰۱.۶۱ M۳۳۰.۶۹ M RUNE۵۰۰.۰۰ M RUNE۰.۰۳" برابر "
۴۲KLAY۶۶$ ۰.۱۹۰۵۳ ۶,۳۲۶۶.۵۳%$ ۱۵.۷۱ M$ ۵۸۲.۵۹ M۳.۰۶ B KLAYبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۴۳APE۳۸$ ۵.۰۹ ۱۶۹,۱۲۶۶.۶۳%$ ۱۰۹.۷۵ M$ ۱.۵۶ B۳۰۶.۸۸ M APE۱,۰۰۰.۰۰ M APE۰.۰۷" برابر "
۴۴ADA۸$ ۰.۴۲۲۴۵۱ ۱۴,۰۲۵۶.۸۴%$ ۳۶۴.۱۸ M$ ۱۴.۴۷ B۳۴.۲۵ B ADA۴۵.۰۰ B ADA۰.۰۳" برابر "
۴۵GRT۶۰$ ۰.۰۹۶۲۴۲ ۳,۱۹۵۷.۲۳%$ ۱۲.۸۷ M$ ۶۶۴.۰۷ M۶.۹۰ B GRT۱۰.۰۶ B GRT۰.۰۲" برابر "
۴۶LINK۲۲$ ۷.۲۹ ۲۴۲,۱۳۰۷.۶۰%$ ۳۵۳.۶۷ M$ ۳.۵۹ B۴۹۱.۶۰ M LINK۱,۰۰۰.۰۰ M LINK۰.۱۰" برابر "
۴۷ALGO۲۹$ ۰.۳۵۸۶۸۶ ۱۱,۹۰۸۷.۹۵%$ ۱۳۵.۹۹ M$ ۲.۴۹ B۶.۹۳ B ALGO۱۰.۰۰ B ALGO۰.۰۵" برابر "
۴۸XRP۶$ ۰.۴۵۶۵۵۶ ۱۵,۱۵۸۸.۵۸%$ ۱.۵۶ B$ ۲۲.۷۸ B۴۹.۹۰ B XRP۱۰۰.۰۰ B XRP۰.۰۷" برابر "
۴۹ATOM۲۳$ ۱۲.۴۱ ۴۱۲,۰۵۳۱۴.۰۱%$ ۱۸۹.۱۰ M$ ۳.۵۵ B۲۸۶.۳۷ M ATOMبی نهایت۰.۰۵" برابر "
۵۰FIT۴۷۸۴$ ۰.۰۵۰۸۱۲ ۱,۶۸۷۴۸.۳۶%$ ۱۲.۹۳ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ FITبی نهایت۰.۰۰" برابر "

ارزهای دیجیتال پر سود در بایننس در ۷ روز

ارزهای دیجیتال پر سود در بایننس در ۷ روز
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنماد#قیمتقیمت به تومانتغییرات ۷ روزحجم ۲۴ ساعتارزش بازارارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعت
۱LUNC۳۱$ ۰.۰۰۰۳۳ ۱۱۴۴.۷۵%$ ۱.۰۸ B$ ۲.۰۳ B۶.۱۵ T LUNCبی نهایت۰.۵۳" برابر "
۲HNT۶۳$ ۴.۹۲ ۱۶۳,۳۹۹۹.۰۳%$ ۲۰.۲۵ M$ ۶۲۶.۸۶ M۱۲۷.۳۷ M HNT۲۲۳.۰۰ M HNT۰.۰۳" برابر "
۳MKR۵۸$ ۷۵۷.۴۲ ۲۵,۱۴۶,۴۸۲۸.۳۱%$ ۲۹.۶۶ M$ ۷۴۰.۴۸ M۹۷۷.۶۳ K MKR۱.۰۱ M MKR۰.۰۴" برابر "
۴USTC۱۰۲$ ۰.۰۳۲۰۲۶ ۱,۰۶۳۷.۹۶%$ ۳۴.۳۳ M$ ۳۱۴.۳۵ M۹.۸۲ B USTCبی نهایت۰.۱۱" برابر "
۵UNI۱۷$ ۶.۲۱ ۲۰۶,۱۳۰۷.۱۰%$ ۱۲۴.۱۷ M$ ۴.۷۳ B۷۶۲.۲۱ M UNI۱,۰۰۰.۰۰ M UNI۰.۰۳" برابر "
۶BNB۵$ ۲۸۱.۸۴ ۹,۳۵۷,۱۳۵۲.۲۵%$ ۵۸۷.۳۲ M$ ۴۵.۴۷ B۱۶۱.۳۴ M BNB۲۰۰.۰۰ M BNB۰.۰۱" برابر "
۷MATIC۱۳$ ۰.۷۶۶۰۹۶ ۲۵,۴۳۴۱.۷۶%$ ۱۷۵.۰۴ M$ ۶.۶۹ B۸.۷۳ B MATIC۱۰.۰۰ B MATIC۰.۰۳" برابر "
۸XLM۲۵$ ۰.۱۲۰۹۳۶ ۴,۰۱۵۱.۱۲%$ ۲۱۱.۷۹ M$ ۳.۰۸ B۲۵.۴۸ B XLM۵۰.۰۰ B XLM۰.۰۷" برابر "
۹MIOTA۵۵$ ۰.۲۸۰۱۱۹ ۹,۳۰۰۰.۷۷%$ ۱۲.۶۴ M$ ۷۷۸.۶۰ M۲.۷۸ B MIOTA۲.۷۸ B MIOTA۰.۰۲" برابر "
۱۰BTC۱$ ۱۹,۱۳۳.۴۳ ۶۳۵,۲۳۰,۰۱۹۰.۷۶%$ ۱۸.۲۶ B$ ۳۶۶.۷۳ B۱۹.۱۷ M BTC۲۱.۰۰ M BTC۰.۰۵" برابر "
۱۱ICP۳۷$ ۵.۹۶ ۱۹۷,۹۳۱۰.۴۳%$ ۳۰.۱۷ M$ ۱.۵۶ B۲۶۲.۲۹ M ICPبی نهایت۰.۰۲" برابر "
۱۲VET۳۴$ ۰.۰۲۲۷۹۵ ۷۵۷۰.۳۵%$ ۴۸.۶۶ M$ ۱.۶۵ B۷۲.۵۱ B VET۸۶.۷۱ B VET۰.۰۳" برابر "
۱۳BCH۳۰$ ۱۱۵.۳۹ ۳,۸۳۰,۹۲۶۰.۲۸%$ ۱۹۵.۳۳ M$ ۲.۲۱ B۱۹.۱۹ M BCH۲۱.۰۰ M BCH۰.۰۹" برابر "
۱۴BUSD۷$ ۱.۰۰ ۳۳,۲۲۰۰.۰۰%$ ۴.۷۷ B$ ۲۱.۰۵ B۲۱.۰۴ B BUSDبی نهایت۰.۲۳" برابر "
۱۵TUSD۵۳$ ۰.۹۹۹۸۹۱ ۳۳,۱۹۶۰.۰۰%$ ۹۲.۲۰ M$ ۸۸۴.۹۱ M۸۸۵.۰۰ M TUSDبی نهایت۰.۱۰" برابر "
۱۶USDC۴$ ۱.۰۰ ۳۳,۲۰۰۰.۰۰%$ ۳.۰۰ B$ ۴۷.۲۶ B۴۷.۲۶ B USDCبی نهایت۰.۰۶" برابر "
۱۷USDT۳$ ۱.۰۰ ۳۳,۲۰۰۰.۰۱%$ ۲۸.۰۲ B$ ۶۷.۹۵ B۶۷.۹۵ B USDTبی نهایت۰.۴۱" برابر "
۱۸CAKE۶۲$ ۴.۴۸ ۱۴۸,۸۵۱۰.۲۵%$ ۵۶.۹۸ M$ ۶۴۱.۷۸ M۱۴۳.۱۴ M CAKE۷۵۰.۰۰ M CAKE۰.۰۹" برابر "
۱۹DOT۱۱$ ۶.۲۰ ۲۰۵,۹۹۵۱.۰۵%$ ۱۸۳.۹۱ M$ ۶.۹۶ B۱.۱۲ B DOTبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۲۰EGLD۴۵$ ۴۷.۴۰ ۱,۵۷۳,۶۰۶۱.۲۵%$ ۲۴.۸۸ M$ ۱.۱۱ B۲۳.۵۰ M EGLD۳۱.۴۲ M EGLD۰.۰۲" برابر "
۲۱FLOW۳۲$ ۱.۶۴ ۵۴,۵۲۰۱.۴۶%$ ۲۴.۹۳ M$ ۱.۷۰ B۱.۰۴ B FLOWبی نهایت۰.۰۱" برابر "
۲۲EOS۴۴$ ۱.۱۸ ۳۹,۱۶۳۱.۴۷%$ ۱۶۸.۲۹ M$ ۱.۱۸ B۱.۰۰ B EOSبی نهایت۰.۱۴" برابر "
۲۳ETH۲$ ۱,۲۹۱.۲۲ ۴۲,۸۶۸,۵۸۴۱.۵۹%$ ۶.۸۷ B$ ۱۵۸.۳۳ B۱۲۲.۶۲ M ETHبی نهایت۰.۰۴" برابر "
۲۴XMR۲۸$ ۱۳۹.۲۲ ۴,۶۲۲,۰۱۱۲.۱۱%$ ۷۷.۸۰ M$ ۲.۵۳ B۱۸.۱۸ M XMRبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۲۵ZEC۵۴$ ۵۴.۴۱ ۱,۸۰۶,۵۲۸۲.۴۵%$ ۲۸.۷۲ M$ ۸۳۷.۵۱ M۱۵.۳۹ M ZEC۲۱.۰۰ M ZEC۰.۰۳" برابر "
۲۶AXS۴۸$ ۱۲.۲۷ ۴۰۷,۴۵۱۲.۵۳%$ ۳۰.۱۶ M$ ۱.۰۲ B۸۳.۰۶ M AXS۲۷۰.۰۰ M AXS۰.۰۳" برابر "
۲۷MANA۴۱$ ۰.۶۸۶۹۳۹ ۲۲,۸۰۶۲.۵۶%$ ۶۷.۰۷ M$ ۱.۲۷ B۱.۸۶ B MANAبی نهایت۰.۰۵" برابر "
۲۸SOL۹$ ۳۲.۳۲ ۱,۰۷۳,۰۲۰۲.۵۷%$ ۴۹۶.۳۱ M$ ۱۱.۴۸ B۳۵۵.۲۸ M SOLبی نهایت۰.۰۴" برابر "
۲۹LTC۲۰$ ۵۲.۵۵ ۱,۷۴۴,۷۵۱۲.۵۹%$ ۲۶۳.۹۹ M$ ۳.۷۵ B۷۱.۳۰ M LTC۸۴.۰۰ M LTC۰.۰۷" برابر "
۳۰SHIB۱۴$ ۰.۰۰۰۰۱۱ ۰۲.۷۳%$ ۱۵۳.۵۴ M$ ۶.۰۱ B۵۴۹.۰۶ T SHIBبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۳۱FIL۳۶$ ۵.۴۳ ۱۸۰,۲۲۶۳.۰۱%$ ۱۳۵.۵۱ M$ ۱.۵۹ B۲۹۲.۶۷ M FILبی نهایت۰.۰۹" برابر "
۳۲AAVE۴۷$ ۷۳.۲۲ ۲,۴۳۰,۸۲۸۳.۵۰%$ ۷۸.۶۶ M$ ۱.۰۳ B۱۴.۰۹ M AAVE۱۶.۰۰ M AAVE۰.۰۸" برابر "
۳۳DOGE۱۰$ ۰.۰۵۹۷۸ ۱,۹۸۵۳.۷۲%$ ۲۰۶.۳۶ M$ ۷.۹۳ B۱۳۲.۶۷ B DOGEبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۳۴NEAR۲۶$ ۳.۵۲ ۱۱۶,۸۷۰۴.۸۳%$ ۱۰۰.۰۵ M$ ۲.۸۱ B۷۹۹.۱۸ M NEAR۱,۰۰۰.۰۰ M NEAR۰.۰۴" برابر "
۳۵AVAX۱۶$ ۱۶.۷۰ ۵۵۴,۳۷۲۴.۹۷%$ ۱۶۱.۳۸ M$ ۴.۹۴ B۲۹۶.۰۰ M AVAX۷۲۰.۰۰ M AVAX۰.۰۳" برابر "
۳۶XTZ۴۲$ ۱.۳۹ ۴۶,۲۳۸۵.۴۸%$ ۱۵.۰۰ M$ ۱.۲۷ B۹۱۰.۸۹ M XTZبی نهایت۰.۰۱" برابر "
۳۷ETC۲۱$ ۲۷.۰۱ ۸۹۶,۷۴۲۵.۹۸%$ ۲۷۰.۸۶ M$ ۳.۷۰ B۱۳۷.۱۷ M ETC۲۱۰.۷۰ M ETC۰.۰۷" برابر "
۳۸HBAR۴۰$ ۰.۰۵۶۶۸۴ ۱,۸۸۲۶.۰۱%$ ۲۳.۴۶ M$ ۱.۳۰ B۲۲.۹۷ B HBAR۵۰.۰۰ B HBAR۰.۰۲" برابر "
۳۹THETA۴۶$ ۱.۰۴ ۳۴,۴۶۸۶.۲۲%$ ۱۷.۷۹ M$ ۱.۰۴ B۱,۰۰۰.۰۰ M THETA۱,۰۰۰.۰۰ M THETA۰.۰۲" برابر "
۴۰SAND۴۳$ ۰.۸۲۱۶۳۳ ۲۷,۲۷۸۶.۴۲%$ ۱۰۱.۸۰ M$ ۱.۲۳ B۱.۵۰ B SAND۳.۰۰ B SAND۰.۰۸" برابر "
۴۱RUNE۷۰$ ۱.۵۲ ۵۰,۳۶۰۶.۴۳%$ ۱۶.۵۱ M$ ۵۰۱.۶۱ M۳۳۰.۶۹ M RUNE۵۰۰.۰۰ M RUNE۰.۰۳" برابر "
۴۲KLAY۶۶$ ۰.۱۹۰۵۳ ۶,۳۲۶۶.۵۳%$ ۱۵.۷۱ M$ ۵۸۲.۵۹ M۳.۰۶ B KLAYبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۴۳APE۳۸$ ۵.۰۹ ۱۶۹,۱۲۶۶.۶۳%$ ۱۰۹.۷۵ M$ ۱.۵۶ B۳۰۶.۸۸ M APE۱,۰۰۰.۰۰ M APE۰.۰۷" برابر "
۴۴ADA۸$ ۰.۴۲۲۴۵۱ ۱۴,۰۲۵۶.۸۴%$ ۳۶۴.۱۸ M$ ۱۴.۴۷ B۳۴.۲۵ B ADA۴۵.۰۰ B ADA۰.۰۳" برابر "
۴۵GRT۶۰$ ۰.۰۹۶۲۴۲ ۳,۱۹۵۷.۲۳%$ ۱۲.۸۷ M$ ۶۶۴.۰۷ M۶.۹۰ B GRT۱۰.۰۶ B GRT۰.۰۲" برابر "
۴۶LINK۲۲$ ۷.۲۹ ۲۴۲,۱۳۰۷.۶۰%$ ۳۵۳.۶۷ M$ ۳.۵۹ B۴۹۱.۶۰ M LINK۱,۰۰۰.۰۰ M LINK۰.۱۰" برابر "
۴۷ALGO۲۹$ ۰.۳۵۸۶۸۶ ۱۱,۹۰۸۷.۹۵%$ ۱۳۵.۹۹ M$ ۲.۴۹ B۶.۹۳ B ALGO۱۰.۰۰ B ALGO۰.۰۵" برابر "
۴۸XRP۶$ ۰.۴۵۶۵۵۶ ۱۵,۱۵۸۸.۵۸%$ ۱.۵۶ B$ ۲۲.۷۸ B۴۹.۹۰ B XRP۱۰۰.۰۰ B XRP۰.۰۷" برابر "
۴۹ATOM۲۳$ ۱۲.۴۱ ۴۱۲,۰۵۳۱۴.۰۱%$ ۱۸۹.۱۰ M$ ۳.۵۵ B۲۸۶.۳۷ M ATOMبی نهایت۰.۰۵" برابر "
۵۰FIT۴۷۸۴$ ۰.۰۵۰۸۱۲ ۱,۶۸۷۴۸.۳۶%$ ۱۲.۹۳ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ FITبی نهایت۰.۰۰" برابر "