ارزهای دیجیتال پر ضرر در بایننس در 1 ساعت علی بابا اکس
ارزهای دیجیتال پر ضرر در بایننس در 1 ساعت

ارزهای دیجیتال پر ضرر در بایننس در ۱ ساعت

ارزهای دیجیتال پر ضرر در بایننس در ۱ ساعت
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعت
۳۸APE$ ۵.۰۹ ۱۶۹,۱۷۷۰.۹۲%۴.۵۳%۶.۶۳%$ ۱.۵۶ B$ ۱۰۹.۷۵ M۳۰۶.۸۸ M APE۱,۰۰۰.۰۰ M APE۰.۰۷" برابر "
۲۹ALGO$ ۰.۳۵۸۶۸۶ ۱۱,۹۱۲۰.۶۹%۰.۷۹%۷.۹۵%$ ۲.۴۹ B$ ۱۳۵.۹۹ M۶.۹۳ B ALGO۱۰.۰۰ B ALGO۰.۰۵" برابر "
۲۲LINK$ ۷.۲۹ ۲۴۲,۲۰۳۰.۵۹%۳.۳۱%۷.۶۰%$ ۳.۵۹ B$ ۳۵۳.۶۷ M۴۹۱.۶۰ M LINK۱,۰۰۰.۰۰ M LINK۰.۱۰" برابر "
۴۷۸۴FIT$ ۰.۰۵۰۸۱۲ ۱,۶۸۷۰.۵۲%۹.۹۴%۴۸.۳۶%$ ۰.۰۰$ ۱۲.۹۳ K۰.۰۰ FITبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۳۲FLOW$ ۱.۶۴ ۵۴,۵۳۶۰.۵۰%۲.۸۰%۱.۴۶%$ ۱.۷۰ B$ ۲۴.۹۳ M۱.۰۴ B FLOWبی نهایت۰.۰۱" برابر "
۶۳HNT$ ۴.۹۲ ۱۶۳,۴۴۸۰.۴۷%۴.۷۴%۹.۰۳%$ ۶۲۶.۸۶ M$ ۲۰.۲۵ M۱۲۷.۳۷ M HNT۲۲۳.۰۰ M HNT۰.۰۳" برابر "
۱۳MATIC$ ۰.۷۶۶۰۹۶ ۲۵,۴۴۲۰.۴۶%۰.۵۱%۱.۷۶%$ ۶.۶۹ B$ ۱۷۵.۰۴ M۸.۷۳ B MATIC۱۰.۰۰ B MATIC۰.۰۳" برابر "
۲۸XMR$ ۱۳۹.۲۲ ۴,۶۲۳,۴۰۳۰.۴۳%۷.۱۱%۲.۱۱%$ ۲.۵۳ B$ ۷۷.۸۰ M۱۸.۱۸ M XMRبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۴۶THETA$ ۱.۰۴ ۳۴,۴۷۸۰.۴۳%۳.۲۰%۶.۲۲%$ ۱.۰۴ B$ ۱۷.۷۹ M۱,۰۰۰.۰۰ M THETA۱,۰۰۰.۰۰ M THETA۰.۰۲" برابر "
۲۳ATOM$ ۱۲.۴۱ ۴۱۲,۱۷۷۰.۴۰%۲.۹۷%۱۴.۰۱%$ ۳.۵۵ B$ ۱۸۹.۱۰ M۲۸۶.۳۷ M ATOMبی نهایت۰.۰۵" برابر "
۱۷UNI$ ۶.۲۱ ۲۰۶,۱۹۲۰.۳۹%۵.۸۱%۷.۱۰%$ ۴.۷۳ B$ ۱۲۴.۱۷ M۷۶۲.۲۱ M UNI۱,۰۰۰.۰۰ M UNI۰.۰۳" برابر "
۴۷AAVE$ ۷۳.۲۲ ۲,۴۳۱,۵۶۰۰.۳۹%۲.۰۶%۳.۵۰%$ ۱.۰۳ B$ ۷۸.۶۶ M۱۴.۰۹ M AAVE۱۶.۰۰ M AAVE۰.۰۸" برابر "
۹SOL$ ۳۲.۳۲ ۱,۰۷۳,۳۴۳۰.۳۷%۱.۹۴%۲.۵۷%$ ۱۱.۴۸ B$ ۴۹۶.۳۱ M۳۵۵.۲۸ M SOLبی نهایت۰.۰۴" برابر "
۴۸AXS$ ۱۲.۲۷ ۴۰۷,۵۷۳۰.۳۷%۳.۳۲%۲.۵۳%$ ۱.۰۲ B$ ۳۰.۱۶ M۸۳.۰۶ M AXS۲۷۰.۰۰ M AXS۰.۰۳" برابر "
۱۶AVAX$ ۱۶.۷۰ ۵۵۴,۵۳۹۰.۳۶%۲.۷۹%۴.۹۷%$ ۴.۹۴ B$ ۱۶۱.۳۸ M۲۹۶.۰۰ M AVAX۷۲۰.۰۰ M AVAX۰.۰۳" برابر "
۶۰GRT$ ۰.۰۹۶۲۴۲ ۳,۱۹۶۰.۳۵%۱.۴۹%۷.۲۳%$ ۶۶۴.۰۷ M$ ۱۲.۸۷ M۶.۹۰ B GRT۱۰.۰۶ B GRT۰.۰۲" برابر "
۴۱MANA$ ۰.۶۸۶۹۳۹ ۲۲,۸۱۳۰.۳۲%۱.۴۴%۲.۵۶%$ ۱.۲۷ B$ ۶۷.۰۷ M۱.۸۶ B MANAبی نهایت۰.۰۵" برابر "
۳۶FIL$ ۵.۴۳ ۱۸۰,۲۸۰۰.۳۱%۳.۳۸%۳.۰۱%$ ۱.۵۹ B$ ۱۳۵.۵۱ M۲۹۲.۶۷ M FILبی نهایت۰.۰۹" برابر "
۱۰DOGE$ ۰.۰۵۹۷۸ ۱,۹۸۵۰.۲۹%۲.۵۲%۳.۷۲%$ ۷.۹۳ B$ ۲۰۶.۳۶ M۱۳۲.۶۷ B DOGEبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۲۶NEAR$ ۳.۵۲ ۱۱۶,۹۰۵۰.۲۹%۰.۹۷%۴.۸۳%$ ۲.۸۱ B$ ۱۰۰.۰۵ M۷۹۹.۱۸ M NEAR۱,۰۰۰.۰۰ M NEAR۰.۰۴" برابر "
۴۳SAND$ ۰.۸۲۱۶۳۳ ۲۷,۲۸۶۰.۲۸%۲.۱۳%۶.۴۲%$ ۱.۲۳ B$ ۱۰۱.۸۰ M۱.۵۰ B SAND۳.۰۰ B SAND۰.۰۸" برابر "
۵۴ZEC$ ۵۴.۴۱ ۱,۸۰۷,۰۷۲۰.۲۶%۴.۳۱%۲.۴۵%$ ۸۳۷.۵۱ M$ ۲۸.۷۲ M۱۵.۳۹ M ZEC۲۱.۰۰ M ZEC۰.۰۳" برابر "
۲ETH$ ۱,۲۹۱.۲۲ ۴۲,۸۸۱,۴۹۶۰.۲۵%۲.۴۳%۱.۵۹%$ ۱۵۸.۳۳ B$ ۶.۸۷ B۱۲۲.۶۲ M ETHبی نهایت۰.۰۴" برابر "
۴۴EOS$ ۱.۱۸ ۳۹,۱۷۵۰.۲۵%۱.۰۷%۱.۴۷%$ ۱.۱۸ B$ ۱۶۸.۲۹ M۱.۰۰ B EOSبی نهایت۰.۱۴" برابر "
۷۰RUNE$ ۱.۵۲ ۵۰,۳۷۶۰.۲۲%۲.۵۶%۶.۴۳%$ ۵۰۱.۶۱ M$ ۱۶.۵۱ M۳۳۰.۶۹ M RUNE۵۰۰.۰۰ M RUNE۰.۰۳" برابر "
۱۱DOT$ ۶.۲۰ ۲۰۶,۰۵۷۰.۲۲%۱.۳۳%۱.۰۵%$ ۶.۹۶ B$ ۱۸۳.۹۱ M۱.۱۲ B DOTبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۲۱ETC$ ۲۷.۰۱ ۸۹۷,۰۱۲۰.۲۰%۲.۱۲%۵.۹۸%$ ۳.۷۰ B$ ۲۷۰.۸۶ M۱۳۷.۱۷ M ETC۲۱۰.۷۰ M ETC۰.۰۷" برابر "
۱۴SHIB$ ۰.۰۰۰۰۱۱ ۰۰.۲۰%۲.۲۶%۲.۷۳%$ ۶.۰۱ B$ ۱۵۳.۵۴ M۵۴۹.۰۶ T SHIBبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۳۱LUNC$ ۰.۰۰۰۳۳ ۱۱۰.۱۸%۱۰.۴۸%۴۴.۷۵%$ ۲.۰۳ B$ ۱.۰۸ B۶.۱۵ T LUNCبی نهایت۰.۵۳" برابر "
۱۰۲USTC$ ۰.۰۳۲۰۲۶ ۱,۰۶۴۰.۱۷%۲.۴۷%۷.۹۶%$ ۳۱۴.۳۵ M$ ۳۴.۳۳ M۹.۸۲ B USTCبی نهایت۰.۱۱" برابر "
۵BNB$ ۲۸۱.۸۴ ۹,۳۵۹,۹۵۴۰.۱۶%۰.۰۲%۲.۲۵%$ ۴۵.۴۷ B$ ۵۸۷.۳۲ M۱۶۱.۳۴ M BNB۲۰۰.۰۰ M BNB۰.۰۱" برابر "
۴۲XTZ$ ۱.۳۹ ۴۶,۲۵۲۰.۱۵%۱.۷۲%۵.۴۸%$ ۱.۲۷ B$ ۱۵.۰۰ M۹۱۰.۸۹ M XTZبی نهایت۰.۰۱" برابر "
۳۷ICP$ ۵.۹۶ ۱۹۷,۹۹۱۰.۱۲%۲.۰۲%۰.۴۳%$ ۱.۵۶ B$ ۳۰.۱۷ M۲۶۲.۲۹ M ICPبی نهایت۰.۰۲" برابر "
۸ADA$ ۰.۴۲۲۴۵۱ ۱۴,۰۳۰۰.۱۲%۲.۱۹%۶.۸۴%$ ۱۴.۴۷ B$ ۳۶۴.۱۸ M۳۴.۲۵ B ADA۴۵.۰۰ B ADA۰.۰۳" برابر "
۶۲CAKE$ ۴.۴۸ ۱۴۸,۸۹۶۰.۱۲%۲.۶۰%۰.۲۵%$ ۶۴۱.۷۸ M$ ۵۶.۹۸ M۱۴۳.۱۴ M CAKE۷۵۰.۰۰ M CAKE۰.۰۹" برابر "
۶۶KLAY$ ۰.۱۹۰۵۳ ۶,۳۲۸۰.۱۲%۱.۸۶%۶.۵۳%$ ۵۸۲.۵۹ M$ ۱۵.۷۱ M۳.۰۶ B KLAYبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۴۰HBAR$ ۰.۰۵۶۶۸۴ ۱,۸۸۲۰.۱۱%۱.۳۰%۶.۰۱%$ ۱.۳۰ B$ ۲۳.۴۶ M۲۲.۹۷ B HBAR۵۰.۰۰ B HBAR۰.۰۲" برابر "
۳۴VET$ ۰.۰۲۲۷۹۵ ۷۵۷۰.۱۰%۱.۴۸%۰.۳۵%$ ۱.۶۵ B$ ۴۸.۶۶ M۷۲.۵۱ B VET۸۶.۷۱ B VET۰.۰۳" برابر "
۶XRP$ ۰.۴۵۶۵۵۶ ۱۵,۱۶۲۰.۰۹%۴.۶۱%۸.۵۸%$ ۲۲.۷۸ B$ ۱.۵۶ B۴۹.۹۰ B XRP۱۰۰.۰۰ B XRP۰.۰۷" برابر "
۱BTC$ ۱۹,۱۳۳.۴۳ ۶۳۵,۴۲۱,۳۵۴۰.۰۵%۱.۰۴%۰.۷۶%$ ۳۶۶.۷۳ B$ ۱۸.۲۶ B۱۹.۱۷ M BTC۲۱.۰۰ M BTC۰.۰۵" برابر "
۳۰BCH$ ۱۱۵.۳۹ ۳,۸۳۲,۰۸۰۰.۰۳%۲.۰۸%۰.۲۸%$ ۲.۲۱ B$ ۱۹۵.۳۳ M۱۹.۱۹ M BCH۲۱.۰۰ M BCH۰.۰۹" برابر "
۴۵EGLD$ ۴۷.۴۰ ۱,۵۷۴,۰۸۰۰.۰۲%۰.۱۱%۱.۲۵%$ ۱.۱۱ B$ ۲۴.۸۸ M۲۳.۵۰ M EGLD۳۱.۴۲ M EGLD۰.۰۲" برابر "
۷BUSD$ ۱.۰۰ ۳۳,۲۳۰۰.۰۱%۰.۰۸%۰.۰۰%$ ۲۱.۰۵ B$ ۴.۷۷ B۲۱.۰۴ B BUSDبی نهایت۰.۲۳" برابر "
۵۸MKR$ ۷۵۷.۴۲ ۲۵,۱۵۴,۰۵۶۰.۰۰%۲.۰۲%۸.۳۱%$ ۷۴۰.۴۸ M$ ۲۹.۶۶ M۹۷۷.۶۳ K MKR۱.۰۱ M MKR۰.۰۴" برابر "
۳USDT$ ۱.۰۰ ۳۳,۲۱۰۰.۰۰%۰.۰۰%۰.۰۱%$ ۶۷.۹۵ B$ ۲۸.۰۲ B۶۷.۹۵ B USDTبی نهایت۰.۴۱" برابر "
۲۰LTC$ ۵۲.۵۵ ۱,۷۴۵,۲۷۶۰.۰۰%۱.۸۳%۲.۵۹%$ ۳.۷۵ B$ ۲۶۳.۹۹ M۷۱.۳۰ M LTC۸۴.۰۰ M LTC۰.۰۷" برابر "
۴USDC$ ۱.۰۰ ۳۳,۲۱۰۰.۰۰%۰.۰۱%۰.۰۰%$ ۴۷.۲۶ B$ ۳.۰۰ B۴۷.۲۶ B USDCبی نهایت۰.۰۶" برابر "
۵۳TUSD$ ۰.۹۹۹۸۹۱ ۳۳,۲۰۶۰.۰۷%۰.۰۱%۰.۰۰%$ ۸۸۴.۹۱ M$ ۹۲.۲۰ M۸۸۵.۰۰ M TUSDبی نهایت۰.۱۰" برابر "
۵۵MIOTA$ ۰.۲۸۰۱۱۹ ۹,۳۰۳۰.۲۷%۵.۲۴%۰.۷۷%$ ۷۷۸.۶۰ M$ ۱۲.۶۴ M۲.۷۸ B MIOTA۲.۷۸ B MIOTA۰.۰۲" برابر "
۲۵XLM$ ۰.۱۲۰۹۳۶ ۴,۰۱۶۰.۵۲%۰.۸۱%۱.۱۲%$ ۳.۰۸ B$ ۲۱۱.۷۹ M۲۵.۴۸ B XLM۵۰.۰۰ B XLM۰.۰۷" برابر "

ارزهای دیجیتال پر ضرر در بایننس در ۱ ساعت

ارزهای دیجیتال پر ضرر در بایننس در ۱ ساعت
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعت
۳۸APE$ ۵.۰۹ ۱۶۹,۱۷۷۰.۹۲%۴.۵۳%۶.۶۳%$ ۱.۵۶ B$ ۱۰۹.۷۵ M۳۰۶.۸۸ M APE۱,۰۰۰.۰۰ M APE۰.۰۷" برابر "
۲۹ALGO$ ۰.۳۵۸۶۸۶ ۱۱,۹۱۲۰.۶۹%۰.۷۹%۷.۹۵%$ ۲.۴۹ B$ ۱۳۵.۹۹ M۶.۹۳ B ALGO۱۰.۰۰ B ALGO۰.۰۵" برابر "
۲۲LINK$ ۷.۲۹ ۲۴۲,۲۰۳۰.۵۹%۳.۳۱%۷.۶۰%$ ۳.۵۹ B$ ۳۵۳.۶۷ M۴۹۱.۶۰ M LINK۱,۰۰۰.۰۰ M LINK۰.۱۰" برابر "
۴۷۸۴FIT$ ۰.۰۵۰۸۱۲ ۱,۶۸۷۰.۵۲%۹.۹۴%۴۸.۳۶%$ ۰.۰۰$ ۱۲.۹۳ K۰.۰۰ FITبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۳۲FLOW$ ۱.۶۴ ۵۴,۵۳۶۰.۵۰%۲.۸۰%۱.۴۶%$ ۱.۷۰ B$ ۲۴.۹۳ M۱.۰۴ B FLOWبی نهایت۰.۰۱" برابر "
۶۳HNT$ ۴.۹۲ ۱۶۳,۴۴۸۰.۴۷%۴.۷۴%۹.۰۳%$ ۶۲۶.۸۶ M$ ۲۰.۲۵ M۱۲۷.۳۷ M HNT۲۲۳.۰۰ M HNT۰.۰۳" برابر "
۱۳MATIC$ ۰.۷۶۶۰۹۶ ۲۵,۴۴۲۰.۴۶%۰.۵۱%۱.۷۶%$ ۶.۶۹ B$ ۱۷۵.۰۴ M۸.۷۳ B MATIC۱۰.۰۰ B MATIC۰.۰۳" برابر "
۲۸XMR$ ۱۳۹.۲۲ ۴,۶۲۳,۴۰۳۰.۴۳%۷.۱۱%۲.۱۱%$ ۲.۵۳ B$ ۷۷.۸۰ M۱۸.۱۸ M XMRبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۴۶THETA$ ۱.۰۴ ۳۴,۴۷۸۰.۴۳%۳.۲۰%۶.۲۲%$ ۱.۰۴ B$ ۱۷.۷۹ M۱,۰۰۰.۰۰ M THETA۱,۰۰۰.۰۰ M THETA۰.۰۲" برابر "
۲۳ATOM$ ۱۲.۴۱ ۴۱۲,۱۷۷۰.۴۰%۲.۹۷%۱۴.۰۱%$ ۳.۵۵ B$ ۱۸۹.۱۰ M۲۸۶.۳۷ M ATOMبی نهایت۰.۰۵" برابر "
۱۷UNI$ ۶.۲۱ ۲۰۶,۱۹۲۰.۳۹%۵.۸۱%۷.۱۰%$ ۴.۷۳ B$ ۱۲۴.۱۷ M۷۶۲.۲۱ M UNI۱,۰۰۰.۰۰ M UNI۰.۰۳" برابر "
۴۷AAVE$ ۷۳.۲۲ ۲,۴۳۱,۵۶۰۰.۳۹%۲.۰۶%۳.۵۰%$ ۱.۰۳ B$ ۷۸.۶۶ M۱۴.۰۹ M AAVE۱۶.۰۰ M AAVE۰.۰۸" برابر "
۹SOL$ ۳۲.۳۲ ۱,۰۷۳,۳۴۳۰.۳۷%۱.۹۴%۲.۵۷%$ ۱۱.۴۸ B$ ۴۹۶.۳۱ M۳۵۵.۲۸ M SOLبی نهایت۰.۰۴" برابر "
۴۸AXS$ ۱۲.۲۷ ۴۰۷,۵۷۳۰.۳۷%۳.۳۲%۲.۵۳%$ ۱.۰۲ B$ ۳۰.۱۶ M۸۳.۰۶ M AXS۲۷۰.۰۰ M AXS۰.۰۳" برابر "
۱۶AVAX$ ۱۶.۷۰ ۵۵۴,۵۳۹۰.۳۶%۲.۷۹%۴.۹۷%$ ۴.۹۴ B$ ۱۶۱.۳۸ M۲۹۶.۰۰ M AVAX۷۲۰.۰۰ M AVAX۰.۰۳" برابر "
۶۰GRT$ ۰.۰۹۶۲۴۲ ۳,۱۹۶۰.۳۵%۱.۴۹%۷.۲۳%$ ۶۶۴.۰۷ M$ ۱۲.۸۷ M۶.۹۰ B GRT۱۰.۰۶ B GRT۰.۰۲" برابر "
۴۱MANA$ ۰.۶۸۶۹۳۹ ۲۲,۸۱۳۰.۳۲%۱.۴۴%۲.۵۶%$ ۱.۲۷ B$ ۶۷.۰۷ M۱.۸۶ B MANAبی نهایت۰.۰۵" برابر "
۳۶FIL$ ۵.۴۳ ۱۸۰,۲۸۰۰.۳۱%۳.۳۸%۳.۰۱%$ ۱.۵۹ B$ ۱۳۵.۵۱ M۲۹۲.۶۷ M FILبی نهایت۰.۰۹" برابر "
۱۰DOGE$ ۰.۰۵۹۷۸ ۱,۹۸۵۰.۲۹%۲.۵۲%۳.۷۲%$ ۷.۹۳ B$ ۲۰۶.۳۶ M۱۳۲.۶۷ B DOGEبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۲۶NEAR$ ۳.۵۲ ۱۱۶,۹۰۵۰.۲۹%۰.۹۷%۴.۸۳%$ ۲.۸۱ B$ ۱۰۰.۰۵ M۷۹۹.۱۸ M NEAR۱,۰۰۰.۰۰ M NEAR۰.۰۴" برابر "
۴۳SAND$ ۰.۸۲۱۶۳۳ ۲۷,۲۸۶۰.۲۸%۲.۱۳%۶.۴۲%$ ۱.۲۳ B$ ۱۰۱.۸۰ M۱.۵۰ B SAND۳.۰۰ B SAND۰.۰۸" برابر "
۵۴ZEC$ ۵۴.۴۱ ۱,۸۰۷,۰۷۲۰.۲۶%۴.۳۱%۲.۴۵%$ ۸۳۷.۵۱ M$ ۲۸.۷۲ M۱۵.۳۹ M ZEC۲۱.۰۰ M ZEC۰.۰۳" برابر "
۲ETH$ ۱,۲۹۱.۲۲ ۴۲,۸۸۱,۴۹۶۰.۲۵%۲.۴۳%۱.۵۹%$ ۱۵۸.۳۳ B$ ۶.۸۷ B۱۲۲.۶۲ M ETHبی نهایت۰.۰۴" برابر "
۴۴EOS$ ۱.۱۸ ۳۹,۱۷۵۰.۲۵%۱.۰۷%۱.۴۷%$ ۱.۱۸ B$ ۱۶۸.۲۹ M۱.۰۰ B EOSبی نهایت۰.۱۴" برابر "
۷۰RUNE$ ۱.۵۲ ۵۰,۳۷۶۰.۲۲%۲.۵۶%۶.۴۳%$ ۵۰۱.۶۱ M$ ۱۶.۵۱ M۳۳۰.۶۹ M RUNE۵۰۰.۰۰ M RUNE۰.۰۳" برابر "
۱۱DOT$ ۶.۲۰ ۲۰۶,۰۵۷۰.۲۲%۱.۳۳%۱.۰۵%$ ۶.۹۶ B$ ۱۸۳.۹۱ M۱.۱۲ B DOTبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۲۱ETC$ ۲۷.۰۱ ۸۹۷,۰۱۲۰.۲۰%۲.۱۲%۵.۹۸%$ ۳.۷۰ B$ ۲۷۰.۸۶ M۱۳۷.۱۷ M ETC۲۱۰.۷۰ M ETC۰.۰۷" برابر "
۱۴SHIB$ ۰.۰۰۰۰۱۱ ۰۰.۲۰%۲.۲۶%۲.۷۳%$ ۶.۰۱ B$ ۱۵۳.۵۴ M۵۴۹.۰۶ T SHIBبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۳۱LUNC$ ۰.۰۰۰۳۳ ۱۱۰.۱۸%۱۰.۴۸%۴۴.۷۵%$ ۲.۰۳ B$ ۱.۰۸ B۶.۱۵ T LUNCبی نهایت۰.۵۳" برابر "
۱۰۲USTC$ ۰.۰۳۲۰۲۶ ۱,۰۶۴۰.۱۷%۲.۴۷%۷.۹۶%$ ۳۱۴.۳۵ M$ ۳۴.۳۳ M۹.۸۲ B USTCبی نهایت۰.۱۱" برابر "
۵BNB$ ۲۸۱.۸۴ ۹,۳۵۹,۹۵۴۰.۱۶%۰.۰۲%۲.۲۵%$ ۴۵.۴۷ B$ ۵۸۷.۳۲ M۱۶۱.۳۴ M BNB۲۰۰.۰۰ M BNB۰.۰۱" برابر "
۴۲XTZ$ ۱.۳۹ ۴۶,۲۵۲۰.۱۵%۱.۷۲%۵.۴۸%$ ۱.۲۷ B$ ۱۵.۰۰ M۹۱۰.۸۹ M XTZبی نهایت۰.۰۱" برابر "
۳۷ICP$ ۵.۹۶ ۱۹۷,۹۹۱۰.۱۲%۲.۰۲%۰.۴۳%$ ۱.۵۶ B$ ۳۰.۱۷ M۲۶۲.۲۹ M ICPبی نهایت۰.۰۲" برابر "
۸ADA$ ۰.۴۲۲۴۵۱ ۱۴,۰۳۰۰.۱۲%۲.۱۹%۶.۸۴%$ ۱۴.۴۷ B$ ۳۶۴.۱۸ M۳۴.۲۵ B ADA۴۵.۰۰ B ADA۰.۰۳" برابر "
۶۲CAKE$ ۴.۴۸ ۱۴۸,۸۹۶۰.۱۲%۲.۶۰%۰.۲۵%$ ۶۴۱.۷۸ M$ ۵۶.۹۸ M۱۴۳.۱۴ M CAKE۷۵۰.۰۰ M CAKE۰.۰۹" برابر "
۶۶KLAY$ ۰.۱۹۰۵۳ ۶,۳۲۸۰.۱۲%۱.۸۶%۶.۵۳%$ ۵۸۲.۵۹ M$ ۱۵.۷۱ M۳.۰۶ B KLAYبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۴۰HBAR$ ۰.۰۵۶۶۸۴ ۱,۸۸۲۰.۱۱%۱.۳۰%۶.۰۱%$ ۱.۳۰ B$ ۲۳.۴۶ M۲۲.۹۷ B HBAR۵۰.۰۰ B HBAR۰.۰۲" برابر "
۳۴VET$ ۰.۰۲۲۷۹۵ ۷۵۷۰.۱۰%۱.۴۸%۰.۳۵%$ ۱.۶۵ B$ ۴۸.۶۶ M۷۲.۵۱ B VET۸۶.۷۱ B VET۰.۰۳" برابر "
۶XRP$ ۰.۴۵۶۵۵۶ ۱۵,۱۶۲۰.۰۹%۴.۶۱%۸.۵۸%$ ۲۲.۷۸ B$ ۱.۵۶ B۴۹.۹۰ B XRP۱۰۰.۰۰ B XRP۰.۰۷" برابر "
۱BTC$ ۱۹,۱۳۳.۴۳ ۶۳۵,۴۲۱,۳۵۴۰.۰۵%۱.۰۴%۰.۷۶%$ ۳۶۶.۷۳ B$ ۱۸.۲۶ B۱۹.۱۷ M BTC۲۱.۰۰ M BTC۰.۰۵" برابر "
۳۰BCH$ ۱۱۵.۳۹ ۳,۸۳۲,۰۸۰۰.۰۳%۲.۰۸%۰.۲۸%$ ۲.۲۱ B$ ۱۹۵.۳۳ M۱۹.۱۹ M BCH۲۱.۰۰ M BCH۰.۰۹" برابر "
۴۵EGLD$ ۴۷.۴۰ ۱,۵۷۴,۰۸۰۰.۰۲%۰.۱۱%۱.۲۵%$ ۱.۱۱ B$ ۲۴.۸۸ M۲۳.۵۰ M EGLD۳۱.۴۲ M EGLD۰.۰۲" برابر "
۷BUSD$ ۱.۰۰ ۳۳,۲۳۰۰.۰۱%۰.۰۸%۰.۰۰%$ ۲۱.۰۵ B$ ۴.۷۷ B۲۱.۰۴ B BUSDبی نهایت۰.۲۳" برابر "
۵۸MKR$ ۷۵۷.۴۲ ۲۵,۱۵۴,۰۵۶۰.۰۰%۲.۰۲%۸.۳۱%$ ۷۴۰.۴۸ M$ ۲۹.۶۶ M۹۷۷.۶۳ K MKR۱.۰۱ M MKR۰.۰۴" برابر "
۳USDT$ ۱.۰۰ ۳۳,۲۱۰۰.۰۰%۰.۰۰%۰.۰۱%$ ۶۷.۹۵ B$ ۲۸.۰۲ B۶۷.۹۵ B USDTبی نهایت۰.۴۱" برابر "
۲۰LTC$ ۵۲.۵۵ ۱,۷۴۵,۲۷۶۰.۰۰%۱.۸۳%۲.۵۹%$ ۳.۷۵ B$ ۲۶۳.۹۹ M۷۱.۳۰ M LTC۸۴.۰۰ M LTC۰.۰۷" برابر "
۴USDC$ ۱.۰۰ ۳۳,۲۱۰۰.۰۰%۰.۰۱%۰.۰۰%$ ۴۷.۲۶ B$ ۳.۰۰ B۴۷.۲۶ B USDCبی نهایت۰.۰۶" برابر "
۵۳TUSD$ ۰.۹۹۹۸۹۱ ۳۳,۲۰۶۰.۰۷%۰.۰۱%۰.۰۰%$ ۸۸۴.۹۱ M$ ۹۲.۲۰ M۸۸۵.۰۰ M TUSDبی نهایت۰.۱۰" برابر "
۵۵MIOTA$ ۰.۲۸۰۱۱۹ ۹,۳۰۳۰.۲۷%۵.۲۴%۰.۷۷%$ ۷۷۸.۶۰ M$ ۱۲.۶۴ M۲.۷۸ B MIOTA۲.۷۸ B MIOTA۰.۰۲" برابر "
۲۵XLM$ ۰.۱۲۰۹۳۶ ۴,۰۱۶۰.۵۲%۰.۸۱%۱.۱۲%$ ۳.۰۸ B$ ۲۱۱.۷۹ M۲۵.۴۸ B XLM۵۰.۰۰ B XLM۰.۰۷" برابر "