ارزهای دیجیتال پر ضرر در بایننس در 24 ساعت علی بابا اکس
ارزهای دیجیتال پر ضرر در بایننس در 24 ساعت

ارزهای دیجیتال پر ضرر در بایننس در ۲۴ ساعت

ارزهای دیجیتال پر ضرر در بایننس در ۲۴ ساعت
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزتغییرات یک ساعتارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعتتغییرات ۳۰ روز
۴۵۶۸FIT$ ۰.۰۷۴۴۵۶ ۲,۴۱۹۱۵.۸۸%۴۶.۱۸%۰.۱۸%$ ۰.۰۰$ ۲۳.۲۲ K۰.۰۰ FITبی نهایت۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۶XRP$ ۰.۴۷۳۵۲۷ ۱۵,۳۸۳۳.۸۰%۲۵.۱۳%۰.۱۰%$ ۲۳.۶۳ B$ ۲.۹۴ B۴۹.۹۰ B XRP۱۰۰.۰۰ B XRP۰.۱۲" برابر "۰.۰۰%
۲۹ALGO$ ۰.۳۷۳۰۷۹ ۱۲,۱۱۹۲.۶۰%۱۰.۶۹%۰.۵۶%$ ۲.۵۹ B$ ۲۱۰.۰۵ M۶.۹۳ B ALGO۱۰.۰۰ B ALGO۰.۰۸" برابر "۰.۰۰%
۳۳APE$ ۵.۶۲ ۱۸۲,۵۵۴۲.۰۸%۳.۳۲%۰.۲۳%$ ۱.۷۲ B$ ۲۲۲.۲۳ M۳۰۶.۸۸ M APE۱,۰۰۰.۰۰ M APE۰.۱۳" برابر "۰.۰۰%
۲۷XLM$ ۰.۱۱۵۶۵۳ ۳,۷۵۷۲.۰۰%۳.۹۸%۰.۴۲%$ ۲.۹۴ B$ ۱۶۱.۶۸ M۲۵.۴۶ B XLM۵۰.۰۰ B XLM۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۲۰ATOM$ ۱۴.۱۲ ۴۵۸,۸۵۰۱.۲۶%۸.۳۳%۰.۳۹%$ ۴.۰۴ B$ ۶۶۵.۷۴ M۲۸۶.۳۷ M ATOMبی نهایت۰.۱۶" برابر "۰.۰۰%
۴۹TUSD$ ۰.۹۹۹۸۹۹ ۳۲,۴۸۲۰.۰۲%۰.۰۱%۰.۰۸%$ ۱.۰۲ B$ ۱۰۹.۴۳ M۱.۰۲ B TUSDبی نهایت۰.۱۱" برابر "۰.۰۰%
۴USDC$ ۱.۰۰ ۳۲,۴۸۸۰.۰۰%۰.۰۲%۰.۰۱%$ ۴۹.۳۰ B$ ۳.۹۸ B۴۹.۳۰ B USDCبی نهایت۰.۰۸" برابر "۰.۰۰%
۳USDT$ ۱.۰۰ ۳۲,۴۸۶۰.۰۰%۰.۰۱%۰.۰۱%$ ۶۷.۹۶ B$ ۶۰.۱۸ B۶۷.۹۶ B USDTبی نهایت۰.۸۹" برابر "۰.۰۰%
۷BUSD$ ۱.۰۰ ۳۲,۵۰۴۰.۰۵%۰.۰۸%۰.۰۶%$ ۲۰.۵۳ B$ ۸.۶۹ B۲۰.۵۲ B BUSDبی نهایت۰.۴۲" برابر "۰.۰۰%
۴۳SAND$ ۰.۸۶۹۱۹۵ ۲۸,۲۳۶۰.۲۹%۱.۲۷%۰.۰۵%$ ۱.۳۰ B$ ۲۰۳.۹۲ M۱.۵۰ B SAND۳.۰۰ B SAND۰.۱۶" برابر "۰.۰۰%
۱۰DOGE$ ۰.۰۶۲۰۵۷ ۲,۰۱۶۰.۴۴%۶.۰۸%۰.۰۲%$ ۸.۲۳ B$ ۳۲۱.۷۶ M۱۳۲.۶۷ B DOGEبی نهایت۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۶۴KLAY$ ۰.۲۰۴۸۷۷ ۶,۶۵۵۱.۱۶%۴.۱۶%۰.۰۳%$ ۶۲۶.۱۵ M$ ۳۱.۸۱ M۳.۰۶ B KLAYبی نهایت۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۳۵FIL$ ۵.۸۱ ۱۸۸,۵۷۶۱.۳۶%۶.۴۱%۰.۴۷%$ ۱.۶۹ B$ ۲۱۲.۳۸ M۲۹۱.۴۶ M FILبی نهایت۰.۱۳" برابر "۰.۰۰%
۲۲ETC$ ۲۸.۸۲ ۹۳۶,۲۲۲۱.۴۲%۳.۲۵%۰.۴۱%$ ۳.۹۵ B$ ۴۸۵.۱۶ M۱۳۷.۰۸ M ETC۲۱۰.۷۰ M ETC۰.۱۲" برابر "۰.۰۰%
۱۴SHIB$ ۰.۰۰۰۰۱۱ ۰۱.۵۶%۳.۲۶%۰.۰۹%$ ۶.۲۰ B$ ۲۶۸.۹۷ M۵۴۹.۰۶ T SHIBبی نهایت۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۸ADA$ ۰.۴۵۶۳۸۷ ۱۴,۸۲۶۱.۸۰%۱.۳۴%۰.۴۱%$ ۱۵.۶۳ B$ ۶۵۲.۸۴ M۳۴.۲۴ B ADA۴۵.۰۰ B ADA۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۴۲MANA$ ۰.۷۱۳۰۵۶ ۲۳,۱۶۴۱.۸۸%۱.۹۹%۰.۱۰%$ ۱.۳۲ B$ ۱۴۰.۶۸ M۱.۸۶ B MANAبی نهایت۰.۱۱" برابر "۰.۰۰%
۴۸AXS$ ۱۲.۶۷ ۴۱۱,۷۲۹۱.۹۰%۰.۲۵%۰.۱۲%$ ۱.۰۵ B$ ۶۰.۳۶ M۸۳.۰۶ M AXS۲۷۰.۰۰ M AXS۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۲۵NEAR$ ۳.۷۵ ۱۲۱,۷۷۵۲.۰۶%۷.۵۳%۰.۶۱%$ ۲.۹۵ B$ ۲۰۶.۱۴ M۷۸۷.۲۰ M NEAR۱,۰۰۰.۰۰ M NEAR۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۵BNB$ ۲۸۱.۰۷ ۹,۱۳۰,۶۶۳۲.۰۷%۳.۹۵%۰.۱۳%$ ۴۵.۳۵ B$ ۷۴۴.۹۸ M۱۶۱.۳۴ M BNB۲۰۰.۰۰ M BNB۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۶۰GRT$ ۰.۱۰۴۲۵۸ ۳,۳۸۷۲.۱۶%۳.۰۵%۰.۰۴%$ ۷۱۹.۳۸ M$ ۲۸.۳۲ M۶.۹۰ B GRT۱۰.۰۶ B GRT۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۶۲CAKE$ ۴.۷۲ ۱۵۳,۲۵۰۲.۲۳%۹.۱۵%۰.۶۷%$ ۶۶۱.۱۶ M$ ۴۵.۴۳ M۱۴۰.۱۵ M CAKE۷۵۰.۰۰ M CAKE۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۴۰HBAR$ ۰.۰۶۰۶ ۱,۹۶۹۲.۴۰%۲.۶۲%۰.۰۹%$ ۱.۳۹ B$ ۵۱.۲۰ M۲۲.۹۷ B HBAR۵۰.۰۰ B HBAR۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۴۴EOS$ ۱.۲۰ ۳۹,۰۶۴۲.۴۸%۶.۶۹%۰.۴۱%$ ۱.۲۰ B$ ۲۲۰.۳۶ M۱.۰۰ B EOSبی نهایت۰.۱۸" برابر "۰.۰۰%
۲۱LINK$ ۸.۰۷ ۲۶۲,۳۰۸۲.۶۱%۱۱.۲۵%۰.۰۵%$ ۳.۹۷ B$ ۶۰۴.۴۲ M۴۹۱.۶۰ M LINK۱,۰۰۰.۰۰ M LINK۰.۱۵" برابر "۰.۰۰%
۳۲FLOW$ ۱.۶۹ ۵۴,۹۱۶۲.۷۴%۰.۳۰%۰.۱۷%$ ۱.۷۵ B$ ۴۴.۲۹ M۱.۰۴ B FLOWبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۶AVAX$ ۱۷.۸۹ ۵۸۱,۰۹۴۲.۸۶%۳.۷۲%۰.۴۱%$ ۵.۲۹ B$ ۲۰۶.۲۳ M۲۹۵.۹۰ M AVAX۷۲۰.۰۰ M AVAX۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۴۶EGLD$ ۴۷.۵۸ ۱,۵۴۵,۶۱۳۲.۹۵%۱.۱۷%۰.۰۲%$ ۱.۱۲ B$ ۳۵.۰۲ M۲۳.۴۷ M EGLD۳۱.۴۲ M EGLD۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۶۹RUNE$ ۱.۶۴ ۵۳,۲۹۷۲.۹۹%۲.۳۸%۰.۱۱%$ ۵۴۲.۵۵ M$ ۴۲.۷۶ M۳۳۰.۶۹ M RUNE۵۰۰.۰۰ M RUNE۰.۰۸" برابر "۰.۰۰%
۲۳LTC$ ۵۴.۷۹ ۱,۷۷۹,۷۴۰۳.۱۶%۴.۲۹%۰.۲۰%$ ۳.۹۰ B$ ۴۸۷.۷۵ M۷۱.۲۶ M LTC۸۴.۰۰ M LTC۰.۱۲" برابر "۰.۰۰%
۱۳MATIC$ ۰.۷۶۸۴۵۴ ۲۴,۹۶۳۳.۲۵%۱.۲۰%۰.۱۱%$ ۶.۷۱ B$ ۳۹۴.۳۸ M۸.۷۳ B MATIC۱۰.۰۰ B MATIC۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۴۵THETA$ ۱.۱۲ ۳۶,۳۹۴۳.۵۰%۶.۶۶%۰.۲۱%$ ۱.۱۲ B$ ۳۸.۰۰ M۱,۰۰۰.۰۰ M THETA۱,۰۰۰.۰۰ M THETA۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۳۰BCH$ ۱۱۸.۵۸ ۳,۸۵۲,۲۰۱۳.۵۲%۵.۴۳%۰.۵۲%$ ۲.۲۸ B$ ۲۶۵.۴۵ M۱۹.۱۸ M BCH۲۱.۰۰ M BCH۰.۱۲" برابر "۰.۰۰%
۴۱XTZ$ ۱.۵۱ ۴۹,۱۱۶۳.۵۸%۰.۵۵%۰.۸۴%$ ۱.۳۸ B$ ۲۴.۷۱ M۹۱۰.۴۱ M XTZبی نهایت۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۳۴VET$ ۰.۰۲۳۴۴۵ ۷۶۲۳.۸۸%۲.۵۶%۰.۶۷%$ ۱.۷۰ B$ ۶۹.۷۵ M۷۲.۵۱ B VET۸۶.۷۱ B VET۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۶۶HNT$ ۴.۷۳ ۱۵۳,۷۹۹۴.۰۹%۰.۱۸%۰.۰۹%$ ۶۰۱.۰۱ M$ ۲۲.۷۸ M۱۲۶.۹۴ M HNT۲۲۳.۰۰ M HNT۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۱BTC$ ۱۹,۷۵۷.۳۲ ۶۴۱,۸۱۶,۵۶۲۴.۵۴%۱.۴۹%۰.۰۷%$ ۳۷۸.۵۸ B$ ۴۶.۲۷ B۱۹.۱۶ M BTC۲۱.۰۰ M BTC۰.۱۲" برابر "۰.۰۰%
۲ETH$ ۱,۳۶۴.۹۰ ۴۴,۳۳۸,۸۸۷۴.۶۰%۰.۱۱%۰.۴۹%$ ۱۶۷.۲۶ B$ ۱۶.۳۱ B۱۲۲.۵۴ M ETHبی نهایت۰.۱۰" برابر "۰.۰۰%
۵۳ZEC$ ۵۹.۴۰ ۱,۹۲۹,۶۵۰۵.۱۴%۷.۴۴%۰.۱۲%$ ۹۱۱.۹۴ M$ ۸۳.۲۳ M۱۵.۳۵ M ZEC۲۱.۰۰ M ZEC۰.۰۹" برابر "۰.۰۰%
۱۱DOT$ ۶.۶۷ ۲۱۶,۷۳۰۵.۶۹%۴.۷۳%۰.۰۷%$ ۷.۴۸ B$ ۳۹۸.۲۰ M۱.۱۲ B DOTبی نهایت۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۴۷AAVE$ ۷۸.۵۸ ۲,۵۵۲,۶۴۲۵.۷۳%۲.۷۸%۰.۲۶%$ ۱.۱۱ B$ ۱۱۳.۵۸ M۱۴.۰۹ M AAVE۱۶.۰۰ M AAVE۰.۱۰" برابر "۰.۰۰%
۵۸MKR$ ۷۴۶.۳۴ ۲۴,۲۴۴,۸۵۷۵.۷۷%۱۹.۵۸%۱.۶۵%$ ۷۲۹.۶۵ M$ ۴۱.۶۹ M۹۷۷.۶۳ K MKR۱.۰۱ M MKR۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۲۸XMR$ ۱۴۹.۶۳ ۴,۸۶۰,۷۰۸۵.۸۵%۶.۴۵%۰.۵۲%$ ۲.۷۲ B$ ۷۴.۲۸ M۱۸.۱۸ M XMRبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۳۶ICP$ ۶.۳۴ ۲۰۵,۸۰۵۶.۳۵%۳.۷۹%۰.۸۹%$ ۱.۶۶ B$ ۷۱.۶۶ M۲۶۲.۱۹ M ICPبی نهایت۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۹SOL$ ۳۴.۸۱ ۱,۱۳۰,۹۴۶۶.۷۰%۷.۰۰%۰.۸۷%$ ۱۲.۳۵ B$ ۱.۰۳ B۳۵۴.۷۸ M SOLبی نهایت۰.۰۸" برابر "۰.۰۰%
۵۵MIOTA$ ۰.۳۰۸۹۳۶ ۱۰,۰۳۶۶.۸۴%۱۸.۵۰%۰.۳۳%$ ۸۵۸.۷۰ M$ ۱۱۶.۶۱ M۲.۷۸ B MIOTA۲.۷۸ B MIOTA۰.۱۴" برابر "۰.۰۰%
۱۸UNI$ ۶.۳۲ ۲۰۵,۲۱۵۱۰.۹۹%۱۴.۳۹%۱.۳۰%$ ۴.۸۲ B$ ۱۳۸.۳۰ M۷۶۲.۲۱ M UNI۱,۰۰۰.۰۰ M UNI۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۰۴USTC$ ۰.۰۳۲۶۲۹ ۱,۰۶۰۱۶.۲۸%۴.۴۲%۰.۴۹%$ ۳۲۰.۲۹ M$ ۹۹.۸۷ M۹.۸۲ B USTCبی نهایت۰.۳۱" برابر "۰.۰۰%
۳۱LUNC$ ۰.۰۰۰۳ ۱۰۵۱.۱۲%۰.۵۴%۱.۲۹%$ ۱.۸۴ B$ ۲.۲۹ B۶.۱۵ T LUNCبی نهایت۱.۲۴" برابر "۰.۰۰%

ارزهای دیجیتال پر ضرر در بایننس در ۲۴ ساعت

ارزهای دیجیتال پر ضرر در بایننس در ۲۴ ساعت
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزتغییرات یک ساعتارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعتتغییرات ۳۰ روز
۴۵۶۸FIT$ ۰.۰۷۴۴۵۶ ۲,۴۱۹۱۵.۸۸%۴۶.۱۸%۰.۱۸%$ ۰.۰۰$ ۲۳.۲۲ K۰.۰۰ FITبی نهایت۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۶XRP$ ۰.۴۷۳۵۲۷ ۱۵,۳۸۳۳.۸۰%۲۵.۱۳%۰.۱۰%$ ۲۳.۶۳ B$ ۲.۹۴ B۴۹.۹۰ B XRP۱۰۰.۰۰ B XRP۰.۱۲" برابر "۰.۰۰%
۲۹ALGO$ ۰.۳۷۳۰۷۹ ۱۲,۱۱۹۲.۶۰%۱۰.۶۹%۰.۵۶%$ ۲.۵۹ B$ ۲۱۰.۰۵ M۶.۹۳ B ALGO۱۰.۰۰ B ALGO۰.۰۸" برابر "۰.۰۰%
۳۳APE$ ۵.۶۲ ۱۸۲,۵۵۴۲.۰۸%۳.۳۲%۰.۲۳%$ ۱.۷۲ B$ ۲۲۲.۲۳ M۳۰۶.۸۸ M APE۱,۰۰۰.۰۰ M APE۰.۱۳" برابر "۰.۰۰%
۲۷XLM$ ۰.۱۱۵۶۵۳ ۳,۷۵۷۲.۰۰%۳.۹۸%۰.۴۲%$ ۲.۹۴ B$ ۱۶۱.۶۸ M۲۵.۴۶ B XLM۵۰.۰۰ B XLM۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۲۰ATOM$ ۱۴.۱۲ ۴۵۸,۸۵۰۱.۲۶%۸.۳۳%۰.۳۹%$ ۴.۰۴ B$ ۶۶۵.۷۴ M۲۸۶.۳۷ M ATOMبی نهایت۰.۱۶" برابر "۰.۰۰%
۴۹TUSD$ ۰.۹۹۹۸۹۹ ۳۲,۴۸۲۰.۰۲%۰.۰۱%۰.۰۸%$ ۱.۰۲ B$ ۱۰۹.۴۳ M۱.۰۲ B TUSDبی نهایت۰.۱۱" برابر "۰.۰۰%
۴USDC$ ۱.۰۰ ۳۲,۴۸۸۰.۰۰%۰.۰۲%۰.۰۱%$ ۴۹.۳۰ B$ ۳.۹۸ B۴۹.۳۰ B USDCبی نهایت۰.۰۸" برابر "۰.۰۰%
۳USDT$ ۱.۰۰ ۳۲,۴۸۶۰.۰۰%۰.۰۱%۰.۰۱%$ ۶۷.۹۶ B$ ۶۰.۱۸ B۶۷.۹۶ B USDTبی نهایت۰.۸۹" برابر "۰.۰۰%
۷BUSD$ ۱.۰۰ ۳۲,۵۰۴۰.۰۵%۰.۰۸%۰.۰۶%$ ۲۰.۵۳ B$ ۸.۶۹ B۲۰.۵۲ B BUSDبی نهایت۰.۴۲" برابر "۰.۰۰%
۴۳SAND$ ۰.۸۶۹۱۹۵ ۲۸,۲۳۶۰.۲۹%۱.۲۷%۰.۰۵%$ ۱.۳۰ B$ ۲۰۳.۹۲ M۱.۵۰ B SAND۳.۰۰ B SAND۰.۱۶" برابر "۰.۰۰%
۱۰DOGE$ ۰.۰۶۲۰۵۷ ۲,۰۱۶۰.۴۴%۶.۰۸%۰.۰۲%$ ۸.۲۳ B$ ۳۲۱.۷۶ M۱۳۲.۶۷ B DOGEبی نهایت۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۶۴KLAY$ ۰.۲۰۴۸۷۷ ۶,۶۵۵۱.۱۶%۴.۱۶%۰.۰۳%$ ۶۲۶.۱۵ M$ ۳۱.۸۱ M۳.۰۶ B KLAYبی نهایت۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۳۵FIL$ ۵.۸۱ ۱۸۸,۵۷۶۱.۳۶%۶.۴۱%۰.۴۷%$ ۱.۶۹ B$ ۲۱۲.۳۸ M۲۹۱.۴۶ M FILبی نهایت۰.۱۳" برابر "۰.۰۰%
۲۲ETC$ ۲۸.۸۲ ۹۳۶,۲۲۲۱.۴۲%۳.۲۵%۰.۴۱%$ ۳.۹۵ B$ ۴۸۵.۱۶ M۱۳۷.۰۸ M ETC۲۱۰.۷۰ M ETC۰.۱۲" برابر "۰.۰۰%
۱۴SHIB$ ۰.۰۰۰۰۱۱ ۰۱.۵۶%۳.۲۶%۰.۰۹%$ ۶.۲۰ B$ ۲۶۸.۹۷ M۵۴۹.۰۶ T SHIBبی نهایت۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۸ADA$ ۰.۴۵۶۳۸۷ ۱۴,۸۲۶۱.۸۰%۱.۳۴%۰.۴۱%$ ۱۵.۶۳ B$ ۶۵۲.۸۴ M۳۴.۲۴ B ADA۴۵.۰۰ B ADA۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۴۲MANA$ ۰.۷۱۳۰۵۶ ۲۳,۱۶۴۱.۸۸%۱.۹۹%۰.۱۰%$ ۱.۳۲ B$ ۱۴۰.۶۸ M۱.۸۶ B MANAبی نهایت۰.۱۱" برابر "۰.۰۰%
۴۸AXS$ ۱۲.۶۷ ۴۱۱,۷۲۹۱.۹۰%۰.۲۵%۰.۱۲%$ ۱.۰۵ B$ ۶۰.۳۶ M۸۳.۰۶ M AXS۲۷۰.۰۰ M AXS۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۲۵NEAR$ ۳.۷۵ ۱۲۱,۷۷۵۲.۰۶%۷.۵۳%۰.۶۱%$ ۲.۹۵ B$ ۲۰۶.۱۴ M۷۸۷.۲۰ M NEAR۱,۰۰۰.۰۰ M NEAR۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۵BNB$ ۲۸۱.۰۷ ۹,۱۳۰,۶۶۳۲.۰۷%۳.۹۵%۰.۱۳%$ ۴۵.۳۵ B$ ۷۴۴.۹۸ M۱۶۱.۳۴ M BNB۲۰۰.۰۰ M BNB۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۶۰GRT$ ۰.۱۰۴۲۵۸ ۳,۳۸۷۲.۱۶%۳.۰۵%۰.۰۴%$ ۷۱۹.۳۸ M$ ۲۸.۳۲ M۶.۹۰ B GRT۱۰.۰۶ B GRT۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۶۲CAKE$ ۴.۷۲ ۱۵۳,۲۵۰۲.۲۳%۹.۱۵%۰.۶۷%$ ۶۶۱.۱۶ M$ ۴۵.۴۳ M۱۴۰.۱۵ M CAKE۷۵۰.۰۰ M CAKE۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۴۰HBAR$ ۰.۰۶۰۶ ۱,۹۶۹۲.۴۰%۲.۶۲%۰.۰۹%$ ۱.۳۹ B$ ۵۱.۲۰ M۲۲.۹۷ B HBAR۵۰.۰۰ B HBAR۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۴۴EOS$ ۱.۲۰ ۳۹,۰۶۴۲.۴۸%۶.۶۹%۰.۴۱%$ ۱.۲۰ B$ ۲۲۰.۳۶ M۱.۰۰ B EOSبی نهایت۰.۱۸" برابر "۰.۰۰%
۲۱LINK$ ۸.۰۷ ۲۶۲,۳۰۸۲.۶۱%۱۱.۲۵%۰.۰۵%$ ۳.۹۷ B$ ۶۰۴.۴۲ M۴۹۱.۶۰ M LINK۱,۰۰۰.۰۰ M LINK۰.۱۵" برابر "۰.۰۰%
۳۲FLOW$ ۱.۶۹ ۵۴,۹۱۶۲.۷۴%۰.۳۰%۰.۱۷%$ ۱.۷۵ B$ ۴۴.۲۹ M۱.۰۴ B FLOWبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۶AVAX$ ۱۷.۸۹ ۵۸۱,۰۹۴۲.۸۶%۳.۷۲%۰.۴۱%$ ۵.۲۹ B$ ۲۰۶.۲۳ M۲۹۵.۹۰ M AVAX۷۲۰.۰۰ M AVAX۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۴۶EGLD$ ۴۷.۵۸ ۱,۵۴۵,۶۱۳۲.۹۵%۱.۱۷%۰.۰۲%$ ۱.۱۲ B$ ۳۵.۰۲ M۲۳.۴۷ M EGLD۳۱.۴۲ M EGLD۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۶۹RUNE$ ۱.۶۴ ۵۳,۲۹۷۲.۹۹%۲.۳۸%۰.۱۱%$ ۵۴۲.۵۵ M$ ۴۲.۷۶ M۳۳۰.۶۹ M RUNE۵۰۰.۰۰ M RUNE۰.۰۸" برابر "۰.۰۰%
۲۳LTC$ ۵۴.۷۹ ۱,۷۷۹,۷۴۰۳.۱۶%۴.۲۹%۰.۲۰%$ ۳.۹۰ B$ ۴۸۷.۷۵ M۷۱.۲۶ M LTC۸۴.۰۰ M LTC۰.۱۲" برابر "۰.۰۰%
۱۳MATIC$ ۰.۷۶۸۴۵۴ ۲۴,۹۶۳۳.۲۵%۱.۲۰%۰.۱۱%$ ۶.۷۱ B$ ۳۹۴.۳۸ M۸.۷۳ B MATIC۱۰.۰۰ B MATIC۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۴۵THETA$ ۱.۱۲ ۳۶,۳۹۴۳.۵۰%۶.۶۶%۰.۲۱%$ ۱.۱۲ B$ ۳۸.۰۰ M۱,۰۰۰.۰۰ M THETA۱,۰۰۰.۰۰ M THETA۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۳۰BCH$ ۱۱۸.۵۸ ۳,۸۵۲,۲۰۱۳.۵۲%۵.۴۳%۰.۵۲%$ ۲.۲۸ B$ ۲۶۵.۴۵ M۱۹.۱۸ M BCH۲۱.۰۰ M BCH۰.۱۲" برابر "۰.۰۰%
۴۱XTZ$ ۱.۵۱ ۴۹,۱۱۶۳.۵۸%۰.۵۵%۰.۸۴%$ ۱.۳۸ B$ ۲۴.۷۱ M۹۱۰.۴۱ M XTZبی نهایت۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۳۴VET$ ۰.۰۲۳۴۴۵ ۷۶۲۳.۸۸%۲.۵۶%۰.۶۷%$ ۱.۷۰ B$ ۶۹.۷۵ M۷۲.۵۱ B VET۸۶.۷۱ B VET۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۶۶HNT$ ۴.۷۳ ۱۵۳,۷۹۹۴.۰۹%۰.۱۸%۰.۰۹%$ ۶۰۱.۰۱ M$ ۲۲.۷۸ M۱۲۶.۹۴ M HNT۲۲۳.۰۰ M HNT۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۱BTC$ ۱۹,۷۵۷.۳۲ ۶۴۱,۸۱۶,۵۶۲۴.۵۴%۱.۴۹%۰.۰۷%$ ۳۷۸.۵۸ B$ ۴۶.۲۷ B۱۹.۱۶ M BTC۲۱.۰۰ M BTC۰.۱۲" برابر "۰.۰۰%
۲ETH$ ۱,۳۶۴.۹۰ ۴۴,۳۳۸,۸۸۷۴.۶۰%۰.۱۱%۰.۴۹%$ ۱۶۷.۲۶ B$ ۱۶.۳۱ B۱۲۲.۵۴ M ETHبی نهایت۰.۱۰" برابر "۰.۰۰%
۵۳ZEC$ ۵۹.۴۰ ۱,۹۲۹,۶۵۰۵.۱۴%۷.۴۴%۰.۱۲%$ ۹۱۱.۹۴ M$ ۸۳.۲۳ M۱۵.۳۵ M ZEC۲۱.۰۰ M ZEC۰.۰۹" برابر "۰.۰۰%
۱۱DOT$ ۶.۶۷ ۲۱۶,۷۳۰۵.۶۹%۴.۷۳%۰.۰۷%$ ۷.۴۸ B$ ۳۹۸.۲۰ M۱.۱۲ B DOTبی نهایت۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۴۷AAVE$ ۷۸.۵۸ ۲,۵۵۲,۶۴۲۵.۷۳%۲.۷۸%۰.۲۶%$ ۱.۱۱ B$ ۱۱۳.۵۸ M۱۴.۰۹ M AAVE۱۶.۰۰ M AAVE۰.۱۰" برابر "۰.۰۰%
۵۸MKR$ ۷۴۶.۳۴ ۲۴,۲۴۴,۸۵۷۵.۷۷%۱۹.۵۸%۱.۶۵%$ ۷۲۹.۶۵ M$ ۴۱.۶۹ M۹۷۷.۶۳ K MKR۱.۰۱ M MKR۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۲۸XMR$ ۱۴۹.۶۳ ۴,۸۶۰,۷۰۸۵.۸۵%۶.۴۵%۰.۵۲%$ ۲.۷۲ B$ ۷۴.۲۸ M۱۸.۱۸ M XMRبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۳۶ICP$ ۶.۳۴ ۲۰۵,۸۰۵۶.۳۵%۳.۷۹%۰.۸۹%$ ۱.۶۶ B$ ۷۱.۶۶ M۲۶۲.۱۹ M ICPبی نهایت۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۹SOL$ ۳۴.۸۱ ۱,۱۳۰,۹۴۶۶.۷۰%۷.۰۰%۰.۸۷%$ ۱۲.۳۵ B$ ۱.۰۳ B۳۵۴.۷۸ M SOLبی نهایت۰.۰۸" برابر "۰.۰۰%
۵۵MIOTA$ ۰.۳۰۸۹۳۶ ۱۰,۰۳۶۶.۸۴%۱۸.۵۰%۰.۳۳%$ ۸۵۸.۷۰ M$ ۱۱۶.۶۱ M۲.۷۸ B MIOTA۲.۷۸ B MIOTA۰.۱۴" برابر "۰.۰۰%
۱۸UNI$ ۶.۳۲ ۲۰۵,۲۱۵۱۰.۹۹%۱۴.۳۹%۱.۳۰%$ ۴.۸۲ B$ ۱۳۸.۳۰ M۷۶۲.۲۱ M UNI۱,۰۰۰.۰۰ M UNI۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۰۴USTC$ ۰.۰۳۲۶۲۹ ۱,۰۶۰۱۶.۲۸%۴.۴۲%۰.۴۹%$ ۳۲۰.۲۹ M$ ۹۹.۸۷ M۹.۸۲ B USTCبی نهایت۰.۳۱" برابر "۰.۰۰%
۳۱LUNC$ ۰.۰۰۰۳ ۱۰۵۱.۱۲%۰.۵۴%۱.۲۹%$ ۱.۸۴ B$ ۲.۲۹ B۶.۱۵ T LUNCبی نهایت۱.۲۴" برابر "۰.۰۰%