ارزهای دیجیتال پر ضرر در بایننس در 7 روز علی بابا اکس
ارزهای دیجیتال پر ضرر در بایننس در 7 روز

ارزهای دیجیتال پر ضرر در بایننس در ۷ روز

ارزهای دیجیتال پر ضرر در بایننس در ۷ روز
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات ۷ روزتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعت
۴۷۸۴FIT$ ۰.۰۵۰۸۱۲ ۱,۶۸۷۴۸.۳۶%۰.۵۲%۹.۹۴%$ ۰.۰۰$ ۱۲.۹۳ K۰.۰۰ FITبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۳ATOM$ ۱۲.۴۱ ۴۱۲,۰۵۳۱۴.۰۱%۰.۴۰%۲.۹۷%$ ۳.۵۵ B$ ۱۸۹.۱۰ M۲۸۶.۳۷ M ATOMبی نهایت۰.۰۵" برابر "
۶XRP$ ۰.۴۵۶۵۵۶ ۱۵,۱۵۸۸.۵۸%۰.۰۹%۴.۶۱%$ ۲۲.۷۸ B$ ۱.۵۶ B۴۹.۹۰ B XRP۱۰۰.۰۰ B XRP۰.۰۷" برابر "
۲۹ALGO$ ۰.۳۵۸۶۸۶ ۱۱,۹۰۸۷.۹۵%۰.۶۹%۰.۷۹%$ ۲.۴۹ B$ ۱۳۵.۹۹ M۶.۹۳ B ALGO۱۰.۰۰ B ALGO۰.۰۵" برابر "
۲۲LINK$ ۷.۲۹ ۲۴۲,۱۳۰۷.۶۰%۰.۵۹%۳.۳۱%$ ۳.۵۹ B$ ۳۵۳.۶۷ M۴۹۱.۶۰ M LINK۱,۰۰۰.۰۰ M LINK۰.۱۰" برابر "
۶۰GRT$ ۰.۰۹۶۲۴۲ ۳,۱۹۵۷.۲۳%۰.۳۵%۱.۴۹%$ ۶۶۴.۰۷ M$ ۱۲.۸۷ M۶.۹۰ B GRT۱۰.۰۶ B GRT۰.۰۲" برابر "
۸ADA$ ۰.۴۲۲۴۵۱ ۱۴,۰۲۵۶.۸۴%۰.۱۲%۲.۱۹%$ ۱۴.۴۷ B$ ۳۶۴.۱۸ M۳۴.۲۵ B ADA۴۵.۰۰ B ADA۰.۰۳" برابر "
۳۸APE$ ۵.۰۹ ۱۶۹,۱۲۶۶.۶۳%۰.۹۲%۴.۵۳%$ ۱.۵۶ B$ ۱۰۹.۷۵ M۳۰۶.۸۸ M APE۱,۰۰۰.۰۰ M APE۰.۰۷" برابر "
۶۶KLAY$ ۰.۱۹۰۵۳ ۶,۳۲۶۶.۵۳%۰.۱۲%۱.۸۶%$ ۵۸۲.۵۹ M$ ۱۵.۷۱ M۳.۰۶ B KLAYبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۷۰RUNE$ ۱.۵۲ ۵۰,۳۶۰۶.۴۳%۰.۲۲%۲.۵۶%$ ۵۰۱.۶۱ M$ ۱۶.۵۱ M۳۳۰.۶۹ M RUNE۵۰۰.۰۰ M RUNE۰.۰۳" برابر "
۴۳SAND$ ۰.۸۲۱۶۳۳ ۲۷,۲۷۸۶.۴۲%۰.۲۸%۲.۱۳%$ ۱.۲۳ B$ ۱۰۱.۸۰ M۱.۵۰ B SAND۳.۰۰ B SAND۰.۰۸" برابر "
۴۶THETA$ ۱.۰۴ ۳۴,۴۶۸۶.۲۲%۰.۴۳%۳.۲۰%$ ۱.۰۴ B$ ۱۷.۷۹ M۱,۰۰۰.۰۰ M THETA۱,۰۰۰.۰۰ M THETA۰.۰۲" برابر "
۴۰HBAR$ ۰.۰۵۶۶۸۴ ۱,۸۸۲۶.۰۱%۰.۱۱%۱.۳۰%$ ۱.۳۰ B$ ۲۳.۴۶ M۲۲.۹۷ B HBAR۵۰.۰۰ B HBAR۰.۰۲" برابر "
۲۱ETC$ ۲۷.۰۱ ۸۹۶,۷۴۲۵.۹۸%۰.۲۰%۲.۱۲%$ ۳.۷۰ B$ ۲۷۰.۸۶ M۱۳۷.۱۷ M ETC۲۱۰.۷۰ M ETC۰.۰۷" برابر "
۴۲XTZ$ ۱.۳۹ ۴۶,۲۳۸۵.۴۸%۰.۱۵%۱.۷۲%$ ۱.۲۷ B$ ۱۵.۰۰ M۹۱۰.۸۹ M XTZبی نهایت۰.۰۱" برابر "
۱۶AVAX$ ۱۶.۷۰ ۵۵۴,۳۷۲۴.۹۷%۰.۳۶%۲.۷۹%$ ۴.۹۴ B$ ۱۶۱.۳۸ M۲۹۶.۰۰ M AVAX۷۲۰.۰۰ M AVAX۰.۰۳" برابر "
۲۶NEAR$ ۳.۵۲ ۱۱۶,۸۷۰۴.۸۳%۰.۲۹%۰.۹۷%$ ۲.۸۱ B$ ۱۰۰.۰۵ M۷۹۹.۱۸ M NEAR۱,۰۰۰.۰۰ M NEAR۰.۰۴" برابر "
۱۰DOGE$ ۰.۰۵۹۷۸ ۱,۹۸۵۳.۷۲%۰.۲۹%۲.۵۲%$ ۷.۹۳ B$ ۲۰۶.۳۶ M۱۳۲.۶۷ B DOGEبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۴۷AAVE$ ۷۳.۲۲ ۲,۴۳۰,۸۲۸۳.۵۰%۰.۳۹%۲.۰۶%$ ۱.۰۳ B$ ۷۸.۶۶ M۱۴.۰۹ M AAVE۱۶.۰۰ M AAVE۰.۰۸" برابر "
۳۶FIL$ ۵.۴۳ ۱۸۰,۲۲۶۳.۰۱%۰.۳۱%۳.۳۸%$ ۱.۵۹ B$ ۱۳۵.۵۱ M۲۹۲.۶۷ M FILبی نهایت۰.۰۹" برابر "
۱۴SHIB$ ۰.۰۰۰۰۱۱ ۰۲.۷۳%۰.۲۰%۲.۲۶%$ ۶.۰۱ B$ ۱۵۳.۵۴ M۵۴۹.۰۶ T SHIBبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۲۰LTC$ ۵۲.۵۵ ۱,۷۴۴,۷۵۱۲.۵۹%۰.۰۰%۱.۸۳%$ ۳.۷۵ B$ ۲۶۳.۹۹ M۷۱.۳۰ M LTC۸۴.۰۰ M LTC۰.۰۷" برابر "
۹SOL$ ۳۲.۳۲ ۱,۰۷۳,۰۲۰۲.۵۷%۰.۳۷%۱.۹۴%$ ۱۱.۴۸ B$ ۴۹۶.۳۱ M۳۵۵.۲۸ M SOLبی نهایت۰.۰۴" برابر "
۴۱MANA$ ۰.۶۸۶۹۳۹ ۲۲,۸۰۶۲.۵۶%۰.۳۲%۱.۴۴%$ ۱.۲۷ B$ ۶۷.۰۷ M۱.۸۶ B MANAبی نهایت۰.۰۵" برابر "
۴۸AXS$ ۱۲.۲۷ ۴۰۷,۴۵۱۲.۵۳%۰.۳۷%۳.۳۲%$ ۱.۰۲ B$ ۳۰.۱۶ M۸۳.۰۶ M AXS۲۷۰.۰۰ M AXS۰.۰۳" برابر "
۵۴ZEC$ ۵۴.۴۱ ۱,۸۰۶,۵۲۸۲.۴۵%۰.۲۶%۴.۳۱%$ ۸۳۷.۵۱ M$ ۲۸.۷۲ M۱۵.۳۹ M ZEC۲۱.۰۰ M ZEC۰.۰۳" برابر "
۲۸XMR$ ۱۳۹.۲۲ ۴,۶۲۲,۰۱۱۲.۱۱%۰.۴۳%۷.۱۱%$ ۲.۵۳ B$ ۷۷.۸۰ M۱۸.۱۸ M XMRبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۲ETH$ ۱,۲۹۱.۲۲ ۴۲,۸۶۸,۵۸۴۱.۵۹%۰.۲۵%۲.۴۳%$ ۱۵۸.۳۳ B$ ۶.۸۷ B۱۲۲.۶۲ M ETHبی نهایت۰.۰۴" برابر "
۴۴EOS$ ۱.۱۸ ۳۹,۱۶۳۱.۴۷%۰.۲۵%۱.۰۷%$ ۱.۱۸ B$ ۱۶۸.۲۹ M۱.۰۰ B EOSبی نهایت۰.۱۴" برابر "
۳۲FLOW$ ۱.۶۴ ۵۴,۵۲۰۱.۴۶%۰.۵۰%۲.۸۰%$ ۱.۷۰ B$ ۲۴.۹۳ M۱.۰۴ B FLOWبی نهایت۰.۰۱" برابر "
۴۵EGLD$ ۴۷.۴۰ ۱,۵۷۳,۶۰۶۱.۲۵%۰.۰۲%۰.۱۱%$ ۱.۱۱ B$ ۲۴.۸۸ M۲۳.۵۰ M EGLD۳۱.۴۲ M EGLD۰.۰۲" برابر "
۱۱DOT$ ۶.۲۰ ۲۰۵,۹۹۵۱.۰۵%۰.۲۲%۱.۳۳%$ ۶.۹۶ B$ ۱۸۳.۹۱ M۱.۱۲ B DOTبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۶۲CAKE$ ۴.۴۸ ۱۴۸,۸۵۱۰.۲۵%۰.۱۲%۲.۶۰%$ ۶۴۱.۷۸ M$ ۵۶.۹۸ M۱۴۳.۱۴ M CAKE۷۵۰.۰۰ M CAKE۰.۰۹" برابر "
۳USDT$ ۱.۰۰ ۳۳,۲۰۰۰.۰۱%۰.۰۰%۰.۰۰%$ ۶۷.۹۵ B$ ۲۸.۰۲ B۶۷.۹۵ B USDTبی نهایت۰.۴۱" برابر "
۵۳TUSD$ ۰.۹۹۹۸۹۱ ۳۳,۱۹۶۰.۰۰%۰.۰۷%۰.۰۱%$ ۸۸۴.۹۱ M$ ۹۲.۲۰ M۸۸۵.۰۰ M TUSDبی نهایت۰.۱۰" برابر "
۷BUSD$ ۱.۰۰ ۳۳,۲۲۰۰.۰۰%۰.۰۱%۰.۰۸%$ ۲۱.۰۵ B$ ۴.۷۷ B۲۱.۰۴ B BUSDبی نهایت۰.۲۳" برابر "
۴USDC$ ۱.۰۰ ۳۳,۲۰۰۰.۰۰%۰.۰۰%۰.۰۱%$ ۴۷.۲۶ B$ ۳.۰۰ B۴۷.۲۶ B USDCبی نهایت۰.۰۶" برابر "
۳۰BCH$ ۱۱۵.۳۹ ۳,۸۳۰,۹۲۶۰.۲۸%۰.۰۳%۲.۰۸%$ ۲.۲۱ B$ ۱۹۵.۳۳ M۱۹.۱۹ M BCH۲۱.۰۰ M BCH۰.۰۹" برابر "
۳۴VET$ ۰.۰۲۲۷۹۵ ۷۵۷۰.۳۵%۰.۱۰%۱.۴۸%$ ۱.۶۵ B$ ۴۸.۶۶ M۷۲.۵۱ B VET۸۶.۷۱ B VET۰.۰۳" برابر "
۳۷ICP$ ۵.۹۶ ۱۹۷,۹۳۱۰.۴۳%۰.۱۲%۲.۰۲%$ ۱.۵۶ B$ ۳۰.۱۷ M۲۶۲.۲۹ M ICPبی نهایت۰.۰۲" برابر "
۱BTC$ ۱۹,۱۳۳.۴۳ ۶۳۵,۲۳۰,۰۱۹۰.۷۶%۰.۰۵%۱.۰۴%$ ۳۶۶.۷۳ B$ ۱۸.۲۶ B۱۹.۱۷ M BTC۲۱.۰۰ M BTC۰.۰۵" برابر "
۵۵MIOTA$ ۰.۲۸۰۱۱۹ ۹,۳۰۰۰.۷۷%۰.۲۷%۵.۲۴%$ ۷۷۸.۶۰ M$ ۱۲.۶۴ M۲.۷۸ B MIOTA۲.۷۸ B MIOTA۰.۰۲" برابر "
۲۵XLM$ ۰.۱۲۰۹۳۶ ۴,۰۱۵۱.۱۲%۰.۵۲%۰.۸۱%$ ۳.۰۸ B$ ۲۱۱.۷۹ M۲۵.۴۸ B XLM۵۰.۰۰ B XLM۰.۰۷" برابر "
۱۳MATIC$ ۰.۷۶۶۰۹۶ ۲۵,۴۳۴۱.۷۶%۰.۴۶%۰.۵۱%$ ۶.۶۹ B$ ۱۷۵.۰۴ M۸.۷۳ B MATIC۱۰.۰۰ B MATIC۰.۰۳" برابر "
۵BNB$ ۲۸۱.۸۴ ۹,۳۵۷,۱۳۵۲.۲۵%۰.۱۶%۰.۰۲%$ ۴۵.۴۷ B$ ۵۸۷.۳۲ M۱۶۱.۳۴ M BNB۲۰۰.۰۰ M BNB۰.۰۱" برابر "
۱۷UNI$ ۶.۲۱ ۲۰۶,۱۳۰۷.۱۰%۰.۳۹%۵.۸۱%$ ۴.۷۳ B$ ۱۲۴.۱۷ M۷۶۲.۲۱ M UNI۱,۰۰۰.۰۰ M UNI۰.۰۳" برابر "
۱۰۲USTC$ ۰.۰۳۲۰۲۶ ۱,۰۶۳۷.۹۶%۰.۱۷%۲.۴۷%$ ۳۱۴.۳۵ M$ ۳۴.۳۳ M۹.۸۲ B USTCبی نهایت۰.۱۱" برابر "
۵۸MKR$ ۷۵۷.۴۲ ۲۵,۱۴۶,۴۸۲۸.۳۱%۰.۰۰%۲.۰۲%$ ۷۴۰.۴۸ M$ ۲۹.۶۶ M۹۷۷.۶۳ K MKR۱.۰۱ M MKR۰.۰۴" برابر "
۶۳HNT$ ۴.۹۲ ۱۶۳,۳۹۹۹.۰۳%۰.۴۷%۴.۷۴%$ ۶۲۶.۸۶ M$ ۲۰.۲۵ M۱۲۷.۳۷ M HNT۲۲۳.۰۰ M HNT۰.۰۳" برابر "
۳۱LUNC$ ۰.۰۰۰۳۳ ۱۱۴۴.۷۵%۰.۱۸%۱۰.۴۸%$ ۲.۰۳ B$ ۱.۰۸ B۶.۱۵ T LUNCبی نهایت۰.۵۳" برابر "

ارزهای دیجیتال پر ضرر در بایننس در ۷ روز

ارزهای دیجیتال پر ضرر در بایننس در ۷ روز
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات ۷ روزتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعت
۴۷۸۴FIT$ ۰.۰۵۰۸۱۲ ۱,۶۸۷۴۸.۳۶%۰.۵۲%۹.۹۴%$ ۰.۰۰$ ۱۲.۹۳ K۰.۰۰ FITبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۳ATOM$ ۱۲.۴۱ ۴۱۲,۰۵۳۱۴.۰۱%۰.۴۰%۲.۹۷%$ ۳.۵۵ B$ ۱۸۹.۱۰ M۲۸۶.۳۷ M ATOMبی نهایت۰.۰۵" برابر "
۶XRP$ ۰.۴۵۶۵۵۶ ۱۵,۱۵۸۸.۵۸%۰.۰۹%۴.۶۱%$ ۲۲.۷۸ B$ ۱.۵۶ B۴۹.۹۰ B XRP۱۰۰.۰۰ B XRP۰.۰۷" برابر "
۲۹ALGO$ ۰.۳۵۸۶۸۶ ۱۱,۹۰۸۷.۹۵%۰.۶۹%۰.۷۹%$ ۲.۴۹ B$ ۱۳۵.۹۹ M۶.۹۳ B ALGO۱۰.۰۰ B ALGO۰.۰۵" برابر "
۲۲LINK$ ۷.۲۹ ۲۴۲,۱۳۰۷.۶۰%۰.۵۹%۳.۳۱%$ ۳.۵۹ B$ ۳۵۳.۶۷ M۴۹۱.۶۰ M LINK۱,۰۰۰.۰۰ M LINK۰.۱۰" برابر "
۶۰GRT$ ۰.۰۹۶۲۴۲ ۳,۱۹۵۷.۲۳%۰.۳۵%۱.۴۹%$ ۶۶۴.۰۷ M$ ۱۲.۸۷ M۶.۹۰ B GRT۱۰.۰۶ B GRT۰.۰۲" برابر "
۸ADA$ ۰.۴۲۲۴۵۱ ۱۴,۰۲۵۶.۸۴%۰.۱۲%۲.۱۹%$ ۱۴.۴۷ B$ ۳۶۴.۱۸ M۳۴.۲۵ B ADA۴۵.۰۰ B ADA۰.۰۳" برابر "
۳۸APE$ ۵.۰۹ ۱۶۹,۱۲۶۶.۶۳%۰.۹۲%۴.۵۳%$ ۱.۵۶ B$ ۱۰۹.۷۵ M۳۰۶.۸۸ M APE۱,۰۰۰.۰۰ M APE۰.۰۷" برابر "
۶۶KLAY$ ۰.۱۹۰۵۳ ۶,۳۲۶۶.۵۳%۰.۱۲%۱.۸۶%$ ۵۸۲.۵۹ M$ ۱۵.۷۱ M۳.۰۶ B KLAYبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۷۰RUNE$ ۱.۵۲ ۵۰,۳۶۰۶.۴۳%۰.۲۲%۲.۵۶%$ ۵۰۱.۶۱ M$ ۱۶.۵۱ M۳۳۰.۶۹ M RUNE۵۰۰.۰۰ M RUNE۰.۰۳" برابر "
۴۳SAND$ ۰.۸۲۱۶۳۳ ۲۷,۲۷۸۶.۴۲%۰.۲۸%۲.۱۳%$ ۱.۲۳ B$ ۱۰۱.۸۰ M۱.۵۰ B SAND۳.۰۰ B SAND۰.۰۸" برابر "
۴۶THETA$ ۱.۰۴ ۳۴,۴۶۸۶.۲۲%۰.۴۳%۳.۲۰%$ ۱.۰۴ B$ ۱۷.۷۹ M۱,۰۰۰.۰۰ M THETA۱,۰۰۰.۰۰ M THETA۰.۰۲" برابر "
۴۰HBAR$ ۰.۰۵۶۶۸۴ ۱,۸۸۲۶.۰۱%۰.۱۱%۱.۳۰%$ ۱.۳۰ B$ ۲۳.۴۶ M۲۲.۹۷ B HBAR۵۰.۰۰ B HBAR۰.۰۲" برابر "
۲۱ETC$ ۲۷.۰۱ ۸۹۶,۷۴۲۵.۹۸%۰.۲۰%۲.۱۲%$ ۳.۷۰ B$ ۲۷۰.۸۶ M۱۳۷.۱۷ M ETC۲۱۰.۷۰ M ETC۰.۰۷" برابر "
۴۲XTZ$ ۱.۳۹ ۴۶,۲۳۸۵.۴۸%۰.۱۵%۱.۷۲%$ ۱.۲۷ B$ ۱۵.۰۰ M۹۱۰.۸۹ M XTZبی نهایت۰.۰۱" برابر "
۱۶AVAX$ ۱۶.۷۰ ۵۵۴,۳۷۲۴.۹۷%۰.۳۶%۲.۷۹%$ ۴.۹۴ B$ ۱۶۱.۳۸ M۲۹۶.۰۰ M AVAX۷۲۰.۰۰ M AVAX۰.۰۳" برابر "
۲۶NEAR$ ۳.۵۲ ۱۱۶,۸۷۰۴.۸۳%۰.۲۹%۰.۹۷%$ ۲.۸۱ B$ ۱۰۰.۰۵ M۷۹۹.۱۸ M NEAR۱,۰۰۰.۰۰ M NEAR۰.۰۴" برابر "
۱۰DOGE$ ۰.۰۵۹۷۸ ۱,۹۸۵۳.۷۲%۰.۲۹%۲.۵۲%$ ۷.۹۳ B$ ۲۰۶.۳۶ M۱۳۲.۶۷ B DOGEبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۴۷AAVE$ ۷۳.۲۲ ۲,۴۳۰,۸۲۸۳.۵۰%۰.۳۹%۲.۰۶%$ ۱.۰۳ B$ ۷۸.۶۶ M۱۴.۰۹ M AAVE۱۶.۰۰ M AAVE۰.۰۸" برابر "
۳۶FIL$ ۵.۴۳ ۱۸۰,۲۲۶۳.۰۱%۰.۳۱%۳.۳۸%$ ۱.۵۹ B$ ۱۳۵.۵۱ M۲۹۲.۶۷ M FILبی نهایت۰.۰۹" برابر "
۱۴SHIB$ ۰.۰۰۰۰۱۱ ۰۲.۷۳%۰.۲۰%۲.۲۶%$ ۶.۰۱ B$ ۱۵۳.۵۴ M۵۴۹.۰۶ T SHIBبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۲۰LTC$ ۵۲.۵۵ ۱,۷۴۴,۷۵۱۲.۵۹%۰.۰۰%۱.۸۳%$ ۳.۷۵ B$ ۲۶۳.۹۹ M۷۱.۳۰ M LTC۸۴.۰۰ M LTC۰.۰۷" برابر "
۹SOL$ ۳۲.۳۲ ۱,۰۷۳,۰۲۰۲.۵۷%۰.۳۷%۱.۹۴%$ ۱۱.۴۸ B$ ۴۹۶.۳۱ M۳۵۵.۲۸ M SOLبی نهایت۰.۰۴" برابر "
۴۱MANA$ ۰.۶۸۶۹۳۹ ۲۲,۸۰۶۲.۵۶%۰.۳۲%۱.۴۴%$ ۱.۲۷ B$ ۶۷.۰۷ M۱.۸۶ B MANAبی نهایت۰.۰۵" برابر "
۴۸AXS$ ۱۲.۲۷ ۴۰۷,۴۵۱۲.۵۳%۰.۳۷%۳.۳۲%$ ۱.۰۲ B$ ۳۰.۱۶ M۸۳.۰۶ M AXS۲۷۰.۰۰ M AXS۰.۰۳" برابر "
۵۴ZEC$ ۵۴.۴۱ ۱,۸۰۶,۵۲۸۲.۴۵%۰.۲۶%۴.۳۱%$ ۸۳۷.۵۱ M$ ۲۸.۷۲ M۱۵.۳۹ M ZEC۲۱.۰۰ M ZEC۰.۰۳" برابر "
۲۸XMR$ ۱۳۹.۲۲ ۴,۶۲۲,۰۱۱۲.۱۱%۰.۴۳%۷.۱۱%$ ۲.۵۳ B$ ۷۷.۸۰ M۱۸.۱۸ M XMRبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۲ETH$ ۱,۲۹۱.۲۲ ۴۲,۸۶۸,۵۸۴۱.۵۹%۰.۲۵%۲.۴۳%$ ۱۵۸.۳۳ B$ ۶.۸۷ B۱۲۲.۶۲ M ETHبی نهایت۰.۰۴" برابر "
۴۴EOS$ ۱.۱۸ ۳۹,۱۶۳۱.۴۷%۰.۲۵%۱.۰۷%$ ۱.۱۸ B$ ۱۶۸.۲۹ M۱.۰۰ B EOSبی نهایت۰.۱۴" برابر "
۳۲FLOW$ ۱.۶۴ ۵۴,۵۲۰۱.۴۶%۰.۵۰%۲.۸۰%$ ۱.۷۰ B$ ۲۴.۹۳ M۱.۰۴ B FLOWبی نهایت۰.۰۱" برابر "
۴۵EGLD$ ۴۷.۴۰ ۱,۵۷۳,۶۰۶۱.۲۵%۰.۰۲%۰.۱۱%$ ۱.۱۱ B$ ۲۴.۸۸ M۲۳.۵۰ M EGLD۳۱.۴۲ M EGLD۰.۰۲" برابر "
۱۱DOT$ ۶.۲۰ ۲۰۵,۹۹۵۱.۰۵%۰.۲۲%۱.۳۳%$ ۶.۹۶ B$ ۱۸۳.۹۱ M۱.۱۲ B DOTبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۶۲CAKE$ ۴.۴۸ ۱۴۸,۸۵۱۰.۲۵%۰.۱۲%۲.۶۰%$ ۶۴۱.۷۸ M$ ۵۶.۹۸ M۱۴۳.۱۴ M CAKE۷۵۰.۰۰ M CAKE۰.۰۹" برابر "
۳USDT$ ۱.۰۰ ۳۳,۲۰۰۰.۰۱%۰.۰۰%۰.۰۰%$ ۶۷.۹۵ B$ ۲۸.۰۲ B۶۷.۹۵ B USDTبی نهایت۰.۴۱" برابر "
۵۳TUSD$ ۰.۹۹۹۸۹۱ ۳۳,۱۹۶۰.۰۰%۰.۰۷%۰.۰۱%$ ۸۸۴.۹۱ M$ ۹۲.۲۰ M۸۸۵.۰۰ M TUSDبی نهایت۰.۱۰" برابر "
۷BUSD$ ۱.۰۰ ۳۳,۲۲۰۰.۰۰%۰.۰۱%۰.۰۸%$ ۲۱.۰۵ B$ ۴.۷۷ B۲۱.۰۴ B BUSDبی نهایت۰.۲۳" برابر "
۴USDC$ ۱.۰۰ ۳۳,۲۰۰۰.۰۰%۰.۰۰%۰.۰۱%$ ۴۷.۲۶ B$ ۳.۰۰ B۴۷.۲۶ B USDCبی نهایت۰.۰۶" برابر "
۳۰BCH$ ۱۱۵.۳۹ ۳,۸۳۰,۹۲۶۰.۲۸%۰.۰۳%۲.۰۸%$ ۲.۲۱ B$ ۱۹۵.۳۳ M۱۹.۱۹ M BCH۲۱.۰۰ M BCH۰.۰۹" برابر "
۳۴VET$ ۰.۰۲۲۷۹۵ ۷۵۷۰.۳۵%۰.۱۰%۱.۴۸%$ ۱.۶۵ B$ ۴۸.۶۶ M۷۲.۵۱ B VET۸۶.۷۱ B VET۰.۰۳" برابر "
۳۷ICP$ ۵.۹۶ ۱۹۷,۹۳۱۰.۴۳%۰.۱۲%۲.۰۲%$ ۱.۵۶ B$ ۳۰.۱۷ M۲۶۲.۲۹ M ICPبی نهایت۰.۰۲" برابر "
۱BTC$ ۱۹,۱۳۳.۴۳ ۶۳۵,۲۳۰,۰۱۹۰.۷۶%۰.۰۵%۱.۰۴%$ ۳۶۶.۷۳ B$ ۱۸.۲۶ B۱۹.۱۷ M BTC۲۱.۰۰ M BTC۰.۰۵" برابر "
۵۵MIOTA$ ۰.۲۸۰۱۱۹ ۹,۳۰۰۰.۷۷%۰.۲۷%۵.۲۴%$ ۷۷۸.۶۰ M$ ۱۲.۶۴ M۲.۷۸ B MIOTA۲.۷۸ B MIOTA۰.۰۲" برابر "
۲۵XLM$ ۰.۱۲۰۹۳۶ ۴,۰۱۵۱.۱۲%۰.۵۲%۰.۸۱%$ ۳.۰۸ B$ ۲۱۱.۷۹ M۲۵.۴۸ B XLM۵۰.۰۰ B XLM۰.۰۷" برابر "
۱۳MATIC$ ۰.۷۶۶۰۹۶ ۲۵,۴۳۴۱.۷۶%۰.۴۶%۰.۵۱%$ ۶.۶۹ B$ ۱۷۵.۰۴ M۸.۷۳ B MATIC۱۰.۰۰ B MATIC۰.۰۳" برابر "
۵BNB$ ۲۸۱.۸۴ ۹,۳۵۷,۱۳۵۲.۲۵%۰.۱۶%۰.۰۲%$ ۴۵.۴۷ B$ ۵۸۷.۳۲ M۱۶۱.۳۴ M BNB۲۰۰.۰۰ M BNB۰.۰۱" برابر "
۱۷UNI$ ۶.۲۱ ۲۰۶,۱۳۰۷.۱۰%۰.۳۹%۵.۸۱%$ ۴.۷۳ B$ ۱۲۴.۱۷ M۷۶۲.۲۱ M UNI۱,۰۰۰.۰۰ M UNI۰.۰۳" برابر "
۱۰۲USTC$ ۰.۰۳۲۰۲۶ ۱,۰۶۳۷.۹۶%۰.۱۷%۲.۴۷%$ ۳۱۴.۳۵ M$ ۳۴.۳۳ M۹.۸۲ B USTCبی نهایت۰.۱۱" برابر "
۵۸MKR$ ۷۵۷.۴۲ ۲۵,۱۴۶,۴۸۲۸.۳۱%۰.۰۰%۲.۰۲%$ ۷۴۰.۴۸ M$ ۲۹.۶۶ M۹۷۷.۶۳ K MKR۱.۰۱ M MKR۰.۰۴" برابر "
۶۳HNT$ ۴.۹۲ ۱۶۳,۳۹۹۹.۰۳%۰.۴۷%۴.۷۴%$ ۶۲۶.۸۶ M$ ۲۰.۲۵ M۱۲۷.۳۷ M HNT۲۲۳.۰۰ M HNT۰.۰۳" برابر "
۳۱LUNC$ ۰.۰۰۰۳۳ ۱۱۴۴.۷۵%۰.۱۸%۱۰.۴۸%$ ۲.۰۳ B$ ۱.۰۸ B۶.۱۵ T LUNCبی نهایت۰.۵۳" برابر "