دسته بندی بی ان بی چین

دسته بندی ارزهای بی ان بی چین

دسته بندی ارزهای دیجیتال

دسته بندی ارزهای بی ان بی چین
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعتتغییرات ۳۰ روز
۱BTC$ ۱۹,۷۸۵.۸۲ ۶۴۲,۷۴۲,۳۴۸۲.۳۳%۴.۷۷%۱.۷۵%Ƀ ۱.۰۰۰۰۰۰۰۰$ ۳۷۹.۱۳ B$ ۴۵.۹۱ B۱۹.۱۶ M BTC۲۱.۰۰ M BTC۰.۱۲" برابر "۰.۰۰%
۲ETH$ ۱,۳۷۰.۴۰ ۴۴,۵۱۷,۲۹۴۱.۹۷%۵.۰۹%۰.۵۱%Ƀ ۰.۰۶۹۲۶۱۴۹$ ۱۶۷.۹۳ B$ ۱۶.۳۶ B۱۲۲.۵۴ M ETHبی نهایت۰.۱۰" برابر "۰.۰۰%
۳USDT$ ۰.۹۹۹۹۹۳ ۳۲,۴۸۵۰.۰۰%۰.۰۱%۰.۰۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۰۵۴$ ۶۷.۹۶ B$ ۵۹.۷۸ B۶۷.۹۶ B USDTبی نهایت۰.۸۸" برابر "۰.۰۰%
۵BNB$ ۲۸۰.۹۹ ۹,۱۲۷,۹۲۳۱.۰۶%۲.۲۳%۴.۳۴%Ƀ ۰.۰۱۴۲۰۱۵۳$ ۴۵.۳۳ B$ ۷۳۸.۳۲ M۱۶۱.۳۴ M BNB۲۰۰.۰۰ M BNB۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۷BUSD$ ۱.۰۰ ۳۲,۵۰۱۰.۰۳%۰.۰۳%۰.۰۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۰۵۷$ ۲۰.۵۳ B$ ۸.۶۴ B۲۰.۵۲ B BUSDبی نهایت۰.۴۲" برابر "۰.۰۰%
۶۲CAKE$ ۴.۷۰ ۱۵۲,۵۲۴۱.۱۱%۱.۸۸%۸.۷۵%Ƀ ۰.۰۰۰۲۳۷۳۰$ ۶۵۸.۰۷ M$ ۴۵.۰۷ M۱۴۰.۱۶ M CAKE۷۵۰.۰۰ M CAKE۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۸۷TWT$ ۰.۹۲۴۴۶۷ ۳۰,۰۳۱۱.۷۲%۲.۰۳%۲.۰۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۶۷۲$ ۳۸۵.۱۸ M$ ۶.۵۲ M۴۱۶.۶۵ M TWT۱,۰۰۰.۰۰ M TWT۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۰۲BNX$ ۱۵۹.۷۰ ۵,۱۸۷,۷۴۴۰.۲۲%۱.۹۶%۱.۳۵%Ƀ ۰.۰۰۸۰۷۱۲۷$ ۳۲۳.۰۵ M$ ۸.۹۸ M۲.۰۲ M BNX۲۱.۰۰ M BNX۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۱۱GALA$ ۰.۰۴۱۶۳۵ ۱,۳۵۳۰.۹۵%۲.۲۳%۳.۱۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۱۰$ ۲۹۰.۵۰ M$ ۱۰۶.۵۰ M۶.۹۸ B GALAبی نهایت۰.۳۷" برابر "۰.۰۰%
۱۳۵ONT$ ۰.۲۲۵۴۴۲ ۷,۳۲۳۱.۴۰%۳.۸۲%۲.۳۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۱۳۹$ ۱۹۷.۳۲ M$ ۱۴.۷۷ M۸۷۵.۲۵ M ONT۱,۰۰۰.۰۰ M ONT۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۱۴۴SXP$ ۰.۳۵۴۱۱۵ ۱۱,۵۰۳۱.۱۲%۳.۵۹%۶.۷۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۷۹۰$ ۱۷۶.۶۴ M$ ۱۹.۵۰ M۴۹۸.۸۲ M SXPبی نهایت۰.۱۱" برابر "۰.۰۰%
۱۶۳INJ$ ۱.۷۹ ۵۸,۰۰۰۱.۵۴%۲.۵۳%۱۱.۵۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۹۰۲۴$ ۱۳۰.۳۵ M$ ۵۷.۰۹ M۷۳.۰۱ M INJ۱۰۰.۰۰ M INJ۰.۴۴" برابر "۰.۰۰%
۱۷۸BTCST$ ۸.۹۱ ۲۸۹,۳۵۱۱.۲۱%۱.۷۸%۱.۹۹%Ƀ ۰.۰۰۰۴۵۰۱۸$ ۱۰۸.۶۸ M$ ۷.۳۸ M۱۲.۲۰ M BTCST۱۵.۰۰ M BTCST۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۲۷۵C98$ ۰.۳۶۲۴۷ ۱۱,۷۷۵۰.۵۶%۲.۰۴%۶.۸۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۸۳۲$ ۷۸.۶۴ M$ ۲۰.۱۴ M۲۱۶.۹۴ M C98۱,۰۰۰.۰۰ M C98۰.۲۶" برابر "۰.۰۰%
۲۸۰BSW$ ۰.۲۸۲۰۱۴ ۹,۱۶۱۰.۹۳%۱.۸۲%۲.۴۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۴۲۵$ ۷۷.۱۵ M$ ۴.۸۳ M۲۷۳.۵۸ M BSW۷۰۰.۰۰ M BSW۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۳۲۵XVS$ ۴.۸۷ ۱۵۸,۱۰۷۰.۹۶%۲.۷۸%۷.۶۶%Ƀ ۰.۰۰۰۲۴۵۹۹$ ۵۹.۲۴ M$ ۲.۰۲ M۱۲.۱۷ M XVS۲۹.۹۶ M XVS۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۳۲۸TLM$ ۰.۰۲۲۴۵۲ ۷۲۹۱.۰۷%۴.۵۱%۲.۳۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۱۳$ ۵۸.۶۳ M$ ۲۷.۱۰ M۲.۶۱ B TLM۱۰.۰۰ B TLM۰.۴۶" برابر "۰.۰۰%
۳۳۴MDX$ ۰.۰۶۲۱۴۸ ۲,۰۱۹۰.۸۹%۱.۹۱%۱.۰۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۳۱۴$ ۵۷.۳۵ M$ ۲.۵۷ M۹۲۲.۸۶ M MDXبی نهایت۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۳۶۹MBOX$ ۰.۶۲۲۷۴۷ ۲۰,۲۳۰۰.۰۳%۱.۸۳%۴.۰۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۱۴۷$ ۴۹.۷۳ M$ ۱۴.۱۲ M۷۹.۸۵ M MBOX۱,۰۰۰.۰۰ M MBOX۰.۲۸" برابر "۰.۰۰%
۳۷۸POLS$ ۰.۴۷۸۶۳۳ ۱۵,۵۴۸۰.۸۷%۲.۲۳%۱.۲۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۴۱۹$ ۴۷.۴۹ M$ ۱.۸۸ M۹۹.۲۲ M POLSبی نهایت۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۳۸۶BAKE$ ۰.۲۴۰۸۹۶ ۷,۸۲۵۲.۶۴%۵.۶۷%۱۱.۱۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۲۱۸$ ۴۶.۶۲ M$ ۱۱.۰۳ M۱۹۳.۵۳ M BAKEبی نهایت۰.۲۴" برابر "۰.۰۰%
۳۹۶DAR$ ۰.۲۰۶۱۱۲ ۶,۶۹۶۱.۳۲%۲.۸۱%۲.۱۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۰۴۲$ ۴۲.۹۷ M$ ۱۳.۴۸ M۲۰۸.۴۸ M DAR۸۰۰.۰۰ M DAR۰.۳۱" برابر "۰.۰۰%
۴۰۰ALPACA$ ۰.۳۰۰۶۹۵ ۹,۷۶۸۰.۳۰%۴.۸۵%۱.۷۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۵۲۰$ ۴۲.۵۸ M$ ۸.۳۴ M۱۴۱.۶۰ M ALPACA۱۸۸.۰۰ M ALPACA۰.۲۰" برابر "۰.۰۰%
۴۱۲COCOS$ ۰.۶۰۹۰۱۴ ۱۹,۷۸۴۱.۰۳%۱.۳۷%۰.۵۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۰۷۸$ ۴۰.۷۲ M$ ۱.۹۶ M۶۶.۸۶ M COCOS۱۰۰.۰۰ M COCOS۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۴۱۹SFP$ ۰.۳۵۷۶۰۸ ۱۱,۶۱۷۰.۴۲%۲.۲۴%۲.۵۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۸۰۷$ ۳۸.۶۸ M$ ۳.۹۱ M۱۰۸.۱۷ M SFP۵۰۰.۰۰ M SFP۰.۱۰" برابر "۰.۰۰%
۴۷۱LINA$ ۰.۰۰۷۲۲ ۲۳۵۱.۷۱%۵.۴۰%۰.۴۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۳۶$ ۳۰.۰۷ M$ ۵.۴۹ M۴.۱۶ B LINA۱۰.۰۰ B LINA۰.۱۸" برابر "۰.۰۰%
۴۹۵BEL$ ۰.۵۷۳۱۸۹ ۱۸,۶۲۰۱.۴۷%۳.۲۰%۰.۱۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۸۹۷$ ۲۷.۵۱ M$ ۴.۰۶ M۴۸.۰۰ M BEL۱۰۰.۰۰ M BEL۰.۱۵" برابر "۰.۰۰%
۵۰۵PSG$ ۸.۵۶ ۲۷۸,۲۲۵۰.۴۹%۰.۰۲%۶.۸۷%Ƀ ۰.۰۰۰۴۳۲۸۷$ ۲۶.۶۵ M$ ۱۰.۹۴ M۳.۱۱ M PSG۲۰.۰۰ M PSG۰.۴۱" برابر "۰.۰۰%
۶۷۵DODO$ ۰.۱۲۷۳۲۹ ۴,۱۳۶۱.۴۰%۳.۹۸%۱.۷۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۶۴۴$ ۱۴.۰۸ M$ ۵.۱۱ M۱۱۰.۵۵ M DODO۱,۰۰۰.۰۰ M DODO۰.۳۶" برابر "۰.۰۰%
۷۰۶AUTO$ ۲۳۴.۵۷ ۷,۶۲۰,۰۲۶۱.۲۲%۱.۸۲%۰.۵۷%Ƀ ۰.۰۱۱۸۵۵۴۹$ ۱۲.۴۳ M$ ۲.۵۸ M۵۳.۰۰ K AUTO۸۰.۰۰ K AUTO۰.۲۱" برابر "۰.۰۰%
۷۱۳FOR$ ۰.۰۱۹۰۶۷ ۶۱۹۱.۳۳%۳.۸۳%۲۱.۵۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۹۶$ ۱۲.۱۹ M$ ۴.۴۷ M۶۳۹.۵۲ M FOR۱,۰۰۰.۰۰ M FOR۰.۳۷" برابر "۰.۰۰%
۷۷۳ATM$ ۴.۴۷ ۱۴۵,۱۲۳۱.۳۳%۳.۰۰%۴.۴۳%Ƀ ۰.۰۰۰۲۲۵۷۹$ ۹.۳۲ M$ ۴.۰۸ M۲.۰۹ M ATMبی نهایت۰.۴۴" برابر "۰.۰۰%
۸۰۰ASR$ ۳.۹۰ ۱۲۶,۷۳۹۱.۰۵%۲.۸۹%۳.۵۷%Ƀ ۰.۰۰۰۱۹۷۱۸$ ۸.۴۴ M$ ۴.۰۵ M۲.۱۶ M ASRبی نهایت۰.۴۸" برابر "۰.۰۰%
۸۳۶OG$ ۵.۷۰ ۱۸۵,۱۵۲۰.۷۷%۴.۵۲%۸.۶۲%Ƀ ۰.۰۰۰۲۸۸۰۷$ ۷.۲۶ M$ ۵.۳۰ M۱.۲۷ M OGبی نهایت۰.۷۳" برابر "۰.۰۰%
۸۴۸TCT$ ۰.۰۰۷۰۷۶ ۲۳۰۰.۶۷%۰.۴۰%۸.۲۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۳۶$ ۷.۰۲ M$ ۹۲۸.۳۹ K۹۹۲.۴۴ M TCTبی نهایت۰.۱۳" برابر "۰.۰۰%
۸۵۷JUV$ ۵.۲۵ ۱۷۰,۳۹۹۰.۸۶%۱.۹۷%۱.۳۹%Ƀ ۰.۰۰۰۲۶۵۱۱$ ۶.۹۰ M$ ۷.۳۰ M۱.۳۲ M JUV۲۰.۰۰ M JUV۱.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۹۶۷FUND$ ۰.۱۲۷۸۸۹ ۴,۱۵۴۱.۱۳%۴.۳۰%۷۰.۸۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۶۴۶$ ۴.۴۱ M$ ۱۳۲.۴۲ K۳۴.۴۵ M FUNDبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۲۴۶SPARTA$ ۰.۰۱۴۶۱۲ ۴۷۵۰.۱۳%۳.۶۱%۹.۳۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۷۴$ ۱.۶۹ M$ ۱۶۵.۴۳ K۱۱۵.۶۳ M SPARTA۳۰۰.۰۰ M SPARTA۰.۱۰" برابر "۰.۰۰%
۲۶۶۳BETH$ ۱,۳۳۷.۷۰ ۴۳,۴۵۵,۰۷۶۱.۹۹%۵.۱۷%۰.۲۸%Ƀ ۰.۰۶۷۶۰۸۸۶$ ۰.۰۰$ ۳۳.۰۷ M۰.۰۰ BETHبی نهایت۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%