دسته بندی ارزهای بی ان بی چین

دسته بندی ارزهای BNB Chain

دسته بندی ارزهای دیجیتال

دسته بندی ارزهای بی ان بی چین
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعتتغییرات ۳۰ روز
۱BTC$ ۱۹,۱۳۳.۴۳ ۶۳۵,۲۳۰,۰۱۹۰.۰۵%۱.۰۴%۰.۷۶%Ƀ ۱.۰۰۰۰۰۰۰۰$ ۳۶۶.۷۳ B$ ۱۸.۲۶ B۱۹.۱۷ M BTC۲۱.۰۰ M BTC۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۲ETH$ ۱,۲۹۱.۲۲ ۴۲,۸۶۸,۵۸۴۰.۲۵%۲.۴۳%۱.۵۹%Ƀ ۰.۰۶۷۴۸۵۱۴$ ۱۵۸.۳۳ B$ ۶.۸۷ B۱۲۲.۶۲ M ETHبی نهایت۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۳USDT$ ۱.۰۰ ۳۳,۲۰۰۰.۰۰%۰.۰۰%۰.۰۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۲۲۷$ ۶۷.۹۵ B$ ۲۸.۰۲ B۶۷.۹۵ B USDTبی نهایت۰.۴۱" برابر "۰.۰۰%
۵BNB$ ۲۸۱.۸۴ ۹,۳۵۷,۱۳۵۰.۱۶%۰.۰۲%۲.۲۵%Ƀ ۰.۰۱۴۷۳۰۳۱$ ۴۵.۴۷ B$ ۵۸۷.۳۲ M۱۶۱.۳۴ M BNB۲۰۰.۰۰ M BNB۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۷BUSD$ ۱.۰۰ ۳۳,۲۲۰۰.۰۱%۰.۰۸%۰.۰۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۲۳۰$ ۲۱.۰۵ B$ ۴.۷۷ B۲۱.۰۴ B BUSDبی نهایت۰.۲۳" برابر "۰.۰۰%
۶۲CAKE$ ۴.۴۸ ۱۴۸,۸۵۱۰.۱۲%۲.۶۰%۰.۲۵%Ƀ ۰.۰۰۰۲۳۴۳۳$ ۶۴۱.۷۸ M$ ۵۶.۹۸ M۱۴۳.۱۴ M CAKE۷۵۰.۰۰ M CAKE۰.۰۹" برابر "۰.۰۰%
۸۹TWT$ ۰.۹۰۲۲۲۶ ۲۹,۹۵۴۱.۸۶%۲.۲۱%۰.۱۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۷۱۵$ ۳۷۵.۹۱ M$ ۱۰.۶۵ M۴۱۶.۶۵ M TWT۱,۰۰۰.۰۰ M TWT۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۰۱BNX$ ۱۵۶.۱۶ ۵,۱۸۴,۴۱۷۰.۲۳%۰.۶۹%۰.۶۳%Ƀ ۰.۰۰۸۱۶۱۴۸$ ۳۱۵.۸۹ M$ ۶.۳۷ M۲.۰۲ M BNX۲۱.۰۰ M BNX۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۱۱GALA$ ۰.۰۳۹۶۸۲ ۱,۳۱۷۰.۲۷%۲.۰۷%۳.۸۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۰۷$ ۲۷۶.۸۷ M$ ۶۲.۹۴ M۶.۹۸ B GALAبی نهایت۰.۲۳" برابر "۰.۰۰%
۱۳۴ONT$ ۰.۲۱۸۴۲ ۷,۲۵۲۰.۳۴%۳.۲۷%۱.۴۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۱۴۲$ ۱۹۱.۱۷ M$ ۱۰.۸۶ M۸۷۵.۲۵ M ONT۱,۰۰۰.۰۰ M ONT۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۱۴۵SXP$ ۰.۳۴۴۱۷۵ ۱۱,۴۲۷۰.۳۳%۲.۵۹%۰.۸۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۷۹۹$ ۱۷۱.۸۹ M$ ۱۲.۲۶ M۴۹۹.۴۲ M SXPبی نهایت۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۱۶۸INJ$ ۱.۶۱ ۵۳,۵۸۱۱.۲۴%۴.۷۳%۴.۶۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۸۴۳۵$ ۱۱۷.۸۲ M$ ۸.۳۴ M۷۳.۰۱ M INJ۱۰۰.۰۰ M INJ۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۱۷۷BTCST$ ۸.۶۴ ۲۸۶,۷۳۶۰.۰۸%۱.۶۱%۲.۶۳%Ƀ ۰.۰۰۰۴۵۱۳۹$ ۱۰۵.۳۸ M$ ۲.۷۷ M۱۲.۲۰ M BTCST۱۵.۰۰ M BTCST۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۲۶۹C98$ ۰.۳۵۸۴۵۵ ۱۱,۹۰۱۱.۲۱%۰.۰۶%۰.۴۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۸۷۳$ ۷۷.۷۶ M$ ۱۰.۳۱ M۲۱۶.۹۴ M C98۱,۰۰۰.۰۰ M C98۰.۱۳" برابر "۰.۰۰%
۲۸۳BSW$ ۰.۲۶۶۱۷۱ ۸,۸۳۷۰.۳۲%۳.۱۹%۵.۰۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۳۹۱$ ۷۲.۸۲ M$ ۱۲.۸۳ M۲۷۳.۵۸ M BSW۷۰۰.۰۰ M BSW۰.۱۸" برابر "۰.۰۰%
۳۰۳TLM$ ۰.۰۲۵۶۶۱ ۸۵۲۱.۰۶%۵.۷۹%۱۹.۸۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۳۴$ ۶۷.۰۱ M$ ۴۶.۵۸ M۲.۶۱ B TLM۱۰.۰۰ B TLM۰.۷۰" برابر "۰.۰۰%
۳۲۵XVS$ ۴.۸۴ ۱۶۰,۷۲۵۰.۱۰%۰.۰۳%۲.۳۹%Ƀ ۰.۰۰۰۲۵۳۰۲$ ۵۸.۹۲ M$ ۸.۲۰ M۱۲.۱۷ M XVS۲۹.۹۶ M XVS۰.۱۴" برابر "۰.۰۰%
۳۳۱MDX$ ۰.۰۶۱۰۴۶ ۲,۰۲۷۰.۹۳%۰.۱۶%۱.۸۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۳۱۹$ ۵۶.۳۶ M$ ۳.۲۴ M۹۲۳.۱۷ M MDXبی نهایت۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۳۷۰MBOX$ ۰.۶۱۴۹۵۷ ۲۰,۴۱۷۰.۱۰%۲.۰۶%۴.۴۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۲۱۴$ ۴۹.۱۱ M$ ۶.۲۱ M۷۹.۸۵ M MBOX۱,۰۰۰.۰۰ M MBOX۰.۱۳" برابر "۰.۰۰%
۳۷۶BAKE$ ۰.۲۴۶۲۲۲ ۸,۱۷۵۰.۶۳%۰.۳۴%۵.۴۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۲۸۷$ ۴۷.۶۵ M$ ۱۷.۰۲ M۱۹۳.۵۳ M BAKEبی نهایت۰.۳۶" برابر "۰.۰۰%
۳۸۷POLS$ ۰.۴۵۶۸۹۹ ۱۵,۱۶۹۰.۱۱%۲.۲۵%۳.۸۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۳۸۸$ ۴۵.۳۳ M$ ۱.۳۶ M۹۹.۲۲ M POLSبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۳۹۵DAR$ ۰.۲۰۳۱۵ ۶,۷۴۵۰.۵۶%۱.۳۷%۰.۲۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۰۶۲$ ۴۲.۳۵ M$ ۲۶.۷۹ M۲۰۸.۴۸ M DAR۸۰۰.۰۰ M DAR۰.۶۳" برابر "۰.۰۰%
۴۰۸ALPACA$ ۰.۲۸۸۰۸۸ ۹,۵۶۵۰.۴۸%۳.۱۰%۰.۵۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۵۰۶$ ۴۰.۷۹ M$ ۹.۱۵ M۱۴۱.۶۰ M ALPACA۱۸۸.۰۰ M ALPACA۰.۲۲" برابر "۰.۰۰%
۴۱۲SFP$ ۰.۳۷۰۱۴۴ ۱۲,۲۸۹۰.۱۶%۰.۵۱%۴.۷۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۹۳۵$ ۴۰.۰۴ M$ ۱۲.۹۵ M۱۰۸.۱۷ M SFP۵۰۰.۰۰ M SFP۰.۳۲" برابر "۰.۰۰%
۴۱۳COCOS$ ۰.۵۹۸۳۰۹ ۱۹,۸۶۴۰.۵۷%۰.۶۱%۱.۵۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۱۲۷$ ۴۰.۰۰ M$ ۸.۱۲ M۶۶.۸۶ M COCOS۱۰۰.۰۰ M COCOS۰.۲۰" برابر "۰.۰۰%
۴۶۷LINA$ ۰.۰۰۷۴۱۲ ۲۴۶۱.۵۱%۴.۰۲%۵.۵۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۳۹$ ۳۰.۸۷ M$ ۱۵.۹۲ M۴.۱۶ B LINA۱۰.۰۰ B LINA۰.۵۲" برابر "۰.۰۰%
۵۰۴BEL$ ۰.۵۶۲۸۴۸ ۱۸,۶۸۷۰.۶۶%۲.۶۶%۰.۵۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۹۴۲$ ۲۷.۰۲ M$ ۵.۷۶ M۴۸.۰۰ M BEL۱۰۰.۰۰ M BEL۰.۲۱" برابر "۰.۰۰%
۵۱۶PSG$ ۸.۲۰ ۲۷۲,۲۴۷۰.۶۸%۳.۸۵%۳.۶۶%Ƀ ۰.۰۰۰۴۲۸۵۸$ ۲۵.۵۱ M$ ۳.۸۵ M۳.۱۱ M PSG۲۰.۰۰ M PSG۰.۱۵" برابر "۰.۰۰%
۶۲۲DODO$ ۰.۱۵۷۱۷۵ ۵,۲۱۸۲.۷۳%۱۹.۵۵%۲۴.۹۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۸۲۱$ ۱۷.۳۸ M$ ۸۴.۴۱ M۱۱۰.۵۵ M DODO۱,۰۰۰.۰۰ M DODO۴.۸۶" برابر "۰.۰۰%
۷۰۴AUTO$ ۲۲۹.۲۱ ۷,۶۰۹,۷۶۴۰.۰۴%۱.۱۷%۱.۶۳%Ƀ ۰.۰۱۱۹۷۹۵۴$ ۱۲.۱۵ M$ ۲.۴۸ M۵۳.۰۰ K AUTO۸۰.۰۰ K AUTO۰.۲۰" برابر "۰.۰۰%
۷۱۱FOR$ ۰.۰۱۸۶ ۶۱۸۰.۱۸%۰.۸۲%۴.۲۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۹۷$ ۱۱.۹۰ M$ ۱.۷۴ M۶۳۹.۵۲ M FOR۱,۰۰۰.۰۰ M FOR۰.۱۵" برابر "۰.۰۰%
۷۴۶FUND$ ۰.۲۹۶۵۷۸ ۹,۸۴۶۱۳.۸۵%۶۴.۷۳%۲۲۷.۲۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۵۵۰$ ۱۰.۲۲ M$ ۴۲۳.۰۸ K۳۴.۴۵ M FUNDبی نهایت۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۷۶۷ATM$ ۴.۵۱ ۱۴۹,۷۰۸۰.۰۲%۳.۰۷%۲.۱۹%Ƀ ۰.۰۰۰۲۳۵۶۷$ ۹.۴۱ M$ ۱.۷۶ M۲.۰۹ M ATMبی نهایت۰.۱۹" برابر "۰.۰۰%
۸۰۸ASR$ ۳.۷۵ ۱۲۴,۴۸۰۰.۵۷%۲.۷۸%۹.۲۰%Ƀ ۰.۰۰۰۱۹۵۹۶$ ۸.۱۱ M$ ۱.۹۱ M۲.۱۶ M ASRبی نهایت۰.۲۳" برابر "۰.۰۰%
۸۴۷TCT$ ۰.۰۰۶۹۶۶ ۲۳۱۰.۳۱%۱.۰۲%۴.۴۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۳۶$ ۶.۹۱ M$ ۷۱۲.۰۴ K۹۹۲.۴۴ M TCTبی نهایت۰.۱۰" برابر "۰.۰۰%
۸۶۵OG$ ۵.۱۶ ۱۷۱,۲۹۶۰.۸۴%۴.۳۰%۱۰.۴۴%Ƀ ۰.۰۰۰۲۶۹۶۶$ ۶.۵۸ M$ ۱.۶۲ M۱.۲۷ M OGبی نهایت۰.۲۵" برابر "۰.۰۰%
۸۶۷JUV$ ۴.۹۴ ۱۶۳,۹۱۲۰.۰۵%۳.۴۹%۹.۸۷%Ƀ ۰.۰۰۰۲۵۸۰۴$ ۶.۵۰ M$ ۲.۵۰ M۱.۳۲ M JUV۲۰.۰۰ M JUV۰.۳۸" برابر "۰.۰۰%
۱۲۵۸SPARTA$ ۰.۰۱۳۷۹۷ ۴۵۸۰.۰۷%۲.۵۳%۱.۸۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۷۲$ ۱.۶۰ M$ ۱۳۳.۹۴ K۱۱۵.۹۴ M SPARTA۳۰۰.۰۰ M SPARTA۰.۰۸" برابر "۰.۰۰%
۲۶۶۷BETH$ ۱,۲۶۶.۶۰ ۴۲,۰۵۱,۲۷۵۰.۰۷%۲.۰۷%۱.۱۱%Ƀ ۰.۰۶۶۱۹۸۵۰$ ۰.۰۰$ ۱۷.۰۳ M۰.۰۰ BETHبی نهایت۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%