پایین ترین قیمت ارزهای دیجیتال
پایین ترین قیمت ارز دیجیتال

پایین ترین قیمت ارزهای دیجیتال در بازار جهانی

ارزان ترین ارز در بازار جهانی
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعت
۴۹۸۸SHINTAMA$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰۰.۳۴%۱.۴۲%۰.۵۷%$ ۰.۰۰$ ۸.۸۴ K۰.۰۰ SHINTAMAبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۳۶۸۸SHIBDOGE$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰۱.۵۷%۱۱.۶۸%۴۲.۹۷%$ ۰.۰۰$ ۹۴.۳۵ K۰.۰۰ SHIBDOGEبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۸۰۷SHINJA$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰۰.۶۹%۲.۶۰%۴.۴۷%$ ۰.۰۰$ ۱.۲۵ M۰.۰۰ SHINJAبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۴۷۳۴TAXHAVENIN$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰۰.۱۲%۱۰.۰۴%۷.۷۰%$ ۰.۰۰$ ۱۴.۱۱ K۰.۰۰ TAXHAVENINبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۳۵۵۹BCAT$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰۲.۰۰%۹.۵۰%۴۵.۳۷%$ ۰.۰۰$ ۱۲۱.۰۳ K۰.۰۰ BCATبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۳۷۴۴HVI$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹ ۰۱.۶۲%۲۱.۰۳%۱۴.۶۳%$ ۰.۰۰$ ۸۳.۶۱ K۰.۰۰ HVIبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۶۵۲MFTU$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۷ ۰۲۳.۳۲%۳۳۲.۵۹%۲۴.۷۴%$ ۰.۰۰$ ۱۸.۲۱۱.۰۸ B MFTUبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۳۸۳۸SHOX$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴۱ ۰۲.۱۲%۳.۵۱%۱۳.۳۰%$ ۰.۰۰$ ۷۱.۳۵ K۰.۰۰ SHOX۱,۰۰۰.۰۰ SHOX۰.۰۰" برابر "
۳۷۳۵ESHIB$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۱۳ ۰۰.۱۸%۱.۶۴%۲۸.۴۲%$ ۰.۰۰$ ۸۵.۴۱ K۰.۰۰ ESHIB۴۲۰.۰۰ ESHIB۰.۰۰" برابر "
۴۱۶۸MONONOKE-I$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۵۶ ۰۱.۱۲%۲.۲۹%۳.۱۵%$ ۰.۰۰$ ۳۹.۶۶ K۰.۰۰ MONONOKE-Iبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۴۳۴۸LEOPARD$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۶۳ ۰۰.۰۰%۳.۹۳%۶.۲۴%$ ۰.۰۰$ ۲۷.۶۳ K۰.۰۰ LEOPARD۱,۰۰۰.۰۰ LEOPARD۰.۰۰" برابر "
۱۵۰۵REDPANDA$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۹۶ ۰۰.۱۵%۵.۷۰%۱۰.۸۰%$ ۷۶۲.۳۵ K$ ۱۸۹.۸۹ K۳۸۹.۵۲ REDPANDA۱,۰۰۰.۰۰ REDPANDA۰.۲۵" برابر "
۳۸۹۴LGBT$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۷۹ ۰۰.۱۰%۰.۱۲%۳.۸۴%$ ۰.۰۰$ ۶۵.۸۵ K۰.۰۰ LGBT۸۱.۰۰ LGBT۰.۰۰" برابر "
۴۰۲۴CATCOIN$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳ ۰۰.۰۰%۰.۰۰%۲۵.۰۱%$ ۰.۰۰$ ۵۳.۳۵ K۰.۰۰ CATCOIN۱۰۰.۰۰ CATCOIN۰.۰۰" برابر "
۴۷۵۲DONA$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۰۵ ۰۱.۱۰%۰.۱۴%۲۵.۰۱%$ ۰.۰۰$ ۱۳.۷۵ K۰.۰۰ DONA۱۰۰.۰۰ DONA۰.۰۰" برابر "
۹۰۴SHIRYO$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵۷۷ ۰۰.۵۰%۴.۱۵%۱۹.۳۱%$ ۵.۶۶ M$ ۳۷۶.۲۴ K۹۸۱.۸۵ SHIRYO۱,۰۰۰.۰۰ SHIRYO۰.۰۷" برابر "
۴۴۱۶JYC$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸۱ ۰۰.۰۰%۱.۲۲%۲.۵۳%$ ۰.۰۰$ ۲۴.۸۴ K۰.۰۰ JYCبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۴۸۲۸CHH$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۱۷۱ ۰۰.۵۰%۳.۳۴%۵۳.۲۹%$ ۰.۰۰$ ۱۱.۸۲ K۰.۰۰ CHH۱۰۰.۰۰ CHH۰.۰۰" برابر "
۴۳۱۲GDOGE$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۹۹ ۰۰.۰۶%۰.۷۳%۱۳.۱۱%$ ۰.۰۰$ ۲۹.۸۵ K۰.۰۰ GDOGE۱۰۰.۰۰ GDOGE۰.۰۰" برابر "
۱۶۰۳SPORE$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۶۴۵ ۰۰.۴۰%۱.۵۵%۱۲.۱۶%$ ۵۵۹.۱۵ K$ ۴۷۴.۴۸۳۴.۰۰ SPORE۹.۰۱ SPORE۰.۰۰" برابر "
۱۸۸۴WSPP$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۸۲۴ ۰۰.۲۳%۰.۱۴%۱.۶۸%$ ۲۴۶.۳۶ K$ ۱۰۹.۷۰۱۳.۵۱ WSPP۱۳.۲۴ WSPP۰.۰۰" برابر "
۳۶۷۲KLEE$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۸۶۳ ۰۰.۷۱%۰.۳۷%۶.۲۷%$ ۰.۰۰$ ۹۷.۶۸ K۰.۰۰ KLEE۱۰۰.۰۰ KLEE۰.۰۰" برابر "
۳۵۱۶GAMINGSHIB$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۲۵۵ ۰۰.۱۸%۰.۳۹%۹.۸۱%$ ۰.۰۰$ ۱۲۹.۶۷ K۰.۰۰ GAMINGSHIB۱۰۰.۰۰ GAMINGSHIB۰.۰۰" برابر "
۱۱۵۴METAPETS$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴۵۰۳ ۰۰.۱۴%۰.۰۹%۲.۶۰%$ ۲.۳۲ M$ ۱.۷۹ K۵۱.۵۹ METAPETSبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۴۷۳۵CATPAY$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴۷۲۳ ۰۰.۶۵%۱.۳۶%۵.۸۵%$ ۰.۰۰$ ۱۴.۰۹ K۰.۰۰ CATPAY۱۰۰.۰۰ CATPAY۰.۰۰" برابر "
۴۹۰۶BABYTK$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵۴ ۰۰.۰۰%۰.۰۰%۵.۲۷%$ ۰.۰۰$ ۱۰.۴۰ K۰.۰۰ BABYTKبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۴۵۴۸LY$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵۸۱۲ ۰۰.۲۰%۱۱.۸۱%۷.۴۲%$ ۰.۰۰$ ۱۹.۲۹ K۰.۰۰ LY۹.۰۱ LY۰.۰۰" برابر "
۴۶۳۴KUSUNOKI$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶۲۳۵ ۰۴.۵۷%۵.۵۱%۴.۹۹%$ ۰.۰۰$ ۱۶.۵۹ K۰.۰۰ KUSUNOKI۸۰.۰۰ KUSUNOKI۰.۰۰" برابر "
۳۴۵۴RBIF$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۷۷۶۳ ۰۰.۱۰%۴.۵۳%۲۲.۳۶%$ ۰.۰۰$ ۱۴۹.۷۵ K۰.۰۰ RBIFبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۳۸۹۰BFLOKI$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸۳۳۸ ۰۰.۰۸%۰.۲۶%۲.۳۷%$ ۰.۰۰$ ۶۶.۲۸ K۰.۰۰ BFLOKI۱,۰۰۰.۰۰ T BFLOKI۰.۰۰" برابر "
۴۵۱۴BITGATTI$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹۸۷۱ ۰۱۰.۸۵%۸.۴۷%۱۳.۴۵%$ ۰.۰۰$ ۲۰.۸۳ K۰.۰۰ BITGATTI۱,۰۰۰.۰۰ T BITGATTI۰.۰۰" برابر "
۲۳۹۴ISLE$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹۸۹۱ ۰۰.۰۰%۰.۰۰%۰.۷۶%$ ۲۴.۷۰ K$ ۰.۰۰۲۴۹.۷۱ T ISLEبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۶۵۱INNBCL$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ ۰۰.۰۰%۰.۰۰%۰.۰۱%$ ۰.۳۶$ ۰.۰۰۳.۵۷ B INNBCL۵.۰۰ B INNBCL۰.۰۰" برابر "
۴۹۹۳XPRO$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۳۲۵ ۰۰.۹۱%۳.۳۱%۷.۰۵%$ ۰.۰۰$ ۸.۷۸ K۰.۰۰ XPRO۳۰.۰۰ XPRO۰.۰۰" برابر "
۱۰۹۱NFTART$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۱۳۹۵ ۰۰.۶۵%۴.۱۲%۶.۴۵%$ ۲.۸۸ M$ ۳۸۳.۶۴ K۲۵.۲۸ NFTART۱۰۰.۰۰ NFTART۰.۱۳" برابر "
۴۴۴۷DOGEGF$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۳۳۹۱ ۰۰.۳۶%۱.۱۱%۱۱.۲۸%$ ۰.۰۰$ ۲۳.۷۳ K۰.۰۰ DOGEGFبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۳۶۲۱SHIBKILLER$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۳۶۳۹ ۰۱.۶۸%۱.۰۵%۱۱۰.۱۱%$ ۰.۰۰$ ۱۰۷.۹۰ K۰.۰۰ SHIBKILLER۱,۰۰۰.۰۰ T SHIBKILLER۰.۰۰" برابر "
۴۹۶۸WKC$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۴۰۰۲ ۰۱.۶۲%۲۳.۸۵%۳۳.۷۸%$ ۰.۰۰$ ۹.۱۸ K۰.۰۰ WKC۱,۰۰۰.۰۰ T WKC۰.۰۰" برابر "
۴۸۳۳SFL$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۴۳۸۴ ۰۲.۷۱%۱۹.۳۸%۲۹.۴۵%$ ۰.۰۰$ ۱۱.۷۷ K۰.۰۰ SFL۱,۰۰۰.۰۰ T SFL۰.۰۰" برابر "
۳۱۰۲TEDDY V2$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۴۶۲۹ ۰۰.۸۶%۵.۷۸%۹۹,۹۹۹.۹۹%$ ۰.۰۰$ ۳۵۵.۳۲ K۰.۰۰ TEDDY V2۱.۲۹ TEDDY V2۰.۰۰" برابر "
۲۹۳۴FWC$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۵۵ ۰۰.۲۱%۱.۶۲%۹.۶۱%$ ۰.۰۰$ ۶۴۶.۹۲ K۰.۰۰ FWC۲۰۰.۰۰ FWC۰.۰۰" برابر "
۳۵۱۹BLUESPARRO$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۶۳۱ ۰۶.۱۱%۹.۵۲%۹.۶۲%$ ۰.۰۰$ ۱۲۹.۴۵ K۰.۰۰ BLUESPARRO۹.۰۱ BLUESPARRO۰.۰۰" برابر "
۴۶۴۰ZORO$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۷۳۱۷ ۰۸.۰۰%۸.۶۲%۱۴.۳۵%$ ۰.۰۰$ ۱۶.۴۰ K۰.۰۰ ZORO۱,۰۰۰.۰۰ T ZORO۰.۰۰" برابر "
۴۹۷۵$TIME$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۸۹۰۶ ۰۰.۱۰%۳.۴۲%۰.۳۰%$ ۰.۰۰$ ۹.۰۵ K۰.۰۰ $TIME۱,۰۰۰.۰۰ T $TIME۰.۰۰" برابر "
۴۱۰۴SQUIRT$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۹۷ ۰۰.۰۰%۷.۰۸%۱.۰۲%$ ۰.۰۰$ ۴۴.۴۳ K۰.۰۰ SQUIRT۱,۰۰۰.۰۰ T SQUIRT۰.۰۰" برابر "
۳۱۴۳LUFFY$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۱۹۱۷ ۰۰.۸۱%۰.۷۲%۴.۸۴%$ ۰.۰۰$ ۳۱۷.۸۳ K۰.۰۰ LUFFY۱۰۰.۰۰ LUFFY۰.۰۰" برابر "
۴۶۹۴VDORA$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۳۰۱۱ ۰۷.۵۳%۳۷.۱۳%۲۸.۸۴%$ ۰.۰۰$ ۱۴.۹۸ K۰.۰۰ VDORA۱,۰۰۰.۰۰ T VDORA۰.۰۰" برابر "
۴۸۴۷SMOON$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۵۹۲ ۰۰.۳۴%۰.۱۴%۱.۸۳%$ ۰.۰۰$ ۱۱.۵۰ K۰.۰۰ SMOON۱,۰۰۰.۰۰ T SMOON۰.۰۰" برابر "
۴۶۹۰GSKY$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۱۷۰۴ ۰۱.۱۰%۱۶.۳۱%۵۳.۶۴%$ ۰.۰۰$ ۱۵.۰۹ K۰.۰۰ GSKY۱,۰۰۰.۰۰ T GSKY۰.۰۰" برابر "
۳۴۳۵FEG$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۴۳۸۴ ۰۰.۰۸%۰.۰۶%۳.۲۴%$ ۰.۰۰$ ۱۵۴.۹۲ K۰.۰۰ FEGبی نهایت۰.۰۰" برابر "

پایین ترین قیمت ارزهای دیجیتال در بازار جهانی

ارزان ترین ارز در بازار جهانی
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعت
۴۹۸۸SHINTAMA$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰۰.۳۴%۱.۴۲%۰.۵۷%$ ۰.۰۰$ ۸.۸۴ K۰.۰۰ SHINTAMAبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۳۶۸۸SHIBDOGE$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰۱.۵۷%۱۱.۶۸%۴۲.۹۷%$ ۰.۰۰$ ۹۴.۳۵ K۰.۰۰ SHIBDOGEبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۸۰۷SHINJA$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰۰.۶۹%۲.۶۰%۴.۴۷%$ ۰.۰۰$ ۱.۲۵ M۰.۰۰ SHINJAبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۴۷۳۴TAXHAVENIN$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰۰.۱۲%۱۰.۰۴%۷.۷۰%$ ۰.۰۰$ ۱۴.۱۱ K۰.۰۰ TAXHAVENINبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۳۵۵۹BCAT$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰۲.۰۰%۹.۵۰%۴۵.۳۷%$ ۰.۰۰$ ۱۲۱.۰۳ K۰.۰۰ BCATبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۳۷۴۴HVI$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹ ۰۱.۶۲%۲۱.۰۳%۱۴.۶۳%$ ۰.۰۰$ ۸۳.۶۱ K۰.۰۰ HVIبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۶۵۲MFTU$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۷ ۰۲۳.۳۲%۳۳۲.۵۹%۲۴.۷۴%$ ۰.۰۰$ ۱۸.۲۱۱.۰۸ B MFTUبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۳۸۳۸SHOX$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴۱ ۰۲.۱۲%۳.۵۱%۱۳.۳۰%$ ۰.۰۰$ ۷۱.۳۵ K۰.۰۰ SHOX۱,۰۰۰.۰۰ SHOX۰.۰۰" برابر "
۳۷۳۵ESHIB$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۱۳ ۰۰.۱۸%۱.۶۴%۲۸.۴۲%$ ۰.۰۰$ ۸۵.۴۱ K۰.۰۰ ESHIB۴۲۰.۰۰ ESHIB۰.۰۰" برابر "
۴۱۶۸MONONOKE-I$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۵۶ ۰۱.۱۲%۲.۲۹%۳.۱۵%$ ۰.۰۰$ ۳۹.۶۶ K۰.۰۰ MONONOKE-Iبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۴۳۴۸LEOPARD$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۶۳ ۰۰.۰۰%۳.۹۳%۶.۲۴%$ ۰.۰۰$ ۲۷.۶۳ K۰.۰۰ LEOPARD۱,۰۰۰.۰۰ LEOPARD۰.۰۰" برابر "
۱۵۰۵REDPANDA$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۹۶ ۰۰.۱۵%۵.۷۰%۱۰.۸۰%$ ۷۶۲.۳۵ K$ ۱۸۹.۸۹ K۳۸۹.۵۲ REDPANDA۱,۰۰۰.۰۰ REDPANDA۰.۲۵" برابر "
۳۸۹۴LGBT$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۷۹ ۰۰.۱۰%۰.۱۲%۳.۸۴%$ ۰.۰۰$ ۶۵.۸۵ K۰.۰۰ LGBT۸۱.۰۰ LGBT۰.۰۰" برابر "
۴۰۲۴CATCOIN$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳ ۰۰.۰۰%۰.۰۰%۲۵.۰۱%$ ۰.۰۰$ ۵۳.۳۵ K۰.۰۰ CATCOIN۱۰۰.۰۰ CATCOIN۰.۰۰" برابر "
۴۷۵۲DONA$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۰۵ ۰۱.۱۰%۰.۱۴%۲۵.۰۱%$ ۰.۰۰$ ۱۳.۷۵ K۰.۰۰ DONA۱۰۰.۰۰ DONA۰.۰۰" برابر "
۹۰۴SHIRYO$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵۷۷ ۰۰.۵۰%۴.۱۵%۱۹.۳۱%$ ۵.۶۶ M$ ۳۷۶.۲۴ K۹۸۱.۸۵ SHIRYO۱,۰۰۰.۰۰ SHIRYO۰.۰۷" برابر "
۴۴۱۶JYC$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸۱ ۰۰.۰۰%۱.۲۲%۲.۵۳%$ ۰.۰۰$ ۲۴.۸۴ K۰.۰۰ JYCبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۴۸۲۸CHH$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۱۷۱ ۰۰.۵۰%۳.۳۴%۵۳.۲۹%$ ۰.۰۰$ ۱۱.۸۲ K۰.۰۰ CHH۱۰۰.۰۰ CHH۰.۰۰" برابر "
۴۳۱۲GDOGE$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۹۹ ۰۰.۰۶%۰.۷۳%۱۳.۱۱%$ ۰.۰۰$ ۲۹.۸۵ K۰.۰۰ GDOGE۱۰۰.۰۰ GDOGE۰.۰۰" برابر "
۱۶۰۳SPORE$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۶۴۵ ۰۰.۴۰%۱.۵۵%۱۲.۱۶%$ ۵۵۹.۱۵ K$ ۴۷۴.۴۸۳۴.۰۰ SPORE۹.۰۱ SPORE۰.۰۰" برابر "
۱۸۸۴WSPP$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۸۲۴ ۰۰.۲۳%۰.۱۴%۱.۶۸%$ ۲۴۶.۳۶ K$ ۱۰۹.۷۰۱۳.۵۱ WSPP۱۳.۲۴ WSPP۰.۰۰" برابر "
۳۶۷۲KLEE$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۸۶۳ ۰۰.۷۱%۰.۳۷%۶.۲۷%$ ۰.۰۰$ ۹۷.۶۸ K۰.۰۰ KLEE۱۰۰.۰۰ KLEE۰.۰۰" برابر "
۳۵۱۶GAMINGSHIB$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۲۵۵ ۰۰.۱۸%۰.۳۹%۹.۸۱%$ ۰.۰۰$ ۱۲۹.۶۷ K۰.۰۰ GAMINGSHIB۱۰۰.۰۰ GAMINGSHIB۰.۰۰" برابر "
۱۱۵۴METAPETS$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴۵۰۳ ۰۰.۱۴%۰.۰۹%۲.۶۰%$ ۲.۳۲ M$ ۱.۷۹ K۵۱.۵۹ METAPETSبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۴۷۳۵CATPAY$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴۷۲۳ ۰۰.۶۵%۱.۳۶%۵.۸۵%$ ۰.۰۰$ ۱۴.۰۹ K۰.۰۰ CATPAY۱۰۰.۰۰ CATPAY۰.۰۰" برابر "
۴۹۰۶BABYTK$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵۴ ۰۰.۰۰%۰.۰۰%۵.۲۷%$ ۰.۰۰$ ۱۰.۴۰ K۰.۰۰ BABYTKبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۴۵۴۸LY$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵۸۱۲ ۰۰.۲۰%۱۱.۸۱%۷.۴۲%$ ۰.۰۰$ ۱۹.۲۹ K۰.۰۰ LY۹.۰۱ LY۰.۰۰" برابر "
۴۶۳۴KUSUNOKI$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶۲۳۵ ۰۴.۵۷%۵.۵۱%۴.۹۹%$ ۰.۰۰$ ۱۶.۵۹ K۰.۰۰ KUSUNOKI۸۰.۰۰ KUSUNOKI۰.۰۰" برابر "
۳۴۵۴RBIF$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۷۷۶۳ ۰۰.۱۰%۴.۵۳%۲۲.۳۶%$ ۰.۰۰$ ۱۴۹.۷۵ K۰.۰۰ RBIFبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۳۸۹۰BFLOKI$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸۳۳۸ ۰۰.۰۸%۰.۲۶%۲.۳۷%$ ۰.۰۰$ ۶۶.۲۸ K۰.۰۰ BFLOKI۱,۰۰۰.۰۰ T BFLOKI۰.۰۰" برابر "
۴۵۱۴BITGATTI$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹۸۷۱ ۰۱۰.۸۵%۸.۴۷%۱۳.۴۵%$ ۰.۰۰$ ۲۰.۸۳ K۰.۰۰ BITGATTI۱,۰۰۰.۰۰ T BITGATTI۰.۰۰" برابر "
۲۳۹۴ISLE$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹۸۹۱ ۰۰.۰۰%۰.۰۰%۰.۷۶%$ ۲۴.۷۰ K$ ۰.۰۰۲۴۹.۷۱ T ISLEبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۶۵۱INNBCL$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ ۰۰.۰۰%۰.۰۰%۰.۰۱%$ ۰.۳۶$ ۰.۰۰۳.۵۷ B INNBCL۵.۰۰ B INNBCL۰.۰۰" برابر "
۴۹۹۳XPRO$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۳۲۵ ۰۰.۹۱%۳.۳۱%۷.۰۵%$ ۰.۰۰$ ۸.۷۸ K۰.۰۰ XPRO۳۰.۰۰ XPRO۰.۰۰" برابر "
۱۰۹۱NFTART$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۱۳۹۵ ۰۰.۶۵%۴.۱۲%۶.۴۵%$ ۲.۸۸ M$ ۳۸۳.۶۴ K۲۵.۲۸ NFTART۱۰۰.۰۰ NFTART۰.۱۳" برابر "
۴۴۴۷DOGEGF$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۳۳۹۱ ۰۰.۳۶%۱.۱۱%۱۱.۲۸%$ ۰.۰۰$ ۲۳.۷۳ K۰.۰۰ DOGEGFبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۳۶۲۱SHIBKILLER$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۳۶۳۹ ۰۱.۶۸%۱.۰۵%۱۱۰.۱۱%$ ۰.۰۰$ ۱۰۷.۹۰ K۰.۰۰ SHIBKILLER۱,۰۰۰.۰۰ T SHIBKILLER۰.۰۰" برابر "
۴۹۶۸WKC$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۴۰۰۲ ۰۱.۶۲%۲۳.۸۵%۳۳.۷۸%$ ۰.۰۰$ ۹.۱۸ K۰.۰۰ WKC۱,۰۰۰.۰۰ T WKC۰.۰۰" برابر "
۴۸۳۳SFL$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۴۳۸۴ ۰۲.۷۱%۱۹.۳۸%۲۹.۴۵%$ ۰.۰۰$ ۱۱.۷۷ K۰.۰۰ SFL۱,۰۰۰.۰۰ T SFL۰.۰۰" برابر "
۳۱۰۲TEDDY V2$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۴۶۲۹ ۰۰.۸۶%۵.۷۸%۹۹,۹۹۹.۹۹%$ ۰.۰۰$ ۳۵۵.۳۲ K۰.۰۰ TEDDY V2۱.۲۹ TEDDY V2۰.۰۰" برابر "
۲۹۳۴FWC$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۵۵ ۰۰.۲۱%۱.۶۲%۹.۶۱%$ ۰.۰۰$ ۶۴۶.۹۲ K۰.۰۰ FWC۲۰۰.۰۰ FWC۰.۰۰" برابر "
۳۵۱۹BLUESPARRO$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۶۳۱ ۰۶.۱۱%۹.۵۲%۹.۶۲%$ ۰.۰۰$ ۱۲۹.۴۵ K۰.۰۰ BLUESPARRO۹.۰۱ BLUESPARRO۰.۰۰" برابر "
۴۶۴۰ZORO$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۷۳۱۷ ۰۸.۰۰%۸.۶۲%۱۴.۳۵%$ ۰.۰۰$ ۱۶.۴۰ K۰.۰۰ ZORO۱,۰۰۰.۰۰ T ZORO۰.۰۰" برابر "
۴۹۷۵$TIME$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۸۹۰۶ ۰۰.۱۰%۳.۴۲%۰.۳۰%$ ۰.۰۰$ ۹.۰۵ K۰.۰۰ $TIME۱,۰۰۰.۰۰ T $TIME۰.۰۰" برابر "
۴۱۰۴SQUIRT$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۹۷ ۰۰.۰۰%۷.۰۸%۱.۰۲%$ ۰.۰۰$ ۴۴.۴۳ K۰.۰۰ SQUIRT۱,۰۰۰.۰۰ T SQUIRT۰.۰۰" برابر "
۳۱۴۳LUFFY$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۱۹۱۷ ۰۰.۸۱%۰.۷۲%۴.۸۴%$ ۰.۰۰$ ۳۱۷.۸۳ K۰.۰۰ LUFFY۱۰۰.۰۰ LUFFY۰.۰۰" برابر "
۴۶۹۴VDORA$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۳۰۱۱ ۰۷.۵۳%۳۷.۱۳%۲۸.۸۴%$ ۰.۰۰$ ۱۴.۹۸ K۰.۰۰ VDORA۱,۰۰۰.۰۰ T VDORA۰.۰۰" برابر "
۴۸۴۷SMOON$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۵۹۲ ۰۰.۳۴%۰.۱۴%۱.۸۳%$ ۰.۰۰$ ۱۱.۵۰ K۰.۰۰ SMOON۱,۰۰۰.۰۰ T SMOON۰.۰۰" برابر "
۴۶۹۰GSKY$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۱۷۰۴ ۰۱.۱۰%۱۶.۳۱%۵۳.۶۴%$ ۰.۰۰$ ۱۵.۰۹ K۰.۰۰ GSKY۱,۰۰۰.۰۰ T GSKY۰.۰۰" برابر "
۳۴۳۵FEG$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۴۳۸۴ ۰۰.۰۸%۰.۰۶%۳.۲۴%$ ۰.۰۰$ ۱۵۴.۹۲ K۰.۰۰ FEGبی نهایت۰.۰۰" برابر "