ارزانترین ارزهای دیجیتال
ارزانترین ارزهای دیجیتال

ارزانترین ارزهای دیجیتال | ۱۰۰ ارز برتر

ارزان ترین ارز در بازار جهانی | ۱۰۰ ارز برتر
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعت
۵۸BTT$ ۰.۰۰۰۰۰۰۷۶۳۳۲۲۰۴ ۰۰.۱۳%۴.۴۳%۲.۷۲%$ ۷۱۷.۵۶ M$ ۲۴.۱۳ M۹۴۰.۰۵ T BTTبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۱۴SHIB$ ۰.۰۰۰۰۱۱ ۰۰.۵۷%۳.۴۷%۳.۸۱%$ ۶.۰۰ B$ ۲۵۹.۰۷ M۵۴۹.۰۶ T SHIBبی نهایت۰.۰۴" برابر "
۵۶XEC$ ۰.۰۰۰۰۴ ۱۰.۹۳%۳.۰۹%۳.۶۵%$ ۷۶۹.۰۴ M$ ۲۰.۵۶ M۱۹.۱۸ T XEC۲۱.۰۰ T XEC۰.۰۳" برابر "
۳۳LUNC$ ۰.۰۰۰۲۶۷ ۹۱.۸۳%۳.۱۲%۶.۹۱%$ ۱.۶۴ B$ ۶۸۰.۲۷ M۶.۱۵ T LUNCبی نهایت۰.۴۱" برابر "
۹۷HOT$ ۰.۰۰۲۰۰۳ ۶۵۰.۷۱%۴.۰۲%۰.۲۸%$ ۳۴۷.۱۵ M$ ۲۴.۱۵ M۱۷۳.۳۴ B HOTبی نهایت۰.۰۷" برابر "
۹۶RSR$ ۰.۰۰۸۲۷۵ ۲۷۰۰.۷۱%۱۰.۵۷%۵۴.۱۳%$ ۳۵۰.۰۶ M$ ۱۰۷.۶۷ M۴۲.۳۰ B RSR۱۰۰.۰۰ B RSR۰.۳۱" برابر "
۳۵VET$ ۰.۰۲۲۲۸۸ ۷۲۷۱.۰۶%۵.۶۱%۰.۵۶%$ ۱.۶۲ B$ ۶۸.۴۸ M۷۲.۵۱ B VET۸۶.۷۱ B VET۰.۰۴" برابر "
۸۹XDC$ ۰.۰۲۹۹۱۲ ۹۷۵۰.۴۰%۲.۱۱%۱۲.۴۵%$ ۳۶۸.۰۶ M$ ۲.۹۰ M۱۲.۳۱ B XDCبی نهایت۰.۰۱" برابر "
۸۴ZIL$ ۰.۰۳۰۷۹۹ ۱,۰۰۴۰.۷۶%۵.۰۲%۲.۰۶%$ ۴۱۱.۰۴ M$ ۵۱.۳۳ M۱۳.۳۵ B ZIL۲۱.۰۰ B ZIL۰.۱۲" برابر "
۱۰۰USTC$ ۰.۰۳۲۰۳۵ ۱,۰۴۵۶.۴۶%۰.۸۱%۷.۲۵%$ ۳۱۴.۴۶ M$ ۷۴.۲۰ M۹.۸۲ B USTCبی نهایت۰.۲۴" برابر "
۸۳RVN$ ۰.۰۳۵۲۴ ۱,۱۴۹۱.۰۸%۷.۳۴%۱۰.۹۲%$ ۴۱۲.۸۰ M$ ۴۲.۵۵ M۱۱.۷۱ B RVN۲۱.۰۰ B RVN۰.۱۰" برابر "
۹۲XEM$ ۰.۰۳۹۵۲۶ ۱,۲۸۹۰.۶۹%۳.۸۳%۰.۹۰%$ ۳۵۵.۷۳ M$ ۱۱.۲۱ M۹.۰۰ B XEM۹.۰۰ B XEM۰.۰۳" برابر "
۴۰HBAR$ ۰.۰۵۷۵۹۷ ۱,۸۷۸۰.۸۸%۵.۱۱%۰.۰۲%$ ۱.۳۲ B$ ۴۴.۳۳ M۲۲.۹۷ B HBAR۵۰.۰۰ B HBAR۰.۰۳" برابر "
۱۵TRX$ ۰.۰۵۸۷۱۵ ۱,۹۱۵۰.۳۵%۲.۷۳%۱.۴۸%$ ۵.۴۲ B$ ۳۵۷.۷۵ M۹۲.۳۵ B TRXبی نهایت۰.۰۷" برابر "
۱۰DOGE$ ۰.۰۵۹۵۹۹ ۱,۹۴۴۰.۲۱%۴.۰۲%۱.۶۴%$ ۷.۹۱ B$ ۳۳۰.۰۹ M۱۳۲.۶۷ B DOGEبی نهایت۰.۰۴" برابر "
۵۹GRT$ ۰.۰۹۸۲۳۳ ۳,۲۰۳۰.۸۹%۵.۵۲%۱.۲۸%$ ۶۷۷.۸۱ M$ ۳۱.۵۵ M۶.۹۰ B GRT۱۰.۰۶ B GRT۰.۰۵" برابر "
۲۷XLM$ ۰.۱۰۷۸۸۹ ۳,۵۱۸۰.۵۰%۶.۰۵%۵.۸۰%$ ۲.۷۵ B$ ۱۶۹.۳۲ M۲۵.۴۷ B XLM۵۰.۰۰ B XLM۰.۰۶" برابر "
۲۶CRO$ ۰.۱۰۹۵۷۷ ۳,۵۷۳۱.۱۸%۶.۱۵%۵.۶۱%$ ۲.۷۷ B$ ۳۶.۷۲ M۲۵.۲۶ B CRO۳۰.۲۶ B CRO۰.۰۱" برابر "
۶۴KLAY$ ۰.۱۹۶۳۷۴ ۶,۴۰۴۰.۲۲%۴.۸۵%۱.۴۸%$ ۶۰۰.۲۳ M$ ۴۳.۳۱ M۳.۰۶ B KLAYبی نهایت۰.۰۷" برابر "
۶۷FTM$ ۰.۲۲۳۷۹۵ ۷,۲۹۸۱.۰۴%۴.۶۱%۰.۵۲%$ ۵۶۹.۵۶ M$ ۱۰۹.۲۸ M۲.۵۵ B FTM۳.۱۸ B FTM۰.۱۹" برابر "
۳۹CHZ$ ۰.۲۳۶۶۴۶ ۷,۷۱۷۱.۶۹%۹.۷۳%۴.۹۰%$ ۱.۴۲ B$ ۵۱۶.۲۰ M۶.۰۰ B CHZ۸.۸۹ B CHZ۰.۳۶" برابر "
۸۶LRC$ ۰.۲۹۱۷۴۱ ۹,۵۱۴۱.۰۷%۵.۰۷%۱.۳۰%$ ۳۸۸.۰۵ M$ ۴۶.۸۲ M۱.۳۳ B LRC۱.۳۷ B LRC۰.۱۲" برابر "
۷۷BAT$ ۰.۲۹۳۶۶۸ ۹,۵۷۷۰.۹۲%۵.۰۲%۰.۶۲%$ ۴۳۹.۲۳ M$ ۳۹.۴۱ M۱.۵۰ B BAT۱.۵۰ B BAT۰.۰۹" برابر "
۵۴MIOTA$ ۰.۳۰۵۳۴۴ ۹,۹۵۷۱.۴۸%۵.۰۴%۱۸.۱۵%$ ۸۴۸.۷۱ M$ ۴۲.۵۴ M۲.۷۸ B MIOTA۲.۷۸ B MIOTA۰.۰۵" برابر "
۷۸STX$ ۰.۳۲۱۷۹۳ ۱۰,۴۹۴۱.۵۱%۳.۶۱%۲.۴۳%$ ۴۳۰.۰۳ M$ ۱۴.۴۷ M۱.۳۴ B STX۱.۸۲ B STX۰.۰۳" برابر "
۲۹ALGO$ ۰.۳۳۸۱۶۹ ۱۱,۰۲۸۰.۸۱%۸.۱۰%۵.۸۹%$ ۲.۳۴ B$ ۲۰۷.۶۳ M۶.۹۳ B ALGO۱۰.۰۰ B ALGO۰.۰۹" برابر "
۶XRP$ ۰.۴۲۷۲۳ ۱۳,۹۳۲۱.۶۴%۹.۸۲%۵.۷۴%$ ۲۱.۳۲ B$ ۲.۹۳ B۴۹.۹۰ B XRP۱۰۰.۰۰ B XRP۰.۱۴" برابر "
۸ADA$ ۰.۴۳۰۷۵۱ ۱۴,۰۴۷۰.۷۶%۵.۷۸%۴.۳۳%$ ۱۴.۷۵ B$ ۶۸۱.۸۲ M۳۴.۲۴ B ADA۴۵.۰۰ B ADA۰.۰۵" برابر "
۷۴ENJ$ ۰.۴۵۱۸۴۸ ۱۴,۷۳۵۰.۹۱%۵.۳۶%۳.۴۹%$ ۴۵۱.۸۵ M$ ۴۶.۵۱ M۱,۰۰۰.۰۰ M ENJ۱,۰۰۰.۰۰ M ENJ۰.۱۰" برابر "
۸۵MINA$ ۰.۵۷۸۸۱۶ ۱۸,۸۷۵۰.۲۶%۴.۷۵%۰.۸۲%$ ۳۹۹.۱۱ M$ ۱۸.۱۸ M۶۸۹.۵۳ M MINAبی نهایت۰.۰۵" برابر "
۹۸۱INCH$ ۰.۵۸۱۶۲۷ ۱۸,۹۶۷۰.۶۷%۸.۰۴%۰.۶۶%$ ۳۳۹.۹۶ M$ ۴۵.۴۸ M۵۸۴.۴۹ M 1INCHبی نهایت۰.۱۳" برابر "
۴۲MANA$ ۰.۶۸۷۵۴ ۲۲,۴۲۱۰.۹۴%۳.۹۵%۲.۱۶%$ ۱.۲۸ B$ ۱۳۷.۷۰ M۱.۸۶ B MANAبی نهایت۰.۱۱" برابر "
۸۰GMT$ ۰.۶۹۱۷۷۷ ۲۲,۵۵۹۰.۱۷%۱.۱۴%۱۳.۰۷%$ ۴۱۵.۰۷ M$ ۳۶۶.۷۱ M۶۰۰.۰۰ M GMT۶.۰۰ B GMT۰.۸۸" برابر "
۱۳MATIC$ ۰.۷۲۹۸۵۳ ۲۳,۸۰۱۰.۸۱%۵.۷۳%۰.۲۸%$ ۶.۳۷ B$ ۴۴۳.۱۷ M۸.۷۳ B MATIC۱۰.۰۰ B MATIC۰.۰۷" برابر "
۹۳CELO$ ۰.۷۶۶۷۸۳ ۲۵,۰۰۵۰.۷۷%۴.۱۵%۱.۱۸%$ ۳۵۴.۵۰ M$ ۱۳.۷۸ M۴۶۲.۳۲ M CELO۱,۰۰۰.۰۰ M CELO۰.۰۴" برابر "
۴۳SAND$ ۰.۸۳۱۰۷۱ ۲۷,۱۰۱۱.۲۳%۵.۴۲%۱.۳۷%$ ۱.۲۵ B$ ۲۰۶.۹۸ M۱.۵۰ B SAND۳.۰۰ B SAND۰.۱۷" برابر "
۷۱NEXO$ ۰.۸۸۰۸۳۱ ۲۸,۷۲۴۱.۱۶%۵.۵۸%۱.۵۰%$ ۴۹۳.۲۷ M$ ۱۲.۲۶ M۵۶۰.۰۰ M NEXO۱,۰۰۰.۰۰ M NEXO۰.۰۲" برابر "
۷۳CRV$ ۰.۸۸۱۳۰۱ ۲۸,۷۳۹۰.۹۵%۸.۱۸%۵.۲۶%$ ۴۶۸.۴۸ M$ ۷۳.۵۵ M۵۳۱.۵۸ M CRV۳.۳۰ B CRV۰.۱۶" برابر "
۸۸TWT$ ۰.۸۹۷۹۹۳ ۲۹,۲۸۴۰.۶۰%۳.۳۵%۰.۳۶%$ ۳۷۴.۱۵ M$ ۷.۶۵ M۴۱۶.۶۵ M TWT۱,۰۰۰.۰۰ M TWT۰.۰۲" برابر "
۶۳USDN$ ۰.۹۵۹۳۵۳ ۳۱,۲۸۴۰.۶۵%۱.۰۷%۲.۷۶%$ ۶۵۲.۶۲ M$ ۲.۲۵ M۶۸۰.۲۷ M USDNبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۸۲FEI$ ۰.۹۷۳۸۲۳ ۳۱,۷۵۶۰.۷۷%۲.۱۷%۲.۴۶%$ ۴۱۳.۸۷ M$ ۱.۷۰ M۴۲۵.۰۰ M FEIبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۵۰USDP$ ۰.۹۹۹۱۸ ۳۲,۵۸۳۰.۱۲%۰.۱۰%۰.۲۹%$ ۹۴۴.۸۷ M$ ۸۱.۳۹ M۹۴۵.۶۴ M USDPبی نهایت۰.۰۹" برابر "
۱۲DAI$ ۰.۹۹۹۸۸۴ ۳۲,۶۰۶۰.۰۷%۰.۰۱%۰.۰۲%$ ۶.۹۰ B$ ۳۴۶.۸۵ M۶.۹۰ B DAIبی نهایت۰.۰۵" برابر "
۳USDT$ ۰.۹۹۹۹۵۴ ۳۲,۶۰۹۰.۰۰%۰.۰۱%۰.۰۱%$ ۶۷.۹۵ B$ ۶۹.۹۹ B۶۷.۹۶ B USDTبی نهایت۱.۰۳" برابر "
۵۷USDD$ ۱.۰۰ ۳۲,۶۱۱۰.۰۳%۰.۰۱%۰.۱۱%$ ۷۳۸.۲۷ M$ ۷۳.۶۹ M۷۳۸.۲۵ M USDDبی نهایت۰.۱۰" برابر "
۴USDC$ ۱.۰۰ ۳۲,۶۱۵۰.۰۱%۰.۰۱%۰.۰۱%$ ۴۹.۱۲ B$ ۴.۸۶ B۴۹.۱۱ B USDCبی نهایت۰.۱۰" برابر "
۷BUSD$ ۱.۰۰ ۳۲,۶۱۹۰.۰۲%۰.۰۱%۰.۰۴%$ ۲۱.۰۵ B$ ۹.۹۳ B۲۱.۰۴ B BUSDبی نهایت۰.۴۷" برابر "
۴۸TUSD$ ۱.۰۰ ۳۲,۶۳۷۰.۱۲%۰.۰۹%۰.۰۹%$ ۱.۰۲ B$ ۸۷.۳۶ M۱.۰۲ B TUSDبی نهایت۰.۰۹" برابر "
۴۶THETA$ ۱.۰۸ ۳۵,۲۱۰۰.۶۸%۵.۴۴%۴.۴۳%$ ۱.۰۸ B$ ۴۳.۲۶ M۱,۰۰۰.۰۰ M THETA۱,۰۰۰.۰۰ M THETA۰.۰۴" برابر "
۴۴EOS$ ۱.۱۲ ۳۶,۶۶۱۰.۷۴%۶.۸۶%۱۳.۶۱%$ ۱.۱۳ B$ ۲۳۲.۷۲ M۱.۰۰ B EOSبی نهایت۰.۲۱" برابر "

ارزانترین ارزهای دیجیتال | ۱۰۰ ارز برتر

ارزان ترین ارز در بازار جهانی | ۱۰۰ ارز برتر
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعت
۵۸BTT$ ۰.۰۰۰۰۰۰۷۶۳۳۲۲۰۴ ۰۰.۱۳%۴.۴۳%۲.۷۲%$ ۷۱۷.۵۶ M$ ۲۴.۱۳ M۹۴۰.۰۵ T BTTبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۱۴SHIB$ ۰.۰۰۰۰۱۱ ۰۰.۵۷%۳.۴۷%۳.۸۱%$ ۶.۰۰ B$ ۲۵۹.۰۷ M۵۴۹.۰۶ T SHIBبی نهایت۰.۰۴" برابر "
۵۶XEC$ ۰.۰۰۰۰۴ ۱۰.۹۳%۳.۰۹%۳.۶۵%$ ۷۶۹.۰۴ M$ ۲۰.۵۶ M۱۹.۱۸ T XEC۲۱.۰۰ T XEC۰.۰۳" برابر "
۳۳LUNC$ ۰.۰۰۰۲۶۷ ۹۱.۸۳%۳.۱۲%۶.۹۱%$ ۱.۶۴ B$ ۶۸۰.۲۷ M۶.۱۵ T LUNCبی نهایت۰.۴۱" برابر "
۹۷HOT$ ۰.۰۰۲۰۰۳ ۶۵۰.۷۱%۴.۰۲%۰.۲۸%$ ۳۴۷.۱۵ M$ ۲۴.۱۵ M۱۷۳.۳۴ B HOTبی نهایت۰.۰۷" برابر "
۹۶RSR$ ۰.۰۰۸۲۷۵ ۲۷۰۰.۷۱%۱۰.۵۷%۵۴.۱۳%$ ۳۵۰.۰۶ M$ ۱۰۷.۶۷ M۴۲.۳۰ B RSR۱۰۰.۰۰ B RSR۰.۳۱" برابر "
۳۵VET$ ۰.۰۲۲۲۸۸ ۷۲۷۱.۰۶%۵.۶۱%۰.۵۶%$ ۱.۶۲ B$ ۶۸.۴۸ M۷۲.۵۱ B VET۸۶.۷۱ B VET۰.۰۴" برابر "
۸۹XDC$ ۰.۰۲۹۹۱۲ ۹۷۵۰.۴۰%۲.۱۱%۱۲.۴۵%$ ۳۶۸.۰۶ M$ ۲.۹۰ M۱۲.۳۱ B XDCبی نهایت۰.۰۱" برابر "
۸۴ZIL$ ۰.۰۳۰۷۹۹ ۱,۰۰۴۰.۷۶%۵.۰۲%۲.۰۶%$ ۴۱۱.۰۴ M$ ۵۱.۳۳ M۱۳.۳۵ B ZIL۲۱.۰۰ B ZIL۰.۱۲" برابر "
۱۰۰USTC$ ۰.۰۳۲۰۳۵ ۱,۰۴۵۶.۴۶%۰.۸۱%۷.۲۵%$ ۳۱۴.۴۶ M$ ۷۴.۲۰ M۹.۸۲ B USTCبی نهایت۰.۲۴" برابر "
۸۳RVN$ ۰.۰۳۵۲۴ ۱,۱۴۹۱.۰۸%۷.۳۴%۱۰.۹۲%$ ۴۱۲.۸۰ M$ ۴۲.۵۵ M۱۱.۷۱ B RVN۲۱.۰۰ B RVN۰.۱۰" برابر "
۹۲XEM$ ۰.۰۳۹۵۲۶ ۱,۲۸۹۰.۶۹%۳.۸۳%۰.۹۰%$ ۳۵۵.۷۳ M$ ۱۱.۲۱ M۹.۰۰ B XEM۹.۰۰ B XEM۰.۰۳" برابر "
۴۰HBAR$ ۰.۰۵۷۵۹۷ ۱,۸۷۸۰.۸۸%۵.۱۱%۰.۰۲%$ ۱.۳۲ B$ ۴۴.۳۳ M۲۲.۹۷ B HBAR۵۰.۰۰ B HBAR۰.۰۳" برابر "
۱۵TRX$ ۰.۰۵۸۷۱۵ ۱,۹۱۵۰.۳۵%۲.۷۳%۱.۴۸%$ ۵.۴۲ B$ ۳۵۷.۷۵ M۹۲.۳۵ B TRXبی نهایت۰.۰۷" برابر "
۱۰DOGE$ ۰.۰۵۹۵۹۹ ۱,۹۴۴۰.۲۱%۴.۰۲%۱.۶۴%$ ۷.۹۱ B$ ۳۳۰.۰۹ M۱۳۲.۶۷ B DOGEبی نهایت۰.۰۴" برابر "
۵۹GRT$ ۰.۰۹۸۲۳۳ ۳,۲۰۳۰.۸۹%۵.۵۲%۱.۲۸%$ ۶۷۷.۸۱ M$ ۳۱.۵۵ M۶.۹۰ B GRT۱۰.۰۶ B GRT۰.۰۵" برابر "
۲۷XLM$ ۰.۱۰۷۸۸۹ ۳,۵۱۸۰.۵۰%۶.۰۵%۵.۸۰%$ ۲.۷۵ B$ ۱۶۹.۳۲ M۲۵.۴۷ B XLM۵۰.۰۰ B XLM۰.۰۶" برابر "
۲۶CRO$ ۰.۱۰۹۵۷۷ ۳,۵۷۳۱.۱۸%۶.۱۵%۵.۶۱%$ ۲.۷۷ B$ ۳۶.۷۲ M۲۵.۲۶ B CRO۳۰.۲۶ B CRO۰.۰۱" برابر "
۶۴KLAY$ ۰.۱۹۶۳۷۴ ۶,۴۰۴۰.۲۲%۴.۸۵%۱.۴۸%$ ۶۰۰.۲۳ M$ ۴۳.۳۱ M۳.۰۶ B KLAYبی نهایت۰.۰۷" برابر "
۶۷FTM$ ۰.۲۲۳۷۹۵ ۷,۲۹۸۱.۰۴%۴.۶۱%۰.۵۲%$ ۵۶۹.۵۶ M$ ۱۰۹.۲۸ M۲.۵۵ B FTM۳.۱۸ B FTM۰.۱۹" برابر "
۳۹CHZ$ ۰.۲۳۶۶۴۶ ۷,۷۱۷۱.۶۹%۹.۷۳%۴.۹۰%$ ۱.۴۲ B$ ۵۱۶.۲۰ M۶.۰۰ B CHZ۸.۸۹ B CHZ۰.۳۶" برابر "
۸۶LRC$ ۰.۲۹۱۷۴۱ ۹,۵۱۴۱.۰۷%۵.۰۷%۱.۳۰%$ ۳۸۸.۰۵ M$ ۴۶.۸۲ M۱.۳۳ B LRC۱.۳۷ B LRC۰.۱۲" برابر "
۷۷BAT$ ۰.۲۹۳۶۶۸ ۹,۵۷۷۰.۹۲%۵.۰۲%۰.۶۲%$ ۴۳۹.۲۳ M$ ۳۹.۴۱ M۱.۵۰ B BAT۱.۵۰ B BAT۰.۰۹" برابر "
۵۴MIOTA$ ۰.۳۰۵۳۴۴ ۹,۹۵۷۱.۴۸%۵.۰۴%۱۸.۱۵%$ ۸۴۸.۷۱ M$ ۴۲.۵۴ M۲.۷۸ B MIOTA۲.۷۸ B MIOTA۰.۰۵" برابر "
۷۸STX$ ۰.۳۲۱۷۹۳ ۱۰,۴۹۴۱.۵۱%۳.۶۱%۲.۴۳%$ ۴۳۰.۰۳ M$ ۱۴.۴۷ M۱.۳۴ B STX۱.۸۲ B STX۰.۰۳" برابر "
۲۹ALGO$ ۰.۳۳۸۱۶۹ ۱۱,۰۲۸۰.۸۱%۸.۱۰%۵.۸۹%$ ۲.۳۴ B$ ۲۰۷.۶۳ M۶.۹۳ B ALGO۱۰.۰۰ B ALGO۰.۰۹" برابر "
۶XRP$ ۰.۴۲۷۲۳ ۱۳,۹۳۲۱.۶۴%۹.۸۲%۵.۷۴%$ ۲۱.۳۲ B$ ۲.۹۳ B۴۹.۹۰ B XRP۱۰۰.۰۰ B XRP۰.۱۴" برابر "
۸ADA$ ۰.۴۳۰۷۵۱ ۱۴,۰۴۷۰.۷۶%۵.۷۸%۴.۳۳%$ ۱۴.۷۵ B$ ۶۸۱.۸۲ M۳۴.۲۴ B ADA۴۵.۰۰ B ADA۰.۰۵" برابر "
۷۴ENJ$ ۰.۴۵۱۸۴۸ ۱۴,۷۳۵۰.۹۱%۵.۳۶%۳.۴۹%$ ۴۵۱.۸۵ M$ ۴۶.۵۱ M۱,۰۰۰.۰۰ M ENJ۱,۰۰۰.۰۰ M ENJ۰.۱۰" برابر "
۸۵MINA$ ۰.۵۷۸۸۱۶ ۱۸,۸۷۵۰.۲۶%۴.۷۵%۰.۸۲%$ ۳۹۹.۱۱ M$ ۱۸.۱۸ M۶۸۹.۵۳ M MINAبی نهایت۰.۰۵" برابر "
۹۸۱INCH$ ۰.۵۸۱۶۲۷ ۱۸,۹۶۷۰.۶۷%۸.۰۴%۰.۶۶%$ ۳۳۹.۹۶ M$ ۴۵.۴۸ M۵۸۴.۴۹ M 1INCHبی نهایت۰.۱۳" برابر "
۴۲MANA$ ۰.۶۸۷۵۴ ۲۲,۴۲۱۰.۹۴%۳.۹۵%۲.۱۶%$ ۱.۲۸ B$ ۱۳۷.۷۰ M۱.۸۶ B MANAبی نهایت۰.۱۱" برابر "
۸۰GMT$ ۰.۶۹۱۷۷۷ ۲۲,۵۵۹۰.۱۷%۱.۱۴%۱۳.۰۷%$ ۴۱۵.۰۷ M$ ۳۶۶.۷۱ M۶۰۰.۰۰ M GMT۶.۰۰ B GMT۰.۸۸" برابر "
۱۳MATIC$ ۰.۷۲۹۸۵۳ ۲۳,۸۰۱۰.۸۱%۵.۷۳%۰.۲۸%$ ۶.۳۷ B$ ۴۴۳.۱۷ M۸.۷۳ B MATIC۱۰.۰۰ B MATIC۰.۰۷" برابر "
۹۳CELO$ ۰.۷۶۶۷۸۳ ۲۵,۰۰۵۰.۷۷%۴.۱۵%۱.۱۸%$ ۳۵۴.۵۰ M$ ۱۳.۷۸ M۴۶۲.۳۲ M CELO۱,۰۰۰.۰۰ M CELO۰.۰۴" برابر "
۴۳SAND$ ۰.۸۳۱۰۷۱ ۲۷,۱۰۱۱.۲۳%۵.۴۲%۱.۳۷%$ ۱.۲۵ B$ ۲۰۶.۹۸ M۱.۵۰ B SAND۳.۰۰ B SAND۰.۱۷" برابر "
۷۱NEXO$ ۰.۸۸۰۸۳۱ ۲۸,۷۲۴۱.۱۶%۵.۵۸%۱.۵۰%$ ۴۹۳.۲۷ M$ ۱۲.۲۶ M۵۶۰.۰۰ M NEXO۱,۰۰۰.۰۰ M NEXO۰.۰۲" برابر "
۷۳CRV$ ۰.۸۸۱۳۰۱ ۲۸,۷۳۹۰.۹۵%۸.۱۸%۵.۲۶%$ ۴۶۸.۴۸ M$ ۷۳.۵۵ M۵۳۱.۵۸ M CRV۳.۳۰ B CRV۰.۱۶" برابر "
۸۸TWT$ ۰.۸۹۷۹۹۳ ۲۹,۲۸۴۰.۶۰%۳.۳۵%۰.۳۶%$ ۳۷۴.۱۵ M$ ۷.۶۵ M۴۱۶.۶۵ M TWT۱,۰۰۰.۰۰ M TWT۰.۰۲" برابر "
۶۳USDN$ ۰.۹۵۹۳۵۳ ۳۱,۲۸۴۰.۶۵%۱.۰۷%۲.۷۶%$ ۶۵۲.۶۲ M$ ۲.۲۵ M۶۸۰.۲۷ M USDNبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۸۲FEI$ ۰.۹۷۳۸۲۳ ۳۱,۷۵۶۰.۷۷%۲.۱۷%۲.۴۶%$ ۴۱۳.۸۷ M$ ۱.۷۰ M۴۲۵.۰۰ M FEIبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۵۰USDP$ ۰.۹۹۹۱۸ ۳۲,۵۸۳۰.۱۲%۰.۱۰%۰.۲۹%$ ۹۴۴.۸۷ M$ ۸۱.۳۹ M۹۴۵.۶۴ M USDPبی نهایت۰.۰۹" برابر "
۱۲DAI$ ۰.۹۹۹۸۸۴ ۳۲,۶۰۶۰.۰۷%۰.۰۱%۰.۰۲%$ ۶.۹۰ B$ ۳۴۶.۸۵ M۶.۹۰ B DAIبی نهایت۰.۰۵" برابر "
۳USDT$ ۰.۹۹۹۹۵۴ ۳۲,۶۰۹۰.۰۰%۰.۰۱%۰.۰۱%$ ۶۷.۹۵ B$ ۶۹.۹۹ B۶۷.۹۶ B USDTبی نهایت۱.۰۳" برابر "
۵۷USDD$ ۱.۰۰ ۳۲,۶۱۱۰.۰۳%۰.۰۱%۰.۱۱%$ ۷۳۸.۲۷ M$ ۷۳.۶۹ M۷۳۸.۲۵ M USDDبی نهایت۰.۱۰" برابر "
۴USDC$ ۱.۰۰ ۳۲,۶۱۵۰.۰۱%۰.۰۱%۰.۰۱%$ ۴۹.۱۲ B$ ۴.۸۶ B۴۹.۱۱ B USDCبی نهایت۰.۱۰" برابر "
۷BUSD$ ۱.۰۰ ۳۲,۶۱۹۰.۰۲%۰.۰۱%۰.۰۴%$ ۲۱.۰۵ B$ ۹.۹۳ B۲۱.۰۴ B BUSDبی نهایت۰.۴۷" برابر "
۴۸TUSD$ ۱.۰۰ ۳۲,۶۳۷۰.۱۲%۰.۰۹%۰.۰۹%$ ۱.۰۲ B$ ۸۷.۳۶ M۱.۰۲ B TUSDبی نهایت۰.۰۹" برابر "
۴۶THETA$ ۱.۰۸ ۳۵,۲۱۰۰.۶۸%۵.۴۴%۴.۴۳%$ ۱.۰۸ B$ ۴۳.۲۶ M۱,۰۰۰.۰۰ M THETA۱,۰۰۰.۰۰ M THETA۰.۰۴" برابر "
۴۴EOS$ ۱.۱۲ ۳۶,۶۶۱۰.۷۴%۶.۸۶%۱۳.۶۱%$ ۱.۱۳ B$ ۲۳۲.۷۲ M۱.۰۰ B EOSبی نهایت۰.۲۱" برابر "