کوین مارکت کپ ارزهای دیجیتال

بازار های جهانی
قبلی ۲۰۰
بعدی ۲۰۰
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعتتغییرات ۳۰ روز
۱BTC$ ۱۸,۸۱۳.۳۶ ۶۱۳,۵۰۳,۵۳۲۱.۰۲%۶.۹۰%۱.۰۰%Ƀ ۱.۰۰۰۰۰۰۰۰$ ۳۶۰.۵۲ B$ ۵۶.۰۸ B۱۹.۱۶ M BTC۲۱.۰۰ M BTC۰.۱۶" برابر "۰.۰۰%
۲ETH$ ۱,۲۸۱.۷۶ ۴۱,۷۹۸,۱۴۰۰.۶۲%۷.۴۲%۴.۱۹%Ƀ ۰.۰۶۸۱۳۰۲۴$ ۱۵۷.۰۹ B$ ۱۸.۹۴ B۱۲۲.۵۶ M ETHبی نهایت۰.۱۲" برابر "۰.۰۰%
۳USDT$ ۰.۹۹۹۹۵۴ ۳۲,۶۰۹۰.۰۰%۰.۰۱%۰.۰۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۳۱۵$ ۶۷.۹۵ B$ ۶۹.۹۹ B۶۷.۹۶ B USDTبی نهایت۱.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۴USDC$ ۱.۰۰ ۳۲,۶۱۵۰.۰۱%۰.۰۱%۰.۰۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۳۱۶$ ۴۹.۱۲ B$ ۴.۸۶ B۴۹.۱۱ B USDCبی نهایت۰.۱۰" برابر "۰.۰۰%
۵BNB$ ۲۷۲.۰۵ ۸,۸۷۱,۵۹۸۱.۲۲%۴.۶۳%۱.۸۰%Ƀ ۰.۰۱۴۴۶۰۵۵$ ۴۳.۸۹ B$ ۸۶۴.۱۳ M۱۶۱.۳۴ M BNB۲۰۰.۰۰ M BNB۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۶XRP$ ۰.۴۲۷۲۳ ۱۳,۹۳۲۱.۶۴%۹.۸۲%۵.۷۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۲۷۱$ ۲۱.۳۲ B$ ۲.۹۳ B۴۹.۹۰ B XRP۱۰۰.۰۰ B XRP۰.۱۴" برابر "۰.۰۰%
۷BUSD$ ۱.۰۰ ۳۲,۶۱۹۰.۰۲%۰.۰۱%۰.۰۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۳۱۷$ ۲۱.۰۵ B$ ۹.۹۳ B۲۱.۰۴ B BUSDبی نهایت۰.۴۷" برابر "۰.۰۰%
۸ADA$ ۰.۴۳۰۷۵۱ ۱۴,۰۴۷۰.۷۶%۵.۷۸%۴.۳۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۲۹۰$ ۱۴.۷۵ B$ ۶۸۱.۸۲ M۳۴.۲۴ B ADA۴۵.۰۰ B ADA۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۹SOL$ ۳۲.۳۶ ۱,۰۵۵,۳۲۲۱.۲۶%۶.۲۳%۲.۴۱%Ƀ ۰.۰۰۱۷۲۰۱۶$ ۱۱.۴۸ B$ ۱.۱۴ B۳۵۴.۷۸ M SOLبی نهایت۰.۱۰" برابر "۰.۰۰%
۱۰DOGE$ ۰.۰۵۹۵۹۹ ۱,۹۴۴۰.۲۱%۴.۰۲%۱.۶۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۳۱۷$ ۷.۹۱ B$ ۳۳۰.۰۹ M۱۳۲.۶۷ B DOGEبی نهایت۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۱۱DOT$ ۶.۳۲ ۲۰۶,۱۹۱۱.۳۴%۵.۸۸%۰.۲۴%Ƀ ۰.۰۰۰۳۳۶۰۹$ ۷.۰۹ B$ ۳۱۷.۷۹ M۱.۱۲ B DOTبی نهایت۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۱۲DAI$ ۰.۹۹۹۸۸۴ ۳۲,۶۰۶۰.۰۷%۰.۰۱%۰.۰۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۳۱۵$ ۶.۹۰ B$ ۳۴۶.۸۵ M۶.۹۰ B DAIبی نهایت۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۱۳MATIC$ ۰.۷۲۹۸۵۳ ۲۳,۸۰۱۰.۸۱%۵.۷۳%۰.۲۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۸۷۹$ ۶.۳۷ B$ ۴۴۳.۱۷ M۸.۷۳ B MATIC۱۰.۰۰ B MATIC۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۱۴SHIB$ ۰.۰۰۰۰۱۱ ۰۰.۵۷%۳.۴۷%۳.۸۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰$ ۶.۰۰ B$ ۲۵۹.۰۷ M۵۴۹.۰۶ T SHIBبی نهایت۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۱۵TRX$ ۰.۰۵۸۷۱۵ ۱,۹۱۵۰.۳۵%۲.۷۳%۱.۴۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۳۱۲$ ۵.۴۲ B$ ۳۵۷.۷۵ M۹۲.۳۵ B TRXبی نهایت۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۱۶AVAX$ ۱۷.۰۲ ۵۵۵,۰۶۸۱.۰۷%۵.۶۶%۱.۲۸%Ƀ ۰.۰۰۰۹۰۴۷۵$ ۵.۰۴ B$ ۳۴۲.۴۳ M۲۹۵.۹۰ M AVAX۷۲۰.۰۰ M AVAX۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۱۷UNI$ ۶.۱۱ ۱۹۹,۱۱۴۱.۰۶%۶.۹۲%۱۳.۳۲%Ƀ ۰.۰۰۰۳۲۴۵۵$ ۴.۶۵ B$ ۲۰۹.۶۷ M۷۶۲.۲۱ M UNI۱,۰۰۰.۰۰ M UNI۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۱۸WBTC$ ۱۸,۷۹۴.۶۲ ۶۱۲,۸۹۲,۶۴۰۰.۸۰%۶.۹۱%۰.۹۶%Ƀ ۰.۹۹۹۰۰۴۲۶$ ۴.۶۱ B$ ۱۶۰.۴۳ M۲۴۵.۲۱ K WBTCبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۹LEO$ ۴.۱۶ ۱۳۵,۶۰۲۰.۰۰%۵.۰۱%۹.۶۷%Ƀ ۰.۰۰۰۲۲۱۰۳$ ۳.۹۷ B$ ۲.۷۰ M۹۵۳.۹۵ M LEOبی نهایت۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۲۰LINK$ ۷.۹۷ ۲۵۹,۷۴۴۱.۴۷%۳.۰۱%۱۴.۷۸%Ƀ ۰.۰۰۰۴۲۳۳۸$ ۳.۹۲ B$ ۹۷۷.۰۴ M۴۹۱.۶۰ M LINK۱,۰۰۰.۰۰ M LINK۰.۲۵" برابر "۰.۰۰%
۲۱LTC$ ۵۲.۴۷ ۱,۷۱۱,۰۶۲۱.۴۱%۴.۰۷%۰.۵۱%Ƀ ۰.۰۰۲۷۸۹۰۰$ ۳.۷۴ B$ ۵۱۷.۴۳ M۷۱.۲۷ M LTC۸۴.۰۰ M LTC۰.۱۴" برابر "۰.۰۰%
۲۲ETC$ ۲۷.۱۹ ۸۸۶,۶۴۴۰.۶۷%۶.۴۷%۴.۷۳%Ƀ ۰.۰۰۱۴۴۵۲۱$ ۳.۷۳ B$ ۷۰۹.۶۶ M۱۳۷.۱۰ M ETC۲۱۰.۷۰ M ETC۰.۱۹" برابر "۰.۰۰%
۲۳ATOM$ ۱۲.۸۶ ۴۱۹,۴۰۸۱.۰۲%۱۰.۷۵%۸.۷۷%Ƀ ۰.۰۰۰۶۸۳۶۳$ ۳.۶۸ B$ ۵۷۹.۵۴ M۲۸۶.۳۷ M ATOMبی نهایت۰.۱۶" برابر "۰.۰۰%
۲۴FTT$ ۲۳.۱۹ ۷۵۶,۱۰۱۰.۹۱%۷.۰۸%۱.۱۴%Ƀ ۰.۰۰۱۲۳۲۴۳$ ۳.۱۱ B$ ۹۲.۱۴ M۱۳۳.۹۸ M FTT۳۵۲.۱۷ M FTT۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۲۵NEAR$ ۳.۵۲ ۱۱۴,۸۳۶۰.۹۷%۶.۳۸%۷.۴۰%Ƀ ۰.۰۰۰۱۸۷۱۸$ ۲.۷۷ B$ ۲۳۳.۰۶ M۷۸۷.۲۰ M NEAR۱,۰۰۰.۰۰ M NEAR۰.۰۸" برابر "۰.۰۰%
۲۶CRO$ ۰.۱۰۹۵۷۷ ۳,۵۷۳۱.۱۸%۶.۱۵%۵.۶۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۵۸۲$ ۲.۷۷ B$ ۳۶.۷۲ M۲۵.۲۶ B CRO۳۰.۲۶ B CRO۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۲۷XLM$ ۰.۱۰۷۸۸۹ ۳,۵۱۸۰.۵۰%۶.۰۵%۵.۸۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۵۷۳$ ۲.۷۵ B$ ۱۶۹.۳۲ M۲۵.۴۷ B XLM۵۰.۰۰ B XLM۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۲۸XMR$ ۱۴۱.۷۲ ۴,۶۲۱,۶۲۸۰.۸۹%۶.۹۴%۰.۱۶%Ƀ ۰.۰۰۷۵۳۳۱۷$ ۲.۵۸ B$ ۸۶.۳۰ M۱۸.۱۸ M XMRبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۲۹ALGO$ ۰.۳۳۸۱۶۹ ۱۱,۰۲۸۰.۸۱%۸.۱۰%۵.۸۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۷۹۷$ ۲.۳۴ B$ ۲۰۷.۶۳ M۶.۹۳ B ALGO۱۰.۰۰ B ALGO۰.۰۹" برابر "۰.۰۰%
۳۰BCH$ ۱۱۱.۸۹ ۳,۶۴۸,۷۰۳۰.۴۷%۵.۹۸%۰.۴۵%Ƀ ۰.۰۰۵۹۴۷۳۲$ ۲.۱۵ B$ ۲۸۰.۷۰ M۱۹.۱۹ M BCH۲۱.۰۰ M BCH۰.۱۳" برابر "۰.۰۰%
۳۱FIL$ ۵.۷۲ ۱۸۶,۵۷۴۱.۳۴%۴.۹۴%۸.۲۰%Ƀ ۰.۰۰۰۳۰۴۱۱$ ۱.۶۷ B$ ۲۳۵.۳۰ M۲۹۱.۴۶ M FILبی نهایت۰.۱۴" برابر "۰.۰۰%
۳۲FLOW$ ۱.۶۱ ۵۲,۴۴۸۱.۲۳%۵.۳۸%۳.۱۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۸۵۴۹$ ۱.۶۷ B$ ۶۱.۰۵ M۱.۰۴ B FLOWبی نهایت۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۳۳LUNC$ ۰.۰۰۰۲۶۷ ۹۱.۸۳%۳.۱۲%۶.۹۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۱$ ۱.۶۴ B$ ۶۸۰.۲۷ M۶.۱۵ T LUNCبی نهایت۰.۴۱" برابر "۰.۰۰%
۳۴APE$ ۵.۳۱ ۱۷۳,۱۵۷۱.۱۵%۶.۰۵%۵.۵۱%Ƀ ۰.۰۰۰۲۸۲۲۴$ ۱.۶۳ B$ ۲۴۱.۶۶ M۳۰۶.۸۸ M APE۱,۰۰۰.۰۰ M APE۰.۱۵" برابر "۰.۰۰%
۳۵VET$ ۰.۰۲۲۲۸۸ ۷۲۷۱.۰۶%۵.۶۱%۰.۵۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۱۸$ ۱.۶۲ B$ ۶۸.۴۸ M۷۲.۵۱ B VET۸۶.۷۱ B VET۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۳۶QNT$ ۱۳۰.۸۳ ۴,۲۶۶,۴۳۸۱.۷۷%۶.۷۴%۲۹.۷۰%Ƀ ۰.۰۰۶۹۵۴۲۲$ ۱.۵۸ B$ ۲۲۳.۰۲ M۱۲.۰۷ M QNT۱۴.۶۱ M QNT۰.۱۴" برابر "۰.۰۰%
۳۷TON$ ۱.۲۸ ۴۱,۷۷۴۰.۷۸%۳.۱۴%۶.۲۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۶۸۰۹$ ۱.۵۶ B$ ۱۸.۹۸ M۱.۲۲ B TON۵.۰۰ B TON۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۳۸ICP$ ۵.۹۵ ۱۹۴,۱۱۰۰.۶۵%۵.۸۵%۱.۶۵%Ƀ ۰.۰۰۰۳۱۶۴۰$ ۱.۵۶ B$ ۵۱.۲۲ M۲۶۲.۲۰ M ICPبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۳۹CHZ$ ۰.۲۳۶۶۴۶ ۷,۷۱۷۱.۶۹%۹.۷۳%۴.۹۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۲۵۸$ ۱.۴۲ B$ ۵۱۶.۲۰ M۶.۰۰ B CHZ۸.۸۹ B CHZ۰.۳۶" برابر "۰.۰۰%
۴۰HBAR$ ۰.۰۵۷۵۹۷ ۱,۸۷۸۰.۸۸%۵.۱۱%۰.۰۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۳۰۶$ ۱.۳۲ B$ ۴۴.۳۳ M۲۲.۹۷ B HBAR۵۰.۰۰ B HBAR۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۴۱XTZ$ ۱.۴۱ ۴۶,۰۴۶۰.۹۵%۶.۹۶%۲.۱۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۷۵۰۵$ ۱.۲۹ B$ ۳۵.۶۳ M۹۱۰.۴۷ M XTZبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۴۲MANA$ ۰.۶۸۷۵۴ ۲۲,۴۲۱۰.۹۴%۳.۹۵%۲.۱۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۶۵۵$ ۱.۲۸ B$ ۱۳۷.۷۰ M۱.۸۶ B MANAبی نهایت۰.۱۱" برابر "۰.۰۰%
۴۳SAND$ ۰.۸۳۱۰۷۱ ۲۷,۱۰۱۱.۲۳%۵.۴۲%۱.۳۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۴۱۷$ ۱.۲۵ B$ ۲۰۶.۹۸ M۱.۵۰ B SAND۳.۰۰ B SAND۰.۱۷" برابر "۰.۰۰%
۴۴EOS$ ۱.۱۲ ۳۶,۶۶۱۰.۷۴%۶.۸۶%۱۳.۶۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۹۷۶$ ۱.۱۳ B$ ۲۳۲.۷۲ M۱.۰۰ B EOSبی نهایت۰.۲۱" برابر "۰.۰۰%
۴۵EGLD$ ۴۶.۲۷ ۱,۵۰۸,۸۷۸۰.۸۲%۳.۳۴%۲.۳۶%Ƀ ۰.۰۰۲۴۵۹۴۴$ ۱.۰۹ B$ ۴۱.۵۷ M۲۳.۴۷ M EGLD۳۱.۴۲ M EGLD۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۴۶THETA$ ۱.۰۸ ۳۵,۲۱۰۰.۶۸%۵.۴۴%۴.۴۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۷۳۹$ ۱.۰۸ B$ ۴۳.۲۶ M۱,۰۰۰.۰۰ M THETA۱,۰۰۰.۰۰ M THETA۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۴۷AAVE$ ۷۳.۹۰ ۲,۴۰۹,۷۲۱۰.۲۷%۷.۲۹%۱.۹۴%Ƀ ۰.۰۰۳۹۲۷۸۰$ ۱.۰۴ B$ ۱۳۱.۴۴ M۱۴.۰۹ M AAVE۱۶.۰۰ M AAVE۰.۱۳" برابر "۰.۰۰%
۴۸TUSD$ ۱.۰۰ ۳۲,۶۳۷۰.۱۲%۰.۰۹%۰.۰۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۳۲۰$ ۱.۰۲ B$ ۸۷.۳۶ M۱.۰۲ B TUSDبی نهایت۰.۰۹" برابر "۰.۰۰%
۴۹AXS$ ۱۲.۱۵ ۳۹۶,۱۸۷۱.۳۷%۴.۴۴%۰.۳۶%Ƀ ۰.۰۰۰۶۴۵۷۸$ ۱.۰۱ B$ ۶۹.۸۹ M۸۳.۰۶ M AXS۲۷۰.۰۰ M AXS۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۵۰USDP$ ۰.۹۹۹۱۸ ۳۲,۵۸۳۰.۱۲%۰.۱۰%۰.۲۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۳۱۱$ ۹۴۴.۸۷ M$ ۸۱.۳۹ M۹۴۵.۶۴ M USDPبی نهایت۰.۰۹" برابر "۰.۰۰%
۵۱BSV$ ۴۸.۶۵ ۱,۵۸۶,۳۸۱۰.۵۲%۵.۸۹%۰.۰۶%Ƀ ۰.۰۰۲۵۸۵۷۷$ ۹۳۳.۱۴ M$ ۷۶.۸۷ M۱۹.۱۸ M BSV۲۱.۰۰ M BSV۰.۰۸" برابر "۰.۰۰%
۵۲OKB$ ۱۵.۱۴ ۴۹۳,۸۰۱۰.۴۵%۳.۴۴%۱.۸۶%Ƀ ۰.۰۰۰۸۰۴۸۹$ ۹۰۸.۵۶ M$ ۲۱.۲۵ M۶۰.۰۰ M OKBبی نهایت۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۵۳KCS$ ۹.۰۸ ۲۹۶,۱۳۰۱.۶۲%۱.۹۱%۱.۵۸%Ƀ ۰.۰۰۰۴۸۲۶۹$ ۸۹۳.۳۸ M$ ۳.۵۵ M۹۸.۳۸ M KCS۱۷۰.۱۲ M KCS۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۵۴MIOTA$ ۰.۳۰۵۳۴۴ ۹,۹۵۷۱.۴۸%۵.۰۴%۱۸.۱۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۶۲۳$ ۸۴۸.۷۱ M$ ۴۲.۵۴ M۲.۷۸ B MIOTA۲.۷۸ B MIOTA۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۵۵ZEC$ ۵۴.۳۱ ۱,۷۷۱,۲۰۱۱.۱۲%۹.۵۸%۱.۵۸%Ƀ ۰.۰۰۲۸۸۷۰۳$ ۸۳۴.۳۷ M$ ۵۵.۹۷ M۱۵.۳۶ M ZEC۲۱.۰۰ M ZEC۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۵۶XEC$ ۰.۰۰۰۰۴ ۱۰.۹۳%۳.۰۹%۳.۶۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰$ ۷۶۹.۰۴ M$ ۲۰.۵۶ M۱۹.۱۸ T XEC۲۱.۰۰ T XEC۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۵۷USDD$ ۱.۰۰ ۳۲,۶۱۱۰.۰۳%۰.۰۱%۰.۱۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۳۱۶$ ۷۳۸.۲۷ M$ ۷۳.۶۹ M۷۳۸.۲۵ M USDDبی نهایت۰.۱۰" برابر "۰.۰۰%
۵۸BTT$ ۰.۰۰۰۰۰۰۷۶۳۳۲۲۰۴ ۰۰.۱۳%۴.۴۳%۲.۷۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰$ ۷۱۷.۵۶ M$ ۲۴.۱۳ M۹۴۰.۰۵ T BTTبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۵۹GRT$ ۰.۰۹۸۲۳۳ ۳,۲۰۳۰.۸۹%۵.۵۲%۱.۲۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۵۲۲$ ۶۷۷.۸۱ M$ ۳۱.۵۵ M۶.۹۰ B GRT۱۰.۰۶ B GRT۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۶۰MKR$ ۶۹۱.۱۴ ۲۲,۵۳۷,۹۹۰۰.۲۹%۸.۱۲%۱۳.۱۰%Ƀ ۰.۰۳۶۷۳۶۵۳$ ۶۷۵.۶۸ M$ ۴۵.۵۷ M۹۷۷.۶۳ K MKR۱.۰۱ M MKR۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۶۱HT$ ۴.۳۸ ۱۴۲,۸۶۸۰.۹۸%۳.۰۴%۳.۸۲%Ƀ ۰.۰۰۰۲۳۲۸۷$ ۶۷۱.۸۸ M$ ۱۶.۳۳ M۱۵۳.۳۶ M HT۵۰۰.۰۰ M HT۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۶۲CAKE$ ۴.۷۳ ۱۵۴,۳۷۸۱.۲۶%۲.۰۱%۹.۵۸%Ƀ ۰.۰۰۰۲۵۱۶۳$ ۶۶۲.۴۸ M$ ۵۶.۰۷ M۱۳۹.۹۴ M CAKE۷۵۰.۰۰ M CAKE۰.۰۸" برابر "۰.۰۰%
۶۳USDN$ ۰.۹۵۹۳۵۳ ۳۱,۲۸۴۰.۶۵%۱.۰۷%۲.۷۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۰۹۹$ ۶۵۲.۶۲ M$ ۲.۲۵ M۶۸۰.۲۷ M USDNبی نهایت۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۶۴KLAY$ ۰.۱۹۶۳۷۴ ۶,۴۰۴۰.۲۲%۴.۸۵%۱.۴۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۰۴۴$ ۶۰۰.۲۳ M$ ۴۳.۳۱ M۳.۰۶ B KLAYبی نهایت۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۶۵NEO$ ۸.۴۴ ۲۷۵,۱۳۰۰.۹۲%۸.۹۱%۱.۳۰%Ƀ ۰.۰۰۰۴۴۸۴۶$ ۵۹۵.۱۳ M$ ۷۱.۱۴ M۷۰.۵۴ M NEO۱۰۰.۰۰ M NEO۰.۱۲" برابر "۰.۰۰%
۶۶HNT$ ۴.۶۴ ۱۵۱,۲۹۵۱.۵۴%۰.۰۰%۰.۷۸%Ƀ ۰.۰۰۰۲۴۶۶۱$ ۵۸۹.۴۲ M$ ۲۹.۷۱ M۱۲۷.۰۴ M HNT۲۲۳.۰۰ M HNT۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۶۷FTM$ ۰.۲۲۳۷۹۵ ۷,۲۹۸۱.۰۴%۴.۶۱%۰.۵۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۱۹۰$ ۵۶۹.۵۶ M$ ۱۰۹.۲۸ M۲.۵۵ B FTM۳.۱۸ B FTM۰.۱۹" برابر "۰.۰۰%
۶۸SNX$ ۲.۲۶ ۷۳,۵۷۷۱.۲۱%۵.۷۰%۳.۶۰%Ƀ ۰.۰۰۰۱۱۹۹۳$ ۵۳۸.۱۲ M$ ۵۵.۷۲ M۲۳۸.۵۰ M SNX۲۹۱.۶۶ M SNX۰.۱۰" برابر "۰.۰۰%
۶۹PAXG$ ۱,۶۱۶.۶۹ ۵۲,۷۲۰,۱۹۹۰.۳۸%۰.۵۵%۳.۰۲%Ƀ ۰.۰۸۵۹۳۳۰۰$ ۵۲۵.۷۶ M$ ۱۴.۵۸ M۳۲۵.۲۱ K PAXGبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۷۰RUNE$ ۱.۵۳ ۴۹,۸۶۶۱.۰۳%۷.۸۷%۵.۲۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۸۱۲۸$ ۵۰۵.۶۷ M$ ۵۱.۳۰ M۳۳۰.۶۹ M RUNE۵۰۰.۰۰ M RUNE۰.۱۰" برابر "۰.۰۰%
۷۱NEXO$ ۰.۸۸۰۸۳۱ ۲۸,۷۲۴۱.۱۶%۵.۵۸%۱.۵۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۶۸۲$ ۴۹۳.۲۷ M$ ۱۲.۲۶ M۵۶۰.۰۰ M NEXO۱,۰۰۰.۰۰ M NEXO۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۷۲LDO$ ۱.۵۶ ۵۰,۷۸۰۱.۷۲%۸.۲۴%۱۳.۵۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۸۲۷۷$ ۴۸۷.۳۳ M$ ۳۸.۸۹ M۳۱۲.۹۵ M LDO۱,۰۰۰.۰۰ M LDO۰.۰۸" برابر "۰.۰۰%
۷۳CRV$ ۰.۸۸۱۳۰۱ ۲۸,۷۳۹۰.۹۵%۸.۱۸%۵.۲۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۶۸۴$ ۴۶۸.۴۸ M$ ۷۳.۵۵ M۵۳۱.۵۸ M CRV۳.۳۰ B CRV۰.۱۶" برابر "۰.۰۰%
۷۴ENJ$ ۰.۴۵۱۸۴۸ ۱۴,۷۳۵۰.۹۱%۵.۳۶%۳.۴۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۴۰۲$ ۴۵۱.۸۵ M$ ۴۶.۵۱ M۱,۰۰۰.۰۰ M ENJ۱,۰۰۰.۰۰ M ENJ۰.۱۰" برابر "۰.۰۰%
۷۵GT$ ۴.۱۶ ۱۳۵,۶۱۸۰.۹۴%۲.۴۶%۰.۰۸%Ƀ ۰.۰۰۰۲۲۱۰۵$ ۴۵۰.۲۵ M$ ۲.۵۷ M۱۰۸.۲۷ M GTبی نهایت۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۷۶DASH$ ۴۰.۵۳ ۱,۳۲۱,۸۴۵۰.۹۷%۵.۹۳%۰.۲۴%Ƀ ۰.۰۰۲۱۵۴۵۸$ ۴۴۳.۲۳ M$ ۷۱.۵۲ M۱۰.۹۳ M DASH۱۸.۹۰ M DASH۰.۱۶" برابر "۰.۰۰%
۷۷BAT$ ۰.۲۹۳۶۶۸ ۹,۵۷۷۰.۹۲%۵.۰۲%۰.۶۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۵۶۱$ ۴۳۹.۲۳ M$ ۳۹.۴۱ M۱.۵۰ B BAT۱.۵۰ B BAT۰.۰۹" برابر "۰.۰۰%
۷۸STX$ ۰.۳۲۱۷۹۳ ۱۰,۴۹۴۱.۵۱%۳.۶۱%۲.۴۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۷۱۰$ ۴۳۰.۰۳ M$ ۱۴.۴۷ M۱.۳۴ B STX۱.۸۲ B STX۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۷۹COMP$ ۵۹.۱۱ ۱,۹۲۷,۴۷۱۰.۶۷%۶.۲۳%۱۰.۷۴%Ƀ ۰.۰۰۳۱۴۱۷۴$ ۴۲۹.۵۴ M$ ۶۹.۳۳ M۷.۲۷ M COMP۱۰.۰۰ M COMP۰.۱۶" برابر "۰.۰۰%
۸۰GMT$ ۰.۶۹۱۷۷۷ ۲۲,۵۵۹۰.۱۷%۱.۱۴%۱۳.۰۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۶۷۷$ ۴۱۵.۰۷ M$ ۳۶۶.۷۱ M۶۰۰.۰۰ M GMT۶.۰۰ B GMT۰.۸۸" برابر "۰.۰۰%
۸۱WAVES$ ۳.۷۹ ۱۲۳,۴۹۲۰.۶۹%۵.۱۱%۳.۰۰%Ƀ ۰.۰۰۰۲۰۱۲۹$ ۴۱۴.۴۶ M$ ۷۹.۳۹ M۱۰۹.۴۵ M WAVESبی نهایت۰.۱۹" برابر "۰.۰۰%
۸۲FEI$ ۰.۹۷۳۸۲۳ ۳۱,۷۵۶۰.۷۷%۲.۱۷%۲.۴۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۱۷۶$ ۴۱۳.۸۷ M$ ۱.۷۰ M۴۲۵.۰۰ M FEIبی نهایت۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۸۳RVN$ ۰.۰۳۵۲۴ ۱,۱۴۹۱.۰۸%۷.۳۴%۱۰.۹۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۸۷$ ۴۱۲.۸۰ M$ ۴۲.۵۵ M۱۱.۷۱ B RVN۲۱.۰۰ B RVN۰.۱۰" برابر "۰.۰۰%
۸۴ZIL$ ۰.۰۳۰۷۹۹ ۱,۰۰۴۰.۷۶%۵.۰۲%۲.۰۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۶۴$ ۴۱۱.۰۴ M$ ۵۱.۳۳ M۱۳.۳۵ B ZIL۲۱.۰۰ B ZIL۰.۱۲" برابر "۰.۰۰%
۸۵MINA$ ۰.۵۷۸۸۱۶ ۱۸,۸۷۵۰.۲۶%۴.۷۵%۰.۸۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۰۷۷$ ۳۹۹.۱۱ M$ ۱۸.۱۸ M۶۸۹.۵۳ M MINAبی نهایت۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۸۶LRC$ ۰.۲۹۱۷۴۱ ۹,۵۱۴۱.۰۷%۵.۰۷%۱.۳۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۵۵۱$ ۳۸۸.۰۵ M$ ۴۶.۸۲ M۱.۳۳ B LRC۱.۳۷ B LRC۰.۱۲" برابر "۰.۰۰%
۸۷KAVA$ ۱.۵۲ ۴۹,۷۲۶۰.۲۳%۰.۹۸%۴.۸۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۸۱۰۵$ ۳۸۲.۵۵ M$ ۲۹.۸۴ M۲۵۰.۸۷ M KAVAبی نهایت۰.۰۸" برابر "۰.۰۰%
۸۸TWT$ ۰.۸۹۷۹۹۳ ۲۹,۲۸۴۰.۶۰%۳.۳۵%۰.۳۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۷۷۳$ ۳۷۴.۱۵ M$ ۷.۶۵ M۴۱۶.۶۵ M TWT۱,۰۰۰.۰۰ M TWT۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۸۹XDC$ ۰.۰۲۹۹۱۲ ۹۷۵۰.۴۰%۲.۱۱%۱۲.۴۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۵۹$ ۳۶۸.۰۶ M$ ۲.۹۰ M۱۲.۳۱ B XDCبی نهایت۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۹۰CEL$ ۱.۵۱ ۴۹,۱۷۷۰.۱۳%۰.۴۰%۴.۸۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۸۰۱۶$ ۳۶۰.۲۱ M$ ۱۹.۲۸ M۲۳۸.۸۶ M CEL۶۹۵.۶۶ M CEL۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۹۱BTG$ ۲۰.۴۵ ۶۶۷,۰۱۰۰.۴۸%۵.۶۴%۱.۸۸%Ƀ ۰.۰۰۱۰۸۷۲۱$ ۳۵۸.۲۳ M$ ۶.۹۷ M۱۷.۵۱ M BTG۲۱.۰۰ M BTG۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۹۲XEM$ ۰.۰۳۹۵۲۶ ۱,۲۸۹۰.۶۹%۳.۸۳%۰.۹۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۱۰$ ۳۵۵.۷۳ M$ ۱۱.۲۱ M۹.۰۰ B XEM۹.۰۰ B XEM۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۹۳CELO$ ۰.۷۶۶۷۸۳ ۲۵,۰۰۵۰.۷۷%۴.۱۵%۱.۱۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۰۷۶$ ۳۵۴.۵۰ M$ ۱۳.۷۸ M۴۶۲.۳۲ M CELO۱,۰۰۰.۰۰ M CELO۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۹۴DCR$ ۲۴.۵۲ ۷۹۹,۴۵۶۰.۴۴%۳.۶۲%۲.۸۳%Ƀ ۰.۰۰۱۳۰۳۱۰$ ۳۵۲.۶۱ M$ ۲.۲۳ M۱۴.۳۸ M DCR۲۱.۰۰ M DCR۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۹۵KSM$ ۴۱.۵۱ ۱,۳۵۳,۷۹۸۱.۲۴%۷.۳۱%۲.۰۷%Ƀ ۰.۰۰۲۲۰۶۶۷$ ۳۵۱.۶۳ M$ ۳۵.۴۲ M۸.۴۷ M KSMبی نهایت۰.۱۰" برابر "۰.۰۰%
۹۶RSR$ ۰.۰۰۸۲۷۵ ۲۷۰۰.۷۱%۱۰.۵۷%۵۴.۱۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۴۴$ ۳۵۰.۰۶ M$ ۱۰۷.۶۷ M۴۲.۳۰ B RSR۱۰۰.۰۰ B RSR۰.۳۱" برابر "۰.۰۰%
۹۷HOT$ ۰.۰۰۲۰۰۳ ۶۵۰.۷۱%۴.۰۲%۰.۲۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۱۱$ ۳۴۷.۱۵ M$ ۲۴.۱۵ M۱۷۳.۳۴ B HOTبی نهایت۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۹۸۱INCH$ ۰.۵۸۱۶۲۷ ۱۸,۹۶۷۰.۶۷%۸.۰۴%۰.۶۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۰۹۲$ ۳۳۹.۹۶ M$ ۴۵.۴۸ M۵۸۴.۴۹ M 1INCHبی نهایت۰.۱۳" برابر "۰.۰۰%
۹۹CVX$ ۴.۷۳ ۱۵۴,۲۲۱۰.۵۱%۴.۹۴%۱.۹۲%Ƀ ۰.۰۰۰۲۵۱۳۸$ ۳۲۰.۰۹ M$ ۷.۳۷ M۶۷.۶۸ M CVX۱۰۰.۰۰ M CVX۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۰۰USTC$ ۰.۰۳۲۰۳۵ ۱,۰۴۵۶.۴۶%۰.۸۱%۷.۲۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۷۰$ ۳۱۴.۴۶ M$ ۷۴.۲۰ M۹.۸۲ B USTCبی نهایت۰.۲۴" برابر "۰.۰۰%
۱۰۱LUNA$ ۲.۴۶ ۸۰,۳۲۹۱.۰۸%۳.۵۰%۶.۱۴%Ƀ ۰.۰۰۰۱۳۰۹۴$ ۳۱۴.۰۱ M$ ۲۶۸.۰۹ M۱۲۷.۴۸ M LUNAبی نهایت۰.۸۵" برابر "۰.۰۰%
۱۰۲BNX$ ۱۵۵.۰۰ ۵,۰۵۴,۶۸۶۰.۱۸%۰.۶۲%۳.۳۰%Ƀ ۰.۰۰۸۲۳۹۰۵$ ۳۱۳.۵۶ M$ ۱۲.۳۸ M۲.۰۲ M BNX۲۱.۰۰ M BNX۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۱۰۳GNO$ ۱۱۹.۱۵ ۳,۸۸۵,۵۵۸۰.۱۶%۶.۷۷%۵.۷۴%Ƀ ۰.۰۰۶۳۳۳۳۹$ ۳۰۷.۳۶ M$ ۲.۴۱ M۲.۵۸ M GNO۱۰.۰۰ M GNO۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۱۰۴AR$ ۹.۱۰ ۲۹۶,۶۲۶۰.۹۸%۷.۶۴%۳.۰۸%Ƀ ۰.۰۰۰۴۸۳۴۹$ ۳۰۳.۷۶ M$ ۳۰.۳۶ M۳۳.۳۹ M AR۶۶.۰۰ M AR۰.۱۰" برابر "۰.۰۰%
۱۰۵GUSD$ ۰.۹۹۶۸۴۲ ۳۲,۵۰۷۰.۲۳%۰.۷۲%۰.۴۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۲۹۹$ ۳۰۰.۵۳ M$ ۱.۵۹ M۳۰۱.۴۸ M GUSDبی نهایت۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۱۰۶ROSE$ ۰.۰۵۸۸۵۲ ۱,۹۱۹۰.۶۹%۵.۹۱%۴.۰۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۳۱۳$ ۲۹۵.۸۷ M$ ۳۷.۲۵ M۵.۰۳ B ROSE۱۰.۰۰ B ROSE۰.۱۳" برابر "۰.۰۰%
۱۰۷YFI$ ۸,۰۱۰.۹۴ ۲۶۱,۲۳۶,۶۰۵۰.۷۰%۷.۹۵%۴.۷۰%Ƀ ۰.۴۲۵۸۱۱۰۹$ ۲۹۳.۵۰ M$ ۵۶.۸۶ M۳۶.۶۴ K YFI۳۶.۶۷ K YFI۰.۱۹" برابر "۰.۰۰%
۱۰۸ENS$ ۱۴.۴۸ ۴۷۲,۲۳۷۱.۴۶%۷.۷۱%۷.۰۸%Ƀ ۰.۰۰۰۷۶۹۷۴$ ۲۹۳.۱۷ M$ ۹۷.۰۱ M۲۰.۲۴ M ENS۱۰۰.۰۰ M ENS۰.۳۳" برابر "۰.۰۰%
۱۰۹QTUM$ ۲.۷۸ ۹۰,۶۵۸۱.۰۴%۷.۳۲%۲.۳۲%Ƀ ۰.۰۰۰۱۴۷۷۷$ ۲۹۰.۰۹ M$ ۴۶.۲۶ M۱۰۴.۳۵ M QTUM۱۰۷.۸۲ M QTUM۰.۱۶" برابر "۰.۰۰%
۱۱۰BTRST$ ۲.۴۰ ۷۸,۳۷۷۰.۲۲%۰.۱۵%۰.۶۹%Ƀ ۰.۰۰۰۱۲۷۷۵$ ۲۸۸.۰۷ M$ ۴.۵۱ M۱۱۹.۸۵ M BTRST۲۵۰.۰۰ M BTRST۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۱۱TFUEL$ ۰.۰۵۴۱۷۹ ۱,۷۶۷۰.۷۶%۱.۵۵%۵.۳۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۸۸$ ۲۸۷.۲۲ M$ ۳۲.۱۱ M۵.۳۰ B TFUELبی نهایت۰.۱۱" برابر "۰.۰۰%
۱۱۲ANKR$ ۰.۰۲۹۴۱۵ ۹۵۹۰.۴۸%۵.۶۲%۲.۵۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۵۶$ ۲۸۴.۲۴ M$ ۱۹.۵۳ M۹.۶۶ B ANKR۱۰.۰۰ B ANKR۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۱۱۳GALA$ ۰.۰۳۹۵۷۶ ۱,۲۹۱۱.۲۴%۴.۹۴%۳.۸۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۱۰$ ۲۷۶.۱۳ M$ ۱۲۷.۸۶ M۶.۹۸ B GALAبی نهایت۰.۴۶" برابر "۰.۰۰%
۱۱۴KDA$ ۱.۳۹ ۴۵,۳۵۵۰.۵۲%۳.۲۸%۲.۵۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۷۳۹۳$ ۲۷۵.۴۵ M$ ۱۱.۳۱ M۱۹۸.۰۵ M KDA۱,۰۰۰.۰۰ M KDA۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۱۱۵IOTX$ ۰.۰۲۸۳۴۸ ۹۲۴۱.۰۱%۵.۱۰%۲.۱۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۵۱$ ۲۷۰.۴۶ M$ ۱۲.۱۷ M۹.۵۴ B IOTX۱۰.۰۰ B IOTX۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۱۱۶GLM$ ۰.۲۵۹۲۹ ۸,۴۵۵۰.۳۶%۴.۹۰%۸.۲۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۳۷۸$ ۲۵۹.۲۹ M$ ۶.۶۴ M۱,۰۰۰.۰۰ M GLM۱,۰۰۰.۰۰ M GLM۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۱۷POLY$ ۰.۲۶۷۹۰۴ ۸,۷۳۶۱.۱۴%۰.۴۸%۳۲.۵۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۴۲۴$ ۲۴۷.۸۱ M$ ۱۴۷.۲۵ M۹۲۵.۰۰ M POLYبی نهایت۰.۵۹" برابر "۰.۰۰%
۱۱۸ONE$ ۰.۰۱۹۲۹۲ ۶۲۹۱.۲۷%۸.۷۶%۲.۶۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۰۳$ ۲۴۲.۳۳ M$ ۳۲.۷۶ M۱۲.۵۶ B ONEبی نهایت۰.۱۴" برابر "۰.۰۰%
۱۱۹OMG$ ۱.۶۸ ۵۴,۶۹۷۱.۱۷%۷.۲۱%۰.۱۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۸۹۱۶$ ۲۳۵.۲۴ M$ ۳۲.۹۱ M۱۴۰.۲۵ M OMG۱۴۰.۲۵ M OMG۰.۱۴" برابر "۰.۰۰%
۱۲۰FLUX$ ۰.۸۱۵۵۳۵ ۲۶,۵۹۵۱.۴۳%۹.۳۶%۱۰.۱۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۳۳۵$ ۲۲۶.۰۹ M$ ۱۳.۴۳ M۲۷۷.۲۲ M FLUX۴۴۰.۰۰ M FLUX۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۱۲۱BAL$ ۵.۱۵ ۱۶۸,۰۷۲۰.۹۷%۷.۹۸%۴.۰۳%Ƀ ۰.۰۰۰۲۷۳۹۵$ ۲۲۵.۸۶ M$ ۹.۸۸ M۴۳.۸۲ M BAL۹۶.۱۵ M BAL۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۱۲۲ZRX$ ۰.۲۶۰۵۸۱ ۸,۴۹۸۰.۷۱%۵.۸۲%۲.۵۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۳۸۵$ ۲۲۰.۸۴ M$ ۲۸.۶۰ M۸۴۷.۵۰ M ZRX۱,۰۰۰.۰۰ M ZRX۰.۱۳" برابر "۰.۰۰%
۱۲۳JST$ ۰.۰۲۴۳۹۹ ۷۹۶۰.۲۵%۴.۷۶%۲.۰۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۳۰$ ۲۱۷.۲۱ M$ ۳۶.۱۷ M۸.۹۰ B JST۹.۹۰ B JST۰.۱۷" برابر "۰.۰۰%
۱۲۴BORA$ ۰.۲۳۳۲۴۱ ۷,۶۰۶۰.۵۳%۵.۰۲%۵.۵۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۲۴۰$ ۲۱۶.۳۳ M$ ۶.۰۸ M۹۲۷.۵۰ M BORAبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۲۵LPT$ ۸.۷۲ ۲۸۴,۳۲۴۱.۰۷%۶.۶۲%۲.۲۸%Ƀ ۰.۰۰۰۴۶۳۴۴$ ۲۱۵.۶۰ M$ ۹.۷۲ M۲۴.۷۳ M LPTبی نهایت۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۱۲۶IOST$ ۰.۰۱۱۵۸ ۳۷۸۰.۸۵%۴.۷۴%۳.۴۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۶۲$ ۲۱۵.۲۵ M$ ۱۲.۲۰ M۱۸.۵۹ B IOST۹۰.۰۰ B IOST۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۱۲۷ICX$ ۰.۲۳۱۱۳۷ ۷,۵۳۷۱.۲۷%۵.۳۹%۳.۰۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۲۲۹$ ۲۱۲.۵۳ M$ ۶.۷۰ M۹۱۹.۴۸ M ICXبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۲۸HIVE$ ۰.۴۷۸۶۱۱ ۱۵,۶۰۷۰.۰۳%۳.۹۷%۴.۸۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۵۴۴$ ۲۱۲.۲۲ M$ ۴.۶۱ M۴۴۳.۴۰ M HIVEبی نهایت۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۲۹OP$ ۰.۸۷۶۸۳ ۲۸,۵۹۳۰.۹۸%۸.۰۴%۳.۴۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۶۶۱$ ۲۰۵.۸۳ M$ ۱۱۷.۸۷ M۲۳۴.۷۵ M OPبی نهایت۰.۵۷" برابر "۰.۰۰%
۱۳۰AMP$ ۰.۰۰۴۷۳۱ ۱۵۴۰.۰۵%۴.۱۰%۹.۴۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۲۵$ ۱۹۹.۸۰ M$ ۵.۸۵ M۴۲.۲۳ B AMP۹۹.۴۴ B AMP۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۳۱XYM$ ۰.۰۳۵۵۲ ۱,۱۵۸۰.۱۱%۵.۲۸%۶.۲۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۸۹$ ۱۹۸.۲۹ M$ ۲.۶۳ M۵.۵۸ B XYM۹.۰۰ B XYM۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۱۳۲KNC$ ۱.۱۱ ۳۶,۳۴۵۰.۸۴%۶.۱۵%۱۲.۹۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۹۲۴$ ۱۹۸.۱۸ M$ ۴۸.۵۷ M۱۷۷.۸۱ M KNCبی نهایت۰.۲۵" برابر "۰.۰۰%
۱۳۳SRM$ ۰.۷۴۰۶۸ ۲۴,۱۵۴۰.۶۵%۶.۳۰%۲.۷۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۹۳۷$ ۱۹۴.۹۸ M$ ۲۳.۰۳ M۲۶۳.۲۴ M SRM۱۰.۱۶ B SRM۰.۱۲" برابر "۰.۰۰%
۱۳۴ONT$ ۰.۲۱۵۱۳۳ ۷,۰۱۵۰.۸۵%۵.۴۵%۱.۸۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۱۴۴$ ۱۸۸.۲۹ M$ ۱۸.۶۷ M۸۷۵.۲۵ M ONT۱,۰۰۰.۰۰ M ONT۰.۱۰" برابر "۰.۰۰%
۱۳۵STORJ$ ۰.۴۴۶۶۶ ۱۴,۵۶۶۱.۱۸%۷.۰۹%۲.۲۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۳۷۴$ ۱۸۴.۴۴ M$ ۱۹.۹۸ M۴۱۲.۹۴ M STORJبی نهایت۰.۱۱" برابر "۰.۰۰%
۱۳۶WAXP$ ۰.۰۸۳۲۸۵ ۲,۷۱۶۰.۶۷%۴.۴۸%۳.۲۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۴۴۳$ ۱۸۱.۱۶ M$ ۶.۸۴ M۲.۱۸ B WAXPبی نهایت۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۱۳۷SC$ ۰.۰۰۳۴۱۴ ۱۱۱۰.۸۳%۴.۸۹%۲.۰۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۱۸$ ۱۷۷.۷۵ M$ ۲.۸۰ M۵۲.۰۶ B SCبی نهایت۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۳۸ZEN$ ۱۳.۸۰ ۴۴۹,۹۰۱۱.۰۴%۶.۰۳%۲.۲۳%Ƀ ۰.۰۰۰۷۳۳۳۳$ ۱۷۷.۵۶ M$ ۸.۳۵ M۱۲.۸۷ M ZEN۲۱.۰۰ M ZEN۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۱۳۹GLMR$ ۰.۴۴۴۹۲۵ ۱۴,۵۰۹۰.۸۲%۷.۴۶%۲.۱۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۳۶۵$ ۱۷۶.۴۱ M$ ۱۲.۱۰ M۳۹۶.۵۰ M GLMRبی نهایت۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۱۴۰XCH$ ۳۳.۴۱ ۱,۰۸۹,۳۹۴۰.۹۲%۱.۹۲%۱.۸۱%Ƀ ۰.۰۰۱۷۷۵۶۹$ ۱۷۴.۱۰ M$ ۱۰.۲۱ M۵.۲۱ M XCHبی نهایت۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۱۴۱CSPR$ ۰.۰۲۸۷۰۸ ۹۳۶۰.۶۷%۱.۳۳%۲.۶۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۵۳$ ۱۷۳.۵۹ M$ ۶.۸۵ M۶.۰۵ B CSPRبی نهایت۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۱۴۲VGX$ ۰.۶۲۰۷۲۶ ۲۰,۲۴۲۳.۰۴%۱۱.۰۴%۶.۷۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۲۹۹$ ۱۷۲.۸۶ M$ ۲۵.۲۱ M۲۷۸.۴۸ M VGX۲۷۹.۳۹ M VGX۰.۱۵" برابر "۰.۰۰%
۱۴۳AUDIO$ ۰.۲۰۹۴۷۱ ۶,۸۳۱۰.۷۶%۶.۵۰%۴.۷۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۱۱۳$ ۱۷۲.۷۵ M$ ۶.۵۹ M۸۲۴.۶۸ M AUDIOبی نهایت۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۱۴۴IMX$ ۰.۷۳۰۷۹۴ ۲۳,۸۳۱۱.۳۹%۴.۲۴%۲.۸۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۸۸۴$ ۱۷۱.۹۴ M$ ۱۵.۱۳ M۲۳۵.۲۸ M IMX۲.۰۰ B IMX۰.۰۹" برابر "۰.۰۰%
۱۴۵SXP$ ۰.۳۴۱۲۳ ۱۱,۱۲۷۱.۰۷%۴.۸۹%۲.۹۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۸۱۴$ ۱۷۰.۲۶ M$ ۲۴.۹۰ M۴۹۸.۹۷ M SXPبی نهایت۰.۱۵" برابر "۰.۰۰%
۱۴۶MXC$ ۰.۰۶۴۳۵ ۲,۰۹۸۰.۴۲%۱.۲۹%۳.۵۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۳۴۲$ ۱۷۰.۰۲ M$ ۱۲.۷۸ M۲.۶۴ B MXC۲.۶۶ B MXC۰.۰۸" برابر "۰.۰۰%
۱۴۷ABBC$ ۰.۱۶۰۰۷۸ ۵,۲۲۰۰.۷۴%۱.۵۴%۶.۵۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۸۵۱$ ۱۶۳.۳۱ M$ ۱۷.۵۳ M۱.۰۲ B ABBC۱.۵۰ B ABBC۰.۱۱" برابر "۰.۰۰%
۱۴۸CHSB$ ۰.۱۶۳۱۰۷ ۵,۳۱۹۰.۱۹%۵.۲۶%۰.۸۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۸۶۷$ ۱۶۳.۱۱ M$ ۳۸۴.۶۷ K۱,۰۰۰.۰۰ M CHSBبی نهایت۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۱۴۹UMA$ ۲.۲۹ ۷۴,۵۸۶۰.۵۱%۴.۱۹%۲.۰۸%Ƀ ۰.۰۰۰۱۲۱۵۷$ ۱۵۷.۷۰ M$ ۸.۶۷ M۶۸.۹۵ M UMA۱۰۱.۱۷ M UMA۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۱۵۰SCRT$ ۰.۹۴۳۷۱۴ ۳۰,۷۷۵۰.۹۲%۵.۹۳%۴.۷۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۰۱۶$ ۱۵۴.۱۰ M$ ۲.۴۷ M۱۶۳.۳۰ M SCRTبی نهایت۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۵۱WOO$ ۰.۱۳۳۰۶۳ ۴,۳۳۹۰.۹۷%۷.۴۰%۰.۴۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۷۰۷$ ۱۵۳.۲۹ M$ ۱۷.۶۳ M۱.۱۵ B WOO۳.۰۰ B WOO۰.۱۱" برابر "۰.۰۰%
۱۵۲PLA$ ۰.۳۱۰۷۱۴ ۱۰,۱۳۲۰.۴۸%۳.۶۲%۲.۳۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۶۵۲$ ۱۵۱.۷۰ M$ ۹.۰۶ M۴۸۸.۲۳ M PLA۷۰۰.۰۰ M PLA۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۱۵۳DGB$ ۰.۰۰۹۱۵۳ ۲۹۸۰.۹۱%۶.۶۳%۰.۳۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۴۹$ ۱۴۳.۵۲ M$ ۴.۹۵ M۱۵.۶۸ B DGB۲۱.۰۰ B DGB۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۵۴SKL$ ۰.۰۳۷۷۹۴ ۱,۲۳۲۱.۲۷%۹.۲۷%۰.۶۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۰۱$ ۱۴۰.۰۲ M$ ۱۳.۲۴ M۳.۷۰ B SKL۷.۰۰ B SKL۰.۰۹" برابر "۰.۰۰%
۱۵۵SLP$ ۰.۰۰۳۲۱۴ ۱۰۵۰.۴۸%۵.۳۴%۲.۸۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۱۷$ ۱۳۹.۱۴ M$ ۱۴.۴۰ M۴۳.۲۹ B SLPبی نهایت۰.۱۰" برابر "۰.۰۰%
۱۵۶ELON$ ۰.۰۰۰۰۰۰۲۵۱۸۵۳۱۴ ۰۰.۶۴%۵.۶۳%۱.۰۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰$ ۱۳۷.۹۱ M$ ۲.۱۹ M۵۴۷.۵۹ T ELON۱,۰۰۰.۰۰ T ELON۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۵۷NFT$ ۰.۰۰۰۰۰۰۴۹۴۲۴۰۷۷ ۰۰.۲۱%۴.۷۹%۷.۰۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰$ ۱۳۶.۹۴ M$ ۲۶.۳۲ M۲۷۷.۰۸ T NFT۹۹۹.۹۹ T NFT۰.۱۹" برابر "۰.۰۰%
۱۵۸DAO$ ۱.۴۶ ۴۷,۵۱۲۰.۰۲%۶.۵۱%۶.۸۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۷۷۴۴$ ۱۳۴.۱۵ M$ ۴.۰۱ M۹۲.۰۷ M DAO۳۱۲.۰۰ M DAO۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۵۹SUSHI$ ۱.۰۴ ۳۴,۰۲۶۰.۷۵%۶.۶۰%۰.۸۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۵۴۶$ ۱۳۲.۷۷ M$ ۴۰.۲۵ M۱۲۷.۲۴ M SUSHI۲۵۰.۰۰ M SUSHI۰.۳۰" برابر "۰.۰۰%
۱۶۰CVC$ ۰.۱۲۴۲۹۷ ۴,۰۵۳۰.۸۷%۶.۲۵%۳.۵۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۶۶۱$ ۱۲۴.۳۰ M$ ۹.۶۸ M۱,۰۰۰.۰۰ M CVCبی نهایت۰.۰۸" برابر "۰.۰۰%
۱۶۱CKB$ ۰.۰۰۳۶۹۲ ۱۲۰۱.۰۶%۶.۰۶%۷.۲۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۲۰$ ۱۲۳.۰۹ M$ ۱.۹۳ M۳۳.۳۴ B CKBبی نهایت۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۶۲INJ$ ۱.۶۸ ۵۴,۶۶۳۲.۹۶%۶.۱۱%۱۱.۰۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۸۹۱۰$ ۱۲۲.۳۸ M$ ۲۳.۷۲ M۷۳.۰۱ M INJ۱۰۰.۰۰ M INJ۰.۱۹" برابر "۰.۰۰%
۱۶۳EPS$ ۰.۱۶۸۷۵۱ ۵,۵۰۳۱۲.۶۲%۹.۰۳%۲.۸۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۸۹۷$ ۱۲۲.۱۳ M$ ۳۰۹.۱۷ K۷۲۳.۷۰ M EPS۱,۰۰۰.۰۰ M EPS۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۱۶۴LSK$ ۰.۹۴۵۳۳۴ ۳۰,۸۲۷۰.۶۷%۶.۸۴%۰.۱۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۰۲۵$ ۱۲۱.۸۵ M$ ۳.۸۰ M۱۲۸.۹۰ M LSKبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۶۵PUNDIX$ ۰.۴۷۱۰۱ ۱۵,۳۶۰۰.۸۶%۴.۸۰%۶.۲۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۵۰۴$ ۱۲۱.۷۵ M$ ۶.۷۶ M۲۵۸.۴۹ M PUNDIX۲۵۸.۵۳ M PUNDIX۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۱۶۶KEEP$ ۰.۱۴۰۶۴۲ ۴,۵۸۶۰.۰۷%۳.۵۴%۳.۶۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۷۴۸$ ۱۲۱.۰۶ M$ ۱۸۳.۲۷ K۸۶۰.۷۶ M KEEP۱,۰۰۰.۰۰ M KEEP۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۱۶۷MED$ ۰.۰۱۸۹۷ ۶۱۹۰.۳۸%۴.۶۰%۴.۰۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۰۱$ ۱۱۸.۰۵ M$ ۱.۳۳ M۶.۲۲ B MEDبی نهایت۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۱۶۸RNDR$ ۰.۴۶۲۳۲۶ ۱۵,۰۷۶۰.۴۴%۶.۷۱%۱.۴۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۴۵۷$ ۱۱۷.۳۴ M$ ۸.۵۹ M۲۵۳.۸۰ M RNDR۵۳۶.۸۷ M RNDR۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۱۶۹COTI$ ۰.۱۰۳۰۶۵ ۳,۳۶۱۲.۹۵%۰.۵۱%۱۱.۳۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۵۴۸$ ۱۱۴.۲۶ M$ ۲۶.۳۸ M۱.۱۱ B COTI۲.۰۰ B COTI۰.۲۳" برابر "۰.۰۰%
۱۷۰PEOPLE$ ۰.۰۲۲۳۲۵ ۷۲۸۱.۳۰%۳.۸۱%۲.۴۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۱۹$ ۱۱۲.۹۷ M$ ۳۳.۶۵ M۵.۰۶ B PEOPLE۵.۰۶ B PEOPLE۰.۳۰" برابر "۰.۰۰%
۱۷۱CEEK$ ۰.۱۳۹۸۹۳ ۴,۵۶۲۰.۴۶%۴.۹۸%۲.۱۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۷۴۴$ ۱۱۲.۷۱ M$ ۱۶.۲۵ M۸۰۵.۷۲ M CEEK۱,۰۰۰.۰۰ M CEEK۰.۱۴" برابر "۰.۰۰%
۱۷۲EWT$ ۳.۷۴ ۱۲۱,۸۱۹۰.۰۷%۳.۳۵%۴.۹۱%Ƀ ۰.۰۰۰۱۹۸۵۶$ ۱۱۲.۳۰ M$ ۱.۲۷ M۳۰.۰۶ M EWT۱۰۰.۰۰ M EWT۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۱۷۳REN$ ۰.۱۱۰۵۵۲ ۳,۶۰۵۱.۰۶%۴.۱۵%۵.۲۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۵۸۸$ ۱۱۰.۴۵ M$ ۱۵.۸۸ M۹۹۹.۰۴ M REN۱,۰۰۰.۰۰ M REN۰.۱۴" برابر "۰.۰۰%
۱۷۴SYS$ ۰.۱۶۵۰۸۴ ۵,۳۸۳۰.۹۶%۱۰.۰۶%۳.۹۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۸۷۷$ ۱۰۹.۲۸ M$ ۴.۹۱ M۶۶۱.۹۷ M SYS۸۸۸.۰۰ M SYS۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۱۷۵BTCST$ ۸.۷۲ ۲۸۴,۲۱۸۰.۰۷%۲.۴۸%۰.۶۱%Ƀ ۰.۰۰۰۴۶۳۲۷$ ۱۰۶.۳۴ M$ ۹.۷۹ M۱۲.۲۰ M BTCST۱۵.۰۰ M BTCST۰.۰۹" برابر "۰.۰۰%
۱۷۶CELR$ ۰.۰۱۴۹۹۵ ۴۸۹۰.۷۴%۷.۴۵%۱.۸۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۸۰$ ۱۰۶.۲۵ M$ ۱۰.۰۳ M۷.۰۹ B CELR۱۰.۰۰ B CELR۰.۰۹" برابر "۰.۰۰%
۱۷۷REEF$ ۰.۰۰۵۲۷۴ ۱۷۲۱.۹۴%۲.۷۰%۵.۱۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۲۸$ ۱۰۶.۱۸ M$ ۵۱.۴۳ M۲۰.۱۳ B REEFبی نهایت۰.۴۸" برابر "۰.۰۰%
۱۷۸VLX$ ۰.۰۴۴۹۶۴ ۱,۴۶۶۰.۵۳%۰.۵۴%۳.۵۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۳۹$ ۱۰۵.۹۲ M$ ۱.۳۱ M۲.۳۶ B VLXبی نهایت۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۱۷۹UOS$ ۰.۳۴۷۲۱۲ ۱۱,۳۲۳۰.۴۱%۷.۶۶%۱۱.۱۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۸۴۶$ ۱۰۵.۴۸ M$ ۱.۲۳ M۳۰۳.۷۹ M UOSبی نهایت۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۱۸۰NU$ ۰.۱۴۸۴۰۶ ۴,۸۴۰۰.۲۸%۴.۴۰%۲.۰۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۷۸۹$ ۱۰۴.۳۳ M$ ۲.۵۶ M۷۰۳.۰۰ M NU۳.۸۹ B NU۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۸۱ONG$ ۰.۳۲۰۴۱۸ ۱۰,۴۴۹۰.۷۰%۴.۴۶%۴.۱۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۷۰۳$ ۱۰۲.۶۸ M$ ۵.۷۲ M۳۲۰.۴۷ M ONG۱,۰۰۰.۰۰ M ONG۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۱۸۲SPELL$ ۰.۰۰۱۰۰۵ ۳۳۰.۷۱%۴.۷۹%۴.۵۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۵$ ۱۰۲.۲۰ M$ ۱۸.۱۴ M۱۰۱.۶۸ B SPELL۱۹۶.۰۱ B SPELL۰.۱۸" برابر "۰.۰۰%
۱۸۳XNO$ ۰.۷۵۴۰۸۵ ۲۴,۵۹۱۰.۴۸%۵.۵۱%۳.۳۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۰۰۸$ ۱۰۰.۴۸ M$ ۳.۴۹ M۱۳۳.۲۵ M XNO۱۳۳.۲۵ M XNO۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۸۴REQ$ ۰.۰۹۹۱۱۴ ۳,۲۳۲۰.۲۷%۵.۷۷%۲.۰۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۵۲۷$ ۹۹.۱۰ M$ ۱.۵۸ M۹۹۹.۸۳ M REQ۹۹۹.۸۸ M REQ۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۸۵FX$ ۰.۲۴۱۹۷۹ ۷,۸۹۱۰.۴۹%۰.۱۴%۱.۶۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۲۸۶$ ۹۸.۸۵ M$ ۷۷۵.۰۵ K۴۰۸.۵۲ M FX۱.۸۹ B FX۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۱۸۶ORBS$ ۰.۰۳۳۳۷۹ ۱,۰۸۸۰.۴۴%۴.۵۵%۲.۹۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۷۷$ ۹۶.۰۲ M$ ۱.۶۹ M۲.۸۸ B ORBSبی نهایت۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۸۷TRIBE$ ۰.۲۱۰۹۶۳ ۶,۸۷۹۰.۱۰%۵.۲۱%۰.۵۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۱۲۱$ ۹۵.۶۶ M$ ۷.۵۴ M۴۵۳.۴۵ M TRIBE۱,۰۰۰.۰۰ M TRIBE۰.۰۸" برابر "۰.۰۰%
۱۸۸ACA$ ۰.۱۸۸۱۳۲ ۶,۱۳۵۰.۶۰%۶.۷۲%۱۴.۰۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۰۰۰$ ۹۵.۶۳ M$ ۲.۲۵ M۵۰۸.۳۴ M ACA۱,۰۰۰.۰۰ M ACA۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۸۹SNT$ ۰.۰۲۷۵۲۲ ۸۹۷۰.۱۰%۷.۵۶%۳.۹۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۴۶$ ۹۵.۵۱ M$ ۷.۰۵ M۳.۴۷ B SNTبی نهایت۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۱۹۰DAG$ ۰.۰۷۵۲۷۳ ۲,۴۵۵۲.۳۴%۰.۰۴%۱۴.۲۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۴۰۰$ ۹۵.۳۶ M$ ۸۳۳.۵۶ K۱.۲۷ B DAG۳.۶۹ B DAG۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۱۹۱ARDR$ ۰.۰۹۵۰۳۱ ۳,۰۹۹۱.۶۲%۵.۶۱%۳.۶۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۵۰۵$ ۹۴.۹۴ M$ ۲.۰۴ M۹۹۹.۰۰ M ARDR۹۹۹.۰۰ M ARDR۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۹۲MX$ ۰.۹۳۸۱۹۸ ۳۰,۵۹۵۰.۸۸%۵.۱۲%۲.۹۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۹۸۷$ ۹۳.۸۲ M$ ۱.۷۰ M۱۰۰.۰۰ M MXبی نهایت۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۹۳OCEAN$ ۰.۱۵۲۸۳۱ ۴,۹۸۴۰.۸۵%۶.۸۲%۰.۶۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۸۱۲$ ۹۳.۷۰ M$ ۸.۱۳ M۶۱۳.۱۰ M OCEAN۱.۴۱ B OCEAN۰.۰۹" برابر "۰.۰۰%
۱۹۴WIN$ ۰.۰۰۰۰۹۶ ۳۰.۲۵%۳.۴۰%۵.۴۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۱$ ۹۲.۶۰ M$ ۳۳.۸۴ M۹۶۱.۷۴ B WIN۹۹۹.۰۰ B WIN۰.۳۷" برابر "۰.۰۰%
۱۹۵RLC$ ۱.۱۴ ۳۷,۲۵۷۰.۷۳%۵.۹۶%۵.۷۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۶۰۷۳$ ۹۲.۵۴ M$ ۱۱.۳۶ M۸۱.۰۰ M RLC۸۷.۰۰ M RLC۰.۱۲" برابر "۰.۰۰%
۱۹۶API3$ ۱.۶۳ ۵۳,۲۴۱۲.۰۰%۰.۳۹%۹.۵۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۸۶۷۸$ ۹۲.۳۲ M$ ۱۴.۴۴ M۵۶.۵۵ M API3بی نهایت۰.۱۶" برابر "۰.۰۰%
۱۹۷POWR$ ۰.۱۹۰۱۶۲ ۶,۲۰۱۰.۴۰%۵.۷۵%۱.۴۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۰۱۱$ ۹۲.۲۹ M$ ۶.۰۱ M۴۸۵.۳۴ M POWR۱,۰۰۰.۰۰ M POWR۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۱۹۸DENT$ ۰.۰۰۰۹۱۱ ۳۰۰.۵۷%۵.۹۱%۱.۳۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۵$ ۹۰.۲۲ M$ ۵.۷۴ M۹۹.۰۱ B DENTبی نهایت۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۱۹۹XYO$ ۰.۰۰۶۹۳۵ ۲۲۶۰.۵۰%۱.۵۸%۲.۹۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۳۷$ ۸۹.۰۸ M$ ۹۸۵.۹۰ K۱۲.۸۴ B XYOبی نهایت۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۲۰۰BNT$ ۰.۴۴۲۶۵۹ ۱۴,۴۳۵۱.۰۲%۲.۷۷%۲.۳۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۳۵۳$ ۸۸.۰۳ M$ ۴۶.۳۲ M۱۹۸.۸۶ M BNTبی نهایت۰.۵۳" برابر "۰.۰۰%

کوین مارکت کپ ارزهای دیجیتال

بازار های جهانی
قبلی ۲۰۰
بعدی ۲۰۰
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعتتغییرات ۳۰ روز
۱BTC$ ۱۸,۸۱۳.۳۶ ۶۱۳,۵۰۳,۵۳۲۱.۰۲%۶.۹۰%۱.۰۰%Ƀ ۱.۰۰۰۰۰۰۰۰$ ۳۶۰.۵۲ B$ ۵۶.۰۸ B۱۹.۱۶ M BTC۲۱.۰۰ M BTC۰.۱۶" برابر "۰.۰۰%
۲ETH$ ۱,۲۸۱.۷۶ ۴۱,۷۹۸,۱۴۰۰.۶۲%۷.۴۲%۴.۱۹%Ƀ ۰.۰۶۸۱۳۰۲۴$ ۱۵۷.۰۹ B$ ۱۸.۹۴ B۱۲۲.۵۶ M ETHبی نهایت۰.۱۲" برابر "۰.۰۰%
۳USDT$ ۰.۹۹۹۹۵۴ ۳۲,۶۰۹۰.۰۰%۰.۰۱%۰.۰۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۳۱۵$ ۶۷.۹۵ B$ ۶۹.۹۹ B۶۷.۹۶ B USDTبی نهایت۱.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۴USDC$ ۱.۰۰ ۳۲,۶۱۵۰.۰۱%۰.۰۱%۰.۰۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۳۱۶$ ۴۹.۱۲ B$ ۴.۸۶ B۴۹.۱۱ B USDCبی نهایت۰.۱۰" برابر "۰.۰۰%
۵BNB$ ۲۷۲.۰۵ ۸,۸۷۱,۵۹۸۱.۲۲%۴.۶۳%۱.۸۰%Ƀ ۰.۰۱۴۴۶۰۵۵$ ۴۳.۸۹ B$ ۸۶۴.۱۳ M۱۶۱.۳۴ M BNB۲۰۰.۰۰ M BNB۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۶XRP$ ۰.۴۲۷۲۳ ۱۳,۹۳۲۱.۶۴%۹.۸۲%۵.۷۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۲۷۱$ ۲۱.۳۲ B$ ۲.۹۳ B۴۹.۹۰ B XRP۱۰۰.۰۰ B XRP۰.۱۴" برابر "۰.۰۰%
۷BUSD$ ۱.۰۰ ۳۲,۶۱۹۰.۰۲%۰.۰۱%۰.۰۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۳۱۷$ ۲۱.۰۵ B$ ۹.۹۳ B۲۱.۰۴ B BUSDبی نهایت۰.۴۷" برابر "۰.۰۰%
۸ADA$ ۰.۴۳۰۷۵۱ ۱۴,۰۴۷۰.۷۶%۵.۷۸%۴.۳۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۲۹۰$ ۱۴.۷۵ B$ ۶۸۱.۸۲ M۳۴.۲۴ B ADA۴۵.۰۰ B ADA۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۹SOL$ ۳۲.۳۶ ۱,۰۵۵,۳۲۲۱.۲۶%۶.۲۳%۲.۴۱%Ƀ ۰.۰۰۱۷۲۰۱۶$ ۱۱.۴۸ B$ ۱.۱۴ B۳۵۴.۷۸ M SOLبی نهایت۰.۱۰" برابر "۰.۰۰%
۱۰DOGE$ ۰.۰۵۹۵۹۹ ۱,۹۴۴۰.۲۱%۴.۰۲%۱.۶۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۳۱۷$ ۷.۹۱ B$ ۳۳۰.۰۹ M۱۳۲.۶۷ B DOGEبی نهایت۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۱۱DOT$ ۶.۳۲ ۲۰۶,۱۹۱۱.۳۴%۵.۸۸%۰.۲۴%Ƀ ۰.۰۰۰۳۳۶۰۹$ ۷.۰۹ B$ ۳۱۷.۷۹ M۱.۱۲ B DOTبی نهایت۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۱۲DAI$ ۰.۹۹۹۸۸۴ ۳۲,۶۰۶۰.۰۷%۰.۰۱%۰.۰۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۳۱۵$ ۶.۹۰ B$ ۳۴۶.۸۵ M۶.۹۰ B DAIبی نهایت۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۱۳MATIC$ ۰.۷۲۹۸۵۳ ۲۳,۸۰۱۰.۸۱%۵.۷۳%۰.۲۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۸۷۹$ ۶.۳۷ B$ ۴۴۳.۱۷ M۸.۷۳ B MATIC۱۰.۰۰ B MATIC۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۱۴SHIB$ ۰.۰۰۰۰۱۱ ۰۰.۵۷%۳.۴۷%۳.۸۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰$ ۶.۰۰ B$ ۲۵۹.۰۷ M۵۴۹.۰۶ T SHIBبی نهایت۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۱۵TRX$ ۰.۰۵۸۷۱۵ ۱,۹۱۵۰.۳۵%۲.۷۳%۱.۴۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۳۱۲$ ۵.۴۲ B$ ۳۵۷.۷۵ M۹۲.۳۵ B TRXبی نهایت۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۱۶AVAX$ ۱۷.۰۲ ۵۵۵,۰۶۸۱.۰۷%۵.۶۶%۱.۲۸%Ƀ ۰.۰۰۰۹۰۴۷۵$ ۵.۰۴ B$ ۳۴۲.۴۳ M۲۹۵.۹۰ M AVAX۷۲۰.۰۰ M AVAX۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۱۷UNI$ ۶.۱۱ ۱۹۹,۱۱۴۱.۰۶%۶.۹۲%۱۳.۳۲%Ƀ ۰.۰۰۰۳۲۴۵۵$ ۴.۶۵ B$ ۲۰۹.۶۷ M۷۶۲.۲۱ M UNI۱,۰۰۰.۰۰ M UNI۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۱۸WBTC$ ۱۸,۷۹۴.۶۲ ۶۱۲,۸۹۲,۶۴۰۰.۸۰%۶.۹۱%۰.۹۶%Ƀ ۰.۹۹۹۰۰۴۲۶$ ۴.۶۱ B$ ۱۶۰.۴۳ M۲۴۵.۲۱ K WBTCبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۹LEO$ ۴.۱۶ ۱۳۵,۶۰۲۰.۰۰%۵.۰۱%۹.۶۷%Ƀ ۰.۰۰۰۲۲۱۰۳$ ۳.۹۷ B$ ۲.۷۰ M۹۵۳.۹۵ M LEOبی نهایت۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۲۰LINK$ ۷.۹۷ ۲۵۹,۷۴۴۱.۴۷%۳.۰۱%۱۴.۷۸%Ƀ ۰.۰۰۰۴۲۳۳۸$ ۳.۹۲ B$ ۹۷۷.۰۴ M۴۹۱.۶۰ M LINK۱,۰۰۰.۰۰ M LINK۰.۲۵" برابر "۰.۰۰%
۲۱LTC$ ۵۲.۴۷ ۱,۷۱۱,۰۶۲۱.۴۱%۴.۰۷%۰.۵۱%Ƀ ۰.۰۰۲۷۸۹۰۰$ ۳.۷۴ B$ ۵۱۷.۴۳ M۷۱.۲۷ M LTC۸۴.۰۰ M LTC۰.۱۴" برابر "۰.۰۰%
۲۲ETC$ ۲۷.۱۹ ۸۸۶,۶۴۴۰.۶۷%۶.۴۷%۴.۷۳%Ƀ ۰.۰۰۱۴۴۵۲۱$ ۳.۷۳ B$ ۷۰۹.۶۶ M۱۳۷.۱۰ M ETC۲۱۰.۷۰ M ETC۰.۱۹" برابر "۰.۰۰%
۲۳ATOM$ ۱۲.۸۶ ۴۱۹,۴۰۸۱.۰۲%۱۰.۷۵%۸.۷۷%Ƀ ۰.۰۰۰۶۸۳۶۳$ ۳.۶۸ B$ ۵۷۹.۵۴ M۲۸۶.۳۷ M ATOMبی نهایت۰.۱۶" برابر "۰.۰۰%
۲۴FTT$ ۲۳.۱۹ ۷۵۶,۱۰۱۰.۹۱%۷.۰۸%۱.۱۴%Ƀ ۰.۰۰۱۲۳۲۴۳$ ۳.۱۱ B$ ۹۲.۱۴ M۱۳۳.۹۸ M FTT۳۵۲.۱۷ M FTT۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۲۵NEAR$ ۳.۵۲ ۱۱۴,۸۳۶۰.۹۷%۶.۳۸%۷.۴۰%Ƀ ۰.۰۰۰۱۸۷۱۸$ ۲.۷۷ B$ ۲۳۳.۰۶ M۷۸۷.۲۰ M NEAR۱,۰۰۰.۰۰ M NEAR۰.۰۸" برابر "۰.۰۰%
۲۶CRO$ ۰.۱۰۹۵۷۷ ۳,۵۷۳۱.۱۸%۶.۱۵%۵.۶۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۵۸۲$ ۲.۷۷ B$ ۳۶.۷۲ M۲۵.۲۶ B CRO۳۰.۲۶ B CRO۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۲۷XLM$ ۰.۱۰۷۸۸۹ ۳,۵۱۸۰.۵۰%۶.۰۵%۵.۸۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۵۷۳$ ۲.۷۵ B$ ۱۶۹.۳۲ M۲۵.۴۷ B XLM۵۰.۰۰ B XLM۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۲۸XMR$ ۱۴۱.۷۲ ۴,۶۲۱,۶۲۸۰.۸۹%۶.۹۴%۰.۱۶%Ƀ ۰.۰۰۷۵۳۳۱۷$ ۲.۵۸ B$ ۸۶.۳۰ M۱۸.۱۸ M XMRبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۲۹ALGO$ ۰.۳۳۸۱۶۹ ۱۱,۰۲۸۰.۸۱%۸.۱۰%۵.۸۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۷۹۷$ ۲.۳۴ B$ ۲۰۷.۶۳ M۶.۹۳ B ALGO۱۰.۰۰ B ALGO۰.۰۹" برابر "۰.۰۰%
۳۰BCH$ ۱۱۱.۸۹ ۳,۶۴۸,۷۰۳۰.۴۷%۵.۹۸%۰.۴۵%Ƀ ۰.۰۰۵۹۴۷۳۲$ ۲.۱۵ B$ ۲۸۰.۷۰ M۱۹.۱۹ M BCH۲۱.۰۰ M BCH۰.۱۳" برابر "۰.۰۰%
۳۱FIL$ ۵.۷۲ ۱۸۶,۵۷۴۱.۳۴%۴.۹۴%۸.۲۰%Ƀ ۰.۰۰۰۳۰۴۱۱$ ۱.۶۷ B$ ۲۳۵.۳۰ M۲۹۱.۴۶ M FILبی نهایت۰.۱۴" برابر "۰.۰۰%
۳۲FLOW$ ۱.۶۱ ۵۲,۴۴۸۱.۲۳%۵.۳۸%۳.۱۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۸۵۴۹$ ۱.۶۷ B$ ۶۱.۰۵ M۱.۰۴ B FLOWبی نهایت۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۳۳LUNC$ ۰.۰۰۰۲۶۷ ۹۱.۸۳%۳.۱۲%۶.۹۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۱$ ۱.۶۴ B$ ۶۸۰.۲۷ M۶.۱۵ T LUNCبی نهایت۰.۴۱" برابر "۰.۰۰%
۳۴APE$ ۵.۳۱ ۱۷۳,۱۵۷۱.۱۵%۶.۰۵%۵.۵۱%Ƀ ۰.۰۰۰۲۸۲۲۴$ ۱.۶۳ B$ ۲۴۱.۶۶ M۳۰۶.۸۸ M APE۱,۰۰۰.۰۰ M APE۰.۱۵" برابر "۰.۰۰%
۳۵VET$ ۰.۰۲۲۲۸۸ ۷۲۷۱.۰۶%۵.۶۱%۰.۵۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۱۸$ ۱.۶۲ B$ ۶۸.۴۸ M۷۲.۵۱ B VET۸۶.۷۱ B VET۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۳۶QNT$ ۱۳۰.۸۳ ۴,۲۶۶,۴۳۸۱.۷۷%۶.۷۴%۲۹.۷۰%Ƀ ۰.۰۰۶۹۵۴۲۲$ ۱.۵۸ B$ ۲۲۳.۰۲ M۱۲.۰۷ M QNT۱۴.۶۱ M QNT۰.۱۴" برابر "۰.۰۰%
۳۷TON$ ۱.۲۸ ۴۱,۷۷۴۰.۷۸%۳.۱۴%۶.۲۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۶۸۰۹$ ۱.۵۶ B$ ۱۸.۹۸ M۱.۲۲ B TON۵.۰۰ B TON۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۳۸ICP$ ۵.۹۵ ۱۹۴,۱۱۰۰.۶۵%۵.۸۵%۱.۶۵%Ƀ ۰.۰۰۰۳۱۶۴۰$ ۱.۵۶ B$ ۵۱.۲۲ M۲۶۲.۲۰ M ICPبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۳۹CHZ$ ۰.۲۳۶۶۴۶ ۷,۷۱۷۱.۶۹%۹.۷۳%۴.۹۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۲۵۸$ ۱.۴۲ B$ ۵۱۶.۲۰ M۶.۰۰ B CHZ۸.۸۹ B CHZ۰.۳۶" برابر "۰.۰۰%
۴۰HBAR$ ۰.۰۵۷۵۹۷ ۱,۸۷۸۰.۸۸%۵.۱۱%۰.۰۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۳۰۶$ ۱.۳۲ B$ ۴۴.۳۳ M۲۲.۹۷ B HBAR۵۰.۰۰ B HBAR۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۴۱XTZ$ ۱.۴۱ ۴۶,۰۴۶۰.۹۵%۶.۹۶%۲.۱۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۷۵۰۵$ ۱.۲۹ B$ ۳۵.۶۳ M۹۱۰.۴۷ M XTZبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۴۲MANA$ ۰.۶۸۷۵۴ ۲۲,۴۲۱۰.۹۴%۳.۹۵%۲.۱۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۶۵۵$ ۱.۲۸ B$ ۱۳۷.۷۰ M۱.۸۶ B MANAبی نهایت۰.۱۱" برابر "۰.۰۰%
۴۳SAND$ ۰.۸۳۱۰۷۱ ۲۷,۱۰۱۱.۲۳%۵.۴۲%۱.۳۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۴۱۷$ ۱.۲۵ B$ ۲۰۶.۹۸ M۱.۵۰ B SAND۳.۰۰ B SAND۰.۱۷" برابر "۰.۰۰%
۴۴EOS$ ۱.۱۲ ۳۶,۶۶۱۰.۷۴%۶.۸۶%۱۳.۶۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۹۷۶$ ۱.۱۳ B$ ۲۳۲.۷۲ M۱.۰۰ B EOSبی نهایت۰.۲۱" برابر "۰.۰۰%
۴۵EGLD$ ۴۶.۲۷ ۱,۵۰۸,۸۷۸۰.۸۲%۳.۳۴%۲.۳۶%Ƀ ۰.۰۰۲۴۵۹۴۴$ ۱.۰۹ B$ ۴۱.۵۷ M۲۳.۴۷ M EGLD۳۱.۴۲ M EGLD۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۴۶THETA$ ۱.۰۸ ۳۵,۲۱۰۰.۶۸%۵.۴۴%۴.۴۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۷۳۹$ ۱.۰۸ B$ ۴۳.۲۶ M۱,۰۰۰.۰۰ M THETA۱,۰۰۰.۰۰ M THETA۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۴۷AAVE$ ۷۳.۹۰ ۲,۴۰۹,۷۲۱۰.۲۷%۷.۲۹%۱.۹۴%Ƀ ۰.۰۰۳۹۲۷۸۰$ ۱.۰۴ B$ ۱۳۱.۴۴ M۱۴.۰۹ M AAVE۱۶.۰۰ M AAVE۰.۱۳" برابر "۰.۰۰%
۴۸TUSD$ ۱.۰۰ ۳۲,۶۳۷۰.۱۲%۰.۰۹%۰.۰۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۳۲۰$ ۱.۰۲ B$ ۸۷.۳۶ M۱.۰۲ B TUSDبی نهایت۰.۰۹" برابر "۰.۰۰%
۴۹AXS$ ۱۲.۱۵ ۳۹۶,۱۸۷۱.۳۷%۴.۴۴%۰.۳۶%Ƀ ۰.۰۰۰۶۴۵۷۸$ ۱.۰۱ B$ ۶۹.۸۹ M۸۳.۰۶ M AXS۲۷۰.۰۰ M AXS۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۵۰USDP$ ۰.۹۹۹۱۸ ۳۲,۵۸۳۰.۱۲%۰.۱۰%۰.۲۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۳۱۱$ ۹۴۴.۸۷ M$ ۸۱.۳۹ M۹۴۵.۶۴ M USDPبی نهایت۰.۰۹" برابر "۰.۰۰%
۵۱BSV$ ۴۸.۶۵ ۱,۵۸۶,۳۸۱۰.۵۲%۵.۸۹%۰.۰۶%Ƀ ۰.۰۰۲۵۸۵۷۷$ ۹۳۳.۱۴ M$ ۷۶.۸۷ M۱۹.۱۸ M BSV۲۱.۰۰ M BSV۰.۰۸" برابر "۰.۰۰%
۵۲OKB$ ۱۵.۱۴ ۴۹۳,۸۰۱۰.۴۵%۳.۴۴%۱.۸۶%Ƀ ۰.۰۰۰۸۰۴۸۹$ ۹۰۸.۵۶ M$ ۲۱.۲۵ M۶۰.۰۰ M OKBبی نهایت۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۵۳KCS$ ۹.۰۸ ۲۹۶,۱۳۰۱.۶۲%۱.۹۱%۱.۵۸%Ƀ ۰.۰۰۰۴۸۲۶۹$ ۸۹۳.۳۸ M$ ۳.۵۵ M۹۸.۳۸ M KCS۱۷۰.۱۲ M KCS۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۵۴MIOTA$ ۰.۳۰۵۳۴۴ ۹,۹۵۷۱.۴۸%۵.۰۴%۱۸.۱۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۶۲۳$ ۸۴۸.۷۱ M$ ۴۲.۵۴ M۲.۷۸ B MIOTA۲.۷۸ B MIOTA۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۵۵ZEC$ ۵۴.۳۱ ۱,۷۷۱,۲۰۱۱.۱۲%۹.۵۸%۱.۵۸%Ƀ ۰.۰۰۲۸۸۷۰۳$ ۸۳۴.۳۷ M$ ۵۵.۹۷ M۱۵.۳۶ M ZEC۲۱.۰۰ M ZEC۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۵۶XEC$ ۰.۰۰۰۰۴ ۱۰.۹۳%۳.۰۹%۳.۶۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰$ ۷۶۹.۰۴ M$ ۲۰.۵۶ M۱۹.۱۸ T XEC۲۱.۰۰ T XEC۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۵۷USDD$ ۱.۰۰ ۳۲,۶۱۱۰.۰۳%۰.۰۱%۰.۱۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۳۱۶$ ۷۳۸.۲۷ M$ ۷۳.۶۹ M۷۳۸.۲۵ M USDDبی نهایت۰.۱۰" برابر "۰.۰۰%
۵۸BTT$ ۰.۰۰۰۰۰۰۷۶۳۳۲۲۰۴ ۰۰.۱۳%۴.۴۳%۲.۷۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰$ ۷۱۷.۵۶ M$ ۲۴.۱۳ M۹۴۰.۰۵ T BTTبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۵۹GRT$ ۰.۰۹۸۲۳۳ ۳,۲۰۳۰.۸۹%۵.۵۲%۱.۲۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۵۲۲$ ۶۷۷.۸۱ M$ ۳۱.۵۵ M۶.۹۰ B GRT۱۰.۰۶ B GRT۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۶۰MKR$ ۶۹۱.۱۴ ۲۲,۵۳۷,۹۹۰۰.۲۹%۸.۱۲%۱۳.۱۰%Ƀ ۰.۰۳۶۷۳۶۵۳$ ۶۷۵.۶۸ M$ ۴۵.۵۷ M۹۷۷.۶۳ K MKR۱.۰۱ M MKR۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۶۱HT$ ۴.۳۸ ۱۴۲,۸۶۸۰.۹۸%۳.۰۴%۳.۸۲%Ƀ ۰.۰۰۰۲۳۲۸۷$ ۶۷۱.۸۸ M$ ۱۶.۳۳ M۱۵۳.۳۶ M HT۵۰۰.۰۰ M HT۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۶۲CAKE$ ۴.۷۳ ۱۵۴,۳۷۸۱.۲۶%۲.۰۱%۹.۵۸%Ƀ ۰.۰۰۰۲۵۱۶۳$ ۶۶۲.۴۸ M$ ۵۶.۰۷ M۱۳۹.۹۴ M CAKE۷۵۰.۰۰ M CAKE۰.۰۸" برابر "۰.۰۰%
۶۳USDN$ ۰.۹۵۹۳۵۳ ۳۱,۲۸۴۰.۶۵%۱.۰۷%۲.۷۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۰۹۹$ ۶۵۲.۶۲ M$ ۲.۲۵ M۶۸۰.۲۷ M USDNبی نهایت۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۶۴KLAY$ ۰.۱۹۶۳۷۴ ۶,۴۰۴۰.۲۲%۴.۸۵%۱.۴۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۰۴۴$ ۶۰۰.۲۳ M$ ۴۳.۳۱ M۳.۰۶ B KLAYبی نهایت۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۶۵NEO$ ۸.۴۴ ۲۷۵,۱۳۰۰.۹۲%۸.۹۱%۱.۳۰%Ƀ ۰.۰۰۰۴۴۸۴۶$ ۵۹۵.۱۳ M$ ۷۱.۱۴ M۷۰.۵۴ M NEO۱۰۰.۰۰ M NEO۰.۱۲" برابر "۰.۰۰%
۶۶HNT$ ۴.۶۴ ۱۵۱,۲۹۵۱.۵۴%۰.۰۰%۰.۷۸%Ƀ ۰.۰۰۰۲۴۶۶۱$ ۵۸۹.۴۲ M$ ۲۹.۷۱ M۱۲۷.۰۴ M HNT۲۲۳.۰۰ M HNT۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۶۷FTM$ ۰.۲۲۳۷۹۵ ۷,۲۹۸۱.۰۴%۴.۶۱%۰.۵۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۱۹۰$ ۵۶۹.۵۶ M$ ۱۰۹.۲۸ M۲.۵۵ B FTM۳.۱۸ B FTM۰.۱۹" برابر "۰.۰۰%
۶۸SNX$ ۲.۲۶ ۷۳,۵۷۷۱.۲۱%۵.۷۰%۳.۶۰%Ƀ ۰.۰۰۰۱۱۹۹۳$ ۵۳۸.۱۲ M$ ۵۵.۷۲ M۲۳۸.۵۰ M SNX۲۹۱.۶۶ M SNX۰.۱۰" برابر "۰.۰۰%
۶۹PAXG$ ۱,۶۱۶.۶۹ ۵۲,۷۲۰,۱۹۹۰.۳۸%۰.۵۵%۳.۰۲%Ƀ ۰.۰۸۵۹۳۳۰۰$ ۵۲۵.۷۶ M$ ۱۴.۵۸ M۳۲۵.۲۱ K PAXGبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۷۰RUNE$ ۱.۵۳ ۴۹,۸۶۶۱.۰۳%۷.۸۷%۵.۲۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۸۱۲۸$ ۵۰۵.۶۷ M$ ۵۱.۳۰ M۳۳۰.۶۹ M RUNE۵۰۰.۰۰ M RUNE۰.۱۰" برابر "۰.۰۰%
۷۱NEXO$ ۰.۸۸۰۸۳۱ ۲۸,۷۲۴۱.۱۶%۵.۵۸%۱.۵۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۶۸۲$ ۴۹۳.۲۷ M$ ۱۲.۲۶ M۵۶۰.۰۰ M NEXO۱,۰۰۰.۰۰ M NEXO۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۷۲LDO$ ۱.۵۶ ۵۰,۷۸۰۱.۷۲%۸.۲۴%۱۳.۵۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۸۲۷۷$ ۴۸۷.۳۳ M$ ۳۸.۸۹ M۳۱۲.۹۵ M LDO۱,۰۰۰.۰۰ M LDO۰.۰۸" برابر "۰.۰۰%
۷۳CRV$ ۰.۸۸۱۳۰۱ ۲۸,۷۳۹۰.۹۵%۸.۱۸%۵.۲۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۶۸۴$ ۴۶۸.۴۸ M$ ۷۳.۵۵ M۵۳۱.۵۸ M CRV۳.۳۰ B CRV۰.۱۶" برابر "۰.۰۰%
۷۴ENJ$ ۰.۴۵۱۸۴۸ ۱۴,۷۳۵۰.۹۱%۵.۳۶%۳.۴۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۴۰۲$ ۴۵۱.۸۵ M$ ۴۶.۵۱ M۱,۰۰۰.۰۰ M ENJ۱,۰۰۰.۰۰ M ENJ۰.۱۰" برابر "۰.۰۰%
۷۵GT$ ۴.۱۶ ۱۳۵,۶۱۸۰.۹۴%۲.۴۶%۰.۰۸%Ƀ ۰.۰۰۰۲۲۱۰۵$ ۴۵۰.۲۵ M$ ۲.۵۷ M۱۰۸.۲۷ M GTبی نهایت۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۷۶DASH$ ۴۰.۵۳ ۱,۳۲۱,۸۴۵۰.۹۷%۵.۹۳%۰.۲۴%Ƀ ۰.۰۰۲۱۵۴۵۸$ ۴۴۳.۲۳ M$ ۷۱.۵۲ M۱۰.۹۳ M DASH۱۸.۹۰ M DASH۰.۱۶" برابر "۰.۰۰%
۷۷BAT$ ۰.۲۹۳۶۶۸ ۹,۵۷۷۰.۹۲%۵.۰۲%۰.۶۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۵۶۱$ ۴۳۹.۲۳ M$ ۳۹.۴۱ M۱.۵۰ B BAT۱.۵۰ B BAT۰.۰۹" برابر "۰.۰۰%
۷۸STX$ ۰.۳۲۱۷۹۳ ۱۰,۴۹۴۱.۵۱%۳.۶۱%۲.۴۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۷۱۰$ ۴۳۰.۰۳ M$ ۱۴.۴۷ M۱.۳۴ B STX۱.۸۲ B STX۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۷۹COMP$ ۵۹.۱۱ ۱,۹۲۷,۴۷۱۰.۶۷%۶.۲۳%۱۰.۷۴%Ƀ ۰.۰۰۳۱۴۱۷۴$ ۴۲۹.۵۴ M$ ۶۹.۳۳ M۷.۲۷ M COMP۱۰.۰۰ M COMP۰.۱۶" برابر "۰.۰۰%
۸۰GMT$ ۰.۶۹۱۷۷۷ ۲۲,۵۵۹۰.۱۷%۱.۱۴%۱۳.۰۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۶۷۷$ ۴۱۵.۰۷ M$ ۳۶۶.۷۱ M۶۰۰.۰۰ M GMT۶.۰۰ B GMT۰.۸۸" برابر "۰.۰۰%
۸۱WAVES$ ۳.۷۹ ۱۲۳,۴۹۲۰.۶۹%۵.۱۱%۳.۰۰%Ƀ ۰.۰۰۰۲۰۱۲۹$ ۴۱۴.۴۶ M$ ۷۹.۳۹ M۱۰۹.۴۵ M WAVESبی نهایت۰.۱۹" برابر "۰.۰۰%
۸۲FEI$ ۰.۹۷۳۸۲۳ ۳۱,۷۵۶۰.۷۷%۲.۱۷%۲.۴۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۱۷۶$ ۴۱۳.۸۷ M$ ۱.۷۰ M۴۲۵.۰۰ M FEIبی نهایت۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۸۳RVN$ ۰.۰۳۵۲۴ ۱,۱۴۹۱.۰۸%۷.۳۴%۱۰.۹۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۸۷$ ۴۱۲.۸۰ M$ ۴۲.۵۵ M۱۱.۷۱ B RVN۲۱.۰۰ B RVN۰.۱۰" برابر "۰.۰۰%
۸۴ZIL$ ۰.۰۳۰۷۹۹ ۱,۰۰۴۰.۷۶%۵.۰۲%۲.۰۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۶۴$ ۴۱۱.۰۴ M$ ۵۱.۳۳ M۱۳.۳۵ B ZIL۲۱.۰۰ B ZIL۰.۱۲" برابر "۰.۰۰%
۸۵MINA$ ۰.۵۷۸۸۱۶ ۱۸,۸۷۵۰.۲۶%۴.۷۵%۰.۸۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۰۷۷$ ۳۹۹.۱۱ M$ ۱۸.۱۸ M۶۸۹.۵۳ M MINAبی نهایت۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۸۶LRC$ ۰.۲۹۱۷۴۱ ۹,۵۱۴۱.۰۷%۵.۰۷%۱.۳۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۵۵۱$ ۳۸۸.۰۵ M$ ۴۶.۸۲ M۱.۳۳ B LRC۱.۳۷ B LRC۰.۱۲" برابر "۰.۰۰%
۸۷KAVA$ ۱.۵۲ ۴۹,۷۲۶۰.۲۳%۰.۹۸%۴.۸۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۸۱۰۵$ ۳۸۲.۵۵ M$ ۲۹.۸۴ M۲۵۰.۸۷ M KAVAبی نهایت۰.۰۸" برابر "۰.۰۰%
۸۸TWT$ ۰.۸۹۷۹۹۳ ۲۹,۲۸۴۰.۶۰%۳.۳۵%۰.۳۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۷۷۳$ ۳۷۴.۱۵ M$ ۷.۶۵ M۴۱۶.۶۵ M TWT۱,۰۰۰.۰۰ M TWT۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۸۹XDC$ ۰.۰۲۹۹۱۲ ۹۷۵۰.۴۰%۲.۱۱%۱۲.۴۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۵۹$ ۳۶۸.۰۶ M$ ۲.۹۰ M۱۲.۳۱ B XDCبی نهایت۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۹۰CEL$ ۱.۵۱ ۴۹,۱۷۷۰.۱۳%۰.۴۰%۴.۸۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۸۰۱۶$ ۳۶۰.۲۱ M$ ۱۹.۲۸ M۲۳۸.۸۶ M CEL۶۹۵.۶۶ M CEL۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۹۱BTG$ ۲۰.۴۵ ۶۶۷,۰۱۰۰.۴۸%۵.۶۴%۱.۸۸%Ƀ ۰.۰۰۱۰۸۷۲۱$ ۳۵۸.۲۳ M$ ۶.۹۷ M۱۷.۵۱ M BTG۲۱.۰۰ M BTG۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۹۲XEM$ ۰.۰۳۹۵۲۶ ۱,۲۸۹۰.۶۹%۳.۸۳%۰.۹۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۱۰$ ۳۵۵.۷۳ M$ ۱۱.۲۱ M۹.۰۰ B XEM۹.۰۰ B XEM۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۹۳CELO$ ۰.۷۶۶۷۸۳ ۲۵,۰۰۵۰.۷۷%۴.۱۵%۱.۱۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۰۷۶$ ۳۵۴.۵۰ M$ ۱۳.۷۸ M۴۶۲.۳۲ M CELO۱,۰۰۰.۰۰ M CELO۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۹۴DCR$ ۲۴.۵۲ ۷۹۹,۴۵۶۰.۴۴%۳.۶۲%۲.۸۳%Ƀ ۰.۰۰۱۳۰۳۱۰$ ۳۵۲.۶۱ M$ ۲.۲۳ M۱۴.۳۸ M DCR۲۱.۰۰ M DCR۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۹۵KSM$ ۴۱.۵۱ ۱,۳۵۳,۷۹۸۱.۲۴%۷.۳۱%۲.۰۷%Ƀ ۰.۰۰۲۲۰۶۶۷$ ۳۵۱.۶۳ M$ ۳۵.۴۲ M۸.۴۷ M KSMبی نهایت۰.۱۰" برابر "۰.۰۰%
۹۶RSR$ ۰.۰۰۸۲۷۵ ۲۷۰۰.۷۱%۱۰.۵۷%۵۴.۱۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۴۴$ ۳۵۰.۰۶ M$ ۱۰۷.۶۷ M۴۲.۳۰ B RSR۱۰۰.۰۰ B RSR۰.۳۱" برابر "۰.۰۰%
۹۷HOT$ ۰.۰۰۲۰۰۳ ۶۵۰.۷۱%۴.۰۲%۰.۲۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۱۱$ ۳۴۷.۱۵ M$ ۲۴.۱۵ M۱۷۳.۳۴ B HOTبی نهایت۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۹۸۱INCH$ ۰.۵۸۱۶۲۷ ۱۸,۹۶۷۰.۶۷%۸.۰۴%۰.۶۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۰۹۲$ ۳۳۹.۹۶ M$ ۴۵.۴۸ M۵۸۴.۴۹ M 1INCHبی نهایت۰.۱۳" برابر "۰.۰۰%
۹۹CVX$ ۴.۷۳ ۱۵۴,۲۲۱۰.۵۱%۴.۹۴%۱.۹۲%Ƀ ۰.۰۰۰۲۵۱۳۸$ ۳۲۰.۰۹ M$ ۷.۳۷ M۶۷.۶۸ M CVX۱۰۰.۰۰ M CVX۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۰۰USTC$ ۰.۰۳۲۰۳۵ ۱,۰۴۵۶.۴۶%۰.۸۱%۷.۲۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۷۰$ ۳۱۴.۴۶ M$ ۷۴.۲۰ M۹.۸۲ B USTCبی نهایت۰.۲۴" برابر "۰.۰۰%
۱۰۱LUNA$ ۲.۴۶ ۸۰,۳۲۹۱.۰۸%۳.۵۰%۶.۱۴%Ƀ ۰.۰۰۰۱۳۰۹۴$ ۳۱۴.۰۱ M$ ۲۶۸.۰۹ M۱۲۷.۴۸ M LUNAبی نهایت۰.۸۵" برابر "۰.۰۰%
۱۰۲BNX$ ۱۵۵.۰۰ ۵,۰۵۴,۶۸۶۰.۱۸%۰.۶۲%۳.۳۰%Ƀ ۰.۰۰۸۲۳۹۰۵$ ۳۱۳.۵۶ M$ ۱۲.۳۸ M۲.۰۲ M BNX۲۱.۰۰ M BNX۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۱۰۳GNO$ ۱۱۹.۱۵ ۳,۸۸۵,۵۵۸۰.۱۶%۶.۷۷%۵.۷۴%Ƀ ۰.۰۰۶۳۳۳۳۹$ ۳۰۷.۳۶ M$ ۲.۴۱ M۲.۵۸ M GNO۱۰.۰۰ M GNO۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۱۰۴AR$ ۹.۱۰ ۲۹۶,۶۲۶۰.۹۸%۷.۶۴%۳.۰۸%Ƀ ۰.۰۰۰۴۸۳۴۹$ ۳۰۳.۷۶ M$ ۳۰.۳۶ M۳۳.۳۹ M AR۶۶.۰۰ M AR۰.۱۰" برابر "۰.۰۰%
۱۰۵GUSD$ ۰.۹۹۶۸۴۲ ۳۲,۵۰۷۰.۲۳%۰.۷۲%۰.۴۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۲۹۹$ ۳۰۰.۵۳ M$ ۱.۵۹ M۳۰۱.۴۸ M GUSDبی نهایت۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۱۰۶ROSE$ ۰.۰۵۸۸۵۲ ۱,۹۱۹۰.۶۹%۵.۹۱%۴.۰۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۳۱۳$ ۲۹۵.۸۷ M$ ۳۷.۲۵ M۵.۰۳ B ROSE۱۰.۰۰ B ROSE۰.۱۳" برابر "۰.۰۰%
۱۰۷YFI$ ۸,۰۱۰.۹۴ ۲۶۱,۲۳۶,۶۰۵۰.۷۰%۷.۹۵%۴.۷۰%Ƀ ۰.۴۲۵۸۱۱۰۹$ ۲۹۳.۵۰ M$ ۵۶.۸۶ M۳۶.۶۴ K YFI۳۶.۶۷ K YFI۰.۱۹" برابر "۰.۰۰%
۱۰۸ENS$ ۱۴.۴۸ ۴۷۲,۲۳۷۱.۴۶%۷.۷۱%۷.۰۸%Ƀ ۰.۰۰۰۷۶۹۷۴$ ۲۹۳.۱۷ M$ ۹۷.۰۱ M۲۰.۲۴ M ENS۱۰۰.۰۰ M ENS۰.۳۳" برابر "۰.۰۰%
۱۰۹QTUM$ ۲.۷۸ ۹۰,۶۵۸۱.۰۴%۷.۳۲%۲.۳۲%Ƀ ۰.۰۰۰۱۴۷۷۷$ ۲۹۰.۰۹ M$ ۴۶.۲۶ M۱۰۴.۳۵ M QTUM۱۰۷.۸۲ M QTUM۰.۱۶" برابر "۰.۰۰%
۱۱۰BTRST$ ۲.۴۰ ۷۸,۳۷۷۰.۲۲%۰.۱۵%۰.۶۹%Ƀ ۰.۰۰۰۱۲۷۷۵$ ۲۸۸.۰۷ M$ ۴.۵۱ M۱۱۹.۸۵ M BTRST۲۵۰.۰۰ M BTRST۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۱۱TFUEL$ ۰.۰۵۴۱۷۹ ۱,۷۶۷۰.۷۶%۱.۵۵%۵.۳۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۸۸$ ۲۸۷.۲۲ M$ ۳۲.۱۱ M۵.۳۰ B TFUELبی نهایت۰.۱۱" برابر "۰.۰۰%
۱۱۲ANKR$ ۰.۰۲۹۴۱۵ ۹۵۹۰.۴۸%۵.۶۲%۲.۵۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۵۶$ ۲۸۴.۲۴ M$ ۱۹.۵۳ M۹.۶۶ B ANKR۱۰.۰۰ B ANKR۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۱۱۳GALA$ ۰.۰۳۹۵۷۶ ۱,۲۹۱۱.۲۴%۴.۹۴%۳.۸۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۱۰$ ۲۷۶.۱۳ M$ ۱۲۷.۸۶ M۶.۹۸ B GALAبی نهایت۰.۴۶" برابر "۰.۰۰%
۱۱۴KDA$ ۱.۳۹ ۴۵,۳۵۵۰.۵۲%۳.۲۸%۲.۵۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۷۳۹۳$ ۲۷۵.۴۵ M$ ۱۱.۳۱ M۱۹۸.۰۵ M KDA۱,۰۰۰.۰۰ M KDA۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۱۱۵IOTX$ ۰.۰۲۸۳۴۸ ۹۲۴۱.۰۱%۵.۱۰%۲.۱۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۵۱$ ۲۷۰.۴۶ M$ ۱۲.۱۷ M۹.۵۴ B IOTX۱۰.۰۰ B IOTX۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۱۱۶GLM$ ۰.۲۵۹۲۹ ۸,۴۵۵۰.۳۶%۴.۹۰%۸.۲۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۳۷۸$ ۲۵۹.۲۹ M$ ۶.۶۴ M۱,۰۰۰.۰۰ M GLM۱,۰۰۰.۰۰ M GLM۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۱۷POLY$ ۰.۲۶۷۹۰۴ ۸,۷۳۶۱.۱۴%۰.۴۸%۳۲.۵۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۴۲۴$ ۲۴۷.۸۱ M$ ۱۴۷.۲۵ M۹۲۵.۰۰ M POLYبی نهایت۰.۵۹" برابر "۰.۰۰%
۱۱۸ONE$ ۰.۰۱۹۲۹۲ ۶۲۹۱.۲۷%۸.۷۶%۲.۶۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۰۳$ ۲۴۲.۳۳ M$ ۳۲.۷۶ M۱۲.۵۶ B ONEبی نهایت۰.۱۴" برابر "۰.۰۰%
۱۱۹OMG$ ۱.۶۸ ۵۴,۶۹۷۱.۱۷%۷.۲۱%۰.۱۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۸۹۱۶$ ۲۳۵.۲۴ M$ ۳۲.۹۱ M۱۴۰.۲۵ M OMG۱۴۰.۲۵ M OMG۰.۱۴" برابر "۰.۰۰%
۱۲۰FLUX$ ۰.۸۱۵۵۳۵ ۲۶,۵۹۵۱.۴۳%۹.۳۶%۱۰.۱۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۳۳۵$ ۲۲۶.۰۹ M$ ۱۳.۴۳ M۲۷۷.۲۲ M FLUX۴۴۰.۰۰ M FLUX۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۱۲۱BAL$ ۵.۱۵ ۱۶۸,۰۷۲۰.۹۷%۷.۹۸%۴.۰۳%Ƀ ۰.۰۰۰۲۷۳۹۵$ ۲۲۵.۸۶ M$ ۹.۸۸ M۴۳.۸۲ M BAL۹۶.۱۵ M BAL۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۱۲۲ZRX$ ۰.۲۶۰۵۸۱ ۸,۴۹۸۰.۷۱%۵.۸۲%۲.۵۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۳۸۵$ ۲۲۰.۸۴ M$ ۲۸.۶۰ M۸۴۷.۵۰ M ZRX۱,۰۰۰.۰۰ M ZRX۰.۱۳" برابر "۰.۰۰%
۱۲۳JST$ ۰.۰۲۴۳۹۹ ۷۹۶۰.۲۵%۴.۷۶%۲.۰۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۳۰$ ۲۱۷.۲۱ M$ ۳۶.۱۷ M۸.۹۰ B JST۹.۹۰ B JST۰.۱۷" برابر "۰.۰۰%
۱۲۴BORA$ ۰.۲۳۳۲۴۱ ۷,۶۰۶۰.۵۳%۵.۰۲%۵.۵۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۲۴۰$ ۲۱۶.۳۳ M$ ۶.۰۸ M۹۲۷.۵۰ M BORAبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۲۵LPT$ ۸.۷۲ ۲۸۴,۳۲۴۱.۰۷%۶.۶۲%۲.۲۸%Ƀ ۰.۰۰۰۴۶۳۴۴$ ۲۱۵.۶۰ M$ ۹.۷۲ M۲۴.۷۳ M LPTبی نهایت۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۱۲۶IOST$ ۰.۰۱۱۵۸ ۳۷۸۰.۸۵%۴.۷۴%۳.۴۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۶۲$ ۲۱۵.۲۵ M$ ۱۲.۲۰ M۱۸.۵۹ B IOST۹۰.۰۰ B IOST۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۱۲۷ICX$ ۰.۲۳۱۱۳۷ ۷,۵۳۷۱.۲۷%۵.۳۹%۳.۰۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۲۲۹$ ۲۱۲.۵۳ M$ ۶.۷۰ M۹۱۹.۴۸ M ICXبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۲۸HIVE$ ۰.۴۷۸۶۱۱ ۱۵,۶۰۷۰.۰۳%۳.۹۷%۴.۸۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۵۴۴$ ۲۱۲.۲۲ M$ ۴.۶۱ M۴۴۳.۴۰ M HIVEبی نهایت۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۲۹OP$ ۰.۸۷۶۸۳ ۲۸,۵۹۳۰.۹۸%۸.۰۴%۳.۴۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۶۶۱$ ۲۰۵.۸۳ M$ ۱۱۷.۸۷ M۲۳۴.۷۵ M OPبی نهایت۰.۵۷" برابر "۰.۰۰%
۱۳۰AMP$ ۰.۰۰۴۷۳۱ ۱۵۴۰.۰۵%۴.۱۰%۹.۴۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۲۵$ ۱۹۹.۸۰ M$ ۵.۸۵ M۴۲.۲۳ B AMP۹۹.۴۴ B AMP۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۳۱XYM$ ۰.۰۳۵۵۲ ۱,۱۵۸۰.۱۱%۵.۲۸%۶.۲۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۸۹$ ۱۹۸.۲۹ M$ ۲.۶۳ M۵.۵۸ B XYM۹.۰۰ B XYM۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۱۳۲KNC$ ۱.۱۱ ۳۶,۳۴۵۰.۸۴%۶.۱۵%۱۲.۹۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۹۲۴$ ۱۹۸.۱۸ M$ ۴۸.۵۷ M۱۷۷.۸۱ M KNCبی نهایت۰.۲۵" برابر "۰.۰۰%
۱۳۳SRM$ ۰.۷۴۰۶۸ ۲۴,۱۵۴۰.۶۵%۶.۳۰%۲.۷۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۹۳۷$ ۱۹۴.۹۸ M$ ۲۳.۰۳ M۲۶۳.۲۴ M SRM۱۰.۱۶ B SRM۰.۱۲" برابر "۰.۰۰%
۱۳۴ONT$ ۰.۲۱۵۱۳۳ ۷,۰۱۵۰.۸۵%۵.۴۵%۱.۸۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۱۴۴$ ۱۸۸.۲۹ M$ ۱۸.۶۷ M۸۷۵.۲۵ M ONT۱,۰۰۰.۰۰ M ONT۰.۱۰" برابر "۰.۰۰%
۱۳۵STORJ$ ۰.۴۴۶۶۶ ۱۴,۵۶۶۱.۱۸%۷.۰۹%۲.۲۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۳۷۴$ ۱۸۴.۴۴ M$ ۱۹.۹۸ M۴۱۲.۹۴ M STORJبی نهایت۰.۱۱" برابر "۰.۰۰%
۱۳۶WAXP$ ۰.۰۸۳۲۸۵ ۲,۷۱۶۰.۶۷%۴.۴۸%۳.۲۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۴۴۳$ ۱۸۱.۱۶ M$ ۶.۸۴ M۲.۱۸ B WAXPبی نهایت۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۱۳۷SC$ ۰.۰۰۳۴۱۴ ۱۱۱۰.۸۳%۴.۸۹%۲.۰۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۱۸$ ۱۷۷.۷۵ M$ ۲.۸۰ M۵۲.۰۶ B SCبی نهایت۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۳۸ZEN$ ۱۳.۸۰ ۴۴۹,۹۰۱۱.۰۴%۶.۰۳%۲.۲۳%Ƀ ۰.۰۰۰۷۳۳۳۳$ ۱۷۷.۵۶ M$ ۸.۳۵ M۱۲.۸۷ M ZEN۲۱.۰۰ M ZEN۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۱۳۹GLMR$ ۰.۴۴۴۹۲۵ ۱۴,۵۰۹۰.۸۲%۷.۴۶%۲.۱۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۳۶۵$ ۱۷۶.۴۱ M$ ۱۲.۱۰ M۳۹۶.۵۰ M GLMRبی نهایت۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۱۴۰XCH$ ۳۳.۴۱ ۱,۰۸۹,۳۹۴۰.۹۲%۱.۹۲%۱.۸۱%Ƀ ۰.۰۰۱۷۷۵۶۹$ ۱۷۴.۱۰ M$ ۱۰.۲۱ M۵.۲۱ M XCHبی نهایت۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۱۴۱CSPR$ ۰.۰۲۸۷۰۸ ۹۳۶۰.۶۷%۱.۳۳%۲.۶۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۵۳$ ۱۷۳.۵۹ M$ ۶.۸۵ M۶.۰۵ B CSPRبی نهایت۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۱۴۲VGX$ ۰.۶۲۰۷۲۶ ۲۰,۲۴۲۳.۰۴%۱۱.۰۴%۶.۷۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۲۹۹$ ۱۷۲.۸۶ M$ ۲۵.۲۱ M۲۷۸.۴۸ M VGX۲۷۹.۳۹ M VGX۰.۱۵" برابر "۰.۰۰%
۱۴۳AUDIO$ ۰.۲۰۹۴۷۱ ۶,۸۳۱۰.۷۶%۶.۵۰%۴.۷۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۱۱۳$ ۱۷۲.۷۵ M$ ۶.۵۹ M۸۲۴.۶۸ M AUDIOبی نهایت۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۱۴۴IMX$ ۰.۷۳۰۷۹۴ ۲۳,۸۳۱۱.۳۹%۴.۲۴%۲.۸۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۸۸۴$ ۱۷۱.۹۴ M$ ۱۵.۱۳ M۲۳۵.۲۸ M IMX۲.۰۰ B IMX۰.۰۹" برابر "۰.۰۰%
۱۴۵SXP$ ۰.۳۴۱۲۳ ۱۱,۱۲۷۱.۰۷%۴.۸۹%۲.۹۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۸۱۴$ ۱۷۰.۲۶ M$ ۲۴.۹۰ M۴۹۸.۹۷ M SXPبی نهایت۰.۱۵" برابر "۰.۰۰%
۱۴۶MXC$ ۰.۰۶۴۳۵ ۲,۰۹۸۰.۴۲%۱.۲۹%۳.۵۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۳۴۲$ ۱۷۰.۰۲ M$ ۱۲.۷۸ M۲.۶۴ B MXC۲.۶۶ B MXC۰.۰۸" برابر "۰.۰۰%
۱۴۷ABBC$ ۰.۱۶۰۰۷۸ ۵,۲۲۰۰.۷۴%۱.۵۴%۶.۵۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۸۵۱$ ۱۶۳.۳۱ M$ ۱۷.۵۳ M۱.۰۲ B ABBC۱.۵۰ B ABBC۰.۱۱" برابر "۰.۰۰%
۱۴۸CHSB$ ۰.۱۶۳۱۰۷ ۵,۳۱۹۰.۱۹%۵.۲۶%۰.۸۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۸۶۷$ ۱۶۳.۱۱ M$ ۳۸۴.۶۷ K۱,۰۰۰.۰۰ M CHSBبی نهایت۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۱۴۹UMA$ ۲.۲۹ ۷۴,۵۸۶۰.۵۱%۴.۱۹%۲.۰۸%Ƀ ۰.۰۰۰۱۲۱۵۷$ ۱۵۷.۷۰ M$ ۸.۶۷ M۶۸.۹۵ M UMA۱۰۱.۱۷ M UMA۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۱۵۰SCRT$ ۰.۹۴۳۷۱۴ ۳۰,۷۷۵۰.۹۲%۵.۹۳%۴.۷۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۰۱۶$ ۱۵۴.۱۰ M$ ۲.۴۷ M۱۶۳.۳۰ M SCRTبی نهایت۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۵۱WOO$ ۰.۱۳۳۰۶۳ ۴,۳۳۹۰.۹۷%۷.۴۰%۰.۴۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۷۰۷$ ۱۵۳.۲۹ M$ ۱۷.۶۳ M۱.۱۵ B WOO۳.۰۰ B WOO۰.۱۱" برابر "۰.۰۰%
۱۵۲PLA$ ۰.۳۱۰۷۱۴ ۱۰,۱۳۲۰.۴۸%۳.۶۲%۲.۳۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۶۵۲$ ۱۵۱.۷۰ M$ ۹.۰۶ M۴۸۸.۲۳ M PLA۷۰۰.۰۰ M PLA۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۱۵۳DGB$ ۰.۰۰۹۱۵۳ ۲۹۸۰.۹۱%۶.۶۳%۰.۳۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۴۹$ ۱۴۳.۵۲ M$ ۴.۹۵ M۱۵.۶۸ B DGB۲۱.۰۰ B DGB۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۵۴SKL$ ۰.۰۳۷۷۹۴ ۱,۲۳۲۱.۲۷%۹.۲۷%۰.۶۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۰۱$ ۱۴۰.۰۲ M$ ۱۳.۲۴ M۳.۷۰ B SKL۷.۰۰ B SKL۰.۰۹" برابر "۰.۰۰%
۱۵۵SLP$ ۰.۰۰۳۲۱۴ ۱۰۵۰.۴۸%۵.۳۴%۲.۸۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۱۷$ ۱۳۹.۱۴ M$ ۱۴.۴۰ M۴۳.۲۹ B SLPبی نهایت۰.۱۰" برابر "۰.۰۰%
۱۵۶ELON$ ۰.۰۰۰۰۰۰۲۵۱۸۵۳۱۴ ۰۰.۶۴%۵.۶۳%۱.۰۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰$ ۱۳۷.۹۱ M$ ۲.۱۹ M۵۴۷.۵۹ T ELON۱,۰۰۰.۰۰ T ELON۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۵۷NFT$ ۰.۰۰۰۰۰۰۴۹۴۲۴۰۷۷ ۰۰.۲۱%۴.۷۹%۷.۰۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰$ ۱۳۶.۹۴ M$ ۲۶.۳۲ M۲۷۷.۰۸ T NFT۹۹۹.۹۹ T NFT۰.۱۹" برابر "۰.۰۰%
۱۵۸DAO$ ۱.۴۶ ۴۷,۵۱۲۰.۰۲%۶.۵۱%۶.۸۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۷۷۴۴$ ۱۳۴.۱۵ M$ ۴.۰۱ M۹۲.۰۷ M DAO۳۱۲.۰۰ M DAO۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۵۹SUSHI$ ۱.۰۴ ۳۴,۰۲۶۰.۷۵%۶.۶۰%۰.۸۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۵۴۶$ ۱۳۲.۷۷ M$ ۴۰.۲۵ M۱۲۷.۲۴ M SUSHI۲۵۰.۰۰ M SUSHI۰.۳۰" برابر "۰.۰۰%
۱۶۰CVC$ ۰.۱۲۴۲۹۷ ۴,۰۵۳۰.۸۷%۶.۲۵%۳.۵۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۶۶۱$ ۱۲۴.۳۰ M$ ۹.۶۸ M۱,۰۰۰.۰۰ M CVCبی نهایت۰.۰۸" برابر "۰.۰۰%
۱۶۱CKB$ ۰.۰۰۳۶۹۲ ۱۲۰۱.۰۶%۶.۰۶%۷.۲۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۲۰$ ۱۲۳.۰۹ M$ ۱.۹۳ M۳۳.۳۴ B CKBبی نهایت۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۶۲INJ$ ۱.۶۸ ۵۴,۶۶۳۲.۹۶%۶.۱۱%۱۱.۰۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۸۹۱۰$ ۱۲۲.۳۸ M$ ۲۳.۷۲ M۷۳.۰۱ M INJ۱۰۰.۰۰ M INJ۰.۱۹" برابر "۰.۰۰%
۱۶۳EPS$ ۰.۱۶۸۷۵۱ ۵,۵۰۳۱۲.۶۲%۹.۰۳%۲.۸۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۸۹۷$ ۱۲۲.۱۳ M$ ۳۰۹.۱۷ K۷۲۳.۷۰ M EPS۱,۰۰۰.۰۰ M EPS۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۱۶۴LSK$ ۰.۹۴۵۳۳۴ ۳۰,۸۲۷۰.۶۷%۶.۸۴%۰.۱۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۰۲۵$ ۱۲۱.۸۵ M$ ۳.۸۰ M۱۲۸.۹۰ M LSKبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۶۵PUNDIX$ ۰.۴۷۱۰۱ ۱۵,۳۶۰۰.۸۶%۴.۸۰%۶.۲۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۵۰۴$ ۱۲۱.۷۵ M$ ۶.۷۶ M۲۵۸.۴۹ M PUNDIX۲۵۸.۵۳ M PUNDIX۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۱۶۶KEEP$ ۰.۱۴۰۶۴۲ ۴,۵۸۶۰.۰۷%۳.۵۴%۳.۶۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۷۴۸$ ۱۲۱.۰۶ M$ ۱۸۳.۲۷ K۸۶۰.۷۶ M KEEP۱,۰۰۰.۰۰ M KEEP۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۱۶۷MED$ ۰.۰۱۸۹۷ ۶۱۹۰.۳۸%۴.۶۰%۴.۰۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۰۱$ ۱۱۸.۰۵ M$ ۱.۳۳ M۶.۲۲ B MEDبی نهایت۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۱۶۸RNDR$ ۰.۴۶۲۳۲۶ ۱۵,۰۷۶۰.۴۴%۶.۷۱%۱.۴۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۴۵۷$ ۱۱۷.۳۴ M$ ۸.۵۹ M۲۵۳.۸۰ M RNDR۵۳۶.۸۷ M RNDR۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۱۶۹COTI$ ۰.۱۰۳۰۶۵ ۳,۳۶۱۲.۹۵%۰.۵۱%۱۱.۳۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۵۴۸$ ۱۱۴.۲۶ M$ ۲۶.۳۸ M۱.۱۱ B COTI۲.۰۰ B COTI۰.۲۳" برابر "۰.۰۰%
۱۷۰PEOPLE$ ۰.۰۲۲۳۲۵ ۷۲۸۱.۳۰%۳.۸۱%۲.۴۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۱۹$ ۱۱۲.۹۷ M$ ۳۳.۶۵ M۵.۰۶ B PEOPLE۵.۰۶ B PEOPLE۰.۳۰" برابر "۰.۰۰%
۱۷۱CEEK$ ۰.۱۳۹۸۹۳ ۴,۵۶۲۰.۴۶%۴.۹۸%۲.۱۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۷۴۴$ ۱۱۲.۷۱ M$ ۱۶.۲۵ M۸۰۵.۷۲ M CEEK۱,۰۰۰.۰۰ M CEEK۰.۱۴" برابر "۰.۰۰%
۱۷۲EWT$ ۳.۷۴ ۱۲۱,۸۱۹۰.۰۷%۳.۳۵%۴.۹۱%Ƀ ۰.۰۰۰۱۹۸۵۶$ ۱۱۲.۳۰ M$ ۱.۲۷ M۳۰.۰۶ M EWT۱۰۰.۰۰ M EWT۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۱۷۳REN$ ۰.۱۱۰۵۵۲ ۳,۶۰۵۱.۰۶%۴.۱۵%۵.۲۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۵۸۸$ ۱۱۰.۴۵ M$ ۱۵.۸۸ M۹۹۹.۰۴ M REN۱,۰۰۰.۰۰ M REN۰.۱۴" برابر "۰.۰۰%
۱۷۴SYS$ ۰.۱۶۵۰۸۴ ۵,۳۸۳۰.۹۶%۱۰.۰۶%۳.۹۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۸۷۷$ ۱۰۹.۲۸ M$ ۴.۹۱ M۶۶۱.۹۷ M SYS۸۸۸.۰۰ M SYS۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۱۷۵BTCST$ ۸.۷۲ ۲۸۴,۲۱۸۰.۰۷%۲.۴۸%۰.۶۱%Ƀ ۰.۰۰۰۴۶۳۲۷$ ۱۰۶.۳۴ M$ ۹.۷۹ M۱۲.۲۰ M BTCST۱۵.۰۰ M BTCST۰.۰۹" برابر "۰.۰۰%
۱۷۶CELR$ ۰.۰۱۴۹۹۵ ۴۸۹۰.۷۴%۷.۴۵%۱.۸۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۸۰$ ۱۰۶.۲۵ M$ ۱۰.۰۳ M۷.۰۹ B CELR۱۰.۰۰ B CELR۰.۰۹" برابر "۰.۰۰%
۱۷۷REEF$ ۰.۰۰۵۲۷۴ ۱۷۲۱.۹۴%۲.۷۰%۵.۱۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۲۸$ ۱۰۶.۱۸ M$ ۵۱.۴۳ M۲۰.۱۳ B REEFبی نهایت۰.۴۸" برابر "۰.۰۰%
۱۷۸VLX$ ۰.۰۴۴۹۶۴ ۱,۴۶۶۰.۵۳%۰.۵۴%۳.۵۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۳۹$ ۱۰۵.۹۲ M$ ۱.۳۱ M۲.۳۶ B VLXبی نهایت۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۱۷۹UOS$ ۰.۳۴۷۲۱۲ ۱۱,۳۲۳۰.۴۱%۷.۶۶%۱۱.۱۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۸۴۶$ ۱۰۵.۴۸ M$ ۱.۲۳ M۳۰۳.۷۹ M UOSبی نهایت۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۱۸۰NU$ ۰.۱۴۸۴۰۶ ۴,۸۴۰۰.۲۸%۴.۴۰%۲.۰۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۷۸۹$ ۱۰۴.۳۳ M$ ۲.۵۶ M۷۰۳.۰۰ M NU۳.۸۹ B NU۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۸۱ONG$ ۰.۳۲۰۴۱۸ ۱۰,۴۴۹۰.۷۰%۴.۴۶%۴.۱۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۷۰۳$ ۱۰۲.۶۸ M$ ۵.۷۲ M۳۲۰.۴۷ M ONG۱,۰۰۰.۰۰ M ONG۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۱۸۲SPELL$ ۰.۰۰۱۰۰۵ ۳۳۰.۷۱%۴.۷۹%۴.۵۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۵$ ۱۰۲.۲۰ M$ ۱۸.۱۴ M۱۰۱.۶۸ B SPELL۱۹۶.۰۱ B SPELL۰.۱۸" برابر "۰.۰۰%
۱۸۳XNO$ ۰.۷۵۴۰۸۵ ۲۴,۵۹۱۰.۴۸%۵.۵۱%۳.۳۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۰۰۸$ ۱۰۰.۴۸ M$ ۳.۴۹ M۱۳۳.۲۵ M XNO۱۳۳.۲۵ M XNO۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۸۴REQ$ ۰.۰۹۹۱۱۴ ۳,۲۳۲۰.۲۷%۵.۷۷%۲.۰۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۵۲۷$ ۹۹.۱۰ M$ ۱.۵۸ M۹۹۹.۸۳ M REQ۹۹۹.۸۸ M REQ۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۸۵FX$ ۰.۲۴۱۹۷۹ ۷,۸۹۱۰.۴۹%۰.۱۴%۱.۶۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۲۸۶$ ۹۸.۸۵ M$ ۷۷۵.۰۵ K۴۰۸.۵۲ M FX۱.۸۹ B FX۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۱۸۶ORBS$ ۰.۰۳۳۳۷۹ ۱,۰۸۸۰.۴۴%۴.۵۵%۲.۹۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۷۷$ ۹۶.۰۲ M$ ۱.۶۹ M۲.۸۸ B ORBSبی نهایت۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۸۷TRIBE$ ۰.۲۱۰۹۶۳ ۶,۸۷۹۰.۱۰%۵.۲۱%۰.۵۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۱۲۱$ ۹۵.۶۶ M$ ۷.۵۴ M۴۵۳.۴۵ M TRIBE۱,۰۰۰.۰۰ M TRIBE۰.۰۸" برابر "۰.۰۰%
۱۸۸ACA$ ۰.۱۸۸۱۳۲ ۶,۱۳۵۰.۶۰%۶.۷۲%۱۴.۰۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۰۰۰$ ۹۵.۶۳ M$ ۲.۲۵ M۵۰۸.۳۴ M ACA۱,۰۰۰.۰۰ M ACA۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۸۹SNT$ ۰.۰۲۷۵۲۲ ۸۹۷۰.۱۰%۷.۵۶%۳.۹۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۴۶$ ۹۵.۵۱ M$ ۷.۰۵ M۳.۴۷ B SNTبی نهایت۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۱۹۰DAG$ ۰.۰۷۵۲۷۳ ۲,۴۵۵۲.۳۴%۰.۰۴%۱۴.۲۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۴۰۰$ ۹۵.۳۶ M$ ۸۳۳.۵۶ K۱.۲۷ B DAG۳.۶۹ B DAG۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۱۹۱ARDR$ ۰.۰۹۵۰۳۱ ۳,۰۹۹۱.۶۲%۵.۶۱%۳.۶۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۵۰۵$ ۹۴.۹۴ M$ ۲.۰۴ M۹۹۹.۰۰ M ARDR۹۹۹.۰۰ M ARDR۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۹۲MX$ ۰.۹۳۸۱۹۸ ۳۰,۵۹۵۰.۸۸%۵.۱۲%۲.۹۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۹۸۷$ ۹۳.۸۲ M$ ۱.۷۰ M۱۰۰.۰۰ M MXبی نهایت۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۹۳OCEAN$ ۰.۱۵۲۸۳۱ ۴,۹۸۴۰.۸۵%۶.۸۲%۰.۶۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۸۱۲$ ۹۳.۷۰ M$ ۸.۱۳ M۶۱۳.۱۰ M OCEAN۱.۴۱ B OCEAN۰.۰۹" برابر "۰.۰۰%
۱۹۴WIN$ ۰.۰۰۰۰۹۶ ۳۰.۲۵%۳.۴۰%۵.۴۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۱$ ۹۲.۶۰ M$ ۳۳.۸۴ M۹۶۱.۷۴ B WIN۹۹۹.۰۰ B WIN۰.۳۷" برابر "۰.۰۰%
۱۹۵RLC$ ۱.۱۴ ۳۷,۲۵۷۰.۷۳%۵.۹۶%۵.۷۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۶۰۷۳$ ۹۲.۵۴ M$ ۱۱.۳۶ M۸۱.۰۰ M RLC۸۷.۰۰ M RLC۰.۱۲" برابر "۰.۰۰%
۱۹۶API3$ ۱.۶۳ ۵۳,۲۴۱۲.۰۰%۰.۳۹%۹.۵۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۸۶۷۸$ ۹۲.۳۲ M$ ۱۴.۴۴ M۵۶.۵۵ M API3بی نهایت۰.۱۶" برابر "۰.۰۰%
۱۹۷POWR$ ۰.۱۹۰۱۶۲ ۶,۲۰۱۰.۴۰%۵.۷۵%۱.۴۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۰۱۱$ ۹۲.۲۹ M$ ۶.۰۱ M۴۸۵.۳۴ M POWR۱,۰۰۰.۰۰ M POWR۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۱۹۸DENT$ ۰.۰۰۰۹۱۱ ۳۰۰.۵۷%۵.۹۱%۱.۳۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۵$ ۹۰.۲۲ M$ ۵.۷۴ M۹۹.۰۱ B DENTبی نهایت۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۱۹۹XYO$ ۰.۰۰۶۹۳۵ ۲۲۶۰.۵۰%۱.۵۸%۲.۹۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۳۷$ ۸۹.۰۸ M$ ۹۸۵.۹۰ K۱۲.۸۴ B XYOبی نهایت۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۲۰۰BNT$ ۰.۴۴۲۶۵۹ ۱۴,۴۳۵۱.۰۲%۲.۷۷%۲.۳۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۳۵۳$ ۸۸.۰۳ M$ ۴۶.۳۲ M۱۹۸.۸۶ M BNTبی نهایت۰.۵۳" برابر "۰.۰۰%