دسته بندی ارز های دیجیتال

دسته بندی ارزهای دیجیتال در بازار جهانی

دسته بندی ارزهای دیجیتال

دسته بندی ارزهای دیجیتال
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعتتغییرات ۳۰ روز
۱BTC$ ۱۸,۸۱۳.۳۶ ۶۱۳,۵۰۳,۵۳۲۱.۰۲%۶.۹۰%۱.۰۰%Ƀ ۱.۰۰۰۰۰۰۰۰$ ۳۶۰.۵۲ B$ ۵۶.۰۸ B۱۹.۱۶ M BTC۲۱.۰۰ M BTC۰.۱۶" برابر "۰.۰۰%
۲ETH$ ۱,۲۸۱.۷۶ ۴۱,۷۹۸,۱۴۰۰.۶۲%۷.۴۲%۴.۱۹%Ƀ ۰.۰۶۸۱۳۰۲۴$ ۱۵۷.۰۹ B$ ۱۸.۹۴ B۱۲۲.۵۶ M ETHبی نهایت۰.۱۲" برابر "۰.۰۰%
۳USDT$ ۰.۹۹۹۹۵۴ ۳۲,۶۰۹۰.۰۰%۰.۰۱%۰.۰۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۳۱۵$ ۶۷.۹۵ B$ ۶۹.۹۹ B۶۷.۹۶ B USDTبی نهایت۱.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۴USDC$ ۱.۰۰ ۳۲,۶۱۵۰.۰۱%۰.۰۱%۰.۰۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۳۱۶$ ۴۹.۱۲ B$ ۴.۸۶ B۴۹.۱۱ B USDCبی نهایت۰.۱۰" برابر "۰.۰۰%
۵BNB$ ۲۷۲.۰۵ ۸,۸۷۱,۵۹۸۱.۲۲%۴.۶۳%۱.۸۰%Ƀ ۰.۰۱۴۴۶۰۵۵$ ۴۳.۸۹ B$ ۸۶۴.۱۳ M۱۶۱.۳۴ M BNB۲۰۰.۰۰ M BNB۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۶XRP$ ۰.۴۲۷۲۳ ۱۳,۹۳۲۱.۶۴%۹.۸۲%۵.۷۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۲۷۱$ ۲۱.۳۲ B$ ۲.۹۳ B۴۹.۹۰ B XRP۱۰۰.۰۰ B XRP۰.۱۴" برابر "۰.۰۰%
۷BUSD$ ۱.۰۰ ۳۲,۶۱۹۰.۰۲%۰.۰۱%۰.۰۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۳۱۷$ ۲۱.۰۵ B$ ۹.۹۳ B۲۱.۰۴ B BUSDبی نهایت۰.۴۷" برابر "۰.۰۰%
۸ADA$ ۰.۴۳۰۷۵۱ ۱۴,۰۴۷۰.۷۶%۵.۷۸%۴.۳۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۲۹۰$ ۱۴.۷۵ B$ ۶۸۱.۸۲ M۳۴.۲۴ B ADA۴۵.۰۰ B ADA۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۹SOL$ ۳۲.۳۶ ۱,۰۵۵,۳۲۲۱.۲۶%۶.۲۳%۲.۴۱%Ƀ ۰.۰۰۱۷۲۰۱۶$ ۱۱.۴۸ B$ ۱.۱۴ B۳۵۴.۷۸ M SOLبی نهایت۰.۱۰" برابر "۰.۰۰%
۱۰DOGE$ ۰.۰۵۹۵۹۹ ۱,۹۴۴۰.۲۱%۴.۰۲%۱.۶۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۳۱۷$ ۷.۹۱ B$ ۳۳۰.۰۹ M۱۳۲.۶۷ B DOGEبی نهایت۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۱۱DOT$ ۶.۳۲ ۲۰۶,۱۹۱۱.۳۴%۵.۸۸%۰.۲۴%Ƀ ۰.۰۰۰۳۳۶۰۹$ ۷.۰۹ B$ ۳۱۷.۷۹ M۱.۱۲ B DOTبی نهایت۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۱۳MATIC$ ۰.۷۲۹۸۵۳ ۲۳,۸۰۱۰.۸۱%۵.۷۳%۰.۲۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۸۷۹$ ۶.۳۷ B$ ۴۴۳.۱۷ M۸.۷۳ B MATIC۱۰.۰۰ B MATIC۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۱۴SHIB$ ۰.۰۰۰۰۱۱ ۰۰.۵۷%۳.۴۷%۳.۸۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰$ ۶.۰۰ B$ ۲۵۹.۰۷ M۵۴۹.۰۶ T SHIBبی نهایت۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۱۶AVAX$ ۱۷.۰۲ ۵۵۵,۰۶۸۱.۰۷%۵.۶۶%۱.۲۸%Ƀ ۰.۰۰۰۹۰۴۷۵$ ۵.۰۴ B$ ۳۴۲.۴۳ M۲۹۵.۹۰ M AVAX۷۲۰.۰۰ M AVAX۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۱۷UNI$ ۶.۱۱ ۱۹۹,۱۱۴۱.۰۶%۶.۹۲%۱۳.۳۲%Ƀ ۰.۰۰۰۳۲۴۵۵$ ۴.۶۵ B$ ۲۰۹.۶۷ M۷۶۲.۲۱ M UNI۱,۰۰۰.۰۰ M UNI۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۲۰LINK$ ۷.۹۷ ۲۵۹,۷۴۴۱.۴۷%۳.۰۱%۱۴.۷۸%Ƀ ۰.۰۰۰۴۲۳۳۸$ ۳.۹۲ B$ ۹۷۷.۰۴ M۴۹۱.۶۰ M LINK۱,۰۰۰.۰۰ M LINK۰.۲۵" برابر "۰.۰۰%
۲۱LTC$ ۵۲.۴۷ ۱,۷۱۱,۰۶۲۱.۴۱%۴.۰۷%۰.۵۱%Ƀ ۰.۰۰۲۷۸۹۰۰$ ۳.۷۴ B$ ۵۱۷.۴۳ M۷۱.۲۷ M LTC۸۴.۰۰ M LTC۰.۱۴" برابر "۰.۰۰%
۲۲ETC$ ۲۷.۱۹ ۸۸۶,۶۴۴۰.۶۷%۶.۴۷%۴.۷۳%Ƀ ۰.۰۰۱۴۴۵۲۱$ ۳.۷۳ B$ ۷۰۹.۶۶ M۱۳۷.۱۰ M ETC۲۱۰.۷۰ M ETC۰.۱۹" برابر "۰.۰۰%
۲۳ATOM$ ۱۲.۸۶ ۴۱۹,۴۰۸۱.۰۲%۱۰.۷۵%۸.۷۷%Ƀ ۰.۰۰۰۶۸۳۶۳$ ۳.۶۸ B$ ۵۷۹.۵۴ M۲۸۶.۳۷ M ATOMبی نهایت۰.۱۶" برابر "۰.۰۰%
۲۵NEAR$ ۳.۵۲ ۱۱۴,۸۳۶۰.۹۷%۶.۳۸%۷.۴۰%Ƀ ۰.۰۰۰۱۸۷۱۸$ ۲.۷۷ B$ ۲۳۳.۰۶ M۷۸۷.۲۰ M NEAR۱,۰۰۰.۰۰ M NEAR۰.۰۸" برابر "۰.۰۰%
۲۷XLM$ ۰.۱۰۷۸۸۹ ۳,۵۱۸۰.۵۰%۶.۰۵%۵.۸۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۵۷۳$ ۲.۷۵ B$ ۱۶۹.۳۲ M۲۵.۴۷ B XLM۵۰.۰۰ B XLM۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۲۸XMR$ ۱۴۱.۷۲ ۴,۶۲۱,۶۲۸۰.۸۹%۶.۹۴%۰.۱۶%Ƀ ۰.۰۰۷۵۳۳۱۷$ ۲.۵۸ B$ ۸۶.۳۰ M۱۸.۱۸ M XMRبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۲۹ALGO$ ۰.۳۳۸۱۶۹ ۱۱,۰۲۸۰.۸۱%۸.۱۰%۵.۸۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۷۹۷$ ۲.۳۴ B$ ۲۰۷.۶۳ M۶.۹۳ B ALGO۱۰.۰۰ B ALGO۰.۰۹" برابر "۰.۰۰%
۳۰BCH$ ۱۱۱.۸۹ ۳,۶۴۸,۷۰۳۰.۴۷%۵.۹۸%۰.۴۵%Ƀ ۰.۰۰۵۹۴۷۳۲$ ۲.۱۵ B$ ۲۸۰.۷۰ M۱۹.۱۹ M BCH۲۱.۰۰ M BCH۰.۱۳" برابر "۰.۰۰%
۳۱FIL$ ۵.۷۲ ۱۸۶,۵۷۴۱.۳۴%۴.۹۴%۸.۲۰%Ƀ ۰.۰۰۰۳۰۴۱۱$ ۱.۶۷ B$ ۲۳۵.۳۰ M۲۹۱.۴۶ M FILبی نهایت۰.۱۴" برابر "۰.۰۰%
۳۲FLOW$ ۱.۶۱ ۵۲,۴۴۸۱.۲۳%۵.۳۸%۳.۱۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۸۵۴۹$ ۱.۶۷ B$ ۶۱.۰۵ M۱.۰۴ B FLOWبی نهایت۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۳۳LUNC$ ۰.۰۰۰۲۶۷ ۹۱.۸۳%۳.۱۲%۶.۹۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۱$ ۱.۶۴ B$ ۶۸۰.۲۷ M۶.۱۵ T LUNCبی نهایت۰.۴۱" برابر "۰.۰۰%
۳۴APE$ ۵.۳۱ ۱۷۳,۱۵۷۱.۱۵%۶.۰۵%۵.۵۱%Ƀ ۰.۰۰۰۲۸۲۲۴$ ۱.۶۳ B$ ۲۴۱.۶۶ M۳۰۶.۸۸ M APE۱,۰۰۰.۰۰ M APE۰.۱۵" برابر "۰.۰۰%
۳۵VET$ ۰.۰۲۲۲۸۸ ۷۲۷۱.۰۶%۵.۶۱%۰.۵۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۱۸$ ۱.۶۲ B$ ۶۸.۴۸ M۷۲.۵۱ B VET۸۶.۷۱ B VET۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۳۸ICP$ ۵.۹۵ ۱۹۴,۱۱۰۰.۶۵%۵.۸۵%۱.۶۵%Ƀ ۰.۰۰۰۳۱۶۴۰$ ۱.۵۶ B$ ۵۱.۲۲ M۲۶۲.۲۰ M ICPبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۴۰HBAR$ ۰.۰۵۷۵۹۷ ۱,۸۷۸۰.۸۸%۵.۱۱%۰.۰۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۳۰۶$ ۱.۳۲ B$ ۴۴.۳۳ M۲۲.۹۷ B HBAR۵۰.۰۰ B HBAR۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۴۱XTZ$ ۱.۴۱ ۴۶,۰۴۶۰.۹۵%۶.۹۶%۲.۱۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۷۵۰۵$ ۱.۲۹ B$ ۳۵.۶۳ M۹۱۰.۴۷ M XTZبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۴۲MANA$ ۰.۶۸۷۵۴ ۲۲,۴۲۱۰.۹۴%۳.۹۵%۲.۱۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۶۵۵$ ۱.۲۸ B$ ۱۳۷.۷۰ M۱.۸۶ B MANAبی نهایت۰.۱۱" برابر "۰.۰۰%
۴۳SAND$ ۰.۸۳۱۰۷۱ ۲۷,۱۰۱۱.۲۳%۵.۴۲%۱.۳۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۴۱۷$ ۱.۲۵ B$ ۲۰۶.۹۸ M۱.۵۰ B SAND۳.۰۰ B SAND۰.۱۷" برابر "۰.۰۰%
۴۴EOS$ ۱.۱۲ ۳۶,۶۶۱۰.۷۴%۶.۸۶%۱۳.۶۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۹۷۶$ ۱.۱۳ B$ ۲۳۲.۷۲ M۱.۰۰ B EOSبی نهایت۰.۲۱" برابر "۰.۰۰%
۴۵EGLD$ ۴۶.۲۷ ۱,۵۰۸,۸۷۸۰.۸۲%۳.۳۴%۲.۳۶%Ƀ ۰.۰۰۲۴۵۹۴۴$ ۱.۰۹ B$ ۴۱.۵۷ M۲۳.۴۷ M EGLD۳۱.۴۲ M EGLD۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۴۶THETA$ ۱.۰۸ ۳۵,۲۱۰۰.۶۸%۵.۴۴%۴.۴۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۷۳۹$ ۱.۰۸ B$ ۴۳.۲۶ M۱,۰۰۰.۰۰ M THETA۱,۰۰۰.۰۰ M THETA۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۴۷AAVE$ ۷۳.۹۰ ۲,۴۰۹,۷۲۱۰.۲۷%۷.۲۹%۱.۹۴%Ƀ ۰.۰۰۳۹۲۷۸۰$ ۱.۰۴ B$ ۱۳۱.۴۴ M۱۴.۰۹ M AAVE۱۶.۰۰ M AAVE۰.۱۳" برابر "۰.۰۰%
۴۸TUSD$ ۱.۰۰ ۳۲,۶۳۷۰.۱۲%۰.۰۹%۰.۰۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۳۲۰$ ۱.۰۲ B$ ۸۷.۳۶ M۱.۰۲ B TUSDبی نهایت۰.۰۹" برابر "۰.۰۰%
۴۹AXS$ ۱۲.۱۵ ۳۹۶,۱۸۷۱.۳۷%۴.۴۴%۰.۳۶%Ƀ ۰.۰۰۰۶۴۵۷۸$ ۱.۰۱ B$ ۶۹.۸۹ M۸۳.۰۶ M AXS۲۷۰.۰۰ M AXS۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۵۴MIOTA$ ۰.۳۰۵۳۴۴ ۹,۹۵۷۱.۴۸%۵.۰۴%۱۸.۱۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۶۲۳$ ۸۴۸.۷۱ M$ ۴۲.۵۴ M۲.۷۸ B MIOTA۲.۷۸ B MIOTA۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۵۵ZEC$ ۵۴.۳۱ ۱,۷۷۱,۲۰۱۱.۱۲%۹.۵۸%۱.۵۸%Ƀ ۰.۰۰۲۸۸۷۰۳$ ۸۳۴.۳۷ M$ ۵۵.۹۷ M۱۵.۳۶ M ZEC۲۱.۰۰ M ZEC۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۵۹GRT$ ۰.۰۹۸۲۳۳ ۳,۲۰۳۰.۸۹%۵.۵۲%۱.۲۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۵۲۲$ ۶۷۷.۸۱ M$ ۳۱.۵۵ M۶.۹۰ B GRT۱۰.۰۶ B GRT۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۶۰MKR$ ۶۹۱.۱۴ ۲۲,۵۳۷,۹۹۰۰.۲۹%۸.۱۲%۱۳.۱۰%Ƀ ۰.۰۳۶۷۳۶۵۳$ ۶۷۵.۶۸ M$ ۴۵.۵۷ M۹۷۷.۶۳ K MKR۱.۰۱ M MKR۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۶۲CAKE$ ۴.۷۳ ۱۵۴,۳۷۸۱.۲۶%۲.۰۱%۹.۵۸%Ƀ ۰.۰۰۰۲۵۱۶۳$ ۶۶۲.۴۸ M$ ۵۶.۰۷ M۱۳۹.۹۴ M CAKE۷۵۰.۰۰ M CAKE۰.۰۸" برابر "۰.۰۰%
۶۴KLAY$ ۰.۱۹۶۳۷۴ ۶,۴۰۴۰.۲۲%۴.۸۵%۱.۴۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۰۴۴$ ۶۰۰.۲۳ M$ ۴۳.۳۱ M۳.۰۶ B KLAYبی نهایت۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۶۶HNT$ ۴.۶۴ ۱۵۱,۲۹۵۱.۵۴%۰.۰۰%۰.۷۸%Ƀ ۰.۰۰۰۲۴۶۶۱$ ۵۸۹.۴۲ M$ ۲۹.۷۱ M۱۲۷.۰۴ M HNT۲۲۳.۰۰ M HNT۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۷۰RUNE$ ۱.۵۳ ۴۹,۸۶۶۱.۰۳%۷.۸۷%۵.۲۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۸۱۲۸$ ۵۰۵.۶۷ M$ ۵۱.۳۰ M۳۳۰.۶۹ M RUNE۵۰۰.۰۰ M RUNE۰.۱۰" برابر "۰.۰۰%
۱۰۰USTC$ ۰.۰۳۲۰۳۵ ۱,۰۴۵۶.۴۶%۰.۸۱%۷.۲۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۷۰$ ۳۱۴.۴۶ M$ ۷۴.۲۰ M۹.۸۲ B USTCبی نهایت۰.۲۴" برابر "۰.۰۰%
۴۶۶۷FIT$ ۰.۰۶۰۳۵۱ ۱,۹۶۸۰.۳۲%۱۹.۴۰%۵۶.۴۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۳۲۱$ ۰.۰۰$ ۱۸.۴۶ K۰.۰۰ FITبی نهایت۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%