بهترین حجم معاملات نسبت به ارزش بازار
بهترین حجم معاملات نسبت به ارزش بازار

بهترین حجم معامله نسبت به مارکت کپ در ۲۴ ساعت

بهترین حجم معامله ۲۴ ساعت نسبت به ارزش بازار
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنماد#قیمتقیمت به تومانحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعتحجم ۲۴ ساعتارزش بازارتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روز
۱NFT۲۶۴۸$ ۰.۰۰۰۰۰۰۵۱۱۲۰۵۵۴ ۰۳۸.۳۹ K" برابر "$ ۷۲۳.۲۸ K$ ۱۸.۸۴۱.۲۲%۱.۵۱%۳.۳۹%۳۶.۸۶ M NFTبی نهایت
۲YFFII۲۶۵۰$ ۰.۰۰۰۰۳ ۱۲۳۹.۹۶" برابر "$ ۲۱۸.۳۶$ ۰.۹۱۰.۱۴%۲.۷۲%۳۲.۶۹%۳۰.۰۰ K YFFII۱,۰۰۰.۰۰ M YFFII
۳CYL۲۶۲۹$ ۰.۰۰۱۸۹۱ ۶۳۹۹.۵۲" برابر "$ ۱۰۶.۲۱ K$ ۱.۰۷ K۰.۲۲%۲.۱۳%۱.۹۶%۵۶۴.۳۸ K CYLبی نهایت
۴IBS۲۶۳۲$ ۰.۰۰۰۷۳۷ ۲۴۴۶.۹۸" برابر "$ ۳۷.۰۱ K$ ۷۸۷.۷۶۰.۴۷%۳۴.۶۴%۳۲.۴۲%۱.۰۷ M IBS۱.۵۰ B IBS
۵ARNX۲۶۳۳$ ۰.۰۰۰۰۳۸ ۱۲۶.۵۲" برابر "$ ۲۰.۰۸ K$ ۷۵۷.۱۲۰.۱۵%۵.۷۲%۷۰.۵۷%۲۰.۰۰ M ARNXبی نهایت
۶SFG۲۵۵۱$ ۰.۰۶۸۹۹۴ ۲,۲۹۱۱۹.۹۰" برابر "$ ۱۱۶.۵۶ K$ ۵.۸۶ K۰.۱۷%۰.۸۹%۶.۹۰%۸۴.۹۰ K SFGبی نهایت
۷SAO۲۲۳۱$ ۰.۰۰۴۵۷۷ ۱۵۲۱۹.۴۵" برابر "$ ۱.۲۶ M$ ۶۴.۷۰ K۰.۷۰%۰.۲۵%۱.۰۳%۱۴.۱۴ M SAO۵۰۰.۰۰ M SAO
۸KOI۲۳۰۲$ ۰.۰۰۲۳۶۹ ۷۹۱۳.۶۶" برابر "$ ۵۸۲.۵۵ K$ ۴۲.۶۴ K۰.۷۶%۲.۵۹%۲۰.۸۸%۱۸.۰۰ M KOI۱,۰۰۰.۰۰ M KOI
۹LUS۲۴۳۱$ ۰.۰۰۴۰۹۲ ۱۳۶۱۱.۵۶" برابر "$ ۲۱۵.۲۳ K$ ۱۸.۶۲ K۲.۱۴%۶.۷۳%۸.۳۷%۴.۵۵ M LUS۳۵۰.۰۰ M LUS
۱۰FTI۱۹۷۳$ ۰.۰۰۰۰۶۲ ۲۹.۴۱" برابر "$ ۱.۶۶ M$ ۱۷۶.۴۱ K۰.۰۲%۱.۳۸%۴.۱۶%۲.۸۵ B FTIبی نهایت
۱۱ETHA۱۷۵۲$ ۰.۰۳۹۶۲۱ ۱,۳۱۶۹.۰۸" برابر "$ ۳.۳۷ M$ ۳۷۰.۸۳ K۰.۱۵%۷.۹۷%۱۹.۷۵%۹.۳۶ M ETHA۳۰.۰۰ M ETHA
۱۲CPAN۲۶۴۹$ ۰.۰۰۰۰۰۰۸۶۹۷۳۸۱۸ ۰۸.۴۲" برابر "$ ۱۱۴.۲۰$ ۱۳.۵۷۱.۸۱%۳.۷۰%۳.۷۷%۱۵.۶۰ M CPAN۱۰۰.۰۰ M CPAN
۱۳PVT۲۰۱۵$ ۰.۰۰۰۰۳ ۱۶.۱۸" برابر "$ ۹۶۷.۴۱ K$ ۱۵۶.۴۷ K۰.۵۸%۰.۲۳%۱۶.۹۶%۵.۱۴ B PVTبی نهایت
۱۴DYNMT۲۵۸۷$ ۰.۰۰۹۵۹۲ ۳۱۹۶.۱۳" برابر "$ ۲۲.۶۷ K$ ۳.۷۰ K۷.۱۴%۱۶.۰۶%۴.۹۵%۳۸۵.۵۳ K DYNMT۹۰۰.۰۰ K DYNMT
۱۵FBX۱۸۹۲$ ۰.۰۲۶۷۵۸ ۸۸۹۶.۰۶" برابر "$ ۱.۴۴ M$ ۲۳۷.۸۸ K۰.۲۶%۴.۲۵%۵.۲۳%۸.۸۹ M FBX۱,۰۰۰.۰۰ M FBX
۱۶EVN۲۴۹۲$ ۰.۰۰۰۳۶۲ ۱۲۵.۹۱" برابر "$ ۶۶.۷۱ K$ ۱۱.۳۰ K۱۲.۷۲%۸.۹۳%۴.۹۸%۳۱.۲۵ M EVN۱۰۰.۰۰ M EVN
۱۷CREO۲۲۵۲$ ۰.۰۱۱۳۵۶ ۳۷۷۵.۷۷" برابر "$ ۳۲۱.۶۲ K$ ۵۵.۷۹ K۰.۰۱%۰.۳۳%۶.۳۴%۴.۹۱ M CREO۱,۰۰۰.۰۰ M CREO
۱۸SMTY۲۲۴۶$ ۰.۰۱۱۵۹۲ ۳۸۵۵.۷۳" برابر "$ ۳۳۸.۰۹ K$ ۵۹.۰۰ K۰.۴۵%۰.۱۶%۴.۰۸%۵.۰۹ M SMTY۱۰۰.۰۰ M SMTY
۱۹STEP۲۱۳۳$ ۰.۰۲۶۱۲۳ ۸۶۸۴.۹۷" برابر "$ ۵۱۹.۵۳ K$ ۱۰۴.۴۹ K۰.۵۸%۲.۷۰%۸.۰۰%۴.۰۰ M STEP۱,۰۰۰.۰۰ M STEP
۲۰DODO۶۲۲$ ۰.۱۵۷۱۷۵ ۵,۲۲۰۴.۸۶" برابر "$ ۸۴.۴۱ M$ ۱۷.۳۸ M۲.۷۳%۱۹.۵۵%۲۴.۹۶%۱۱۰.۵۵ M DODO۱,۰۰۰.۰۰ M DODO
۲۱VAL۲۳۶۳$ ۰.۰۷۴۰۰۷ ۲,۴۵۸۴.۶۹" برابر "$ ۱۴۱.۵۱ K$ ۳۰.۲۰ K۰.۰۲%۳.۳۲%۵.۳۰%۴۰۸.۰۰ K VAL۱۰۰.۰۰ M VAL
۲۲LITHO۲۳۱۳$ ۰.۰۰۰۶۳۹ ۲۱۴.۳۷" برابر "$ ۱۷۴.۰۳ K$ ۳۹.۸۳ K۱.۳۲%۱۱.۴۰%۱۸.۴۸%۶۲.۳۲ M LITHO۱,۰۰۰.۰۰ M LITHO
۲۳FIC۱۹۵۸$ ۰.۰۰۷۲۰۶ ۲۳۹۴.۳۲" برابر "$ ۸۰۰.۶۰ K$ ۱۸۵.۳۲ K۵.۸۳%۷۲.۱۱%۹۳.۴۰%۲۵.۷۲ M FIC۲.۰۰ B FIC
۲۴TCH۱۷۶۷$ ۰.۰۰۶۲۸۴ ۲۰۹۴.۲۷" برابر "$ ۱.۵۰ M$ ۳۵۱.۹۳ K۰.۱۲%۳.۶۱%۰.۰۵%۵۶.۰۰ M TCHبی نهایت
۲۵FAB۲۶۴۶$ ۰.۰۰۰۰۰۲ ۰۴.۱۹" برابر "$ ۴۱۴.۰۷$ ۹۸.۷۴۰.۳۲%۲.۵۱%۲.۳۴%۴۹.۴۱ M FABبی نهایت
۲۶WSPP۲۳۰۷$ ۰.۰۰۰۰۱۱ ۰۴.۰۱" برابر "$ ۱۶۹.۰۸ K$ ۴۲.۱۶ K۹.۳۰%۲.۳۵%۷.۱۲%۳.۹۷ B WSPP۳.۲۰ B WSPP
۲۷JASMY۴۵۹$ ۰.۰۰۶۵۹۶ ۲۱۹۳.۹۳" برابر "$ ۱۲۳.۲۳ M$ ۳۱.۳۷ M۰.۳۴%۰.۰۸%۵.۶۰%۴.۷۵ B JASMY۵۰.۰۰ B JASMY
۲۸CNS۲۱۶۵$ ۰.۰۰۰۰۱۲ ۰۳.۷۵" برابر "$ ۳۳۸.۱۰ K$ ۹۰.۰۸ K۰.۳۹%۰.۲۶%۲۱.۲۱%۷.۳۴ B CNSبی نهایت
۲۹CNTM۲۰۴۰$ ۰.۱۱۸۳۰۱ ۳,۹۲۹۳.۶۳" برابر "$ ۵۱۹.۷۹ K$ ۱۴۳.۲۲ K۱.۷۲%۴.۵۰%۹.۲۲%۱.۲۱ M CNTM۱۴۰.۰۰ M CNTM
۳۰ISA۲۳۳۲$ ۰.۰۰۰۰۶۶ ۲۳.۵۵" برابر "$ ۱۲۸.۶۱ K$ ۳۶.۲۴ K۱.۹۱%۰.۷۶%۴.۸۵%۵۴۵.۷۵ M ISA۱۵.۰۰ B ISA
۳۱FEAR۱۴۲۵$ ۰.۱۴۸۹۱۲ ۴,۹۴۵۳.۴۵" برابر "$ ۳.۳۵ M$ ۹۷۲.۷۲ K۰.۱۰%۱.۸۳%۱.۵۶%۶.۵۳ M FEAR۶۵.۰۰ M FEAR
۳۲PRARE۲۲۴۱$ ۰.۰۰۵۲۴۲ ۱۷۴۳.۲۹" برابر "$ ۱۹۶.۲۹ K$ ۵۹.۶۷ K۰.۰۶%۰.۳۱%۰.۳۶%۱۱.۳۸ M PRARE۱۰۰.۰۰ M PRARE
۳۳ERN۳۱۷$ ۳.۹۴ ۱۳۰,۹۳۰۳.۲۸" برابر "$ ۲۰۵.۶۵ M$ ۶۲.۷۰ M۲.۱۷%۹.۳۵%۱۶۶.۶۹%۱۵.۹۰ M ERN۳۰.۰۰ M ERN
۳۴UUU۱۸۵۵$ ۰.۰۰۰۰۲۸ ۱۳.۲۶" برابر "$ ۹۰۵.۴۱ K$ ۲۷۷.۵۵ K۱.۸۷%۸.۰۹%۲.۶۰%۹.۹۹ B UUUبی نهایت
۳۵FUZE۲۵۲۷$ ۱۰.۲۸ ۳۴۱,۳۸۱۲.۹۰" برابر "$ ۲۲.۳۰ K$ ۷.۷۰ K۳.۶۴%۷.۴۱%۱۴.۳۸%۷۴۹.۴۱ FUZEبی نهایت
۳۶JAR۲۰۱۰$ ۰.۰۰۱۴۶۵ ۴۹۲.۷۲" برابر "$ ۴۳۱.۱۳ K$ ۱۵۸.۴۹ K۱.۱۱%۴.۶۴%۱۳.۹۲%۱۰۸.۱۶ M JARبی نهایت
۳۷SUN۲۸۴$ ۰.۰۰۸۲۰۸ ۲۷۳۲.۶۶" برابر "$ ۱۹۲.۰۱ M$ ۷۲.۱۳ M۳.۰۷%۵۷.۸۷%۶۳.۷۳%۸.۷۹ B SUNبی نهایت
۳۸PST۱۵۶۴$ ۰.۰۱۲۱۰۹ ۴۰۲۲.۶۵" برابر "$ ۱.۶۹ M$ ۶۳۸.۰۶ K۵.۰۲%۷.۱۰%۶۳.۴۳%۵۲.۶۹ M PSTبی نهایت
۳۹GFX۲۳۲۷$ ۰.۰۴۵۰۱۴ ۱,۴۹۵۲.۵۹" برابر "$ ۹۶.۳۴ K$ ۳۷.۱۴ K۳.۸۹%۸.۵۲%۶.۷۵%۸۲۵.۰۰ K GFX۱۰.۰۰ M GFX
۴۰TIDAL۱۸۵۱$ ۰.۰۰۰۳۲۴ ۱۱۲.۵۶" برابر "$ ۷۱۷.۳۱ K$ ۲۸۰.۵۵ K۰.۴۸%۳.۲۶%۲.۰۹%۸۶۵.۲۳ M TIDALبی نهایت
۴۱BYN۲۰۹۸$ ۰.۰۱۳۱۹۴ ۴۳۸۲.۴۳" برابر "$ ۲۸۴.۵۸ K$ ۱۱۶.۹۴ K۰.۳۳%۰.۸۶%۳.۳۴%۸.۸۶ M BYN۱۰۰.۰۰ M BYN
۴۲BUY۱۴۶۷$ ۰.۰۰۴۴۵۴ ۱۴۸۲.۲۴" برابر "$ ۱.۹۳ M$ ۸۶۳.۵۶ K۱.۰۰%۴.۳۰%۷.۸۹%۱۹۳.۸۸ M BUY۷۰۰.۰۰ M BUY
۴۳GUM۲۲۰۵$ ۰.۰۲۲۰۹۷ ۷۳۴۲.۲۴" برابر "$ ۱۶۴.۲۳ K$ ۷۳.۱۹ K۳.۲۸%۴.۵۲%۷.۸۸%۳.۳۱ M GUM۲۰.۰۰ M GUM
۴۴EDEN۱۴۰۶$ ۰.۰۷۹۸۶۶ ۲,۶۵۲۲.۲۰" برابر "$ ۲.۳۳ M$ ۱.۰۶ M۰.۱۰%۴.۵۳%۰.۰۲%۱۳.۲۳ M EDEN۲۵۰.۰۰ M EDEN
۴۵WQT۲۰۶۸$ ۰.۰۰۳۵۳۳ ۱۱۷۲.۱۹" برابر "$ ۲۸۶.۹۸ K$ ۱۳۱.۲۷ K۰.۲۹%۱.۰۲%۱.۷۷%۳۷.۱۵ M WQT۱۰۰.۰۰ M WQT
۴۶XUEZ۲۵۱۰$ ۰.۰۰۲۱۰۵ ۷۰۲.۱۲" برابر "$ ۱۹.۷۱ K$ ۹.۲۸ K۸.۳۸%۱.۰۳%۲۰.۸۳%۴.۴۱ M XUEZ۲۱.۰۰ M XUEZ
۴۷PYM۲۳۱۵$ ۰.۰۰۱۴۶۱ ۴۹۲.۱۱" برابر "$ ۸۲.۶۳ K$ ۳۹.۱۰ K۱.۶۰%۱.۰۱%۰.۱۰%۲۶.۷۶ M PYM۱,۰۰۰.۰۰ M PYM
۴۸NSURE۲۱۱۱$ ۰.۰۱۹۷۳۸ ۶۵۵۲.۰۸" برابر "$ ۲۳۲.۲۳ K$ ۱۱۱.۸۹ K۰.۷۶%۰.۰۸%۰.۳۰%۵.۶۷ M NSUREبی نهایت
۴۹SFUEL۲۲۷۸$ ۰.۰۰۱۷۶ ۵۸۲.۰۵" برابر "$ ۱۰۲.۵۳ K$ ۴۹.۹۵ K۰.۰۲%۲.۴۸%۴.۴۷%۲۸.۳۷ M SFUEL۱۵۰.۰۰ M SFUEL
۵۰۱EARTH۲۰۷۹$ ۰.۰۰۱۷۳ ۵۷۱.۹۳" برابر "$ ۲۴۳.۴۰ K$ ۱۲۵.۸۶ K۱.۱۸%۰.۱۳%۲.۴۶%۷۲.۷۵ M 1EARTH۱,۰۰۰.۰۰ M 1EARTH

بهترین حجم معامله نسبت به مارکت کپ در ۲۴ ساعت

بهترین حجم معامله ۲۴ ساعت نسبت به ارزش بازار
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنماد#قیمتقیمت به تومانحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعتحجم ۲۴ ساعتارزش بازارتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روز
۱NFT۲۶۴۸$ ۰.۰۰۰۰۰۰۵۱۱۲۰۵۵۴ ۰۳۸.۳۹ K" برابر "$ ۷۲۳.۲۸ K$ ۱۸.۸۴۱.۲۲%۱.۵۱%۳.۳۹%۳۶.۸۶ M NFTبی نهایت
۲YFFII۲۶۵۰$ ۰.۰۰۰۰۳ ۱۲۳۹.۹۶" برابر "$ ۲۱۸.۳۶$ ۰.۹۱۰.۱۴%۲.۷۲%۳۲.۶۹%۳۰.۰۰ K YFFII۱,۰۰۰.۰۰ M YFFII
۳CYL۲۶۲۹$ ۰.۰۰۱۸۹۱ ۶۳۹۹.۵۲" برابر "$ ۱۰۶.۲۱ K$ ۱.۰۷ K۰.۲۲%۲.۱۳%۱.۹۶%۵۶۴.۳۸ K CYLبی نهایت
۴IBS۲۶۳۲$ ۰.۰۰۰۷۳۷ ۲۴۴۶.۹۸" برابر "$ ۳۷.۰۱ K$ ۷۸۷.۷۶۰.۴۷%۳۴.۶۴%۳۲.۴۲%۱.۰۷ M IBS۱.۵۰ B IBS
۵ARNX۲۶۳۳$ ۰.۰۰۰۰۳۸ ۱۲۶.۵۲" برابر "$ ۲۰.۰۸ K$ ۷۵۷.۱۲۰.۱۵%۵.۷۲%۷۰.۵۷%۲۰.۰۰ M ARNXبی نهایت
۶SFG۲۵۵۱$ ۰.۰۶۸۹۹۴ ۲,۲۹۱۱۹.۹۰" برابر "$ ۱۱۶.۵۶ K$ ۵.۸۶ K۰.۱۷%۰.۸۹%۶.۹۰%۸۴.۹۰ K SFGبی نهایت
۷SAO۲۲۳۱$ ۰.۰۰۴۵۷۷ ۱۵۲۱۹.۴۵" برابر "$ ۱.۲۶ M$ ۶۴.۷۰ K۰.۷۰%۰.۲۵%۱.۰۳%۱۴.۱۴ M SAO۵۰۰.۰۰ M SAO
۸KOI۲۳۰۲$ ۰.۰۰۲۳۶۹ ۷۹۱۳.۶۶" برابر "$ ۵۸۲.۵۵ K$ ۴۲.۶۴ K۰.۷۶%۲.۵۹%۲۰.۸۸%۱۸.۰۰ M KOI۱,۰۰۰.۰۰ M KOI
۹LUS۲۴۳۱$ ۰.۰۰۴۰۹۲ ۱۳۶۱۱.۵۶" برابر "$ ۲۱۵.۲۳ K$ ۱۸.۶۲ K۲.۱۴%۶.۷۳%۸.۳۷%۴.۵۵ M LUS۳۵۰.۰۰ M LUS
۱۰FTI۱۹۷۳$ ۰.۰۰۰۰۶۲ ۲۹.۴۱" برابر "$ ۱.۶۶ M$ ۱۷۶.۴۱ K۰.۰۲%۱.۳۸%۴.۱۶%۲.۸۵ B FTIبی نهایت
۱۱ETHA۱۷۵۲$ ۰.۰۳۹۶۲۱ ۱,۳۱۶۹.۰۸" برابر "$ ۳.۳۷ M$ ۳۷۰.۸۳ K۰.۱۵%۷.۹۷%۱۹.۷۵%۹.۳۶ M ETHA۳۰.۰۰ M ETHA
۱۲CPAN۲۶۴۹$ ۰.۰۰۰۰۰۰۸۶۹۷۳۸۱۸ ۰۸.۴۲" برابر "$ ۱۱۴.۲۰$ ۱۳.۵۷۱.۸۱%۳.۷۰%۳.۷۷%۱۵.۶۰ M CPAN۱۰۰.۰۰ M CPAN
۱۳PVT۲۰۱۵$ ۰.۰۰۰۰۳ ۱۶.۱۸" برابر "$ ۹۶۷.۴۱ K$ ۱۵۶.۴۷ K۰.۵۸%۰.۲۳%۱۶.۹۶%۵.۱۴ B PVTبی نهایت
۱۴DYNMT۲۵۸۷$ ۰.۰۰۹۵۹۲ ۳۱۹۶.۱۳" برابر "$ ۲۲.۶۷ K$ ۳.۷۰ K۷.۱۴%۱۶.۰۶%۴.۹۵%۳۸۵.۵۳ K DYNMT۹۰۰.۰۰ K DYNMT
۱۵FBX۱۸۹۲$ ۰.۰۲۶۷۵۸ ۸۸۹۶.۰۶" برابر "$ ۱.۴۴ M$ ۲۳۷.۸۸ K۰.۲۶%۴.۲۵%۵.۲۳%۸.۸۹ M FBX۱,۰۰۰.۰۰ M FBX
۱۶EVN۲۴۹۲$ ۰.۰۰۰۳۶۲ ۱۲۵.۹۱" برابر "$ ۶۶.۷۱ K$ ۱۱.۳۰ K۱۲.۷۲%۸.۹۳%۴.۹۸%۳۱.۲۵ M EVN۱۰۰.۰۰ M EVN
۱۷CREO۲۲۵۲$ ۰.۰۱۱۳۵۶ ۳۷۷۵.۷۷" برابر "$ ۳۲۱.۶۲ K$ ۵۵.۷۹ K۰.۰۱%۰.۳۳%۶.۳۴%۴.۹۱ M CREO۱,۰۰۰.۰۰ M CREO
۱۸SMTY۲۲۴۶$ ۰.۰۱۱۵۹۲ ۳۸۵۵.۷۳" برابر "$ ۳۳۸.۰۹ K$ ۵۹.۰۰ K۰.۴۵%۰.۱۶%۴.۰۸%۵.۰۹ M SMTY۱۰۰.۰۰ M SMTY
۱۹STEP۲۱۳۳$ ۰.۰۲۶۱۲۳ ۸۶۸۴.۹۷" برابر "$ ۵۱۹.۵۳ K$ ۱۰۴.۴۹ K۰.۵۸%۲.۷۰%۸.۰۰%۴.۰۰ M STEP۱,۰۰۰.۰۰ M STEP
۲۰DODO۶۲۲$ ۰.۱۵۷۱۷۵ ۵,۲۲۰۴.۸۶" برابر "$ ۸۴.۴۱ M$ ۱۷.۳۸ M۲.۷۳%۱۹.۵۵%۲۴.۹۶%۱۱۰.۵۵ M DODO۱,۰۰۰.۰۰ M DODO
۲۱VAL۲۳۶۳$ ۰.۰۷۴۰۰۷ ۲,۴۵۸۴.۶۹" برابر "$ ۱۴۱.۵۱ K$ ۳۰.۲۰ K۰.۰۲%۳.۳۲%۵.۳۰%۴۰۸.۰۰ K VAL۱۰۰.۰۰ M VAL
۲۲LITHO۲۳۱۳$ ۰.۰۰۰۶۳۹ ۲۱۴.۳۷" برابر "$ ۱۷۴.۰۳ K$ ۳۹.۸۳ K۱.۳۲%۱۱.۴۰%۱۸.۴۸%۶۲.۳۲ M LITHO۱,۰۰۰.۰۰ M LITHO
۲۳FIC۱۹۵۸$ ۰.۰۰۷۲۰۶ ۲۳۹۴.۳۲" برابر "$ ۸۰۰.۶۰ K$ ۱۸۵.۳۲ K۵.۸۳%۷۲.۱۱%۹۳.۴۰%۲۵.۷۲ M FIC۲.۰۰ B FIC
۲۴TCH۱۷۶۷$ ۰.۰۰۶۲۸۴ ۲۰۹۴.۲۷" برابر "$ ۱.۵۰ M$ ۳۵۱.۹۳ K۰.۱۲%۳.۶۱%۰.۰۵%۵۶.۰۰ M TCHبی نهایت
۲۵FAB۲۶۴۶$ ۰.۰۰۰۰۰۲ ۰۴.۱۹" برابر "$ ۴۱۴.۰۷$ ۹۸.۷۴۰.۳۲%۲.۵۱%۲.۳۴%۴۹.۴۱ M FABبی نهایت
۲۶WSPP۲۳۰۷$ ۰.۰۰۰۰۱۱ ۰۴.۰۱" برابر "$ ۱۶۹.۰۸ K$ ۴۲.۱۶ K۹.۳۰%۲.۳۵%۷.۱۲%۳.۹۷ B WSPP۳.۲۰ B WSPP
۲۷JASMY۴۵۹$ ۰.۰۰۶۵۹۶ ۲۱۹۳.۹۳" برابر "$ ۱۲۳.۲۳ M$ ۳۱.۳۷ M۰.۳۴%۰.۰۸%۵.۶۰%۴.۷۵ B JASMY۵۰.۰۰ B JASMY
۲۸CNS۲۱۶۵$ ۰.۰۰۰۰۱۲ ۰۳.۷۵" برابر "$ ۳۳۸.۱۰ K$ ۹۰.۰۸ K۰.۳۹%۰.۲۶%۲۱.۲۱%۷.۳۴ B CNSبی نهایت
۲۹CNTM۲۰۴۰$ ۰.۱۱۸۳۰۱ ۳,۹۲۹۳.۶۳" برابر "$ ۵۱۹.۷۹ K$ ۱۴۳.۲۲ K۱.۷۲%۴.۵۰%۹.۲۲%۱.۲۱ M CNTM۱۴۰.۰۰ M CNTM
۳۰ISA۲۳۳۲$ ۰.۰۰۰۰۶۶ ۲۳.۵۵" برابر "$ ۱۲۸.۶۱ K$ ۳۶.۲۴ K۱.۹۱%۰.۷۶%۴.۸۵%۵۴۵.۷۵ M ISA۱۵.۰۰ B ISA
۳۱FEAR۱۴۲۵$ ۰.۱۴۸۹۱۲ ۴,۹۴۵۳.۴۵" برابر "$ ۳.۳۵ M$ ۹۷۲.۷۲ K۰.۱۰%۱.۸۳%۱.۵۶%۶.۵۳ M FEAR۶۵.۰۰ M FEAR
۳۲PRARE۲۲۴۱$ ۰.۰۰۵۲۴۲ ۱۷۴۳.۲۹" برابر "$ ۱۹۶.۲۹ K$ ۵۹.۶۷ K۰.۰۶%۰.۳۱%۰.۳۶%۱۱.۳۸ M PRARE۱۰۰.۰۰ M PRARE
۳۳ERN۳۱۷$ ۳.۹۴ ۱۳۰,۹۳۰۳.۲۸" برابر "$ ۲۰۵.۶۵ M$ ۶۲.۷۰ M۲.۱۷%۹.۳۵%۱۶۶.۶۹%۱۵.۹۰ M ERN۳۰.۰۰ M ERN
۳۴UUU۱۸۵۵$ ۰.۰۰۰۰۲۸ ۱۳.۲۶" برابر "$ ۹۰۵.۴۱ K$ ۲۷۷.۵۵ K۱.۸۷%۸.۰۹%۲.۶۰%۹.۹۹ B UUUبی نهایت
۳۵FUZE۲۵۲۷$ ۱۰.۲۸ ۳۴۱,۳۸۱۲.۹۰" برابر "$ ۲۲.۳۰ K$ ۷.۷۰ K۳.۶۴%۷.۴۱%۱۴.۳۸%۷۴۹.۴۱ FUZEبی نهایت
۳۶JAR۲۰۱۰$ ۰.۰۰۱۴۶۵ ۴۹۲.۷۲" برابر "$ ۴۳۱.۱۳ K$ ۱۵۸.۴۹ K۱.۱۱%۴.۶۴%۱۳.۹۲%۱۰۸.۱۶ M JARبی نهایت
۳۷SUN۲۸۴$ ۰.۰۰۸۲۰۸ ۲۷۳۲.۶۶" برابر "$ ۱۹۲.۰۱ M$ ۷۲.۱۳ M۳.۰۷%۵۷.۸۷%۶۳.۷۳%۸.۷۹ B SUNبی نهایت
۳۸PST۱۵۶۴$ ۰.۰۱۲۱۰۹ ۴۰۲۲.۶۵" برابر "$ ۱.۶۹ M$ ۶۳۸.۰۶ K۵.۰۲%۷.۱۰%۶۳.۴۳%۵۲.۶۹ M PSTبی نهایت
۳۹GFX۲۳۲۷$ ۰.۰۴۵۰۱۴ ۱,۴۹۵۲.۵۹" برابر "$ ۹۶.۳۴ K$ ۳۷.۱۴ K۳.۸۹%۸.۵۲%۶.۷۵%۸۲۵.۰۰ K GFX۱۰.۰۰ M GFX
۴۰TIDAL۱۸۵۱$ ۰.۰۰۰۳۲۴ ۱۱۲.۵۶" برابر "$ ۷۱۷.۳۱ K$ ۲۸۰.۵۵ K۰.۴۸%۳.۲۶%۲.۰۹%۸۶۵.۲۳ M TIDALبی نهایت
۴۱BYN۲۰۹۸$ ۰.۰۱۳۱۹۴ ۴۳۸۲.۴۳" برابر "$ ۲۸۴.۵۸ K$ ۱۱۶.۹۴ K۰.۳۳%۰.۸۶%۳.۳۴%۸.۸۶ M BYN۱۰۰.۰۰ M BYN
۴۲BUY۱۴۶۷$ ۰.۰۰۴۴۵۴ ۱۴۸۲.۲۴" برابر "$ ۱.۹۳ M$ ۸۶۳.۵۶ K۱.۰۰%۴.۳۰%۷.۸۹%۱۹۳.۸۸ M BUY۷۰۰.۰۰ M BUY
۴۳GUM۲۲۰۵$ ۰.۰۲۲۰۹۷ ۷۳۴۲.۲۴" برابر "$ ۱۶۴.۲۳ K$ ۷۳.۱۹ K۳.۲۸%۴.۵۲%۷.۸۸%۳.۳۱ M GUM۲۰.۰۰ M GUM
۴۴EDEN۱۴۰۶$ ۰.۰۷۹۸۶۶ ۲,۶۵۲۲.۲۰" برابر "$ ۲.۳۳ M$ ۱.۰۶ M۰.۱۰%۴.۵۳%۰.۰۲%۱۳.۲۳ M EDEN۲۵۰.۰۰ M EDEN
۴۵WQT۲۰۶۸$ ۰.۰۰۳۵۳۳ ۱۱۷۲.۱۹" برابر "$ ۲۸۶.۹۸ K$ ۱۳۱.۲۷ K۰.۲۹%۱.۰۲%۱.۷۷%۳۷.۱۵ M WQT۱۰۰.۰۰ M WQT
۴۶XUEZ۲۵۱۰$ ۰.۰۰۲۱۰۵ ۷۰۲.۱۲" برابر "$ ۱۹.۷۱ K$ ۹.۲۸ K۸.۳۸%۱.۰۳%۲۰.۸۳%۴.۴۱ M XUEZ۲۱.۰۰ M XUEZ
۴۷PYM۲۳۱۵$ ۰.۰۰۱۴۶۱ ۴۹۲.۱۱" برابر "$ ۸۲.۶۳ K$ ۳۹.۱۰ K۱.۶۰%۱.۰۱%۰.۱۰%۲۶.۷۶ M PYM۱,۰۰۰.۰۰ M PYM
۴۸NSURE۲۱۱۱$ ۰.۰۱۹۷۳۸ ۶۵۵۲.۰۸" برابر "$ ۲۳۲.۲۳ K$ ۱۱۱.۸۹ K۰.۷۶%۰.۰۸%۰.۳۰%۵.۶۷ M NSUREبی نهایت
۴۹SFUEL۲۲۷۸$ ۰.۰۰۱۷۶ ۵۸۲.۰۵" برابر "$ ۱۰۲.۵۳ K$ ۴۹.۹۵ K۰.۰۲%۲.۴۸%۴.۴۷%۲۸.۳۷ M SFUEL۱۵۰.۰۰ M SFUEL
۵۰۱EARTH۲۰۷۹$ ۰.۰۰۱۷۳ ۵۷۱.۹۳" برابر "$ ۲۴۳.۴۰ K$ ۱۲۵.۸۶ K۱.۱۸%۰.۱۳%۲.۴۶%۷۲.۷۵ M 1EARTH۱,۰۰۰.۰۰ M 1EARTH