پایین ترین حجم نسبت به ارزش بازار
پایین ترین حجم معاملات نسبت به ارزش بازار

پایین ترین حجم معامله نسبت به مارکت کپ در ۲۴ ساعت

پایین ترین حجم معامله ۲۴ ساعت نسبت به ارزش بازار
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنماد#قیمتقیمت به تومانحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعتحجم ۲۴ ساعتارزش بازارتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزقیمت به بیت کوین
۱SAFE۲۲۶$ ۹.۵۹ ۳۱۱,۶۲۲۰.۰۰" برابر "$ ۲۱۶.۹۰ K$ ۱۹۹.۸۷ M۰.۰۶%۱۷.۳۹%۱۰.۴۵%۲۰.۸۴ M SAFEبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۴۹۷۶۸
۲ARRR۲۷۸$ ۰.۳۹۷۵۴۶ ۱۲,۹۱۴۰.۰۰" برابر "$ ۸۳.۴۴ K$ ۷۷.۱۴ M۰.۲۳%۱.۴۲%۱.۶۹%۱۹۴.۰۵ M ARRR۲۰۰.۰۰ M ARRRɃ ۰.۰۰۰۰۲۰۶۳
۳HEDG۳۴۶$ ۰.۱۵۵۴۴ ۵,۰۴۹۰.۰۰" برابر "$ ۱۰۱.۳۳$ ۵۴.۲۱ M۰.۱۴%۲.۲۴%۳.۳۱%۳۴۸.۷۳ M HEDGبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۰۸۰۶
۴VERI۲۶۹$ ۳۷.۴۸ ۱,۲۱۷,۵۰۰۰.۰۰" برابر "$ ۱۱.۲۰ K$ ۸۰.۵۷ M۱.۲۴%۸.۸۴%۱۲.۵۳%۲.۱۵ M VERIبی نهایتɃ ۰.۰۰۱۹۴۴۴۳
۵FEI۸۳$ ۰.۹۹۱۶۲۷ ۳۲,۲۱۳۰.۰۰" برابر "$ ۶۲۰.۲۱ K$ ۴۲۱.۴۴ M۰.۴۱%۰.۴۲%۰.۵۶%۴۲۵.۰۰ M FEIبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۵۱۴۵
۶CFG۲۴۴$ ۰.۳۱۷۳۵ ۱۰,۳۰۹۰.۰۰" برابر "$ ۳۵۴.۶۸ K$ ۱۰۰.۸۰ M۰.۶۴%۲.۸۱%۵.۱۶%۳۱۷.۶۲ M CFGبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۱۶۴۶
۷BTTOLD۲۱۰$ ۰.۰۰۰۷۸ ۲۵۰.۰۰" برابر "$ ۶۱.۷۲ K$ ۷۷۲.۱۰ M۰.۲۷%۰.۶۲%۸.۲۸%۹۹۰.۰۰ B BTTOLDبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۴
۸USDN۶۲$ ۰.۹۵۹۳۰۶ ۳۱,۱۶۳۰.۰۰" برابر "$ ۲.۱۹ M$ ۶۵۲.۵۸ M۰.۰۹%۰.۲۵%۵.۳۹%۶۸۰.۲۷ M USDNبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۴۹۷۷
۹VUSDC۲۴۱$ ۰.۰۲۱۶۲۷ ۷۰۳۰.۰۰" برابر "$ ۰.۰۰$ ۱۰۳.۱۸ M۰.۰۰%۰.۰۰%۰.۰۶%۴.۷۷ B VUSDCبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۰۱۱۲
۱۰XAUT۲۱۳$ ۱,۶۲۹.۶۸ ۵۲,۹۴۰,۳۰۲۰.۰۰" برابر "$ ۳۴۶.۱۶ K$ ۴۰۱.۷۶ M۰.۱۹%۰.۸۳%۲.۵۹%۲۴۶.۵۲ K XAUTبی نهایتɃ ۰.۰۸۴۵۴۹۲۸
۱۱AURORA۲۶۵$ ۱.۱۵ ۳۷,۳۵۷۰.۰۰" برابر "$ ۲۵۲.۴۲ K$ ۸۲.۶۶ M۰.۱۷%۰.۴۸%۱.۳۹%۷۱.۸۸ M AURORA۱,۰۰۰.۰۰ M AURORAɃ ۰.۰۰۰۰۵۹۶۶
۱۲DIVI۳۱۵$ ۰.۰۲۰۳۲۸ ۶۶۰۰.۰۰" برابر "$ ۱۸۱.۹۹ K$ ۶۲.۶۳ M۱.۰۶%۵.۰۷%۱۶.۳۳%۳.۰۸ B DIVIبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۰۱۰۵
۱۳NXM۲۱۸$ ۴۳.۸۷ ۱,۴۲۵,۱۷۱۰.۰۰" برابر "$ ۲.۰۴ K$ ۲۸۹.۲۹ M۰.۳۱%۲.۵۵%۲.۱۶%۶.۵۹ M NXMبی نهایتɃ ۰.۰۰۲۲۷۶۱۰
۱۴DCR۹۶$ ۲۴.۸۲ ۸۰۶,۱۲۳۰.۰۰" برابر "$ ۱.۵۱ M$ ۳۵۶.۸۴ M۰.۵۵%۰.۲۲%۰.۴۱%۱۴.۳۸ M DCR۲۱.۰۰ M DCRɃ ۰.۰۰۱۲۸۷۴۳
۱۵H2O۳۴۱$ ۰.۲۹۷۶۱۹ ۹,۶۶۸۰.۰۰" برابر "$ ۷۱.۳۹ K$ ۵۴.۸۳ M۰.۹۳%۲.۸۹%۱.۸۳%۱۸۴.۲۳ M H2O۱,۰۰۰.۰۰ M H2OɃ ۰.۰۰۰۰۱۵۴۴
۱۶CORE۳۲۹$ ۵,۷۹۰.۶۲ ۱۸۸,۱۰۸,۱۴۹۰.۰۰" برابر "$ ۸۵.۷۹ K$ ۵۷.۹۱ M۰.۳۵%۳.۹۰%۰.۶۳%۱۰.۰۰ K COREبی نهایتɃ ۰.۳۰۰۴۲۱۵۶
۱۷KEEP۱۶۷$ ۰.۱۴۲۸۶۶ ۴,۶۴۱۰.۰۰" برابر "$ ۲۶۸.۷۶ K$ ۱۲۲.۹۷ M۰.۱۴%۰.۲۴%۲.۲۸%۸۶۰.۷۶ M KEEP۱,۰۰۰.۰۰ M KEEPɃ ۰.۰۰۰۰۰۷۴۱
۱۸PSTN۵۰۰۰$ ۲.۳۹ ۷۷,۵۳۶۰.۰۰" برابر "$ ۹.۸۷ K$ ۰.۰۰۰.۰۸%۱.۴۴%۱۰.۰۵%۰.۰۰ PSTN۱,۰۰۰.۰۰ K PSTNɃ ۰.۰۰۰۱۲۳۸۳
۱۹ZEON۲۲۳$ ۰.۰۰۷۱۳۹ ۲۳۲۰.۰۰" برابر "$ ۴۴۸.۷۳ K$ ۲۱۷.۹۵ M۰.۲۴%۸.۰۷%۹.۳۵%۳۰.۵۳ B ZEONبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۰۰۳۷
۲۰WTRX۲۰۱$ ۰.۰۵۹۷۹۴ ۱,۹۴۲۰.۰۰" برابر "$ ۱.۵۰ M$ ۶.۰۸ B۰.۶۵%۰.۲۴%۰.۸۹%۱۰۱.۶۸ B WTRXبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۰۳۱۰
۲۱HEX۲۰۲$ ۰.۰۳۳۱۳۶ ۱,۰۷۶۰.۰۰" برابر "$ ۷.۵۲ M$ ۵.۷۵ B۱.۲۰%۱.۶۲%۳.۹۳%۱۷۳.۴۱ B HEXبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۰۱۷۲
۲۲GTN۳۶۱$ ۰.۲۰۴۹۰۱ ۶,۶۵۶۰.۰۰" برابر "$ ۴۲.۷۲ K$ ۵۰.۷۱ M۲.۰۹%۱.۲۵%۶.۴۸%۲۴۷.۵۰ M GTNبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۱۰۶۳
۲۳FRAX۲۰۷$ ۰.۹۹۳۰۰۵ ۳۲,۲۵۸۰.۰۰" برابر "$ ۱.۲۸ M$ ۱.۳۵ B۰.۳۳%۰.۵۶%۰.۶۰%۱.۳۶ B FRAXبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۵۱۵۲
۲۴USDX۲۴۰$ ۰.۹۴۲۱۰۱ ۳۰,۶۰۴۰.۰۰" برابر "$ ۲۱۶.۳۱ K$ ۱۰۵.۱۱ M۰.۰۸%۰.۰۰%۰.۰۶%۱۱۱.۵۷ M USDXبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۴۸۸۸
۲۵DESO۳۱۸$ ۶.۹۰ ۲۲۴,۲۷۸۰.۰۰" برابر "$ ۲۸۳.۴۹ K$ ۶۱.۳۴ M۰.۹۷%۵.۵۸%۱۰.۴۱%۸.۸۸ M DESO۱۰.۸۱ M DESOɃ ۰.۰۰۰۳۵۸۱۹
۲۶GUSD۱۰۸$ ۰.۹۹۹۸۵۱ ۳۲,۴۸۰۰.۰۰" برابر "$ ۱.۲۷ M$ ۳۰۱.۴۴ M۰.۰۰%۰.۱۵%۰.۴۴%۳۰۱.۴۸ M GUSDبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۵۱۸۷
۲۷RKN۲۳۶$ ۰.۴۶۹۷۶۵ ۱۵,۲۶۰۰.۰۰" برابر "$ ۹.۶۸ K$ ۱۱۴.۰۹ M۰.۳۱%۲.۵۵%۱۷.۵۱%۲۴۲.۸۶ M RKN۲۸۵.۷۱ M RKNɃ ۰.۰۰۰۰۲۴۳۷
۲۸LN۲۲۵$ ۳۳.۰۷ ۱,۰۷۴,۱۹۸۰.۰۰" برابر "$ ۷۰۸.۹۸ K$ ۲۰۷.۰۹ M۰.۴۰%۴.۲۰%۵.۳۲%۶.۲۶ M LNبی نهایتɃ ۰.۰۰۱۷۱۵۵۷
۲۹MV۲۱۵$ ۰.۲۱۸۳۴۹ ۷,۰۹۳۰.۰۰" برابر "$ ۳۱۴.۸۸ K$ ۳۷۳.۲۳ M۰.۳۳%۳.۴۰%۸.۷۲%۱.۷۱ B MV۲.۰۰ B MVɃ ۰.۰۰۰۰۱۱۳۳
۳۰WVLX۲۴۳$ ۰.۰۴۴۴۲۹ ۱,۴۴۳۰.۰۰" برابر "$ ۶.۲۱ K$ ۱۰۱.۲۶ M۰.۲۶%۰.۳۶%۲.۷۰%۲.۲۸ B WVLXبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۰۲۳۰
۳۱RPL۲۲۰$ ۲۴.۳۸ ۷۹۲,۰۷۰۰.۰۰" برابر "$ ۸۵۴.۴۹ K$ ۲۵۰.۶۵ M۰.۷۴%۲.۹۱%۴.۴۲%۱۰.۲۸ M RPLبی نهایتɃ ۰.۰۰۱۲۶۴۹۹
۳۲HXRO۲۵۴$ ۰.۲۰۴۹۰۱ ۶,۶۵۶۰.۰۰" برابر "$ ۵۵.۵۸ K$ ۸۷.۸۰ M۰.۰۲%۱.۹۵%۳.۹۰%۴۲۸.۵۲ M HXROبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۱۰۶۳
۳۳KCS۵۴$ ۹.۱۳ ۲۹۶,۴۵۸۰.۰۰" برابر "$ ۱.۸۰ M$ ۸۹۷.۸۱ M۰.۴۱%۲.۰۸%۰.۵۶%۹۸.۳۸ M KCS۱۷۰.۱۲ M KCSɃ ۰.۰۰۰۴۷۳۴۶
۳۴FX۱۹۲$ ۰.۲۳۷۳۹۱ ۷,۷۱۲۰.۰۰" برابر "$ ۴۶۸.۹۴ K$ ۹۶.۹۸ M۰.۰۷%۱.۴۶%۰.۱۵%۴۰۸.۵۲ M FX۱.۸۹ B FXɃ ۰.۰۰۰۰۱۲۳۲
۳۵FRTS۲۱۹$ ۰.۰۱۳۶۶ ۴۴۴۰.۰۰" برابر "$ ۷۰۶.۲۵ K$ ۲۸۷.۷۷ M۰.۰۵%۲۴.۲۸%۳.۸۸%۲۱.۰۷ B FRTS۴۰.۰۰ B FRTSɃ ۰.۰۰۰۰۰۰۷۱
۳۶CHSB۱۴۷$ ۰.۱۶۶۱۶۷ ۵,۳۹۸۰.۰۰" برابر "$ ۲۷۷.۴۸ K$ ۱۶۶.۱۷ M۰.۲۱%۳.۴۴%۴.۷۰%۱,۰۰۰.۰۰ M CHSBبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۰۸۶۲
۳۷SAFEMOON۲۱۲$ ۰.۰۰۰۰۰۰۷۹۸۹۹۷۶۸ ۰۰.۰۰" برابر "$ ۲۴.۷۵ K$ ۴۴۹.۰۸ M۱.۱۴%۶۴.۳۸%۶۶.۰۸%۵۶۲.۰۵ T SAFEMOON۱,۰۰۰.۰۰ T SAFEMOONɃ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۸STETH۲۰۳$ ۱,۳۳۲.۲۷ ۴۳,۲۷۸,۹۱۱۰.۰۰" برابر "$ ۱۱.۷۷ M$ ۴.۶۵ B۰.۳۱%۲.۵۹%۱.۹۶%۳.۴۹ M STETHبی نهایتɃ ۰.۰۶۹۱۱۹۳۸
۳۹WXT۳۷۶$ ۰.۰۰۴۷۳ ۱۵۴۰.۰۰" برابر "$ ۱۲۲.۲۶ K$ ۴۷.۳۰ M۰.۰۴%۱.۲۷%۳.۳۴%۱۰.۰۰ B WXT۱۰.۰۰ B WXTɃ ۰.۰۰۰۰۰۰۲۵
۴۰VBUSD۳۲۶$ ۰.۰۲۱۶۴۵ ۷۰۳۰.۰۰" برابر "$ ۰.۰۰$ ۵۸.۳۳ M۰.۰۴%۰.۰۱%۰.۰۶%۲.۶۹ B VBUSDبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۰۱۱۲
۴۱MAID۲۴۷$ ۰.۲۱۲۸۹۱ ۶,۹۱۶۰.۰۰" برابر "$ ۲۴.۰۷ K$ ۹۶.۳۴ M۰.۳۳%۳.۰۸%۱۶.۳۷%۴۵۲.۵۵ M MAIDبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۱۱۰۴
۴۲RBTC۳۲۱$ ۱۹,۳۲۶.۵۳ ۶۲۷,۸۲۲,۴۴۳۰.۰۰" برابر "$ ۲۳.۶۴ K$ ۶۰.۷۱ M۰.۳۳%۲.۴۸%۱.۰۴%۳.۱۴ K RBTCبی نهایتɃ ۱.۰۰۲۶۷۵۳۳
۴۳CCXX۲۱۷$ ۱۸.۳۵ ۵۹۶,۰۸۰۰.۰۰" برابر "$ ۷۹۲.۳۴ K$ ۳۲۸.۸۰ M۰.۰۵%۱۵.۵۵%۰.۲۳%۱۷.۹۲ M CCXX۲۱.۰۰ M CCXXɃ ۰.۰۰۰۹۵۱۹۸
۴۴HBTC۲۱۱$ ۱۹,۲۳۷.۶۷ ۶۲۴,۹۳۵,۷۶۵۰.۰۰" برابر "$ ۱۵۹.۴۶ K$ ۷۴۹.۶۸ M۰.۰۸%۱.۷۵%۱.۳۳%۳۸.۹۷ K HBTC۶.۹۱ K HBTCɃ ۰.۹۹۸۰۶۵۱۱
۴۵VAI۳۴۵$ ۰.۹۴۳۱۳۲ ۳۰,۶۳۸۰.۰۰" برابر "$ ۳.۶۱ K$ ۵۴.۲۳ M۰.۰۴%۰.۳۹%۰.۶۵%۵۷.۵۰ M VAIبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۴۸۹۳
۴۶۱ECO۳۴۳$ ۲.۰۷ ۶۷,۲۴۲۰.۰۰" برابر "$ ۱۶.۶۶ K$ ۵۴.۷۳ M۰.۰۶%۰.۱۶%۰.۰۲%۲۶.۴۴ M 1ECO۵۰۰.۰۰ M 1ECOɃ ۰.۰۰۰۱۰۷۳۹
۴۷LEO۲۱$ ۴.۱۰ ۱۳۳,۱۰۷۰.۰۰" برابر "$ ۳.۳۸ M$ ۳.۹۱ B۰.۷۶%۰.۰۰%۱۱.۹۵%۹۵۳.۹۵ M LEOبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۲۱۲۵۸
۴۸FWT۲۹۵$ ۰.۰۰۷۰۶۹ ۲۳۰۰.۰۰" برابر "$ ۱۴۵.۱۱ K$ ۷۰.۶۹ M۰.۱۲%۰.۴۵%۸.۵۷%۱۰.۰۰ B FWT۱۰.۰۰ B FWTɃ ۰.۰۰۰۰۰۰۳۷
۴۹YOUC۲۰۴$ ۰.۵۱۱۴۰۲ ۱۶,۶۱۳۰.۰۰" برابر "$ ۸۵۹.۸۲ K$ ۴.۴۱ B۰.۰۰%۰.۰۱%۰.۰۱%۸.۶۲ B YOUC۱۱.۰۰ B YOUCɃ ۰.۰۰۰۰۲۶۵۳
۵۰BTCB۲۰۵$ ۱۹,۲۶۶.۵۹ ۶۲۵,۸۷۵,۰۸۰۰.۰۰" برابر "$ ۵.۵۸ M$ ۲.۰۳ B۰.۷۴%۱.۹۸%۱.۲۳%۱۰۵.۳۶ K BTCBبی نهایتɃ ۰.۹۹۹۵۶۵۲۶

پایین ترین حجم معامله نسبت به مارکت کپ در ۲۴ ساعت

پایین ترین حجم معامله ۲۴ ساعت نسبت به ارزش بازار
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنماد#قیمتقیمت به تومانحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعتحجم ۲۴ ساعتارزش بازارتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزقیمت به بیت کوین
۱SAFE۲۲۶$ ۹.۵۹ ۳۱۱,۶۲۲۰.۰۰" برابر "$ ۲۱۶.۹۰ K$ ۱۹۹.۸۷ M۰.۰۶%۱۷.۳۹%۱۰.۴۵%۲۰.۸۴ M SAFEبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۴۹۷۶۸
۲ARRR۲۷۸$ ۰.۳۹۷۵۴۶ ۱۲,۹۱۴۰.۰۰" برابر "$ ۸۳.۴۴ K$ ۷۷.۱۴ M۰.۲۳%۱.۴۲%۱.۶۹%۱۹۴.۰۵ M ARRR۲۰۰.۰۰ M ARRRɃ ۰.۰۰۰۰۲۰۶۳
۳HEDG۳۴۶$ ۰.۱۵۵۴۴ ۵,۰۴۹۰.۰۰" برابر "$ ۱۰۱.۳۳$ ۵۴.۲۱ M۰.۱۴%۲.۲۴%۳.۳۱%۳۴۸.۷۳ M HEDGبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۰۸۰۶
۴VERI۲۶۹$ ۳۷.۴۸ ۱,۲۱۷,۵۰۰۰.۰۰" برابر "$ ۱۱.۲۰ K$ ۸۰.۵۷ M۱.۲۴%۸.۸۴%۱۲.۵۳%۲.۱۵ M VERIبی نهایتɃ ۰.۰۰۱۹۴۴۴۳
۵FEI۸۳$ ۰.۹۹۱۶۲۷ ۳۲,۲۱۳۰.۰۰" برابر "$ ۶۲۰.۲۱ K$ ۴۲۱.۴۴ M۰.۴۱%۰.۴۲%۰.۵۶%۴۲۵.۰۰ M FEIبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۵۱۴۵
۶CFG۲۴۴$ ۰.۳۱۷۳۵ ۱۰,۳۰۹۰.۰۰" برابر "$ ۳۵۴.۶۸ K$ ۱۰۰.۸۰ M۰.۶۴%۲.۸۱%۵.۱۶%۳۱۷.۶۲ M CFGبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۱۶۴۶
۷BTTOLD۲۱۰$ ۰.۰۰۰۷۸ ۲۵۰.۰۰" برابر "$ ۶۱.۷۲ K$ ۷۷۲.۱۰ M۰.۲۷%۰.۶۲%۸.۲۸%۹۹۰.۰۰ B BTTOLDبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۴
۸USDN۶۲$ ۰.۹۵۹۳۰۶ ۳۱,۱۶۳۰.۰۰" برابر "$ ۲.۱۹ M$ ۶۵۲.۵۸ M۰.۰۹%۰.۲۵%۵.۳۹%۶۸۰.۲۷ M USDNبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۴۹۷۷
۹VUSDC۲۴۱$ ۰.۰۲۱۶۲۷ ۷۰۳۰.۰۰" برابر "$ ۰.۰۰$ ۱۰۳.۱۸ M۰.۰۰%۰.۰۰%۰.۰۶%۴.۷۷ B VUSDCبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۰۱۱۲
۱۰XAUT۲۱۳$ ۱,۶۲۹.۶۸ ۵۲,۹۴۰,۳۰۲۰.۰۰" برابر "$ ۳۴۶.۱۶ K$ ۴۰۱.۷۶ M۰.۱۹%۰.۸۳%۲.۵۹%۲۴۶.۵۲ K XAUTبی نهایتɃ ۰.۰۸۴۵۴۹۲۸
۱۱AURORA۲۶۵$ ۱.۱۵ ۳۷,۳۵۷۰.۰۰" برابر "$ ۲۵۲.۴۲ K$ ۸۲.۶۶ M۰.۱۷%۰.۴۸%۱.۳۹%۷۱.۸۸ M AURORA۱,۰۰۰.۰۰ M AURORAɃ ۰.۰۰۰۰۵۹۶۶
۱۲DIVI۳۱۵$ ۰.۰۲۰۳۲۸ ۶۶۰۰.۰۰" برابر "$ ۱۸۱.۹۹ K$ ۶۲.۶۳ M۱.۰۶%۵.۰۷%۱۶.۳۳%۳.۰۸ B DIVIبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۰۱۰۵
۱۳NXM۲۱۸$ ۴۳.۸۷ ۱,۴۲۵,۱۷۱۰.۰۰" برابر "$ ۲.۰۴ K$ ۲۸۹.۲۹ M۰.۳۱%۲.۵۵%۲.۱۶%۶.۵۹ M NXMبی نهایتɃ ۰.۰۰۲۲۷۶۱۰
۱۴DCR۹۶$ ۲۴.۸۲ ۸۰۶,۱۲۳۰.۰۰" برابر "$ ۱.۵۱ M$ ۳۵۶.۸۴ M۰.۵۵%۰.۲۲%۰.۴۱%۱۴.۳۸ M DCR۲۱.۰۰ M DCRɃ ۰.۰۰۱۲۸۷۴۳
۱۵H2O۳۴۱$ ۰.۲۹۷۶۱۹ ۹,۶۶۸۰.۰۰" برابر "$ ۷۱.۳۹ K$ ۵۴.۸۳ M۰.۹۳%۲.۸۹%۱.۸۳%۱۸۴.۲۳ M H2O۱,۰۰۰.۰۰ M H2OɃ ۰.۰۰۰۰۱۵۴۴
۱۶CORE۳۲۹$ ۵,۷۹۰.۶۲ ۱۸۸,۱۰۸,۱۴۹۰.۰۰" برابر "$ ۸۵.۷۹ K$ ۵۷.۹۱ M۰.۳۵%۳.۹۰%۰.۶۳%۱۰.۰۰ K COREبی نهایتɃ ۰.۳۰۰۴۲۱۵۶
۱۷KEEP۱۶۷$ ۰.۱۴۲۸۶۶ ۴,۶۴۱۰.۰۰" برابر "$ ۲۶۸.۷۶ K$ ۱۲۲.۹۷ M۰.۱۴%۰.۲۴%۲.۲۸%۸۶۰.۷۶ M KEEP۱,۰۰۰.۰۰ M KEEPɃ ۰.۰۰۰۰۰۷۴۱
۱۸PSTN۵۰۰۰$ ۲.۳۹ ۷۷,۵۳۶۰.۰۰" برابر "$ ۹.۸۷ K$ ۰.۰۰۰.۰۸%۱.۴۴%۱۰.۰۵%۰.۰۰ PSTN۱,۰۰۰.۰۰ K PSTNɃ ۰.۰۰۰۱۲۳۸۳
۱۹ZEON۲۲۳$ ۰.۰۰۷۱۳۹ ۲۳۲۰.۰۰" برابر "$ ۴۴۸.۷۳ K$ ۲۱۷.۹۵ M۰.۲۴%۸.۰۷%۹.۳۵%۳۰.۵۳ B ZEONبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۰۰۳۷
۲۰WTRX۲۰۱$ ۰.۰۵۹۷۹۴ ۱,۹۴۲۰.۰۰" برابر "$ ۱.۵۰ M$ ۶.۰۸ B۰.۶۵%۰.۲۴%۰.۸۹%۱۰۱.۶۸ B WTRXبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۰۳۱۰
۲۱HEX۲۰۲$ ۰.۰۳۳۱۳۶ ۱,۰۷۶۰.۰۰" برابر "$ ۷.۵۲ M$ ۵.۷۵ B۱.۲۰%۱.۶۲%۳.۹۳%۱۷۳.۴۱ B HEXبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۰۱۷۲
۲۲GTN۳۶۱$ ۰.۲۰۴۹۰۱ ۶,۶۵۶۰.۰۰" برابر "$ ۴۲.۷۲ K$ ۵۰.۷۱ M۲.۰۹%۱.۲۵%۶.۴۸%۲۴۷.۵۰ M GTNبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۱۰۶۳
۲۳FRAX۲۰۷$ ۰.۹۹۳۰۰۵ ۳۲,۲۵۸۰.۰۰" برابر "$ ۱.۲۸ M$ ۱.۳۵ B۰.۳۳%۰.۵۶%۰.۶۰%۱.۳۶ B FRAXبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۵۱۵۲
۲۴USDX۲۴۰$ ۰.۹۴۲۱۰۱ ۳۰,۶۰۴۰.۰۰" برابر "$ ۲۱۶.۳۱ K$ ۱۰۵.۱۱ M۰.۰۸%۰.۰۰%۰.۰۶%۱۱۱.۵۷ M USDXبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۴۸۸۸
۲۵DESO۳۱۸$ ۶.۹۰ ۲۲۴,۲۷۸۰.۰۰" برابر "$ ۲۸۳.۴۹ K$ ۶۱.۳۴ M۰.۹۷%۵.۵۸%۱۰.۴۱%۸.۸۸ M DESO۱۰.۸۱ M DESOɃ ۰.۰۰۰۳۵۸۱۹
۲۶GUSD۱۰۸$ ۰.۹۹۹۸۵۱ ۳۲,۴۸۰۰.۰۰" برابر "$ ۱.۲۷ M$ ۳۰۱.۴۴ M۰.۰۰%۰.۱۵%۰.۴۴%۳۰۱.۴۸ M GUSDبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۵۱۸۷
۲۷RKN۲۳۶$ ۰.۴۶۹۷۶۵ ۱۵,۲۶۰۰.۰۰" برابر "$ ۹.۶۸ K$ ۱۱۴.۰۹ M۰.۳۱%۲.۵۵%۱۷.۵۱%۲۴۲.۸۶ M RKN۲۸۵.۷۱ M RKNɃ ۰.۰۰۰۰۲۴۳۷
۲۸LN۲۲۵$ ۳۳.۰۷ ۱,۰۷۴,۱۹۸۰.۰۰" برابر "$ ۷۰۸.۹۸ K$ ۲۰۷.۰۹ M۰.۴۰%۴.۲۰%۵.۳۲%۶.۲۶ M LNبی نهایتɃ ۰.۰۰۱۷۱۵۵۷
۲۹MV۲۱۵$ ۰.۲۱۸۳۴۹ ۷,۰۹۳۰.۰۰" برابر "$ ۳۱۴.۸۸ K$ ۳۷۳.۲۳ M۰.۳۳%۳.۴۰%۸.۷۲%۱.۷۱ B MV۲.۰۰ B MVɃ ۰.۰۰۰۰۱۱۳۳
۳۰WVLX۲۴۳$ ۰.۰۴۴۴۲۹ ۱,۴۴۳۰.۰۰" برابر "$ ۶.۲۱ K$ ۱۰۱.۲۶ M۰.۲۶%۰.۳۶%۲.۷۰%۲.۲۸ B WVLXبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۰۲۳۰
۳۱RPL۲۲۰$ ۲۴.۳۸ ۷۹۲,۰۷۰۰.۰۰" برابر "$ ۸۵۴.۴۹ K$ ۲۵۰.۶۵ M۰.۷۴%۲.۹۱%۴.۴۲%۱۰.۲۸ M RPLبی نهایتɃ ۰.۰۰۱۲۶۴۹۹
۳۲HXRO۲۵۴$ ۰.۲۰۴۹۰۱ ۶,۶۵۶۰.۰۰" برابر "$ ۵۵.۵۸ K$ ۸۷.۸۰ M۰.۰۲%۱.۹۵%۳.۹۰%۴۲۸.۵۲ M HXROبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۱۰۶۳
۳۳KCS۵۴$ ۹.۱۳ ۲۹۶,۴۵۸۰.۰۰" برابر "$ ۱.۸۰ M$ ۸۹۷.۸۱ M۰.۴۱%۲.۰۸%۰.۵۶%۹۸.۳۸ M KCS۱۷۰.۱۲ M KCSɃ ۰.۰۰۰۴۷۳۴۶
۳۴FX۱۹۲$ ۰.۲۳۷۳۹۱ ۷,۷۱۲۰.۰۰" برابر "$ ۴۶۸.۹۴ K$ ۹۶.۹۸ M۰.۰۷%۱.۴۶%۰.۱۵%۴۰۸.۵۲ M FX۱.۸۹ B FXɃ ۰.۰۰۰۰۱۲۳۲
۳۵FRTS۲۱۹$ ۰.۰۱۳۶۶ ۴۴۴۰.۰۰" برابر "$ ۷۰۶.۲۵ K$ ۲۸۷.۷۷ M۰.۰۵%۲۴.۲۸%۳.۸۸%۲۱.۰۷ B FRTS۴۰.۰۰ B FRTSɃ ۰.۰۰۰۰۰۰۷۱
۳۶CHSB۱۴۷$ ۰.۱۶۶۱۶۷ ۵,۳۹۸۰.۰۰" برابر "$ ۲۷۷.۴۸ K$ ۱۶۶.۱۷ M۰.۲۱%۳.۴۴%۴.۷۰%۱,۰۰۰.۰۰ M CHSBبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۰۸۶۲
۳۷SAFEMOON۲۱۲$ ۰.۰۰۰۰۰۰۷۹۸۹۹۷۶۸ ۰۰.۰۰" برابر "$ ۲۴.۷۵ K$ ۴۴۹.۰۸ M۱.۱۴%۶۴.۳۸%۶۶.۰۸%۵۶۲.۰۵ T SAFEMOON۱,۰۰۰.۰۰ T SAFEMOONɃ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۸STETH۲۰۳$ ۱,۳۳۲.۲۷ ۴۳,۲۷۸,۹۱۱۰.۰۰" برابر "$ ۱۱.۷۷ M$ ۴.۶۵ B۰.۳۱%۲.۵۹%۱.۹۶%۳.۴۹ M STETHبی نهایتɃ ۰.۰۶۹۱۱۹۳۸
۳۹WXT۳۷۶$ ۰.۰۰۴۷۳ ۱۵۴۰.۰۰" برابر "$ ۱۲۲.۲۶ K$ ۴۷.۳۰ M۰.۰۴%۱.۲۷%۳.۳۴%۱۰.۰۰ B WXT۱۰.۰۰ B WXTɃ ۰.۰۰۰۰۰۰۲۵
۴۰VBUSD۳۲۶$ ۰.۰۲۱۶۴۵ ۷۰۳۰.۰۰" برابر "$ ۰.۰۰$ ۵۸.۳۳ M۰.۰۴%۰.۰۱%۰.۰۶%۲.۶۹ B VBUSDبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۰۱۱۲
۴۱MAID۲۴۷$ ۰.۲۱۲۸۹۱ ۶,۹۱۶۰.۰۰" برابر "$ ۲۴.۰۷ K$ ۹۶.۳۴ M۰.۳۳%۳.۰۸%۱۶.۳۷%۴۵۲.۵۵ M MAIDبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۱۱۰۴
۴۲RBTC۳۲۱$ ۱۹,۳۲۶.۵۳ ۶۲۷,۸۲۲,۴۴۳۰.۰۰" برابر "$ ۲۳.۶۴ K$ ۶۰.۷۱ M۰.۳۳%۲.۴۸%۱.۰۴%۳.۱۴ K RBTCبی نهایتɃ ۱.۰۰۲۶۷۵۳۳
۴۳CCXX۲۱۷$ ۱۸.۳۵ ۵۹۶,۰۸۰۰.۰۰" برابر "$ ۷۹۲.۳۴ K$ ۳۲۸.۸۰ M۰.۰۵%۱۵.۵۵%۰.۲۳%۱۷.۹۲ M CCXX۲۱.۰۰ M CCXXɃ ۰.۰۰۰۹۵۱۹۸
۴۴HBTC۲۱۱$ ۱۹,۲۳۷.۶۷ ۶۲۴,۹۳۵,۷۶۵۰.۰۰" برابر "$ ۱۵۹.۴۶ K$ ۷۴۹.۶۸ M۰.۰۸%۱.۷۵%۱.۳۳%۳۸.۹۷ K HBTC۶.۹۱ K HBTCɃ ۰.۹۹۸۰۶۵۱۱
۴۵VAI۳۴۵$ ۰.۹۴۳۱۳۲ ۳۰,۶۳۸۰.۰۰" برابر "$ ۳.۶۱ K$ ۵۴.۲۳ M۰.۰۴%۰.۳۹%۰.۶۵%۵۷.۵۰ M VAIبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۴۸۹۳
۴۶۱ECO۳۴۳$ ۲.۰۷ ۶۷,۲۴۲۰.۰۰" برابر "$ ۱۶.۶۶ K$ ۵۴.۷۳ M۰.۰۶%۰.۱۶%۰.۰۲%۲۶.۴۴ M 1ECO۵۰۰.۰۰ M 1ECOɃ ۰.۰۰۰۱۰۷۳۹
۴۷LEO۲۱$ ۴.۱۰ ۱۳۳,۱۰۷۰.۰۰" برابر "$ ۳.۳۸ M$ ۳.۹۱ B۰.۷۶%۰.۰۰%۱۱.۹۵%۹۵۳.۹۵ M LEOبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۲۱۲۵۸
۴۸FWT۲۹۵$ ۰.۰۰۷۰۶۹ ۲۳۰۰.۰۰" برابر "$ ۱۴۵.۱۱ K$ ۷۰.۶۹ M۰.۱۲%۰.۴۵%۸.۵۷%۱۰.۰۰ B FWT۱۰.۰۰ B FWTɃ ۰.۰۰۰۰۰۰۳۷
۴۹YOUC۲۰۴$ ۰.۵۱۱۴۰۲ ۱۶,۶۱۳۰.۰۰" برابر "$ ۸۵۹.۸۲ K$ ۴.۴۱ B۰.۰۰%۰.۰۱%۰.۰۱%۸.۶۲ B YOUC۱۱.۰۰ B YOUCɃ ۰.۰۰۰۰۲۶۵۳
۵۰BTCB۲۰۵$ ۱۹,۲۶۶.۵۹ ۶۲۵,۸۷۵,۰۸۰۰.۰۰" برابر "$ ۵.۵۸ M$ ۲.۰۳ B۰.۷۴%۱.۹۸%۱.۲۳%۱۰۵.۳۶ K BTCBبی نهایتɃ ۰.۹۹۹۵۶۵۲۶