پرسودترین ارزهای دیجیتال در 24 ساعت
پرسودترین ارزهای دیجیتال در 24 ساعت

پر سودترین ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت

پر سود ترین ارزها در ۲۴ ساعت
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات یک ساعتتغییرات ۷ روزارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعت
۳۶۶۲CHLT$ ۰.۴۵۰۴۸۵ ۱۴,۹۶۱۱,۳۸۶.۲۰%۱.۴۱%۱,۲۲۰.۱۰%$ ۰.۰۰$ ۹۸.۸۳ K۰.۰۰ CHLT۳.۰۰ B CHLT۰.۰۰" برابر "
۳۵۱۵GERA$ ۰.۰۰۰۵۳۴ ۱۸۱,۳۶۱.۱۸%۲.۹۲%۳۶۶.۵۱%$ ۰.۰۰$ ۱۲۹.۹۷ K۰.۰۰ GERAبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۳۴۸۴REV3L$ ۰.۰۰۰۰۹۳ ۳۵۹۶.۸۶%۰.۸۹%۹۸.۸۲%$ ۰.۰۰$ ۱۳۷.۱۹ K۰.۰۰ REV3L۱,۰۰۰.۰۰ M REV3L۰.۰۰" برابر "
۲۲۱۰GRIMM$ ۰.۰۰۱۱۸۸ ۳۹۴۸۲.۸۹%۰.۰۱%۰.۱۷%$ ۷۱.۸۷ K$ ۸.۷۶۶۰.۵۰ M GRIMM۲۶۲.۸۰ M GRIMM۰.۰۰" برابر "
۲۳۱۴ALLOY$ ۰.۰۱۱۳۵۵ ۳۷۷۴۶۷.۸۸%۴۷۰.۶۵%۴۷۹.۳۲%$ ۳۹.۲۱ K$ ۱۲.۵۳۳.۴۵ M ALLOYبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۳۲۱۰MINIDOGE$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۵۰۱۲۵۸ ۰۴۰۹.۸۶%۱۰.۰۳%۶۱۴.۴۶%$ ۰.۰۰$ ۲۵۷.۳۲ K۰.۰۰ MINIDOGE۱,۰۰۰.۰۰ T MINIDOGE۰.۰۰" برابر "
۲۶۵۲MFTU$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۷ ۰۳۳۲.۵۹%۲۳.۳۲%۲۴.۷۴%$ ۰.۰۰$ ۱۸.۲۱۱.۰۸ B MFTUبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۳۸۴SFCP$ ۰.۰۰۰۲۵۸ ۹۲۳۳.۶۷%۲۲۹.۲۲%۲۲۴.۴۳%$ ۲۵.۸۰ K$ ۰.۱۱۱۰۰.۰۰ M SFCPبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۴۰۰۴LTE$ ۰.۰۰۰۰۰۶ ۰۲۱۷.۷۰%۰.۲۱%۴۰.۶۶%$ ۰.۰۰$ ۵۴.۷۶ K۰.۰۰ LTE۱۰۰.۰۰ B LTE۰.۰۰" برابر "
۲۷۸۵MIC$ ۱۲.۹۹ ۴۳۱,۴۶۲۱۶۹.۲۴%۱۱.۵۴%۱۳۵.۵۲%$ ۰.۰۰$ ۱.۵۲ M۰.۰۰ MIC۲۱.۰۰ K MIC۰.۰۰" برابر "
۱۸۳۷FNB$ ۰.۰۰۰۱۲ ۴۱۵۵.۱۰%۰.۰۰%۴۰۸.۰۱%$ ۲۸۹.۰۲ K$ ۱۲۲.۸۸۲.۴۱ B FNBبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۹۲۰FIRE$ ۰.۰۱۷۱۰۶ ۵۶۸۱۵۴.۶۹%۶.۰۱%۱۵۰.۱۸%$ ۰.۰۰$ ۶۹۰.۰۵ K۰.۰۰ FIREبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۳۵۷۳SONNE$ ۰.۰۹۶۴۶ ۳,۲۰۳۱۵۰.۲۶%۷.۹۳%۱۶۳.۲۵%$ ۰.۰۰$ ۱۱۹.۳۳ K۰.۰۰ SONNE۱۰۰.۰۰ M SONNE۰.۰۰" برابر "
۲۲۸MCASH$ ۰.۲۵۵۶۳۹ ۸,۴۹۰۱۴۷.۵۰%۰.۲۶%۲,۳۴۷.۱۲%$ ۱۶۶.۰۴ M$ ۵۶.۷۷۶۴۹.۵۲ M MCASHبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۱۳۷PYRO$ ۰.۰۰۰۱۳۱ ۴۱۴۷.۴۶%۰.۵۰%۸.۸۴%$ ۱۰۳.۱۵ K$ ۷۶.۹۹۷۸۷.۴۷ M PYROبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۲۷۷XDNA$ ۰.۰۰۰۰۴۲ ۱۱۴۵.۹۷%۱۰.۳۹%۱۲۸.۷۶%$ ۵۰.۰۶ K$ ۱۹۲.۰۸۱.۱۹ B XDNA۳.۰۰ B XDNA۰.۰۰" برابر "
۱۷۸۲ATMOS$ ۰.۰۰۵۳۷۶ ۱۷۹۱۳۹.۷۴%۰.۰۵%۸۷.۵۱%$ ۳۳۷.۲۰ K$ ۳۸.۶۰۶۲.۷۲ M ATMOS۱۰۰.۰۰ M ATMOS۰.۰۰" برابر "
۱۸۹۰ZEBI$ ۰.۰۰۰۲۲۷ ۸۱۱۹.۸۳%۰.۰۱%۱۱۴.۳۰%$ ۲۴۰.۷۸ K$ ۵۷.۶۵۱.۰۶ B ZEBI۸۱۲.۱۸ M ZEBI۰.۰۰" برابر "
۳۲۶۲GEFI$ ۰.۰۰۰۳۰۷ ۱۰۱۱۱.۸۶%۱۱۱.۳۸%۱۱۱.۸۶%$ ۰.۰۰$ ۲۳۱.۹۳ K۰.۰۰ GEFI۱,۰۰۰.۰۰ M GEFI۰.۰۰" برابر "
۱۶۵۱DAPS$ ۰.۰۰۰۰۰۸ ۰۱۰۸.۵۵%۰.۱۱%۱۰۱.۹۹%$ ۴۹۰.۸۸ K$ ۲۷.۹۰۵۷.۹۸ B DAPS۷۰.۰۰ B DAPS۰.۰۰" برابر "
۲۹۵۲MONS$ ۰.۰۴۰۷۷ ۱,۳۵۴۹۹.۶۹%۱۷.۵۱%۹۵.۴۲%$ ۰.۰۰$ ۵۹۷.۴۴ K۰.۰۰ MONS۱۰۰.۰۰ M MONS۰.۰۰" برابر "
۴۱۵۵ATID$ ۰.۰۰۵۰۹ ۱۶۹۹۱.۳۵%۵.۳۹%۶۴.۱۸%$ ۰.۰۰$ ۴۰.۳۹ K۰.۰۰ ATIDبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۹۹۲POA$ ۰.۰۱۳۵۵ ۴۵۰۸۸.۵۷%۰.۰۲%۱۶.۶۰%$ ۴.۰۰ M$ ۱۱.۰۷۲۹۴.۹۷ M POAبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۳۸۹XBI$ ۰.۰۰۱۹۴۸ ۶۵۸۶.۶۲%۰.۱۳%۴۰.۵۴%$ ۲۵.۳۹ K$ ۰.۰۰۱۳.۰۳ M XBI۲۱.۰۰ M XBI۰.۰۰" برابر "
۲۰۳۶IQ$ ۰.۰۱۲۳۱ ۴۰۹۸۵.۶۷%۱۰۵.۱۲%۱۰۴.۹۱%$ ۱۴۷.۲۶ K$ ۴.۶۰۱۱.۹۶ M IQ۵۶.۹۰ M IQ۰.۰۰" برابر "
۳۴۹۷META$ ۰.۰۲۰۷۷۷ ۶۹۰۸۵.۶۵%۲.۲۳%۱۰۰.۱۰%$ ۰.۰۰$ ۱۳۳.۸۲ K۰.۰۰ META۲۱.۰۰ M META۰.۰۰" برابر "
۲۶۸۶ZCX$ ۰.۱۲۴۲۹۷ ۴,۱۲۸۸۱.۶۹%۶.۶۲%۱۳۸.۱۳%$ ۰.۰۰$ ۵.۸۸ M۰.۰۰ ZCX۱,۰۰۰.۰۰ M ZCX۰.۰۰" برابر "
۲۱۲۱LTHN$ ۰.۰۰۰۱۳۷ ۵۸۱.۰۲%۰.۰۲%۲۵.۴۱%$ ۱۰۸.۷۳ K$ ۱۹۹.۸۳۷۹۵.۷۹ M LTHN۹۹۹.۴۸ M LTHN۰.۰۰" برابر "
۱۹۷۴CREDIT$ ۰.۰۰۰۰۷۲ ۲۸۰.۸۳%۲۴.۳۱%۴۶.۵۹%$ ۱۷۵.۱۵ K$ ۲۴.۴۸۲.۴۳ B CREDITبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۴۱۱۵ANARCHY$ ۰.۰۲۳۶۸۷ ۷۸۷۸۰.۲۳%۳.۱۸%۲۱.۲۶%$ ۰.۰۰$ ۴۳.۶۴ K۰.۰۰ ANARCHY۵.۰۰ M ANARCHY۰.۰۰" برابر "
۳۱۹۱LAEEB$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۱۶۹۷۷۸ ۰۷۷.۸۶%۳.۸۰%۳۱۴.۱۱%$ ۰.۰۰$ ۲۷۳.۲۹ K۰.۰۰ LAEEB۱,۰۰۰.۰۰ T LAEEB۰.۰۰" برابر "
۱۹۵۸FIC$ ۰.۰۰۷۲۰۶ ۲۳۹۷۲.۱۱%۵.۸۳%۹۳.۴۰%$ ۱۸۵.۳۲ K$ ۸۰۰.۶۰ K۲۵.۷۲ M FIC۲.۰۰ B FIC۴.۳۲" برابر "
۲۵۰۶ELET$ ۰.۰۰۱۸۶ ۶۲۶۸.۹۰%۴.۵۶%۷۴.۴۳%$ ۹.۷۱ K$ ۳۵.۵۱۵.۲۲ M ELETبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۳۱۰۷GENBLOK$ ۰.۰۳۸۱ ۱,۲۶۵۶۶.۴۸%۰.۲۲%۹۸.۰۹%$ ۰.۰۰$ ۳۵۰.۳۵ K۰.۰۰ GENBLOK۱۰۰.۰۰ M GENBLOK۰.۰۰" برابر "
۲۶۳۱PONZI$ ۰.۰۰۰۹۵۷ ۳۲۶۴.۹۵%۰.۰۵%۶۷.۹۳%$ ۸۲۳.۷۹$ ۸۳.۳۱۸۶۱.۱۰ K PONZIبی نهایت۰.۱۰" برابر "
۷۴۶FUND$ ۰.۲۹۶۵۷۸ ۹,۸۴۹۶۴.۷۳%۱۳.۸۵%۲۲۷.۲۷%$ ۱۰.۲۲ M$ ۴۲۳.۰۸ K۳۴.۴۵ M FUNDبی نهایت۰.۰۴" برابر "
۷۶۱RDD$ ۰.۰۰۰۳۱۶ ۱۰۶۳.۴۴%۶۵.۰۸%۱۶.۷۹%$ ۹.۶۱ M$ ۵.۳۵ K۳۰.۴۰ B RDDبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۱۷۹۳GXT$ ۰.۰۰۳۹۲۹ ۱۳۰۶۳.۲۷%۰.۰۵%۴۹.۰۴%$ ۳۲۸.۲۳ K$ ۱۳۸.۶۵ K۸۳.۵۳ M GXT۵۰۰.۰۰ M GXT۰.۴۲" برابر "
۵۲۲INSTAR$ ۰.۱۲۸۶۸۶ ۴,۲۷۴۶۱.۹۲%۳۴.۳۹%۱۷۱.۵۲%$ ۲۵.۳۲ M$ ۶۰۷.۸۵ K۱۹۶.۷۵ M INSTAR۳۰۰.۰۰ M INSTAR۰.۰۲" برابر "
۴۰۴۳TOON$ ۰.۰۱۳۱۳۳ ۴۳۶۶۱.۰۹%۱.۱۵%۴۹.۶۴%$ ۰.۰۰$ ۵۰.۳۳ K۰.۰۰ TOON۱۰۰.۰۰ M TOON۰.۰۰" برابر "
۴۷۴۹XMN$ ۰.۰۰۰۰۱۱ ۰۶۰.۶۰%۰.۹۲%۲.۲۴%$ ۰.۰۰$ ۱۳.۸۱ K۰.۰۰ XMN۱۰۰.۰۰ B XMN۰.۰۰" برابر "
۳۶۱۴MRFI$ ۰.۰۰۰۰۰۷ ۰۵۹.۳۶%۰.۴۵%۶۳.۰۰%$ ۰.۰۰$ ۱۱۰.۲۹ K۰.۰۰ MRFI۲۰.۰۰ B MRFI۰.۰۰" برابر "
۲۸۴SUN$ ۰.۰۰۸۲۰۸ ۲۷۳۵۷.۸۷%۳.۰۷%۶۳.۷۳%$ ۷۲.۱۳ M$ ۱۹۲.۰۱ M۸.۷۹ B SUNبی نهایت۲.۶۶" برابر "
۴۱۹۱MIS$ ۰.۵۹۳۸۴۱ ۱۹,۷۲۱۵۴.۵۱%۳۰.۸۰%۶۴.۹۵%$ ۰.۰۰$ ۳۸.۴۷ K۰.۰۰ MISبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۲۳۲PKG$ ۰.۰۰۰۰۰۷ ۰۵۰.۴۲%۰.۲۴%۱.۷۳%$ ۶۳.۵۱ K$ ۰.۰۰۸.۹۷ B PKGبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۴۶۳۳NEU$ ۰.۰۴۵۸۷۶ ۱,۵۲۴۴۹.۸۵%۴.۵۵%۶۲.۰۰%$ ۰.۰۰$ ۱۶.۶۱ K۰.۰۰ NEU۱.۵۰ B NEU۰.۰۰" برابر "
۴۲۰۱HACHIKO$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۶۵۹۷ ۰۴۹.۶۰%۷.۶۴%۶۲.۹۱%$ ۰.۰۰$ ۳۷.۵۹ K۰.۰۰ HACHIKO۱,۰۰۰.۰۰ T HACHIKO۰.۰۰" برابر "
۱۴۷۰IXC$ ۰.۰۴۰۱۸ ۱,۳۳۴۴۹.۵۲%۰.۰۵%۸۷.۲۵%$ ۸۵۵.۵۳ K$ ۱۶.۸۲۲۱.۲۹ M IXCبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۳۳۴۹ALRIHLA$ ۰.۰۰۰۰۵۸ ۲۴۹.۴۱%۵.۸۸%۳۸.۵۳%$ ۰.۰۰$ ۱۸۵.۳۸ K۰.۰۰ ALRIHLA۱,۰۰۰.۰۰ M ALRIHLA۰.۰۰" برابر "
۱۷۱۲SNB$ ۰.۰۰۵۱۷۹ ۱۷۲۴۸.۸۱%۰.۳۵%۴۰.۵۰%$ ۴۱۱.۸۸ K$ ۱.۹۳۷۹.۵۴ M SNBبی نهایت۰.۰۰" برابر "

پر سودترین ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت

پر سود ترین ارزها در ۲۴ ساعت
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات یک ساعتتغییرات ۷ روزارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعت
۳۶۶۲CHLT$ ۰.۴۵۰۴۸۵ ۱۴,۹۶۱۱,۳۸۶.۲۰%۱.۴۱%۱,۲۲۰.۱۰%$ ۰.۰۰$ ۹۸.۸۳ K۰.۰۰ CHLT۳.۰۰ B CHLT۰.۰۰" برابر "
۳۵۱۵GERA$ ۰.۰۰۰۵۳۴ ۱۸۱,۳۶۱.۱۸%۲.۹۲%۳۶۶.۵۱%$ ۰.۰۰$ ۱۲۹.۹۷ K۰.۰۰ GERAبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۳۴۸۴REV3L$ ۰.۰۰۰۰۹۳ ۳۵۹۶.۸۶%۰.۸۹%۹۸.۸۲%$ ۰.۰۰$ ۱۳۷.۱۹ K۰.۰۰ REV3L۱,۰۰۰.۰۰ M REV3L۰.۰۰" برابر "
۲۲۱۰GRIMM$ ۰.۰۰۱۱۸۸ ۳۹۴۸۲.۸۹%۰.۰۱%۰.۱۷%$ ۷۱.۸۷ K$ ۸.۷۶۶۰.۵۰ M GRIMM۲۶۲.۸۰ M GRIMM۰.۰۰" برابر "
۲۳۱۴ALLOY$ ۰.۰۱۱۳۵۵ ۳۷۷۴۶۷.۸۸%۴۷۰.۶۵%۴۷۹.۳۲%$ ۳۹.۲۱ K$ ۱۲.۵۳۳.۴۵ M ALLOYبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۳۲۱۰MINIDOGE$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۵۰۱۲۵۸ ۰۴۰۹.۸۶%۱۰.۰۳%۶۱۴.۴۶%$ ۰.۰۰$ ۲۵۷.۳۲ K۰.۰۰ MINIDOGE۱,۰۰۰.۰۰ T MINIDOGE۰.۰۰" برابر "
۲۶۵۲MFTU$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۷ ۰۳۳۲.۵۹%۲۳.۳۲%۲۴.۷۴%$ ۰.۰۰$ ۱۸.۲۱۱.۰۸ B MFTUبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۳۸۴SFCP$ ۰.۰۰۰۲۵۸ ۹۲۳۳.۶۷%۲۲۹.۲۲%۲۲۴.۴۳%$ ۲۵.۸۰ K$ ۰.۱۱۱۰۰.۰۰ M SFCPبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۴۰۰۴LTE$ ۰.۰۰۰۰۰۶ ۰۲۱۷.۷۰%۰.۲۱%۴۰.۶۶%$ ۰.۰۰$ ۵۴.۷۶ K۰.۰۰ LTE۱۰۰.۰۰ B LTE۰.۰۰" برابر "
۲۷۸۵MIC$ ۱۲.۹۹ ۴۳۱,۴۶۲۱۶۹.۲۴%۱۱.۵۴%۱۳۵.۵۲%$ ۰.۰۰$ ۱.۵۲ M۰.۰۰ MIC۲۱.۰۰ K MIC۰.۰۰" برابر "
۱۸۳۷FNB$ ۰.۰۰۰۱۲ ۴۱۵۵.۱۰%۰.۰۰%۴۰۸.۰۱%$ ۲۸۹.۰۲ K$ ۱۲۲.۸۸۲.۴۱ B FNBبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۹۲۰FIRE$ ۰.۰۱۷۱۰۶ ۵۶۸۱۵۴.۶۹%۶.۰۱%۱۵۰.۱۸%$ ۰.۰۰$ ۶۹۰.۰۵ K۰.۰۰ FIREبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۳۵۷۳SONNE$ ۰.۰۹۶۴۶ ۳,۲۰۳۱۵۰.۲۶%۷.۹۳%۱۶۳.۲۵%$ ۰.۰۰$ ۱۱۹.۳۳ K۰.۰۰ SONNE۱۰۰.۰۰ M SONNE۰.۰۰" برابر "
۲۲۸MCASH$ ۰.۲۵۵۶۳۹ ۸,۴۹۰۱۴۷.۵۰%۰.۲۶%۲,۳۴۷.۱۲%$ ۱۶۶.۰۴ M$ ۵۶.۷۷۶۴۹.۵۲ M MCASHبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۱۳۷PYRO$ ۰.۰۰۰۱۳۱ ۴۱۴۷.۴۶%۰.۵۰%۸.۸۴%$ ۱۰۳.۱۵ K$ ۷۶.۹۹۷۸۷.۴۷ M PYROبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۲۷۷XDNA$ ۰.۰۰۰۰۴۲ ۱۱۴۵.۹۷%۱۰.۳۹%۱۲۸.۷۶%$ ۵۰.۰۶ K$ ۱۹۲.۰۸۱.۱۹ B XDNA۳.۰۰ B XDNA۰.۰۰" برابر "
۱۷۸۲ATMOS$ ۰.۰۰۵۳۷۶ ۱۷۹۱۳۹.۷۴%۰.۰۵%۸۷.۵۱%$ ۳۳۷.۲۰ K$ ۳۸.۶۰۶۲.۷۲ M ATMOS۱۰۰.۰۰ M ATMOS۰.۰۰" برابر "
۱۸۹۰ZEBI$ ۰.۰۰۰۲۲۷ ۸۱۱۹.۸۳%۰.۰۱%۱۱۴.۳۰%$ ۲۴۰.۷۸ K$ ۵۷.۶۵۱.۰۶ B ZEBI۸۱۲.۱۸ M ZEBI۰.۰۰" برابر "
۳۲۶۲GEFI$ ۰.۰۰۰۳۰۷ ۱۰۱۱۱.۸۶%۱۱۱.۳۸%۱۱۱.۸۶%$ ۰.۰۰$ ۲۳۱.۹۳ K۰.۰۰ GEFI۱,۰۰۰.۰۰ M GEFI۰.۰۰" برابر "
۱۶۵۱DAPS$ ۰.۰۰۰۰۰۸ ۰۱۰۸.۵۵%۰.۱۱%۱۰۱.۹۹%$ ۴۹۰.۸۸ K$ ۲۷.۹۰۵۷.۹۸ B DAPS۷۰.۰۰ B DAPS۰.۰۰" برابر "
۲۹۵۲MONS$ ۰.۰۴۰۷۷ ۱,۳۵۴۹۹.۶۹%۱۷.۵۱%۹۵.۴۲%$ ۰.۰۰$ ۵۹۷.۴۴ K۰.۰۰ MONS۱۰۰.۰۰ M MONS۰.۰۰" برابر "
۴۱۵۵ATID$ ۰.۰۰۵۰۹ ۱۶۹۹۱.۳۵%۵.۳۹%۶۴.۱۸%$ ۰.۰۰$ ۴۰.۳۹ K۰.۰۰ ATIDبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۹۹۲POA$ ۰.۰۱۳۵۵ ۴۵۰۸۸.۵۷%۰.۰۲%۱۶.۶۰%$ ۴.۰۰ M$ ۱۱.۰۷۲۹۴.۹۷ M POAبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۳۸۹XBI$ ۰.۰۰۱۹۴۸ ۶۵۸۶.۶۲%۰.۱۳%۴۰.۵۴%$ ۲۵.۳۹ K$ ۰.۰۰۱۳.۰۳ M XBI۲۱.۰۰ M XBI۰.۰۰" برابر "
۲۰۳۶IQ$ ۰.۰۱۲۳۱ ۴۰۹۸۵.۶۷%۱۰۵.۱۲%۱۰۴.۹۱%$ ۱۴۷.۲۶ K$ ۴.۶۰۱۱.۹۶ M IQ۵۶.۹۰ M IQ۰.۰۰" برابر "
۳۴۹۷META$ ۰.۰۲۰۷۷۷ ۶۹۰۸۵.۶۵%۲.۲۳%۱۰۰.۱۰%$ ۰.۰۰$ ۱۳۳.۸۲ K۰.۰۰ META۲۱.۰۰ M META۰.۰۰" برابر "
۲۶۸۶ZCX$ ۰.۱۲۴۲۹۷ ۴,۱۲۸۸۱.۶۹%۶.۶۲%۱۳۸.۱۳%$ ۰.۰۰$ ۵.۸۸ M۰.۰۰ ZCX۱,۰۰۰.۰۰ M ZCX۰.۰۰" برابر "
۲۱۲۱LTHN$ ۰.۰۰۰۱۳۷ ۵۸۱.۰۲%۰.۰۲%۲۵.۴۱%$ ۱۰۸.۷۳ K$ ۱۹۹.۸۳۷۹۵.۷۹ M LTHN۹۹۹.۴۸ M LTHN۰.۰۰" برابر "
۱۹۷۴CREDIT$ ۰.۰۰۰۰۷۲ ۲۸۰.۸۳%۲۴.۳۱%۴۶.۵۹%$ ۱۷۵.۱۵ K$ ۲۴.۴۸۲.۴۳ B CREDITبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۴۱۱۵ANARCHY$ ۰.۰۲۳۶۸۷ ۷۸۷۸۰.۲۳%۳.۱۸%۲۱.۲۶%$ ۰.۰۰$ ۴۳.۶۴ K۰.۰۰ ANARCHY۵.۰۰ M ANARCHY۰.۰۰" برابر "
۳۱۹۱LAEEB$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۱۶۹۷۷۸ ۰۷۷.۸۶%۳.۸۰%۳۱۴.۱۱%$ ۰.۰۰$ ۲۷۳.۲۹ K۰.۰۰ LAEEB۱,۰۰۰.۰۰ T LAEEB۰.۰۰" برابر "
۱۹۵۸FIC$ ۰.۰۰۷۲۰۶ ۲۳۹۷۲.۱۱%۵.۸۳%۹۳.۴۰%$ ۱۸۵.۳۲ K$ ۸۰۰.۶۰ K۲۵.۷۲ M FIC۲.۰۰ B FIC۴.۳۲" برابر "
۲۵۰۶ELET$ ۰.۰۰۱۸۶ ۶۲۶۸.۹۰%۴.۵۶%۷۴.۴۳%$ ۹.۷۱ K$ ۳۵.۵۱۵.۲۲ M ELETبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۳۱۰۷GENBLOK$ ۰.۰۳۸۱ ۱,۲۶۵۶۶.۴۸%۰.۲۲%۹۸.۰۹%$ ۰.۰۰$ ۳۵۰.۳۵ K۰.۰۰ GENBLOK۱۰۰.۰۰ M GENBLOK۰.۰۰" برابر "
۲۶۳۱PONZI$ ۰.۰۰۰۹۵۷ ۳۲۶۴.۹۵%۰.۰۵%۶۷.۹۳%$ ۸۲۳.۷۹$ ۸۳.۳۱۸۶۱.۱۰ K PONZIبی نهایت۰.۱۰" برابر "
۷۴۶FUND$ ۰.۲۹۶۵۷۸ ۹,۸۴۹۶۴.۷۳%۱۳.۸۵%۲۲۷.۲۷%$ ۱۰.۲۲ M$ ۴۲۳.۰۸ K۳۴.۴۵ M FUNDبی نهایت۰.۰۴" برابر "
۷۶۱RDD$ ۰.۰۰۰۳۱۶ ۱۰۶۳.۴۴%۶۵.۰۸%۱۶.۷۹%$ ۹.۶۱ M$ ۵.۳۵ K۳۰.۴۰ B RDDبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۱۷۹۳GXT$ ۰.۰۰۳۹۲۹ ۱۳۰۶۳.۲۷%۰.۰۵%۴۹.۰۴%$ ۳۲۸.۲۳ K$ ۱۳۸.۶۵ K۸۳.۵۳ M GXT۵۰۰.۰۰ M GXT۰.۴۲" برابر "
۵۲۲INSTAR$ ۰.۱۲۸۶۸۶ ۴,۲۷۴۶۱.۹۲%۳۴.۳۹%۱۷۱.۵۲%$ ۲۵.۳۲ M$ ۶۰۷.۸۵ K۱۹۶.۷۵ M INSTAR۳۰۰.۰۰ M INSTAR۰.۰۲" برابر "
۴۰۴۳TOON$ ۰.۰۱۳۱۳۳ ۴۳۶۶۱.۰۹%۱.۱۵%۴۹.۶۴%$ ۰.۰۰$ ۵۰.۳۳ K۰.۰۰ TOON۱۰۰.۰۰ M TOON۰.۰۰" برابر "
۴۷۴۹XMN$ ۰.۰۰۰۰۱۱ ۰۶۰.۶۰%۰.۹۲%۲.۲۴%$ ۰.۰۰$ ۱۳.۸۱ K۰.۰۰ XMN۱۰۰.۰۰ B XMN۰.۰۰" برابر "
۳۶۱۴MRFI$ ۰.۰۰۰۰۰۷ ۰۵۹.۳۶%۰.۴۵%۶۳.۰۰%$ ۰.۰۰$ ۱۱۰.۲۹ K۰.۰۰ MRFI۲۰.۰۰ B MRFI۰.۰۰" برابر "
۲۸۴SUN$ ۰.۰۰۸۲۰۸ ۲۷۳۵۷.۸۷%۳.۰۷%۶۳.۷۳%$ ۷۲.۱۳ M$ ۱۹۲.۰۱ M۸.۷۹ B SUNبی نهایت۲.۶۶" برابر "
۴۱۹۱MIS$ ۰.۵۹۳۸۴۱ ۱۹,۷۲۱۵۴.۵۱%۳۰.۸۰%۶۴.۹۵%$ ۰.۰۰$ ۳۸.۴۷ K۰.۰۰ MISبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۲۳۲PKG$ ۰.۰۰۰۰۰۷ ۰۵۰.۴۲%۰.۲۴%۱.۷۳%$ ۶۳.۵۱ K$ ۰.۰۰۸.۹۷ B PKGبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۴۶۳۳NEU$ ۰.۰۴۵۸۷۶ ۱,۵۲۴۴۹.۸۵%۴.۵۵%۶۲.۰۰%$ ۰.۰۰$ ۱۶.۶۱ K۰.۰۰ NEU۱.۵۰ B NEU۰.۰۰" برابر "
۴۲۰۱HACHIKO$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۶۵۹۷ ۰۴۹.۶۰%۷.۶۴%۶۲.۹۱%$ ۰.۰۰$ ۳۷.۵۹ K۰.۰۰ HACHIKO۱,۰۰۰.۰۰ T HACHIKO۰.۰۰" برابر "
۱۴۷۰IXC$ ۰.۰۴۰۱۸ ۱,۳۳۴۴۹.۵۲%۰.۰۵%۸۷.۲۵%$ ۸۵۵.۵۳ K$ ۱۶.۸۲۲۱.۲۹ M IXCبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۳۳۴۹ALRIHLA$ ۰.۰۰۰۰۵۸ ۲۴۹.۴۱%۵.۸۸%۳۸.۵۳%$ ۰.۰۰$ ۱۸۵.۳۸ K۰.۰۰ ALRIHLA۱,۰۰۰.۰۰ M ALRIHLA۰.۰۰" برابر "
۱۷۱۲SNB$ ۰.۰۰۵۱۷۹ ۱۷۲۴۸.۸۱%۰.۳۵%۴۰.۵۰%$ ۴۱۱.۸۸ K$ ۱.۹۳۷۹.۵۴ M SNBبی نهایت۰.۰۰" برابر "