دسته بندی دبفای

دسته بندی ارزهای دیفای

دسته بندی ارزهای دیجیتال

دسته بندی ارزهای دیفای
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعتتغییرات ۳۰ روز
۱۷UNI$ ۶.۲۱ ۲۰۶,۱۳۰۰.۳۹%۵.۸۱%۷.۱۰%Ƀ ۰.۰۰۰۳۲۴۵۰$ ۴.۷۳ B$ ۱۲۴.۱۷ M۷۶۲.۲۱ M UNI۱,۰۰۰.۰۰ M UNI۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۴۷AAVE$ ۷۳.۲۲ ۲,۴۳۰,۸۲۸۰.۳۹%۲.۰۶%۳.۵۰%Ƀ ۰.۰۰۳۸۲۶۶۹$ ۱.۰۳ B$ ۷۸.۶۶ M۱۴.۰۹ M AAVE۱۶.۰۰ M AAVE۰.۰۸" برابر "۰.۰۰%
۵۸MKR$ ۷۵۷.۴۲ ۲۵,۱۴۶,۴۸۲۰.۰۰%۲.۰۲%۸.۳۱%Ƀ ۰.۰۳۹۵۸۶۴۲$ ۷۴۰.۴۸ M$ ۲۹.۶۶ M۹۷۷.۶۳ K MKR۱.۰۱ M MKR۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۶۲CAKE$ ۴.۴۸ ۱۴۸,۸۵۱۰.۱۲%۲.۶۰%۰.۲۵%Ƀ ۰.۰۰۰۲۳۴۳۳$ ۶۴۱.۷۸ M$ ۵۶.۹۸ M۱۴۳.۱۴ M CAKE۷۵۰.۰۰ M CAKE۰.۰۹" برابر "۰.۰۰%
۶۶KLAY$ ۰.۱۹۰۵۳ ۶,۳۲۶۰.۱۲%۱.۸۶%۶.۵۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۹۹۶$ ۵۸۲.۵۹ M$ ۱۵.۷۱ M۳.۰۶ B KLAYبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۷۰RUNE$ ۱.۵۲ ۵۰,۳۶۰۰.۲۲%۲.۵۶%۶.۴۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۷۹۲۸$ ۵۰۱.۶۱ M$ ۱۶.۵۱ M۳۳۰.۶۹ M RUNE۵۰۰.۰۰ M RUNE۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۷۲CRV$ ۰.۸۷۳۰۶۶ ۲۸,۹۸۶۰.۳۹%۳.۳۷%۴.۵۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۵۶۳$ ۴۶۴.۱۱ M$ ۳۷.۳۰ M۵۳۱.۵۸ M CRV۳.۳۰ B CRV۰.۰۸" برابر "۰.۰۰%
۷۴LDO$ ۱.۴۷ ۴۸,۷۲۴۰.۲۶%۵.۷۶%۱۲.۱۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۷۶۷۰$ ۴۵۹.۲۹ M$ ۱۸.۶۳ M۳۱۲.۹۵ M LDO۱,۰۰۰.۰۰ M LDO۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۷۸COMP$ ۵۹.۰۴ ۱,۹۶۰,۱۲۲۰.۴۳%۵.۵۲%۵.۹۷%Ƀ ۰.۰۰۳۰۸۵۶۹$ ۴۲۹.۰۵ M$ ۲۶.۴۹ M۷.۲۷ M COMP۱۰.۰۰ M COMP۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۸۲KAVA$ ۱.۴۷ ۴۸,۹۱۰۰.۲۷%۳.۰۵%۳.۴۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۷۷۰۰$ ۴۱۳.۰۶ M$ ۷.۶۱ M۲۸۰.۳۹ M KAVAبی نهایت۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۸۴RSR$ ۰.۰۰۹۶۷ ۳۲۱۰.۰۴%۰.۰۳%۱۸.۳۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۵۱$ ۴۰۹.۰۷ M$ ۱۶۲.۲۵ M۴۲.۳۰ B RSR۱۰۰.۰۰ B RSR۰.۴۰" برابر "۰.۰۰%
۸۸LRC$ ۰.۲۸۹۲۲۱ ۹,۶۰۲۰.۳۰%۲.۲۵%۳.۰۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۵۱۲$ ۳۸۴.۷۰ M$ ۲۲.۴۵ M۱.۳۳ B LRC۱.۳۷ B LRC۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۹۲CELO$ ۰.۷۶۸۹۲۸ ۲۵,۵۲۸۰.۷۰%۲.۹۷%۲.۸۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۰۱۹$ ۳۵۹.۷۹ M$ ۴.۹۰ M۴۶۷.۹۲ M CELO۱,۰۰۰.۰۰ M CELO۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۹۷۱INCH$ ۰.۵۶۰۷۴۷ ۱۸,۶۱۷۰.۶۰%۲.۸۶%۸.۸۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۹۳۱$ ۳۲۷.۱۸ M$ ۱۴.۶۹ M۵۸۳.۴۷ M 1INCHبی نهایت۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۹۹CVX$ ۴.۷۶ ۱۵۷,۹۰۲۰.۰۸%۱.۹۱%۱.۳۶%Ƀ ۰.۰۰۰۲۴۸۵۷$ ۳۲۱.۹۱ M$ ۴.۱۰ M۶۷.۶۸ M CVX۱۰۰.۰۰ M CVX۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۱۰۸YFI$ ۷,۹۶۲.۶۱ ۲۶۴,۳۵۸,۶۸۳۰.۱۲%۱.۹۸%۳.۸۵%Ƀ ۰.۴۱۶۱۶۲۱۴$ ۲۹۱.۷۳ M$ ۱۸.۹۷ M۳۶.۶۴ K YFI۳۶.۶۷ K YFI۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۱۱۸JST$ ۰.۰۲۶۶۴۹ ۸۸۵۰.۵۴%۷.۲۳%۷.۴۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۳۹$ ۲۳۷.۲۴ M$ ۱۱۰.۱۰ M۸.۹۰ B JST۹.۹۰ B JST۰.۴۶" برابر "۰.۰۰%
۱۲۱BAL$ ۵.۱۵ ۱۷۰,۹۶۸۰.۲۹%۳.۰۹%۴.۲۵%Ƀ ۰.۰۰۰۲۶۹۱۴$ ۲۲۵.۶۷ M$ ۴.۴۶ M۴۳.۸۲ M BAL۹۶.۱۵ M BAL۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۲۲ZRX$ ۰.۲۶۳۰۰۵ ۸,۷۳۲۰.۳۰%۲.۳۹%۳.۲۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۳۷۵$ ۲۲۲.۹۰ M$ ۸.۸۵ M۸۴۷.۵۰ M ZRX۱,۰۰۰.۰۰ M ZRX۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۱۳۰AMP$ ۰.۰۰۴۸۴۸ ۱۶۱۰.۰۱%۴.۰۴%۰.۷۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۲۵$ ۲۰۴.۷۰ M$ ۶.۵۰ M۴۲.۲۳ B AMP۹۹.۴۴ B AMP۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۳۲KNC$ ۱.۱۳ ۳۷,۵۵۷۰.۱۴%۳.۴۹%۴.۸۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۹۱۲$ ۲۰۱.۱۵ M$ ۲۳.۷۸ M۱۷۷.۸۱ M KNCبی نهایت۰.۱۲" برابر "۰.۰۰%
۱۳۳SRM$ ۰.۷۴۷۴۹ ۲۴,۸۱۷۰.۲۴%۳.۱۴%۱.۱۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۹۰۷$ ۱۹۶.۷۷ M$ ۹.۷۶ M۲۶۳.۲۴ M SRM۱۰.۱۶ B SRM۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۱۳۵WAXP$ ۰.۰۸۴۰۴۳ ۲,۷۹۰۰.۱۰%۱.۴۶%۳.۰۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۴۳۹$ ۱۸۲.۹۳ M$ ۳.۲۴ M۲.۱۸ B WAXPبی نهایت۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۴۸UMA$ ۲.۲۹ ۷۶,۱۲۵۰.۶۷%۱.۱۳%۵.۲۱%Ƀ ۰.۰۰۰۱۱۹۸۴$ ۱۵۸.۰۹ M$ ۵.۲۹ M۶۸.۹۵ M UMA۱۰۱.۱۷ M UMA۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۴۹WOO$ ۰.۱۳۳۱۵۷ ۴,۴۲۱۰.۰۵%۲.۰۰%۲.۲۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۶۹۶$ ۱۵۳.۶۷ M$ ۶.۶۰ M۱.۱۵ B WOO۳.۰۰ B WOO۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۱۵۸SUSHI$ ۱.۰۵ ۳۴,۷۱۸۰.۲۱%۴.۷۱%۲.۱۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۴۶۵$ ۱۳۳.۰۶ M$ ۳۰.۵۱ M۱۲۷.۲۴ M SUSHI۲۵۰.۰۰ M SUSHI۰.۲۳" برابر "۰.۰۰%
۱۶۸INJ$ ۱.۶۱ ۵۳,۵۸۱۱.۲۴%۴.۷۳%۴.۶۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۸۴۳۵$ ۱۱۷.۸۲ M$ ۸.۳۴ M۷۳.۰۱ M INJ۱۰۰.۰۰ M INJ۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۱۷۳REN$ ۰.۱۱۳۰۳۹ ۳,۷۵۳۰.۴۵%۱.۷۲%۲.۶۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۵۹۱$ ۱۱۲.۹۳ M$ ۱۰.۰۶ M۹۹۹.۰۴ M REN۱,۰۰۰.۰۰ M REN۰.۰۹" برابر "۰.۰۰%
۱۷۷BTCST$ ۸.۶۴ ۲۸۶,۷۳۶۰.۰۸%۱.۶۱%۲.۶۳%Ƀ ۰.۰۰۰۴۵۱۳۹$ ۱۰۵.۳۸ M$ ۲.۷۷ M۱۲.۲۰ M BTCST۱۵.۰۰ M BTCST۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۸۰REQ$ ۰.۱۰۳۷۳ ۳,۴۴۴۱.۱۵%۰.۲۱%۰.۳۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۵۴۲$ ۱۰۳.۷۱ M$ ۷.۹۵ M۹۹۹.۸۳ M REQ۹۹۹.۸۸ M REQ۰.۰۸" برابر "۰.۰۰%
۱۸۱SPELL$ ۰.۰۰۰۹۹۵ ۳۳۰.۵۱%۱.۹۹%۵.۳۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۵$ ۱۰۱.۵۶ M$ ۳۵.۸۷ M۱۰۲.۰۲ B SPELL۱۹۶.۰۱ B SPELL۰.۳۵" برابر "۰.۰۰%
۱۸۴REEF$ ۰.۰۰۴۸۴۸ ۱۶۱۰.۰۳%۷.۰۲%۹.۶۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۲۵$ ۹۷.۷۷ M$ ۵۹.۷۴ M۲۰.۱۷ B REEFبی نهایت۰.۶۱" برابر "۰.۰۰%
۱۸۶TRIBE$ ۰.۲۱۲۵۰۳ ۷,۰۵۵۰.۰۲%۲.۴۱%۰.۹۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۱۱۱$ ۹۶.۳۶ M$ ۱.۶۴ M۴۵۳.۴۵ M TRIBE۱,۰۰۰.۰۰ M TRIBE۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۸۸ACA$ ۰.۱۸۱۱۱۹ ۶,۰۱۳۰.۱۴%۰.۸۸%۱۳.۵۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۹۴۷$ ۹۵.۸۶ M$ ۱.۲۲ M۵۲۹.۲۸ M ACA۱,۰۰۰.۰۰ M ACA۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۲۵۷BNT$ ۰.۴۲۶۰۸۴ ۱۴,۱۴۶۰.۰۳%۱.۲۰%۴.۱۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۲۲۷$ ۸۴.۷۳ M$ ۴.۱۱ M۱۹۸.۸۶ M BNTبی نهایت۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۲۵۸NMR$ ۱۴.۳۹ ۴۷۷,۶۵۸۰.۰۸%۱.۹۸%۴.۵۸%Ƀ ۰.۰۰۰۷۵۱۹۴$ ۸۴.۷۲ M$ ۵.۸۵ M۵.۸۹ M NMR۱۱.۰۰ M NMR۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۲۶۵DYDX$ ۱.۲۲ ۴۰,۴۰۰۰.۴۹%۴.۱۳%۱.۸۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۶۳۶۰$ ۷۹.۷۹ M$ ۳۲.۷۱ M۶۵.۵۷ M DYDX۱,۰۰۰.۰۰ M DYDX۰.۴۱" برابر "۰.۰۰%
۲۶۹C98$ ۰.۳۵۸۴۵۵ ۱۱,۹۰۱۱.۲۱%۰.۰۶%۰.۴۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۸۷۳$ ۷۷.۷۶ M$ ۱۰.۳۱ M۲۱۶.۹۴ M C98۱,۰۰۰.۰۰ M C98۰.۱۳" برابر "۰.۰۰%
۲۷۴RAY$ ۰.۵۵۵۰۷۸ ۱۸,۴۲۹۰.۳۷%۳.۰۵%۱.۸۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۹۰۱$ ۷۶.۲۷ M$ ۴.۴۹ M۱۳۷.۴۱ M RAY۵۵۵.۰۰ M RAY۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۲۷۵REP$ ۶.۹۲ ۲۲۹,۶۵۱۰.۰۱%۱.۵۵%۲.۸۴%Ƀ ۰.۰۰۰۳۶۱۵۲$ ۷۶.۰۹ M$ ۲.۵۲ M۱۱.۰۰ M REPبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۲۸۳BSW$ ۰.۲۶۶۱۷۱ ۸,۸۳۷۰.۳۲%۳.۱۹%۵.۰۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۳۹۱$ ۷۲.۸۲ M$ ۱۲.۸۳ M۲۷۳.۵۸ M BSW۷۰۰.۰۰ M BSW۰.۱۸" برابر "۰.۰۰%
۲۸۴SUN$ ۰.۰۰۸۲۰۸ ۲۷۳۳.۰۷%۵۷.۸۷%۶۳.۷۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۴۳$ ۷۲.۱۳ M$ ۱۹۲.۰۱ M۸.۷۹ B SUNبی نهایت۲.۶۶" برابر "۰.۰۰%
۲۹۴JOE$ ۰.۲۱۴۲۰۹ ۷,۱۱۲۰.۰۵%۲.۹۹%۶.۵۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۱۲۰$ ۶۹.۷۷ M$ ۱.۵۰ M۳۲۵.۷۲ M JOE۵۰۰.۰۰ M JOE۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۳۰۱FXS$ ۴.۱۶ ۱۳۸,۲۴۹۰.۰۰%۰.۶۳%۳.۲۲%Ƀ ۰.۰۰۰۲۱۷۶۴$ ۶۷.۵۰ M$ ۱۶.۴۹ M۱۶.۲۱ M FXSبی نهایت۰.۲۴" برابر "۰.۰۰%
۳۳۱MDX$ ۰.۰۶۱۰۴۶ ۲,۰۲۷۰.۹۳%۰.۱۶%۱.۸۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۳۱۹$ ۵۶.۳۶ M$ ۳.۲۴ M۹۲۳.۱۷ M MDXبی نهایت۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۳۴۸GHST$ ۱.۱۷ ۳۸,۹۰۸۰.۲۳%۰.۶۴%۰.۹۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۶۱۲۵$ ۵۲.۸۵ M$ ۴.۲۵ M۴۵.۱۰ M GHSTبی نهایت۰.۰۸" برابر "۰.۰۰%
۳۶۰SUPER$ ۰.۱۲۶۴۹۳ ۴,۲۰۰۰.۶۰%۳.۰۳%۲.۲۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۶۶۱$ ۵۱.۰۸ M$ ۳.۴۳ M۴۰۳.۸۳ M SUPER۱,۰۰۰.۰۰ M SUPER۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۳۶۱RIF$ ۰.۰۵۶۴۳ ۱,۸۷۳۰.۱۹%۱.۹۶%۱.۹۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۹۵$ ۵۱.۰۷ M$ ۳۰۵.۶۱ K۹۰۵.۰۹ M RIFبی نهایت۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۳۶۳PERP$ ۰.۵۵۸۶۵۳ ۱۸,۵۴۷۳.۷۳%۱.۶۱%۳.۲۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۹۲۰$ ۵۰.۷۱ M$ ۴.۷۹ M۹۰.۷۸ M PERPبی نهایت۰.۰۹" برابر "۰.۰۰%
۲۲۸۷A$ ۰.۰۰۱۳۷۷ ۴۶۴۹.۵۰%۸۰.۴۵%۷۷.۹۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۷$ ۴۷.۸۲ K$ ۰.۰۰۳۴.۷۳ M Aبی نهایت۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%