دسته بندی ارزهای دیفای

دسته بندی ارزهای Defi

دسته بندی ارزهای دیجیتال

دسته بندی ارزهای دیفای
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعتتغییرات ۳۰ روز
۱۸UNI$ ۵.۸۹ ۱۹۰,۸۱۵۰.۵۵%۲.۳۴%۰.۶۲%Ƀ ۰.۰۰۰۳۰۸۹۳$ ۴.۴۹ B$ ۶۳.۰۶ M۷۶۲.۲۱ M UNI۱,۰۰۰.۰۰ M UNI۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۴۷AAVE$ ۷۶.۳۹ ۲,۴۷۵,۸۲۲۰.۴۵%۰.۴۵%۳.۸۹%Ƀ ۰.۰۰۴۰۰۸۳۶$ ۱.۰۸ B$ ۷۰.۰۱ M۱۴.۰۹ M AAVE۱۶.۰۰ M AAVE۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۶۱MKR$ ۶۹۱.۳۲ ۲۲,۴۰۵,۷۱۷۰.۳۲%۱.۵۵%۲.۴۱%Ƀ ۰.۰۳۶۲۷۴۹۲$ ۶۷۵.۸۶ M$ ۱۹.۷۱ M۹۷۷.۶۳ K MKR۱.۰۱ M MKR۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۶۳CAKE$ ۴.۵۶ ۱۴۷,۷۵۵۰.۴۷%۱.۶۳%۳.۲۸%Ƀ ۰.۰۰۰۲۳۹۲۲$ ۶۵۱.۲۴ M$ ۳۶.۴۱ M۱۴۲.۸۵ M CAKE۷۵۰.۰۰ M CAKE۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۶۴KLAY$ ۰.۲۰۴۶۹۹ ۶,۶۳۴۰.۱۶%۰.۵۵%۰.۸۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۰۷۴$ ۶۲۲.۴۴ M$ ۱۹.۲۱ M۳.۰۴ B KLAYبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۶۹RUNE$ ۱.۶۴ ۵۳,۰۸۰۰.۵۵%۰.۵۴%۷.۰۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۸۵۹۴$ ۵۴۱.۵۹ M$ ۳۲.۰۱ M۳۳۰.۶۹ M RUNE۵۰۰.۰۰ M RUNE۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۷۲LDO$ ۱.۷۰ ۵۴,۹۷۳۰.۷۳%۱.۲۵%۹.۳۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۸۹۰۰$ ۵۳۰.۸۲ M$ ۳۱.۲۷ M۳۱۲.۹۵ M LDO۱,۰۰۰.۰۰ M LDO۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۷۳CRV$ ۰.۹۱۸۷۵۶ ۲۹,۷۷۷۰.۲۸%۱.۹۷%۱۳.۴۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۸۲۱$ ۴۸۸.۴۰ M$ ۴۱.۶۱ M۵۳۱.۵۸ M CRV۳.۳۰ B CRV۰.۰۹" برابر "۰.۰۰%
۷۸COMP$ ۶۱.۹۰ ۲,۰۰۶,۲۴۵۰.۳۹%۱.۲۲%۱۵.۶۰%Ƀ ۰.۰۰۳۲۴۸۱۲$ ۴۴۹.۸۵ M$ ۴۴.۰۰ M۷.۲۷ M COMP۱۰.۰۰ M COMP۰.۱۰" برابر "۰.۰۰%
۸۵LRC$ ۰.۲۹۹۰۴۲ ۹,۶۹۲۰.۱۸%۳.۰۸%۸.۵۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۵۶۹$ ۳۹۷.۷۷ M$ ۴۰.۲۰ M۱.۳۳ B LRC۱.۳۷ B LRC۰.۱۰" برابر "۰.۰۰%
۸۶KAVA$ ۱.۵۴ ۴۹,۷۵۰۰.۰۶%۱.۴۹%۳.۳۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۸۰۵۵$ ۳۸۵.۱۰ M$ ۸.۶۲ M۲۵۰.۸۷ M KAVAبی نهایت۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۸۹CELO$ ۰.۸۰۲۸۷۷ ۲۶,۰۲۱۰.۵۳%۲.۴۷%۰.۴۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۲۱۳$ ۳۷۱.۱۹ M$ ۷.۹۵ M۴۶۲.۳۲ M CELO۱,۰۰۰.۰۰ M CELO۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۹۴۱INCH$ ۰.۶۱۹۵۰۴ ۲۰,۰۷۸۰.۱۶%۰.۷۶%۰.۷۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۲۵۱$ ۳۶۲.۰۹ M$ ۲۶.۲۵ M۵۸۴.۴۹ M 1INCHبی نهایت۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۹۸RSR$ ۰.۰۰۷۸۸۲ ۲۵۵۰.۸۳%۹.۹۹%۳۴.۲۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۴۱$ ۳۳۳.۴۱ M$ ۹۹.۴۰ M۴۲.۳۰ B RSR۱۰۰.۰۰ B RSR۰.۳۰" برابر "۰.۰۰%
۱۰۰CVX$ ۴.۷۵ ۱۵۳,۷۹۱۰.۰۶%۳.۷۵%۰.۰۹%Ƀ ۰.۰۰۰۲۴۸۹۹$ ۳۲۱.۱۷ M$ ۵.۰۷ M۶۷.۶۸ M CVX۱۰۰.۰۰ M CVX۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۰۵YFI$ ۸,۳۱۳.۹۲ ۲۶۹,۴۵۴,۱۴۵۰.۰۶%۱.۳۳%۶.۸۴%Ƀ ۰.۴۳۶۲۴۶۹۷$ ۳۰۴.۶۰ M$ ۲۱.۰۵ M۳۶.۶۴ K YFI۳۶.۶۷ K YFI۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۱۲۰BAL$ ۵.۴۵ ۱۷۶,۵۹۱۰.۰۱%۰.۹۴%۸.۴۲%Ƀ ۰.۰۰۰۲۸۵۹۰$ ۲۳۸.۷۸ M$ ۵.۹۵ M۴۳.۸۲ M BAL۹۶.۱۵ M BAL۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۲۲ZRX$ ۰.۲۷۳۲۰۸ ۸,۸۵۵۰.۴۴%۲.۲۴%۴.۸۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۴۳۴$ ۲۳۱.۵۴ M$ ۹.۹۵ M۸۴۷.۵۰ M ZRX۱,۰۰۰.۰۰ M ZRX۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۱۲۵JST$ ۰.۰۲۴۹۸۶ ۸۱۰۰.۲۵%۰.۰۹%۴.۴۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۳۱$ ۲۲۲.۴۳ M$ ۱۹.۵۲ M۸.۹۰ B JST۹.۹۰ B JST۰.۰۹" برابر "۰.۰۰%
۱۲۹KNC$ ۱.۲۱ ۳۹,۲۶۸۰.۴۸%۰.۰۷%۳۵.۸۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۶۳۵۸$ ۲۱۵.۴۴ M$ ۳۷.۲۲ M۱۷۷.۸۱ M KNCبی نهایت۰.۱۷" برابر "۰.۰۰%
۱۳۱AMP$ ۰.۰۰۴۹۳ ۱۶۰۰.۰۶%۰.۶۲%۸.۱۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۲۶$ ۲۰۸.۱۸ M$ ۲.۶۸ M۴۲.۲۳ B AMP۹۹.۴۴ B AMP۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۱۳۲SRM$ ۰.۷۶۸۶۱۱ ۲۴,۹۱۱۰.۲۹%۱.۴۳%۲.۹۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۰۳۳$ ۲۰۲.۳۳ M$ ۱۲.۸۹ M۲۶۳.۲۴ M SRM۱۰.۱۶ B SRM۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۱۳۷WAXP$ ۰.۰۸۷۵۰۳ ۲,۸۳۶۰.۴۲%۰.۴۷%۳.۸۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۴۵۹$ ۱۹۰.۲۶ M$ ۳.۰۶ M۲.۱۷ B WAXPبی نهایت۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۴۵UMA$ ۲.۵۲ ۸۱,۸۲۷۶.۳۲%۶.۳۷%۱.۸۱%Ƀ ۰.۰۰۰۱۳۲۴۸$ ۱۷۴.۰۷ M$ ۱۵.۹۸ M۶۸.۹۵ M UMA۱۰۱.۱۷ M UMA۰.۰۹" برابر "۰.۰۰%
۱۵۱WOO$ ۰.۱۳۷۸۴۴ ۴,۴۶۸۰.۰۵%۱.۱۹%۶.۸۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۷۲۳$ ۱۵۸.۸۰ M$ ۸.۳۱ M۱.۱۵ B WOO۳.۰۰ B WOO۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۱۵۹SUSHI$ ۱.۰۸ ۳۴,۹۵۹۰.۵۴%۱.۳۶%۵.۲۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۶۶۰$ ۱۳۷.۲۵ M$ ۱۷.۳۳ M۱۲۷.۲۴ M SUSHI۲۵۰.۰۰ M SUSHI۰.۱۳" برابر "۰.۰۰%
۱۶۷INJ$ ۱.۶۷ ۵۴,۰۲۶۰.۸۹%۶.۴۵%۲.۳۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۸۷۴۷$ ۱۲۱.۷۰ M$ ۲۵.۰۲ M۷۳.۰۱ M INJ۱۰۰.۰۰ M INJ۰.۲۱" برابر "۰.۰۰%
۱۷۵REN$ ۰.۱۱۰۷۵۹ ۳,۵۹۰۰.۵۳%۱.۶۳%۲.۵۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۵۸۱$ ۱۱۰.۶۵ M$ ۸.۰۲ M۹۹۹.۰۴ M REN۱,۰۰۰.۰۰ M REN۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۱۷۶REEF$ ۰.۰۰۵۴۹۴ ۱۷۸۰.۳۰%۱۴.۰۱%۰.۶۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۲۹$ ۱۱۰.۴۹ M$ ۱۷۹.۲۸ M۲۰.۱۱ B REEFبی نهایت۱.۶۲" برابر "۰.۰۰%
۱۷۷BTCST$ ۸.۹۳ ۲۸۹,۴۸۲۰.۰۷%۱.۸۳%۲.۸۵%Ƀ ۰.۰۰۰۴۶۸۶۷$ ۱۰۸.۹۸ M$ ۴.۷۱ M۱۲.۲۰ M BTCST۱۵.۰۰ M BTCST۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۱۷۹SPELL$ ۰.۰۰۱۰۶۳ ۳۴۰.۳۰%۰.۸۳%۱۱.۰۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۶$ ۱۰۷.۹۲ M$ ۱۴.۸۵ M۱۰۱.۵۶ B SPELL۱۹۶.۰۱ B SPELL۰.۱۴" برابر "۰.۰۰%
۱۸۱ACA$ ۰.۲۱۱۳۷۵ ۶,۸۵۱۰.۰۴%۴.۴۸%۱۰.۷۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۱۰۹$ ۱۰۷.۴۵ M$ ۴.۶۰ M۵۰۸.۳۴ M ACA۱,۰۰۰.۰۰ M ACA۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۱۸۴REQ$ ۰.۱۰۴۹۲۲ ۳,۴۰۱۰.۰۹%۰.۶۵%۷.۵۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۵۵۱$ ۱۰۴.۹۰ M$ ۹۹۴.۴۱ K۹۹۹.۸۳ M REQ۹۹۹.۸۸ M REQ۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۱۹۲TRIBE$ ۰.۲۱۱۸ ۶,۸۶۴۰.۲۰%۱.۱۸%۵.۲۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۱۱۱$ ۹۶.۰۴ M$ ۲.۰۱ M۴۵۳.۴۵ M TRIBE۱,۰۰۰.۰۰ M TRIBE۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۲۵۴NMR$ ۱۵.۱۷ ۴۹۱,۵۶۶۰.۲۶%۰.۶۰%۵.۷۵%Ƀ ۰.۰۰۰۷۹۵۸۵$ ۸۹.۳۱ M$ ۳.۲۱ M۵.۸۹ M NMR۱۱.۰۰ M NMR۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۲۵۶BNT$ ۰.۴۴۳۸۸۴ ۱۴,۳۸۶۰.۴۰%۰.۸۸%۶.۴۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۳۲۹$ ۸۸.۲۷ M$ ۵.۱۴ M۱۹۸.۸۶ M BNTبی نهایت۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۲۶۹DYDX$ ۱.۲۵ ۴۰,۶۷۳۰.۳۷%۲.۶۸%۸.۴۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۶۵۸۵$ ۸۲.۲۹ M$ ۲۵.۵۱ M۶۵.۵۷ M DYDX۱,۰۰۰.۰۰ M DYDX۰.۳۱" برابر "۰.۰۰%
۲۷۴C98$ ۰.۳۶۵۹۱۶ ۱۱,۸۵۹۰.۳۲%۱.۳۴%۱۵.۴۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۹۲۰$ ۷۹.۳۸ M$ ۱۴.۰۸ M۲۱۶.۹۴ M C98۱,۰۰۰.۰۰ M C98۰.۱۸" برابر "۰.۰۰%
۲۷۵REP$ ۷.۱۹ ۲۳۳,۱۶۹۰.۰۸%۰.۳۰%۳.۵۴%Ƀ ۰.۰۰۰۳۷۷۵۰$ ۷۹.۱۴ M$ ۲.۷۳ M۱۱.۰۰ M REPبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۲۷۷RAY$ ۰.۵۷۲۷۰۸ ۱۸,۵۶۱۰.۵۱%۱.۸۸%۴.۵۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۰۰۵$ ۷۸.۱۲ M$ ۳.۹۲ M۱۳۶.۴۱ M RAY۵۵۵.۰۰ M RAY۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۲۷۸JOE$ ۰.۲۳۵۷۶۳ ۷,۶۴۱۰.۵۰%۷.۳۹%۰.۰۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۲۳۷$ ۷۶.۸۵ M$ ۸.۲۹ M۳۲۵.۹۷ M JOE۵۰۰.۰۰ M JOE۰.۱۱" برابر "۰.۰۰%
۲۷۹BSW$ ۰.۲۸۰۶۳۸ ۹,۰۹۵۰.۴۸%۲.۵۲%۵.۵۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۴۷۳$ ۷۶.۷۸ M$ ۴.۷۵ M۲۷۳.۵۸ M BSW۷۰۰.۰۰ M BSW۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۲۹۷FXS$ ۴.۳۴ ۱۴۰,۶۸۹۰.۱۹%۰.۲۵%۱۸.۰۸%Ƀ ۰.۰۰۰۲۲۷۷۸$ ۷۰.۳۶ M$ ۳.۸۹ M۱۶.۲۱ M FXSبی نهایت۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۳۲۷MDX$ ۰.۰۶۳۴۶۴ ۲,۰۵۷۰.۴۵%۳.۸۴%۴.۱۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۳۳۳$ ۵۸.۵۶ M$ ۴.۱۵ M۹۲۲.۷۵ M MDXبی نهایت۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۳۵۱GHST$ ۱.۱۹ ۳۸,۴۲۲۰.۰۵%۰.۳۷%۱.۴۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۶۲۲۱$ ۵۳.۴۶ M$ ۵.۷۸ M۴۵.۱۰ M GHSTبی نهایت۰.۱۱" برابر "۰.۰۰%
۳۵۶PERP$ ۰.۵۸۰۴۸۵ ۱۸,۸۱۴۱.۲۲%۰.۹۱%۳.۰۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۰۴۶$ ۵۲.۶۹ M$ ۴.۹۷ M۹۰.۷۸ M PERPبی نهایت۰.۰۹" برابر "۰.۰۰%
۳۶۷SUPER$ ۰.۱۲۴۶۱۳ ۴,۰۳۹۰.۳۵%۲.۳۱%۷.۵۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۶۵۴$ ۵۰.۳۲ M$ ۱۰.۱۷ M۴۰۳.۸۳ M SUPER۱,۰۰۰.۰۰ M SUPER۰.۲۰" برابر "۰.۰۰%
۳۷۰RIF$ ۰.۰۵۵۲۹۵ ۱,۷۹۲۰.۲۶%۱.۳۶%۶.۱۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۹۰$ ۵۰.۰۵ M$ ۶۲۴.۰۹ K۹۰۵.۰۹ M RIFبی نهایت۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۳۹۲SUN$ ۰.۰۰۵۰۳۷ ۱۶۳۰.۰۲%۰.۳۶%۱۳.۵۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۲۶$ ۴۳.۸۳ M$ ۱۱.۸۳ M۸.۷۰ B SUNبی نهایت۰.۲۷" برابر "۰.۰۰%
۱۹۱۴A$ ۰.۰۰۶۲۹۱ ۲۰۴۰.۳۸%۱۰.۴۰%۴۹.۱۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۳۳$ ۲۱۸.۴۹ K$ ۰.۰۰۳۴.۷۳ M Aبی نهایت۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%