دسته بندی پولکادات

دسته بندی ارزهای پولکادات

دسته بندی ارزهای دیجیتال

دسته بندی ارزهای پولکادات
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعتتغییرات ۳۰ روز
۱۱DOT$ ۶.۲۰ ۲۰۵,۹۹۵۰.۲۲%۱.۳۳%۱.۰۵%Ƀ ۰.۰۰۰۳۲۴۲۸$ ۶.۹۶ B$ ۱۸۳.۹۱ M۱.۱۲ B DOTبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۹۴KSM$ ۴۱.۴۹ ۱,۳۷۷,۶۰۸۰.۲۶%۲.۱۹%۱.۱۱%Ƀ ۰.۰۰۲۱۶۸۶۸$ ۳۵۱.۴۶ M$ ۱۵.۲۷ M۸.۴۷ M KSMبی نهایت۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۱۳۷GLMR$ ۰.۴۵۵۴۲۴ ۱۵,۱۲۰۰.۱۶%۲.۴۲%۲.۹۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۳۸۰$ ۱۸۰.۸۳ M$ ۳۳.۸۷ M۳۹۷.۰۵ M GLMRبی نهایت۰.۱۹" برابر "۰.۰۰%
۱۸۴REEF$ ۰.۰۰۴۸۴۸ ۱۶۱۰.۰۳%۷.۰۲%۹.۶۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۲۵$ ۹۷.۷۷ M$ ۵۹.۷۴ M۲۰.۱۷ B REEFبی نهایت۰.۶۱" برابر "۰.۰۰%
۱۸۸ACA$ ۰.۱۸۱۱۱۹ ۶,۰۱۳۰.۱۴%۰.۸۸%۱۳.۵۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۹۴۷$ ۹۵.۸۶ M$ ۱.۲۲ M۵۲۹.۲۸ M ACA۱,۰۰۰.۰۰ M ACA۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۲۳۴ASTR$ ۰.۰۳۷۱۴۹ ۱,۲۳۳۰.۴۴%۰.۸۵%۱۰.۵۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۹۴$ ۱۳۴.۲۷ M$ ۴.۸۹ M۳.۶۱ B ASTRبی نهایت۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۴۳۵PHA$ ۰.۰۸۸۳۷۵ ۲,۹۳۴۰.۳۸%۳.۰۹%۲.۶۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۴۶۲$ ۳۶.۱۷ M$ ۴.۱۱ M۴۰۹.۲۵ M PHA۱,۰۰۰.۰۰ M PHA۰.۱۱" برابر "۰.۰۰%
۵۰۳ATA$ ۰.۱۵۷۰۲۲ ۵,۲۱۳۰.۱۱%۲.۹۶%۱۳.۰۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۸۲۱$ ۲۷.۰۵ M$ ۷.۵۳ M۱۷۲.۲۵ M ATAبی نهایت۰.۲۸" برابر "۰.۰۰%
۵۴۶LIT$ ۰.۶۱۷۰۸ ۲۰,۴۸۷۰.۳۸%۱.۳۴%۵.۷۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۲۲۵$ ۲۳.۲۱ M$ ۱۴.۴۵ M۳۷.۶۲ M LIT۱۰۰.۰۰ M LIT۰.۶۲" برابر "۰.۰۰%
۶۱۱AKRO$ ۰.۰۰۳۶۹۹ ۱۲۳۰.۴۰%۱.۳۹%۸.۸۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۱۹$ ۱۸.۵۰ M$ ۱۲.۹۷ M۵.۰۰ B AKROبی نهایت۰.۷۰" برابر "۰.۰۰%