دسته بندی ارزهای پولکادات

دسته بندی ارزهای Polkadot

دسته بندی ارزهای دیجیتال

دسته بندی ارزهای پولکادات
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعتتغییرات ۳۰ روز
۱۱DOT$ ۶.۶۸ ۲۱۷,۰۵۴۱.۱۱%۵.۵۲%۵.۷۰%Ƀ ۰.۰۰۰۳۳۷۷۰$ ۷.۴۹ B$ ۳۹۷.۹۳ M۱.۱۲ B DOTبی نهایت۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۹۳KSM$ ۴۳.۵۵ ۱,۴۱۴,۷۲۸۱.۶۵%۷.۱۶%۷.۷۶%Ƀ ۰.۰۰۲۲۰۱۰۸$ ۳۶۸.۸۷ M$ ۲۸.۱۳ M۸.۴۷ M KSMبی نهایت۰.۰۸" برابر "۰.۰۰%
۱۳۷GLMR$ ۰.۴۷۷۳۸۷ ۱۵,۵۰۸۰.۸۳%۳.۵۳%۱.۲۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۴۱۳$ ۱۸۹.۲۰ M$ ۱۲.۴۷ M۳۹۶.۳۳ M GLMRبی نهایت۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۱۸۳REEF$ ۰.۰۰۵۱۴۵ ۱۶۷۰.۵۳%۰.۴۲%۸.۶۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۲۶$ ۱۰۳.۵۴ M$ ۲۹.۹۴ M۲۰.۱۲ B REEFبی نهایت۰.۲۹" برابر "۰.۰۰%
۱۸۵ACA$ ۰.۲۰۰۹۷۶ ۶,۵۲۹۰.۵۹%۰.۷۶%۱۰.۳۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۰۱۶$ ۱۰۲.۱۶ M$ ۲.۷۴ M۵۰۸.۳۴ M ACA۱,۰۰۰.۰۰ M ACA۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۲۳۲ASTR$ ۰.۰۴۲۲۶۶ ۱,۳۷۳۰.۲۷%۰.۰۵%۱۸.۶۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۱۴$ ۱۵۲.۶۳ M$ ۲۶.۲۹ M۳.۶۱ B ASTRبی نهایت۰.۱۷" برابر "۰.۰۰%
۴۲۳PHA$ ۰.۰۹۱۶۳۱ ۲,۹۷۷۱.۰۸%۱.۴۴%۳.۱۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۴۶۳$ ۳۷.۵۰ M$ ۱.۸۴ M۴۰۹.۲۵ M PHA۱,۰۰۰.۰۰ M PHA۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۵۳۹ATA$ ۰.۱۳۹۶۶۹ ۴,۵۳۷۱.۸۰%۳.۵۳%۲.۵۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۷۰۶$ ۲۴.۰۶ M$ ۲.۴۰ M۱۷۲.۲۵ M ATAبی نهایت۰.۱۰" برابر "۰.۰۰%
۵۶۳LIT$ ۰.۵۹۵۴۳۵ ۱۹,۳۴۳۱.۲۲%۵.۱۲%۳.۲۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۰۰۹$ ۲۲.۴۰ M$ ۵.۱۷ M۳۷.۶۲ M LIT۱۰۰.۰۰ M LIT۰.۲۳" برابر "۰.۰۰%
۵۹۱AKRO$ ۰.۰۰۴۰۵۵ ۱۳۲۱.۱۷%۱.۷۳%۰.۵۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۲۰$ ۲۰.۲۸ M$ ۵.۶۲ M۵.۰۰ B AKROبی نهایت۰.۲۸" برابر "۰.۰۰%