دسته بندی ای تی اف

دسته بندی ارزهای ای تی اف

دسته بندی ارزهای دیجیتال

دسته بندی ارزهای ای تی اف
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعتتغییرات ۳۰ روز
۲۷۲۳XRPUP$ ۰.۲۰۳۵۶۶ ۶,۷۵۸۰.۰۴%۱۲.۱۸%۱۲.۵۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۰۶۴$ ۰.۰۰$ ۲.۸۶ M۰.۰۰ XRPUPبی نهایت۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۲۷۳۶XRPDOWN$ ۰.۰۰۰۳۱۱ ۱۰۰.۱۲%۸.۹۲%۱۰.۰۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۲$ ۰.۰۰$ ۲.۵۰ M۰.۰۰ XRPDOWNبی نهایت۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۲۷۴۵BTCDOWN$ ۰.۰۳۵۳۰۹ ۱,۱۷۲۰.۱۵%۲.۱۷%۲.۹۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۸۵$ ۰.۰۰$ ۲.۱۴ M۰.۰۰ BTCDOWNبی نهایت۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۲۷۵۳ETHDOWN$ ۱.۲۰ ۳۹,۷۷۱۰.۵۱%۴.۵۹%۴.۶۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۶۲۶۱$ ۰.۰۰$ ۱.۹۸ M۰.۰۰ ETHDOWNبی نهایت۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۲۷۶۶LINKUP$ ۰.۰۱۱۲۰۱ ۳۷۲۲.۰۱%۹.۳۱%۱۹.۱۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۵۹$ ۰.۰۰$ ۱.۸۴ M۰.۰۰ LINKUPبی نهایت۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۲۷۷۳ETHUP$ ۳.۰۹ ۱۰۲,۵۲۱۰.۷۴%۵.۴۶%۲.۵۴%Ƀ ۰.۰۰۰۱۶۱۳۹$ ۰.۰۰$ ۱.۷۱ M۰.۰۰ ETHUPبی نهایت۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۲۸۰۵BTCUP$ ۳.۸۰ ۱۲۶,۲۲۶۰.۱۸%۲.۱۲%۰.۰۶%Ƀ ۰.۰۰۰۱۹۸۷۱$ ۰.۰۰$ ۱.۲۷ M۰.۰۰ BTCUPبی نهایت۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۲۸۵۳LINKDOWN$ ۰.۰۰۵۹۵۳ ۱۹۸۱.۱۰%۵.۷۳%۶.۴۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۳۱$ ۰.۰۰$ ۹۸۴.۱۳ K۰.۰۰ LINKDOWNبی نهایت۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۲۸۷۷ADAUP$ ۰.۸۳۱۰۰۹ ۲۷,۵۸۹۰.۲۳%۵.۱۴%۱۷.۲۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۳۴۳$ ۰.۰۰$ ۸۴۲.۵۱ K۰.۰۰ ADAUPبی نهایت۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۲۹۰۱BNBDOWN$ ۰.۰۴۱۳۲ ۱,۳۷۲۰.۳۶%۰.۰۱%۴.۰۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۱۶$ ۰.۰۰$ ۷۵۹.۷۸ K۰.۰۰ BNBDOWNبی نهایت۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۲۹۰۳DOTUP$ ۰.۱۵۵۰۰۲ ۵,۱۴۶۰.۷۰%۲.۹۰%۶.۱۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۸۱۰$ ۰.۰۰$ ۷۴۷.۵۷ K۰.۰۰ DOTUPبی نهایت۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۲۹۹۸BNBUP$ ۳۳.۸۰ ۱,۱۲۲,۱۷۲۰.۳۵%۰.۲۱%۵.۶۲%Ƀ ۰.۰۰۱۷۶۶۵۶$ ۰.۰۰$ ۴۸۸.۷۷ K۰.۰۰ BNBUPبی نهایت۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۳۰۳۰DOTDOWN$ ۱۵.۱۸ ۵۰۳,۸۶۸۰.۳۹%۲.۲۰%۸.۳۸%Ƀ ۰.۰۰۰۷۹۳۲۱$ ۰.۰۰$ ۴۳۳.۱۰ K۰.۰۰ DOTDOWNبی نهایت۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۳۱۸۷TRXDOWN$ ۱.۲۱ ۴۰,۱۳۹۰.۵۸%۱.۲۳%۶.۵۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۶۳۱۹$ ۰.۰۰$ ۲۷۵.۹۷ K۰.۰۰ TRXDOWNبی نهایت۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۳۲۶۷ADADOWN$ ۰.۰۰۵۰۰۸ ۱۶۶۰.۰۴%۳.۹۶%۱۳.۷۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۲۶$ ۰.۰۰$ ۲۲۹.۸۲ K۰.۰۰ ADADOWNبی نهایت۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۳۳۹۸TRXUP$ ۰.۰۵۳۲۹۱ ۱,۷۶۹۰.۱۹%۱.۶۶%۷.۳۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۷۹$ ۰.۰۰$ ۱۶۴.۷۷ K۰.۰۰ TRXUPبی نهایت۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%