بالاترین قیمت ارزهای دیجیتال
بالاترین قیمت اررزهای دیجیتال

بالاترین قیمت ارزهای دیجیتال در بازار جهانی

گران ترین ارز در بازار جهانی
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنماد#قیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعت
۲۶۹۵MAYP۱$ ۲۳۲,۳۱۶.۷۴ ۷,۷۱۲,۹۱۵,۶۶۰۰.۲۸%۲.۴۳%۱.۶۲%$ ۰.۰۰$ ۵.۱۳ M۰.۰۰ MAYPبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۴۳۱۹BMN۲$ ۱۴۵,۹۶۲.۹۸ ۴,۸۴۵,۹۷۰,۸۳۰۰.۰۲%۰.۴۸%۰.۳۵%$ ۰.۰۰$ ۲۹.۱۹ K۰.۰۰ BMNبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۱۲۷۵۴۲۳$ ۳۶,۳۵۳.۵۳ ۱,۲۰۶,۹۳۷,۰۳۱۰.۰۵%۱.۰۳%۱۲.۹۸%$ ۱.۵۳ M$ ۰.۰۰۴۲.۰۰ ۴۲بی نهایت۰.۰۰" برابر "
۳۱۱۳WMEMO۴$ ۲۷,۰۹۸.۹۴ ۸۹۹,۶۸۴,۹۰۹۰.۱۰%۰.۴۴%۱.۵۰%$ ۰.۰۰$ ۳۴۵.۴۱ K۰.۰۰ WMEMO۷.۶۴ K WMEMO۰.۰۰" برابر "
۸۵۹SOCKS۵$ ۲۲,۲۲۴.۱۶ ۷۳۷,۸۴۲,۰۷۸۰.۳۶%۲.۶۴%۳.۹۵%$ ۶.۷۱ M$ ۲.۲۶ K۳۰۲.۰۰ SOCKS۳۱۵.۰۰ SOCKS۰.۰۰" برابر "
۳۹۱۳BTC.B۶$ ۱۹,۱۹۵.۵۲ ۶۳۷,۲۹۱,۳۷۴۰.۳۲%۱.۰۲%۱.۲۸%$ ۰.۰۰$ ۶۴.۲۱ K۰.۰۰ BTC.Bبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۴۲۵۰BTCPX۷$ ۱۹,۱۸۴.۶۶ ۶۳۶,۹۳۰,۷۰۹۰.۲۵%۱.۲۶%۱.۶۲%$ ۰.۰۰$ ۳۴.۱۵ K۰.۰۰ BTCPXبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۰۵BTCB۸$ ۱۹,۱۶۴.۱۷ ۶۳۶,۲۵۰,۳۶۶۰.۱۸%۰.۷۹%۱.۰۰%$ ۲.۰۲ B$ ۱۰.۹۵ M۱۰۵.۳۶ K BTCBبی نهایت۰.۰۱" برابر "
۱BTC۹$ ۱۹,۱۳۳.۴۳ ۶۳۵,۲۳۰,۰۱۹۰.۰۵%۱.۰۴%۰.۷۶%$ ۳۶۶.۷۳ B$ ۱۸.۲۶ B۱۹.۱۷ M BTC۲۱.۰۰ M BTC۰.۰۵" برابر "
۲۸۳۶BTCA۱۰$ ۱۹,۱۳۳.۴۳ ۶۳۵,۲۳۰,۰۱۹۰.۰۵%۱.۰۳%۰.۷۶%$ ۰.۰۰$ ۱.۰۸ M۰.۰۰ BTCA۲۱.۰۰ M BTCA۰.۰۰" برابر "
۳۲۱RBTC۱۱$ ۱۹,۱۳۰.۴۰ ۶۳۵,۱۲۹,۲۰۳۰.۰۵%۱.۰۶%۰.۷۹%$ ۶۰.۵۹ M$ ۲۸.۲۷ K۳.۱۷ K RBTCبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۹۷RENBTC۱۲$ ۱۹,۱۲۰.۸۰ ۶۳۴,۸۱۰,۶۸۸۰.۲۶%۱.۵۹%۰.۶۱%$ ۶۸.۴۵ M$ ۲۶۲.۷۷ K۳.۵۸ K RENBTC۱۳.۷۰ K RENBTC۰.۰۰" برابر "
۱۸WBTC۱۳$ ۱۹,۱۱۷.۰۵ ۶۳۴,۶۸۶,۱۶۵۰.۱۶%۱.۱۶%۰.۷۹%$ ۴.۶۸ B$ ۶۰.۹۰ M۲۴۴.۸۶ K WBTCبی نهایت۰.۰۱" برابر "
۳۶۳۸TBTC۱۴$ ۱۹,۱۰۱.۳۴ ۶۳۴,۱۶۴,۳۴۰۰.۰۴%۰.۶۴%۰.۵۸%$ ۰.۰۰$ ۱۰۴.۱۴ K۰.۰۰ TBTCبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۱۱HBTC۱۵$ ۱۹,۰۸۱.۵۷ ۶۳۳,۵۰۸,۱۳۱۰.۷۱%۱.۲۴%۰.۳۹%$ ۷۴۳.۶۰ M$ ۵۱.۶۳ K۳۸.۹۷ K HBTC۶.۹۱ K HBTC۰.۰۰" برابر "
۴۹۸XMON۱۶$ ۱۸,۴۷۹.۶۸ ۶۱۳,۵۲۵,۲۹۷۰.۴۱%۵.۵۷%۸.۲۸%$ ۲۷.۶۳ M$ ۸۲۹.۱۲ K۱.۴۹ K XMON۱۰.۰۰ K XMON۰.۰۳" برابر "
۱۰۸YFI۱۷$ ۷,۹۶۲.۶۱ ۲۶۴,۳۵۸,۶۸۳۰.۱۲%۱.۹۸%۳.۸۵%$ ۲۹۱.۷۳ M$ ۱۸.۹۷ M۳۶.۶۴ K YFI۳۶.۶۷ K YFI۰.۰۷" برابر "
۲۸۸۹MFI۱۸$ ۶,۹۶۶.۸۹ ۲۳۱,۳۰۰,۵۹۷۰.۲۸%۰.۱۸%۶.۷۸%$ ۰.۰۰$ ۷۸۶.۲۴ K۰.۰۰ MFIبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۳۳۲CORE۱۹$ ۵,۶۱۰.۸۵ ۱۸۶,۲۸۰,۱۵۶۰.۰۰%۱.۰۲%۰.۸۴%$ ۵۶.۱۱ M$ ۴۲.۷۶ K۱۰.۰۰ K COREبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۴۲۱۵WSTR۲۰$ ۴,۹۶۶.۵۸ ۱۶۴,۸۹۰,۴۴۸۰.۳۵%۰.۲۹%۱۱.۶۸%$ ۰.۰۰$ ۳۶.۴۶ K۰.۰۰ WSTR۶۵.۵۴ K WSTR۰.۰۰" برابر "
۴۰۶۳LIQD۲۱$ ۳,۷۰۱.۸۰ ۱۲۲,۸۹۹,۶۶۶۰.۳۵%۱.۳۱%۱۹.۲۴%$ ۰.۰۰$ ۴۸.۳۵ K۰.۰۰ LIQDبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۱۱۸۹DIGG۲۲$ ۳,۵۱۱.۷۷ ۱۱۶,۵۹۰,۸۶۹۰.۵۵%۱.۸۳%۴.۸۳%$ ۲.۰۲ M$ ۲۴.۳۶ K۵۷۳.۹۳ DIGGبی نهایت۰.۰۱" برابر "
۳۹۲۶JNB۲۳$ ۲,۹۸۷.۷۶ ۹۹,۱۹۳,۶۸۷۰.۸۴%۰.۰۳%۰.۰۸%$ ۰.۰۰$ ۶۳.۱۵ K۰.۰۰ JNBبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۳۰۷۲۲GCC۲۴$ ۲,۹۷۳.۹۶ ۹۸,۷۳۵,۶۱۷۰.۳۶%۱۷.۰۱%۳۵.۳۴%$ ۰.۰۰$ ۳۸۹.۹۱ K۰.۰۰ ۲GCC۱۰۰.۰۰ B 2GCC۰.۰۰" برابر "
۲۶۷۶DST۲۵$ ۲,۸۵۴.۵۱ ۹۴,۷۶۹,۷۲۶۰.۰۳%۱.۴۹%۱۱۶.۸۲%$ ۰.۰۰$ ۸.۰۳ M۰.۰۰ DSTبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۷۵۰PLCU۲۶$ ۲,۷۹۲.۵۰ ۹۲,۷۱۰,۸۷۶۰.۰۳%۴.۲۷%۱.۷۷%$ ۰.۰۰$ ۲.۰۳ M۰.۰۰ PLCU۱۱.۰۰ M PLCU۰.۰۰" برابر "
۲۹۴۹GOHM۲۷$ ۲,۵۲۱.۶۲ ۸۳,۷۱۷,۸۳۲۰.۰۷%۱.۱۷%۱.۱۸%$ ۰.۰۰$ ۶۱۵.۷۹ K۰.۰۰ GOHMبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۴۵۶۹GFARM2۲۸$ ۲,۰۸۶.۳۰ ۶۹,۲۶۵,۱۳۲۰.۶۴%۱۴.۴۳%۳۱.۹۲%$ ۰.۰۰$ ۱۸.۵۳ K۰.۰۰ GFARM2۱۰۰.۰۰ K GFARM2۰.۰۰" برابر "
۳۷۶۶TBC۲۹$ ۲,۰۷۸.۸۵ ۶۹,۰۱۷,۹۰۳۰.۱۵%۱.۰۶%۰.۹۴%$ ۰.۰۰$ ۸۰.۷۳ K۰.۰۰ TBC۲۵.۰۰ M TBC۰.۰۰" برابر "
۱۱۸۷PMGT۳۰$ ۱,۶۶۳.۷۴ ۵۵,۲۳۶,۱۷۴۰.۰۰%۰.۰۰%۰.۶۳%$ ۲.۰۳ M$ ۷۰.۰۳۱.۲۲ K PMGTبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۱۳XAUT۳۱$ ۱,۶۵۶.۱۹ ۵۴,۹۸۵,۴۹۴۰.۰۴%۰.۲۳%۰.۶۰%$ ۴۰۸.۲۹ M$ ۴۳۰.۹۰ K۲۴۶.۵۲ K XAUTبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۶۸PAXG۳۲$ ۱,۶۵۳.۹۳ ۵۴,۹۱۰,۶۳۶۰.۰۲%۰.۱۱%۱.۱۲%$ ۵۳۷.۸۸ M$ ۴.۹۴ M۳۲۵.۲۱ K PAXGبی نهایت۰.۰۱" برابر "
۱۷۵۱WOA۳۳$ ۱,۶۴۹.۳۳ ۵۴,۷۵۷,۷۷۲۰.۰۰%۰.۰۰%۱.۳۹%$ ۳۷۴.۴۰ K$ ۰.۰۰۲۲۷.۰۰ WOA۲۲۷.۰۰ WOA۰.۰۰" برابر "
۲۸۵۷ETHS۳۴$ ۱,۴۶۲.۰۵ ۴۸,۵۳۹,۹۲۲۰.۰۰%۰.۰۰%۰.۰۱%$ ۰.۰۰$ ۹۵۸.۶۵ K۰.۰۰ ETHSبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۳۹۵۱RETH۳۵$ ۱,۳۳۹.۰۶ ۴۴,۴۵۶,۷۴۶۰.۳۳%۳.۳۵%۱.۶۲%$ ۰.۰۰$ ۶۰.۶۵ K۰.۰۰ RETHبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۳۴۵۷XFUND۳۶$ ۱,۲۹۹.۰۰ ۴۳,۱۲۶,۶۴۰۰.۸۶%۱.۱۲%۷.۴۸%$ ۰.۰۰$ ۱۴۹.۱۷ K۰.۰۰ XFUND۱۰.۰۰ K XFUND۰.۰۰" برابر "
۲۸۹۵SETH۳۷$ ۱,۲۹۲.۸۹ ۴۲,۹۲۴,۰۸۹۰.۰۷%۲.۸۵%۲.۸۲%$ ۰.۰۰$ ۷۷۲.۳۲ K۰.۰۰ SETHبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲ETH۳۸$ ۱,۲۹۱.۲۲ ۴۲,۸۶۸,۵۸۴۰.۲۵%۲.۴۳%۱.۵۹%$ ۱۵۸.۳۳ B$ ۶.۸۷ B۱۲۲.۶۲ M ETHبی نهایت۰.۰۴" برابر "
۲۶۵۴WETH۳۹$ ۱,۲۹۰.۱۱ ۴۲,۸۳۱,۷۹۳۰.۳۵%۲.۴۷%۱.۷۳%$ ۰.۰۰$ ۱۴۸.۶۱ M۰.۰۰ WETHبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۰۳STETH۴۰$ ۱,۲۸۸.۴۴ ۴۲,۷۷۶,۲۷۶۰.۲۵%۲.۴۲%۱.۳۲%$ ۴.۴۹ B$ ۲.۸۹ M۳.۴۹ M STETHبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۴۱۰۸RETH2۴۱$ ۱,۲۸۱.۹۱ ۴۲,۵۵۹,۳۶۷۰.۱۶%۲.۴۱%۲.۴۱%$ ۰.۰۰$ ۴۴.۱۵ K۰.۰۰ RETH2بی نهایت۰.۰۰" برابر "
۳۱۳۸SETH2۴۲$ ۱,۲۸۰.۷۵ ۴۲,۵۲۰,۸۲۹۰.۲۰%۲.۴۱%۱.۳۷%$ ۰.۰۰$ ۳۲۱.۵۱ K۰.۰۰ SETH2بی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۶۶۷BETH۴۳$ ۱,۲۶۶.۶۰ ۴۲,۰۵۱,۲۷۵۰.۰۷%۲.۰۷%۱.۱۱%$ ۰.۰۰$ ۱۷.۰۳ M۰.۰۰ BETHبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۷۰۱CBETH۴۴$ ۱,۲۵۴.۸۷ ۴۱,۶۶۱,۸۲۳۰.۲۳%۲.۵۹%۱.۰۷%$ ۰.۰۰$ ۴.۱۴ M۰.۰۰ CBETHبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۴۳۰AETHC۴۵$ ۱,۲۵۲.۴۴ ۴۱,۵۸۰,۹۸۱۰.۰۰%۱.۸۹%۱.۱۸%$ ۳۶.۷۳ M$ ۰.۰۰۲۹.۳۳ K AETHCبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۴۲۰۸AVDO۴۶$ ۹۳۹.۴۲ ۳۱,۱۸۸,۶۸۰۰.۰۱%۲.۱۳%۴.۱۳%$ ۰.۰۰$ ۳۶.۹۲ K۰.۰۰ AVDOبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۴۴۰YFII۴۷$ ۹۱۲.۹۶ ۳۰,۳۱۰,۱۸۳۰.۰۱%۲.۷۸%۳.۷۷%$ ۳۵.۲۴ M$ ۱۱.۲۹ M۳۸.۶۰ K YFII۳۹.۳۸ K YFII۰.۳۲" برابر "
۵۸MKR۴۸$ ۷۵۷.۴۲ ۲۵,۱۴۶,۴۸۲۰.۰۰%۲.۰۲%۸.۳۱%$ ۷۴۰.۴۸ M$ ۲۹.۶۶ M۹۷۷.۶۳ K MKR۱.۰۱ M MKR۰.۰۴" برابر "
۳۴۱۹NATION۴۹$ ۶۹۸.۴۶ ۲۳,۱۸۸,۸۸۵۰.۰۱%۰.۷۹%۱.۳۸%$ ۰.۰۰$ ۱۵۹.۲۹ K۰.۰۰ NATION۴۲.۰۷ K NATION۰.۰۰" برابر "
۴۰۵۹TTC۵۰$ ۶۷۳.۶۷ ۲۲,۳۶۵,۷۷۳۰.۵۲%۲.۴۴%۴.۴۶%$ ۰.۰۰$ ۴۸.۶۳ K۰.۰۰ TTC۵.۱۶ K TTC۰.۰۰" برابر "

بالاترین قیمت ارزهای دیجیتال در بازار جهانی

گران ترین ارز در بازار جهانی
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنماد#قیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعت
۲۶۹۵MAYP۱$ ۲۳۲,۳۱۶.۷۴ ۷,۷۱۲,۹۱۵,۶۶۰۰.۲۸%۲.۴۳%۱.۶۲%$ ۰.۰۰$ ۵.۱۳ M۰.۰۰ MAYPبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۴۳۱۹BMN۲$ ۱۴۵,۹۶۲.۹۸ ۴,۸۴۵,۹۷۰,۸۳۰۰.۰۲%۰.۴۸%۰.۳۵%$ ۰.۰۰$ ۲۹.۱۹ K۰.۰۰ BMNبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۱۲۷۵۴۲۳$ ۳۶,۳۵۳.۵۳ ۱,۲۰۶,۹۳۷,۰۳۱۰.۰۵%۱.۰۳%۱۲.۹۸%$ ۱.۵۳ M$ ۰.۰۰۴۲.۰۰ ۴۲بی نهایت۰.۰۰" برابر "
۳۱۱۳WMEMO۴$ ۲۷,۰۹۸.۹۴ ۸۹۹,۶۸۴,۹۰۹۰.۱۰%۰.۴۴%۱.۵۰%$ ۰.۰۰$ ۳۴۵.۴۱ K۰.۰۰ WMEMO۷.۶۴ K WMEMO۰.۰۰" برابر "
۸۵۹SOCKS۵$ ۲۲,۲۲۴.۱۶ ۷۳۷,۸۴۲,۰۷۸۰.۳۶%۲.۶۴%۳.۹۵%$ ۶.۷۱ M$ ۲.۲۶ K۳۰۲.۰۰ SOCKS۳۱۵.۰۰ SOCKS۰.۰۰" برابر "
۳۹۱۳BTC.B۶$ ۱۹,۱۹۵.۵۲ ۶۳۷,۲۹۱,۳۷۴۰.۳۲%۱.۰۲%۱.۲۸%$ ۰.۰۰$ ۶۴.۲۱ K۰.۰۰ BTC.Bبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۴۲۵۰BTCPX۷$ ۱۹,۱۸۴.۶۶ ۶۳۶,۹۳۰,۷۰۹۰.۲۵%۱.۲۶%۱.۶۲%$ ۰.۰۰$ ۳۴.۱۵ K۰.۰۰ BTCPXبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۰۵BTCB۸$ ۱۹,۱۶۴.۱۷ ۶۳۶,۲۵۰,۳۶۶۰.۱۸%۰.۷۹%۱.۰۰%$ ۲.۰۲ B$ ۱۰.۹۵ M۱۰۵.۳۶ K BTCBبی نهایت۰.۰۱" برابر "
۱BTC۹$ ۱۹,۱۳۳.۴۳ ۶۳۵,۲۳۰,۰۱۹۰.۰۵%۱.۰۴%۰.۷۶%$ ۳۶۶.۷۳ B$ ۱۸.۲۶ B۱۹.۱۷ M BTC۲۱.۰۰ M BTC۰.۰۵" برابر "
۲۸۳۶BTCA۱۰$ ۱۹,۱۳۳.۴۳ ۶۳۵,۲۳۰,۰۱۹۰.۰۵%۱.۰۳%۰.۷۶%$ ۰.۰۰$ ۱.۰۸ M۰.۰۰ BTCA۲۱.۰۰ M BTCA۰.۰۰" برابر "
۳۲۱RBTC۱۱$ ۱۹,۱۳۰.۴۰ ۶۳۵,۱۲۹,۲۰۳۰.۰۵%۱.۰۶%۰.۷۹%$ ۶۰.۵۹ M$ ۲۸.۲۷ K۳.۱۷ K RBTCبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۹۷RENBTC۱۲$ ۱۹,۱۲۰.۸۰ ۶۳۴,۸۱۰,۶۸۸۰.۲۶%۱.۵۹%۰.۶۱%$ ۶۸.۴۵ M$ ۲۶۲.۷۷ K۳.۵۸ K RENBTC۱۳.۷۰ K RENBTC۰.۰۰" برابر "
۱۸WBTC۱۳$ ۱۹,۱۱۷.۰۵ ۶۳۴,۶۸۶,۱۶۵۰.۱۶%۱.۱۶%۰.۷۹%$ ۴.۶۸ B$ ۶۰.۹۰ M۲۴۴.۸۶ K WBTCبی نهایت۰.۰۱" برابر "
۳۶۳۸TBTC۱۴$ ۱۹,۱۰۱.۳۴ ۶۳۴,۱۶۴,۳۴۰۰.۰۴%۰.۶۴%۰.۵۸%$ ۰.۰۰$ ۱۰۴.۱۴ K۰.۰۰ TBTCبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۱۱HBTC۱۵$ ۱۹,۰۸۱.۵۷ ۶۳۳,۵۰۸,۱۳۱۰.۷۱%۱.۲۴%۰.۳۹%$ ۷۴۳.۶۰ M$ ۵۱.۶۳ K۳۸.۹۷ K HBTC۶.۹۱ K HBTC۰.۰۰" برابر "
۴۹۸XMON۱۶$ ۱۸,۴۷۹.۶۸ ۶۱۳,۵۲۵,۲۹۷۰.۴۱%۵.۵۷%۸.۲۸%$ ۲۷.۶۳ M$ ۸۲۹.۱۲ K۱.۴۹ K XMON۱۰.۰۰ K XMON۰.۰۳" برابر "
۱۰۸YFI۱۷$ ۷,۹۶۲.۶۱ ۲۶۴,۳۵۸,۶۸۳۰.۱۲%۱.۹۸%۳.۸۵%$ ۲۹۱.۷۳ M$ ۱۸.۹۷ M۳۶.۶۴ K YFI۳۶.۶۷ K YFI۰.۰۷" برابر "
۲۸۸۹MFI۱۸$ ۶,۹۶۶.۸۹ ۲۳۱,۳۰۰,۵۹۷۰.۲۸%۰.۱۸%۶.۷۸%$ ۰.۰۰$ ۷۸۶.۲۴ K۰.۰۰ MFIبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۳۳۲CORE۱۹$ ۵,۶۱۰.۸۵ ۱۸۶,۲۸۰,۱۵۶۰.۰۰%۱.۰۲%۰.۸۴%$ ۵۶.۱۱ M$ ۴۲.۷۶ K۱۰.۰۰ K COREبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۴۲۱۵WSTR۲۰$ ۴,۹۶۶.۵۸ ۱۶۴,۸۹۰,۴۴۸۰.۳۵%۰.۲۹%۱۱.۶۸%$ ۰.۰۰$ ۳۶.۴۶ K۰.۰۰ WSTR۶۵.۵۴ K WSTR۰.۰۰" برابر "
۴۰۶۳LIQD۲۱$ ۳,۷۰۱.۸۰ ۱۲۲,۸۹۹,۶۶۶۰.۳۵%۱.۳۱%۱۹.۲۴%$ ۰.۰۰$ ۴۸.۳۵ K۰.۰۰ LIQDبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۱۱۸۹DIGG۲۲$ ۳,۵۱۱.۷۷ ۱۱۶,۵۹۰,۸۶۹۰.۵۵%۱.۸۳%۴.۸۳%$ ۲.۰۲ M$ ۲۴.۳۶ K۵۷۳.۹۳ DIGGبی نهایت۰.۰۱" برابر "
۳۹۲۶JNB۲۳$ ۲,۹۸۷.۷۶ ۹۹,۱۹۳,۶۸۷۰.۸۴%۰.۰۳%۰.۰۸%$ ۰.۰۰$ ۶۳.۱۵ K۰.۰۰ JNBبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۳۰۷۲۲GCC۲۴$ ۲,۹۷۳.۹۶ ۹۸,۷۳۵,۶۱۷۰.۳۶%۱۷.۰۱%۳۵.۳۴%$ ۰.۰۰$ ۳۸۹.۹۱ K۰.۰۰ ۲GCC۱۰۰.۰۰ B 2GCC۰.۰۰" برابر "
۲۶۷۶DST۲۵$ ۲,۸۵۴.۵۱ ۹۴,۷۶۹,۷۲۶۰.۰۳%۱.۴۹%۱۱۶.۸۲%$ ۰.۰۰$ ۸.۰۳ M۰.۰۰ DSTبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۷۵۰PLCU۲۶$ ۲,۷۹۲.۵۰ ۹۲,۷۱۰,۸۷۶۰.۰۳%۴.۲۷%۱.۷۷%$ ۰.۰۰$ ۲.۰۳ M۰.۰۰ PLCU۱۱.۰۰ M PLCU۰.۰۰" برابر "
۲۹۴۹GOHM۲۷$ ۲,۵۲۱.۶۲ ۸۳,۷۱۷,۸۳۲۰.۰۷%۱.۱۷%۱.۱۸%$ ۰.۰۰$ ۶۱۵.۷۹ K۰.۰۰ GOHMبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۴۵۶۹GFARM2۲۸$ ۲,۰۸۶.۳۰ ۶۹,۲۶۵,۱۳۲۰.۶۴%۱۴.۴۳%۳۱.۹۲%$ ۰.۰۰$ ۱۸.۵۳ K۰.۰۰ GFARM2۱۰۰.۰۰ K GFARM2۰.۰۰" برابر "
۳۷۶۶TBC۲۹$ ۲,۰۷۸.۸۵ ۶۹,۰۱۷,۹۰۳۰.۱۵%۱.۰۶%۰.۹۴%$ ۰.۰۰$ ۸۰.۷۳ K۰.۰۰ TBC۲۵.۰۰ M TBC۰.۰۰" برابر "
۱۱۸۷PMGT۳۰$ ۱,۶۶۳.۷۴ ۵۵,۲۳۶,۱۷۴۰.۰۰%۰.۰۰%۰.۶۳%$ ۲.۰۳ M$ ۷۰.۰۳۱.۲۲ K PMGTبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۱۳XAUT۳۱$ ۱,۶۵۶.۱۹ ۵۴,۹۸۵,۴۹۴۰.۰۴%۰.۲۳%۰.۶۰%$ ۴۰۸.۲۹ M$ ۴۳۰.۹۰ K۲۴۶.۵۲ K XAUTبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۶۸PAXG۳۲$ ۱,۶۵۳.۹۳ ۵۴,۹۱۰,۶۳۶۰.۰۲%۰.۱۱%۱.۱۲%$ ۵۳۷.۸۸ M$ ۴.۹۴ M۳۲۵.۲۱ K PAXGبی نهایت۰.۰۱" برابر "
۱۷۵۱WOA۳۳$ ۱,۶۴۹.۳۳ ۵۴,۷۵۷,۷۷۲۰.۰۰%۰.۰۰%۱.۳۹%$ ۳۷۴.۴۰ K$ ۰.۰۰۲۲۷.۰۰ WOA۲۲۷.۰۰ WOA۰.۰۰" برابر "
۲۸۵۷ETHS۳۴$ ۱,۴۶۲.۰۵ ۴۸,۵۳۹,۹۲۲۰.۰۰%۰.۰۰%۰.۰۱%$ ۰.۰۰$ ۹۵۸.۶۵ K۰.۰۰ ETHSبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۳۹۵۱RETH۳۵$ ۱,۳۳۹.۰۶ ۴۴,۴۵۶,۷۴۶۰.۳۳%۳.۳۵%۱.۶۲%$ ۰.۰۰$ ۶۰.۶۵ K۰.۰۰ RETHبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۳۴۵۷XFUND۳۶$ ۱,۲۹۹.۰۰ ۴۳,۱۲۶,۶۴۰۰.۸۶%۱.۱۲%۷.۴۸%$ ۰.۰۰$ ۱۴۹.۱۷ K۰.۰۰ XFUND۱۰.۰۰ K XFUND۰.۰۰" برابر "
۲۸۹۵SETH۳۷$ ۱,۲۹۲.۸۹ ۴۲,۹۲۴,۰۸۹۰.۰۷%۲.۸۵%۲.۸۲%$ ۰.۰۰$ ۷۷۲.۳۲ K۰.۰۰ SETHبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲ETH۳۸$ ۱,۲۹۱.۲۲ ۴۲,۸۶۸,۵۸۴۰.۲۵%۲.۴۳%۱.۵۹%$ ۱۵۸.۳۳ B$ ۶.۸۷ B۱۲۲.۶۲ M ETHبی نهایت۰.۰۴" برابر "
۲۶۵۴WETH۳۹$ ۱,۲۹۰.۱۱ ۴۲,۸۳۱,۷۹۳۰.۳۵%۲.۴۷%۱.۷۳%$ ۰.۰۰$ ۱۴۸.۶۱ M۰.۰۰ WETHبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۰۳STETH۴۰$ ۱,۲۸۸.۴۴ ۴۲,۷۷۶,۲۷۶۰.۲۵%۲.۴۲%۱.۳۲%$ ۴.۴۹ B$ ۲.۸۹ M۳.۴۹ M STETHبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۴۱۰۸RETH2۴۱$ ۱,۲۸۱.۹۱ ۴۲,۵۵۹,۳۶۷۰.۱۶%۲.۴۱%۲.۴۱%$ ۰.۰۰$ ۴۴.۱۵ K۰.۰۰ RETH2بی نهایت۰.۰۰" برابر "
۳۱۳۸SETH2۴۲$ ۱,۲۸۰.۷۵ ۴۲,۵۲۰,۸۲۹۰.۲۰%۲.۴۱%۱.۳۷%$ ۰.۰۰$ ۳۲۱.۵۱ K۰.۰۰ SETH2بی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۶۶۷BETH۴۳$ ۱,۲۶۶.۶۰ ۴۲,۰۵۱,۲۷۵۰.۰۷%۲.۰۷%۱.۱۱%$ ۰.۰۰$ ۱۷.۰۳ M۰.۰۰ BETHبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۷۰۱CBETH۴۴$ ۱,۲۵۴.۸۷ ۴۱,۶۶۱,۸۲۳۰.۲۳%۲.۵۹%۱.۰۷%$ ۰.۰۰$ ۴.۱۴ M۰.۰۰ CBETHبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۴۳۰AETHC۴۵$ ۱,۲۵۲.۴۴ ۴۱,۵۸۰,۹۸۱۰.۰۰%۱.۸۹%۱.۱۸%$ ۳۶.۷۳ M$ ۰.۰۰۲۹.۳۳ K AETHCبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۴۲۰۸AVDO۴۶$ ۹۳۹.۴۲ ۳۱,۱۸۸,۶۸۰۰.۰۱%۲.۱۳%۴.۱۳%$ ۰.۰۰$ ۳۶.۹۲ K۰.۰۰ AVDOبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۴۴۰YFII۴۷$ ۹۱۲.۹۶ ۳۰,۳۱۰,۱۸۳۰.۰۱%۲.۷۸%۳.۷۷%$ ۳۵.۲۴ M$ ۱۱.۲۹ M۳۸.۶۰ K YFII۳۹.۳۸ K YFII۰.۳۲" برابر "
۵۸MKR۴۸$ ۷۵۷.۴۲ ۲۵,۱۴۶,۴۸۲۰.۰۰%۲.۰۲%۸.۳۱%$ ۷۴۰.۴۸ M$ ۲۹.۶۶ M۹۷۷.۶۳ K MKR۱.۰۱ M MKR۰.۰۴" برابر "
۳۴۱۹NATION۴۹$ ۶۹۸.۴۶ ۲۳,۱۸۸,۸۸۵۰.۰۱%۰.۷۹%۱.۳۸%$ ۰.۰۰$ ۱۵۹.۲۹ K۰.۰۰ NATION۴۲.۰۷ K NATION۰.۰۰" برابر "
۴۰۵۹TTC۵۰$ ۶۷۳.۶۷ ۲۲,۳۶۵,۷۷۳۰.۵۲%۲.۴۴%۴.۴۶%$ ۰.۰۰$ ۴۸.۶۳ K۰.۰۰ TTC۵.۱۶ K TTC۰.۰۰" برابر "