دسته بندی ارزهای فن توکن

دسته بندی ارزهای Fan token

دسته بندی ارزهای دیجیتال

دسته بندی ارزهای فن توکن
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعتتغییرات ۳۰ روز
۳۹CHZ$ ۰.۲۲۳۶۲۱ ۷,۴۲۶۰.۴۹%۸.۸۱%۱۴.۹۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۱۶۹$ ۱.۳۴ B$ ۳۱۴.۵۸ M۶.۰۰ B CHZ۸.۸۹ B CHZ۰.۲۳" برابر "۰.۰۰%
۲۸۷SANTOS$ ۱۵.۷۳ ۵۲۲,۴۷۰۰.۹۴%۱۱.۸۴%۱۸.۸۳%Ƀ ۰.۰۰۰۸۲۲۲۴$ ۷۱.۵۸ M$ ۶۰.۵۳ M۴.۵۵ M SANTOS۳۰.۰۰ M SANTOS۰.۸۵" برابر "۰.۰۰%
۳۵۵LAZIO$ ۶.۰۵ ۲۰۰,۷۶۶۰.۱۱%۱۰.۴۴%۲۳.۹۳%Ƀ ۰.۰۰۰۳۱۵۹۶$ ۵۱.۹۹ M$ ۱۷.۹۹ M۸.۶۰ M LAZIO۴۰.۰۰ M LAZIO۰.۳۵" برابر "۰.۰۰%
۴۰۰PORTO$ ۵.۳۵ ۱۷۷,۵۱۴۰.۱۹%۸.۱۷%۲۰.۵۱%Ƀ ۰.۰۰۰۲۷۹۳۶$ ۴۱.۶۹ M$ ۲۱.۶۳ M۷.۸۰ M PORTO۴۰.۰۰ M PORTO۰.۵۲" برابر "۰.۰۰%
۴۱۰ALPINE$ ۳.۵۷ ۱۱۸,۷۱۴۰.۴۰%۸.۵۹%۹.۶۹%Ƀ ۰.۰۰۰۱۸۶۸۳$ ۴۰.۶۱ M$ ۹.۶۶ M۱۱.۳۶ M ALPINE۴۰.۰۰ M ALPINE۰.۲۴" برابر "۰.۰۰%
۵۱۶PSG$ ۸.۲۰ ۲۷۲,۳۲۹۰.۶۸%۳.۸۵%۳.۶۶%Ƀ ۰.۰۰۰۴۲۸۵۸$ ۲۵.۵۱ M$ ۳.۸۵ M۳.۱۱ M PSG۲۰.۰۰ M PSG۰.۱۵" برابر "۰.۰۰%
۵۴۴BAR$ ۵.۹۴ ۱۹۷,۲۵۵۰.۲۰%۲.۱۶%۳.۰۴%Ƀ ۰.۰۰۰۳۱۰۴۳$ ۲۳.۴۷ M$ ۱.۳۴ M۳.۹۵ M BAR۴۰.۰۰ M BAR۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۵۵۹CITY$ ۶.۳۸ ۲۱۱,۹۲۰۰.۵۶%۳.۰۳%۷.۵۱%Ƀ ۰.۰۰۰۳۳۳۵۱$ ۲۲.۳۹ M$ ۴.۴۸ M۳.۵۱ M CITY۲۰.۰۰ M CITY۰.۲۰" برابر "۰.۰۰%
۷۱۵ACM$ ۳.۷۳ ۱۲۳,۷۷۸۰.۶۷%۴.۳۳%۷.۹۷%Ƀ ۰.۰۰۰۱۹۴۸۰$ ۱۱.۷۱ M$ ۱.۸۹ M۳.۱۴ M ACMبی نهایت۰.۱۶" برابر "۰.۰۰%
۷۶۷ATM$ ۴.۵۱ ۱۴۹,۷۵۳۰.۰۲%۳.۰۷%۲.۱۹%Ƀ ۰.۰۰۰۲۳۵۶۷$ ۹.۴۱ M$ ۱.۷۶ M۲.۰۹ M ATMبی نهایت۰.۱۹" برابر "۰.۰۰%
۸۰۸ASR$ ۳.۷۵ ۱۲۴,۵۱۸۰.۵۷%۲.۷۸%۹.۲۰%Ƀ ۰.۰۰۰۱۹۵۹۶$ ۸.۱۱ M$ ۱.۹۱ M۲.۱۶ M ASRبی نهایت۰.۲۳" برابر "۰.۰۰%
۸۶۵OG$ ۵.۱۶ ۱۷۱,۳۴۸۰.۸۴%۴.۳۰%۱۰.۴۴%Ƀ ۰.۰۰۰۲۶۹۶۶$ ۶.۵۸ M$ ۱.۶۲ M۱.۲۷ M OGبی نهایت۰.۲۵" برابر "۰.۰۰%
۸۶۷JUV$ ۴.۹۴ ۱۶۳,۹۶۱۰.۰۵%۳.۴۹%۹.۸۷%Ƀ ۰.۰۰۰۲۵۸۰۴$ ۶.۵۰ M$ ۲.۵۰ M۱.۳۲ M JUV۲۰.۰۰ M JUV۰.۳۸" برابر "۰.۰۰%