دسته بندی گیمینگ

دسته بندی ارزهای گیمینگ

دسته بندی ارزهای دیجیتال

دسته بندی ارزهای گیمینگ
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعتتغییرات ۳۰ روز
۴۱MANA$ ۰.۶۸۶۹۳۹ ۲۲,۸۰۶۰.۳۲%۱.۴۴%۲.۵۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۵۹۰$ ۱.۲۷ B$ ۶۷.۰۷ M۱.۸۶ B MANAبی نهایت۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۴۳SAND$ ۰.۸۲۱۶۳۳ ۲۷,۲۷۸۰.۲۸%۲.۱۳%۶.۴۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۲۹۴$ ۱.۲۳ B$ ۱۰۱.۸۰ M۱.۵۰ B SAND۳.۰۰ B SAND۰.۰۸" برابر "۰.۰۰%
۴۸AXS$ ۱۲.۲۷ ۴۰۷,۴۵۱۰.۳۷%۳.۳۲%۲.۵۳%Ƀ ۰.۰۰۰۶۴۱۴۲$ ۱.۰۲ B$ ۳۰.۱۶ M۸۳.۰۶ M AXS۲۷۰.۰۰ M AXS۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۷۶ENJ$ ۰.۴۴۲۰۵۶ ۱۴,۶۷۶۰.۴۰%۲.۴۴%۵.۶۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۳۱۰$ ۴۴۲.۰۶ M$ ۱۹.۵۶ M۱,۰۰۰.۰۰ M ENJ۱,۰۰۰.۰۰ M ENJ۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۱۰۱BNX$ ۱۵۶.۱۶ ۵,۱۸۴,۴۱۷۰.۲۳%۰.۶۹%۰.۶۳%Ƀ ۰.۰۰۸۱۶۱۴۸$ ۳۱۵.۸۹ M$ ۶.۳۷ M۲.۰۲ M BNX۲۱.۰۰ M BNX۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۱۱GALA$ ۰.۰۳۹۶۸۲ ۱,۳۱۷۰.۲۷%۲.۰۷%۳.۸۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۰۷$ ۲۷۶.۸۷ M$ ۶۲.۹۴ M۶.۹۸ B GALAبی نهایت۰.۲۳" برابر "۰.۰۰%
۱۳۵WAXP$ ۰.۰۸۴۰۴۳ ۲,۷۹۰۰.۱۰%۱.۴۶%۳.۰۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۴۳۹$ ۱۸۲.۹۳ M$ ۳.۲۴ M۲.۱۸ B WAXPبی نهایت۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۵۱PLA$ ۰.۳۰۸۷۶۷ ۱۰,۲۵۱۰.۲۹%۲.۲۹%۳.۴۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۶۱۴$ ۱۵۰.۷۵ M$ ۴.۴۹ M۴۸۸.۲۳ M PLA۷۰۰.۰۰ M PLA۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۵۶SLP$ ۰.۰۰۳۲۵۵ ۱۰۸۰.۰۷%۰.۸۰%۲.۳۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۱۷$ ۱۴۰.۸۳ M$ ۸.۴۵ M۴۳.۲۶ B SLPبی نهایت۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۲۶۰PYR$ ۳.۴۹ ۱۱۵,۹۳۹۰.۱۶%۲.۴۷%۰.۵۶%Ƀ ۰.۰۰۰۱۸۲۵۱$ ۸۳.۴۵ M$ ۸.۷۹ M۲۳.۹۰ M PYR۵۰.۰۰ M PYR۰.۱۱" برابر "۰.۰۰%
۳۰۳TLM$ ۰.۰۲۵۶۶۱ ۸۵۲۱.۰۶%۵.۷۹%۱۹.۸۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۳۴$ ۶۷.۰۱ M$ ۴۶.۵۸ M۲.۶۱ B TLM۱۰.۰۰ B TLM۰.۷۰" برابر "۰.۰۰%
۳۴۸GHST$ ۱.۱۷ ۳۸,۹۰۸۰.۲۳%۰.۶۴%۰.۹۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۶۱۲۵$ ۵۲.۸۵ M$ ۴.۲۵ M۴۵.۱۰ M GHSTبی نهایت۰.۰۸" برابر "۰.۰۰%
۳۵۸ALICE$ ۱.۶۸ ۵۵,۶۷۷۰.۱۷%۲.۶۳%۲.۸۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۸۷۶۵$ ۵۱.۳۲ M$ ۱۷.۲۹ M۳۰.۶۰ M ALICE۱۰۰.۰۰ M ALICE۰.۳۴" برابر "۰.۰۰%
۳۷۰MBOX$ ۰.۶۱۴۹۵۷ ۲۰,۴۱۷۰.۱۰%۲.۰۶%۴.۴۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۲۱۴$ ۴۹.۱۱ M$ ۶.۲۱ M۷۹.۸۵ M MBOX۱,۰۰۰.۰۰ M MBOX۰.۱۳" برابر "۰.۰۰%
۳۹۵DAR$ ۰.۲۰۳۱۵ ۶,۷۴۵۰.۵۶%۱.۳۷%۰.۲۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۰۶۲$ ۴۲.۳۵ M$ ۲۶.۷۹ M۲۰۸.۴۸ M DAR۸۰۰.۰۰ M DAR۰.۶۳" برابر "۰.۰۰%
۴۰۲YGG$ ۰.۳۵۷۳۳۵ ۱۱,۸۶۴۰.۴۲%۱.۲۰%۵.۸۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۸۶۸$ ۴۱.۵۷ M$ ۲۳.۰۵ M۱۱۶.۳۳ M YGG۱,۰۰۰.۰۰ M YGG۰.۵۵" برابر "۰.۰۰%
۴۳۷ILV$ ۵۵.۳۱ ۱,۸۳۶,۳۷۶۰.۴۱%۳.۱۵%۱.۸۰%Ƀ ۰.۰۰۲۸۹۰۸۸$ ۳۶.۰۰ M$ ۴.۳۹ M۶۵۰.۸۶ K ILV۱۰.۰۰ M ILV۰.۱۲" برابر "۰.۰۰%
۴۹۵MC$ ۰.۶۵۰۴۵۷ ۲۱,۵۹۵۰.۲۳%۲.۶۰%۰.۹۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۴۰۰$ ۲۷.۷۰ M$ ۸۷۴.۰۷ K۴۲.۵۹ M MC۱,۰۰۰.۰۰ M MC۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۵۶۳AGLD$ ۰.۳۱۶۴۱۱ ۱۰,۵۰۵۰.۸۶%۱.۸۳%۵.۵۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۶۵۴$ ۲۲.۲۰ M$ ۵.۸۰ M۷۰.۱۷ M AGLDبی نهایت۰.۲۶" برابر "۰.۰۰%
۶۹۱LOKA$ ۰.۵۱۰۷۱۶ ۱۶,۹۵۶۰.۲۵%۲.۵۸%۲.۱۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۶۶۹$ ۱۲.۸۲ M$ ۲.۳۷ M۲۵.۱۰ M LOKA۵۰۰.۰۰ M LOKA۰.۱۹" برابر "۰.۰۰%
۳۴۰۰VXL$ ۰.۰۱۷۲۱۲ ۵۷۱۰.۶۹%۲.۴۸%۵.۶۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۹۰$ ۰.۰۰$ ۱۶۴.۴۲ K۰.۰۰ VXL۵۰۰.۰۰ M VXL۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%