دسته بندی ارزهای گیمینگ

دسته بندی ارزهای Gaming

دسته بندی ارزهای دیجیتال

دسته بندی ارزهای گیمینگ
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعتتغییرات ۳۰ روز
۴۲MANA$ ۰.۷۱۱۱۶۳ ۲۳,۱۰۲۰.۴۴%۲.۶۶%۲.۰۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۶۳۱$ ۱.۳۲ B$ ۱۳۹.۳۱ M۱.۸۶ B MANAبی نهایت۰.۱۱" برابر "۰.۰۰%
۴۳SAND$ ۰.۸۶۴۰۲۸ ۲۸,۰۶۸۰.۳۱%۰.۹۰%۰.۹۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۴۱۲$ ۱.۳۰ B$ ۲۰۱.۴۵ M۱.۵۰ B SAND۳.۰۰ B SAND۰.۱۶" برابر "۰.۰۰%
۴۸AXS$ ۱۲.۶۴ ۴۱۰,۶۵۴۰.۷۷%۲.۸۱%۰.۹۶%Ƀ ۰.۰۰۰۶۴۵۴۴$ ۱.۰۵ B$ ۵۷.۴۷ M۸۳.۰۶ M AXS۲۷۰.۰۰ M AXS۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۷۴ENJ$ ۰.۴۷۵۷۴۱ ۱۵,۴۵۴۰.۷۸%۴.۴۰%۱.۷۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۴۲۹$ ۴۷۵.۷۴ M$ ۴۵.۲۴ M۱,۰۰۰.۰۰ M ENJ۱,۰۰۰.۰۰ M ENJ۰.۱۰" برابر "۰.۰۰%
۱۰۰BNX$ ۱۵۹.۲۷ ۵,۱۷۳,۹۷۹۰.۰۱%۱.۸۹%۰.۶۹%Ƀ ۰.۰۰۸۱۳۲۰۸$ ۳۲۲.۱۹ M$ ۸.۶۰ M۲.۰۲ M BNX۲۱.۰۰ M BNX۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۱۱GALA$ ۰.۰۴۱۴۱۶ ۱,۳۴۵۰.۶۰%۲.۶۰%۳.۷۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۱۱$ ۲۸۸.۹۶ M$ ۱۰۵.۵۷ M۶.۹۸ B GALAبی نهایت۰.۳۷" برابر "۰.۰۰%
۱۳۸WAXP$ ۰.۰۸۶۲۱ ۲,۸۰۱۰.۳۷%۰.۹۲%۱.۱۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۴۴۰$ ۱۸۷.۴۹ M$ ۴.۷۲ M۲.۱۷ B WAXPبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۵۲PLA$ ۰.۳۲۲۳۲۴ ۱۰,۴۷۱۱.۰۲%۲.۲۳%۰.۸۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۶۴۶$ ۱۵۷.۳۷ M$ ۱۰.۳۵ M۴۸۸.۲۳ M PLA۷۰۰.۰۰ M PLA۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۱۵۴SLP$ ۰.۰۰۳۴۰۸ ۱۱۱۱.۱۶%۳.۲۶%۰.۱۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۱۷$ ۱۴۷.۵۸ M$ ۱۲.۱۱ M۴۳.۳۰ B SLPبی نهایت۰.۰۸" برابر "۰.۰۰%
۲۶۹PYR$ ۳.۴۵ ۱۱۲,۱۰۸۰.۸۲%۴.۰۴%۶.۲۰%Ƀ ۰.۰۰۰۱۷۶۲۰$ ۸۲.۴۷ M$ ۱۳.۰۰ M۲۳.۹۰ M PYR۵۰.۰۰ M PYR۰.۱۶" برابر "۰.۰۰%
۳۲۹TLM$ ۰.۰۲۲۲۸۳ ۷۲۴۰.۱۷%۴.۱۰%۱.۷۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۱۴$ ۵۸.۱۹ M$ ۲۶.۹۲ M۲.۶۱ B TLM۱۰.۰۰ B TLM۰.۴۶" برابر "۰.۰۰%
۳۵۱GHST$ ۱.۱۹ ۳۸,۵۳۳۰.۱۰%۰.۴۹%۱.۲۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۶۰۵۶$ ۵۳.۴۹ M$ ۶.۳۰ M۴۵.۱۰ M GHSTبی نهایت۰.۱۲" برابر "۰.۰۰%
۳۵۳ALICE$ ۱.۷۴ ۵۶,۴۲۰۰.۴۱%۳.۶۹%۴.۸۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۸۸۶۸$ ۵۳.۱۵ M$ ۳۷.۷۶ M۳۰.۶۰ M ALICE۱۰۰.۰۰ M ALICE۰.۷۱" برابر "۰.۰۰%
۳۶۸MBOX$ ۰.۶۲۲۰۱۳ ۲۰,۲۰۶۰.۱۸%۱.۳۹%۳.۹۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۱۷۶$ ۴۹.۶۷ M$ ۱۴.۰۰ M۷۹.۸۵ M MBOX۱,۰۰۰.۰۰ M MBOX۰.۲۸" برابر "۰.۰۰%
۳۹۰YGG$ ۰.۳۸۳۳۱۷ ۱۲,۴۵۲۰.۷۳%۳.۳۷%۰.۰۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۹۵۷$ ۴۴.۵۹ M$ ۱۲.۴۳ M۱۱۶.۳۳ M YGG۱,۰۰۰.۰۰ M YGG۰.۲۸" برابر "۰.۰۰%
۴۰۱DAR$ ۰.۲۰۴۵۵۵ ۶,۶۴۵۰.۷۵%۲.۹۶%۲.۶۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۰۴۴$ ۴۲.۶۵ M$ ۱۳.۳۴ M۲۰۸.۴۸ M DAR۸۰۰.۰۰ M DAR۰.۳۱" برابر "۰.۰۰%
۴۱۸ILV$ ۵۹.۴۴ ۱,۹۳۰,۸۵۱۱.۱۷%۶.۴۱%۳.۱۵%Ƀ ۰.۰۰۳۰۳۴۷۷$ ۳۸.۶۹ M$ ۷.۷۹ M۶۵۰.۸۶ K ILV۱۰.۰۰ M ILV۰.۲۰" برابر "۰.۰۰%
۴۹۲MC$ ۰.۶۵۷۶۰۲ ۲۱,۳۶۲۰.۷۵%۳.۷۵%۱.۶۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۳۵۸$ ۲۸.۰۱ M$ ۱.۵۸ M۴۲.۵۹ M MC۱,۰۰۰.۰۰ M MC۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۵۵۲AGLD$ ۰.۳۲۸۲۳۱ ۱۰,۶۶۳۰.۰۶%۲.۰۴%۱.۵۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۶۷۶$ ۲۳.۰۳ M$ ۶.۵۳ M۷۰.۱۷ M AGLDبی نهایت۰.۲۸" برابر "۰.۰۰%
۶۹۹LOKA$ ۰.۵۱۲۰۱۳ ۱۶,۶۳۳۰.۷۶%۰.۱۸%۴.۶۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۶۱۴$ ۱۲.۸۵ M$ ۴.۳۳ M۲۵.۱۰ M LOKA۵۰۰.۰۰ M LOKA۰.۳۴" برابر "۰.۰۰%
۳۴۳۹VXL$ ۰.۰۱۸۰۰۱ ۵۸۵۰.۶۱%۱.۲۴%۰.۹۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۹۲$ ۰.۰۰$ ۱۷۵.۲۷ K۰.۰۰ VXL۵۰۰.۰۰ M VXL۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%