آربیتراژ ارزهای دیجیتال

ردیفنام ارزقیمتتغییرات ۲۴ ساعت تغییرات ۷ روز بیشترین ۲۴ ساعتکمترین ۲۴ ساعتحجم معاملات۲۴ ساعتنمودار قیمت (۷D)

آربیتراژ ارزهای دیجیتال

ردیفنام ارزقیمتتغییرات ۲۴ ساعت تغییرات ۷ روز تغییرات ۳۰ روز تغییرات ۱ سال بیشترین ۲۴ ساعتکمترین ۲۴ ساعتارزش بازارحجم معاملات۲۴ ساعتحجم در دسترساوج قیمتیاوج قیمتی درصد کاهشاوج قیمت تاریخنمودار قیمت (۷D)