مارکت کپ بالا 100 ارز دیجیتال برتر
مارکت کپ بالا 100 ارز دیجیتال برتر

مارکت کپ بالا ۱۰۰ ارز دیجیتال برتر

بالاترین ارزش بازار در بازار جهانی | ۱۰۰ ارز برتر
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانارزش بازارتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعت
۱BTC$ ۱۸,۸۱۳.۳۶ ۶۱۳,۵۰۳,۵۳۲$ ۳۶۰.۵۲ B۱.۰۲%۶.۹۰%۱.۰۰%$ ۵۶.۰۸ B۱۹.۱۶ M BTC۲۱.۰۰ M BTC۰.۱۶" برابر "
۲ETH$ ۱,۲۸۱.۷۶ ۴۱,۷۹۸,۱۴۰$ ۱۵۷.۰۹ B۰.۶۲%۷.۴۲%۴.۱۹%$ ۱۸.۹۴ B۱۲۲.۵۶ M ETHبی نهایت۰.۱۲" برابر "
۳USDT$ ۰.۹۹۹۹۵۴ ۳۲,۶۰۹$ ۶۷.۹۵ B۰.۰۰%۰.۰۱%۰.۰۱%$ ۶۹.۹۹ B۶۷.۹۶ B USDTبی نهایت۱.۰۳" برابر "
۴USDC$ ۱.۰۰ ۳۲,۶۱۵$ ۴۹.۱۲ B۰.۰۱%۰.۰۱%۰.۰۱%$ ۴.۸۶ B۴۹.۱۱ B USDCبی نهایت۰.۱۰" برابر "
۵BNB$ ۲۷۲.۰۵ ۸,۸۷۱,۵۹۸$ ۴۳.۸۹ B۱.۲۲%۴.۶۳%۱.۸۰%$ ۸۶۴.۱۳ M۱۶۱.۳۴ M BNB۲۰۰.۰۰ M BNB۰.۰۲" برابر "
۶XRP$ ۰.۴۲۷۲۳ ۱۳,۹۳۲$ ۲۱.۳۲ B۱.۶۴%۹.۸۲%۵.۷۴%$ ۲.۹۳ B۴۹.۹۰ B XRP۱۰۰.۰۰ B XRP۰.۱۴" برابر "
۷BUSD$ ۱.۰۰ ۳۲,۶۱۹$ ۲۱.۰۵ B۰.۰۲%۰.۰۱%۰.۰۴%$ ۹.۹۳ B۲۱.۰۴ B BUSDبی نهایت۰.۴۷" برابر "
۸ADA$ ۰.۴۳۰۷۵۱ ۱۴,۰۴۷$ ۱۴.۷۵ B۰.۷۶%۵.۷۸%۴.۳۳%$ ۶۸۱.۸۲ M۳۴.۲۴ B ADA۴۵.۰۰ B ADA۰.۰۵" برابر "
۹SOL$ ۳۲.۳۶ ۱,۰۵۵,۳۲۲$ ۱۱.۴۸ B۱.۲۶%۶.۲۳%۲.۴۱%$ ۱.۱۴ B۳۵۴.۷۸ M SOLبی نهایت۰.۱۰" برابر "
۱۰DOGE$ ۰.۰۵۹۵۹۹ ۱,۹۴۴$ ۷.۹۱ B۰.۲۱%۴.۰۲%۱.۶۴%$ ۳۳۰.۰۹ M۱۳۲.۶۷ B DOGEبی نهایت۰.۰۴" برابر "
۱۱DOT$ ۶.۳۲ ۲۰۶,۱۹۱$ ۷.۰۹ B۱.۳۴%۵.۸۸%۰.۲۴%$ ۳۱۷.۷۹ M۱.۱۲ B DOTبی نهایت۰.۰۴" برابر "
۱۲DAI$ ۰.۹۹۹۸۸۴ ۳۲,۶۰۶$ ۶.۹۰ B۰.۰۷%۰.۰۱%۰.۰۲%$ ۳۴۶.۸۵ M۶.۹۰ B DAIبی نهایت۰.۰۵" برابر "
۱۳MATIC$ ۰.۷۲۹۸۵۳ ۲۳,۸۰۱$ ۶.۳۷ B۰.۸۱%۵.۷۳%۰.۲۸%$ ۴۴۳.۱۷ M۸.۷۳ B MATIC۱۰.۰۰ B MATIC۰.۰۷" برابر "
۱۴SHIB$ ۰.۰۰۰۰۱۱ ۰$ ۶.۰۰ B۰.۵۷%۳.۴۷%۳.۸۱%$ ۲۵۹.۰۷ M۵۴۹.۰۶ T SHIBبی نهایت۰.۰۴" برابر "
۱۵TRX$ ۰.۰۵۸۷۱۵ ۱,۹۱۵$ ۵.۴۲ B۰.۳۵%۲.۷۳%۱.۴۸%$ ۳۵۷.۷۵ M۹۲.۳۵ B TRXبی نهایت۰.۰۷" برابر "
۱۶AVAX$ ۱۷.۰۲ ۵۵۵,۰۶۸$ ۵.۰۴ B۱.۰۷%۵.۶۶%۱.۲۸%$ ۳۴۲.۴۳ M۲۹۵.۹۰ M AVAX۷۲۰.۰۰ M AVAX۰.۰۷" برابر "
۱۷UNI$ ۶.۱۱ ۱۹۹,۱۱۴$ ۴.۶۵ B۱.۰۶%۶.۹۲%۱۳.۳۲%$ ۲۰۹.۶۷ M۷۶۲.۲۱ M UNI۱,۰۰۰.۰۰ M UNI۰.۰۵" برابر "
۱۸WBTC$ ۱۸,۷۹۴.۶۲ ۶۱۲,۸۹۲,۶۴۰$ ۴.۶۱ B۰.۸۰%۶.۹۱%۰.۹۶%$ ۱۶۰.۴۳ M۲۴۵.۲۱ K WBTCبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۱۹LEO$ ۴.۱۶ ۱۳۵,۶۰۲$ ۳.۹۷ B۰.۰۰%۵.۰۱%۹.۶۷%$ ۲.۷۰ M۹۵۳.۹۵ M LEOبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۰LINK$ ۷.۹۷ ۲۵۹,۷۴۴$ ۳.۹۲ B۱.۴۷%۳.۰۱%۱۴.۷۸%$ ۹۷۷.۰۴ M۴۹۱.۶۰ M LINK۱,۰۰۰.۰۰ M LINK۰.۲۵" برابر "
۲۱LTC$ ۵۲.۴۷ ۱,۷۱۱,۰۶۲$ ۳.۷۴ B۱.۴۱%۴.۰۷%۰.۵۱%$ ۵۱۷.۴۳ M۷۱.۲۷ M LTC۸۴.۰۰ M LTC۰.۱۴" برابر "
۲۲ETC$ ۲۷.۱۹ ۸۸۶,۶۴۴$ ۳.۷۳ B۰.۶۷%۶.۴۷%۴.۷۳%$ ۷۰۹.۶۶ M۱۳۷.۱۰ M ETC۲۱۰.۷۰ M ETC۰.۱۹" برابر "
۲۳ATOM$ ۱۲.۸۶ ۴۱۹,۴۰۸$ ۳.۶۸ B۱.۰۲%۱۰.۷۵%۸.۷۷%$ ۵۷۹.۵۴ M۲۸۶.۳۷ M ATOMبی نهایت۰.۱۶" برابر "
۲۴FTT$ ۲۳.۱۹ ۷۵۶,۱۰۱$ ۳.۱۱ B۰.۹۱%۷.۰۸%۱.۱۴%$ ۹۲.۱۴ M۱۳۳.۹۸ M FTT۳۵۲.۱۷ M FTT۰.۰۳" برابر "
۲۵NEAR$ ۳.۵۲ ۱۱۴,۸۳۶$ ۲.۷۷ B۰.۹۷%۶.۳۸%۷.۴۰%$ ۲۳۳.۰۶ M۷۸۷.۲۰ M NEAR۱,۰۰۰.۰۰ M NEAR۰.۰۸" برابر "
۲۶CRO$ ۰.۱۰۹۵۷۷ ۳,۵۷۳$ ۲.۷۷ B۱.۱۸%۶.۱۵%۵.۶۱%$ ۳۶.۷۲ M۲۵.۲۶ B CRO۳۰.۲۶ B CRO۰.۰۱" برابر "
۲۷XLM$ ۰.۱۰۷۸۸۹ ۳,۵۱۸$ ۲.۷۵ B۰.۵۰%۶.۰۵%۵.۸۰%$ ۱۶۹.۳۲ M۲۵.۴۷ B XLM۵۰.۰۰ B XLM۰.۰۶" برابر "
۲۸XMR$ ۱۴۱.۷۲ ۴,۶۲۱,۶۲۸$ ۲.۵۸ B۰.۸۹%۶.۹۴%۰.۱۶%$ ۸۶.۳۰ M۱۸.۱۸ M XMRبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۲۹ALGO$ ۰.۳۳۸۱۶۹ ۱۱,۰۲۸$ ۲.۳۴ B۰.۸۱%۸.۱۰%۵.۸۹%$ ۲۰۷.۶۳ M۶.۹۳ B ALGO۱۰.۰۰ B ALGO۰.۰۹" برابر "
۳۰BCH$ ۱۱۱.۸۹ ۳,۶۴۸,۷۰۳$ ۲.۱۵ B۰.۴۷%۵.۹۸%۰.۴۵%$ ۲۸۰.۷۰ M۱۹.۱۹ M BCH۲۱.۰۰ M BCH۰.۱۳" برابر "
۳۱FIL$ ۵.۷۲ ۱۸۶,۵۷۴$ ۱.۶۷ B۱.۳۴%۴.۹۴%۸.۲۰%$ ۲۳۵.۳۰ M۲۹۱.۴۶ M FILبی نهایت۰.۱۴" برابر "
۳۲FLOW$ ۱.۶۱ ۵۲,۴۴۸$ ۱.۶۷ B۱.۲۳%۵.۳۸%۳.۱۰%$ ۶۱.۰۵ M۱.۰۴ B FLOWبی نهایت۰.۰۴" برابر "
۳۳LUNC$ ۰.۰۰۰۲۶۷ ۹$ ۱.۶۴ B۱.۸۳%۳.۱۲%۶.۹۱%$ ۶۸۰.۲۷ M۶.۱۵ T LUNCبی نهایت۰.۴۱" برابر "
۳۴APE$ ۵.۳۱ ۱۷۳,۱۵۷$ ۱.۶۳ B۱.۱۵%۶.۰۵%۵.۵۱%$ ۲۴۱.۶۶ M۳۰۶.۸۸ M APE۱,۰۰۰.۰۰ M APE۰.۱۵" برابر "
۳۵VET$ ۰.۰۲۲۲۸۸ ۷۲۷$ ۱.۶۲ B۱.۰۶%۵.۶۱%۰.۵۶%$ ۶۸.۴۸ M۷۲.۵۱ B VET۸۶.۷۱ B VET۰.۰۴" برابر "
۳۶QNT$ ۱۳۰.۸۳ ۴,۲۶۶,۴۳۸$ ۱.۵۸ B۱.۷۷%۶.۷۴%۲۹.۷۰%$ ۲۲۳.۰۲ M۱۲.۰۷ M QNT۱۴.۶۱ M QNT۰.۱۴" برابر "
۳۷TON$ ۱.۲۸ ۴۱,۷۷۴$ ۱.۵۶ B۰.۷۸%۳.۱۴%۶.۲۷%$ ۱۸.۹۸ M۱.۲۲ B TON۵.۰۰ B TON۰.۰۱" برابر "
۳۸ICP$ ۵.۹۵ ۱۹۴,۱۱۰$ ۱.۵۶ B۰.۶۵%۵.۸۵%۱.۶۵%$ ۵۱.۲۲ M۲۶۲.۲۰ M ICPبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۳۹CHZ$ ۰.۲۳۶۶۴۶ ۷,۷۱۷$ ۱.۴۲ B۱.۶۹%۹.۷۳%۴.۹۰%$ ۵۱۶.۲۰ M۶.۰۰ B CHZ۸.۸۹ B CHZ۰.۳۶" برابر "
۴۰HBAR$ ۰.۰۵۷۵۹۷ ۱,۸۷۸$ ۱.۳۲ B۰.۸۸%۵.۱۱%۰.۰۲%$ ۴۴.۳۳ M۲۲.۹۷ B HBAR۵۰.۰۰ B HBAR۰.۰۳" برابر "
۴۱XTZ$ ۱.۴۱ ۴۶,۰۴۶$ ۱.۲۹ B۰.۹۵%۶.۹۶%۲.۱۵%$ ۳۵.۶۳ M۹۱۰.۴۷ M XTZبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۴۲MANA$ ۰.۶۸۷۵۴ ۲۲,۴۲۱$ ۱.۲۸ B۰.۹۴%۳.۹۵%۲.۱۶%$ ۱۳۷.۷۰ M۱.۸۶ B MANAبی نهایت۰.۱۱" برابر "
۴۳SAND$ ۰.۸۳۱۰۷۱ ۲۷,۱۰۱$ ۱.۲۵ B۱.۲۳%۵.۴۲%۱.۳۷%$ ۲۰۶.۹۸ M۱.۵۰ B SAND۳.۰۰ B SAND۰.۱۷" برابر "
۴۴EOS$ ۱.۱۲ ۳۶,۶۶۱$ ۱.۱۳ B۰.۷۴%۶.۸۶%۱۳.۶۱%$ ۲۳۲.۷۲ M۱.۰۰ B EOSبی نهایت۰.۲۱" برابر "
۴۵EGLD$ ۴۶.۲۷ ۱,۵۰۸,۸۷۸$ ۱.۰۹ B۰.۸۲%۳.۳۴%۲.۳۶%$ ۴۱.۵۷ M۲۳.۴۷ M EGLD۳۱.۴۲ M EGLD۰.۰۴" برابر "
۴۶THETA$ ۱.۰۸ ۳۵,۲۱۰$ ۱.۰۸ B۰.۶۸%۵.۴۴%۴.۴۳%$ ۴۳.۲۶ M۱,۰۰۰.۰۰ M THETA۱,۰۰۰.۰۰ M THETA۰.۰۴" برابر "
۴۷AAVE$ ۷۳.۹۰ ۲,۴۰۹,۷۲۱$ ۱.۰۴ B۰.۲۷%۷.۲۹%۱.۹۴%$ ۱۳۱.۴۴ M۱۴.۰۹ M AAVE۱۶.۰۰ M AAVE۰.۱۳" برابر "
۴۸TUSD$ ۱.۰۰ ۳۲,۶۳۷$ ۱.۰۲ B۰.۱۲%۰.۰۹%۰.۰۹%$ ۸۷.۳۶ M۱.۰۲ B TUSDبی نهایت۰.۰۹" برابر "
۴۹AXS$ ۱۲.۱۵ ۳۹۶,۱۸۷$ ۱.۰۱ B۱.۳۷%۴.۴۴%۰.۳۶%$ ۶۹.۸۹ M۸۳.۰۶ M AXS۲۷۰.۰۰ M AXS۰.۰۷" برابر "
۵۰USDP$ ۰.۹۹۹۱۸ ۳۲,۵۸۳$ ۹۴۴.۸۷ M۰.۱۲%۰.۱۰%۰.۲۹%$ ۸۱.۳۹ M۹۴۵.۶۴ M USDPبی نهایت۰.۰۹" برابر "

مارکت کپ بالا ۱۰۰ ارز دیجیتال برتر

بالاترین ارزش بازار در بازار جهانی | ۱۰۰ ارز برتر
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانارزش بازارتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعت
۱BTC$ ۱۸,۸۱۳.۳۶ ۶۱۳,۵۰۳,۵۳۲$ ۳۶۰.۵۲ B۱.۰۲%۶.۹۰%۱.۰۰%$ ۵۶.۰۸ B۱۹.۱۶ M BTC۲۱.۰۰ M BTC۰.۱۶" برابر "
۲ETH$ ۱,۲۸۱.۷۶ ۴۱,۷۹۸,۱۴۰$ ۱۵۷.۰۹ B۰.۶۲%۷.۴۲%۴.۱۹%$ ۱۸.۹۴ B۱۲۲.۵۶ M ETHبی نهایت۰.۱۲" برابر "
۳USDT$ ۰.۹۹۹۹۵۴ ۳۲,۶۰۹$ ۶۷.۹۵ B۰.۰۰%۰.۰۱%۰.۰۱%$ ۶۹.۹۹ B۶۷.۹۶ B USDTبی نهایت۱.۰۳" برابر "
۴USDC$ ۱.۰۰ ۳۲,۶۱۵$ ۴۹.۱۲ B۰.۰۱%۰.۰۱%۰.۰۱%$ ۴.۸۶ B۴۹.۱۱ B USDCبی نهایت۰.۱۰" برابر "
۵BNB$ ۲۷۲.۰۵ ۸,۸۷۱,۵۹۸$ ۴۳.۸۹ B۱.۲۲%۴.۶۳%۱.۸۰%$ ۸۶۴.۱۳ M۱۶۱.۳۴ M BNB۲۰۰.۰۰ M BNB۰.۰۲" برابر "
۶XRP$ ۰.۴۲۷۲۳ ۱۳,۹۳۲$ ۲۱.۳۲ B۱.۶۴%۹.۸۲%۵.۷۴%$ ۲.۹۳ B۴۹.۹۰ B XRP۱۰۰.۰۰ B XRP۰.۱۴" برابر "
۷BUSD$ ۱.۰۰ ۳۲,۶۱۹$ ۲۱.۰۵ B۰.۰۲%۰.۰۱%۰.۰۴%$ ۹.۹۳ B۲۱.۰۴ B BUSDبی نهایت۰.۴۷" برابر "
۸ADA$ ۰.۴۳۰۷۵۱ ۱۴,۰۴۷$ ۱۴.۷۵ B۰.۷۶%۵.۷۸%۴.۳۳%$ ۶۸۱.۸۲ M۳۴.۲۴ B ADA۴۵.۰۰ B ADA۰.۰۵" برابر "
۹SOL$ ۳۲.۳۶ ۱,۰۵۵,۳۲۲$ ۱۱.۴۸ B۱.۲۶%۶.۲۳%۲.۴۱%$ ۱.۱۴ B۳۵۴.۷۸ M SOLبی نهایت۰.۱۰" برابر "
۱۰DOGE$ ۰.۰۵۹۵۹۹ ۱,۹۴۴$ ۷.۹۱ B۰.۲۱%۴.۰۲%۱.۶۴%$ ۳۳۰.۰۹ M۱۳۲.۶۷ B DOGEبی نهایت۰.۰۴" برابر "
۱۱DOT$ ۶.۳۲ ۲۰۶,۱۹۱$ ۷.۰۹ B۱.۳۴%۵.۸۸%۰.۲۴%$ ۳۱۷.۷۹ M۱.۱۲ B DOTبی نهایت۰.۰۴" برابر "
۱۲DAI$ ۰.۹۹۹۸۸۴ ۳۲,۶۰۶$ ۶.۹۰ B۰.۰۷%۰.۰۱%۰.۰۲%$ ۳۴۶.۸۵ M۶.۹۰ B DAIبی نهایت۰.۰۵" برابر "
۱۳MATIC$ ۰.۷۲۹۸۵۳ ۲۳,۸۰۱$ ۶.۳۷ B۰.۸۱%۵.۷۳%۰.۲۸%$ ۴۴۳.۱۷ M۸.۷۳ B MATIC۱۰.۰۰ B MATIC۰.۰۷" برابر "
۱۴SHIB$ ۰.۰۰۰۰۱۱ ۰$ ۶.۰۰ B۰.۵۷%۳.۴۷%۳.۸۱%$ ۲۵۹.۰۷ M۵۴۹.۰۶ T SHIBبی نهایت۰.۰۴" برابر "
۱۵TRX$ ۰.۰۵۸۷۱۵ ۱,۹۱۵$ ۵.۴۲ B۰.۳۵%۲.۷۳%۱.۴۸%$ ۳۵۷.۷۵ M۹۲.۳۵ B TRXبی نهایت۰.۰۷" برابر "
۱۶AVAX$ ۱۷.۰۲ ۵۵۵,۰۶۸$ ۵.۰۴ B۱.۰۷%۵.۶۶%۱.۲۸%$ ۳۴۲.۴۳ M۲۹۵.۹۰ M AVAX۷۲۰.۰۰ M AVAX۰.۰۷" برابر "
۱۷UNI$ ۶.۱۱ ۱۹۹,۱۱۴$ ۴.۶۵ B۱.۰۶%۶.۹۲%۱۳.۳۲%$ ۲۰۹.۶۷ M۷۶۲.۲۱ M UNI۱,۰۰۰.۰۰ M UNI۰.۰۵" برابر "
۱۸WBTC$ ۱۸,۷۹۴.۶۲ ۶۱۲,۸۹۲,۶۴۰$ ۴.۶۱ B۰.۸۰%۶.۹۱%۰.۹۶%$ ۱۶۰.۴۳ M۲۴۵.۲۱ K WBTCبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۱۹LEO$ ۴.۱۶ ۱۳۵,۶۰۲$ ۳.۹۷ B۰.۰۰%۵.۰۱%۹.۶۷%$ ۲.۷۰ M۹۵۳.۹۵ M LEOبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۰LINK$ ۷.۹۷ ۲۵۹,۷۴۴$ ۳.۹۲ B۱.۴۷%۳.۰۱%۱۴.۷۸%$ ۹۷۷.۰۴ M۴۹۱.۶۰ M LINK۱,۰۰۰.۰۰ M LINK۰.۲۵" برابر "
۲۱LTC$ ۵۲.۴۷ ۱,۷۱۱,۰۶۲$ ۳.۷۴ B۱.۴۱%۴.۰۷%۰.۵۱%$ ۵۱۷.۴۳ M۷۱.۲۷ M LTC۸۴.۰۰ M LTC۰.۱۴" برابر "
۲۲ETC$ ۲۷.۱۹ ۸۸۶,۶۴۴$ ۳.۷۳ B۰.۶۷%۶.۴۷%۴.۷۳%$ ۷۰۹.۶۶ M۱۳۷.۱۰ M ETC۲۱۰.۷۰ M ETC۰.۱۹" برابر "
۲۳ATOM$ ۱۲.۸۶ ۴۱۹,۴۰۸$ ۳.۶۸ B۱.۰۲%۱۰.۷۵%۸.۷۷%$ ۵۷۹.۵۴ M۲۸۶.۳۷ M ATOMبی نهایت۰.۱۶" برابر "
۲۴FTT$ ۲۳.۱۹ ۷۵۶,۱۰۱$ ۳.۱۱ B۰.۹۱%۷.۰۸%۱.۱۴%$ ۹۲.۱۴ M۱۳۳.۹۸ M FTT۳۵۲.۱۷ M FTT۰.۰۳" برابر "
۲۵NEAR$ ۳.۵۲ ۱۱۴,۸۳۶$ ۲.۷۷ B۰.۹۷%۶.۳۸%۷.۴۰%$ ۲۳۳.۰۶ M۷۸۷.۲۰ M NEAR۱,۰۰۰.۰۰ M NEAR۰.۰۸" برابر "
۲۶CRO$ ۰.۱۰۹۵۷۷ ۳,۵۷۳$ ۲.۷۷ B۱.۱۸%۶.۱۵%۵.۶۱%$ ۳۶.۷۲ M۲۵.۲۶ B CRO۳۰.۲۶ B CRO۰.۰۱" برابر "
۲۷XLM$ ۰.۱۰۷۸۸۹ ۳,۵۱۸$ ۲.۷۵ B۰.۵۰%۶.۰۵%۵.۸۰%$ ۱۶۹.۳۲ M۲۵.۴۷ B XLM۵۰.۰۰ B XLM۰.۰۶" برابر "
۲۸XMR$ ۱۴۱.۷۲ ۴,۶۲۱,۶۲۸$ ۲.۵۸ B۰.۸۹%۶.۹۴%۰.۱۶%$ ۸۶.۳۰ M۱۸.۱۸ M XMRبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۲۹ALGO$ ۰.۳۳۸۱۶۹ ۱۱,۰۲۸$ ۲.۳۴ B۰.۸۱%۸.۱۰%۵.۸۹%$ ۲۰۷.۶۳ M۶.۹۳ B ALGO۱۰.۰۰ B ALGO۰.۰۹" برابر "
۳۰BCH$ ۱۱۱.۸۹ ۳,۶۴۸,۷۰۳$ ۲.۱۵ B۰.۴۷%۵.۹۸%۰.۴۵%$ ۲۸۰.۷۰ M۱۹.۱۹ M BCH۲۱.۰۰ M BCH۰.۱۳" برابر "
۳۱FIL$ ۵.۷۲ ۱۸۶,۵۷۴$ ۱.۶۷ B۱.۳۴%۴.۹۴%۸.۲۰%$ ۲۳۵.۳۰ M۲۹۱.۴۶ M FILبی نهایت۰.۱۴" برابر "
۳۲FLOW$ ۱.۶۱ ۵۲,۴۴۸$ ۱.۶۷ B۱.۲۳%۵.۳۸%۳.۱۰%$ ۶۱.۰۵ M۱.۰۴ B FLOWبی نهایت۰.۰۴" برابر "
۳۳LUNC$ ۰.۰۰۰۲۶۷ ۹$ ۱.۶۴ B۱.۸۳%۳.۱۲%۶.۹۱%$ ۶۸۰.۲۷ M۶.۱۵ T LUNCبی نهایت۰.۴۱" برابر "
۳۴APE$ ۵.۳۱ ۱۷۳,۱۵۷$ ۱.۶۳ B۱.۱۵%۶.۰۵%۵.۵۱%$ ۲۴۱.۶۶ M۳۰۶.۸۸ M APE۱,۰۰۰.۰۰ M APE۰.۱۵" برابر "
۳۵VET$ ۰.۰۲۲۲۸۸ ۷۲۷$ ۱.۶۲ B۱.۰۶%۵.۶۱%۰.۵۶%$ ۶۸.۴۸ M۷۲.۵۱ B VET۸۶.۷۱ B VET۰.۰۴" برابر "
۳۶QNT$ ۱۳۰.۸۳ ۴,۲۶۶,۴۳۸$ ۱.۵۸ B۱.۷۷%۶.۷۴%۲۹.۷۰%$ ۲۲۳.۰۲ M۱۲.۰۷ M QNT۱۴.۶۱ M QNT۰.۱۴" برابر "
۳۷TON$ ۱.۲۸ ۴۱,۷۷۴$ ۱.۵۶ B۰.۷۸%۳.۱۴%۶.۲۷%$ ۱۸.۹۸ M۱.۲۲ B TON۵.۰۰ B TON۰.۰۱" برابر "
۳۸ICP$ ۵.۹۵ ۱۹۴,۱۱۰$ ۱.۵۶ B۰.۶۵%۵.۸۵%۱.۶۵%$ ۵۱.۲۲ M۲۶۲.۲۰ M ICPبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۳۹CHZ$ ۰.۲۳۶۶۴۶ ۷,۷۱۷$ ۱.۴۲ B۱.۶۹%۹.۷۳%۴.۹۰%$ ۵۱۶.۲۰ M۶.۰۰ B CHZ۸.۸۹ B CHZ۰.۳۶" برابر "
۴۰HBAR$ ۰.۰۵۷۵۹۷ ۱,۸۷۸$ ۱.۳۲ B۰.۸۸%۵.۱۱%۰.۰۲%$ ۴۴.۳۳ M۲۲.۹۷ B HBAR۵۰.۰۰ B HBAR۰.۰۳" برابر "
۴۱XTZ$ ۱.۴۱ ۴۶,۰۴۶$ ۱.۲۹ B۰.۹۵%۶.۹۶%۲.۱۵%$ ۳۵.۶۳ M۹۱۰.۴۷ M XTZبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۴۲MANA$ ۰.۶۸۷۵۴ ۲۲,۴۲۱$ ۱.۲۸ B۰.۹۴%۳.۹۵%۲.۱۶%$ ۱۳۷.۷۰ M۱.۸۶ B MANAبی نهایت۰.۱۱" برابر "
۴۳SAND$ ۰.۸۳۱۰۷۱ ۲۷,۱۰۱$ ۱.۲۵ B۱.۲۳%۵.۴۲%۱.۳۷%$ ۲۰۶.۹۸ M۱.۵۰ B SAND۳.۰۰ B SAND۰.۱۷" برابر "
۴۴EOS$ ۱.۱۲ ۳۶,۶۶۱$ ۱.۱۳ B۰.۷۴%۶.۸۶%۱۳.۶۱%$ ۲۳۲.۷۲ M۱.۰۰ B EOSبی نهایت۰.۲۱" برابر "
۴۵EGLD$ ۴۶.۲۷ ۱,۵۰۸,۸۷۸$ ۱.۰۹ B۰.۸۲%۳.۳۴%۲.۳۶%$ ۴۱.۵۷ M۲۳.۴۷ M EGLD۳۱.۴۲ M EGLD۰.۰۴" برابر "
۴۶THETA$ ۱.۰۸ ۳۵,۲۱۰$ ۱.۰۸ B۰.۶۸%۵.۴۴%۴.۴۳%$ ۴۳.۲۶ M۱,۰۰۰.۰۰ M THETA۱,۰۰۰.۰۰ M THETA۰.۰۴" برابر "
۴۷AAVE$ ۷۳.۹۰ ۲,۴۰۹,۷۲۱$ ۱.۰۴ B۰.۲۷%۷.۲۹%۱.۹۴%$ ۱۳۱.۴۴ M۱۴.۰۹ M AAVE۱۶.۰۰ M AAVE۰.۱۳" برابر "
۴۸TUSD$ ۱.۰۰ ۳۲,۶۳۷$ ۱.۰۲ B۰.۱۲%۰.۰۹%۰.۰۹%$ ۸۷.۳۶ M۱.۰۲ B TUSDبی نهایت۰.۰۹" برابر "
۴۹AXS$ ۱۲.۱۵ ۳۹۶,۱۸۷$ ۱.۰۱ B۱.۳۷%۴.۴۴%۰.۳۶%$ ۶۹.۸۹ M۸۳.۰۶ M AXS۲۷۰.۰۰ M AXS۰.۰۷" برابر "
۵۰USDP$ ۰.۹۹۹۱۸ ۳۲,۵۸۳$ ۹۴۴.۸۷ M۰.۱۲%۰.۱۰%۰.۲۹%$ ۸۱.۳۹ M۹۴۵.۶۴ M USDPبی نهایت۰.۰۹" برابر "