حجم معاملات بالا
حجم معاملات بالا

حجم معاملات بالا ۱۰۰ ارز دیجیتال برتر

بیشترین حجم در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنماد#قیمتقیمت به تومانحجم ۲۴ ساعتارزش بازارتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزارز کل قابل عرضهارز عرضه شدهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعت
۱USDT۳$ ۰.۹۹۹۹۵۴ ۳۲,۶۰۹$ ۶۹.۹۹ B$ ۶۷.۹۵ B۰.۰۰%۰.۰۱%۰.۰۱%بی نهایت۶۷.۹۶ B USDT۱.۰۳" برابر "
۲BTC۱$ ۱۸,۸۱۳.۳۶ ۶۱۳,۵۰۳,۵۳۲$ ۵۶.۰۸ B$ ۳۶۰.۵۲ B۱.۰۲%۶.۹۰%۱.۰۰%۲۱.۰۰ M BTC۱۹.۱۶ M BTC۰.۱۶" برابر "
۳ETH۲$ ۱,۲۸۱.۷۶ ۴۱,۷۹۸,۱۴۰$ ۱۸.۹۴ B$ ۱۵۷.۰۹ B۰.۶۲%۷.۴۲%۴.۱۹%بی نهایت۱۲۲.۵۶ M ETH۰.۱۲" برابر "
۴BUSD۷$ ۱.۰۰ ۳۲,۶۱۹$ ۹.۹۳ B$ ۲۱.۰۵ B۰.۰۲%۰.۰۱%۰.۰۴%بی نهایت۲۱.۰۴ B BUSD۰.۴۷" برابر "
۵USDC۴$ ۱.۰۰ ۳۲,۶۱۵$ ۴.۸۶ B$ ۴۹.۱۲ B۰.۰۱%۰.۰۱%۰.۰۱%بی نهایت۴۹.۱۱ B USDC۰.۱۰" برابر "
۶XRP۶$ ۰.۴۲۷۲۳ ۱۳,۹۳۲$ ۲.۹۳ B$ ۲۱.۳۲ B۱.۶۴%۹.۸۲%۵.۷۴%۱۰۰.۰۰ B XRP۴۹.۹۰ B XRP۰.۱۴" برابر "
۷SOL۹$ ۳۲.۳۶ ۱,۰۵۵,۳۲۲$ ۱.۱۴ B$ ۱۱.۴۸ B۱.۲۶%۶.۲۳%۲.۴۱%بی نهایت۳۵۴.۷۸ M SOL۰.۱۰" برابر "
۸LINK۲۰$ ۷.۹۷ ۲۵۹,۷۴۴$ ۹۷۷.۰۴ M$ ۳.۹۲ B۱.۴۷%۳.۰۱%۱۴.۷۸%۱,۰۰۰.۰۰ M LINK۴۹۱.۶۰ M LINK۰.۲۵" برابر "
۹BNB۵$ ۲۷۲.۰۵ ۸,۸۷۱,۵۹۸$ ۸۶۴.۱۳ M$ ۴۳.۸۹ B۱.۲۲%۴.۶۳%۱.۸۰%۲۰۰.۰۰ M BNB۱۶۱.۳۴ M BNB۰.۰۲" برابر "
۱۰ETC۲۲$ ۲۷.۱۹ ۸۸۶,۶۴۴$ ۷۰۹.۶۶ M$ ۳.۷۳ B۰.۶۷%۶.۴۷%۴.۷۳%۲۱۰.۷۰ M ETC۱۳۷.۱۰ M ETC۰.۱۹" برابر "
۱۱ADA۸$ ۰.۴۳۰۷۵۱ ۱۴,۰۴۷$ ۶۸۱.۸۲ M$ ۱۴.۷۵ B۰.۷۶%۵.۷۸%۴.۳۳%۴۵.۰۰ B ADA۳۴.۲۴ B ADA۰.۰۵" برابر "
۱۲LUNC۳۳$ ۰.۰۰۰۲۶۷ ۹$ ۶۸۰.۲۷ M$ ۱.۶۴ B۱.۸۳%۳.۱۲%۶.۹۱%بی نهایت۶.۱۵ T LUNC۰.۴۱" برابر "
۱۳ATOM۲۳$ ۱۲.۸۶ ۴۱۹,۴۰۸$ ۵۷۹.۵۴ M$ ۳.۶۸ B۱.۰۲%۱۰.۷۵%۸.۷۷%بی نهایت۲۸۶.۳۷ M ATOM۰.۱۶" برابر "
۱۴LTC۲۱$ ۵۲.۴۷ ۱,۷۱۱,۰۶۲$ ۵۱۷.۴۳ M$ ۳.۷۴ B۱.۴۱%۴.۰۷%۰.۵۱%۸۴.۰۰ M LTC۷۱.۲۷ M LTC۰.۱۴" برابر "
۱۵CHZ۳۹$ ۰.۲۳۶۶۴۶ ۷,۷۱۷$ ۵۱۶.۲۰ M$ ۱.۴۲ B۱.۶۹%۹.۷۳%۴.۹۰%۸.۸۹ B CHZ۶.۰۰ B CHZ۰.۳۶" برابر "
۱۶MATIC۱۳$ ۰.۷۲۹۸۵۳ ۲۳,۸۰۱$ ۴۴۳.۱۷ M$ ۶.۳۷ B۰.۸۱%۵.۷۳%۰.۲۸%۱۰.۰۰ B MATIC۸.۷۳ B MATIC۰.۰۷" برابر "
۱۷GMT۸۰$ ۰.۶۹۱۷۷۷ ۲۲,۵۵۹$ ۳۶۶.۷۱ M$ ۴۱۵.۰۷ M۰.۱۷%۱.۱۴%۱۳.۰۷%۶.۰۰ B GMT۶۰۰.۰۰ M GMT۰.۸۸" برابر "
۱۸TRX۱۵$ ۰.۰۵۸۷۱۵ ۱,۹۱۵$ ۳۵۷.۷۵ M$ ۵.۴۲ B۰.۳۵%۲.۷۳%۱.۴۸%بی نهایت۹۲.۳۵ B TRX۰.۰۷" برابر "
۱۹DAI۱۲$ ۰.۹۹۹۸۸۴ ۳۲,۶۰۶$ ۳۴۶.۸۵ M$ ۶.۹۰ B۰.۰۷%۰.۰۱%۰.۰۲%بی نهایت۶.۹۰ B DAI۰.۰۵" برابر "
۲۰AVAX۱۶$ ۱۷.۰۲ ۵۵۵,۰۶۸$ ۳۴۲.۴۳ M$ ۵.۰۴ B۱.۰۷%۵.۶۶%۱.۲۸%۷۲۰.۰۰ M AVAX۲۹۵.۹۰ M AVAX۰.۰۷" برابر "
۲۱DOGE۱۰$ ۰.۰۵۹۵۹۹ ۱,۹۴۴$ ۳۳۰.۰۹ M$ ۷.۹۱ B۰.۲۱%۴.۰۲%۱.۶۴%بی نهایت۱۳۲.۶۷ B DOGE۰.۰۴" برابر "
۲۲DOT۱۱$ ۶.۳۲ ۲۰۶,۱۹۱$ ۳۱۷.۷۹ M$ ۷.۰۹ B۱.۳۴%۵.۸۸%۰.۲۴%بی نهایت۱.۱۲ B DOT۰.۰۴" برابر "
۲۳BCH۳۰$ ۱۱۱.۸۹ ۳,۶۴۸,۷۰۳$ ۲۸۰.۷۰ M$ ۲.۱۵ B۰.۴۷%۵.۹۸%۰.۴۵%۲۱.۰۰ M BCH۱۹.۱۹ M BCH۰.۱۳" برابر "
۲۴SHIB۱۴$ ۰.۰۰۰۰۱۱ ۰$ ۲۵۹.۰۷ M$ ۶.۰۰ B۰.۵۷%۳.۴۷%۳.۸۱%بی نهایت۵۴۹.۰۶ T SHIB۰.۰۴" برابر "
۲۵APE۳۴$ ۵.۳۱ ۱۷۳,۱۵۷$ ۲۴۱.۶۶ M$ ۱.۶۳ B۱.۱۵%۶.۰۵%۵.۵۱%۱,۰۰۰.۰۰ M APE۳۰۶.۸۸ M APE۰.۱۵" برابر "
۲۶FIL۳۱$ ۵.۷۲ ۱۸۶,۵۷۴$ ۲۳۵.۳۰ M$ ۱.۶۷ B۱.۳۴%۴.۹۴%۸.۲۰%بی نهایت۲۹۱.۴۶ M FIL۰.۱۴" برابر "
۲۷NEAR۲۵$ ۳.۵۲ ۱۱۴,۸۳۶$ ۲۳۳.۰۶ M$ ۲.۷۷ B۰.۹۷%۶.۳۸%۷.۴۰%۱,۰۰۰.۰۰ M NEAR۷۸۷.۲۰ M NEAR۰.۰۸" برابر "
۲۸EOS۴۴$ ۱.۱۲ ۳۶,۶۶۱$ ۲۳۲.۷۲ M$ ۱.۱۳ B۰.۷۴%۶.۸۶%۱۳.۶۱%بی نهایت۱.۰۰ B EOS۰.۲۱" برابر "
۲۹QNT۳۶$ ۱۳۰.۸۳ ۴,۲۶۶,۴۳۸$ ۲۲۳.۰۲ M$ ۱.۵۸ B۱.۷۷%۶.۷۴%۲۹.۷۰%۱۴.۶۱ M QNT۱۲.۰۷ M QNT۰.۱۴" برابر "
۳۰UNI۱۷$ ۶.۱۱ ۱۹۹,۱۱۴$ ۲۰۹.۶۷ M$ ۴.۶۵ B۱.۰۶%۶.۹۲%۱۳.۳۲%۱,۰۰۰.۰۰ M UNI۷۶۲.۲۱ M UNI۰.۰۵" برابر "
۳۱ALGO۲۹$ ۰.۳۳۸۱۶۹ ۱۱,۰۲۸$ ۲۰۷.۶۳ M$ ۲.۳۴ B۰.۸۱%۸.۱۰%۵.۸۹%۱۰.۰۰ B ALGO۶.۹۳ B ALGO۰.۰۹" برابر "
۳۲SAND۴۳$ ۰.۸۳۱۰۷۱ ۲۷,۱۰۱$ ۲۰۶.۹۸ M$ ۱.۲۵ B۱.۲۳%۵.۴۲%۱.۳۷%۳.۰۰ B SAND۱.۵۰ B SAND۰.۱۷" برابر "
۳۳XLM۲۷$ ۰.۱۰۷۸۸۹ ۳,۵۱۸$ ۱۶۹.۳۲ M$ ۲.۷۵ B۰.۵۰%۶.۰۵%۵.۸۰%۵۰.۰۰ B XLM۲۵.۴۷ B XLM۰.۰۶" برابر "
۳۴WBTC۱۸$ ۱۸,۷۹۴.۶۲ ۶۱۲,۸۹۲,۶۴۰$ ۱۶۰.۴۳ M$ ۴.۶۱ B۰.۸۰%۶.۹۱%۰.۹۶%بی نهایت۲۴۵.۲۱ K WBTC۰.۰۳" برابر "
۳۵MANA۴۲$ ۰.۶۸۷۵۴ ۲۲,۴۲۱$ ۱۳۷.۷۰ M$ ۱.۲۸ B۰.۹۴%۳.۹۵%۲.۱۶%بی نهایت۱.۸۶ B MANA۰.۱۱" برابر "
۳۶AAVE۴۷$ ۷۳.۹۰ ۲,۴۰۹,۷۲۱$ ۱۳۱.۴۴ M$ ۱.۰۴ B۰.۲۷%۷.۲۹%۱.۹۴%۱۶.۰۰ M AAVE۱۴.۰۹ M AAVE۰.۱۳" برابر "
۳۷FTM۶۷$ ۰.۲۲۳۷۹۵ ۷,۲۹۸$ ۱۰۹.۲۸ M$ ۵۶۹.۵۶ M۱.۰۴%۴.۶۱%۰.۵۲%۳.۱۸ B FTM۲.۵۵ B FTM۰.۱۹" برابر "
۳۸RSR۹۶$ ۰.۰۰۸۲۷۵ ۲۷۰$ ۱۰۷.۶۷ M$ ۳۵۰.۰۶ M۰.۷۱%۱۰.۵۷%۵۴.۱۳%۱۰۰.۰۰ B RSR۴۲.۳۰ B RSR۰.۳۱" برابر "
۳۹FTT۲۴$ ۲۳.۱۹ ۷۵۶,۱۰۱$ ۹۲.۱۴ M$ ۳.۱۱ B۰.۹۱%۷.۰۸%۱.۱۴%۳۵۲.۱۷ M FTT۱۳۳.۹۸ M FTT۰.۰۳" برابر "
۴۰TUSD۴۸$ ۱.۰۰ ۳۲,۶۳۷$ ۸۷.۳۶ M$ ۱.۰۲ B۰.۱۲%۰.۰۹%۰.۰۹%بی نهایت۱.۰۲ B TUSD۰.۰۹" برابر "
۴۱XMR۲۸$ ۱۴۱.۷۲ ۴,۶۲۱,۶۲۸$ ۸۶.۳۰ M$ ۲.۵۸ B۰.۸۹%۶.۹۴%۰.۱۶%بی نهایت۱۸.۱۸ M XMR۰.۰۳" برابر "
۴۲USDP۵۰$ ۰.۹۹۹۱۸ ۳۲,۵۸۳$ ۸۱.۳۹ M$ ۹۴۴.۸۷ M۰.۱۲%۰.۱۰%۰.۲۹%بی نهایت۹۴۵.۶۴ M USDP۰.۰۹" برابر "
۴۳WAVES۸۱$ ۳.۷۹ ۱۲۳,۴۹۲$ ۷۹.۳۹ M$ ۴۱۴.۴۶ M۰.۶۹%۵.۱۱%۳.۰۰%بی نهایت۱۰۹.۴۵ M WAVES۰.۱۹" برابر "
۴۴BSV۵۱$ ۴۸.۶۵ ۱,۵۸۶,۳۸۱$ ۷۶.۸۷ M$ ۹۳۳.۱۴ M۰.۵۲%۵.۸۹%۰.۰۶%۲۱.۰۰ M BSV۱۹.۱۸ M BSV۰.۰۸" برابر "
۴۵USTC۱۰۰$ ۰.۰۳۲۰۳۵ ۱,۰۴۵$ ۷۴.۲۰ M$ ۳۱۴.۴۶ M۶.۴۶%۰.۸۱%۷.۲۵%بی نهایت۹.۸۲ B USTC۰.۲۴" برابر "
۴۶USDD۵۷$ ۱.۰۰ ۳۲,۶۱۱$ ۷۳.۶۹ M$ ۷۳۸.۲۷ M۰.۰۳%۰.۰۱%۰.۱۱%بی نهایت۷۳۸.۲۵ M USDD۰.۱۰" برابر "
۴۷CRV۷۳$ ۰.۸۸۱۳۰۱ ۲۸,۷۳۹$ ۷۳.۵۵ M$ ۴۶۸.۴۸ M۰.۹۵%۸.۱۸%۵.۲۶%۳.۳۰ B CRV۵۳۱.۵۸ M CRV۰.۱۶" برابر "
۴۸DASH۷۶$ ۴۰.۵۳ ۱,۳۲۱,۸۴۵$ ۷۱.۵۲ M$ ۴۴۳.۲۳ M۰.۹۷%۵.۹۳%۰.۲۴%۱۸.۹۰ M DASH۱۰.۹۳ M DASH۰.۱۶" برابر "
۴۹NEO۶۵$ ۸.۴۴ ۲۷۵,۱۳۰$ ۷۱.۱۴ M$ ۵۹۵.۱۳ M۰.۹۲%۸.۹۱%۱.۳۰%۱۰۰.۰۰ M NEO۷۰.۵۴ M NEO۰.۱۲" برابر "
۵۰AXS۴۹$ ۱۲.۱۵ ۳۹۶,۱۸۷$ ۶۹.۸۹ M$ ۱.۰۱ B۱.۳۷%۴.۴۴%۰.۳۶%۲۷۰.۰۰ M AXS۸۳.۰۶ M AXS۰.۰۷" برابر "

حجم معاملات بالا ۱۰۰ ارز دیجیتال برتر

بیشترین حجم در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنماد#قیمتقیمت به تومانحجم ۲۴ ساعتارزش بازارتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزارز کل قابل عرضهارز عرضه شدهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعت
۱USDT۳$ ۰.۹۹۹۹۵۴ ۳۲,۶۰۹$ ۶۹.۹۹ B$ ۶۷.۹۵ B۰.۰۰%۰.۰۱%۰.۰۱%بی نهایت۶۷.۹۶ B USDT۱.۰۳" برابر "
۲BTC۱$ ۱۸,۸۱۳.۳۶ ۶۱۳,۵۰۳,۵۳۲$ ۵۶.۰۸ B$ ۳۶۰.۵۲ B۱.۰۲%۶.۹۰%۱.۰۰%۲۱.۰۰ M BTC۱۹.۱۶ M BTC۰.۱۶" برابر "
۳ETH۲$ ۱,۲۸۱.۷۶ ۴۱,۷۹۸,۱۴۰$ ۱۸.۹۴ B$ ۱۵۷.۰۹ B۰.۶۲%۷.۴۲%۴.۱۹%بی نهایت۱۲۲.۵۶ M ETH۰.۱۲" برابر "
۴BUSD۷$ ۱.۰۰ ۳۲,۶۱۹$ ۹.۹۳ B$ ۲۱.۰۵ B۰.۰۲%۰.۰۱%۰.۰۴%بی نهایت۲۱.۰۴ B BUSD۰.۴۷" برابر "
۵USDC۴$ ۱.۰۰ ۳۲,۶۱۵$ ۴.۸۶ B$ ۴۹.۱۲ B۰.۰۱%۰.۰۱%۰.۰۱%بی نهایت۴۹.۱۱ B USDC۰.۱۰" برابر "
۶XRP۶$ ۰.۴۲۷۲۳ ۱۳,۹۳۲$ ۲.۹۳ B$ ۲۱.۳۲ B۱.۶۴%۹.۸۲%۵.۷۴%۱۰۰.۰۰ B XRP۴۹.۹۰ B XRP۰.۱۴" برابر "
۷SOL۹$ ۳۲.۳۶ ۱,۰۵۵,۳۲۲$ ۱.۱۴ B$ ۱۱.۴۸ B۱.۲۶%۶.۲۳%۲.۴۱%بی نهایت۳۵۴.۷۸ M SOL۰.۱۰" برابر "
۸LINK۲۰$ ۷.۹۷ ۲۵۹,۷۴۴$ ۹۷۷.۰۴ M$ ۳.۹۲ B۱.۴۷%۳.۰۱%۱۴.۷۸%۱,۰۰۰.۰۰ M LINK۴۹۱.۶۰ M LINK۰.۲۵" برابر "
۹BNB۵$ ۲۷۲.۰۵ ۸,۸۷۱,۵۹۸$ ۸۶۴.۱۳ M$ ۴۳.۸۹ B۱.۲۲%۴.۶۳%۱.۸۰%۲۰۰.۰۰ M BNB۱۶۱.۳۴ M BNB۰.۰۲" برابر "
۱۰ETC۲۲$ ۲۷.۱۹ ۸۸۶,۶۴۴$ ۷۰۹.۶۶ M$ ۳.۷۳ B۰.۶۷%۶.۴۷%۴.۷۳%۲۱۰.۷۰ M ETC۱۳۷.۱۰ M ETC۰.۱۹" برابر "
۱۱ADA۸$ ۰.۴۳۰۷۵۱ ۱۴,۰۴۷$ ۶۸۱.۸۲ M$ ۱۴.۷۵ B۰.۷۶%۵.۷۸%۴.۳۳%۴۵.۰۰ B ADA۳۴.۲۴ B ADA۰.۰۵" برابر "
۱۲LUNC۳۳$ ۰.۰۰۰۲۶۷ ۹$ ۶۸۰.۲۷ M$ ۱.۶۴ B۱.۸۳%۳.۱۲%۶.۹۱%بی نهایت۶.۱۵ T LUNC۰.۴۱" برابر "
۱۳ATOM۲۳$ ۱۲.۸۶ ۴۱۹,۴۰۸$ ۵۷۹.۵۴ M$ ۳.۶۸ B۱.۰۲%۱۰.۷۵%۸.۷۷%بی نهایت۲۸۶.۳۷ M ATOM۰.۱۶" برابر "
۱۴LTC۲۱$ ۵۲.۴۷ ۱,۷۱۱,۰۶۲$ ۵۱۷.۴۳ M$ ۳.۷۴ B۱.۴۱%۴.۰۷%۰.۵۱%۸۴.۰۰ M LTC۷۱.۲۷ M LTC۰.۱۴" برابر "
۱۵CHZ۳۹$ ۰.۲۳۶۶۴۶ ۷,۷۱۷$ ۵۱۶.۲۰ M$ ۱.۴۲ B۱.۶۹%۹.۷۳%۴.۹۰%۸.۸۹ B CHZ۶.۰۰ B CHZ۰.۳۶" برابر "
۱۶MATIC۱۳$ ۰.۷۲۹۸۵۳ ۲۳,۸۰۱$ ۴۴۳.۱۷ M$ ۶.۳۷ B۰.۸۱%۵.۷۳%۰.۲۸%۱۰.۰۰ B MATIC۸.۷۳ B MATIC۰.۰۷" برابر "
۱۷GMT۸۰$ ۰.۶۹۱۷۷۷ ۲۲,۵۵۹$ ۳۶۶.۷۱ M$ ۴۱۵.۰۷ M۰.۱۷%۱.۱۴%۱۳.۰۷%۶.۰۰ B GMT۶۰۰.۰۰ M GMT۰.۸۸" برابر "
۱۸TRX۱۵$ ۰.۰۵۸۷۱۵ ۱,۹۱۵$ ۳۵۷.۷۵ M$ ۵.۴۲ B۰.۳۵%۲.۷۳%۱.۴۸%بی نهایت۹۲.۳۵ B TRX۰.۰۷" برابر "
۱۹DAI۱۲$ ۰.۹۹۹۸۸۴ ۳۲,۶۰۶$ ۳۴۶.۸۵ M$ ۶.۹۰ B۰.۰۷%۰.۰۱%۰.۰۲%بی نهایت۶.۹۰ B DAI۰.۰۵" برابر "
۲۰AVAX۱۶$ ۱۷.۰۲ ۵۵۵,۰۶۸$ ۳۴۲.۴۳ M$ ۵.۰۴ B۱.۰۷%۵.۶۶%۱.۲۸%۷۲۰.۰۰ M AVAX۲۹۵.۹۰ M AVAX۰.۰۷" برابر "
۲۱DOGE۱۰$ ۰.۰۵۹۵۹۹ ۱,۹۴۴$ ۳۳۰.۰۹ M$ ۷.۹۱ B۰.۲۱%۴.۰۲%۱.۶۴%بی نهایت۱۳۲.۶۷ B DOGE۰.۰۴" برابر "
۲۲DOT۱۱$ ۶.۳۲ ۲۰۶,۱۹۱$ ۳۱۷.۷۹ M$ ۷.۰۹ B۱.۳۴%۵.۸۸%۰.۲۴%بی نهایت۱.۱۲ B DOT۰.۰۴" برابر "
۲۳BCH۳۰$ ۱۱۱.۸۹ ۳,۶۴۸,۷۰۳$ ۲۸۰.۷۰ M$ ۲.۱۵ B۰.۴۷%۵.۹۸%۰.۴۵%۲۱.۰۰ M BCH۱۹.۱۹ M BCH۰.۱۳" برابر "
۲۴SHIB۱۴$ ۰.۰۰۰۰۱۱ ۰$ ۲۵۹.۰۷ M$ ۶.۰۰ B۰.۵۷%۳.۴۷%۳.۸۱%بی نهایت۵۴۹.۰۶ T SHIB۰.۰۴" برابر "
۲۵APE۳۴$ ۵.۳۱ ۱۷۳,۱۵۷$ ۲۴۱.۶۶ M$ ۱.۶۳ B۱.۱۵%۶.۰۵%۵.۵۱%۱,۰۰۰.۰۰ M APE۳۰۶.۸۸ M APE۰.۱۵" برابر "
۲۶FIL۳۱$ ۵.۷۲ ۱۸۶,۵۷۴$ ۲۳۵.۳۰ M$ ۱.۶۷ B۱.۳۴%۴.۹۴%۸.۲۰%بی نهایت۲۹۱.۴۶ M FIL۰.۱۴" برابر "
۲۷NEAR۲۵$ ۳.۵۲ ۱۱۴,۸۳۶$ ۲۳۳.۰۶ M$ ۲.۷۷ B۰.۹۷%۶.۳۸%۷.۴۰%۱,۰۰۰.۰۰ M NEAR۷۸۷.۲۰ M NEAR۰.۰۸" برابر "
۲۸EOS۴۴$ ۱.۱۲ ۳۶,۶۶۱$ ۲۳۲.۷۲ M$ ۱.۱۳ B۰.۷۴%۶.۸۶%۱۳.۶۱%بی نهایت۱.۰۰ B EOS۰.۲۱" برابر "
۲۹QNT۳۶$ ۱۳۰.۸۳ ۴,۲۶۶,۴۳۸$ ۲۲۳.۰۲ M$ ۱.۵۸ B۱.۷۷%۶.۷۴%۲۹.۷۰%۱۴.۶۱ M QNT۱۲.۰۷ M QNT۰.۱۴" برابر "
۳۰UNI۱۷$ ۶.۱۱ ۱۹۹,۱۱۴$ ۲۰۹.۶۷ M$ ۴.۶۵ B۱.۰۶%۶.۹۲%۱۳.۳۲%۱,۰۰۰.۰۰ M UNI۷۶۲.۲۱ M UNI۰.۰۵" برابر "
۳۱ALGO۲۹$ ۰.۳۳۸۱۶۹ ۱۱,۰۲۸$ ۲۰۷.۶۳ M$ ۲.۳۴ B۰.۸۱%۸.۱۰%۵.۸۹%۱۰.۰۰ B ALGO۶.۹۳ B ALGO۰.۰۹" برابر "
۳۲SAND۴۳$ ۰.۸۳۱۰۷۱ ۲۷,۱۰۱$ ۲۰۶.۹۸ M$ ۱.۲۵ B۱.۲۳%۵.۴۲%۱.۳۷%۳.۰۰ B SAND۱.۵۰ B SAND۰.۱۷" برابر "
۳۳XLM۲۷$ ۰.۱۰۷۸۸۹ ۳,۵۱۸$ ۱۶۹.۳۲ M$ ۲.۷۵ B۰.۵۰%۶.۰۵%۵.۸۰%۵۰.۰۰ B XLM۲۵.۴۷ B XLM۰.۰۶" برابر "
۳۴WBTC۱۸$ ۱۸,۷۹۴.۶۲ ۶۱۲,۸۹۲,۶۴۰$ ۱۶۰.۴۳ M$ ۴.۶۱ B۰.۸۰%۶.۹۱%۰.۹۶%بی نهایت۲۴۵.۲۱ K WBTC۰.۰۳" برابر "
۳۵MANA۴۲$ ۰.۶۸۷۵۴ ۲۲,۴۲۱$ ۱۳۷.۷۰ M$ ۱.۲۸ B۰.۹۴%۳.۹۵%۲.۱۶%بی نهایت۱.۸۶ B MANA۰.۱۱" برابر "
۳۶AAVE۴۷$ ۷۳.۹۰ ۲,۴۰۹,۷۲۱$ ۱۳۱.۴۴ M$ ۱.۰۴ B۰.۲۷%۷.۲۹%۱.۹۴%۱۶.۰۰ M AAVE۱۴.۰۹ M AAVE۰.۱۳" برابر "
۳۷FTM۶۷$ ۰.۲۲۳۷۹۵ ۷,۲۹۸$ ۱۰۹.۲۸ M$ ۵۶۹.۵۶ M۱.۰۴%۴.۶۱%۰.۵۲%۳.۱۸ B FTM۲.۵۵ B FTM۰.۱۹" برابر "
۳۸RSR۹۶$ ۰.۰۰۸۲۷۵ ۲۷۰$ ۱۰۷.۶۷ M$ ۳۵۰.۰۶ M۰.۷۱%۱۰.۵۷%۵۴.۱۳%۱۰۰.۰۰ B RSR۴۲.۳۰ B RSR۰.۳۱" برابر "
۳۹FTT۲۴$ ۲۳.۱۹ ۷۵۶,۱۰۱$ ۹۲.۱۴ M$ ۳.۱۱ B۰.۹۱%۷.۰۸%۱.۱۴%۳۵۲.۱۷ M FTT۱۳۳.۹۸ M FTT۰.۰۳" برابر "
۴۰TUSD۴۸$ ۱.۰۰ ۳۲,۶۳۷$ ۸۷.۳۶ M$ ۱.۰۲ B۰.۱۲%۰.۰۹%۰.۰۹%بی نهایت۱.۰۲ B TUSD۰.۰۹" برابر "
۴۱XMR۲۸$ ۱۴۱.۷۲ ۴,۶۲۱,۶۲۸$ ۸۶.۳۰ M$ ۲.۵۸ B۰.۸۹%۶.۹۴%۰.۱۶%بی نهایت۱۸.۱۸ M XMR۰.۰۳" برابر "
۴۲USDP۵۰$ ۰.۹۹۹۱۸ ۳۲,۵۸۳$ ۸۱.۳۹ M$ ۹۴۴.۸۷ M۰.۱۲%۰.۱۰%۰.۲۹%بی نهایت۹۴۵.۶۴ M USDP۰.۰۹" برابر "
۴۳WAVES۸۱$ ۳.۷۹ ۱۲۳,۴۹۲$ ۷۹.۳۹ M$ ۴۱۴.۴۶ M۰.۶۹%۵.۱۱%۳.۰۰%بی نهایت۱۰۹.۴۵ M WAVES۰.۱۹" برابر "
۴۴BSV۵۱$ ۴۸.۶۵ ۱,۵۸۶,۳۸۱$ ۷۶.۸۷ M$ ۹۳۳.۱۴ M۰.۵۲%۵.۸۹%۰.۰۶%۲۱.۰۰ M BSV۱۹.۱۸ M BSV۰.۰۸" برابر "
۴۵USTC۱۰۰$ ۰.۰۳۲۰۳۵ ۱,۰۴۵$ ۷۴.۲۰ M$ ۳۱۴.۴۶ M۶.۴۶%۰.۸۱%۷.۲۵%بی نهایت۹.۸۲ B USTC۰.۲۴" برابر "
۴۶USDD۵۷$ ۱.۰۰ ۳۲,۶۱۱$ ۷۳.۶۹ M$ ۷۳۸.۲۷ M۰.۰۳%۰.۰۱%۰.۱۱%بی نهایت۷۳۸.۲۵ M USDD۰.۱۰" برابر "
۴۷CRV۷۳$ ۰.۸۸۱۳۰۱ ۲۸,۷۳۹$ ۷۳.۵۵ M$ ۴۶۸.۴۸ M۰.۹۵%۸.۱۸%۵.۲۶%۳.۳۰ B CRV۵۳۱.۵۸ M CRV۰.۱۶" برابر "
۴۸DASH۷۶$ ۴۰.۵۳ ۱,۳۲۱,۸۴۵$ ۷۱.۵۲ M$ ۴۴۳.۲۳ M۰.۹۷%۵.۹۳%۰.۲۴%۱۸.۹۰ M DASH۱۰.۹۳ M DASH۰.۱۶" برابر "
۴۹NEO۶۵$ ۸.۴۴ ۲۷۵,۱۳۰$ ۷۱.۱۴ M$ ۵۹۵.۱۳ M۰.۹۲%۸.۹۱%۱.۳۰%۱۰۰.۰۰ M NEO۷۰.۵۴ M NEO۰.۱۲" برابر "
۵۰AXS۴۹$ ۱۲.۱۵ ۳۹۶,۱۸۷$ ۶۹.۸۹ M$ ۱.۰۱ B۱.۳۷%۴.۴۴%۰.۳۶%۲۷۰.۰۰ M AXS۸۳.۰۶ M AXS۰.۰۷" برابر "