بالاترین مارکت کپ
بالاترین مارکت کپ ارزها

بالاترین مارکت کپ ارزهای دیجیتال در بازار جهانی

بالاترین ارزش بازار در بازار جهانی
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانارزش بازارتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعت
۱BTC$ ۱۹,۱۳۳.۴۳ ۶۳۵,۴۲۱,۳۵۴$ ۳۶۶.۷۳ B۰.۰۵%۱.۰۴%۰.۷۶%$ ۱۸.۲۶ B۱۹.۱۷ M BTC۲۱.۰۰ M BTC۰.۰۵" برابر "
۲ETH$ ۱,۲۹۱.۲۲ ۴۲,۸۸۱,۴۹۶$ ۱۵۸.۳۳ B۰.۲۵%۲.۴۳%۱.۵۹%$ ۶.۸۷ B۱۲۲.۶۲ M ETHبی نهایت۰.۰۴" برابر "
۳USDT$ ۱.۰۰ ۳۳,۲۱۰$ ۶۷.۹۵ B۰.۰۰%۰.۰۰%۰.۰۱%$ ۲۸.۰۲ B۶۷.۹۵ B USDTبی نهایت۰.۴۱" برابر "
۴USDC$ ۱.۰۰ ۳۳,۲۱۰$ ۴۷.۲۶ B۰.۰۰%۰.۰۱%۰.۰۰%$ ۳.۰۰ B۴۷.۲۶ B USDCبی نهایت۰.۰۶" برابر "
۵BNB$ ۲۸۱.۸۴ ۹,۳۵۹,۹۵۴$ ۴۵.۴۷ B۰.۱۶%۰.۰۲%۲.۲۵%$ ۵۸۷.۳۲ M۱۶۱.۳۴ M BNB۲۰۰.۰۰ M BNB۰.۰۱" برابر "
۶XRP$ ۰.۴۵۶۵۵۶ ۱۵,۱۶۲$ ۲۲.۷۸ B۰.۰۹%۴.۶۱%۸.۵۸%$ ۱.۵۶ B۴۹.۹۰ B XRP۱۰۰.۰۰ B XRP۰.۰۷" برابر "
۷BUSD$ ۱.۰۰ ۳۳,۲۳۰$ ۲۱.۰۵ B۰.۰۱%۰.۰۸%۰.۰۰%$ ۴.۷۷ B۲۱.۰۴ B BUSDبی نهایت۰.۲۳" برابر "
۸ADA$ ۰.۴۲۲۴۵۱ ۱۴,۰۳۰$ ۱۴.۴۷ B۰.۱۲%۲.۱۹%۶.۸۴%$ ۳۶۴.۱۸ M۳۴.۲۵ B ADA۴۵.۰۰ B ADA۰.۰۳" برابر "
۹SOL$ ۳۲.۳۲ ۱,۰۷۳,۳۴۳$ ۱۱.۴۸ B۰.۳۷%۱.۹۴%۲.۵۷%$ ۴۹۶.۳۱ M۳۵۵.۲۸ M SOLبی نهایت۰.۰۴" برابر "
۱۰DOGE$ ۰.۰۵۹۷۸ ۱,۹۸۵$ ۷.۹۳ B۰.۲۹%۲.۵۲%۳.۷۲%$ ۲۰۶.۳۶ M۱۳۲.۶۷ B DOGEبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۱۱DOT$ ۶.۲۰ ۲۰۶,۰۵۷$ ۶.۹۶ B۰.۲۲%۱.۳۳%۱.۰۵%$ ۱۸۳.۹۱ M۱.۱۲ B DOTبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۱۲DAI$ ۰.۹۹۹۵۲۸ ۳۳,۱۹۴$ ۶.۸۵ B۰.۰۲%۰.۰۱%۰.۰۳%$ ۳۷۱.۵۹ M۶.۸۵ B DAIبی نهایت۰.۰۵" برابر "
۱۳MATIC$ ۰.۷۶۶۰۹۶ ۲۵,۴۴۲$ ۶.۶۹ B۰.۴۶%۰.۵۱%۱.۷۶%$ ۱۷۵.۰۴ M۸.۷۳ B MATIC۱۰.۰۰ B MATIC۰.۰۳" برابر "
۲۰۱WTRX$ ۰.۰۶۱۴۴۲ ۲,۰۴۰$ ۶.۲۵ B۰.۲۶%۰.۵۰%۲.۶۶%$ ۱.۰۸ M۱۰۱.۶۸ B WTRXبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۱۴SHIB$ ۰.۰۰۰۰۱۱ ۰$ ۶.۰۱ B۰.۲۰%۲.۲۶%۲.۷۳%$ ۱۵۳.۵۴ M۵۴۹.۰۶ T SHIBبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۱۵TRX$ ۰.۰۶۱۴۰۶ ۲,۰۳۹$ ۵.۶۷ B۰.۱۲%۰.۴۳%۲.۵۳%$ ۳۶۱.۹۴ M۹۲.۳۴ B TRXبی نهایت۰.۰۶" برابر "
۲۰۲HEX$ ۰.۰۳۲۶۸۵ ۱,۰۸۵$ ۵.۶۷ B۰.۱۸%۲.۴۱%۱.۶۰%$ ۴.۸۲ M۱۷۳.۴۱ B HEXبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۱۶AVAX$ ۱۶.۷۰ ۵۵۴,۵۳۹$ ۴.۹۴ B۰.۳۶%۲.۷۹%۴.۹۷%$ ۱۶۱.۳۸ M۲۹۶.۰۰ M AVAX۷۲۰.۰۰ M AVAX۰.۰۳" برابر "
۱۷UNI$ ۶.۲۱ ۲۰۶,۱۹۲$ ۴.۷۳ B۰.۳۹%۵.۸۱%۷.۱۰%$ ۱۲۴.۱۷ M۷۶۲.۲۱ M UNI۱,۰۰۰.۰۰ M UNI۰.۰۳" برابر "
۱۸WBTC$ ۱۹,۱۱۷.۰۵ ۶۳۴,۸۷۷,۳۳۶$ ۴.۶۸ B۰.۱۶%۱.۱۶%۰.۷۹%$ ۶۰.۹۰ M۲۴۴.۸۶ K WBTCبی نهایت۰.۰۱" برابر "
۲۰۳STETH$ ۱,۲۸۸.۴۴ ۴۲,۷۸۹,۱۶۰$ ۴.۴۹ B۰.۲۵%۲.۴۲%۱.۳۲%$ ۲.۸۹ M۳.۴۹ M STETHبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۰۴YOUC$ ۰.۵۱۱۴۰۷ ۱۶,۹۸۴$ ۴.۴۱ B۰.۰۰%۰.۰۰%۰.۰۱%$ ۷۱۲.۲۳ K۸.۶۲ B YOUC۱۱.۰۰ B YOUC۰.۰۰" برابر "
۱۹LEO$ ۴.۱۰ ۱۳۶,۱۱۵$ ۳.۹۱ B۰.۰۱%۲.۵۷%۴.۳۵%$ ۲.۹۵ M۹۵۳.۹۵ M LEOبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۰LTC$ ۵۲.۵۵ ۱,۷۴۵,۲۷۶$ ۳.۷۵ B۰.۰۰%۱.۸۳%۲.۵۹%$ ۲۶۳.۹۹ M۷۱.۳۰ M LTC۸۴.۰۰ M LTC۰.۰۷" برابر "
۲۱ETC$ ۲۷.۰۱ ۸۹۷,۰۱۲$ ۳.۷۰ B۰.۲۰%۲.۱۲%۵.۹۸%$ ۲۷۰.۸۶ M۱۳۷.۱۷ M ETC۲۱۰.۷۰ M ETC۰.۰۷" برابر "
۲۲LINK$ ۷.۲۹ ۲۴۲,۲۰۳$ ۳.۵۹ B۰.۵۹%۳.۳۱%۷.۶۰%$ ۳۵۳.۶۷ M۴۹۱.۶۰ M LINK۱,۰۰۰.۰۰ M LINK۰.۱۰" برابر "
۲۳ATOM$ ۱۲.۴۱ ۴۱۲,۱۷۷$ ۳.۵۵ B۰.۴۰%۲.۹۷%۱۴.۰۱%$ ۱۸۹.۱۰ M۲۸۶.۳۷ M ATOMبی نهایت۰.۰۵" برابر "
۲۴FTT$ ۲۴.۰۸ ۷۹۹,۶۲۲$ ۳.۲۳ B۰.۰۸%۰.۳۶%۱.۴۳%$ ۳۶.۸۴ M۱۳۳.۹۸ M FTT۳۵۲.۱۷ M FTT۰.۰۱" برابر "
۲۵XLM$ ۰.۱۲۰۹۳۶ ۴,۰۱۶$ ۳.۰۸ B۰.۵۲%۰.۸۱%۱.۱۲%$ ۲۱۱.۷۹ M۲۵.۴۸ B XLM۵۰.۰۰ B XLM۰.۰۷" برابر "
۲۶NEAR$ ۳.۵۲ ۱۱۶,۹۰۵$ ۲.۸۱ B۰.۲۹%۰.۹۷%۴.۸۳%$ ۱۰۰.۰۵ M۷۹۹.۱۸ M NEAR۱,۰۰۰.۰۰ M NEAR۰.۰۴" برابر "
۲۷CRO$ ۰.۱۰۹۹۳۹ ۳,۶۵۱$ ۲.۷۸ B۰.۲۱%۱.۱۷%۶.۳۲%$ ۱۱.۵۷ M۲۵.۲۶ B CRO۳۰.۲۶ B CRO۰.۰۰" برابر "
۲۸XMR$ ۱۳۹.۲۲ ۴,۶۲۳,۴۰۳$ ۲.۵۳ B۰.۴۳%۷.۱۱%۲.۱۱%$ ۷۷.۸۰ M۱۸.۱۸ M XMRبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۲۹ALGO$ ۰.۳۵۸۶۸۶ ۱۱,۹۱۲$ ۲.۴۹ B۰.۶۹%۰.۷۹%۷.۹۵%$ ۱۳۵.۹۹ M۶.۹۳ B ALGO۱۰.۰۰ B ALGO۰.۰۵" برابر "
۳۰BCH$ ۱۱۵.۳۹ ۳,۸۳۲,۰۸۰$ ۲.۲۱ B۰.۰۳%۲.۰۸%۰.۲۸%$ ۱۹۵.۳۳ M۱۹.۱۹ M BCH۲۱.۰۰ M BCH۰.۰۹" برابر "
۳۱LUNC$ ۰.۰۰۰۳۳ ۱۱$ ۲.۰۳ B۰.۱۸%۱۰.۴۸%۴۴.۷۵%$ ۱.۰۸ B۶.۱۵ T LUNCبی نهایت۰.۵۳" برابر "
۲۰۵BTCB$ ۱۹,۱۶۴.۱۷ ۶۳۶,۴۴۲,۰۰۸$ ۲.۰۲ B۰.۱۸%۰.۷۹%۱.۰۰%$ ۱۰.۹۵ M۱۰۵.۳۶ K BTCBبی نهایت۰.۰۱" برابر "
۳۲FLOW$ ۱.۶۴ ۵۴,۵۳۶$ ۱.۷۰ B۰.۵۰%۲.۸۰%۱.۴۶%$ ۲۴.۹۳ M۱.۰۴ B FLOWبی نهایت۰.۰۱" برابر "
۳۳TON$ ۱.۳۷ ۴۵,۳۳۴$ ۱.۶۷ B۰.۳۰%۰.۶۰%۷.۱۸%$ ۸.۹۲ M۱.۲۲ B TON۵.۰۰ B TON۰.۰۱" برابر "
۳۴VET$ ۰.۰۲۲۷۹۵ ۷۵۷$ ۱.۶۵ B۰.۱۰%۱.۴۸%۰.۳۵%$ ۴۸.۶۶ M۷۲.۵۱ B VET۸۶.۷۱ B VET۰.۰۳" برابر "
۳۵QNT$ ۱۳۱.۶۳ ۴,۳۷۱,۵۷۲$ ۱.۵۹ B۱.۶۷%۶.۷۳%۱۲.۸۹%$ ۴۷.۵۵ M۱۲.۰۷ M QNT۱۴.۶۱ M QNT۰.۰۳" برابر "
۳۶FIL$ ۵.۴۳ ۱۸۰,۲۸۰$ ۱.۵۹ B۰.۳۱%۳.۳۸%۳.۰۱%$ ۱۳۵.۵۱ M۲۹۲.۶۷ M FILبی نهایت۰.۰۹" برابر "
۳۷ICP$ ۵.۹۶ ۱۹۷,۹۹۱$ ۱.۵۶ B۰.۱۲%۲.۰۲%۰.۴۳%$ ۳۰.۱۷ M۲۶۲.۲۹ M ICPبی نهایت۰.۰۲" برابر "
۳۸APE$ ۵.۰۹ ۱۶۹,۱۷۷$ ۱.۵۶ B۰.۹۲%۴.۵۳%۶.۶۳%$ ۱۰۹.۷۵ M۳۰۶.۸۸ M APE۱,۰۰۰.۰۰ M APE۰.۰۷" برابر "
۲۰۶XCN$ ۰.۰۷۲۵۱۳ ۲,۴۰۸$ ۱.۵۶ B۰.۱۶%۱.۳۵%۵.۵۰%$ ۵.۱۱ M۲۱.۴۷ B XCN۵۳.۴۷ B XCN۰.۰۰" برابر "
۲۰۷FRAX$ ۰.۹۹۱۹۸۶ ۳۲,۹۴۴$ ۱.۳۵ B۰.۲۲%۰.۰۲%۰.۶۶%$ ۵.۰۳ M۱.۳۶ B FRAXبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۳۹CHZ$ ۰.۲۲۳۶۲۱ ۷,۴۲۶$ ۱.۳۴ B۰.۴۹%۸.۸۱%۱۴.۹۱%$ ۳۱۴.۵۸ M۶.۰۰ B CHZ۸.۸۹ B CHZ۰.۲۳" برابر "
۴۰HBAR$ ۰.۰۵۶۶۸۴ ۱,۸۸۲$ ۱.۳۰ B۰.۱۱%۱.۳۰%۶.۰۱%$ ۲۳.۴۶ M۲۲.۹۷ B HBAR۵۰.۰۰ B HBAR۰.۰۲" برابر "
۴۱MANA$ ۰.۶۸۶۹۳۹ ۲۲,۸۱۳$ ۱.۲۷ B۰.۳۲%۱.۴۴%۲.۵۶%$ ۶۷.۰۷ M۱.۸۶ B MANAبی نهایت۰.۰۵" برابر "
۴۲XTZ$ ۱.۳۹ ۴۶,۲۵۲$ ۱.۲۷ B۰.۱۵%۱.۷۲%۵.۴۸%$ ۱۵.۰۰ M۹۱۰.۸۹ M XTZبی نهایت۰.۰۱" برابر "
۴۳SAND$ ۰.۸۲۱۶۳۳ ۲۷,۲۸۶$ ۱.۲۳ B۰.۲۸%۲.۱۳%۶.۴۲%$ ۱۰۱.۸۰ M۱.۵۰ B SAND۳.۰۰ B SAND۰.۰۸" برابر "

بالاترین مارکت کپ ارزهای دیجیتال در بازار جهانی

بالاترین ارزش بازار در بازار جهانی
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانارزش بازارتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعت
۱BTC$ ۱۹,۱۳۳.۴۳ ۶۳۵,۴۲۱,۳۵۴$ ۳۶۶.۷۳ B۰.۰۵%۱.۰۴%۰.۷۶%$ ۱۸.۲۶ B۱۹.۱۷ M BTC۲۱.۰۰ M BTC۰.۰۵" برابر "
۲ETH$ ۱,۲۹۱.۲۲ ۴۲,۸۸۱,۴۹۶$ ۱۵۸.۳۳ B۰.۲۵%۲.۴۳%۱.۵۹%$ ۶.۸۷ B۱۲۲.۶۲ M ETHبی نهایت۰.۰۴" برابر "
۳USDT$ ۱.۰۰ ۳۳,۲۱۰$ ۶۷.۹۵ B۰.۰۰%۰.۰۰%۰.۰۱%$ ۲۸.۰۲ B۶۷.۹۵ B USDTبی نهایت۰.۴۱" برابر "
۴USDC$ ۱.۰۰ ۳۳,۲۱۰$ ۴۷.۲۶ B۰.۰۰%۰.۰۱%۰.۰۰%$ ۳.۰۰ B۴۷.۲۶ B USDCبی نهایت۰.۰۶" برابر "
۵BNB$ ۲۸۱.۸۴ ۹,۳۵۹,۹۵۴$ ۴۵.۴۷ B۰.۱۶%۰.۰۲%۲.۲۵%$ ۵۸۷.۳۲ M۱۶۱.۳۴ M BNB۲۰۰.۰۰ M BNB۰.۰۱" برابر "
۶XRP$ ۰.۴۵۶۵۵۶ ۱۵,۱۶۲$ ۲۲.۷۸ B۰.۰۹%۴.۶۱%۸.۵۸%$ ۱.۵۶ B۴۹.۹۰ B XRP۱۰۰.۰۰ B XRP۰.۰۷" برابر "
۷BUSD$ ۱.۰۰ ۳۳,۲۳۰$ ۲۱.۰۵ B۰.۰۱%۰.۰۸%۰.۰۰%$ ۴.۷۷ B۲۱.۰۴ B BUSDبی نهایت۰.۲۳" برابر "
۸ADA$ ۰.۴۲۲۴۵۱ ۱۴,۰۳۰$ ۱۴.۴۷ B۰.۱۲%۲.۱۹%۶.۸۴%$ ۳۶۴.۱۸ M۳۴.۲۵ B ADA۴۵.۰۰ B ADA۰.۰۳" برابر "
۹SOL$ ۳۲.۳۲ ۱,۰۷۳,۳۴۳$ ۱۱.۴۸ B۰.۳۷%۱.۹۴%۲.۵۷%$ ۴۹۶.۳۱ M۳۵۵.۲۸ M SOLبی نهایت۰.۰۴" برابر "
۱۰DOGE$ ۰.۰۵۹۷۸ ۱,۹۸۵$ ۷.۹۳ B۰.۲۹%۲.۵۲%۳.۷۲%$ ۲۰۶.۳۶ M۱۳۲.۶۷ B DOGEبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۱۱DOT$ ۶.۲۰ ۲۰۶,۰۵۷$ ۶.۹۶ B۰.۲۲%۱.۳۳%۱.۰۵%$ ۱۸۳.۹۱ M۱.۱۲ B DOTبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۱۲DAI$ ۰.۹۹۹۵۲۸ ۳۳,۱۹۴$ ۶.۸۵ B۰.۰۲%۰.۰۱%۰.۰۳%$ ۳۷۱.۵۹ M۶.۸۵ B DAIبی نهایت۰.۰۵" برابر "
۱۳MATIC$ ۰.۷۶۶۰۹۶ ۲۵,۴۴۲$ ۶.۶۹ B۰.۴۶%۰.۵۱%۱.۷۶%$ ۱۷۵.۰۴ M۸.۷۳ B MATIC۱۰.۰۰ B MATIC۰.۰۳" برابر "
۲۰۱WTRX$ ۰.۰۶۱۴۴۲ ۲,۰۴۰$ ۶.۲۵ B۰.۲۶%۰.۵۰%۲.۶۶%$ ۱.۰۸ M۱۰۱.۶۸ B WTRXبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۱۴SHIB$ ۰.۰۰۰۰۱۱ ۰$ ۶.۰۱ B۰.۲۰%۲.۲۶%۲.۷۳%$ ۱۵۳.۵۴ M۵۴۹.۰۶ T SHIBبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۱۵TRX$ ۰.۰۶۱۴۰۶ ۲,۰۳۹$ ۵.۶۷ B۰.۱۲%۰.۴۳%۲.۵۳%$ ۳۶۱.۹۴ M۹۲.۳۴ B TRXبی نهایت۰.۰۶" برابر "
۲۰۲HEX$ ۰.۰۳۲۶۸۵ ۱,۰۸۵$ ۵.۶۷ B۰.۱۸%۲.۴۱%۱.۶۰%$ ۴.۸۲ M۱۷۳.۴۱ B HEXبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۱۶AVAX$ ۱۶.۷۰ ۵۵۴,۵۳۹$ ۴.۹۴ B۰.۳۶%۲.۷۹%۴.۹۷%$ ۱۶۱.۳۸ M۲۹۶.۰۰ M AVAX۷۲۰.۰۰ M AVAX۰.۰۳" برابر "
۱۷UNI$ ۶.۲۱ ۲۰۶,۱۹۲$ ۴.۷۳ B۰.۳۹%۵.۸۱%۷.۱۰%$ ۱۲۴.۱۷ M۷۶۲.۲۱ M UNI۱,۰۰۰.۰۰ M UNI۰.۰۳" برابر "
۱۸WBTC$ ۱۹,۱۱۷.۰۵ ۶۳۴,۸۷۷,۳۳۶$ ۴.۶۸ B۰.۱۶%۱.۱۶%۰.۷۹%$ ۶۰.۹۰ M۲۴۴.۸۶ K WBTCبی نهایت۰.۰۱" برابر "
۲۰۳STETH$ ۱,۲۸۸.۴۴ ۴۲,۷۸۹,۱۶۰$ ۴.۴۹ B۰.۲۵%۲.۴۲%۱.۳۲%$ ۲.۸۹ M۳.۴۹ M STETHبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۰۴YOUC$ ۰.۵۱۱۴۰۷ ۱۶,۹۸۴$ ۴.۴۱ B۰.۰۰%۰.۰۰%۰.۰۱%$ ۷۱۲.۲۳ K۸.۶۲ B YOUC۱۱.۰۰ B YOUC۰.۰۰" برابر "
۱۹LEO$ ۴.۱۰ ۱۳۶,۱۱۵$ ۳.۹۱ B۰.۰۱%۲.۵۷%۴.۳۵%$ ۲.۹۵ M۹۵۳.۹۵ M LEOبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۰LTC$ ۵۲.۵۵ ۱,۷۴۵,۲۷۶$ ۳.۷۵ B۰.۰۰%۱.۸۳%۲.۵۹%$ ۲۶۳.۹۹ M۷۱.۳۰ M LTC۸۴.۰۰ M LTC۰.۰۷" برابر "
۲۱ETC$ ۲۷.۰۱ ۸۹۷,۰۱۲$ ۳.۷۰ B۰.۲۰%۲.۱۲%۵.۹۸%$ ۲۷۰.۸۶ M۱۳۷.۱۷ M ETC۲۱۰.۷۰ M ETC۰.۰۷" برابر "
۲۲LINK$ ۷.۲۹ ۲۴۲,۲۰۳$ ۳.۵۹ B۰.۵۹%۳.۳۱%۷.۶۰%$ ۳۵۳.۶۷ M۴۹۱.۶۰ M LINK۱,۰۰۰.۰۰ M LINK۰.۱۰" برابر "
۲۳ATOM$ ۱۲.۴۱ ۴۱۲,۱۷۷$ ۳.۵۵ B۰.۴۰%۲.۹۷%۱۴.۰۱%$ ۱۸۹.۱۰ M۲۸۶.۳۷ M ATOMبی نهایت۰.۰۵" برابر "
۲۴FTT$ ۲۴.۰۸ ۷۹۹,۶۲۲$ ۳.۲۳ B۰.۰۸%۰.۳۶%۱.۴۳%$ ۳۶.۸۴ M۱۳۳.۹۸ M FTT۳۵۲.۱۷ M FTT۰.۰۱" برابر "
۲۵XLM$ ۰.۱۲۰۹۳۶ ۴,۰۱۶$ ۳.۰۸ B۰.۵۲%۰.۸۱%۱.۱۲%$ ۲۱۱.۷۹ M۲۵.۴۸ B XLM۵۰.۰۰ B XLM۰.۰۷" برابر "
۲۶NEAR$ ۳.۵۲ ۱۱۶,۹۰۵$ ۲.۸۱ B۰.۲۹%۰.۹۷%۴.۸۳%$ ۱۰۰.۰۵ M۷۹۹.۱۸ M NEAR۱,۰۰۰.۰۰ M NEAR۰.۰۴" برابر "
۲۷CRO$ ۰.۱۰۹۹۳۹ ۳,۶۵۱$ ۲.۷۸ B۰.۲۱%۱.۱۷%۶.۳۲%$ ۱۱.۵۷ M۲۵.۲۶ B CRO۳۰.۲۶ B CRO۰.۰۰" برابر "
۲۸XMR$ ۱۳۹.۲۲ ۴,۶۲۳,۴۰۳$ ۲.۵۳ B۰.۴۳%۷.۱۱%۲.۱۱%$ ۷۷.۸۰ M۱۸.۱۸ M XMRبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۲۹ALGO$ ۰.۳۵۸۶۸۶ ۱۱,۹۱۲$ ۲.۴۹ B۰.۶۹%۰.۷۹%۷.۹۵%$ ۱۳۵.۹۹ M۶.۹۳ B ALGO۱۰.۰۰ B ALGO۰.۰۵" برابر "
۳۰BCH$ ۱۱۵.۳۹ ۳,۸۳۲,۰۸۰$ ۲.۲۱ B۰.۰۳%۲.۰۸%۰.۲۸%$ ۱۹۵.۳۳ M۱۹.۱۹ M BCH۲۱.۰۰ M BCH۰.۰۹" برابر "
۳۱LUNC$ ۰.۰۰۰۳۳ ۱۱$ ۲.۰۳ B۰.۱۸%۱۰.۴۸%۴۴.۷۵%$ ۱.۰۸ B۶.۱۵ T LUNCبی نهایت۰.۵۳" برابر "
۲۰۵BTCB$ ۱۹,۱۶۴.۱۷ ۶۳۶,۴۴۲,۰۰۸$ ۲.۰۲ B۰.۱۸%۰.۷۹%۱.۰۰%$ ۱۰.۹۵ M۱۰۵.۳۶ K BTCBبی نهایت۰.۰۱" برابر "
۳۲FLOW$ ۱.۶۴ ۵۴,۵۳۶$ ۱.۷۰ B۰.۵۰%۲.۸۰%۱.۴۶%$ ۲۴.۹۳ M۱.۰۴ B FLOWبی نهایت۰.۰۱" برابر "
۳۳TON$ ۱.۳۷ ۴۵,۳۳۴$ ۱.۶۷ B۰.۳۰%۰.۶۰%۷.۱۸%$ ۸.۹۲ M۱.۲۲ B TON۵.۰۰ B TON۰.۰۱" برابر "
۳۴VET$ ۰.۰۲۲۷۹۵ ۷۵۷$ ۱.۶۵ B۰.۱۰%۱.۴۸%۰.۳۵%$ ۴۸.۶۶ M۷۲.۵۱ B VET۸۶.۷۱ B VET۰.۰۳" برابر "
۳۵QNT$ ۱۳۱.۶۳ ۴,۳۷۱,۵۷۲$ ۱.۵۹ B۱.۶۷%۶.۷۳%۱۲.۸۹%$ ۴۷.۵۵ M۱۲.۰۷ M QNT۱۴.۶۱ M QNT۰.۰۳" برابر "
۳۶FIL$ ۵.۴۳ ۱۸۰,۲۸۰$ ۱.۵۹ B۰.۳۱%۳.۳۸%۳.۰۱%$ ۱۳۵.۵۱ M۲۹۲.۶۷ M FILبی نهایت۰.۰۹" برابر "
۳۷ICP$ ۵.۹۶ ۱۹۷,۹۹۱$ ۱.۵۶ B۰.۱۲%۲.۰۲%۰.۴۳%$ ۳۰.۱۷ M۲۶۲.۲۹ M ICPبی نهایت۰.۰۲" برابر "
۳۸APE$ ۵.۰۹ ۱۶۹,۱۷۷$ ۱.۵۶ B۰.۹۲%۴.۵۳%۶.۶۳%$ ۱۰۹.۷۵ M۳۰۶.۸۸ M APE۱,۰۰۰.۰۰ M APE۰.۰۷" برابر "
۲۰۶XCN$ ۰.۰۷۲۵۱۳ ۲,۴۰۸$ ۱.۵۶ B۰.۱۶%۱.۳۵%۵.۵۰%$ ۵.۱۱ M۲۱.۴۷ B XCN۵۳.۴۷ B XCN۰.۰۰" برابر "
۲۰۷FRAX$ ۰.۹۹۱۹۸۶ ۳۲,۹۴۴$ ۱.۳۵ B۰.۲۲%۰.۰۲%۰.۶۶%$ ۵.۰۳ M۱.۳۶ B FRAXبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۳۹CHZ$ ۰.۲۲۳۶۲۱ ۷,۴۲۶$ ۱.۳۴ B۰.۴۹%۸.۸۱%۱۴.۹۱%$ ۳۱۴.۵۸ M۶.۰۰ B CHZ۸.۸۹ B CHZ۰.۲۳" برابر "
۴۰HBAR$ ۰.۰۵۶۶۸۴ ۱,۸۸۲$ ۱.۳۰ B۰.۱۱%۱.۳۰%۶.۰۱%$ ۲۳.۴۶ M۲۲.۹۷ B HBAR۵۰.۰۰ B HBAR۰.۰۲" برابر "
۴۱MANA$ ۰.۶۸۶۹۳۹ ۲۲,۸۱۳$ ۱.۲۷ B۰.۳۲%۱.۴۴%۲.۵۶%$ ۶۷.۰۷ M۱.۸۶ B MANAبی نهایت۰.۰۵" برابر "
۴۲XTZ$ ۱.۳۹ ۴۶,۲۵۲$ ۱.۲۷ B۰.۱۵%۱.۷۲%۵.۴۸%$ ۱۵.۰۰ M۹۱۰.۸۹ M XTZبی نهایت۰.۰۱" برابر "
۴۳SAND$ ۰.۸۲۱۶۳۳ ۲۷,۲۸۶$ ۱.۲۳ B۰.۲۸%۲.۱۳%۶.۴۲%$ ۱۰۱.۸۰ M۱.۵۰ B SAND۳.۰۰ B SAND۰.۰۸" برابر "