بالاترین حجم معاملات نسبت به مارکت کپ در 100 ارز دیجیتال
بالاترین حجم معاملات نسبت به مارکت کپ در 100 ارز دیجیتال

حجم معاملات بالا نسبت به مارکت کپ  در ۱۰۰ ارز دیجیتال برتر

بهترین حجم معامله ۲۴ ساعت نسبت به ارزش بازار | ۱۰۰ ارز برتر
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنماد#قیمتقیمت به تومانحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعتحجم ۲۴ ساعتارزش بازارتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روز
۱LUNA۱۰۰$ ۲.۴۹ ۸۲,۵۰۴۰.۹۰" برابر "$ ۲۸۳.۵۹ M$ ۳۱۶.۷۸ M۰.۳۷%۲.۶۷%۳.۵۸%۱۲۷.۴۸ M LUNAبی نهایت
۲LUNC۳۱$ ۰.۰۰۰۳۳ ۱۱۰.۵۳" برابر "$ ۱.۰۸ B$ ۲.۰۳ B۰.۱۸%۱۰.۴۸%۴۴.۷۵%۶.۱۵ T LUNCبی نهایت
۳USDT۳$ ۱.۰۰ ۳۳,۲۰۰۰.۴۱" برابر "$ ۲۸.۰۲ B$ ۶۷.۹۵ B۰.۰۰%۰.۰۰%۰.۰۱%۶۷.۹۵ B USDTبی نهایت
۴RSR۸۴$ ۰.۰۰۹۶۷ ۳۲۱۰.۴۰" برابر "$ ۱۶۲.۲۵ M$ ۴۰۹.۰۷ M۰.۰۴%۰.۰۳%۱۸.۳۸%۴۲.۳۰ B RSR۱۰۰.۰۰ B RSR
۵CHZ۳۹$ ۰.۲۲۳۶۲۱ ۷,۴۲۴۰.۲۳" برابر "$ ۳۱۴.۵۸ M$ ۱.۳۴ B۰.۴۹%۸.۸۱%۱۴.۹۱%۶.۰۰ B CHZ۸.۸۹ B CHZ
۶BUSD۷$ ۱.۰۰ ۳۳,۲۲۰۰.۲۳" برابر "$ ۴.۷۷ B$ ۲۱.۰۵ B۰.۰۱%۰.۰۸%۰.۰۰%۲۱.۰۴ B BUSDبی نهایت
۷GMT۹۰$ ۰.۶۱۷۲۸۱ ۲۰,۴۹۴۰.۱۵" برابر "$ ۵۵.۳۶ M$ ۳۷۰.۳۷ M۰.۷۱%۴.۰۹%۲.۰۱%۶۰۰.۰۰ M GMT۶.۰۰ B GMT
۸EOS۴۴$ ۱.۱۸ ۳۹,۱۶۳۰.۱۴" برابر "$ ۱۶۸.۲۹ M$ ۱.۱۸ B۰.۲۵%۱.۰۷%۱.۴۷%۱.۰۰ B EOSبی نهایت
۹USDD۵۶$ ۱.۰۰ ۳۳,۲۰۱۰.۱۳" برابر "$ ۱۰۲.۳۶ M$ ۷۷۷.۹۰ M۰.۰۲%۰.۰۱%۰.۰۹%۷۷۷.۸۷ M USDDبی نهایت
۱۰DASH۷۵$ ۴۰.۶۹ ۱,۳۵۰,۸۱۶۰.۱۲" برابر "$ ۵۳.۴۴ M$ ۴۴۵.۱۲ M۰.۲۳%۳.۶۷%۲.۷۲%۱۰.۹۴ M DASH۱۸.۹۰ M DASH
۱۱FTM۶۷$ ۰.۲۲۰۳۴۹ ۷,۳۱۶۰.۱۱" برابر "$ ۶۱.۸۴ M$ ۵۶۰.۷۹ M۰.۳۵%۲.۱۰%۲.۸۸%۲.۵۵ B FTM۳.۱۸ B FTM
۱۲WAVES۸۵$ ۳.۷۳ ۱۲۳,۸۶۱۰.۱۱" برابر "$ ۴۲.۹۴ M$ ۴۰۸.۴۵ M۰.۱۸%۲.۴۱%۵.۴۶%۱۰۹.۴۸ M WAVESبی نهایت
۱۳LINK۲۲$ ۷.۲۹ ۲۴۲,۱۳۰۰.۱۰" برابر "$ ۳۵۳.۶۷ M$ ۳.۵۹ B۰.۵۹%۳.۳۱%۷.۶۰%۴۹۱.۶۰ M LINK۱,۰۰۰.۰۰ M LINK
۱۴TUSD۵۳$ ۰.۹۹۹۸۹۱ ۳۳,۱۹۶۰.۱۰" برابر "$ ۹۲.۲۰ M$ ۸۸۴.۹۱ M۰.۰۷%۰.۰۱%۰.۰۰%۸۸۵.۰۰ M TUSDبی نهایت
۱۵USDP۴۹$ ۱.۰۰ ۳۳,۲۱۲۰.۰۹" برابر "$ ۸۱.۰۴ M$ ۹۴۵.۹۷ M۰.۳۱%۰.۰۵%۰.۰۵%۹۴۵.۶۴ M USDPبی نهایت
۱۶BCH۳۰$ ۱۱۵.۳۹ ۳,۸۳۰,۹۲۶۰.۰۹" برابر "$ ۱۹۵.۳۳ M$ ۲.۲۱ B۰.۰۳%۲.۰۸%۰.۲۸%۱۹.۱۹ M BCH۲۱.۰۰ M BCH
۱۷CAKE۶۲$ ۴.۴۸ ۱۴۸,۸۵۱۰.۰۹" برابر "$ ۵۶.۹۸ M$ ۶۴۱.۷۸ M۰.۱۲%۲.۶۰%۰.۲۵%۱۴۳.۱۴ M CAKE۷۵۰.۰۰ M CAKE
۱۸FIL۳۶$ ۵.۴۳ ۱۸۰,۲۲۶۰.۰۹" برابر "$ ۱۳۵.۵۱ M$ ۱.۵۹ B۰.۳۱%۳.۳۸%۳.۰۱%۲۹۲.۶۷ M FILبی نهایت
۱۹CRV۷۲$ ۰.۸۷۳۰۶۶ ۲۸,۹۸۶۰.۰۸" برابر "$ ۳۷.۳۰ M$ ۴۶۴.۱۱ M۰.۳۹%۳.۳۷%۴.۵۶%۵۳۱.۵۸ M CRV۳.۳۰ B CRV
۲۰SAND۴۳$ ۰.۸۲۱۶۳۳ ۲۷,۲۷۸۰.۰۸" برابر "$ ۱۰۱.۸۰ M$ ۱.۲۳ B۰.۲۸%۲.۱۳%۶.۴۲%۱.۵۰ B SAND۳.۰۰ B SAND
۲۱AAVE۴۷$ ۷۳.۲۲ ۲,۴۳۰,۸۲۸۰.۰۸" برابر "$ ۷۸.۶۶ M$ ۱.۰۳ B۰.۳۹%۲.۰۶%۳.۵۰%۱۴.۰۹ M AAVE۱۶.۰۰ M AAVE
۲۲LTC۲۰$ ۵۲.۵۵ ۱,۷۴۴,۷۵۱۰.۰۷" برابر "$ ۲۶۳.۹۹ M$ ۳.۷۵ B۰.۰۰%۱.۸۳%۲.۵۹%۷۱.۳۰ M LTC۸۴.۰۰ M LTC
۲۳SNX۶۹$ ۲.۲۶ ۷۴,۸۷۲۰.۰۷" برابر "$ ۳۶.۳۴ M$ ۵۳۷.۸۶ M۰.۴۴%۳.۷۵%۵.۴۳%۲۳۸.۵۰ M SNX۲۹۱.۶۶ M SNX
۲۴XLM۲۵$ ۰.۱۲۰۹۳۶ ۴,۰۱۵۰.۰۷" برابر "$ ۲۱۱.۷۹ M$ ۳.۰۸ B۰.۵۲%۰.۸۱%۱.۱۲%۲۵.۴۸ B XLM۵۰.۰۰ B XLM
۲۵APE۳۸$ ۵.۰۹ ۱۶۹,۱۲۶۰.۰۷" برابر "$ ۱۰۹.۷۵ M$ ۱.۵۶ B۰.۹۲%۴.۵۳%۶.۶۳%۳۰۶.۸۸ M APE۱,۰۰۰.۰۰ M APE
۲۶ZIL۸۳$ ۰.۰۳۰۶۸۵ ۱,۰۱۹۰.۰۷" برابر "$ ۲۶.۸۰ M$ ۴۱۰.۰۳ M۰.۱۵%۱.۸۸%۴.۶۱%۱۳.۳۶ B ZIL۲۱.۰۰ B ZIL
۲۷XRP۶$ ۰.۴۵۶۵۵۶ ۱۵,۱۵۸۰.۰۷" برابر "$ ۱.۵۶ B$ ۲۲.۷۸ B۰.۰۹%۴.۶۱%۸.۵۸%۴۹.۹۰ B XRP۱۰۰.۰۰ B XRP
۲۸ETC۲۱$ ۲۷.۰۱ ۸۹۶,۷۴۲۰.۰۷" برابر "$ ۲۷۰.۸۶ M$ ۳.۷۰ B۰.۲۰%۲.۱۲%۵.۹۸%۱۳۷.۱۷ M ETC۲۱۰.۷۰ M ETC
۲۹TRX۱۵$ ۰.۰۶۱۴۰۶ ۲,۰۳۹۰.۰۶" برابر "$ ۳۶۱.۹۴ M$ ۵.۶۷ B۰.۱۲%۰.۴۳%۲.۵۳%۹۲.۳۴ B TRXبی نهایت
۳۰BSV۵۱$ ۴۸.۱۸ ۱,۵۹۹,۵۹۷۰.۰۶" برابر "$ ۵۳.۷۴ M$ ۹۲۴.۳۸ M۰.۰۴%۰.۷۴%۲.۱۶%۱۹.۱۹ M BSV۲۱.۰۰ M BSV
۳۱USDC۴$ ۱.۰۰ ۳۳,۲۰۰۰.۰۶" برابر "$ ۳.۰۰ B$ ۴۷.۲۶ B۰.۰۰%۰.۰۱%۰.۰۰%۴۷.۲۶ B USDCبی نهایت
۳۲LRC۸۸$ ۰.۲۸۹۲۲۱ ۹,۶۰۲۰.۰۶" برابر "$ ۲۲.۴۵ M$ ۳۸۴.۷۰ M۰.۳۰%۲.۲۵%۳.۰۸%۱.۳۳ B LRC۱.۳۷ B LRC
۳۳COMP۷۸$ ۵۹.۰۴ ۱,۹۶۰,۱۲۲۰.۰۶" برابر "$ ۲۶.۴۹ M$ ۴۲۹.۰۵ M۰.۴۳%۵.۵۲%۵.۹۷%۷.۲۷ M COMP۱۰.۰۰ M COMP
۳۴DAI۱۲$ ۰.۹۹۹۵۲۸ ۳۳,۱۸۴۰.۰۵" برابر "$ ۳۷۱.۵۹ M$ ۶.۸۵ B۰.۰۲%۰.۰۱%۰.۰۳%۶.۸۵ B DAIبی نهایت
۳۵RVN۸۱$ ۰.۰۳۵۲۵۷ ۱,۱۷۱۰.۰۵" برابر "$ ۱۹.۰۱ M$ ۴۱۳.۵۳ M۰.۵۳%۳.۳۳%۸.۹۰%۱۱.۷۳ B RVN۲۱.۰۰ B RVN
۳۶ALGO۲۹$ ۰.۳۵۸۶۸۶ ۱۱,۹۰۸۰.۰۵" برابر "$ ۱۳۵.۹۹ M$ ۲.۴۹ B۰.۶۹%۰.۷۹%۷.۹۵%۶.۹۳ B ALGO۱۰.۰۰ B ALGO
۳۷HOT۹۶$ ۰.۰۰۱۹۹۵ ۶۶۰.۰۵" برابر "$ ۱۷.۴۶ M$ ۳۴۵.۸۷ M۰.۳۳%۲.۵۹%۳.۲۸%۱۷۳.۳۴ B HOTبی نهایت
۳۸BTC۱$ ۱۹,۱۳۳.۴۳ ۶۳۵,۲۳۰,۰۱۹۰.۰۵" برابر "$ ۱۸.۲۶ B$ ۳۶۶.۷۳ B۰.۰۵%۱.۰۴%۰.۷۶%۱۹.۱۷ M BTC۲۱.۰۰ M BTC
۳۹ATOM۲۳$ ۱۲.۴۱ ۴۱۲,۰۵۳۰.۰۵" برابر "$ ۱۸۹.۱۰ M$ ۳.۵۵ B۰.۴۰%۲.۹۷%۱۴.۰۱%۲۸۶.۳۷ M ATOMبی نهایت
۴۰MANA۴۱$ ۰.۶۸۶۹۳۹ ۲۲,۸۰۶۰.۰۵" برابر "$ ۶۷.۰۷ M$ ۱.۲۷ B۰.۳۲%۱.۴۴%۲.۵۶%۱.۸۶ B MANAبی نهایت
۴۱NEAR۲۶$ ۳.۵۲ ۱۱۶,۸۷۰۰.۰۴" برابر "$ ۱۰۰.۰۵ M$ ۲.۸۱ B۰.۲۹%۰.۹۷%۴.۸۳%۷۹۹.۱۸ M NEAR۱,۰۰۰.۰۰ M NEAR
۴۲۱INCH۹۷$ ۰.۵۶۰۷۴۷ ۱۸,۶۱۷۰.۰۴" برابر "$ ۱۴.۶۹ M$ ۳۲۷.۱۸ M۰.۶۰%۲.۸۶%۸.۸۴%۵۸۳.۴۷ M 1INCHبی نهایت
۴۳KSM۹۴$ ۴۱.۴۹ ۱,۳۷۷,۶۰۸۰.۰۴" برابر "$ ۱۵.۲۷ M$ ۳۵۱.۴۶ M۰.۲۶%۲.۱۹%۱.۱۱%۸.۴۷ M KSMبی نهایت
۴۴BAT۷۷$ ۰.۲۹۴۱۵۸ ۹,۷۶۶۰.۰۴" برابر "$ ۱۵.۷۹ M$ ۴۳۹.۹۷ M۰.۳۶%۲.۸۶%۳.۴۵%۱.۵۰ B BAT۱.۵۰ B BAT
۴۵LDO۷۴$ ۱.۴۷ ۴۸,۷۲۴۰.۰۴" برابر "$ ۱۸.۶۳ M$ ۴۵۹.۲۹ M۰.۲۶%۵.۷۶%۱۲.۱۹%۳۱۲.۹۵ M LDO۱,۰۰۰.۰۰ M LDO
۴۶MKR۵۸$ ۷۵۷.۴۲ ۲۵,۱۴۶,۴۸۲۰.۰۴" برابر "$ ۲۹.۶۶ M$ ۷۴۰.۴۸ M۰.۰۰%۲.۰۲%۸.۳۱%۹۷۷.۶۳ K MKR۱.۰۱ M MKR
۴۷ENJ۷۶$ ۰.۴۴۲۰۵۶ ۱۴,۶۷۶۰.۰۴" برابر "$ ۱۹.۵۶ M$ ۴۴۲.۰۶ M۰.۴۰%۲.۴۴%۵.۶۶%۱,۰۰۰.۰۰ M ENJ۱,۰۰۰.۰۰ M ENJ
۴۸SOL۹$ ۳۲.۳۲ ۱,۰۷۳,۰۲۰۰.۰۴" برابر "$ ۴۹۶.۳۱ M$ ۱۱.۴۸ B۰.۳۷%۱.۹۴%۲.۵۷%۳۵۵.۲۸ M SOLبی نهایت
۴۹ETH۲$ ۱,۲۹۱.۲۲ ۴۲,۸۶۸,۵۸۴۰.۰۴" برابر "$ ۶.۸۷ B$ ۱۵۸.۳۳ B۰.۲۵%۲.۴۳%۱.۵۹%۱۲۲.۶۲ M ETHبی نهایت
۵۰XMR۲۸$ ۱۳۹.۲۲ ۴,۶۲۲,۰۱۱۰.۰۳" برابر "$ ۷۷.۸۰ M$ ۲.۵۳ B۰.۴۳%۷.۱۱%۲.۱۱%۱۸.۱۸ M XMRبی نهایت

حجم معاملات بالا نسبت به مارکت کپ  در ۱۰۰ ارز دیجیتال برتر

بهترین حجم معامله ۲۴ ساعت نسبت به ارزش بازار | ۱۰۰ ارز برتر
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنماد#قیمتقیمت به تومانحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعتحجم ۲۴ ساعتارزش بازارتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روز
۱LUNA۱۰۰$ ۲.۴۹ ۸۲,۵۰۴۰.۹۰" برابر "$ ۲۸۳.۵۹ M$ ۳۱۶.۷۸ M۰.۳۷%۲.۶۷%۳.۵۸%۱۲۷.۴۸ M LUNAبی نهایت
۲LUNC۳۱$ ۰.۰۰۰۳۳ ۱۱۰.۵۳" برابر "$ ۱.۰۸ B$ ۲.۰۳ B۰.۱۸%۱۰.۴۸%۴۴.۷۵%۶.۱۵ T LUNCبی نهایت
۳USDT۳$ ۱.۰۰ ۳۳,۲۰۰۰.۴۱" برابر "$ ۲۸.۰۲ B$ ۶۷.۹۵ B۰.۰۰%۰.۰۰%۰.۰۱%۶۷.۹۵ B USDTبی نهایت
۴RSR۸۴$ ۰.۰۰۹۶۷ ۳۲۱۰.۴۰" برابر "$ ۱۶۲.۲۵ M$ ۴۰۹.۰۷ M۰.۰۴%۰.۰۳%۱۸.۳۸%۴۲.۳۰ B RSR۱۰۰.۰۰ B RSR
۵CHZ۳۹$ ۰.۲۲۳۶۲۱ ۷,۴۲۴۰.۲۳" برابر "$ ۳۱۴.۵۸ M$ ۱.۳۴ B۰.۴۹%۸.۸۱%۱۴.۹۱%۶.۰۰ B CHZ۸.۸۹ B CHZ
۶BUSD۷$ ۱.۰۰ ۳۳,۲۲۰۰.۲۳" برابر "$ ۴.۷۷ B$ ۲۱.۰۵ B۰.۰۱%۰.۰۸%۰.۰۰%۲۱.۰۴ B BUSDبی نهایت
۷GMT۹۰$ ۰.۶۱۷۲۸۱ ۲۰,۴۹۴۰.۱۵" برابر "$ ۵۵.۳۶ M$ ۳۷۰.۳۷ M۰.۷۱%۴.۰۹%۲.۰۱%۶۰۰.۰۰ M GMT۶.۰۰ B GMT
۸EOS۴۴$ ۱.۱۸ ۳۹,۱۶۳۰.۱۴" برابر "$ ۱۶۸.۲۹ M$ ۱.۱۸ B۰.۲۵%۱.۰۷%۱.۴۷%۱.۰۰ B EOSبی نهایت
۹USDD۵۶$ ۱.۰۰ ۳۳,۲۰۱۰.۱۳" برابر "$ ۱۰۲.۳۶ M$ ۷۷۷.۹۰ M۰.۰۲%۰.۰۱%۰.۰۹%۷۷۷.۸۷ M USDDبی نهایت
۱۰DASH۷۵$ ۴۰.۶۹ ۱,۳۵۰,۸۱۶۰.۱۲" برابر "$ ۵۳.۴۴ M$ ۴۴۵.۱۲ M۰.۲۳%۳.۶۷%۲.۷۲%۱۰.۹۴ M DASH۱۸.۹۰ M DASH
۱۱FTM۶۷$ ۰.۲۲۰۳۴۹ ۷,۳۱۶۰.۱۱" برابر "$ ۶۱.۸۴ M$ ۵۶۰.۷۹ M۰.۳۵%۲.۱۰%۲.۸۸%۲.۵۵ B FTM۳.۱۸ B FTM
۱۲WAVES۸۵$ ۳.۷۳ ۱۲۳,۸۶۱۰.۱۱" برابر "$ ۴۲.۹۴ M$ ۴۰۸.۴۵ M۰.۱۸%۲.۴۱%۵.۴۶%۱۰۹.۴۸ M WAVESبی نهایت
۱۳LINK۲۲$ ۷.۲۹ ۲۴۲,۱۳۰۰.۱۰" برابر "$ ۳۵۳.۶۷ M$ ۳.۵۹ B۰.۵۹%۳.۳۱%۷.۶۰%۴۹۱.۶۰ M LINK۱,۰۰۰.۰۰ M LINK
۱۴TUSD۵۳$ ۰.۹۹۹۸۹۱ ۳۳,۱۹۶۰.۱۰" برابر "$ ۹۲.۲۰ M$ ۸۸۴.۹۱ M۰.۰۷%۰.۰۱%۰.۰۰%۸۸۵.۰۰ M TUSDبی نهایت
۱۵USDP۴۹$ ۱.۰۰ ۳۳,۲۱۲۰.۰۹" برابر "$ ۸۱.۰۴ M$ ۹۴۵.۹۷ M۰.۳۱%۰.۰۵%۰.۰۵%۹۴۵.۶۴ M USDPبی نهایت
۱۶BCH۳۰$ ۱۱۵.۳۹ ۳,۸۳۰,۹۲۶۰.۰۹" برابر "$ ۱۹۵.۳۳ M$ ۲.۲۱ B۰.۰۳%۲.۰۸%۰.۲۸%۱۹.۱۹ M BCH۲۱.۰۰ M BCH
۱۷CAKE۶۲$ ۴.۴۸ ۱۴۸,۸۵۱۰.۰۹" برابر "$ ۵۶.۹۸ M$ ۶۴۱.۷۸ M۰.۱۲%۲.۶۰%۰.۲۵%۱۴۳.۱۴ M CAKE۷۵۰.۰۰ M CAKE
۱۸FIL۳۶$ ۵.۴۳ ۱۸۰,۲۲۶۰.۰۹" برابر "$ ۱۳۵.۵۱ M$ ۱.۵۹ B۰.۳۱%۳.۳۸%۳.۰۱%۲۹۲.۶۷ M FILبی نهایت
۱۹CRV۷۲$ ۰.۸۷۳۰۶۶ ۲۸,۹۸۶۰.۰۸" برابر "$ ۳۷.۳۰ M$ ۴۶۴.۱۱ M۰.۳۹%۳.۳۷%۴.۵۶%۵۳۱.۵۸ M CRV۳.۳۰ B CRV
۲۰SAND۴۳$ ۰.۸۲۱۶۳۳ ۲۷,۲۷۸۰.۰۸" برابر "$ ۱۰۱.۸۰ M$ ۱.۲۳ B۰.۲۸%۲.۱۳%۶.۴۲%۱.۵۰ B SAND۳.۰۰ B SAND
۲۱AAVE۴۷$ ۷۳.۲۲ ۲,۴۳۰,۸۲۸۰.۰۸" برابر "$ ۷۸.۶۶ M$ ۱.۰۳ B۰.۳۹%۲.۰۶%۳.۵۰%۱۴.۰۹ M AAVE۱۶.۰۰ M AAVE
۲۲LTC۲۰$ ۵۲.۵۵ ۱,۷۴۴,۷۵۱۰.۰۷" برابر "$ ۲۶۳.۹۹ M$ ۳.۷۵ B۰.۰۰%۱.۸۳%۲.۵۹%۷۱.۳۰ M LTC۸۴.۰۰ M LTC
۲۳SNX۶۹$ ۲.۲۶ ۷۴,۸۷۲۰.۰۷" برابر "$ ۳۶.۳۴ M$ ۵۳۷.۸۶ M۰.۴۴%۳.۷۵%۵.۴۳%۲۳۸.۵۰ M SNX۲۹۱.۶۶ M SNX
۲۴XLM۲۵$ ۰.۱۲۰۹۳۶ ۴,۰۱۵۰.۰۷" برابر "$ ۲۱۱.۷۹ M$ ۳.۰۸ B۰.۵۲%۰.۸۱%۱.۱۲%۲۵.۴۸ B XLM۵۰.۰۰ B XLM
۲۵APE۳۸$ ۵.۰۹ ۱۶۹,۱۲۶۰.۰۷" برابر "$ ۱۰۹.۷۵ M$ ۱.۵۶ B۰.۹۲%۴.۵۳%۶.۶۳%۳۰۶.۸۸ M APE۱,۰۰۰.۰۰ M APE
۲۶ZIL۸۳$ ۰.۰۳۰۶۸۵ ۱,۰۱۹۰.۰۷" برابر "$ ۲۶.۸۰ M$ ۴۱۰.۰۳ M۰.۱۵%۱.۸۸%۴.۶۱%۱۳.۳۶ B ZIL۲۱.۰۰ B ZIL
۲۷XRP۶$ ۰.۴۵۶۵۵۶ ۱۵,۱۵۸۰.۰۷" برابر "$ ۱.۵۶ B$ ۲۲.۷۸ B۰.۰۹%۴.۶۱%۸.۵۸%۴۹.۹۰ B XRP۱۰۰.۰۰ B XRP
۲۸ETC۲۱$ ۲۷.۰۱ ۸۹۶,۷۴۲۰.۰۷" برابر "$ ۲۷۰.۸۶ M$ ۳.۷۰ B۰.۲۰%۲.۱۲%۵.۹۸%۱۳۷.۱۷ M ETC۲۱۰.۷۰ M ETC
۲۹TRX۱۵$ ۰.۰۶۱۴۰۶ ۲,۰۳۹۰.۰۶" برابر "$ ۳۶۱.۹۴ M$ ۵.۶۷ B۰.۱۲%۰.۴۳%۲.۵۳%۹۲.۳۴ B TRXبی نهایت
۳۰BSV۵۱$ ۴۸.۱۸ ۱,۵۹۹,۵۹۷۰.۰۶" برابر "$ ۵۳.۷۴ M$ ۹۲۴.۳۸ M۰.۰۴%۰.۷۴%۲.۱۶%۱۹.۱۹ M BSV۲۱.۰۰ M BSV
۳۱USDC۴$ ۱.۰۰ ۳۳,۲۰۰۰.۰۶" برابر "$ ۳.۰۰ B$ ۴۷.۲۶ B۰.۰۰%۰.۰۱%۰.۰۰%۴۷.۲۶ B USDCبی نهایت
۳۲LRC۸۸$ ۰.۲۸۹۲۲۱ ۹,۶۰۲۰.۰۶" برابر "$ ۲۲.۴۵ M$ ۳۸۴.۷۰ M۰.۳۰%۲.۲۵%۳.۰۸%۱.۳۳ B LRC۱.۳۷ B LRC
۳۳COMP۷۸$ ۵۹.۰۴ ۱,۹۶۰,۱۲۲۰.۰۶" برابر "$ ۲۶.۴۹ M$ ۴۲۹.۰۵ M۰.۴۳%۵.۵۲%۵.۹۷%۷.۲۷ M COMP۱۰.۰۰ M COMP
۳۴DAI۱۲$ ۰.۹۹۹۵۲۸ ۳۳,۱۸۴۰.۰۵" برابر "$ ۳۷۱.۵۹ M$ ۶.۸۵ B۰.۰۲%۰.۰۱%۰.۰۳%۶.۸۵ B DAIبی نهایت
۳۵RVN۸۱$ ۰.۰۳۵۲۵۷ ۱,۱۷۱۰.۰۵" برابر "$ ۱۹.۰۱ M$ ۴۱۳.۵۳ M۰.۵۳%۳.۳۳%۸.۹۰%۱۱.۷۳ B RVN۲۱.۰۰ B RVN
۳۶ALGO۲۹$ ۰.۳۵۸۶۸۶ ۱۱,۹۰۸۰.۰۵" برابر "$ ۱۳۵.۹۹ M$ ۲.۴۹ B۰.۶۹%۰.۷۹%۷.۹۵%۶.۹۳ B ALGO۱۰.۰۰ B ALGO
۳۷HOT۹۶$ ۰.۰۰۱۹۹۵ ۶۶۰.۰۵" برابر "$ ۱۷.۴۶ M$ ۳۴۵.۸۷ M۰.۳۳%۲.۵۹%۳.۲۸%۱۷۳.۳۴ B HOTبی نهایت
۳۸BTC۱$ ۱۹,۱۳۳.۴۳ ۶۳۵,۲۳۰,۰۱۹۰.۰۵" برابر "$ ۱۸.۲۶ B$ ۳۶۶.۷۳ B۰.۰۵%۱.۰۴%۰.۷۶%۱۹.۱۷ M BTC۲۱.۰۰ M BTC
۳۹ATOM۲۳$ ۱۲.۴۱ ۴۱۲,۰۵۳۰.۰۵" برابر "$ ۱۸۹.۱۰ M$ ۳.۵۵ B۰.۴۰%۲.۹۷%۱۴.۰۱%۲۸۶.۳۷ M ATOMبی نهایت
۴۰MANA۴۱$ ۰.۶۸۶۹۳۹ ۲۲,۸۰۶۰.۰۵" برابر "$ ۶۷.۰۷ M$ ۱.۲۷ B۰.۳۲%۱.۴۴%۲.۵۶%۱.۸۶ B MANAبی نهایت
۴۱NEAR۲۶$ ۳.۵۲ ۱۱۶,۸۷۰۰.۰۴" برابر "$ ۱۰۰.۰۵ M$ ۲.۸۱ B۰.۲۹%۰.۹۷%۴.۸۳%۷۹۹.۱۸ M NEAR۱,۰۰۰.۰۰ M NEAR
۴۲۱INCH۹۷$ ۰.۵۶۰۷۴۷ ۱۸,۶۱۷۰.۰۴" برابر "$ ۱۴.۶۹ M$ ۳۲۷.۱۸ M۰.۶۰%۲.۸۶%۸.۸۴%۵۸۳.۴۷ M 1INCHبی نهایت
۴۳KSM۹۴$ ۴۱.۴۹ ۱,۳۷۷,۶۰۸۰.۰۴" برابر "$ ۱۵.۲۷ M$ ۳۵۱.۴۶ M۰.۲۶%۲.۱۹%۱.۱۱%۸.۴۷ M KSMبی نهایت
۴۴BAT۷۷$ ۰.۲۹۴۱۵۸ ۹,۷۶۶۰.۰۴" برابر "$ ۱۵.۷۹ M$ ۴۳۹.۹۷ M۰.۳۶%۲.۸۶%۳.۴۵%۱.۵۰ B BAT۱.۵۰ B BAT
۴۵LDO۷۴$ ۱.۴۷ ۴۸,۷۲۴۰.۰۴" برابر "$ ۱۸.۶۳ M$ ۴۵۹.۲۹ M۰.۲۶%۵.۷۶%۱۲.۱۹%۳۱۲.۹۵ M LDO۱,۰۰۰.۰۰ M LDO
۴۶MKR۵۸$ ۷۵۷.۴۲ ۲۵,۱۴۶,۴۸۲۰.۰۴" برابر "$ ۲۹.۶۶ M$ ۷۴۰.۴۸ M۰.۰۰%۲.۰۲%۸.۳۱%۹۷۷.۶۳ K MKR۱.۰۱ M MKR
۴۷ENJ۷۶$ ۰.۴۴۲۰۵۶ ۱۴,۶۷۶۰.۰۴" برابر "$ ۱۹.۵۶ M$ ۴۴۲.۰۶ M۰.۴۰%۲.۴۴%۵.۶۶%۱,۰۰۰.۰۰ M ENJ۱,۰۰۰.۰۰ M ENJ
۴۸SOL۹$ ۳۲.۳۲ ۱,۰۷۳,۰۲۰۰.۰۴" برابر "$ ۴۹۶.۳۱ M$ ۱۱.۴۸ B۰.۳۷%۱.۹۴%۲.۵۷%۳۵۵.۲۸ M SOLبی نهایت
۴۹ETH۲$ ۱,۲۹۱.۲۲ ۴۲,۸۶۸,۵۸۴۰.۰۴" برابر "$ ۶.۸۷ B$ ۱۵۸.۳۳ B۰.۲۵%۲.۴۳%۱.۵۹%۱۲۲.۶۲ M ETHبی نهایت
۵۰XMR۲۸$ ۱۳۹.۲۲ ۴,۶۲۲,۰۱۱۰.۰۳" برابر "$ ۷۷.۸۰ M$ ۲.۵۳ B۰.۴۳%۷.۱۱%۲.۱۱%۱۸.۱۸ M XMRبی نهایت