بیشترین حجم معاملات
بیشترین حجم معاملات

بیشترین حجم معاملات در بازار جهانی

بیشترین حجم در ۲۴ ساعت
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنماد#قیمتقیمت به تومانحجم ۲۴ ساعتارزش بازارتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزارز کل قابل عرضهارز عرضه شدهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعت
۱USDT۳ ۸۷.۵۰ ۳۲,۴۸۶ ۵.۲۷ T ۵.۹۵ T۰.۰۱%۰.۰۰%۰.۰۱%بی نهایت۶۷.۹۶ B USDT۰.۸۹" برابر "
۲BTC۱ ۱,۷۲۸,۶۳۱.۸۸ ۶۴۱,۸۱۶,۵۶۲ ۴.۰۵ T ۳۳.۱۲ T۰.۰۷%۴.۵۴%۱.۴۹%۲۱.۰۰ M BTC۱۹.۱۶ M BTC۰.۱۲" برابر "
۳ETH۲ ۱۱۹,۴۱۹.۸۱ ۴۴,۳۳۸,۸۸۷ ۱.۴۳ T ۱۴.۶۳ T۰.۴۹%۴.۶۰%۰.۱۱%بی نهایت۱۲۲.۵۴ M ETH۰.۱۰" برابر "
۴BUSD۷ ۸۷.۵۴ ۳۲,۵۰۴ ۷۶۰.۴۳ B ۱.۸۰ T۰.۰۶%۰.۰۵%۰.۰۸%بی نهایت۲۰.۵۲ B BUSD۰.۴۲" برابر "
۵USDC۴ ۸۷.۵۰ ۳۲,۴۸۸ ۳۴۸.۳۲ B ۴.۳۱ T۰.۰۱%۰.۰۰%۰.۰۲%بی نهایت۴۹.۳۰ B USDC۰.۰۸" برابر "
۶XRP۶ ۴۱.۴۳ ۱۵,۳۸۳ ۲۵۶.۹۷ B ۲.۰۷ T۰.۱۰%۳.۸۰%۲۵.۱۳%۱۰۰.۰۰ B XRP۴۹.۹۰ B XRP۰.۱۲" برابر "
۷LUNC۳۱ ۰.۰۲۶۲۲۸ ۱۰ ۲۰۰.۷۲ B ۱۶۱.۳۳ B۱.۲۹%۵۱.۱۲%۰.۵۴%بی نهایت۶.۱۵ T LUNC۱.۲۴" برابر "
۸SOL۹ ۳,۰۴۶.۰۳ ۱,۱۳۰,۹۴۶ ۸۹.۹۰ B ۱.۰۸ T۰.۸۷%۶.۷۰%۷.۰۰%بی نهایت۳۵۴.۷۸ M SOL۰.۰۸" برابر "
۹LUNA۹۸ ۲۳۶.۹۱ ۸۷,۹۶۰ ۶۶.۱۲ B ۳۰.۲۰ B۰.۷۱%۲۵.۶۵%۵.۰۴%بی نهایت۱۲۷.۴۸ M LUNA۲.۱۹" برابر "
۱۰BNB۵ ۲۴,۵۹۲.۰۰ ۹,۱۳۰,۶۶۳ ۶۵.۱۸ B ۳.۹۷ T۰.۱۳%۲.۰۷%۳.۹۵%۲۰۰.۰۰ M BNB۱۶۱.۳۴ M BNB۰.۰۲" برابر "
۱۱ATOM۲۰ ۱,۲۳۵.۸۴ ۴۵۸,۸۵۰ ۵۸.۲۵ B ۳۵۳.۹۱ B۰.۳۹%۱.۲۶%۸.۳۳%بی نهایت۲۸۶.۳۷ M ATOM۰.۱۶" برابر "
۱۲ADA۸ ۳۹.۹۳ ۱۴,۸۲۶ ۵۷.۱۲ B ۱.۳۷ T۰.۴۱%۱.۸۰%۱.۳۴%۴۵.۰۰ B ADA۳۴.۲۴ B ADA۰.۰۴" برابر "
۱۳LINK۲۱ ۷۰۶.۴۹ ۲۶۲,۳۰۸ ۵۲.۸۸ B ۳۴۷.۳۱ B۰.۰۵%۲.۶۱%۱۱.۲۵%۱,۰۰۰.۰۰ M LINK۴۹۱.۶۰ M LINK۰.۱۵" برابر "
۱۴LTC۲۳ ۴,۷۹۳.۴۵ ۱,۷۷۹,۷۴۰ ۴۲.۶۸ B ۳۴۱.۵۷ B۰.۲۰%۳.۱۶%۴.۲۹%۸۴.۰۰ M LTC۷۱.۲۶ M LTC۰.۱۲" برابر "
۱۵ETC۲۲ ۲,۵۲۱.۵۷ ۹۳۶,۲۲۲ ۴۲.۴۵ B ۳۴۵.۶۵ B۰.۴۱%۱.۴۲%۳.۲۵%۲۱۰.۷۰ M ETC۱۳۷.۰۸ M ETC۰.۱۲" برابر "
۱۶CHZ۳۸ ۲۲.۵۵ ۸,۳۷۱ ۴۱.۵۸ B ۱۳۵.۲۸ B۰.۲۸%۰.۷۳%۳.۹۹%۸.۸۹ B CHZ۶.۰۰ B CHZ۰.۳۱" برابر "
۱۷DOT۱۱ ۵۸۳.۷۳ ۲۱۶,۷۳۰ ۳۴.۸۴ B ۶۵۴.۲۶ B۰.۰۷%۵.۶۹%۴.۷۳%بی نهایت۱.۱۲ B DOT۰.۰۵" برابر "
۱۸MATIC۱۳ ۶۷.۲۳ ۲۴,۹۶۳ ۳۴.۵۱ B ۵۸۷.۲۵ B۰.۱۱%۳.۲۵%۱.۲۰%۱۰.۰۰ B MATIC۸.۷۳ B MATIC۰.۰۶" برابر "
۱۹TRX۱۵ ۵.۲۸ ۱,۹۵۹ ۳۲.۶۵ B ۴۸۷.۲۴ B۰.۰۸%۱.۴۳%۰.۱۵%بی نهایت۹۲.۳۵ B TRX۰.۰۷" برابر "
۲۰DAI۱۲ ۸۷.۵۱ ۳۲,۴۹۱ ۲۸.۴۰ B ۶۰۵.۵۶ B۰.۰۳%۰.۰۶%۰.۰۶%بی نهایت۶.۹۲ B DAI۰.۰۵" برابر "
۲۱DOGE۱۰ ۵.۴۳ ۲,۰۱۶ ۲۸.۱۵ B ۷۲۰.۳۵ B۰.۰۲%۰.۴۴%۶.۰۸%بی نهایت۱۳۲.۶۷ B DOGE۰.۰۴" برابر "
۲۲SHIB۱۴ ۰.۰۰۰۹۸۸ ۰ ۲۳.۵۳ B ۵۴۲.۶۶ B۰.۰۹%۱.۵۶%۳.۲۶%بی نهایت۵۴۹.۰۶ T SHIB۰.۰۴" برابر "
۲۳BCH۳۰ ۱۰,۳۷۵.۳۰ ۳,۸۵۲,۲۰۱ ۲۳.۲۳ B ۱۹۹.۰۵ B۰.۵۲%۳.۵۲%۵.۴۳%۲۱.۰۰ M BCH۱۹.۱۸ M BCH۰.۱۲" برابر "
۲۴APE۳۳ ۴۹۱.۶۸ ۱۸۲,۵۵۴ ۱۹.۴۴ B ۱۵۰.۸۸ B۰.۲۳%۲.۰۸%۳.۳۲%۱,۰۰۰.۰۰ M APE۳۰۶.۸۸ M APE۰.۱۳" برابر "
۲۵EOS۴۴ ۱۰۵.۲۱ ۳۹,۰۶۴ ۱۹.۲۸ B ۱۰۵.۳۹ B۰.۴۱%۲.۴۸%۶.۶۹%بی نهایت۱.۰۰ B EOS۰.۱۸" برابر "
۲۶FIL۳۵ ۵۰۷.۹۰ ۱۸۸,۵۷۶ ۱۸.۵۸ B ۱۴۸.۰۳ B۰.۴۷%۱.۳۶%۶.۴۱%بی نهایت۲۹۱.۴۶ M FIL۰.۱۳" برابر "
۲۷ALGO۲۹ ۳۲.۶۴ ۱۲,۱۱۹ ۱۸.۳۸ B ۲۲۶.۲۵ B۰.۵۶%۲.۶۰%۱۰.۶۹%۱۰.۰۰ B ALGO۶.۹۳ B ALGO۰.۰۸" برابر "
۲۸AVAX۱۶ ۱,۵۶۵.۰۹ ۵۸۱,۰۹۴ ۱۸.۰۴ B ۴۶۳.۱۰ B۰.۴۱%۲.۸۶%۳.۷۲%۷۲۰.۰۰ M AVAX۲۹۵.۹۰ M AVAX۰.۰۴" برابر "
۲۹NEAR۲۵ ۳۲۷.۹۸ ۱۲۱,۷۷۵ ۱۸.۰۴ B ۲۵۸.۱۹ B۰.۶۱%۲.۰۶%۷.۵۳%۱,۰۰۰.۰۰ M NEAR۷۸۷.۲۰ M NEAR۰.۰۷" برابر "
۳۰SAND۴۳ ۷۶.۰۵ ۲۸,۲۳۶ ۱۷.۸۴ B ۱۱۴.۰۳ B۰.۰۵%۰.۲۹%۱.۲۷%۳.۰۰ B SAND۱.۵۰ B SAND۰.۱۶" برابر "
۳۱POLY۱۲۳ ۲۱.۷۲ ۸,۰۶۴ ۱۶.۳۵ B ۲۰.۰۹ B۲.۱۴%۱۹.۸۵%۲۵.۰۴%بی نهایت۹۲۵.۰۰ M POLY۰.۸۱" برابر "
۳۲XLM۲۷ ۱۰.۱۲ ۳,۷۵۷ ۱۴.۱۵ B ۲۵۷.۶۰ B۰.۴۲%۲.۰۰%۳.۹۸%۵۰.۰۰ B XLM۲۵.۴۶ B XLM۰.۰۵" برابر "
۳۳BSV۵۰ ۴,۵۴۲.۹۴ ۱,۶۸۶,۷۲۸ ۱۳.۹۹ B ۸۷.۱۴ B۰.۲۰%۷.۰۲%۵.۴۳%۲۱.۰۰ M BSV۱۹.۱۸ M BSV۰.۱۶" برابر "
۳۴GMT۸۴ ۶۱.۳۶ ۲۲,۷۸۱ ۱۳.۰۳ B ۳۶.۸۱ B۳.۲۷%۱۲.۴۶%۱۱.۳۶%۶.۰۰ B GMT۶۰۰.۰۰ M GMT۰.۳۵" برابر "
۳۵WBTC۱۷ ۱,۷۲۷,۱۵۷.۳۰ ۶۴۱,۲۶۹,۰۷۰ ۱۲.۸۸ B ۴۲۲.۶۵ B۰.۱۰%۴.۴۹%۱.۳۳%بی نهایت۲۴۴.۷۱ K WBTC۰.۰۳" برابر "
۳۶MANA۴۲ ۶۲.۳۹ ۲۳,۱۶۴ ۱۲.۳۱ B ۱۱۵.۷۳ B۰.۱۰%۱.۸۸%۱.۹۹%بی نهایت۱.۸۶ B MANA۰.۱۱" برابر "
۳۷UNI۱۸ ۵۵۲.۷۱ ۲۰۵,۲۱۵ ۱۲.۱۰ B ۴۲۱.۲۸ B۱.۳۰%۱۰.۹۹%۱۴.۳۹%۱,۰۰۰.۰۰ M UNI۷۶۲.۲۱ M UNI۰.۰۳" برابر "
۳۸SANTOS۲۶۲ ۱,۶۵۵.۲۰ ۶۱۴,۵۵۲ ۱۱.۵۵ B ۷.۵۳ B۳.۰۱%۱.۹۳%۵۴.۲۲%۳۰.۰۰ M SANTOS۴.۵۵ M SANTOS۱.۵۳" برابر "
۳۹MIOTA۵۵ ۲۷.۰۳ ۱۰,۰۳۶ ۱۰.۲۰ B ۷۵.۱۳ B۰.۳۳%۶.۸۴%۱۸.۵۰%۲.۷۸ B MIOTA۲.۷۸ B MIOTA۰.۱۴" برابر "
۴۰AAVE۴۷ ۶,۸۷۵.۱۴ ۲,۵۵۲,۶۴۲ ۹.۹۴ B ۹۶.۸۹ B۰.۲۶%۵.۷۳%۲.۷۸%۱۶.۰۰ M AAVE۱۴.۰۹ M AAVE۰.۱۰" برابر "
۴۱TUSD۴۹ ۸۷.۴۸ ۳۲,۴۸۲ ۹.۵۷ B ۸۸.۹۶ B۰.۰۸%۰.۰۲%۰.۰۱%بی نهایت۱.۰۲ B TUSD۰.۱۱" برابر "
۴۲GALA۱۱۱ ۳.۶۴ ۱,۳۵۲ ۹.۳۶ B ۲۵.۴۰ B۰.۰۸%۱.۸۲%۳.۴۹%بی نهایت۶.۹۸ B GALA۰.۳۷" برابر "
۴۳USTC۱۰۴ ۲.۸۵ ۱,۰۶۰ ۸.۷۴ B ۲۸.۰۲ B۰.۴۹%۱۶.۲۸%۴.۴۲%بی نهایت۹.۸۲ B USTC۰.۳۱" برابر "
۴۴CRV۷۳ ۸۲.۴۳ ۳۰,۶۰۷ ۸.۶۰ B ۴۳.۸۲ B۱.۱۵%۴.۷۹%۳.۵۸%۳.۳۰ B CRV۵۳۱.۵۸ M CRV۰.۲۰" برابر "
۴۵BIT۲۰۹ ۴۱.۷۸ ۱۵,۵۱۴ ۸.۲۱ B ۸۷.۳۷ B۰.۴۳%۰.۴۸%۱.۱۸%۱۰.۰۰ B BIT۲.۰۹ B BIT۰.۰۹" برابر "
۴۶OP۱۲۷ ۸۳.۴۹ ۳۱,۰۰۰ ۸.۱۲ B ۱۹.۶۰ B۱.۴۴%۴.۴۸%۱.۹۷%بی نهایت۲۳۴.۷۵ M OP۰.۴۱" برابر "
۴۷ENS۱۰۶ ۱,۳۵۶.۳۳ ۵۰۳,۵۸۵ ۸.۰۸ B ۲۷.۴۶ B۰.۲۲%۱۰.۸۶%۱۲.۲۴%۱۰۰.۰۰ M ENS۲۰.۲۴ M ENS۰.۲۹" برابر "
۴۸FTT۲۴ ۲,۱۵۷.۴۳ ۸۰۱,۰۲۳ ۸.۰۳ B ۲۸۹.۰۴ B۰.۲۶%۴.۶۱%۲.۳۳%۳۵۲.۱۷ M FTT۱۳۳.۹۸ M FTT۰.۰۳" برابر "
۴۹DYDX۲۵۳ ۱۱۸.۹۹ ۴۴,۱۸۰ ۷.۷۵ B ۷.۸۰ B۰.۴۲%۱۰.۰۰%۸.۹۰%۱,۰۰۰.۰۰ M DYDX۶۵.۵۷ M DYDX۰.۹۹" برابر "
۵۰WBNB۲۰۸ ۲۴,۵۶۱.۸۳ ۹,۱۱۹,۴۵۹ ۷.۴۶ B ۱۰۳.۷۱ B۰.۰۴%۱.۸۲%۳.۹۰%بی نهایت۴.۲۲ M WBNB۰.۰۷" برابر "

بیشترین حجم معاملات در بازار جهانی

بیشترین حجم در ۲۴ ساعت
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنماد#قیمتقیمت به تومانحجم ۲۴ ساعتارزش بازارتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزارز کل قابل عرضهارز عرضه شدهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعت
۱USDT۳ ۸۷.۵۰ ۳۲,۴۸۶ ۵.۲۷ T ۵.۹۵ T۰.۰۱%۰.۰۰%۰.۰۱%بی نهایت۶۷.۹۶ B USDT۰.۸۹" برابر "
۲BTC۱ ۱,۷۲۸,۶۳۱.۸۸ ۶۴۱,۸۱۶,۵۶۲ ۴.۰۵ T ۳۳.۱۲ T۰.۰۷%۴.۵۴%۱.۴۹%۲۱.۰۰ M BTC۱۹.۱۶ M BTC۰.۱۲" برابر "
۳ETH۲ ۱۱۹,۴۱۹.۸۱ ۴۴,۳۳۸,۸۸۷ ۱.۴۳ T ۱۴.۶۳ T۰.۴۹%۴.۶۰%۰.۱۱%بی نهایت۱۲۲.۵۴ M ETH۰.۱۰" برابر "
۴BUSD۷ ۸۷.۵۴ ۳۲,۵۰۴ ۷۶۰.۴۳ B ۱.۸۰ T۰.۰۶%۰.۰۵%۰.۰۸%بی نهایت۲۰.۵۲ B BUSD۰.۴۲" برابر "
۵USDC۴ ۸۷.۵۰ ۳۲,۴۸۸ ۳۴۸.۳۲ B ۴.۳۱ T۰.۰۱%۰.۰۰%۰.۰۲%بی نهایت۴۹.۳۰ B USDC۰.۰۸" برابر "
۶XRP۶ ۴۱.۴۳ ۱۵,۳۸۳ ۲۵۶.۹۷ B ۲.۰۷ T۰.۱۰%۳.۸۰%۲۵.۱۳%۱۰۰.۰۰ B XRP۴۹.۹۰ B XRP۰.۱۲" برابر "
۷LUNC۳۱ ۰.۰۲۶۲۲۸ ۱۰ ۲۰۰.۷۲ B ۱۶۱.۳۳ B۱.۲۹%۵۱.۱۲%۰.۵۴%بی نهایت۶.۱۵ T LUNC۱.۲۴" برابر "
۸SOL۹ ۳,۰۴۶.۰۳ ۱,۱۳۰,۹۴۶ ۸۹.۹۰ B ۱.۰۸ T۰.۸۷%۶.۷۰%۷.۰۰%بی نهایت۳۵۴.۷۸ M SOL۰.۰۸" برابر "
۹LUNA۹۸ ۲۳۶.۹۱ ۸۷,۹۶۰ ۶۶.۱۲ B ۳۰.۲۰ B۰.۷۱%۲۵.۶۵%۵.۰۴%بی نهایت۱۲۷.۴۸ M LUNA۲.۱۹" برابر "
۱۰BNB۵ ۲۴,۵۹۲.۰۰ ۹,۱۳۰,۶۶۳ ۶۵.۱۸ B ۳.۹۷ T۰.۱۳%۲.۰۷%۳.۹۵%۲۰۰.۰۰ M BNB۱۶۱.۳۴ M BNB۰.۰۲" برابر "
۱۱ATOM۲۰ ۱,۲۳۵.۸۴ ۴۵۸,۸۵۰ ۵۸.۲۵ B ۳۵۳.۹۱ B۰.۳۹%۱.۲۶%۸.۳۳%بی نهایت۲۸۶.۳۷ M ATOM۰.۱۶" برابر "
۱۲ADA۸ ۳۹.۹۳ ۱۴,۸۲۶ ۵۷.۱۲ B ۱.۳۷ T۰.۴۱%۱.۸۰%۱.۳۴%۴۵.۰۰ B ADA۳۴.۲۴ B ADA۰.۰۴" برابر "
۱۳LINK۲۱ ۷۰۶.۴۹ ۲۶۲,۳۰۸ ۵۲.۸۸ B ۳۴۷.۳۱ B۰.۰۵%۲.۶۱%۱۱.۲۵%۱,۰۰۰.۰۰ M LINK۴۹۱.۶۰ M LINK۰.۱۵" برابر "
۱۴LTC۲۳ ۴,۷۹۳.۴۵ ۱,۷۷۹,۷۴۰ ۴۲.۶۸ B ۳۴۱.۵۷ B۰.۲۰%۳.۱۶%۴.۲۹%۸۴.۰۰ M LTC۷۱.۲۶ M LTC۰.۱۲" برابر "
۱۵ETC۲۲ ۲,۵۲۱.۵۷ ۹۳۶,۲۲۲ ۴۲.۴۵ B ۳۴۵.۶۵ B۰.۴۱%۱.۴۲%۳.۲۵%۲۱۰.۷۰ M ETC۱۳۷.۰۸ M ETC۰.۱۲" برابر "
۱۶CHZ۳۸ ۲۲.۵۵ ۸,۳۷۱ ۴۱.۵۸ B ۱۳۵.۲۸ B۰.۲۸%۰.۷۳%۳.۹۹%۸.۸۹ B CHZ۶.۰۰ B CHZ۰.۳۱" برابر "
۱۷DOT۱۱ ۵۸۳.۷۳ ۲۱۶,۷۳۰ ۳۴.۸۴ B ۶۵۴.۲۶ B۰.۰۷%۵.۶۹%۴.۷۳%بی نهایت۱.۱۲ B DOT۰.۰۵" برابر "
۱۸MATIC۱۳ ۶۷.۲۳ ۲۴,۹۶۳ ۳۴.۵۱ B ۵۸۷.۲۵ B۰.۱۱%۳.۲۵%۱.۲۰%۱۰.۰۰ B MATIC۸.۷۳ B MATIC۰.۰۶" برابر "
۱۹TRX۱۵ ۵.۲۸ ۱,۹۵۹ ۳۲.۶۵ B ۴۸۷.۲۴ B۰.۰۸%۱.۴۳%۰.۱۵%بی نهایت۹۲.۳۵ B TRX۰.۰۷" برابر "
۲۰DAI۱۲ ۸۷.۵۱ ۳۲,۴۹۱ ۲۸.۴۰ B ۶۰۵.۵۶ B۰.۰۳%۰.۰۶%۰.۰۶%بی نهایت۶.۹۲ B DAI۰.۰۵" برابر "
۲۱DOGE۱۰ ۵.۴۳ ۲,۰۱۶ ۲۸.۱۵ B ۷۲۰.۳۵ B۰.۰۲%۰.۴۴%۶.۰۸%بی نهایت۱۳۲.۶۷ B DOGE۰.۰۴" برابر "
۲۲SHIB۱۴ ۰.۰۰۰۹۸۸ ۰ ۲۳.۵۳ B ۵۴۲.۶۶ B۰.۰۹%۱.۵۶%۳.۲۶%بی نهایت۵۴۹.۰۶ T SHIB۰.۰۴" برابر "
۲۳BCH۳۰ ۱۰,۳۷۵.۳۰ ۳,۸۵۲,۲۰۱ ۲۳.۲۳ B ۱۹۹.۰۵ B۰.۵۲%۳.۵۲%۵.۴۳%۲۱.۰۰ M BCH۱۹.۱۸ M BCH۰.۱۲" برابر "
۲۴APE۳۳ ۴۹۱.۶۸ ۱۸۲,۵۵۴ ۱۹.۴۴ B ۱۵۰.۸۸ B۰.۲۳%۲.۰۸%۳.۳۲%۱,۰۰۰.۰۰ M APE۳۰۶.۸۸ M APE۰.۱۳" برابر "
۲۵EOS۴۴ ۱۰۵.۲۱ ۳۹,۰۶۴ ۱۹.۲۸ B ۱۰۵.۳۹ B۰.۴۱%۲.۴۸%۶.۶۹%بی نهایت۱.۰۰ B EOS۰.۱۸" برابر "
۲۶FIL۳۵ ۵۰۷.۹۰ ۱۸۸,۵۷۶ ۱۸.۵۸ B ۱۴۸.۰۳ B۰.۴۷%۱.۳۶%۶.۴۱%بی نهایت۲۹۱.۴۶ M FIL۰.۱۳" برابر "
۲۷ALGO۲۹ ۳۲.۶۴ ۱۲,۱۱۹ ۱۸.۳۸ B ۲۲۶.۲۵ B۰.۵۶%۲.۶۰%۱۰.۶۹%۱۰.۰۰ B ALGO۶.۹۳ B ALGO۰.۰۸" برابر "
۲۸AVAX۱۶ ۱,۵۶۵.۰۹ ۵۸۱,۰۹۴ ۱۸.۰۴ B ۴۶۳.۱۰ B۰.۴۱%۲.۸۶%۳.۷۲%۷۲۰.۰۰ M AVAX۲۹۵.۹۰ M AVAX۰.۰۴" برابر "
۲۹NEAR۲۵ ۳۲۷.۹۸ ۱۲۱,۷۷۵ ۱۸.۰۴ B ۲۵۸.۱۹ B۰.۶۱%۲.۰۶%۷.۵۳%۱,۰۰۰.۰۰ M NEAR۷۸۷.۲۰ M NEAR۰.۰۷" برابر "
۳۰SAND۴۳ ۷۶.۰۵ ۲۸,۲۳۶ ۱۷.۸۴ B ۱۱۴.۰۳ B۰.۰۵%۰.۲۹%۱.۲۷%۳.۰۰ B SAND۱.۵۰ B SAND۰.۱۶" برابر "
۳۱POLY۱۲۳ ۲۱.۷۲ ۸,۰۶۴ ۱۶.۳۵ B ۲۰.۰۹ B۲.۱۴%۱۹.۸۵%۲۵.۰۴%بی نهایت۹۲۵.۰۰ M POLY۰.۸۱" برابر "
۳۲XLM۲۷ ۱۰.۱۲ ۳,۷۵۷ ۱۴.۱۵ B ۲۵۷.۶۰ B۰.۴۲%۲.۰۰%۳.۹۸%۵۰.۰۰ B XLM۲۵.۴۶ B XLM۰.۰۵" برابر "
۳۳BSV۵۰ ۴,۵۴۲.۹۴ ۱,۶۸۶,۷۲۸ ۱۳.۹۹ B ۸۷.۱۴ B۰.۲۰%۷.۰۲%۵.۴۳%۲۱.۰۰ M BSV۱۹.۱۸ M BSV۰.۱۶" برابر "
۳۴GMT۸۴ ۶۱.۳۶ ۲۲,۷۸۱ ۱۳.۰۳ B ۳۶.۸۱ B۳.۲۷%۱۲.۴۶%۱۱.۳۶%۶.۰۰ B GMT۶۰۰.۰۰ M GMT۰.۳۵" برابر "
۳۵WBTC۱۷ ۱,۷۲۷,۱۵۷.۳۰ ۶۴۱,۲۶۹,۰۷۰ ۱۲.۸۸ B ۴۲۲.۶۵ B۰.۱۰%۴.۴۹%۱.۳۳%بی نهایت۲۴۴.۷۱ K WBTC۰.۰۳" برابر "
۳۶MANA۴۲ ۶۲.۳۹ ۲۳,۱۶۴ ۱۲.۳۱ B ۱۱۵.۷۳ B۰.۱۰%۱.۸۸%۱.۹۹%بی نهایت۱.۸۶ B MANA۰.۱۱" برابر "
۳۷UNI۱۸ ۵۵۲.۷۱ ۲۰۵,۲۱۵ ۱۲.۱۰ B ۴۲۱.۲۸ B۱.۳۰%۱۰.۹۹%۱۴.۳۹%۱,۰۰۰.۰۰ M UNI۷۶۲.۲۱ M UNI۰.۰۳" برابر "
۳۸SANTOS۲۶۲ ۱,۶۵۵.۲۰ ۶۱۴,۵۵۲ ۱۱.۵۵ B ۷.۵۳ B۳.۰۱%۱.۹۳%۵۴.۲۲%۳۰.۰۰ M SANTOS۴.۵۵ M SANTOS۱.۵۳" برابر "
۳۹MIOTA۵۵ ۲۷.۰۳ ۱۰,۰۳۶ ۱۰.۲۰ B ۷۵.۱۳ B۰.۳۳%۶.۸۴%۱۸.۵۰%۲.۷۸ B MIOTA۲.۷۸ B MIOTA۰.۱۴" برابر "
۴۰AAVE۴۷ ۶,۸۷۵.۱۴ ۲,۵۵۲,۶۴۲ ۹.۹۴ B ۹۶.۸۹ B۰.۲۶%۵.۷۳%۲.۷۸%۱۶.۰۰ M AAVE۱۴.۰۹ M AAVE۰.۱۰" برابر "
۴۱TUSD۴۹ ۸۷.۴۸ ۳۲,۴۸۲ ۹.۵۷ B ۸۸.۹۶ B۰.۰۸%۰.۰۲%۰.۰۱%بی نهایت۱.۰۲ B TUSD۰.۱۱" برابر "
۴۲GALA۱۱۱ ۳.۶۴ ۱,۳۵۲ ۹.۳۶ B ۲۵.۴۰ B۰.۰۸%۱.۸۲%۳.۴۹%بی نهایت۶.۹۸ B GALA۰.۳۷" برابر "
۴۳USTC۱۰۴ ۲.۸۵ ۱,۰۶۰ ۸.۷۴ B ۲۸.۰۲ B۰.۴۹%۱۶.۲۸%۴.۴۲%بی نهایت۹.۸۲ B USTC۰.۳۱" برابر "
۴۴CRV۷۳ ۸۲.۴۳ ۳۰,۶۰۷ ۸.۶۰ B ۴۳.۸۲ B۱.۱۵%۴.۷۹%۳.۵۸%۳.۳۰ B CRV۵۳۱.۵۸ M CRV۰.۲۰" برابر "
۴۵BIT۲۰۹ ۴۱.۷۸ ۱۵,۵۱۴ ۸.۲۱ B ۸۷.۳۷ B۰.۴۳%۰.۴۸%۱.۱۸%۱۰.۰۰ B BIT۲.۰۹ B BIT۰.۰۹" برابر "
۴۶OP۱۲۷ ۸۳.۴۹ ۳۱,۰۰۰ ۸.۱۲ B ۱۹.۶۰ B۱.۴۴%۴.۴۸%۱.۹۷%بی نهایت۲۳۴.۷۵ M OP۰.۴۱" برابر "
۴۷ENS۱۰۶ ۱,۳۵۶.۳۳ ۵۰۳,۵۸۵ ۸.۰۸ B ۲۷.۴۶ B۰.۲۲%۱۰.۸۶%۱۲.۲۴%۱۰۰.۰۰ M ENS۲۰.۲۴ M ENS۰.۲۹" برابر "
۴۸FTT۲۴ ۲,۱۵۷.۴۳ ۸۰۱,۰۲۳ ۸.۰۳ B ۲۸۹.۰۴ B۰.۲۶%۴.۶۱%۲.۳۳%۳۵۲.۱۷ M FTT۱۳۳.۹۸ M FTT۰.۰۳" برابر "
۴۹DYDX۲۵۳ ۱۱۸.۹۹ ۴۴,۱۸۰ ۷.۷۵ B ۷.۸۰ B۰.۴۲%۱۰.۰۰%۸.۹۰%۱,۰۰۰.۰۰ M DYDX۶۵.۵۷ M DYDX۰.۹۹" برابر "
۵۰WBNB۲۰۸ ۲۴,۵۶۱.۸۳ ۹,۱۱۹,۴۵۹ ۷.۴۶ B ۱۰۳.۷۱ B۰.۰۴%۱.۸۲%۳.۹۰%بی نهایت۴.۲۲ M WBNB۰.۰۷" برابر "