پرسودترین ارزهای دیجیتال در 1 ساعت
پرسود ترین ارز دیجیتال در 1 ساعت

پر سودترین ارزهای دیجیتال در ۱ ساعت

پر سود ترین ارزها در ۱ ساعت
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعت
۲۳۱۴ALLOY$ ۰.۰۱۱۳۵۵ ۳۸۲۴۷۰.۶۵%۴۶۷.۸۸%۴۷۹.۳۲%$ ۳۹.۲۱ K$ ۱۲.۵۳۳.۴۵ M ALLOYبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۳۸۴SFCP$ ۰.۰۰۰۲۵۸ ۹۲۲۹.۲۲%۲۳۳.۶۷%۲۲۴.۴۳%$ ۲۵.۸۰ K$ ۰.۱۱۱۰۰.۰۰ M SFCPبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۴۹۰۱SST$ ۰.۰۲۱۶ ۷۲۶۱۱۶.۰۰%۹.۰۹%۲.۸۵%$ ۰.۰۰$ ۱۰.۵۱ K۰.۰۰ SST۹۸۹.۸۹ M SST۰.۰۰" برابر "
۳۲۶۲GEFI$ ۰.۰۰۰۳۰۷ ۱۰۱۱۱.۳۸%۱۱۱.۸۶%۱۱۱.۸۶%$ ۰.۰۰$ ۲۳۱.۹۳ K۰.۰۰ GEFI۱,۰۰۰.۰۰ M GEFI۰.۰۰" برابر "
۲۰۳۶IQ$ ۰.۰۱۲۳۱ ۴۱۴۱۰۵.۱۲%۸۵.۶۷%۱۰۴.۹۱%$ ۱۴۷.۲۶ K$ ۴.۶۰۱۱.۹۶ M IQ۵۶.۹۰ M IQ۰.۰۰" برابر "
۷۶۱RDD$ ۰.۰۰۰۳۱۶ ۱۱۶۵.۰۸%۶۳.۴۴%۱۶.۷۹%$ ۹.۶۱ M$ ۵.۳۵ K۳۰.۴۰ B RDDبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۴۰۳۸KITTY$ ۰.۰۰۰۱۷۹ ۶۴۳.۰۶%۲.۹۴%۳۳.۶۵%$ ۰.۰۰$ ۵۰.۸۵ K۰.۰۰ KITTY۵۵۰.۰۰ M KITTY۰.۰۰" برابر "
۱۷۱۳OK$ ۰.۰۰۴۷۸۳ ۱۶۱۳۸.۸۲%۳۷.۴۶%۳۹.۹۴%$ ۴۱۱.۵۳ K$ ۰.۰۰۸۶.۰۳ M OK۱۰۵.۰۰ M OK۰.۰۰" برابر "
۴۱۹۱MIS$ ۰.۵۹۳۸۴۱ ۱۹,۹۵۳۳۰.۸۰%۵۴.۵۱%۶۴.۹۵%$ ۰.۰۰$ ۳۸.۴۷ K۰.۰۰ MISبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۱۶۷۰MND$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹۳۲۳۷ ۰۳۰.۰۵%۳۰.۲۰%۹۱.۸۰%$ ۴۶۴.۵۰ K$ ۳۵.۸۰ K۴۹۸.۱۹ T MNDبی نهایت۰.۰۸" برابر "
۴۱۹۷BNBBACK$ ۰.۰۰۰۶۳ ۲۱۲۸.۲۷%۱۱.۹۱%۱۲.۲۱%$ ۰.۰۰$ ۳۷.۷۴ K۰.۰۰ BNBBACK۱,۰۰۰.۰۰ M BNBBACK۰.۰۰" برابر "
۴۹۹۴JEN$ ۰.۱۴۹۵۰۲ ۵,۰۲۳۲۴.۵۸%۷.۰۱%۳۶.۷۸%$ ۰.۰۰$ ۸.۷۰ K۰.۰۰ JEN۲۱.۰۰ M JEN۰.۰۰" برابر "
۱۹۷۴CREDIT$ ۰.۰۰۰۰۷۲ ۲۲۴.۳۱%۸۰.۸۳%۴۶.۵۹%$ ۱۷۵.۱۵ K$ ۲۴.۴۸۲.۴۳ B CREDITبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۴۷۳۳NBLH$ ۰.۰۲۲۲۶ ۷۴۸۲۰.۹۱%۱.۶۸%۶.۰۹%$ ۰.۰۰$ ۱۴.۱۱ K۰.۰۰ NBLH۹۰۰.۰۰ B NBLH۰.۰۰" برابر "
۴۰۴۶MIS$ ۰.۱۴۱۲۰۲ ۴,۷۴۴۲۰.۴۸%۱۲.۳۶%۵.۲۱%$ ۰.۰۰$ ۴۹.۶۸ K۰.۰۰ MIS۱,۰۰۰.۰۰ M MIS۰.۰۰" برابر "
۵۳۷BNANA$ ۰.۷۵۱۵۳۳ ۲۵,۲۵۱۲۰.۰۹%۲۸.۱۵%۲۴.۹۶%$ ۲۳.۸۴ M$ ۹۹.۰۶ K۳۱.۷۳ M BNANAبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۹۵۹UMAMI$ ۲۰.۶۵ ۶۹۳,۷۷۲۱۹.۸۸%۲۲.۵۶%۱۰.۵۸%$ ۰.۰۰$ ۵۸۲.۶۸ K۰.۰۰ UMAMIبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۴۸۱۰YFO$ ۷.۹۸ ۲۶۸,۱۸۹۱۹.۶۶%۱۲.۹۵%۱۸.۲۷%$ ۰.۰۰$ ۱۲.۳۷ K۰.۰۰ YFO۲۰.۰۰ K YFO۰.۰۰" برابر "
۴۸۴۴DRS$ ۰.۰۰۱۸۳ ۶۱۱۹.۴۳%۱.۶۸%۶.۳۶%$ ۰.۰۰$ ۱۱.۵۲ K۰.۰۰ DRS۱۰.۰۰ B DRS۰.۰۰" برابر "
۴۱۷۸ARTM$ ۰.۰۰۰۱۳۵ ۵۱۹.۳۳%۰.۳۵%۰.۲۷%$ ۰.۰۰$ ۳۸.۸۸ K۰.۰۰ ARTM۱,۰۰۰.۰۰ B ARTM۰.۰۰" برابر "
۴۷۲۸POKELON$ ۰.۰۰۰۲۶۸ ۹۱۹.۱۱%۱۸.۰۶%۱۰.۷۰%$ ۰.۰۰$ ۱۴.۲۵ K۰.۰۰ POKELON۳۰۰.۰۰ M POKELON۰.۰۰" برابر "
۳۵۲۸FNF$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۹۱۷۴۰۲۷ ۰۱۷.۸۵%۰.۲۹%۴۷.۸۱%$ ۰.۰۰$ ۱۲۶.۷۷ K۰.۰۰ FNF۱,۰۰۰.۰۰ B FNF۰.۰۰" برابر "
۴۹۵۲MIN$ ۰.۰۳۱۵۷ ۱,۰۶۱۱۷.۸۰%۴۰.۷۷%۲۷.۸۹%$ ۰.۰۰$ ۹.۵۲ K۰.۰۰ MINبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۴۵۹۶WMW$ ۰.۰۰۰۰۰۱ ۰۱۷.۵۳%۳۴.۲۹%۳۲.۲۵%$ ۰.۰۰$ ۱۷.۶۳ K۰.۰۰ WMW۲۰.۰۰ B WMW۰.۰۰" برابر "
۱۳۲۴SRN$ ۰.۰۰۲۶۷۴ ۹۰۱۶.۹۹%۱۳.۹۹%۰.۳۵%$ ۱.۳۱ M$ ۱.۵۱ K۴۹۱.۸۲ M SRNبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۱۶۴۵SCC$ ۰.۰۰۰۰۲۳ ۱۱۶.۵۵%۲۲.۶۰%۵.۹۶%$ ۴۹۹.۸۷ K$ ۴۵۵.۸۹ K۲۲.۱۸ B SCCبی نهایت۰.۹۱" برابر "
۳۹۲۴PYRO$ ۱.۴۰ ۴۷,۱۷۸۱۶.۲۳%۸.۱۶%۳۰.۳۵%$ ۰.۰۰$ ۶۳.۲۰ K۰.۰۰ PYRO۱,۰۰۰.۰۰ K PYRO۰.۰۰" برابر "
۴۲۱۱HANZO$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۲۰۱۴۸۸ ۰۱۳.۹۳%۱۸.۱۴%۲۰.۴۸%$ ۰.۰۰$ ۳۶.۷۶ K۰.۰۰ HANZO۱۰۰.۰۰ T HANZO۰.۰۰" برابر "
۷۴۶FUND$ ۰.۲۹۶۵۷۸ ۹,۹۶۵۱۳.۸۵%۶۴.۷۳%۲۲۷.۲۷%$ ۱۰.۲۲ M$ ۴۲۳.۰۸ K۳۴.۴۵ M FUNDبی نهایت۰.۰۴" برابر "
۴۱۴۷GOLD$ ۰.۰۰۶۳۲۶ ۲۱۳۱۳.۷۷%۹.۵۹%۴.۶۱%$ ۰.۰۰$ ۴۰.۹۲ K۰.۰۰ GOLDبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۰۶۴QUAI$ ۰.۰۰۳۳۳۲ ۱۱۲۱۳.۴۹%۲.۴۱%۰.۶۶%$ ۱۳۲.۶۵ K$ ۵۵.۱۲ K۳۹.۸۱ M QUAI۱۰۰.۰۰ M QUAI۰.۴۲" برابر "
۳۵۹۵DMC$ ۰.۰۰۰۱ ۳۱۳.۲۶%۴۲.۴۵%۶۶.۸۱%$ ۰.۰۰$ ۱۱۳.۹۱ K۰.۰۰ DMC۱,۰۰۰.۰۰ M DMC۰.۰۰" برابر "
۴۱۸۴BKN$ ۰.۰۳۹۳۷۶ ۱,۳۲۳۱۲.۷۵%۱۶.۶۶%۱۲۷.۶۱%$ ۰.۰۰$ ۳۸.۵۲ K۰.۰۰ BKNبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۴۱۳۲HVE2$ ۰.۰۰۰۶۱۶ ۲۱۱۲.۵۸%۳.۳۷%۸.۵۶%$ ۰.۰۰$ ۴۲.۴۷ K۰.۰۰ HVE2۶۰.۰۰ B HVE2۰.۰۰" برابر "
۳۲۰۴DES$ ۰.۰۰۹۷۱۲ ۳۲۶۱۲.۱۹%۲۰.۲۵%۱۷.۲۰%$ ۰.۰۰$ ۲۶۴.۷۰ K۰.۰۰ DES۱۰۰.۰۰ M DES۰.۰۰" برابر "
۸۹۸XMC$ ۰.۳۰۷۰۳۱ ۱۰,۳۱۶۱۲.۱۱%۱۳.۴۹%۱.۱۱%$ ۵.۸۹ M$ ۲۶.۵۰ K۱۹.۱۸ M XMCبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۱۲۲۸MIR$ ۰.۰۰۲۲۵۹ ۷۶۱۱.۵۶%۲.۲۸%۵.۳۱%$ ۱.۷۶ M$ ۱۲.۴۰ K۷۸۰.۶۳ M MIR۱.۳۰ B MIR۰.۰۱" برابر "
۲۸۲۸MEME$ ۰.۰۰۳۸۷ ۱۳۰۱۰.۷۹%۳۸.۴۳%۸.۰۰%$ ۰.۰۰$ ۱.۱۲ M۰.۰۰ MEME۱۲.۰۰ M MEME۰.۰۰" برابر "
۳۷۵۳LDXG$ ۰.۰۲۲۱۴۸ ۷۴۴۱۰.۷۴%۳.۷۱%۱۰۹.۶۷%$ ۰.۰۰$ ۸۲.۳۹ K۰.۰۰ LDXG۵.۰۰ B LDXG۰.۰۰" برابر "
۲۹۱۲EMC1$ ۰.۰۱۲۷۹۹ ۴۳۰۱۰.۵۷%۲۲.۸۶%۹۱.۳۸%$ ۰.۰۰$ ۷۱۶.۳۱ K۰.۰۰ EMC1۶۰۰.۰۰ M EMC1۰.۰۰" برابر "
۳۵۵۵CPS$ ۰.۰۰۰۰۱۹ ۱۱۰.۵۶%۲.۵۴%۹۶.۲۱%$ ۰.۰۰$ ۱۲۱.۶۲ K۰.۰۰ CPS۲۹.۰۰ B CPS۰.۰۰" برابر "
۴۰۱۶KING$ ۰.۰۰۱۸۰۵ ۶۱۱۰.۲۴%۰.۳۰%۶.۱۳%$ ۰.۰۰$ ۵۳.۹۹ K۰.۰۰ KING۱,۰۰۰.۰۰ M KING۰.۰۰" برابر "
۳۳۱۲PLASTIK$ ۰.۰۲۰۵۲۸ ۶۹۰۱۰.۰۵%۵.۱۰%۲۴.۲۲%$ ۰.۰۰$ ۲۰۲.۴۷ K۰.۰۰ PLASTIK۱,۰۰۰.۰۰ M PLASTIK۰.۰۰" برابر "
۳۹۷۲WITCH$ ۰.۱۷۷۲۲۲ ۵,۹۵۵۹.۸۷%۴.۸۸%۱۲.۱۵%$ ۰.۰۰$ ۵۸.۰۹ K۰.۰۰ WITCH۱۰۰.۰۰ M WITCH۰.۰۰" برابر "
۴۲۴۵FPFT$ ۰.۱۲۹۷۵۷ ۴,۳۶۰۹.۸۶%۳.۰۹%۹۵.۰۱%$ ۰.۰۰$ ۳۴.۴۱ K۰.۰۰ FPFTبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۳۳۷۹۳۷C$ ۰.۷۶۷۹۰۸ ۲۵,۸۰۲۹.۶۷%۴.۹۲%۶.۶۹%$ ۰.۰۰$ ۱۷۳.۲۹ K۰.۰۰ ۳۷C۷۷۷.۷۸ M 37C۰.۰۰" برابر "
۲۸۵۱ERR$ ۰.۰۰۰۴۳۱ ۱۴۹.۶۳%۱۴.۸۶%۰.۰۴%$ ۰.۰۰$ ۹۹۷.۹۲ K۰.۰۰ ERR۳۰.۰۰ B ERR۰.۰۰" برابر "
۲۳۰۷WSPP$ ۰.۰۰۰۰۱۱ ۰۹.۳۰%۲.۳۵%۷.۱۲%$ ۴۲.۱۶ K$ ۱۶۹.۰۸ K۳.۹۷ B WSPP۳.۲۰ B WSPP۴.۰۱" برابر "
۴۳۴۴CHAMPS$ ۰.۰۰۰۰۸ ۳۹.۲۲%۲۱.۷۹%۳۱۸.۷۵%$ ۰.۰۰$ ۲۷.۸۰ K۰.۰۰ CHAMPS۱,۰۰۰.۰۰ M CHAMPS۰.۰۰" برابر "
۴۱۴۸GOB$ ۰.۰۱۳۳۵۶ ۴۴۹۹.۱۵%۲.۴۸%۱۸.۴۴%$ ۰.۰۰$ ۴۰.۸۱ K۰.۰۰ GOB۷۵۰.۰۰ M GOB۰.۰۰" برابر "

پر سودترین ارزهای دیجیتال در ۱ ساعت

پر سود ترین ارزها در ۱ ساعت
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعت
۲۳۱۴ALLOY$ ۰.۰۱۱۳۵۵ ۳۸۲۴۷۰.۶۵%۴۶۷.۸۸%۴۷۹.۳۲%$ ۳۹.۲۱ K$ ۱۲.۵۳۳.۴۵ M ALLOYبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۳۸۴SFCP$ ۰.۰۰۰۲۵۸ ۹۲۲۹.۲۲%۲۳۳.۶۷%۲۲۴.۴۳%$ ۲۵.۸۰ K$ ۰.۱۱۱۰۰.۰۰ M SFCPبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۴۹۰۱SST$ ۰.۰۲۱۶ ۷۲۶۱۱۶.۰۰%۹.۰۹%۲.۸۵%$ ۰.۰۰$ ۱۰.۵۱ K۰.۰۰ SST۹۸۹.۸۹ M SST۰.۰۰" برابر "
۳۲۶۲GEFI$ ۰.۰۰۰۳۰۷ ۱۰۱۱۱.۳۸%۱۱۱.۸۶%۱۱۱.۸۶%$ ۰.۰۰$ ۲۳۱.۹۳ K۰.۰۰ GEFI۱,۰۰۰.۰۰ M GEFI۰.۰۰" برابر "
۲۰۳۶IQ$ ۰.۰۱۲۳۱ ۴۱۴۱۰۵.۱۲%۸۵.۶۷%۱۰۴.۹۱%$ ۱۴۷.۲۶ K$ ۴.۶۰۱۱.۹۶ M IQ۵۶.۹۰ M IQ۰.۰۰" برابر "
۷۶۱RDD$ ۰.۰۰۰۳۱۶ ۱۱۶۵.۰۸%۶۳.۴۴%۱۶.۷۹%$ ۹.۶۱ M$ ۵.۳۵ K۳۰.۴۰ B RDDبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۴۰۳۸KITTY$ ۰.۰۰۰۱۷۹ ۶۴۳.۰۶%۲.۹۴%۳۳.۶۵%$ ۰.۰۰$ ۵۰.۸۵ K۰.۰۰ KITTY۵۵۰.۰۰ M KITTY۰.۰۰" برابر "
۱۷۱۳OK$ ۰.۰۰۴۷۸۳ ۱۶۱۳۸.۸۲%۳۷.۴۶%۳۹.۹۴%$ ۴۱۱.۵۳ K$ ۰.۰۰۸۶.۰۳ M OK۱۰۵.۰۰ M OK۰.۰۰" برابر "
۴۱۹۱MIS$ ۰.۵۹۳۸۴۱ ۱۹,۹۵۳۳۰.۸۰%۵۴.۵۱%۶۴.۹۵%$ ۰.۰۰$ ۳۸.۴۷ K۰.۰۰ MISبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۱۶۷۰MND$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹۳۲۳۷ ۰۳۰.۰۵%۳۰.۲۰%۹۱.۸۰%$ ۴۶۴.۵۰ K$ ۳۵.۸۰ K۴۹۸.۱۹ T MNDبی نهایت۰.۰۸" برابر "
۴۱۹۷BNBBACK$ ۰.۰۰۰۶۳ ۲۱۲۸.۲۷%۱۱.۹۱%۱۲.۲۱%$ ۰.۰۰$ ۳۷.۷۴ K۰.۰۰ BNBBACK۱,۰۰۰.۰۰ M BNBBACK۰.۰۰" برابر "
۴۹۹۴JEN$ ۰.۱۴۹۵۰۲ ۵,۰۲۳۲۴.۵۸%۷.۰۱%۳۶.۷۸%$ ۰.۰۰$ ۸.۷۰ K۰.۰۰ JEN۲۱.۰۰ M JEN۰.۰۰" برابر "
۱۹۷۴CREDIT$ ۰.۰۰۰۰۷۲ ۲۲۴.۳۱%۸۰.۸۳%۴۶.۵۹%$ ۱۷۵.۱۵ K$ ۲۴.۴۸۲.۴۳ B CREDITبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۴۷۳۳NBLH$ ۰.۰۲۲۲۶ ۷۴۸۲۰.۹۱%۱.۶۸%۶.۰۹%$ ۰.۰۰$ ۱۴.۱۱ K۰.۰۰ NBLH۹۰۰.۰۰ B NBLH۰.۰۰" برابر "
۴۰۴۶MIS$ ۰.۱۴۱۲۰۲ ۴,۷۴۴۲۰.۴۸%۱۲.۳۶%۵.۲۱%$ ۰.۰۰$ ۴۹.۶۸ K۰.۰۰ MIS۱,۰۰۰.۰۰ M MIS۰.۰۰" برابر "
۵۳۷BNANA$ ۰.۷۵۱۵۳۳ ۲۵,۲۵۱۲۰.۰۹%۲۸.۱۵%۲۴.۹۶%$ ۲۳.۸۴ M$ ۹۹.۰۶ K۳۱.۷۳ M BNANAبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۹۵۹UMAMI$ ۲۰.۶۵ ۶۹۳,۷۷۲۱۹.۸۸%۲۲.۵۶%۱۰.۵۸%$ ۰.۰۰$ ۵۸۲.۶۸ K۰.۰۰ UMAMIبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۴۸۱۰YFO$ ۷.۹۸ ۲۶۸,۱۸۹۱۹.۶۶%۱۲.۹۵%۱۸.۲۷%$ ۰.۰۰$ ۱۲.۳۷ K۰.۰۰ YFO۲۰.۰۰ K YFO۰.۰۰" برابر "
۴۸۴۴DRS$ ۰.۰۰۱۸۳ ۶۱۱۹.۴۳%۱.۶۸%۶.۳۶%$ ۰.۰۰$ ۱۱.۵۲ K۰.۰۰ DRS۱۰.۰۰ B DRS۰.۰۰" برابر "
۴۱۷۸ARTM$ ۰.۰۰۰۱۳۵ ۵۱۹.۳۳%۰.۳۵%۰.۲۷%$ ۰.۰۰$ ۳۸.۸۸ K۰.۰۰ ARTM۱,۰۰۰.۰۰ B ARTM۰.۰۰" برابر "
۴۷۲۸POKELON$ ۰.۰۰۰۲۶۸ ۹۱۹.۱۱%۱۸.۰۶%۱۰.۷۰%$ ۰.۰۰$ ۱۴.۲۵ K۰.۰۰ POKELON۳۰۰.۰۰ M POKELON۰.۰۰" برابر "
۳۵۲۸FNF$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۹۱۷۴۰۲۷ ۰۱۷.۸۵%۰.۲۹%۴۷.۸۱%$ ۰.۰۰$ ۱۲۶.۷۷ K۰.۰۰ FNF۱,۰۰۰.۰۰ B FNF۰.۰۰" برابر "
۴۹۵۲MIN$ ۰.۰۳۱۵۷ ۱,۰۶۱۱۷.۸۰%۴۰.۷۷%۲۷.۸۹%$ ۰.۰۰$ ۹.۵۲ K۰.۰۰ MINبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۴۵۹۶WMW$ ۰.۰۰۰۰۰۱ ۰۱۷.۵۳%۳۴.۲۹%۳۲.۲۵%$ ۰.۰۰$ ۱۷.۶۳ K۰.۰۰ WMW۲۰.۰۰ B WMW۰.۰۰" برابر "
۱۳۲۴SRN$ ۰.۰۰۲۶۷۴ ۹۰۱۶.۹۹%۱۳.۹۹%۰.۳۵%$ ۱.۳۱ M$ ۱.۵۱ K۴۹۱.۸۲ M SRNبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۱۶۴۵SCC$ ۰.۰۰۰۰۲۳ ۱۱۶.۵۵%۲۲.۶۰%۵.۹۶%$ ۴۹۹.۸۷ K$ ۴۵۵.۸۹ K۲۲.۱۸ B SCCبی نهایت۰.۹۱" برابر "
۳۹۲۴PYRO$ ۱.۴۰ ۴۷,۱۷۸۱۶.۲۳%۸.۱۶%۳۰.۳۵%$ ۰.۰۰$ ۶۳.۲۰ K۰.۰۰ PYRO۱,۰۰۰.۰۰ K PYRO۰.۰۰" برابر "
۴۲۱۱HANZO$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۲۰۱۴۸۸ ۰۱۳.۹۳%۱۸.۱۴%۲۰.۴۸%$ ۰.۰۰$ ۳۶.۷۶ K۰.۰۰ HANZO۱۰۰.۰۰ T HANZO۰.۰۰" برابر "
۷۴۶FUND$ ۰.۲۹۶۵۷۸ ۹,۹۶۵۱۳.۸۵%۶۴.۷۳%۲۲۷.۲۷%$ ۱۰.۲۲ M$ ۴۲۳.۰۸ K۳۴.۴۵ M FUNDبی نهایت۰.۰۴" برابر "
۴۱۴۷GOLD$ ۰.۰۰۶۳۲۶ ۲۱۳۱۳.۷۷%۹.۵۹%۴.۶۱%$ ۰.۰۰$ ۴۰.۹۲ K۰.۰۰ GOLDبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۰۶۴QUAI$ ۰.۰۰۳۳۳۲ ۱۱۲۱۳.۴۹%۲.۴۱%۰.۶۶%$ ۱۳۲.۶۵ K$ ۵۵.۱۲ K۳۹.۸۱ M QUAI۱۰۰.۰۰ M QUAI۰.۴۲" برابر "
۳۵۹۵DMC$ ۰.۰۰۰۱ ۳۱۳.۲۶%۴۲.۴۵%۶۶.۸۱%$ ۰.۰۰$ ۱۱۳.۹۱ K۰.۰۰ DMC۱,۰۰۰.۰۰ M DMC۰.۰۰" برابر "
۴۱۸۴BKN$ ۰.۰۳۹۳۷۶ ۱,۳۲۳۱۲.۷۵%۱۶.۶۶%۱۲۷.۶۱%$ ۰.۰۰$ ۳۸.۵۲ K۰.۰۰ BKNبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۴۱۳۲HVE2$ ۰.۰۰۰۶۱۶ ۲۱۱۲.۵۸%۳.۳۷%۸.۵۶%$ ۰.۰۰$ ۴۲.۴۷ K۰.۰۰ HVE2۶۰.۰۰ B HVE2۰.۰۰" برابر "
۳۲۰۴DES$ ۰.۰۰۹۷۱۲ ۳۲۶۱۲.۱۹%۲۰.۲۵%۱۷.۲۰%$ ۰.۰۰$ ۲۶۴.۷۰ K۰.۰۰ DES۱۰۰.۰۰ M DES۰.۰۰" برابر "
۸۹۸XMC$ ۰.۳۰۷۰۳۱ ۱۰,۳۱۶۱۲.۱۱%۱۳.۴۹%۱.۱۱%$ ۵.۸۹ M$ ۲۶.۵۰ K۱۹.۱۸ M XMCبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۱۲۲۸MIR$ ۰.۰۰۲۲۵۹ ۷۶۱۱.۵۶%۲.۲۸%۵.۳۱%$ ۱.۷۶ M$ ۱۲.۴۰ K۷۸۰.۶۳ M MIR۱.۳۰ B MIR۰.۰۱" برابر "
۲۸۲۸MEME$ ۰.۰۰۳۸۷ ۱۳۰۱۰.۷۹%۳۸.۴۳%۸.۰۰%$ ۰.۰۰$ ۱.۱۲ M۰.۰۰ MEME۱۲.۰۰ M MEME۰.۰۰" برابر "
۳۷۵۳LDXG$ ۰.۰۲۲۱۴۸ ۷۴۴۱۰.۷۴%۳.۷۱%۱۰۹.۶۷%$ ۰.۰۰$ ۸۲.۳۹ K۰.۰۰ LDXG۵.۰۰ B LDXG۰.۰۰" برابر "
۲۹۱۲EMC1$ ۰.۰۱۲۷۹۹ ۴۳۰۱۰.۵۷%۲۲.۸۶%۹۱.۳۸%$ ۰.۰۰$ ۷۱۶.۳۱ K۰.۰۰ EMC1۶۰۰.۰۰ M EMC1۰.۰۰" برابر "
۳۵۵۵CPS$ ۰.۰۰۰۰۱۹ ۱۱۰.۵۶%۲.۵۴%۹۶.۲۱%$ ۰.۰۰$ ۱۲۱.۶۲ K۰.۰۰ CPS۲۹.۰۰ B CPS۰.۰۰" برابر "
۴۰۱۶KING$ ۰.۰۰۱۸۰۵ ۶۱۱۰.۲۴%۰.۳۰%۶.۱۳%$ ۰.۰۰$ ۵۳.۹۹ K۰.۰۰ KING۱,۰۰۰.۰۰ M KING۰.۰۰" برابر "
۳۳۱۲PLASTIK$ ۰.۰۲۰۵۲۸ ۶۹۰۱۰.۰۵%۵.۱۰%۲۴.۲۲%$ ۰.۰۰$ ۲۰۲.۴۷ K۰.۰۰ PLASTIK۱,۰۰۰.۰۰ M PLASTIK۰.۰۰" برابر "
۳۹۷۲WITCH$ ۰.۱۷۷۲۲۲ ۵,۹۵۵۹.۸۷%۴.۸۸%۱۲.۱۵%$ ۰.۰۰$ ۵۸.۰۹ K۰.۰۰ WITCH۱۰۰.۰۰ M WITCH۰.۰۰" برابر "
۴۲۴۵FPFT$ ۰.۱۲۹۷۵۷ ۴,۳۶۰۹.۸۶%۳.۰۹%۹۵.۰۱%$ ۰.۰۰$ ۳۴.۴۱ K۰.۰۰ FPFTبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۳۳۷۹۳۷C$ ۰.۷۶۷۹۰۸ ۲۵,۸۰۲۹.۶۷%۴.۹۲%۶.۶۹%$ ۰.۰۰$ ۱۷۳.۲۹ K۰.۰۰ ۳۷C۷۷۷.۷۸ M 37C۰.۰۰" برابر "
۲۸۵۱ERR$ ۰.۰۰۰۴۳۱ ۱۴۹.۶۳%۱۴.۸۶%۰.۰۴%$ ۰.۰۰$ ۹۹۷.۹۲ K۰.۰۰ ERR۳۰.۰۰ B ERR۰.۰۰" برابر "
۲۳۰۷WSPP$ ۰.۰۰۰۰۱۱ ۰۹.۳۰%۲.۳۵%۷.۱۲%$ ۴۲.۱۶ K$ ۱۶۹.۰۸ K۳.۹۷ B WSPP۳.۲۰ B WSPP۴.۰۱" برابر "
۴۳۴۴CHAMPS$ ۰.۰۰۰۰۸ ۳۹.۲۲%۲۱.۷۹%۳۱۸.۷۵%$ ۰.۰۰$ ۲۷.۸۰ K۰.۰۰ CHAMPS۱,۰۰۰.۰۰ M CHAMPS۰.۰۰" برابر "
۴۱۴۸GOB$ ۰.۰۱۳۳۵۶ ۴۴۹۹.۱۵%۲.۴۸%۱۸.۴۴%$ ۰.۰۰$ ۴۰.۸۱ K۰.۰۰ GOB۷۵۰.۰۰ M GOB۰.۰۰" برابر "