پرضررترین ارزهای دیجیتال در 1 ساعت
پر ضررترین ارزها در 1 ساعت

پر ضررترین ارزهای دیجیتال در ۱ ساعت

پر ضرر ترین ارزها در ۱ ساعت
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعت
۸۰۰RVP$ ۰.۰۰۷۰۰۲ ۲۳۲۹۷.۵۲%۱۹.۵۵%۹.۳۶%$ ۸.۴۰ M$ ۰.۰۰۱.۲۰ B RVP۲.۰۰ B RVP۰.۰۰" برابر "
۳۴۴۳NBU$ ۰.۰۰۱۲۷۹ ۴۲۹۳.۳۱%۱.۹۶%۱.۵۴%$ ۰.۰۰$ ۱۵۱.۹۵ K۰.۰۰ NBU۱,۰۰۰.۰۰ M NBU۰.۰۰" برابر "
۲۲۸۷A$ ۰.۰۰۱۳۷۷ ۴۶۴۹.۵۰%۸۰.۴۵%۷۷.۹۲%$ ۴۷.۸۲ K$ ۰.۰۰۳۴.۷۳ M Aبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۴۰۷۰CLNY$ ۰.۰۵۲۹۲۳ ۱,۷۵۷۳۶.۷۶%۳۵.۸۰%۱.۴۴%$ ۰.۰۰$ ۴۷.۶۲ K۰.۰۰ CLNYبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۴۷۶۰DGE$ ۰.۰۰۱۵۰۳ ۵۰۳۴.۵۱%۱۲.۰۰%۲۰.۷۲%$ ۰.۰۰$ ۱۳.۵۱ K۰.۰۰ DGE۹۲۵.۰۰ M DGE۰.۰۰" برابر "
۵۲۲INSTAR$ ۰.۱۲۸۶۸۶ ۴,۲۷۲۳۴.۳۹%۶۱.۹۲%۱۷۱.۵۲%$ ۲۵.۳۲ M$ ۶۰۷.۸۵ K۱۹۶.۷۵ M INSTAR۳۰۰.۰۰ M INSTAR۰.۰۲" برابر "
۴۲۱۴PAYT$ ۰.۰۴۷۹۶۵ ۱,۵۹۲۳۰.۳۷%۲۳.۰۲%۳۵.۶۸%$ ۰.۰۰$ ۳۶.۴۸ K۰.۰۰ PAYT۴۵.۰۰ M PAYT۰.۰۰" برابر "
۳۱۱۵G999$ ۰.۰۰۱۵۹۴ ۵۳۲۷.۷۵%۴۸.۵۱%۲۰.۹۰%$ ۰.۰۰$ ۳۴۴.۶۰ K۰.۰۰ G999۱۶.۸۱ B G999۰.۰۰" برابر "
۱۹۴۴TTN$ ۰.۰۰۰۲۱۱ ۷۲۶.۴۸%۲۷.۲۱%۱۳.۸۵%$ ۱۹۲.۲۷ K$ ۰.۰۰۹۱۰.۸۲ M TTN۵.۰۰ B TTN۰.۰۰" برابر "
۴۸۰۲HEGG$ ۰.۰۰۱۵۵۲ ۵۲۲۵.۸۴%۵۹.۴۴%۵۲.۳۴%$ ۰.۰۰$ ۱۲.۵۷ K۰.۰۰ HEGGبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۶۵۲MFTU$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۷ ۰۲۳.۳۲%۳۳۲.۵۹%۲۴.۷۴%$ ۰.۰۰$ ۱۸.۲۱۱.۰۸ B MFTUبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۱۵۷۰PMA$ ۰.۰۰۰۰۲ ۱۲۲.۰۶%۱۳.۹۴%۷.۶۰%$ ۶۲۷.۸۷ K$ ۵۸۱.۲۷۳۱.۷۳ B PMAبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۴۷۳۸RBC$ ۰.۳۵۸۷۴۷ ۱۱,۹۱۰۲۲.۰۰%۴.۸۹%۱.۱۳%$ ۰.۰۰$ ۱۴.۰۳ K۰.۰۰ RBC۳۰۰.۰۰ M RBC۰.۰۰" برابر "
۱۴۷۱PLA$ ۰.۰۰۳۷۹۵ ۱۲۶۲۱.۹۴%۲۴.۴۰%۳.۹۳%$ ۸۵۳.۸۷ K$ ۱۷۰.۵۵ K۲۲۵.۰۰ M PLAبی نهایت۰.۲۰" برابر "
۱۹۱۱DYNA$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴۱۴۷۹ ۰۲۱.۵۸%۲۴.۴۴%۵.۷۹%$ ۲۱۷.۹۰ K$ ۲۱.۰۷ K۵۲۵.۳۳ T DYNA۱,۰۰۰.۰۰ T DYNA۰.۱۰" برابر "
۱۷۹۵SMT$ ۰.۰۰۹۸۶۸ ۳۲۸۲۱.۰۶%۲.۸۵%۳۴.۲۲%$ ۳۲۳.۳۶ K$ ۰.۰۰۳۲.۷۷ M SMT۲۵۰.۰۰ M SMT۰.۰۰" برابر "
۱۵۱۵THC$ ۰.۰۰۲۷۷۴ ۹۲۲۰.۸۰%۲۱.۵۸%۲۰.۱۶%$ ۷۴۱.۵۰ K$ ۱۱.۰۹۲۶۷.۲۷ M THC۳۰۰.۰۰ M THC۰.۰۰" برابر "
۳۱۳۹WETHW$ ۸.۳۵ ۲۷۷,۰۷۲۲۰.۷۲%۲۵.۵۴%۱۵.۱۶%$ ۰.۰۰$ ۳۲۱.۱۲ K۰.۰۰ WETHWبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۴۷۰۳DC$ ۰.۰۰۰۱۸۶ ۶۲۰.۴۲%۱۸.۱۰%۱۱۵.۸۳%$ ۱۳.۰۶ K$ ۶۰۲.۰۶۷۰.۱۹ M 3DC۲۰۰.۰۰ M 3DC۰.۰۵" برابر "
۴۶۱۵BNBDRAGON$ ۰.۰۰۰۵۸۵ ۱۹۱۹.۶۳%۴۹.۰۳%۴۹.۱۱%$ ۰.۰۰$ ۱۷.۰۶ K۰.۰۰ BNBDRAGON۱۰.۰۰ M BNBDRAGON۰.۰۰" برابر "
۱۹۷۹DRT$ ۰.۰۰۰۲۹۴ ۱۰۱۹.۴۸%۲۰.۱۷%۱۳.۶۶%$ ۱۷۳.۸۰ K$ ۰.۰۰۵۹۱.۵۰ M DRT۱.۳۰ B DRT۰.۰۰" برابر "
۳۹۳۷KEYS$ ۰.۰۰۵۶۱۹ ۱۸۷۱۹.۱۹%۴۹.۵۸%۱۵.۳۳%$ ۰.۰۰$ ۶۱.۸۹ K۰.۰۰ KEYS۱,۰۰۰.۰۰ M KEYS۰.۰۰" برابر "
۴۶۰۲NEKI$ ۰.۰۰۰۰۳۱ ۱۱۸.۷۶%۱۸.۲۰%۴.۴۸%$ ۰.۰۰$ ۱۷.۳۷ K۰.۰۰ NEKI۱۸.۴۵ B NEKI۰.۰۰" برابر "
۳۹۹۱RVC$ ۰.۰۰۱۷۱۲ ۵۷۱۸.۷۴%۲۶.۷۴%۱.۶۹%$ ۰.۰۰$ ۵۶.۴۱ K۰.۰۰ RVC۱.۷۳ B RVC۰.۰۰" برابر "
۱۲۵۹OPEN$ ۰.۰۲۵۳۷۲ ۸۴۲۱۸.۵۵%۲۰.۸۹%۳۰.۰۷%$ ۱.۳۱ M$ ۱۳.۱۷ K۵۱.۶۲ M OPEN۱۰۰.۰۰ M OPEN۰.۰۱" برابر "
۳۸۵۱SMETA$ ۰.۴۰۰۰۰۴ ۱۳,۲۸۰۱۸.۴۳%۶۳.۲۰%۵۶۰.۰۱%$ ۰.۰۰$ ۷۰.۲۷ K۰.۰۰ SMETA۲.۰۰ B SMETA۰.۰۰" برابر "
۴۸۹۲LEVELG$ ۰.۰۱۶۱۵۶ ۵۳۶۱۸.۴۲%۱۴.۹۲%۳۰.۱۶%$ ۰.۰۰$ ۱۰.۶۳ K۰.۰۰ LEVELG۲۱.۰۰ M LEVELG۰.۰۰" برابر "
۲۴۹۳IMG$ ۰.۰۰۰۸۵۴ ۲۸۱۷.۸۸%۲۳.۵۵%۵.۶۴%$ ۱۱.۲۴ K$ ۴۸۵.۳۷۱۳.۱۶ M IMG۲۱.۰۰ M IMG۰.۰۴" برابر "
۲۹۵۲MONS$ ۰.۰۴۰۷۷ ۱,۳۵۴۱۷.۵۱%۹۹.۶۹%۹۵.۴۲%$ ۰.۰۰$ ۵۹۷.۴۴ K۰.۰۰ MONS۱۰۰.۰۰ M MONS۰.۰۰" برابر "
۴۰۴۸BANDEX$ ۰.۰۰۰۰۰۰۵۳۰۶۶۵۸۱ ۰۱۷.۴۰%۱۸.۶۶%۱۸.۸۰%$ ۰.۰۰$ ۴۹.۵۷ K۰.۰۰ BANDEX۱,۰۰۰.۰۰ B BANDEX۰.۰۰" برابر "
۴۳۴۱MLOKY$ ۰.۰۰۰۱۹۸ ۷۱۶.۷۷%۲۵.۷۱%۴۸.۹۲%$ ۰.۰۰$ ۲۸.۰۴ K۰.۰۰ MLOKY۱۰۰.۰۰ M MLOKY۰.۰۰" برابر "
۲۳۶۲DVC$ ۰.۰۰۰۰۵ ۲۱۶.۶۷%۲۴.۹۸%۳۷.۵۰%$ ۳۰.۲۵ K$ ۳.۵۵ K۶۰۵.۰۳ M DVC۱۰.۰۰ B DVC۰.۱۲" برابر "
۳۳۸۴BTCPAY$ ۳.۲۱ ۱۰۶,۶۶۲۱۶.۳۵%۲۲.۴۷%۷۸.۰۹%$ ۰.۰۰$ ۱۷۱.۷۸ K۰.۰۰ BTCPAY۲۱.۰۰ M BTCPAY۰.۰۰" برابر "
۴۷۰۴FOOTIE$ ۰.۰۰۰۹۶ ۳۲۱۶.۲۴%۲۱.۷۷%۷۳.۶۷%$ ۰.۰۰$ ۱۴.۷۲ K۰.۰۰ FOOTIE۱۰۰.۰۰ M FOOTIE۰.۰۰" برابر "
۳۷۵۶TBC$ ۰.۰۰۴۸۸۵ ۱۶۲۱۵.۹۷%۱۵.۷۰%۱۸.۴۵%$ ۰.۰۰$ ۸۲.۲۳ K۰.۰۰ TBC۴۰۰.۰۰ M TBC۰.۰۰" برابر "
۴۵۱۱CHES$ ۰.۰۰۰۱۷۷ ۶۱۵.۷۱%۳۵.۶۰%۱۶.۸۳%$ ۰.۰۰$ ۲۰.۹۴ K۰.۰۰ CHES۸۰۰.۰۰ M CHES۰.۰۰" برابر "
۱۹۴۸EVX$ ۰.۰۰۸۴۱۹ ۲۸۰۱۵.۴۳%۳۰.۸۸%۱۴.۷۵%$ ۱۹۱.۱۰ K$ ۴.۷۴ K۲۲.۷۰ M EVXبی نهایت۰.۰۲" برابر "
۳۰۸۶RBP$ ۰.۰۱۱۱ ۳۶۹۱۵.۱۵%۱۸.۰۸%۱۸.۰۸%$ ۰.۰۰$ ۳۶۹.۶۴ K۰.۰۰ RBP۱۰.۰۰ B RBP۰.۰۰" برابر "
۴۹۵۶CBSL$ ۰.۰۸۴۲۸۸ ۲,۷۹۸۱۴.۸۲%۱۶.۱۴%۸.۲۳%$ ۰.۰۰$ ۹.۴۴ K۰.۰۰ CBSL۱۰۰.۰۰ M CBSL۰.۰۰" برابر "
۱۱۱۶DIP$ ۰.۰۱۱۰۸۲ ۳۶۸۱۳.۹۳%۲۴.۱۴%۱۹.۸۲%$ ۲.۶۶ M$ ۵۹.۵۱ K۲۳۹.۷۴ M DIP۱,۰۰۰.۰۰ M DIP۰.۰۲" برابر "
۲۸۸۶QATAR$ ۰.۰۰۰۸۵۸ ۲۸۱۳.۸۱%۳۰.۹۱%۱,۰۲۱.۷۲%$ ۰.۰۰$ ۸۰۴.۱۴ K۰.۰۰ QATAR۱,۰۰۰.۰۰ M QATAR۰.۰۰" برابر "
۳۸۷۰BSPT$ ۰.۰۰۱۱۷ ۳۹۱۳.۳۳%۲۴.۵۲%۴۳.۷۵%$ ۰.۰۰$ ۶۷.۳۷ K۰.۰۰ BSPT۱,۰۰۰.۰۰ M BSPT۰.۰۰" برابر "
۳۳۵۴GAFA$ ۰.۰۰۳۲۵۶ ۱۰۸۱۳.۲۹%۱۳.۷۹%۹.۶۱%$ ۰.۰۰$ ۱۸۴.۲۵ K۰.۰۰ GAFA۱,۰۰۰.۰۰ M GAFA۰.۰۰" برابر "
۴۴۱۲BXH$ ۰.۰۰۳۲۷۴ ۱۰۹۱۳.۱۶%۴۴.۲۴%۱.۷۵%$ ۰.۰۰$ ۲۵.۰۱ K۰.۰۰ BXH۱,۰۰۰.۰۰ M BXH۰.۰۰" برابر "
۳۸۱۰GZX$ ۰.۰۰۰۰۳۷ ۱۱۳.۰۳%۳۰.۸۱%۱.۰۵%$ ۰.۰۰$ ۷۵.۳۷ K۰.۰۰ GZX۱,۰۰۰.۰۰ M GZX۰.۰۰" برابر "
۴۹۶۴LOUD$ ۰.۰۰۵۹۹۴ ۱۹۹۱۲.۹۳%۱.۳۵%۳.۹۶%$ ۰.۰۰$ ۹.۲۹ K۰.۰۰ LOUDبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۶۹۰NMC$ ۰.۸۷۹۲۰۸ ۲۹,۱۹۰۱۲.۷۸%۱۳.۸۷%۱۸.۰۳%$ ۱۲.۹۶ M$ ۸.۰۶ K۱۴.۷۴ M NMCبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۴۹۲EVN$ ۰.۰۰۰۳۶۲ ۱۲۱۲.۷۲%۸.۹۳%۴.۹۸%$ ۱۱.۳۰ K$ ۶۶.۷۱ K۳۱.۲۵ M EVN۱۰۰.۰۰ M EVN۵.۹۱" برابر "
۴۲۶۰RAM$ ۰.۰۲۳۲۱۸ ۷۷۱۱۲.۴۳%۳.۰۲%۱۳.۶۱%$ ۰.۰۰$ ۳۳.۶۰ K۰.۰۰ RAM۷.۲۱ M RAM۰.۰۰" برابر "
۴۳۰۳HOPE$ ۰.۰۰۰۱۰۷ ۴۱۲.۳۰%۲۰.۱۵%۱۷.۷۰%$ ۰.۰۰$ ۳۰.۴۳ K۰.۰۰ HOPE۱,۰۰۰.۰۰ M HOPE۰.۰۰" برابر "

پر ضررترین ارزهای دیجیتال در ۱ ساعت

پر ضرر ترین ارزها در ۱ ساعت
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعت
۸۰۰RVP$ ۰.۰۰۷۰۰۲ ۲۳۲۹۷.۵۲%۱۹.۵۵%۹.۳۶%$ ۸.۴۰ M$ ۰.۰۰۱.۲۰ B RVP۲.۰۰ B RVP۰.۰۰" برابر "
۳۴۴۳NBU$ ۰.۰۰۱۲۷۹ ۴۲۹۳.۳۱%۱.۹۶%۱.۵۴%$ ۰.۰۰$ ۱۵۱.۹۵ K۰.۰۰ NBU۱,۰۰۰.۰۰ M NBU۰.۰۰" برابر "
۲۲۸۷A$ ۰.۰۰۱۳۷۷ ۴۶۴۹.۵۰%۸۰.۴۵%۷۷.۹۲%$ ۴۷.۸۲ K$ ۰.۰۰۳۴.۷۳ M Aبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۴۰۷۰CLNY$ ۰.۰۵۲۹۲۳ ۱,۷۵۷۳۶.۷۶%۳۵.۸۰%۱.۴۴%$ ۰.۰۰$ ۴۷.۶۲ K۰.۰۰ CLNYبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۴۷۶۰DGE$ ۰.۰۰۱۵۰۳ ۵۰۳۴.۵۱%۱۲.۰۰%۲۰.۷۲%$ ۰.۰۰$ ۱۳.۵۱ K۰.۰۰ DGE۹۲۵.۰۰ M DGE۰.۰۰" برابر "
۵۲۲INSTAR$ ۰.۱۲۸۶۸۶ ۴,۲۷۲۳۴.۳۹%۶۱.۹۲%۱۷۱.۵۲%$ ۲۵.۳۲ M$ ۶۰۷.۸۵ K۱۹۶.۷۵ M INSTAR۳۰۰.۰۰ M INSTAR۰.۰۲" برابر "
۴۲۱۴PAYT$ ۰.۰۴۷۹۶۵ ۱,۵۹۲۳۰.۳۷%۲۳.۰۲%۳۵.۶۸%$ ۰.۰۰$ ۳۶.۴۸ K۰.۰۰ PAYT۴۵.۰۰ M PAYT۰.۰۰" برابر "
۳۱۱۵G999$ ۰.۰۰۱۵۹۴ ۵۳۲۷.۷۵%۴۸.۵۱%۲۰.۹۰%$ ۰.۰۰$ ۳۴۴.۶۰ K۰.۰۰ G999۱۶.۸۱ B G999۰.۰۰" برابر "
۱۹۴۴TTN$ ۰.۰۰۰۲۱۱ ۷۲۶.۴۸%۲۷.۲۱%۱۳.۸۵%$ ۱۹۲.۲۷ K$ ۰.۰۰۹۱۰.۸۲ M TTN۵.۰۰ B TTN۰.۰۰" برابر "
۴۸۰۲HEGG$ ۰.۰۰۱۵۵۲ ۵۲۲۵.۸۴%۵۹.۴۴%۵۲.۳۴%$ ۰.۰۰$ ۱۲.۵۷ K۰.۰۰ HEGGبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۶۵۲MFTU$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۷ ۰۲۳.۳۲%۳۳۲.۵۹%۲۴.۷۴%$ ۰.۰۰$ ۱۸.۲۱۱.۰۸ B MFTUبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۱۵۷۰PMA$ ۰.۰۰۰۰۲ ۱۲۲.۰۶%۱۳.۹۴%۷.۶۰%$ ۶۲۷.۸۷ K$ ۵۸۱.۲۷۳۱.۷۳ B PMAبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۴۷۳۸RBC$ ۰.۳۵۸۷۴۷ ۱۱,۹۱۰۲۲.۰۰%۴.۸۹%۱.۱۳%$ ۰.۰۰$ ۱۴.۰۳ K۰.۰۰ RBC۳۰۰.۰۰ M RBC۰.۰۰" برابر "
۱۴۷۱PLA$ ۰.۰۰۳۷۹۵ ۱۲۶۲۱.۹۴%۲۴.۴۰%۳.۹۳%$ ۸۵۳.۸۷ K$ ۱۷۰.۵۵ K۲۲۵.۰۰ M PLAبی نهایت۰.۲۰" برابر "
۱۹۱۱DYNA$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴۱۴۷۹ ۰۲۱.۵۸%۲۴.۴۴%۵.۷۹%$ ۲۱۷.۹۰ K$ ۲۱.۰۷ K۵۲۵.۳۳ T DYNA۱,۰۰۰.۰۰ T DYNA۰.۱۰" برابر "
۱۷۹۵SMT$ ۰.۰۰۹۸۶۸ ۳۲۸۲۱.۰۶%۲.۸۵%۳۴.۲۲%$ ۳۲۳.۳۶ K$ ۰.۰۰۳۲.۷۷ M SMT۲۵۰.۰۰ M SMT۰.۰۰" برابر "
۱۵۱۵THC$ ۰.۰۰۲۷۷۴ ۹۲۲۰.۸۰%۲۱.۵۸%۲۰.۱۶%$ ۷۴۱.۵۰ K$ ۱۱.۰۹۲۶۷.۲۷ M THC۳۰۰.۰۰ M THC۰.۰۰" برابر "
۳۱۳۹WETHW$ ۸.۳۵ ۲۷۷,۰۷۲۲۰.۷۲%۲۵.۵۴%۱۵.۱۶%$ ۰.۰۰$ ۳۲۱.۱۲ K۰.۰۰ WETHWبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۴۷۰۳DC$ ۰.۰۰۰۱۸۶ ۶۲۰.۴۲%۱۸.۱۰%۱۱۵.۸۳%$ ۱۳.۰۶ K$ ۶۰۲.۰۶۷۰.۱۹ M 3DC۲۰۰.۰۰ M 3DC۰.۰۵" برابر "
۴۶۱۵BNBDRAGON$ ۰.۰۰۰۵۸۵ ۱۹۱۹.۶۳%۴۹.۰۳%۴۹.۱۱%$ ۰.۰۰$ ۱۷.۰۶ K۰.۰۰ BNBDRAGON۱۰.۰۰ M BNBDRAGON۰.۰۰" برابر "
۱۹۷۹DRT$ ۰.۰۰۰۲۹۴ ۱۰۱۹.۴۸%۲۰.۱۷%۱۳.۶۶%$ ۱۷۳.۸۰ K$ ۰.۰۰۵۹۱.۵۰ M DRT۱.۳۰ B DRT۰.۰۰" برابر "
۳۹۳۷KEYS$ ۰.۰۰۵۶۱۹ ۱۸۷۱۹.۱۹%۴۹.۵۸%۱۵.۳۳%$ ۰.۰۰$ ۶۱.۸۹ K۰.۰۰ KEYS۱,۰۰۰.۰۰ M KEYS۰.۰۰" برابر "
۴۶۰۲NEKI$ ۰.۰۰۰۰۳۱ ۱۱۸.۷۶%۱۸.۲۰%۴.۴۸%$ ۰.۰۰$ ۱۷.۳۷ K۰.۰۰ NEKI۱۸.۴۵ B NEKI۰.۰۰" برابر "
۳۹۹۱RVC$ ۰.۰۰۱۷۱۲ ۵۷۱۸.۷۴%۲۶.۷۴%۱.۶۹%$ ۰.۰۰$ ۵۶.۴۱ K۰.۰۰ RVC۱.۷۳ B RVC۰.۰۰" برابر "
۱۲۵۹OPEN$ ۰.۰۲۵۳۷۲ ۸۴۲۱۸.۵۵%۲۰.۸۹%۳۰.۰۷%$ ۱.۳۱ M$ ۱۳.۱۷ K۵۱.۶۲ M OPEN۱۰۰.۰۰ M OPEN۰.۰۱" برابر "
۳۸۵۱SMETA$ ۰.۴۰۰۰۰۴ ۱۳,۲۸۰۱۸.۴۳%۶۳.۲۰%۵۶۰.۰۱%$ ۰.۰۰$ ۷۰.۲۷ K۰.۰۰ SMETA۲.۰۰ B SMETA۰.۰۰" برابر "
۴۸۹۲LEVELG$ ۰.۰۱۶۱۵۶ ۵۳۶۱۸.۴۲%۱۴.۹۲%۳۰.۱۶%$ ۰.۰۰$ ۱۰.۶۳ K۰.۰۰ LEVELG۲۱.۰۰ M LEVELG۰.۰۰" برابر "
۲۴۹۳IMG$ ۰.۰۰۰۸۵۴ ۲۸۱۷.۸۸%۲۳.۵۵%۵.۶۴%$ ۱۱.۲۴ K$ ۴۸۵.۳۷۱۳.۱۶ M IMG۲۱.۰۰ M IMG۰.۰۴" برابر "
۲۹۵۲MONS$ ۰.۰۴۰۷۷ ۱,۳۵۴۱۷.۵۱%۹۹.۶۹%۹۵.۴۲%$ ۰.۰۰$ ۵۹۷.۴۴ K۰.۰۰ MONS۱۰۰.۰۰ M MONS۰.۰۰" برابر "
۴۰۴۸BANDEX$ ۰.۰۰۰۰۰۰۵۳۰۶۶۵۸۱ ۰۱۷.۴۰%۱۸.۶۶%۱۸.۸۰%$ ۰.۰۰$ ۴۹.۵۷ K۰.۰۰ BANDEX۱,۰۰۰.۰۰ B BANDEX۰.۰۰" برابر "
۴۳۴۱MLOKY$ ۰.۰۰۰۱۹۸ ۷۱۶.۷۷%۲۵.۷۱%۴۸.۹۲%$ ۰.۰۰$ ۲۸.۰۴ K۰.۰۰ MLOKY۱۰۰.۰۰ M MLOKY۰.۰۰" برابر "
۲۳۶۲DVC$ ۰.۰۰۰۰۵ ۲۱۶.۶۷%۲۴.۹۸%۳۷.۵۰%$ ۳۰.۲۵ K$ ۳.۵۵ K۶۰۵.۰۳ M DVC۱۰.۰۰ B DVC۰.۱۲" برابر "
۳۳۸۴BTCPAY$ ۳.۲۱ ۱۰۶,۶۶۲۱۶.۳۵%۲۲.۴۷%۷۸.۰۹%$ ۰.۰۰$ ۱۷۱.۷۸ K۰.۰۰ BTCPAY۲۱.۰۰ M BTCPAY۰.۰۰" برابر "
۴۷۰۴FOOTIE$ ۰.۰۰۰۹۶ ۳۲۱۶.۲۴%۲۱.۷۷%۷۳.۶۷%$ ۰.۰۰$ ۱۴.۷۲ K۰.۰۰ FOOTIE۱۰۰.۰۰ M FOOTIE۰.۰۰" برابر "
۳۷۵۶TBC$ ۰.۰۰۴۸۸۵ ۱۶۲۱۵.۹۷%۱۵.۷۰%۱۸.۴۵%$ ۰.۰۰$ ۸۲.۲۳ K۰.۰۰ TBC۴۰۰.۰۰ M TBC۰.۰۰" برابر "
۴۵۱۱CHES$ ۰.۰۰۰۱۷۷ ۶۱۵.۷۱%۳۵.۶۰%۱۶.۸۳%$ ۰.۰۰$ ۲۰.۹۴ K۰.۰۰ CHES۸۰۰.۰۰ M CHES۰.۰۰" برابر "
۱۹۴۸EVX$ ۰.۰۰۸۴۱۹ ۲۸۰۱۵.۴۳%۳۰.۸۸%۱۴.۷۵%$ ۱۹۱.۱۰ K$ ۴.۷۴ K۲۲.۷۰ M EVXبی نهایت۰.۰۲" برابر "
۳۰۸۶RBP$ ۰.۰۱۱۱ ۳۶۹۱۵.۱۵%۱۸.۰۸%۱۸.۰۸%$ ۰.۰۰$ ۳۶۹.۶۴ K۰.۰۰ RBP۱۰.۰۰ B RBP۰.۰۰" برابر "
۴۹۵۶CBSL$ ۰.۰۸۴۲۸۸ ۲,۷۹۸۱۴.۸۲%۱۶.۱۴%۸.۲۳%$ ۰.۰۰$ ۹.۴۴ K۰.۰۰ CBSL۱۰۰.۰۰ M CBSL۰.۰۰" برابر "
۱۱۱۶DIP$ ۰.۰۱۱۰۸۲ ۳۶۸۱۳.۹۳%۲۴.۱۴%۱۹.۸۲%$ ۲.۶۶ M$ ۵۹.۵۱ K۲۳۹.۷۴ M DIP۱,۰۰۰.۰۰ M DIP۰.۰۲" برابر "
۲۸۸۶QATAR$ ۰.۰۰۰۸۵۸ ۲۸۱۳.۸۱%۳۰.۹۱%۱,۰۲۱.۷۲%$ ۰.۰۰$ ۸۰۴.۱۴ K۰.۰۰ QATAR۱,۰۰۰.۰۰ M QATAR۰.۰۰" برابر "
۳۸۷۰BSPT$ ۰.۰۰۱۱۷ ۳۹۱۳.۳۳%۲۴.۵۲%۴۳.۷۵%$ ۰.۰۰$ ۶۷.۳۷ K۰.۰۰ BSPT۱,۰۰۰.۰۰ M BSPT۰.۰۰" برابر "
۳۳۵۴GAFA$ ۰.۰۰۳۲۵۶ ۱۰۸۱۳.۲۹%۱۳.۷۹%۹.۶۱%$ ۰.۰۰$ ۱۸۴.۲۵ K۰.۰۰ GAFA۱,۰۰۰.۰۰ M GAFA۰.۰۰" برابر "
۴۴۱۲BXH$ ۰.۰۰۳۲۷۴ ۱۰۹۱۳.۱۶%۴۴.۲۴%۱.۷۵%$ ۰.۰۰$ ۲۵.۰۱ K۰.۰۰ BXH۱,۰۰۰.۰۰ M BXH۰.۰۰" برابر "
۳۸۱۰GZX$ ۰.۰۰۰۰۳۷ ۱۱۳.۰۳%۳۰.۸۱%۱.۰۵%$ ۰.۰۰$ ۷۵.۳۷ K۰.۰۰ GZX۱,۰۰۰.۰۰ M GZX۰.۰۰" برابر "
۴۹۶۴LOUD$ ۰.۰۰۵۹۹۴ ۱۹۹۱۲.۹۳%۱.۳۵%۳.۹۶%$ ۰.۰۰$ ۹.۲۹ K۰.۰۰ LOUDبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۶۹۰NMC$ ۰.۸۷۹۲۰۸ ۲۹,۱۹۰۱۲.۷۸%۱۳.۸۷%۱۸.۰۳%$ ۱۲.۹۶ M$ ۸.۰۶ K۱۴.۷۴ M NMCبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۴۹۲EVN$ ۰.۰۰۰۳۶۲ ۱۲۱۲.۷۲%۸.۹۳%۴.۹۸%$ ۱۱.۳۰ K$ ۶۶.۷۱ K۳۱.۲۵ M EVN۱۰۰.۰۰ M EVN۵.۹۱" برابر "
۴۲۶۰RAM$ ۰.۰۲۳۲۱۸ ۷۷۱۱۲.۴۳%۳.۰۲%۱۳.۶۱%$ ۰.۰۰$ ۳۳.۶۰ K۰.۰۰ RAM۷.۲۱ M RAM۰.۰۰" برابر "
۴۳۰۳HOPE$ ۰.۰۰۰۱۰۷ ۴۱۲.۳۰%۲۰.۱۵%۱۷.۷۰%$ ۰.۰۰$ ۳۰.۴۳ K۰.۰۰ HOPE۱,۰۰۰.۰۰ M HOPE۰.۰۰" برابر "