دسته بندی اینویشن

دسته بندی ارزهای اینویشن

دسته بندی ارزهای دیجیتال

دسته بندی ارزهای اینویشن
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعتتغییرات ۳۰ روز
۱۴SHIB$ ۰.۰۰۰۰۱۱ ۰۰.۲۰%۲.۲۶%۲.۷۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰$ ۶.۰۱ B$ ۱۵۳.۵۴ M۵۴۹.۰۶ T SHIBبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۸۹TWT$ ۰.۹۰۲۲۲۶ ۲۹,۹۵۴۱.۸۶%۲.۲۱%۰.۱۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۷۱۵$ ۳۷۵.۹۱ M$ ۱۰.۶۵ M۴۱۶.۶۵ M TWT۱,۰۰۰.۰۰ M TWT۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۹۷۱INCH$ ۰.۵۶۰۷۴۷ ۱۸,۶۱۷۰.۶۰%۲.۸۶%۸.۸۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۹۳۱$ ۳۲۷.۱۸ M$ ۱۴.۶۹ M۵۸۳.۴۷ M 1INCHبی نهایت۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۹۹CVX$ ۴.۷۶ ۱۵۷,۹۰۲۰.۰۸%۱.۹۱%۱.۳۶%Ƀ ۰.۰۰۰۲۴۸۵۷$ ۳۲۱.۹۱ M$ ۴.۱۰ M۶۷.۶۸ M CVX۱۰۰.۰۰ M CVX۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۱۰۱BNX$ ۱۵۶.۱۶ ۵,۱۸۴,۴۱۷۰.۲۳%۰.۶۹%۰.۶۳%Ƀ ۰.۰۰۸۱۶۱۴۸$ ۳۱۵.۸۹ M$ ۶.۳۷ M۲.۰۲ M BNX۲۱.۰۰ M BNX۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۵۶SLP$ ۰.۰۰۳۲۵۵ ۱۰۸۰.۰۷%۰.۸۰%۲.۳۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۱۷$ ۱۴۰.۸۳ M$ ۸.۴۵ M۴۳.۲۶ B SLPبی نهایت۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۱۵۸SUSHI$ ۱.۰۵ ۳۴,۷۱۸۰.۲۱%۴.۷۱%۲.۱۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۴۶۵$ ۱۳۳.۰۶ M$ ۳۰.۵۱ M۱۲۷.۲۴ M SUSHI۲۵۰.۰۰ M SUSHI۰.۲۳" برابر "۰.۰۰%
۱۷۲PEOPLE$ ۰.۰۲۲۳۷۴ ۷۴۳۰.۰۵%۱.۲۳%۳.۳۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۱۷$ ۱۱۳.۲۲ M$ ۲۱.۸۵ M۵.۰۶ B PEOPLE۵.۰۶ B PEOPLE۰.۱۹" برابر "۰.۰۰%
۱۷۷BTCST$ ۸.۶۴ ۲۸۶,۷۳۶۰.۰۸%۱.۶۱%۲.۶۳%Ƀ ۰.۰۰۰۴۵۱۳۹$ ۱۰۵.۳۸ M$ ۲.۷۷ M۱۲.۲۰ M BTCST۱۵.۰۰ M BTCST۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۸۴REEF$ ۰.۰۰۴۸۴۸ ۱۶۱۰.۰۳%۷.۰۲%۹.۶۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۲۵$ ۹۷.۷۷ M$ ۵۹.۷۴ M۲۰.۱۷ B REEFبی نهایت۰.۶۱" برابر "۰.۰۰%
۲۸۳BSW$ ۰.۲۶۶۱۷۱ ۸,۸۳۷۰.۳۲%۳.۱۹%۵.۰۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۳۹۱$ ۷۲.۸۲ M$ ۱۲.۸۳ M۲۷۳.۵۸ M BSW۷۰۰.۰۰ M BSW۰.۱۸" برابر "۰.۰۰%
۲۸۴SUN$ ۰.۰۰۸۲۰۸ ۲۷۳۳.۰۷%۵۷.۸۷%۶۳.۷۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۴۳$ ۷۲.۱۳ M$ ۱۹۲.۰۱ M۸.۷۹ B SUNبی نهایت۲.۶۶" برابر "۰.۰۰%
۳۰۱FXS$ ۴.۱۶ ۱۳۸,۲۴۹۰.۰۰%۰.۶۳%۳.۲۲%Ƀ ۰.۰۰۰۲۱۷۶۴$ ۶۷.۵۰ M$ ۱۶.۴۹ M۱۶.۲۱ M FXSبی نهایت۰.۲۴" برابر "۰.۰۰%
۳۱۷ERN$ ۳.۹۴ ۱۳۰,۸۹۱۲.۱۷%۹.۳۵%۱۶۶.۶۹%Ƀ ۰.۰۰۰۲۰۶۰۵$ ۶۲.۷۰ M$ ۲۰۵.۶۵ M۱۵.۹۰ M ERN۳۰.۰۰ M ERN۳.۲۸" برابر "۰.۰۰%
۳۳۱MDX$ ۰.۰۶۱۰۴۶ ۲,۰۲۷۰.۹۳%۰.۱۶%۱.۸۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۳۱۹$ ۵۶.۳۶ M$ ۳.۲۴ M۹۲۳.۱۷ M MDXبی نهایت۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۳۴۸GHST$ ۱.۱۷ ۳۸,۹۰۸۰.۲۳%۰.۶۴%۰.۹۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۶۱۲۵$ ۵۲.۸۵ M$ ۴.۲۵ M۴۵.۱۰ M GHSTبی نهایت۰.۰۸" برابر "۰.۰۰%
۳۶۰SUPER$ ۰.۱۲۶۴۹۳ ۴,۲۰۰۰.۶۰%۳.۰۳%۲.۲۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۶۶۱$ ۵۱.۰۸ M$ ۳.۴۳ M۴۰۳.۸۳ M SUPER۱,۰۰۰.۰۰ M SUPER۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۳۶۳PERP$ ۰.۵۵۸۶۵۳ ۱۸,۵۴۷۳.۷۳%۱.۶۱%۳.۲۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۹۲۰$ ۵۰.۷۱ M$ ۴.۷۹ M۹۰.۷۸ M PERPبی نهایت۰.۰۹" برابر "۰.۰۰%
۳۷۶BAKE$ ۰.۲۴۶۲۲۲ ۸,۱۷۵۰.۶۳%۰.۳۴%۵.۴۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۲۸۷$ ۴۷.۶۵ M$ ۱۷.۰۲ M۱۹۳.۵۳ M BAKEبی نهایت۰.۳۶" برابر "۰.۰۰%
۳۸۷POLS$ ۰.۴۵۶۸۹۹ ۱۵,۱۶۹۰.۱۱%۲.۲۵%۳.۸۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۳۸۸$ ۴۵.۳۳ M$ ۱.۳۶ M۹۹.۲۲ M POLSبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۳۹۲BADGER$ ۳.۴۹ ۱۱۵,۹۷۹۰.۴۷%۳.۳۱%۱.۸۶%Ƀ ۰.۰۰۰۱۸۲۵۸$ ۴۳.۸۰ M$ ۳.۲۳ M۱۲.۵۴ M BADGER۲۱.۰۰ M BADGER۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۴۰۱KP3R$ ۹۷.۸۴ ۳,۲۴۸,۴۰۶۰.۲۷%۳.۳۲%۱.۵۰%Ƀ ۰.۰۰۵۱۱۳۷۵$ ۴۱.۶۰ M$ ۲.۲۱ M۴۲۵.۱۸ K KP3Rبی نهایت۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۴۰۹POND$ ۰.۰۱۰۴۳۶ ۳۴۶۰.۲۶%۲.۲۸%۳.۹۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۵۵$ ۴۰.۷۷ M$ ۴.۴۹ M۳.۹۱ B POND۱۰.۰۰ B POND۰.۱۱" برابر "۰.۰۰%
۴۳۵PHA$ ۰.۰۸۸۳۷۵ ۲,۹۳۴۰.۳۸%۳.۰۹%۲.۶۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۴۶۲$ ۳۶.۱۷ M$ ۴.۱۱ M۴۰۹.۲۵ M PHA۱,۰۰۰.۰۰ M PHA۰.۱۱" برابر "۰.۰۰%
۴۳۹FLM$ ۰.۱۱۳۳۴۲ ۳,۷۶۳۰.۰۸%۳.۳۳%۷.۳۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۵۹۲$ ۳۵.۳۹ M$ ۵.۴۰ M۳۱۲.۲۸ M FLMبی نهایت۰.۱۵" برابر "۰.۰۰%
۴۶۷LINA$ ۰.۰۰۷۴۱۲ ۲۴۶۱.۵۱%۴.۰۲%۵.۵۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۳۹$ ۳۰.۸۷ M$ ۱۵.۹۲ M۴.۱۶ B LINA۱۰.۰۰ B LINA۰.۵۲" برابر "۰.۰۰%
۴۷۶RAMP$ ۰.۰۶۲۲۱۱ ۲,۰۶۵۰.۱۰%۲.۴۵%۲.۷۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۳۲۵$ ۲۹.۷۳ M$ ۳.۵۳ K۴۷۷.۸۴ M RAMP۱,۰۰۰.۰۰ M RAMP۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۴۸۴TRU$ ۰.۰۵۲۲۶۳ ۱,۷۳۵۰.۱۵%۰.۷۵%۴.۲۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۷۳$ ۲۸.۶۹ M$ ۳.۰۹ M۵۴۸.۹۶ M TRU۱.۴۵ B TRU۰.۱۱" برابر "۰.۰۰%
۴۹۲TVK$ ۰.۰۳۶۵۶۳ ۱,۲۱۴۰.۲۸%۳.۶۵%۷.۱۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۹۱$ ۲۸.۰۵ M$ ۴.۰۹ M۷۶۷.۲۹ M TVK۱.۲۰ B TVK۰.۱۵" برابر "۰.۰۰%
۵۰۳ATA$ ۰.۱۵۷۰۲۲ ۵,۲۱۳۰.۱۱%۲.۹۶%۱۳.۰۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۸۲۱$ ۲۷.۰۵ M$ ۷.۵۳ M۱۷۲.۲۵ M ATAبی نهایت۰.۲۸" برابر "۰.۰۰%
۵۰۴BEL$ ۰.۵۶۲۸۴۸ ۱۸,۶۸۷۰.۶۶%۲.۶۶%۰.۵۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۹۴۲$ ۲۷.۰۲ M$ ۵.۷۶ M۴۸.۰۰ M BEL۱۰۰.۰۰ M BEL۰.۲۱" برابر "۰.۰۰%
۵۰۹HARD$ ۰.۱۹۲۳۶۴ ۶,۳۸۶۰.۲۳%۳.۶۴%۳.۰۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۰۰۵$ ۲۵.۹۳ M$ ۲.۱۱ M۱۳۴.۷۹ M HARD۲۰۰.۰۰ M HARD۰.۰۸" برابر "۰.۰۰%
۵۱۴WNXM$ ۱۵.۳۲ ۵۰۸,۷۱۱۰.۷۶%۰.۳۸%۳.۸۹%Ƀ ۰.۰۰۰۸۰۰۸۳$ ۲۵.۷۰ M$ ۶.۵۶ M۱.۶۸ M WNXM۱.۶۸ M WNXM۰.۲۶" برابر "۰.۰۰%
۵۱۶PSG$ ۸.۲۰ ۲۷۲,۲۴۷۰.۶۸%۳.۸۵%۳.۶۶%Ƀ ۰.۰۰۰۴۲۸۵۸$ ۲۵.۵۱ M$ ۳.۸۵ M۳.۱۱ M PSG۲۰.۰۰ M PSG۰.۱۵" برابر "۰.۰۰%
۵۴۴BAR$ ۵.۹۴ ۱۹۷,۱۹۶۰.۲۰%۲.۱۶%۳.۰۴%Ƀ ۰.۰۰۰۳۱۰۴۳$ ۲۳.۴۷ M$ ۱.۳۴ M۳.۹۵ M BAR۴۰.۰۰ M BAR۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۵۴۶LIT$ ۰.۶۱۷۰۸ ۲۰,۴۸۷۰.۳۸%۱.۳۴%۵.۷۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۲۲۵$ ۲۳.۲۱ M$ ۱۴.۴۵ M۳۷.۶۲ M LIT۱۰۰.۰۰ M LIT۰.۶۲" برابر "۰.۰۰%
۵۶۳AGLD$ ۰.۳۱۶۴۱۱ ۱۰,۵۰۵۰.۸۶%۱.۸۳%۵.۵۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۶۵۴$ ۲۲.۲۰ M$ ۵.۸۰ M۷۰.۱۷ M AGLDبی نهایت۰.۲۶" برابر "۰.۰۰%
۵۶۶FRONT$ ۰.۲۲۰۷۹ ۷,۳۳۰۰.۰۲%۱.۶۱%۱.۴۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۱۵۴$ ۲۲.۰۸ M$ ۲.۰۳ M۱۰۰.۰۰ M FRONT۱۰۰.۰۰ M FRONT۰.۰۹" برابر "۰.۰۰%
۶۰۴FIS$ ۰.۳۱۳۴۸۴ ۱۰,۴۰۸۰.۰۱%۱.۸۲%۴.۱۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۶۳۸$ ۱۸.۹۵ M$ ۹۱۸.۹۴ K۶۰.۴۵ M FIS۱۱۴.۹۱ M FIS۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۶۱۱AKRO$ ۰.۰۰۳۶۹۹ ۱۲۳۰.۴۰%۱.۳۹%۸.۸۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۱۹$ ۱۸.۵۰ M$ ۱۲.۹۷ M۵.۰۰ B AKROبی نهایت۰.۷۰" برابر "۰.۰۰%
۶۲۲DODO$ ۰.۱۵۷۱۷۵ ۵,۲۱۸۲.۷۳%۱۹.۵۵%۲۴.۹۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۸۲۱$ ۱۷.۳۸ M$ ۸۴.۴۱ M۱۱۰.۵۵ M DODO۱,۰۰۰.۰۰ M DODO۴.۸۶" برابر "۰.۰۰%
۶۳۴DEXE$ ۲.۹۹ ۹۹,۱۰۶۰.۵۱%۱.۸۸%۱.۴۴%Ƀ ۰.۰۰۰۱۵۶۰۲$ ۱۶.۵۹ M$ ۱.۶۷ M۵.۵۶ M DEXE۹۸.۹۴ M DEXE۰.۱۰" برابر "۰.۰۰%
۶۳۹OOKI$ ۰.۰۰۴۹۲۲ ۱۶۳۰.۴۱%۲.۸۳%۲.۱۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۲۶$ ۱۶.۴۵ M$ ۱.۶۵ M۳.۳۴ B OOKI۱۰.۵۰ B OOKI۰.۱۰" برابر "۰.۰۰%
۶۴۳MIR$ ۰.۲۰۵۵۷۱ ۶,۸۲۵۰.۱۹%۰.۹۱%۲.۵۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۰۷۴$ ۱۵.۹۸ M$ ۱۴.۷۱ M۷۷.۷۴ M MIRبی نهایت۰.۹۲" برابر "۰.۰۰%
۶۶۱DF$ ۰.۰۳۳۳۳۶ ۱,۱۰۷۰.۹۰%۵.۸۵%۳.۳۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۷۴$ ۱۴.۴۰ M$ ۲.۷۶ M۴۳۲.۰۳ M DF۹۹۹.۹۳ M DF۰.۱۹" برابر "۰.۰۰%
۶۶۲DEGO$ ۱.۶۷ ۵۵,۴۶۹۰.۸۶%۲.۵۱%۳.۲۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۸۷۳۲$ ۱۴.۳۸ M$ ۴.۲۲ M۸.۶۱ M DEGO۲۱.۰۰ M DEGO۰.۲۹" برابر "۰.۰۰%
۶۸۸CVP$ ۰.۳۲۳۴۵۹ ۱۰,۷۳۹۰.۰۴%۴.۲۲%۲.۳۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۶۹۱$ ۱۲.۹۷ M$ ۲.۰۲ M۴۰.۱۱ M CVP۱۰۰.۰۰ M CVP۰.۱۶" برابر "۰.۰۰%
۷۰۵NBS$ ۰.۰۰۴۶۲۲ ۱۵۳۰.۳۱%۴.۰۰%۵.۲۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۲۴$ ۱۲.۰۵ M$ ۱.۹۷ M۲.۶۱ B NBS۳.۶۰ B NBS۰.۱۶" برابر "۰.۰۰%
۷۸۷CREAM$ ۱۴.۲۰ ۴۷۱,۵۹۰۰.۵۸%۱.۹۴%۴.۳۳%Ƀ ۰.۰۰۰۷۴۲۳۹$ ۸.۷۶ M$ ۲.۱۹ M۶۱۶.۳۸ K CREAM۲.۹۲ M CREAM۰.۲۵" برابر "۰.۰۰%
۲۲۸۷A$ ۰.۰۰۱۳۷۷ ۴۶۴۹.۵۰%۸۰.۴۵%۷۷.۹۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۷$ ۴۷.۸۲ K$ ۰.۰۰۳۴.۷۳ M Aبی نهایت۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%