دسته بندی لایه 1 / لایه2

دسته بندی ارزهای لایه ۱ / لایه ۲

دسته بندی ارزهای دیجیتال

دسته بندی لایه۱ / لایه۲
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعتتغییرات ۳۰ روز
۲ETH$ ۱,۲۹۱.۲۲ ۴۲,۸۸۱,۴۹۶۰.۲۵%۲.۴۳%۱.۵۹%Ƀ ۰.۰۶۷۴۸۵۱۴$ ۱۵۸.۳۳ B$ ۶.۸۷ B۱۲۲.۶۲ M ETHبی نهایت۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۵BNB$ ۲۸۱.۸۴ ۹,۳۵۹,۹۵۴۰.۱۶%۰.۰۲%۲.۲۵%Ƀ ۰.۰۱۴۷۳۰۳۱$ ۴۵.۴۷ B$ ۵۸۷.۳۲ M۱۶۱.۳۴ M BNB۲۰۰.۰۰ M BNB۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۸ADA$ ۰.۴۲۲۴۵۱ ۱۴,۰۳۰۰.۱۲%۲.۱۹%۶.۸۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۲۰۸$ ۱۴.۴۷ B$ ۳۶۴.۱۸ M۳۴.۲۵ B ADA۴۵.۰۰ B ADA۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۹SOL$ ۳۲.۳۲ ۱,۰۷۳,۳۴۳۰.۳۷%۱.۹۴%۲.۵۷%Ƀ ۰.۰۰۱۶۸۹۱۸$ ۱۱.۴۸ B$ ۴۹۶.۳۱ M۳۵۵.۲۸ M SOLبی نهایت۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۱۱DOT$ ۶.۲۰ ۲۰۶,۰۵۷۰.۲۲%۱.۳۳%۱.۰۵%Ƀ ۰.۰۰۰۳۲۴۲۸$ ۶.۹۶ B$ ۱۸۳.۹۱ M۱.۱۲ B DOTبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۳MATIC$ ۰.۷۶۶۰۹۶ ۲۵,۴۴۲۰.۴۶%۰.۵۱%۱.۷۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۰۰۴$ ۶.۶۹ B$ ۱۷۵.۰۴ M۸.۷۳ B MATIC۱۰.۰۰ B MATIC۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۵TRX$ ۰.۰۶۱۴۰۶ ۲,۰۳۹۰.۱۲%۰.۴۳%۲.۵۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۳۲۱$ ۵.۶۷ B$ ۳۶۱.۹۴ M۹۲.۳۴ B TRXبی نهایت۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۱۶AVAX$ ۱۶.۷۰ ۵۵۴,۵۳۹۰.۳۶%۲.۷۹%۴.۹۷%Ƀ ۰.۰۰۰۸۷۲۷۱$ ۴.۹۴ B$ ۱۶۱.۳۸ M۲۹۶.۰۰ M AVAX۷۲۰.۰۰ M AVAX۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۲۳ATOM$ ۱۲.۴۱ ۴۱۲,۱۷۷۰.۴۰%۲.۹۷%۱۴.۰۱%Ƀ ۰.۰۰۰۶۴۸۶۷$ ۳.۵۵ B$ ۱۸۹.۱۰ M۲۸۶.۳۷ M ATOMبی نهایت۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۲۶NEAR$ ۳.۵۲ ۱۱۶,۹۰۵۰.۲۹%۰.۹۷%۴.۸۳%Ƀ ۰.۰۰۰۱۸۳۹۸$ ۲.۸۱ B$ ۱۰۰.۰۵ M۷۹۹.۱۸ M NEAR۱,۰۰۰.۰۰ M NEAR۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۲۹ALGO$ ۰.۳۵۸۶۸۶ ۱۱,۹۱۲۰.۶۹%۰.۷۹%۷.۹۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۸۷۵$ ۲.۴۹ B$ ۱۳۵.۹۹ M۶.۹۳ B ALGO۱۰.۰۰ B ALGO۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۳۱LUNC$ ۰.۰۰۰۳۳ ۱۱۰.۱۸%۱۰.۴۸%۴۴.۷۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۲$ ۲.۰۳ B$ ۱.۰۸ B۶.۱۵ T LUNCبی نهایت۰.۵۳" برابر "۰.۰۰%
۳۲FLOW$ ۱.۶۴ ۵۴,۵۳۶۰.۵۰%۲.۸۰%۱.۴۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۸۵۸۳$ ۱.۷۰ B$ ۲۴.۹۳ M۱.۰۴ B FLOWبی نهایت۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۳۴VET$ ۰.۰۲۲۷۹۵ ۷۵۷۰.۱۰%۱.۴۸%۰.۳۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۱۹$ ۱.۶۵ B$ ۴۸.۶۶ M۷۲.۵۱ B VET۸۶.۷۱ B VET۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۳۷ICP$ ۵.۹۶ ۱۹۷,۹۹۱۰.۱۲%۲.۰۲%۰.۴۳%Ƀ ۰.۰۰۰۳۱۱۵۹$ ۱.۵۶ B$ ۳۰.۱۷ M۲۶۲.۲۹ M ICPبی نهایت۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۴۲XTZ$ ۱.۳۹ ۴۶,۲۵۲۰.۱۵%۱.۷۲%۵.۴۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۷۲۷۹$ ۱.۲۷ B$ ۱۵.۰۰ M۹۱۰.۸۹ M XTZبی نهایت۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۴۴EOS$ ۱.۱۸ ۳۹,۱۷۵۰.۲۵%۱.۰۷%۱.۴۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۶۱۶۵$ ۱.۱۸ B$ ۱۶۸.۲۹ M۱.۰۰ B EOSبی نهایت۰.۱۴" برابر "۰.۰۰%
۶۴NEO$ ۸.۵۸ ۲۸۵,۰۸۴۰.۳۶%۳.۰۶%۲.۲۴%Ƀ ۰.۰۰۰۴۴۸۶۵$ ۶۰۵.۵۳ M$ ۲۰.۵۷ M۷۰.۵۴ M NEO۱۰۰.۰۰ M NEO۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۶۶KLAY$ ۰.۱۹۰۵۳ ۶,۳۲۸۰.۱۲%۱.۸۶%۶.۵۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۹۹۶$ ۵۸۲.۵۹ M$ ۱۵.۷۱ M۳.۰۶ B KLAYبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۶۷FTM$ ۰.۲۲۰۳۴۹ ۷,۳۱۸۰.۳۵%۲.۱۰%۲.۸۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۱۵۲$ ۵۶۰.۷۹ M$ ۶۱.۸۴ M۲.۵۵ B FTM۳.۱۸ B FTM۰.۱۱" برابر "۰.۰۰%
۸۲KAVA$ ۱.۴۷ ۴۸,۹۲۵۰.۲۷%۳.۰۵%۳.۴۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۷۷۰۰$ ۴۱۳.۰۶ M$ ۷.۶۱ M۲۸۰.۳۹ M KAVAبی نهایت۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۸۵WAVES$ ۳.۷۳ ۱۲۳,۸۹۸۰.۱۸%۲.۴۱%۵.۴۶%Ƀ ۰.۰۰۰۱۹۴۹۹$ ۴۰۸.۴۵ M$ ۴۲.۹۴ M۱۰۹.۴۸ M WAVESبی نهایت۰.۱۱" برابر "۰.۰۰%
۹۲CELO$ ۰.۷۶۸۹۲۸ ۲۵,۵۳۶۰.۷۰%۲.۹۷%۲.۸۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۰۱۹$ ۳۵۹.۷۹ M$ ۴.۹۰ M۴۶۷.۹۲ M CELO۱,۰۰۰.۰۰ M CELO۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۹۴KSM$ ۴۱.۴۹ ۱,۳۷۸,۰۲۳۰.۲۶%۲.۱۹%۱.۱۱%Ƀ ۰.۰۰۲۱۶۸۶۸$ ۳۵۱.۴۶ M$ ۱۵.۲۷ M۸.۴۷ M KSMبی نهایت۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۱۱۲KDA$ ۱.۳۸ ۴۵,۷۹۸۰.۲۶%۰.۷۹%۳.۵۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۷۲۰۸$ ۲۷۳.۱۲ M$ ۴.۰۷ M۱۹۸.۰۵ M KDA۱,۰۰۰.۰۰ M KDA۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۱۱۹OMG$ ۱.۶۷ ۵۵,۴۸۰۰.۲۳%۳.۵۲%۴.۱۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۸۷۳۱$ ۲۳۴.۲۹ M$ ۱۷.۹۱ M۱۴۰.۲۵ M OMG۱۴۰.۲۵ M OMG۰.۰۸" برابر "۰.۰۰%
۱۲۰FLUX$ ۰.۸۲۹۳۴۱ ۲۷,۵۴۲۰.۵۸%۴.۲۱%۸.۰۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۳۳۵$ ۲۳۰.۲۳ M$ ۱۳.۵۴ M۲۷۷.۶۰ M FLUX۴۴۰.۰۰ M FLUX۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۱۳۱OP$ ۰.۸۶۲۳۶۱ ۲۸,۶۳۹۱.۲۰%۴.۴۸%۶.۹۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۵۰۷$ ۲۰۲.۴۴ M$ ۵۰.۷۹ M۲۳۴.۷۵ M OPبی نهایت۰.۲۵" برابر "۰.۰۰%
۱۳۴ONT$ ۰.۲۱۸۴۲ ۷,۲۵۴۰.۳۴%۳.۲۷%۱.۴۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۱۴۲$ ۱۹۱.۱۷ M$ ۱۰.۸۶ M۸۷۵.۲۵ M ONT۱,۰۰۰.۰۰ M ONT۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۱۳۵WAXP$ ۰.۰۸۴۰۴۳ ۲,۷۹۱۰.۱۰%۱.۴۶%۳.۰۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۴۳۹$ ۱۸۲.۹۳ M$ ۳.۲۴ M۲.۱۸ B WAXPبی نهایت۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۳۷GLMR$ ۰.۴۵۵۴۲۴ ۱۵,۱۲۵۰.۱۶%۲.۴۲%۲.۹۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۳۸۰$ ۱۸۰.۸۳ M$ ۳۳.۸۷ M۳۹۷.۰۵ M GLMRبی نهایت۰.۱۹" برابر "۰.۰۰%
۱۵۰SKL$ ۰.۰۳۸۰۱۷ ۱,۲۶۳۰.۳۴%۳.۰۹%۰.۱۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۹۹$ ۱۵۱.۶۱ M$ ۶.۴۳ M۳.۹۹ B SKL۷.۰۰ B SKL۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۲۳۴ASTR$ ۰.۰۳۷۱۴۹ ۱,۲۳۴۰.۴۴%۰.۸۵%۱۰.۵۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۹۴$ ۱۳۴.۲۷ M$ ۴.۸۹ M۳.۶۱ B ASTRبی نهایت۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۳۳۰MOVR$ ۱۰.۴۳ ۳۴۶,۳۹۲۰.۵۹%۰.۹۵%۳.۰۷%Ƀ ۰.۰۰۰۵۴۵۱۴$ ۵۶.۵۲ M$ ۳.۳۱ M۵.۴۲ M MOVRبی نهایت۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%