حجم معاملات پایین
حجم معاملات پایین

حجم معاملات پایین در ۱۰۰ ارز دیجیتال برتر

کمترین حجم در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانحجم ۲۴ ساعتارزش بازارتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزارز کل قابل عرضهارز عرضه شدهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعت
۸۰FEI$ ۰.۹۸۳۰۷۹ ۳۲,۶۴۸$ ۵۰۵.۱۵ K$ ۴۱۷.۸۰ M۰.۲۳%۰.۲۷%۰.۶۳%بی نهایت۴۲۵.۰۰ M FEI۰.۰۰" برابر "
۵۲KCS$ ۹.۰۵ ۳۰۰,۳۹۰$ ۹۸۸.۶۹ K$ ۸۸۹.۸۶ M۰.۲۰%۱.۰۴%۰.۷۵%۱۷۰.۱۲ M KCS۹۸.۳۸ M KCS۰.۰۰" برابر "
۶۱USDN$ ۰.۹۷۴۰۵۹ ۳۲,۳۴۹$ ۱.۴۶ M$ ۶۶۲.۶۲ M۰.۱۲%۰.۱۳%۱.۶۲%بی نهایت۶۸۰.۲۷ M USDN۰.۰۰" برابر "
۷۳GT$ ۴.۲۷ ۱۴۱,۸۷۱$ ۲.۱۳ M$ ۴۶۲.۵۰ M۰.۵۳%۰.۱۳%۱.۳۰%بی نهایت۱۰۸.۲۷ M GT۰.۰۰" برابر "
۱۹LEO$ ۴.۱۰ ۱۳۶,۱۱۵$ ۲.۹۵ M$ ۳.۹۱ B۰.۰۱%۲.۵۷%۴.۳۵%بی نهایت۹۵۳.۹۵ M LEO۰.۰۰" برابر "
۹۵BTG$ ۲۰.۰۰ ۶۶۴,۳۲۷$ ۳.۳۴ M$ ۳۵۰.۳۵ M۰.۱۳%۲.۱۴%۴.۳۲%۲۱.۰۰ M BTG۱۷.۵۱ M BTG۰.۰۱" برابر "
۹۱DCR$ ۲۵.۷۰ ۸۵۳,۵۴۹$ ۳.۵۲ M$ ۳۶۹.۹۴ M۰.۹۸%۱.۲۷%۳.۶۰%۲۱.۰۰ M DCR۱۴.۳۹ M DCR۰.۰۱" برابر "
۹۹CVX$ ۴.۷۶ ۱۵۷,۹۴۹$ ۴.۱۰ M$ ۳۲۱.۹۱ M۰.۰۸%۱.۹۱%۱.۳۶%۱۰۰.۰۰ M CVX۶۷.۶۸ M CVX۰.۰۱" برابر "
۵۷XEC$ ۰.۰۰۰۰۴ ۱$ ۴.۱۶ M$ ۷۷۲.۲۹ M۰.۴۶%۲.۳۸%۰.۵۱%۲۱.۰۰ T XEC۱۹.۱۹ T XEC۰.۰۱" برابر "
۸۷XDC$ ۰.۰۳۱۳۴۵ ۱,۰۴۱$ ۴.۵۷ M$ ۳۸۵.۷۰ M۲.۰۷%۲.۶۲%۵.۸۵%بی نهایت۱۲.۳۱ B XDC۰.۰۱" برابر "
۹۸CEL$ ۱.۳۶ ۴۵,۱۸۸$ ۴.۷۷ M$ ۳۲۵.۰۲ M۰.۲۸%۱.۲۲%۹.۹۴%۶۹۵.۶۶ M CEL۲۳۸.۸۶ M CEL۰.۰۱" برابر "
۹۲CELO$ ۰.۷۶۸۹۲۸ ۲۵,۵۳۶$ ۴.۹۰ M$ ۳۵۹.۷۹ M۰.۷۰%۲.۹۷%۲.۸۲%۱,۰۰۰.۰۰ M CELO۴۶۷.۹۲ M CELO۰.۰۱" برابر "
۶۸PAXG$ ۱,۶۵۳.۹۳ ۵۴,۹۲۷,۱۷۵$ ۴.۹۴ M$ ۵۳۷.۸۸ M۰.۰۲%۰.۱۱%۱.۱۲%بی نهایت۳۲۵.۲۱ K PAXG۰.۰۱" برابر "
۷۹STX$ ۰.۳۱۷۶۳۲ ۱۰,۵۴۹$ ۵.۰۴ M$ ۴۲۴.۶۵ M۰.۰۸%۱.۸۳%۳.۶۶%۱.۸۲ B STX۱.۳۴ B STX۰.۰۱" برابر "
۸۶MINA$ ۰.۵۷۴۰۷۸ ۱۹,۰۶۵$ ۷.۴۶ M$ ۳۹۸.۴۴ M۰.۵۲%۲.۲۱%۲.۰۸%بی نهایت۶۹۴.۰۵ M MINA۰.۰۲" برابر "
۹۳XEM$ ۰.۰۳۹۶۹۵ ۱,۳۱۸$ ۷.۵۰ M$ ۳۵۷.۲۶ M۰.۲۰%۲.۸۴%۱.۶۶%۹.۰۰ B XEM۹.۰۰ B XEM۰.۰۲" برابر "
۷۱NEXO$ ۰.۸۸۴۹ ۲۹,۳۸۸$ ۷.۵۳ M$ ۴۹۵.۵۴ M۰.۴۰%۲.۳۸%۵.۱۵%۱,۰۰۰.۰۰ M NEXO۵۶۰.۰۰ M NEXO۰.۰۲" برابر "
۸۲KAVA$ ۱.۴۷ ۴۸,۹۲۵$ ۷.۶۱ M$ ۴۱۳.۰۶ M۰.۲۷%۳.۰۵%۳.۴۲%بی نهایت۲۸۰.۳۹ M KAVA۰.۰۲" برابر "
۳۳TON$ ۱.۳۷ ۴۵,۳۳۴$ ۸.۹۲ M$ ۱.۶۷ B۰.۳۰%۰.۶۰%۷.۱۸%۵.۰۰ B TON۱.۲۲ B TON۰.۰۱" برابر "
۸۹TWT$ ۰.۹۰۲۲۲۶ ۲۹,۹۶۳$ ۱۰.۶۵ M$ ۳۷۵.۹۱ M۱.۸۶%۲.۲۱%۰.۱۷%۱,۰۰۰.۰۰ M TWT۴۱۶.۶۵ M TWT۰.۰۳" برابر "
۲۷CRO$ ۰.۱۰۹۹۳۹ ۳,۶۵۱$ ۱۱.۵۷ M$ ۲.۷۸ B۰.۲۱%۱.۱۷%۶.۳۲%۳۰.۲۶ B CRO۲۵.۲۶ B CRO۰.۰۰" برابر "
۶۵HT$ ۳.۹۴ ۱۳۰,۷۶۳$ ۱۲.۵۱ M$ ۶۰۳.۸۴ M۹.۲۲%۱۱.۰۰%۱۱.۲۵%۵۰۰.۰۰ M HT۱۵۳.۳۶ M HT۰.۰۲" برابر "
۵۵MIOTA$ ۰.۲۸۰۱۱۹ ۹,۳۰۳$ ۱۲.۶۴ M$ ۷۷۸.۶۰ M۰.۲۷%۵.۲۴%۰.۷۷%۲.۷۸ B MIOTA۲.۷۸ B MIOTA۰.۰۲" برابر "
۶۰GRT$ ۰.۰۹۶۲۴۲ ۳,۱۹۶$ ۱۲.۸۷ M$ ۶۶۴.۰۷ M۰.۳۵%۱.۴۹%۷.۲۳%۱۰.۰۶ B GRT۶.۹۰ B GRT۰.۰۲" برابر "
۵۰OKB$ ۱۵.۶۷ ۵۲۰,۲۸۰$ ۱۳.۱۳ M$ ۹۳۹.۹۸ M۰.۱۵%۲.۲۶%۲.۵۰%بی نهایت۶۰.۰۰ M OKB۰.۰۱" برابر "
۹۷۱INCH$ ۰.۵۶۰۷۴۷ ۱۸,۶۲۲$ ۱۴.۶۹ M$ ۳۲۷.۱۸ M۰.۶۰%۲.۸۶%۸.۸۴%بی نهایت۵۸۳.۴۷ M 1INCH۰.۰۴" برابر "
۴۲XTZ$ ۱.۳۹ ۴۶,۲۵۲$ ۱۵.۰۰ M$ ۱.۲۷ B۰.۱۵%۱.۷۲%۵.۴۸%بی نهایت۹۱۰.۸۹ M XTZ۰.۰۱" برابر "
۹۴KSM$ ۴۱.۴۹ ۱,۳۷۸,۰۲۳$ ۱۵.۲۷ M$ ۳۵۱.۴۶ M۰.۲۶%۲.۱۹%۱.۱۱%بی نهایت۸.۴۷ M KSM۰.۰۴" برابر "
۶۶KLAY$ ۰.۱۹۰۵۳ ۶,۳۲۸$ ۱۵.۷۱ M$ ۵۸۲.۵۹ M۰.۱۲%۱.۸۶%۶.۵۳%بی نهایت۳.۰۶ B KLAY۰.۰۳" برابر "
۷۷BAT$ ۰.۲۹۴۱۵۸ ۹,۷۶۹$ ۱۵.۷۹ M$ ۴۳۹.۹۷ M۰.۳۶%۲.۸۶%۳.۴۵%۱.۵۰ B BAT۱.۵۰ B BAT۰.۰۴" برابر "
۷۰RUNE$ ۱.۵۲ ۵۰,۳۷۶$ ۱۶.۵۱ M$ ۵۰۱.۶۱ M۰.۲۲%۲.۵۶%۶.۴۳%۵۰۰.۰۰ M RUNE۳۳۰.۶۹ M RUNE۰.۰۳" برابر "
۹۶HOT$ ۰.۰۰۱۹۹۵ ۶۶$ ۱۷.۴۶ M$ ۳۴۵.۸۷ M۰.۳۳%۲.۵۹%۳.۲۸%بی نهایت۱۷۳.۳۴ B HOT۰.۰۵" برابر "
۴۶THETA$ ۱.۰۴ ۳۴,۴۷۸$ ۱۷.۷۹ M$ ۱.۰۴ B۰.۴۳%۳.۲۰%۶.۲۲%۱,۰۰۰.۰۰ M THETA۱,۰۰۰.۰۰ M THETA۰.۰۲" برابر "
۷۴LDO$ ۱.۴۷ ۴۸,۷۳۹$ ۱۸.۶۳ M$ ۴۵۹.۲۹ M۰.۲۶%۵.۷۶%۱۲.۱۹%۱,۰۰۰.۰۰ M LDO۳۱۲.۹۵ M LDO۰.۰۴" برابر "
۸۱RVN$ ۰.۰۳۵۲۵۷ ۱,۱۷۱$ ۱۹.۰۱ M$ ۴۱۳.۵۳ M۰.۵۳%۳.۳۳%۸.۹۰%۲۱.۰۰ B RVN۱۱.۷۳ B RVN۰.۰۵" برابر "
۷۶ENJ$ ۰.۴۴۲۰۵۶ ۱۴,۶۸۱$ ۱۹.۵۶ M$ ۴۴۲.۰۶ M۰.۴۰%۲.۴۴%۵.۶۶%۱,۰۰۰.۰۰ M ENJ۱,۰۰۰.۰۰ M ENJ۰.۰۴" برابر "
۶۳HNT$ ۴.۹۲ ۱۶۳,۴۴۸$ ۲۰.۲۵ M$ ۶۲۶.۸۶ M۰.۴۷%۴.۷۴%۹.۰۳%۲۲۳.۰۰ M HNT۱۲۷.۳۷ M HNT۰.۰۳" برابر "
۶۴NEO$ ۸.۵۸ ۲۸۵,۰۸۴$ ۲۰.۵۷ M$ ۶۰۵.۵۳ M۰.۳۶%۳.۰۶%۲.۲۴%۱۰۰.۰۰ M NEO۷۰.۵۴ M NEO۰.۰۳" برابر "
۸۸LRC$ ۰.۲۸۹۲۲۱ ۹,۶۰۵$ ۲۲.۴۵ M$ ۳۸۴.۷۰ M۰.۳۰%۲.۲۵%۳.۰۸%۱.۳۷ B LRC۱.۳۳ B LRC۰.۰۶" برابر "
۵۹BTT$ ۰.۰۰۰۰۰۰۷۷۵۲۸۶۹۲ ۰$ ۲۲.۶۸ M$ ۷۳۰.۸۶ M۰.۱۰%۰.۳۸%۱.۲۶%بی نهایت۹۴۲.۶۹ T BTT۰.۰۳" برابر "
۴۰HBAR$ ۰.۰۵۶۶۸۴ ۱,۸۸۲$ ۲۳.۴۶ M$ ۱.۳۰ B۰.۱۱%۱.۳۰%۶.۰۱%۵۰.۰۰ B HBAR۲۲.۹۷ B HBAR۰.۰۲" برابر "
۴۵EGLD$ ۴۷.۴۰ ۱,۵۷۴,۰۸۰$ ۲۴.۸۸ M$ ۱.۱۱ B۰.۰۲%۰.۱۱%۱.۲۵%۳۱.۴۲ M EGLD۲۳.۵۰ M EGLD۰.۰۲" برابر "
۳۲FLOW$ ۱.۶۴ ۵۴,۵۳۶$ ۲۴.۹۳ M$ ۱.۷۰ B۰.۵۰%۲.۸۰%۱.۴۶%بی نهایت۱.۰۴ B FLOW۰.۰۱" برابر "
۷۸COMP$ ۵۹.۰۴ ۱,۹۶۰,۷۱۳$ ۲۶.۴۹ M$ ۴۲۹.۰۵ M۰.۴۳%۵.۵۲%۵.۹۷%۱۰.۰۰ M COMP۷.۲۷ M COMP۰.۰۶" برابر "
۸۳ZIL$ ۰.۰۳۰۶۸۵ ۱,۰۱۹$ ۲۶.۸۰ M$ ۴۱۰.۰۳ M۰.۱۵%۱.۸۸%۴.۶۱%۲۱.۰۰ B ZIL۱۳.۳۶ B ZIL۰.۰۷" برابر "
۵۴ZEC$ ۵۴.۴۱ ۱,۸۰۷,۰۷۲$ ۲۸.۷۲ M$ ۸۳۷.۵۱ M۰.۲۶%۴.۳۱%۲.۴۵%۲۱.۰۰ M ZEC۱۵.۳۹ M ZEC۰.۰۳" برابر "
۵۸MKR$ ۷۵۷.۴۲ ۲۵,۱۵۴,۰۵۶$ ۲۹.۶۶ M$ ۷۴۰.۴۸ M۰.۰۰%۲.۰۲%۸.۳۱%۱.۰۱ M MKR۹۷۷.۶۳ K MKR۰.۰۴" برابر "
۴۸AXS$ ۱۲.۲۷ ۴۰۷,۵۷۳$ ۳۰.۱۶ M$ ۱.۰۲ B۰.۳۷%۳.۳۲%۲.۵۳%۲۷۰.۰۰ M AXS۸۳.۰۶ M AXS۰.۰۳" برابر "
۳۷ICP$ ۵.۹۶ ۱۹۷,۹۹۱$ ۳۰.۱۷ M$ ۱.۵۶ B۰.۱۲%۲.۰۲%۰.۴۳%بی نهایت۲۶۲.۲۹ M ICP۰.۰۲" برابر "
۶۹SNX$ ۲.۲۶ ۷۴,۸۹۵$ ۳۶.۳۴ M$ ۵۳۷.۸۶ M۰.۴۴%۳.۷۵%۵.۴۳%۲۹۱.۶۶ M SNX۲۳۸.۵۰ M SNX۰.۰۷" برابر "

حجم معاملات پایین در ۱۰۰ ارز دیجیتال برتر

کمترین حجم در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانحجم ۲۴ ساعتارزش بازارتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزارز کل قابل عرضهارز عرضه شدهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعت
۸۰FEI$ ۰.۹۸۳۰۷۹ ۳۲,۶۴۸$ ۵۰۵.۱۵ K$ ۴۱۷.۸۰ M۰.۲۳%۰.۲۷%۰.۶۳%بی نهایت۴۲۵.۰۰ M FEI۰.۰۰" برابر "
۵۲KCS$ ۹.۰۵ ۳۰۰,۳۹۰$ ۹۸۸.۶۹ K$ ۸۸۹.۸۶ M۰.۲۰%۱.۰۴%۰.۷۵%۱۷۰.۱۲ M KCS۹۸.۳۸ M KCS۰.۰۰" برابر "
۶۱USDN$ ۰.۹۷۴۰۵۹ ۳۲,۳۴۹$ ۱.۴۶ M$ ۶۶۲.۶۲ M۰.۱۲%۰.۱۳%۱.۶۲%بی نهایت۶۸۰.۲۷ M USDN۰.۰۰" برابر "
۷۳GT$ ۴.۲۷ ۱۴۱,۸۷۱$ ۲.۱۳ M$ ۴۶۲.۵۰ M۰.۵۳%۰.۱۳%۱.۳۰%بی نهایت۱۰۸.۲۷ M GT۰.۰۰" برابر "
۱۹LEO$ ۴.۱۰ ۱۳۶,۱۱۵$ ۲.۹۵ M$ ۳.۹۱ B۰.۰۱%۲.۵۷%۴.۳۵%بی نهایت۹۵۳.۹۵ M LEO۰.۰۰" برابر "
۹۵BTG$ ۲۰.۰۰ ۶۶۴,۳۲۷$ ۳.۳۴ M$ ۳۵۰.۳۵ M۰.۱۳%۲.۱۴%۴.۳۲%۲۱.۰۰ M BTG۱۷.۵۱ M BTG۰.۰۱" برابر "
۹۱DCR$ ۲۵.۷۰ ۸۵۳,۵۴۹$ ۳.۵۲ M$ ۳۶۹.۹۴ M۰.۹۸%۱.۲۷%۳.۶۰%۲۱.۰۰ M DCR۱۴.۳۹ M DCR۰.۰۱" برابر "
۹۹CVX$ ۴.۷۶ ۱۵۷,۹۴۹$ ۴.۱۰ M$ ۳۲۱.۹۱ M۰.۰۸%۱.۹۱%۱.۳۶%۱۰۰.۰۰ M CVX۶۷.۶۸ M CVX۰.۰۱" برابر "
۵۷XEC$ ۰.۰۰۰۰۴ ۱$ ۴.۱۶ M$ ۷۷۲.۲۹ M۰.۴۶%۲.۳۸%۰.۵۱%۲۱.۰۰ T XEC۱۹.۱۹ T XEC۰.۰۱" برابر "
۸۷XDC$ ۰.۰۳۱۳۴۵ ۱,۰۴۱$ ۴.۵۷ M$ ۳۸۵.۷۰ M۲.۰۷%۲.۶۲%۵.۸۵%بی نهایت۱۲.۳۱ B XDC۰.۰۱" برابر "
۹۸CEL$ ۱.۳۶ ۴۵,۱۸۸$ ۴.۷۷ M$ ۳۲۵.۰۲ M۰.۲۸%۱.۲۲%۹.۹۴%۶۹۵.۶۶ M CEL۲۳۸.۸۶ M CEL۰.۰۱" برابر "
۹۲CELO$ ۰.۷۶۸۹۲۸ ۲۵,۵۳۶$ ۴.۹۰ M$ ۳۵۹.۷۹ M۰.۷۰%۲.۹۷%۲.۸۲%۱,۰۰۰.۰۰ M CELO۴۶۷.۹۲ M CELO۰.۰۱" برابر "
۶۸PAXG$ ۱,۶۵۳.۹۳ ۵۴,۹۲۷,۱۷۵$ ۴.۹۴ M$ ۵۳۷.۸۸ M۰.۰۲%۰.۱۱%۱.۱۲%بی نهایت۳۲۵.۲۱ K PAXG۰.۰۱" برابر "
۷۹STX$ ۰.۳۱۷۶۳۲ ۱۰,۵۴۹$ ۵.۰۴ M$ ۴۲۴.۶۵ M۰.۰۸%۱.۸۳%۳.۶۶%۱.۸۲ B STX۱.۳۴ B STX۰.۰۱" برابر "
۸۶MINA$ ۰.۵۷۴۰۷۸ ۱۹,۰۶۵$ ۷.۴۶ M$ ۳۹۸.۴۴ M۰.۵۲%۲.۲۱%۲.۰۸%بی نهایت۶۹۴.۰۵ M MINA۰.۰۲" برابر "
۹۳XEM$ ۰.۰۳۹۶۹۵ ۱,۳۱۸$ ۷.۵۰ M$ ۳۵۷.۲۶ M۰.۲۰%۲.۸۴%۱.۶۶%۹.۰۰ B XEM۹.۰۰ B XEM۰.۰۲" برابر "
۷۱NEXO$ ۰.۸۸۴۹ ۲۹,۳۸۸$ ۷.۵۳ M$ ۴۹۵.۵۴ M۰.۴۰%۲.۳۸%۵.۱۵%۱,۰۰۰.۰۰ M NEXO۵۶۰.۰۰ M NEXO۰.۰۲" برابر "
۸۲KAVA$ ۱.۴۷ ۴۸,۹۲۵$ ۷.۶۱ M$ ۴۱۳.۰۶ M۰.۲۷%۳.۰۵%۳.۴۲%بی نهایت۲۸۰.۳۹ M KAVA۰.۰۲" برابر "
۳۳TON$ ۱.۳۷ ۴۵,۳۳۴$ ۸.۹۲ M$ ۱.۶۷ B۰.۳۰%۰.۶۰%۷.۱۸%۵.۰۰ B TON۱.۲۲ B TON۰.۰۱" برابر "
۸۹TWT$ ۰.۹۰۲۲۲۶ ۲۹,۹۶۳$ ۱۰.۶۵ M$ ۳۷۵.۹۱ M۱.۸۶%۲.۲۱%۰.۱۷%۱,۰۰۰.۰۰ M TWT۴۱۶.۶۵ M TWT۰.۰۳" برابر "
۲۷CRO$ ۰.۱۰۹۹۳۹ ۳,۶۵۱$ ۱۱.۵۷ M$ ۲.۷۸ B۰.۲۱%۱.۱۷%۶.۳۲%۳۰.۲۶ B CRO۲۵.۲۶ B CRO۰.۰۰" برابر "
۶۵HT$ ۳.۹۴ ۱۳۰,۷۶۳$ ۱۲.۵۱ M$ ۶۰۳.۸۴ M۹.۲۲%۱۱.۰۰%۱۱.۲۵%۵۰۰.۰۰ M HT۱۵۳.۳۶ M HT۰.۰۲" برابر "
۵۵MIOTA$ ۰.۲۸۰۱۱۹ ۹,۳۰۳$ ۱۲.۶۴ M$ ۷۷۸.۶۰ M۰.۲۷%۵.۲۴%۰.۷۷%۲.۷۸ B MIOTA۲.۷۸ B MIOTA۰.۰۲" برابر "
۶۰GRT$ ۰.۰۹۶۲۴۲ ۳,۱۹۶$ ۱۲.۸۷ M$ ۶۶۴.۰۷ M۰.۳۵%۱.۴۹%۷.۲۳%۱۰.۰۶ B GRT۶.۹۰ B GRT۰.۰۲" برابر "
۵۰OKB$ ۱۵.۶۷ ۵۲۰,۲۸۰$ ۱۳.۱۳ M$ ۹۳۹.۹۸ M۰.۱۵%۲.۲۶%۲.۵۰%بی نهایت۶۰.۰۰ M OKB۰.۰۱" برابر "
۹۷۱INCH$ ۰.۵۶۰۷۴۷ ۱۸,۶۲۲$ ۱۴.۶۹ M$ ۳۲۷.۱۸ M۰.۶۰%۲.۸۶%۸.۸۴%بی نهایت۵۸۳.۴۷ M 1INCH۰.۰۴" برابر "
۴۲XTZ$ ۱.۳۹ ۴۶,۲۵۲$ ۱۵.۰۰ M$ ۱.۲۷ B۰.۱۵%۱.۷۲%۵.۴۸%بی نهایت۹۱۰.۸۹ M XTZ۰.۰۱" برابر "
۹۴KSM$ ۴۱.۴۹ ۱,۳۷۸,۰۲۳$ ۱۵.۲۷ M$ ۳۵۱.۴۶ M۰.۲۶%۲.۱۹%۱.۱۱%بی نهایت۸.۴۷ M KSM۰.۰۴" برابر "
۶۶KLAY$ ۰.۱۹۰۵۳ ۶,۳۲۸$ ۱۵.۷۱ M$ ۵۸۲.۵۹ M۰.۱۲%۱.۸۶%۶.۵۳%بی نهایت۳.۰۶ B KLAY۰.۰۳" برابر "
۷۷BAT$ ۰.۲۹۴۱۵۸ ۹,۷۶۹$ ۱۵.۷۹ M$ ۴۳۹.۹۷ M۰.۳۶%۲.۸۶%۳.۴۵%۱.۵۰ B BAT۱.۵۰ B BAT۰.۰۴" برابر "
۷۰RUNE$ ۱.۵۲ ۵۰,۳۷۶$ ۱۶.۵۱ M$ ۵۰۱.۶۱ M۰.۲۲%۲.۵۶%۶.۴۳%۵۰۰.۰۰ M RUNE۳۳۰.۶۹ M RUNE۰.۰۳" برابر "
۹۶HOT$ ۰.۰۰۱۹۹۵ ۶۶$ ۱۷.۴۶ M$ ۳۴۵.۸۷ M۰.۳۳%۲.۵۹%۳.۲۸%بی نهایت۱۷۳.۳۴ B HOT۰.۰۵" برابر "
۴۶THETA$ ۱.۰۴ ۳۴,۴۷۸$ ۱۷.۷۹ M$ ۱.۰۴ B۰.۴۳%۳.۲۰%۶.۲۲%۱,۰۰۰.۰۰ M THETA۱,۰۰۰.۰۰ M THETA۰.۰۲" برابر "
۷۴LDO$ ۱.۴۷ ۴۸,۷۳۹$ ۱۸.۶۳ M$ ۴۵۹.۲۹ M۰.۲۶%۵.۷۶%۱۲.۱۹%۱,۰۰۰.۰۰ M LDO۳۱۲.۹۵ M LDO۰.۰۴" برابر "
۸۱RVN$ ۰.۰۳۵۲۵۷ ۱,۱۷۱$ ۱۹.۰۱ M$ ۴۱۳.۵۳ M۰.۵۳%۳.۳۳%۸.۹۰%۲۱.۰۰ B RVN۱۱.۷۳ B RVN۰.۰۵" برابر "
۷۶ENJ$ ۰.۴۴۲۰۵۶ ۱۴,۶۸۱$ ۱۹.۵۶ M$ ۴۴۲.۰۶ M۰.۴۰%۲.۴۴%۵.۶۶%۱,۰۰۰.۰۰ M ENJ۱,۰۰۰.۰۰ M ENJ۰.۰۴" برابر "
۶۳HNT$ ۴.۹۲ ۱۶۳,۴۴۸$ ۲۰.۲۵ M$ ۶۲۶.۸۶ M۰.۴۷%۴.۷۴%۹.۰۳%۲۲۳.۰۰ M HNT۱۲۷.۳۷ M HNT۰.۰۳" برابر "
۶۴NEO$ ۸.۵۸ ۲۸۵,۰۸۴$ ۲۰.۵۷ M$ ۶۰۵.۵۳ M۰.۳۶%۳.۰۶%۲.۲۴%۱۰۰.۰۰ M NEO۷۰.۵۴ M NEO۰.۰۳" برابر "
۸۸LRC$ ۰.۲۸۹۲۲۱ ۹,۶۰۵$ ۲۲.۴۵ M$ ۳۸۴.۷۰ M۰.۳۰%۲.۲۵%۳.۰۸%۱.۳۷ B LRC۱.۳۳ B LRC۰.۰۶" برابر "
۵۹BTT$ ۰.۰۰۰۰۰۰۷۷۵۲۸۶۹۲ ۰$ ۲۲.۶۸ M$ ۷۳۰.۸۶ M۰.۱۰%۰.۳۸%۱.۲۶%بی نهایت۹۴۲.۶۹ T BTT۰.۰۳" برابر "
۴۰HBAR$ ۰.۰۵۶۶۸۴ ۱,۸۸۲$ ۲۳.۴۶ M$ ۱.۳۰ B۰.۱۱%۱.۳۰%۶.۰۱%۵۰.۰۰ B HBAR۲۲.۹۷ B HBAR۰.۰۲" برابر "
۴۵EGLD$ ۴۷.۴۰ ۱,۵۷۴,۰۸۰$ ۲۴.۸۸ M$ ۱.۱۱ B۰.۰۲%۰.۱۱%۱.۲۵%۳۱.۴۲ M EGLD۲۳.۵۰ M EGLD۰.۰۲" برابر "
۳۲FLOW$ ۱.۶۴ ۵۴,۵۳۶$ ۲۴.۹۳ M$ ۱.۷۰ B۰.۵۰%۲.۸۰%۱.۴۶%بی نهایت۱.۰۴ B FLOW۰.۰۱" برابر "
۷۸COMP$ ۵۹.۰۴ ۱,۹۶۰,۷۱۳$ ۲۶.۴۹ M$ ۴۲۹.۰۵ M۰.۴۳%۵.۵۲%۵.۹۷%۱۰.۰۰ M COMP۷.۲۷ M COMP۰.۰۶" برابر "
۸۳ZIL$ ۰.۰۳۰۶۸۵ ۱,۰۱۹$ ۲۶.۸۰ M$ ۴۱۰.۰۳ M۰.۱۵%۱.۸۸%۴.۶۱%۲۱.۰۰ B ZIL۱۳.۳۶ B ZIL۰.۰۷" برابر "
۵۴ZEC$ ۵۴.۴۱ ۱,۸۰۷,۰۷۲$ ۲۸.۷۲ M$ ۸۳۷.۵۱ M۰.۲۶%۴.۳۱%۲.۴۵%۲۱.۰۰ M ZEC۱۵.۳۹ M ZEC۰.۰۳" برابر "
۵۸MKR$ ۷۵۷.۴۲ ۲۵,۱۵۴,۰۵۶$ ۲۹.۶۶ M$ ۷۴۰.۴۸ M۰.۰۰%۲.۰۲%۸.۳۱%۱.۰۱ M MKR۹۷۷.۶۳ K MKR۰.۰۴" برابر "
۴۸AXS$ ۱۲.۲۷ ۴۰۷,۵۷۳$ ۳۰.۱۶ M$ ۱.۰۲ B۰.۳۷%۳.۳۲%۲.۵۳%۲۷۰.۰۰ M AXS۸۳.۰۶ M AXS۰.۰۳" برابر "
۳۷ICP$ ۵.۹۶ ۱۹۷,۹۹۱$ ۳۰.۱۷ M$ ۱.۵۶ B۰.۱۲%۲.۰۲%۰.۴۳%بی نهایت۲۶۲.۲۹ M ICP۰.۰۲" برابر "
۶۹SNX$ ۲.۲۶ ۷۴,۸۹۵$ ۳۶.۳۴ M$ ۵۳۷.۸۶ M۰.۴۴%۳.۷۵%۵.۴۳%۲۹۱.۶۶ M SNX۲۳۸.۵۰ M SNX۰.۰۷" برابر "