حجم معاملات پایین نسبت به مارکت کپ
حجم معاملات پایین نسبت به مارکت کپ

حجم معاملات پایین نسبت به مارکت کپ در ۱۰۰ ارز دیجیتال برتر

پایین ترین حجم معامله ۲۴ ساعت نسبت به ارزش بازار | ۱۰۰ ارز برتر
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنماد#قیمتقیمت به تومانحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعتحجم ۲۴ ساعتارزش بازارتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزقیمت به بیت کوین
۱LEO۱۹$ ۴.۱۰ ۱۳۷,۷۱۴۰.۰۰" برابر "$ ۲.۹۵ M$ ۳.۹۱ B۰.۰۱%۲.۵۷%۴.۳۵%۹۵۳.۹۵ M LEOبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۲۱۴۲۱
۲USDN۶۱$ ۰.۹۷۴۰۵۹ ۳۲,۷۲۸۰.۰۰" برابر "$ ۱.۴۶ M$ ۶۶۲.۶۲ M۰.۱۲%۰.۱۳%۱.۶۲%۶۸۰.۲۷ M USDNبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۵۰۹۱
۳FEI۸۰$ ۰.۹۸۳۰۷۹ ۳۳,۰۳۱۰.۰۰" برابر "$ ۵۰۵.۱۵ K$ ۴۱۷.۸۰ M۰.۲۳%۰.۲۷%۰.۶۳%۴۲۵.۰۰ M FEIبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۵۱۳۸
۴GT۷۳$ ۴.۲۷ ۱۴۳,۵۳۷۰.۰۰" برابر "$ ۲.۱۳ M$ ۴۶۲.۵۰ M۰.۵۳%۰.۱۳%۱.۳۰%۱۰۸.۲۷ M GTبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۲۲۳۲۷
۵CRO۲۷$ ۰.۱۰۹۹۳۹ ۳,۶۹۴۰.۰۰" برابر "$ ۱۱.۵۷ M$ ۲.۷۸ B۰.۲۱%۱.۱۷%۶.۳۲%۲۵.۲۶ B CRO۳۰.۲۶ B CROɃ ۰.۰۰۰۰۰۵۷۵
۶KCS۵۲$ ۹.۰۵ ۳۰۳,۹۱۸۰.۰۰" برابر "$ ۹۸۸.۶۹ K$ ۸۸۹.۸۶ M۰.۲۰%۱.۰۴%۰.۷۵%۹۸.۳۸ M KCS۱۷۰.۱۲ M KCSɃ ۰.۰۰۰۴۷۲۷۴
۷TON۳۳$ ۱.۳۷ ۴۵,۸۶۷۰.۰۱" برابر "$ ۸.۹۲ M$ ۱.۶۷ B۰.۳۰%۰.۶۰%۷.۱۸%۱.۲۲ B TON۵.۰۰ B TONɃ ۰.۰۰۰۰۷۱۳۵
۸PAXG۶۸$ ۱,۶۵۳.۹۳ ۵۵,۵۷۲,۲۱۰۰.۰۱" برابر "$ ۴.۹۴ M$ ۵۳۷.۸۸ M۰.۰۲%۰.۱۱%۱.۱۲%۳۲۵.۲۱ K PAXGبی نهایتɃ ۰.۰۸۶۴۴۲۱۳
۹FTT۲۴$ ۲۴.۰۸ ۸۰۹,۰۱۲۰.۰۱" برابر "$ ۳۶.۸۴ M$ ۳.۲۳ B۰.۰۸%۰.۳۶%۱.۴۳%۱۳۳.۹۸ M FTT۳۵۲.۱۷ M FTTɃ ۰.۰۰۱۲۵۸۴۱
۱۰XDC۸۷$ ۰.۰۳۱۳۴۵ ۱,۰۵۳۰.۰۱" برابر "$ ۴.۵۷ M$ ۳۸۵.۷۰ M۲.۰۷%۲.۶۲%۵.۸۵%۱۲.۳۱ B XDCبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۰۱۶۴
۱۱FLOW۳۲$ ۱.۶۴ ۵۵,۱۷۷۰.۰۱" برابر "$ ۲۴.۹۳ M$ ۱.۷۰ B۰.۵۰%۲.۸۰%۱.۴۶%۱.۰۴ B FLOWبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۸۵۸۳
۱۲CEL۹۸$ ۱.۳۶ ۴۵,۷۱۹۰.۰۱" برابر "$ ۴.۷۷ M$ ۳۲۵.۰۲ M۰.۲۸%۱.۲۲%۹.۹۴%۲۳۸.۸۶ M CEL۶۹۵.۶۶ M CELɃ ۰.۰۰۰۰۷۱۱۲
۱۳STX۷۹$ ۰.۳۱۷۶۳۲ ۱۰,۶۷۲۰.۰۱" برابر "$ ۵.۰۴ M$ ۴۲۴.۶۵ M۰.۰۸%۱.۸۳%۳.۶۶%۱.۳۴ B STX۱.۸۲ B STXɃ ۰.۰۰۰۰۱۶۶۰
۱۴XTZ۴۲$ ۱.۳۹ ۴۶,۷۹۵۰.۰۱" برابر "$ ۱۵.۰۰ M$ ۱.۲۷ B۰.۱۵%۱.۷۲%۵.۴۸%۹۱۰.۸۹ M XTZبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۷۲۷۹
۱۵XEC۵۷$ ۰.۰۰۰۰۴ ۱۰.۰۱" برابر "$ ۴.۱۶ M$ ۷۷۲.۲۹ M۰.۴۶%۲.۳۸%۰.۵۱%۱۹.۱۹ T XEC۲۱.۰۰ T XECɃ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۶OKB۵۰$ ۱۵.۶۷ ۵۲۶,۳۹۰۰.۰۱" برابر "$ ۱۳.۱۳ M$ ۹۳۹.۹۸ M۰.۱۵%۲.۲۶%۲.۵۰%۶۰.۰۰ M OKBبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۸۱۸۷۹
۱۷BTG۹۵$ ۲۰.۰۰ ۶۷۲,۱۲۹۰.۰۱" برابر "$ ۳.۳۴ M$ ۳۵۰.۳۵ M۰.۱۳%۲.۱۴%۴.۳۲%۱۷.۵۱ M BTG۲۱.۰۰ M BTGɃ ۰.۰۰۱۰۴۵۴۹
۱۸DCR۹۱$ ۲۵.۷۰ ۸۶۳,۵۷۲۰.۰۱" برابر "$ ۳.۵۲ M$ ۳۶۹.۹۴ M۰.۹۸%۱.۲۷%۳.۶۰%۱۴.۳۹ M DCR۲۱.۰۰ M DCRɃ ۰.۰۰۱۳۴۳۲۸
۱۹CVX۹۹$ ۴.۷۶ ۱۵۹,۸۰۴۰.۰۱" برابر "$ ۴.۱۰ M$ ۳۲۱.۹۱ M۰.۰۸%۱.۹۱%۱.۳۶%۶۷.۶۸ M CVX۱۰۰.۰۰ M CVXɃ ۰.۰۰۰۲۴۸۵۷
۲۰WBTC۱۸$ ۱۹,۱۱۷.۰۵ ۶۴۲,۳۳۲,۹۸۷۰.۰۱" برابر "$ ۶۰.۹۰ M$ ۴.۶۸ B۰.۱۶%۱.۱۶%۰.۷۹%۲۴۴.۸۶ K WBTCبی نهایتɃ ۰.۹۹۹۱۴۳۸۵
۲۱CELO۹۲$ ۰.۷۶۸۹۲۸ ۲۵,۸۳۶۰.۰۱" برابر "$ ۴.۹۰ M$ ۳۵۹.۷۹ M۰.۷۰%۲.۹۷%۲.۸۲%۴۶۷.۹۲ M CELO۱,۰۰۰.۰۰ M CELOɃ ۰.۰۰۰۰۴۰۱۹
۲۲BNB۵$ ۲۸۱.۸۴ ۹,۴۶۹,۸۷۲۰.۰۱" برابر "$ ۵۸۷.۳۲ M$ ۴۵.۴۷ B۰.۱۶%۰.۰۲%۲.۲۵%۱۶۱.۳۴ M BNB۲۰۰.۰۰ M BNBɃ ۰.۰۱۴۷۳۰۳۱
۲۳HBAR۴۰$ ۰.۰۵۶۶۸۴ ۱,۹۰۵۰.۰۲" برابر "$ ۲۳.۴۶ M$ ۱.۳۰ B۰.۱۱%۱.۳۰%۶.۰۱%۲۲.۹۷ B HBAR۵۰.۰۰ B HBARɃ ۰.۰۰۰۰۰۲۹۶
۲۴ICP۳۷$ ۵.۹۶ ۲۰۰,۳۱۶۰.۰۲" برابر "$ ۳۰.۱۷ M$ ۱.۵۶ B۰.۱۲%۲.۰۲%۰.۴۳%۲۶۲.۲۹ M ICPبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۳۱۱۵۹
۲۵GRT۶۰$ ۰.۰۹۶۲۴۲ ۳,۲۳۴۰.۰۲" برابر "$ ۱۲.۸۷ M$ ۶۶۴.۰۷ M۰.۳۵%۱.۴۹%۷.۲۳%۶.۹۰ B GRT۱۰.۰۶ B GRTɃ ۰.۰۰۰۰۰۵۰۳
۲۶MIOTA۵۵$ ۰.۲۸۰۱۱۹ ۹,۴۱۲۰.۰۲" برابر "$ ۱۲.۶۴ M$ ۷۷۸.۶۰ M۰.۲۷%۵.۲۴%۰.۷۷%۲.۷۸ B MIOTA۲.۷۸ B MIOTAɃ ۰.۰۰۰۰۱۴۶۴
۲۷HT۶۵$ ۳.۹۴ ۱۳۲,۲۹۸۰.۰۲" برابر "$ ۱۲.۵۱ M$ ۶۰۳.۸۴ M۹.۲۲%۱۱.۰۰%۱۱.۲۵%۱۵۳.۳۶ M HT۵۰۰.۰۰ M HTɃ ۰.۰۰۰۲۰۵۷۹
۲۸KAVA۸۲$ ۱.۴۷ ۴۹,۴۹۹۰.۰۲" برابر "$ ۷.۶۱ M$ ۴۱۳.۰۶ M۰.۲۷%۳.۰۵%۳.۴۲%۲۸۰.۳۹ M KAVAبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۷۷۰۰
۲۹EGLD۴۵$ ۴۷.۴۰ ۱,۵۹۲,۵۶۵۰.۰۲" برابر "$ ۲۴.۸۸ M$ ۱.۱۱ B۰.۰۲%۰.۱۱%۱.۲۵%۲۳.۵۰ M EGLD۳۱.۴۲ M EGLDɃ ۰.۰۰۲۴۷۷۲۲
۳۰THETA۴۶$ ۱.۰۴ ۳۴,۸۸۳۰.۰۲" برابر "$ ۱۷.۷۹ M$ ۱.۰۴ B۰.۴۳%۳.۲۰%۶.۲۲%۱,۰۰۰.۰۰ M THETA۱,۰۰۰.۰۰ M THETAɃ ۰.۰۰۰۰۵۴۲۶
۳۱MINA۸۶$ ۰.۵۷۴۰۷۸ ۱۹,۲۸۹۰.۰۲" برابر "$ ۷.۴۶ M$ ۳۹۸.۴۴ M۰.۵۲%۲.۲۱%۲.۰۸%۶۹۴.۰۵ M MINAبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۳۰۰۰
۳۲NEXO۷۱$ ۰.۸۸۴۹ ۲۹,۷۳۳۰.۰۲" برابر "$ ۷.۵۳ M$ ۴۹۵.۵۴ M۰.۴۰%۲.۳۸%۵.۱۵%۵۶۰.۰۰ M NEXO۱,۰۰۰.۰۰ M NEXOɃ ۰.۰۰۰۰۴۶۲۵
۳۳XEM۹۳$ ۰.۰۳۹۶۹۵ ۱,۳۳۴۰.۰۲" برابر "$ ۷.۵۰ M$ ۳۵۷.۲۶ M۰.۲۰%۲.۸۴%۱.۶۶%۹.۰۰ B XEM۹.۰۰ B XEMɃ ۰.۰۰۰۰۰۲۰۷
۳۴NEO۶۴$ ۸.۵۸ ۲۸۸,۴۳۲۰.۰۳" برابر "$ ۲۰.۵۷ M$ ۶۰۵.۵۳ M۰.۳۶%۳.۰۶%۲.۲۴%۷۰.۵۴ M NEO۱۰۰.۰۰ M NEOɃ ۰.۰۰۰۴۴۸۶۵
۳۵ADA۸$ ۰.۴۲۲۴۵۱ ۱۴,۱۹۴۰.۰۳" برابر "$ ۳۶۴.۱۸ M$ ۱۴.۴۷ B۰.۱۲%۲.۱۹%۶.۸۴%۳۴.۲۵ B ADA۴۵.۰۰ B ADAɃ ۰.۰۰۰۰۲۲۰۸
۳۶AXS۴۸$ ۱۲.۲۷ ۴۱۲,۳۶۰۰.۰۳" برابر "$ ۳۰.۱۶ M$ ۱.۰۲ B۰.۳۷%۳.۳۲%۲.۵۳%۸۳.۰۶ M AXS۲۷۰.۰۰ M AXSɃ ۰.۰۰۰۶۴۱۴۲
۳۷BTT۵۹$ ۰.۰۰۰۰۰۰۷۷۵۲۸۶۹۲ ۰۰.۰۳" برابر "$ ۲۲.۶۸ M$ ۷۳۰.۸۶ M۰.۱۰%۰.۳۸%۱.۲۶%۹۴۲.۶۹ T BTTبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۸QNT۳۵$ ۱۳۱.۶۳ ۴,۴۲۲,۹۰۹۰.۰۳" برابر "$ ۴۷.۵۵ M$ ۱.۵۹ B۱.۶۷%۶.۷۳%۱۲.۸۹%۱۲.۰۷ M QNT۱۴.۶۱ M QNTɃ ۰.۰۰۶۸۷۹۸۰
۳۹ZEC۵۴$ ۵۴.۴۱ ۱,۸۲۸,۲۹۳۰.۰۳" برابر "$ ۲۸.۷۲ M$ ۸۳۷.۵۱ M۰.۲۶%۴.۳۱%۲.۴۵%۱۵.۳۹ M ZEC۲۱.۰۰ M ZECɃ ۰.۰۰۲۸۴۳۹۰
۴۰KLAY۶۶$ ۰.۱۹۰۵۳ ۶,۴۰۲۰.۰۳" برابر "$ ۱۵.۷۱ M$ ۵۸۲.۵۹ M۰.۱۲%۱.۸۶%۶.۵۳%۳.۰۶ B KLAYبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۰۹۹۶
۴۱VET۳۴$ ۰.۰۲۲۷۹۵ ۷۶۶۰.۰۳" برابر "$ ۴۸.۶۶ M$ ۱.۶۵ B۰.۱۰%۱.۴۸%۰.۳۵%۷۲.۵۱ B VET۸۶.۷۱ B VETɃ ۰.۰۰۰۰۰۱۱۹
۴۲DOGE۱۰$ ۰.۰۵۹۷۸ ۲,۰۰۹۰.۰۳" برابر "$ ۲۰۶.۳۶ M$ ۷.۹۳ B۰.۲۹%۲.۵۲%۳.۷۲%۱۳۲.۶۷ B DOGEبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۰۳۱۲
۴۳DOT۱۱$ ۶.۲۰ ۲۰۸,۴۷۶۰.۰۳" برابر "$ ۱۸۳.۹۱ M$ ۶.۹۶ B۰.۲۲%۱.۳۳%۱.۰۵%۱.۱۲ B DOTبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۳۲۴۲۸
۴۴HNT۶۳$ ۴.۹۲ ۱۶۵,۳۶۸۰.۰۳" برابر "$ ۲۰.۲۵ M$ ۶۲۶.۸۶ M۰.۴۷%۴.۷۴%۹.۰۳%۱۲۷.۳۷ M HNT۲۲۳.۰۰ M HNTɃ ۰.۰۰۰۲۵۷۲۳
۴۵XMR۲۸$ ۱۳۹.۲۲ ۴,۶۷۷,۶۹۷۰.۰۳" برابر "$ ۷۷.۸۰ M$ ۲.۵۳ B۰.۴۳%۷.۱۱%۲.۱۱%۱۸.۱۸ M XMRبی نهایتɃ ۰.۰۰۷۲۷۶۱۲
۴۶MATIC۱۳$ ۰.۷۶۶۰۹۶ ۲۵,۷۴۱۰.۰۳" برابر "$ ۱۷۵.۰۴ M$ ۶.۶۹ B۰.۴۶%۰.۵۱%۱.۷۶%۸.۷۳ B MATIC۱۰.۰۰ B MATICɃ ۰.۰۰۰۰۴۰۰۴
۴۷SHIB۱۴$ ۰.۰۰۰۰۱۱ ۰۰.۰۳" برابر "$ ۱۵۳.۵۴ M$ ۶.۰۱ B۰.۲۰%۲.۲۶%۲.۷۳%۵۴۹.۰۶ T SHIBبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰
۴۸AVAX۱۶$ ۱۶.۷۰ ۵۶۱,۰۵۲۰.۰۳" برابر "$ ۱۶۱.۳۸ M$ ۴.۹۴ B۰.۳۶%۲.۷۹%۴.۹۷%۲۹۶.۰۰ M AVAX۷۲۰.۰۰ M AVAXɃ ۰.۰۰۰۸۷۲۷۱
۴۹RUNE۷۰$ ۱.۵۲ ۵۰,۹۶۷۰.۰۳" برابر "$ ۱۶.۵۱ M$ ۵۰۱.۶۱ M۰.۲۲%۲.۵۶%۶.۴۳%۳۳۰.۶۹ M RUNE۵۰۰.۰۰ M RUNEɃ ۰.۰۰۰۰۷۹۲۸
۵۰UNI۱۷$ ۶.۲۱ ۲۰۸,۶۱۳۰.۰۳" برابر "$ ۱۲۴.۱۷ M$ ۴.۷۳ B۰.۳۹%۵.۸۱%۷.۱۰%۷۶۲.۲۱ M UNI۱,۰۰۰.۰۰ M UNIɃ ۰.۰۰۰۳۲۴۵۰

حجم معاملات پایین نسبت به مارکت کپ در ۱۰۰ ارز دیجیتال برتر

پایین ترین حجم معامله ۲۴ ساعت نسبت به ارزش بازار | ۱۰۰ ارز برتر
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنماد#قیمتقیمت به تومانحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعتحجم ۲۴ ساعتارزش بازارتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزقیمت به بیت کوین
۱LEO۱۹$ ۴.۱۰ ۱۳۷,۷۱۴۰.۰۰" برابر "$ ۲.۹۵ M$ ۳.۹۱ B۰.۰۱%۲.۵۷%۴.۳۵%۹۵۳.۹۵ M LEOبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۲۱۴۲۱
۲USDN۶۱$ ۰.۹۷۴۰۵۹ ۳۲,۷۲۸۰.۰۰" برابر "$ ۱.۴۶ M$ ۶۶۲.۶۲ M۰.۱۲%۰.۱۳%۱.۶۲%۶۸۰.۲۷ M USDNبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۵۰۹۱
۳FEI۸۰$ ۰.۹۸۳۰۷۹ ۳۳,۰۳۱۰.۰۰" برابر "$ ۵۰۵.۱۵ K$ ۴۱۷.۸۰ M۰.۲۳%۰.۲۷%۰.۶۳%۴۲۵.۰۰ M FEIبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۵۱۳۸
۴GT۷۳$ ۴.۲۷ ۱۴۳,۵۳۷۰.۰۰" برابر "$ ۲.۱۳ M$ ۴۶۲.۵۰ M۰.۵۳%۰.۱۳%۱.۳۰%۱۰۸.۲۷ M GTبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۲۲۳۲۷
۵CRO۲۷$ ۰.۱۰۹۹۳۹ ۳,۶۹۴۰.۰۰" برابر "$ ۱۱.۵۷ M$ ۲.۷۸ B۰.۲۱%۱.۱۷%۶.۳۲%۲۵.۲۶ B CRO۳۰.۲۶ B CROɃ ۰.۰۰۰۰۰۵۷۵
۶KCS۵۲$ ۹.۰۵ ۳۰۳,۹۱۸۰.۰۰" برابر "$ ۹۸۸.۶۹ K$ ۸۸۹.۸۶ M۰.۲۰%۱.۰۴%۰.۷۵%۹۸.۳۸ M KCS۱۷۰.۱۲ M KCSɃ ۰.۰۰۰۴۷۲۷۴
۷TON۳۳$ ۱.۳۷ ۴۵,۸۶۷۰.۰۱" برابر "$ ۸.۹۲ M$ ۱.۶۷ B۰.۳۰%۰.۶۰%۷.۱۸%۱.۲۲ B TON۵.۰۰ B TONɃ ۰.۰۰۰۰۷۱۳۵
۸PAXG۶۸$ ۱,۶۵۳.۹۳ ۵۵,۵۷۲,۲۱۰۰.۰۱" برابر "$ ۴.۹۴ M$ ۵۳۷.۸۸ M۰.۰۲%۰.۱۱%۱.۱۲%۳۲۵.۲۱ K PAXGبی نهایتɃ ۰.۰۸۶۴۴۲۱۳
۹FTT۲۴$ ۲۴.۰۸ ۸۰۹,۰۱۲۰.۰۱" برابر "$ ۳۶.۸۴ M$ ۳.۲۳ B۰.۰۸%۰.۳۶%۱.۴۳%۱۳۳.۹۸ M FTT۳۵۲.۱۷ M FTTɃ ۰.۰۰۱۲۵۸۴۱
۱۰XDC۸۷$ ۰.۰۳۱۳۴۵ ۱,۰۵۳۰.۰۱" برابر "$ ۴.۵۷ M$ ۳۸۵.۷۰ M۲.۰۷%۲.۶۲%۵.۸۵%۱۲.۳۱ B XDCبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۰۱۶۴
۱۱FLOW۳۲$ ۱.۶۴ ۵۵,۱۷۷۰.۰۱" برابر "$ ۲۴.۹۳ M$ ۱.۷۰ B۰.۵۰%۲.۸۰%۱.۴۶%۱.۰۴ B FLOWبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۸۵۸۳
۱۲CEL۹۸$ ۱.۳۶ ۴۵,۷۱۹۰.۰۱" برابر "$ ۴.۷۷ M$ ۳۲۵.۰۲ M۰.۲۸%۱.۲۲%۹.۹۴%۲۳۸.۸۶ M CEL۶۹۵.۶۶ M CELɃ ۰.۰۰۰۰۷۱۱۲
۱۳STX۷۹$ ۰.۳۱۷۶۳۲ ۱۰,۶۷۲۰.۰۱" برابر "$ ۵.۰۴ M$ ۴۲۴.۶۵ M۰.۰۸%۱.۸۳%۳.۶۶%۱.۳۴ B STX۱.۸۲ B STXɃ ۰.۰۰۰۰۱۶۶۰
۱۴XTZ۴۲$ ۱.۳۹ ۴۶,۷۹۵۰.۰۱" برابر "$ ۱۵.۰۰ M$ ۱.۲۷ B۰.۱۵%۱.۷۲%۵.۴۸%۹۱۰.۸۹ M XTZبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۷۲۷۹
۱۵XEC۵۷$ ۰.۰۰۰۰۴ ۱۰.۰۱" برابر "$ ۴.۱۶ M$ ۷۷۲.۲۹ M۰.۴۶%۲.۳۸%۰.۵۱%۱۹.۱۹ T XEC۲۱.۰۰ T XECɃ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۶OKB۵۰$ ۱۵.۶۷ ۵۲۶,۳۹۰۰.۰۱" برابر "$ ۱۳.۱۳ M$ ۹۳۹.۹۸ M۰.۱۵%۲.۲۶%۲.۵۰%۶۰.۰۰ M OKBبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۸۱۸۷۹
۱۷BTG۹۵$ ۲۰.۰۰ ۶۷۲,۱۲۹۰.۰۱" برابر "$ ۳.۳۴ M$ ۳۵۰.۳۵ M۰.۱۳%۲.۱۴%۴.۳۲%۱۷.۵۱ M BTG۲۱.۰۰ M BTGɃ ۰.۰۰۱۰۴۵۴۹
۱۸DCR۹۱$ ۲۵.۷۰ ۸۶۳,۵۷۲۰.۰۱" برابر "$ ۳.۵۲ M$ ۳۶۹.۹۴ M۰.۹۸%۱.۲۷%۳.۶۰%۱۴.۳۹ M DCR۲۱.۰۰ M DCRɃ ۰.۰۰۱۳۴۳۲۸
۱۹CVX۹۹$ ۴.۷۶ ۱۵۹,۸۰۴۰.۰۱" برابر "$ ۴.۱۰ M$ ۳۲۱.۹۱ M۰.۰۸%۱.۹۱%۱.۳۶%۶۷.۶۸ M CVX۱۰۰.۰۰ M CVXɃ ۰.۰۰۰۲۴۸۵۷
۲۰WBTC۱۸$ ۱۹,۱۱۷.۰۵ ۶۴۲,۳۳۲,۹۸۷۰.۰۱" برابر "$ ۶۰.۹۰ M$ ۴.۶۸ B۰.۱۶%۱.۱۶%۰.۷۹%۲۴۴.۸۶ K WBTCبی نهایتɃ ۰.۹۹۹۱۴۳۸۵
۲۱CELO۹۲$ ۰.۷۶۸۹۲۸ ۲۵,۸۳۶۰.۰۱" برابر "$ ۴.۹۰ M$ ۳۵۹.۷۹ M۰.۷۰%۲.۹۷%۲.۸۲%۴۶۷.۹۲ M CELO۱,۰۰۰.۰۰ M CELOɃ ۰.۰۰۰۰۴۰۱۹
۲۲BNB۵$ ۲۸۱.۸۴ ۹,۴۶۹,۸۷۲۰.۰۱" برابر "$ ۵۸۷.۳۲ M$ ۴۵.۴۷ B۰.۱۶%۰.۰۲%۲.۲۵%۱۶۱.۳۴ M BNB۲۰۰.۰۰ M BNBɃ ۰.۰۱۴۷۳۰۳۱
۲۳HBAR۴۰$ ۰.۰۵۶۶۸۴ ۱,۹۰۵۰.۰۲" برابر "$ ۲۳.۴۶ M$ ۱.۳۰ B۰.۱۱%۱.۳۰%۶.۰۱%۲۲.۹۷ B HBAR۵۰.۰۰ B HBARɃ ۰.۰۰۰۰۰۲۹۶
۲۴ICP۳۷$ ۵.۹۶ ۲۰۰,۳۱۶۰.۰۲" برابر "$ ۳۰.۱۷ M$ ۱.۵۶ B۰.۱۲%۲.۰۲%۰.۴۳%۲۶۲.۲۹ M ICPبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۳۱۱۵۹
۲۵GRT۶۰$ ۰.۰۹۶۲۴۲ ۳,۲۳۴۰.۰۲" برابر "$ ۱۲.۸۷ M$ ۶۶۴.۰۷ M۰.۳۵%۱.۴۹%۷.۲۳%۶.۹۰ B GRT۱۰.۰۶ B GRTɃ ۰.۰۰۰۰۰۵۰۳
۲۶MIOTA۵۵$ ۰.۲۸۰۱۱۹ ۹,۴۱۲۰.۰۲" برابر "$ ۱۲.۶۴ M$ ۷۷۸.۶۰ M۰.۲۷%۵.۲۴%۰.۷۷%۲.۷۸ B MIOTA۲.۷۸ B MIOTAɃ ۰.۰۰۰۰۱۴۶۴
۲۷HT۶۵$ ۳.۹۴ ۱۳۲,۲۹۸۰.۰۲" برابر "$ ۱۲.۵۱ M$ ۶۰۳.۸۴ M۹.۲۲%۱۱.۰۰%۱۱.۲۵%۱۵۳.۳۶ M HT۵۰۰.۰۰ M HTɃ ۰.۰۰۰۲۰۵۷۹
۲۸KAVA۸۲$ ۱.۴۷ ۴۹,۴۹۹۰.۰۲" برابر "$ ۷.۶۱ M$ ۴۱۳.۰۶ M۰.۲۷%۳.۰۵%۳.۴۲%۲۸۰.۳۹ M KAVAبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۷۷۰۰
۲۹EGLD۴۵$ ۴۷.۴۰ ۱,۵۹۲,۵۶۵۰.۰۲" برابر "$ ۲۴.۸۸ M$ ۱.۱۱ B۰.۰۲%۰.۱۱%۱.۲۵%۲۳.۵۰ M EGLD۳۱.۴۲ M EGLDɃ ۰.۰۰۲۴۷۷۲۲
۳۰THETA۴۶$ ۱.۰۴ ۳۴,۸۸۳۰.۰۲" برابر "$ ۱۷.۷۹ M$ ۱.۰۴ B۰.۴۳%۳.۲۰%۶.۲۲%۱,۰۰۰.۰۰ M THETA۱,۰۰۰.۰۰ M THETAɃ ۰.۰۰۰۰۵۴۲۶
۳۱MINA۸۶$ ۰.۵۷۴۰۷۸ ۱۹,۲۸۹۰.۰۲" برابر "$ ۷.۴۶ M$ ۳۹۸.۴۴ M۰.۵۲%۲.۲۱%۲.۰۸%۶۹۴.۰۵ M MINAبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۳۰۰۰
۳۲NEXO۷۱$ ۰.۸۸۴۹ ۲۹,۷۳۳۰.۰۲" برابر "$ ۷.۵۳ M$ ۴۹۵.۵۴ M۰.۴۰%۲.۳۸%۵.۱۵%۵۶۰.۰۰ M NEXO۱,۰۰۰.۰۰ M NEXOɃ ۰.۰۰۰۰۴۶۲۵
۳۳XEM۹۳$ ۰.۰۳۹۶۹۵ ۱,۳۳۴۰.۰۲" برابر "$ ۷.۵۰ M$ ۳۵۷.۲۶ M۰.۲۰%۲.۸۴%۱.۶۶%۹.۰۰ B XEM۹.۰۰ B XEMɃ ۰.۰۰۰۰۰۲۰۷
۳۴NEO۶۴$ ۸.۵۸ ۲۸۸,۴۳۲۰.۰۳" برابر "$ ۲۰.۵۷ M$ ۶۰۵.۵۳ M۰.۳۶%۳.۰۶%۲.۲۴%۷۰.۵۴ M NEO۱۰۰.۰۰ M NEOɃ ۰.۰۰۰۴۴۸۶۵
۳۵ADA۸$ ۰.۴۲۲۴۵۱ ۱۴,۱۹۴۰.۰۳" برابر "$ ۳۶۴.۱۸ M$ ۱۴.۴۷ B۰.۱۲%۲.۱۹%۶.۸۴%۳۴.۲۵ B ADA۴۵.۰۰ B ADAɃ ۰.۰۰۰۰۲۲۰۸
۳۶AXS۴۸$ ۱۲.۲۷ ۴۱۲,۳۶۰۰.۰۳" برابر "$ ۳۰.۱۶ M$ ۱.۰۲ B۰.۳۷%۳.۳۲%۲.۵۳%۸۳.۰۶ M AXS۲۷۰.۰۰ M AXSɃ ۰.۰۰۰۶۴۱۴۲
۳۷BTT۵۹$ ۰.۰۰۰۰۰۰۷۷۵۲۸۶۹۲ ۰۰.۰۳" برابر "$ ۲۲.۶۸ M$ ۷۳۰.۸۶ M۰.۱۰%۰.۳۸%۱.۲۶%۹۴۲.۶۹ T BTTبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۸QNT۳۵$ ۱۳۱.۶۳ ۴,۴۲۲,۹۰۹۰.۰۳" برابر "$ ۴۷.۵۵ M$ ۱.۵۹ B۱.۶۷%۶.۷۳%۱۲.۸۹%۱۲.۰۷ M QNT۱۴.۶۱ M QNTɃ ۰.۰۰۶۸۷۹۸۰
۳۹ZEC۵۴$ ۵۴.۴۱ ۱,۸۲۸,۲۹۳۰.۰۳" برابر "$ ۲۸.۷۲ M$ ۸۳۷.۵۱ M۰.۲۶%۴.۳۱%۲.۴۵%۱۵.۳۹ M ZEC۲۱.۰۰ M ZECɃ ۰.۰۰۲۸۴۳۹۰
۴۰KLAY۶۶$ ۰.۱۹۰۵۳ ۶,۴۰۲۰.۰۳" برابر "$ ۱۵.۷۱ M$ ۵۸۲.۵۹ M۰.۱۲%۱.۸۶%۶.۵۳%۳.۰۶ B KLAYبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۰۹۹۶
۴۱VET۳۴$ ۰.۰۲۲۷۹۵ ۷۶۶۰.۰۳" برابر "$ ۴۸.۶۶ M$ ۱.۶۵ B۰.۱۰%۱.۴۸%۰.۳۵%۷۲.۵۱ B VET۸۶.۷۱ B VETɃ ۰.۰۰۰۰۰۱۱۹
۴۲DOGE۱۰$ ۰.۰۵۹۷۸ ۲,۰۰۹۰.۰۳" برابر "$ ۲۰۶.۳۶ M$ ۷.۹۳ B۰.۲۹%۲.۵۲%۳.۷۲%۱۳۲.۶۷ B DOGEبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۰۳۱۲
۴۳DOT۱۱$ ۶.۲۰ ۲۰۸,۴۷۶۰.۰۳" برابر "$ ۱۸۳.۹۱ M$ ۶.۹۶ B۰.۲۲%۱.۳۳%۱.۰۵%۱.۱۲ B DOTبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۳۲۴۲۸
۴۴HNT۶۳$ ۴.۹۲ ۱۶۵,۳۶۸۰.۰۳" برابر "$ ۲۰.۲۵ M$ ۶۲۶.۸۶ M۰.۴۷%۴.۷۴%۹.۰۳%۱۲۷.۳۷ M HNT۲۲۳.۰۰ M HNTɃ ۰.۰۰۰۲۵۷۲۳
۴۵XMR۲۸$ ۱۳۹.۲۲ ۴,۶۷۷,۶۹۷۰.۰۳" برابر "$ ۷۷.۸۰ M$ ۲.۵۳ B۰.۴۳%۷.۱۱%۲.۱۱%۱۸.۱۸ M XMRبی نهایتɃ ۰.۰۰۷۲۷۶۱۲
۴۶MATIC۱۳$ ۰.۷۶۶۰۹۶ ۲۵,۷۴۱۰.۰۳" برابر "$ ۱۷۵.۰۴ M$ ۶.۶۹ B۰.۴۶%۰.۵۱%۱.۷۶%۸.۷۳ B MATIC۱۰.۰۰ B MATICɃ ۰.۰۰۰۰۴۰۰۴
۴۷SHIB۱۴$ ۰.۰۰۰۰۱۱ ۰۰.۰۳" برابر "$ ۱۵۳.۵۴ M$ ۶.۰۱ B۰.۲۰%۲.۲۶%۲.۷۳%۵۴۹.۰۶ T SHIBبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰
۴۸AVAX۱۶$ ۱۶.۷۰ ۵۶۱,۰۵۲۰.۰۳" برابر "$ ۱۶۱.۳۸ M$ ۴.۹۴ B۰.۳۶%۲.۷۹%۴.۹۷%۲۹۶.۰۰ M AVAX۷۲۰.۰۰ M AVAXɃ ۰.۰۰۰۸۷۲۷۱
۴۹RUNE۷۰$ ۱.۵۲ ۵۰,۹۶۷۰.۰۳" برابر "$ ۱۶.۵۱ M$ ۵۰۱.۶۱ M۰.۲۲%۲.۵۶%۶.۴۳%۳۳۰.۶۹ M RUNE۵۰۰.۰۰ M RUNEɃ ۰.۰۰۰۰۷۹۲۸
۵۰UNI۱۷$ ۶.۲۱ ۲۰۸,۶۱۳۰.۰۳" برابر "$ ۱۲۴.۱۷ M$ ۴.۷۳ B۰.۳۹%۵.۸۱%۷.۱۰%۷۶۲.۲۱ M UNI۱,۰۰۰.۰۰ M UNIɃ ۰.۰۰۰۳۲۴۵۰