پایین ترین مارکت کپ
پایین ترین ارزش بازار

پایین ترین مارکت کپ ارزهای دیجیتال در بازار جهانی

پایین ترین ارزش بازار در بازار جهانی
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانارزش بازارتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعت
۲۶۹۲HIDOODLES$ ۰.۰۱۲۷۱ ۴۲۲$ ۰.۰۰۰.۹۵%۲۵.۹۸%۳۵.۷۸%$ ۵.۶۵ M۰.۰۰ HIDOODLES۲۳.۰۰ M HIDOODLES۰.۰۰" برابر "
۲۶۶۵AXL$ ۰.۶۳۰۵۵۹ ۲۰,۹۴۱$ ۰.۰۰۰.۰۸%۱.۰۲%۲۲.۷۸%$ ۱۹.۰۱ M۰.۰۰ AXLبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۶۷۰SOL$ ۳۲.۵۰ ۱,۰۷۹,۱۶۰$ ۰.۰۰۰.۲۲%۱.۱۱%۱.۹۶%$ ۱۳.۷۷ M۰.۰۰ SOLبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۶۷۶DST$ ۲,۸۵۴.۵۱ ۹۴,۷۹۸,۲۷۱$ ۰.۰۰۰.۰۳%۱.۴۹%۱۱۶.۸۲%$ ۸.۰۳ M۰.۰۰ DSTبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۶۸۴TAI$ ۰.۳۴۰۱۳۲ ۱۱,۲۹۶$ ۰.۰۰۲.۸۱%۱۸.۲۰%۳۱.۹۶%$ ۶.۲۵ M۰.۰۰ TAIبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۶۷۸HIENS4$ ۰.۰۰۳۷۴۳ ۱۲۴$ ۰.۰۰۱.۱۶%۲.۱۸%۱۰.۹۳%$ ۷.۷۲ M۰.۰۰ HIENS4۱۲۷.۰۰ M HIENS4۰.۰۰" برابر "
۲۶۸۲XRX$ ۰.۰۰۰۵۴۴ ۱۸$ ۰.۰۰۵.۵۲%۳۷.۵۹%۳۷۷.۴۹%$ ۶.۷۶ M۰.۰۰ XRXبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۶۷۹CUSDC$ ۰.۰۲۲۶۵۴ ۷۵۲$ ۰.۰۰۰.۰۰%۰.۰۱%۰.۰۱%$ ۷.۵۷ M۰.۰۰ CUSDCبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۶۸۵ETHF$ ۱.۵۷ ۵۲,۱۷۲$ ۰.۰۰۱.۸۵%۲.۶۸%۴۰.۳۷%$ ۵.۹۸ M۰.۰۰ ETHFبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۶۸۶ZCX$ ۰.۱۲۴۲۹۷ ۴,۱۲۸$ ۰.۰۰۶.۶۲%۸۱.۶۹%۱۳۸.۱۳%$ ۵.۸۸ M۰.۰۰ ZCX۱,۰۰۰.۰۰ M ZCX۰.۰۰" برابر "
۲۶۸۸RED$ ۰.۰۱۰۵۹ ۳۵۲$ ۰.۰۰۰.۷۵%۱.۵۷%۱۴.۷۱%$ ۵.۸۷ M۰.۰۰ REDبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۶۵۸XT$ ۳.۴۱ ۱۱۳,۲۲۲$ ۰.۰۰۰.۰۳%۰.۱۳%۰.۵۳%$ ۶۱.۸۱ M۰.۰۰ XT۱۰۰.۰۰ M XT۰.۰۰" برابر "
۲۶۸۹HIENS3$ ۰.۰۴۴۷۹ ۱,۴۸۷$ ۰.۰۰۰.۰۴%۱.۶۵%۵.۰۳%$ ۵.۸۴ M۰.۰۰ HIENS3۷.۰۰ M HIENS3۰.۰۰" برابر "
۲۶۷۷TOKKI$ ۰.۱۸۳۷۲۸ ۶,۱۰۲$ ۰.۰۰۲.۰۳%۱۲.۲۸%۹۳.۳۴%$ ۷.۷۷ M۰.۰۰ TOKKIبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۶۹۱HIODBS$ ۰.۰۰۴۷۹۱ ۱۵۹$ ۰.۰۰۲.۱۴%۴.۵۸%۵.۳۶%$ ۵.۷۳ M۰.۰۰ HIODBSبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۶۸۷FT$ ۲.۰۳ ۶۷,۳۶۴$ ۰.۰۰۰.۸۷%۲.۰۵%۱۲.۱۰%$ ۵.۸۸ M۰.۰۰ FT۱۰۰.۰۰ M FT۰.۰۰" برابر "
۲۶۸۳FITFI$ ۰.۰۵۵۵۴۶ ۱,۸۴۵$ ۰.۰۰۱.۸۹%۴.۵۳%۰.۱۸%$ ۶.۶۱ M۰.۰۰ FITFI۵.۰۰ B FITFI۰.۰۰" برابر "
۲۶۹۶AUDT$ ۰.۶۴۰۱۵۷ ۲۱,۲۶۰$ ۰.۰۰۰.۰۲%۰.۱۰%۱.۹۵%$ ۵.۰۶ M۰.۰۰ AUDT۱,۰۰۰.۰۰ M AUDT۰.۰۰" برابر "
۲۶۵۴WETH$ ۱,۲۹۰.۱۱ ۴۲,۸۴۴,۶۹۴$ ۰.۰۰۰.۳۵%۲.۴۷%۱.۷۳%$ ۱۴۸.۶۱ M۰.۰۰ WETHبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۶۹۴BABY$ ۰.۰۲۱۲۲۷ ۷۰۵$ ۰.۰۰۰.۳۰%۴.۰۰%۶.۲۸%$ ۵.۳۳ M۰.۰۰ BABYبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۶۵۳TRY$ ۰.۰۵۳۶۵۵ ۱,۷۸۲$ ۰.۰۰۰.۰۷%۰.۲۰%۰.۶۸%$ ۱۷۸.۲۵ M۰.۰۰ TRYبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۶۹۸MIM$ ۰.۹۹۳۲۵۳ ۳۲,۹۸۶$ ۰.۰۰۰.۰۳%۰.۱۹%۰.۴۷%$ ۴.۷۲ M۰.۰۰ MIMبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۶۹۷STSOL$ ۳۴.۴۵ ۱,۱۴۳,۹۶۰$ ۰.۰۰۰.۲۱%۱.۰۴%۱.۶۹%$ ۴.۸۴ M۰.۰۰ STSOL۵۱۱.۶۲ M STSOL۰.۰۰" برابر "
۲۶۶۳GGT$ ۹۶.۲۴ ۳,۱۹۶,۰۶۹$ ۰.۰۰۲.۲۶%۱.۴۹%۱۴.۵۰%$ ۲۰.۷۲ M۰.۰۰ GGT۱.۷۰ M GGT۰.۰۰" برابر "
۲۶۶۹GGP$ ۱۲.۳۳ ۴۰۹,۴۵۱$ ۰.۰۰۰.۰۰%۱.۳۴%۹.۶۳%$ ۱۳.۸۹ M۰.۰۰ GGP۳.۰۰ B GGP۰.۰۰" برابر "
۲۶۸۱HIBAYC$ ۰.۰۹۲۰۸ ۳,۰۵۸$ ۰.۰۰۰.۲۱%۱.۸۷%۳.۹۳%$ ۶.۸۸ M۰.۰۰ HIBAYCبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۴۹۹۶CAR$ ۰.۱۹۰۳۷۴ ۶,۳۲۲$ ۰.۰۰۰.۰۰%۰.۵۲%۱۸.۵۵%$ ۸.۶۲ K۰.۰۰ CAR۳۰۰.۰۰ M CAR۰.۰۰" برابر "
۲۶۹۹WAVAX$ ۱۶.۷۲ ۵۵۵,۲۰۳$ ۰.۰۰۰.۶۱%۲.۸۱%۴.۶۲%$ ۴.۲۸ M۰.۰۰ WAVAXبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۶۵۵ETHW$ ۱۰.۶۹ ۳۵۵,۱۰۰$ ۰.۰۰۰.۰۷%۵.۷۸%۱۲.۴۷%$ ۱۳۳.۱۳ M۰.۰۰ ETHWبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۶۶۱NFTN$ ۰.۰۱۵۳۰۷ ۵۰۸$ ۰.۰۰۱.۵۳%۰.۹۹%۱.۱۶%$ ۳۲.۱۹ M۰.۰۰ NFTN۲۰۰.۰۰ B NFTN۰.۰۰" برابر "
۲۶۷۱DC$ ۰.۰۰۰۷۲۳ ۲۴$ ۰.۰۰۰.۳۰%۹.۳۳%۲۴.۵۴%$ ۱۲.۲۸ M۰.۰۰ DCبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۶۷۲GVR$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۷۷۹۲ ۰$ ۰.۰۰۰.۳۹%۰.۷۶%۴.۷۷%$ ۱۱.۵۶ M۰.۰۰ GVR۱۰۰.۰۰ GVR۰.۰۰" برابر "
۲۶۷۵FLY$ ۰.۰۰۳۳۸۵ ۱۱۲$ ۰.۰۰۰.۲۹%۸.۱۶%۱۱۴.۴۹%$ ۸.۶۸ M۰.۰۰ FLY۱.۷۰ B FLY۰.۰۰" برابر "
۲۶۷۴WBT$ ۱۰.۷۱ ۳۵۵,۵۳۳$ ۰.۰۰۰.۰۹%۲.۲۴%۱۸۶.۸۵%$ ۱۰.۰۱ M۰.۰۰ WBT۳۹۴.۸۰ M WBT۰.۰۰" برابر "
۲۶۸۰CDAI$ ۰.۰۲۲۰۶۴ ۷۳۳$ ۰.۰۰۰.۰۲%۰.۰۱%۰.۰۱%$ ۷.۰۶ M۰.۰۰ CDAIبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۶۹۳POP$ ۰.۵۰۴۸۱۳ ۱۶,۷۶۵$ ۰.۰۰۱.۴۶%۱.۲۰%۰.۶۵%$ ۵.۳۹ M۰.۰۰ POP۱۰.۰۰ M POP۰.۰۰" برابر "
۲۷۰۲USTC$ ۰.۰۳۱۸۳ ۱,۰۵۷$ ۰.۰۰۰.۲۴%۲.۱۰%۸.۵۵%$ ۴.۱۲ M۰.۰۰ USTCبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۶۹۵MAYP$ ۲۳۲,۳۱۶.۷۴ ۷,۷۱۵,۲۳۸,۸۲۷$ ۰.۰۰۰.۲۸%۲.۴۳%۱.۶۲%$ ۵.۱۳ M۰.۰۰ MAYPبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۷۰۰CUSDT$ ۰.۰۲۱۹۸۱ ۷۳۰$ ۰.۰۰۰.۰۰%۰.۰۰%۰.۰۲%$ ۴.۱۹ M۰.۰۰ CUSDTبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۶۹۰NVIR$ ۰.۰۵۰۸۹۹ ۱,۶۹۰$ ۰.۰۰۰.۳۶%۲۷.۵۳%۲۱.۸۲%$ ۵.۷۴ M۰.۰۰ NVIR۱۰.۷۰ B NVIR۰.۰۰" برابر "
۲۶۵۶GNS$ ۱.۹۲ ۶۳,۹۲۰$ ۰.۰۰۲.۵۲%۱۰.۸۴%۲۸.۷۸%$ ۱۲۶.۵۸ M۰.۰۰ GNS۹.۵۹ M GNS۰.۰۰" برابر "
۲۶۵۲MFTU$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۷ ۰$ ۰.۰۰۲۳.۳۲%۳۳۲.۵۹%۲۴.۷۴%$ ۱۸.۲۱۱.۰۸ B MFTUبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۶۵۷USDP$ ۱.۰۱ ۳۳,۴۵۳$ ۰.۰۰۰.۶۶%۰.۵۲%۰.۸۱%$ ۶۴.۱۷ M۰.۰۰ USDP۱۰۶.۳۹ M USDP۰.۰۰" برابر "
۲۶۶۴BPTC$ ۰.۰۳۸۸۶ ۱,۲۹۱$ ۰.۰۰۰.۰۸%۱.۰۷%۳.۴۰%$ ۱۹.۳۰ M۰.۰۰ BPTC۴۹۰.۰۰ M BPTC۰.۰۰" برابر "
۲۶۵۹XETA$ ۰.۰۷۴۴۵۹ ۲,۴۷۳$ ۰.۰۰۰.۲۷%۵.۳۴%۱۶.۵۵%$ ۴۲.۲۰ M۰.۰۰ XETA۵.۰۰ B XETA۰.۰۰" برابر "
۲۶۶۲XTUSD$ ۱.۰۰ ۳۳,۲۲۳$ ۰.۰۰۰.۰۳%۰.۰۶%۰.۰۶%$ ۲۶.۵۸ M۰.۰۰ XTUSD۳۲.۸۰ M XTUSD۰.۰۰" برابر "
۲۶۶۰TAMA$ ۰.۰۶۷۲ ۲,۲۳۲$ ۰.۰۰۳.۵۱%۴۲.۴۲%۲۲۴.۰۲%$ ۳۵.۶۷ M۰.۰۰ TAMA۲.۰۰ B TAMA۰.۰۰" برابر "
۲۶۷۳EPX$ ۰.۰۰۰۵۱۱ ۱۷$ ۰.۰۰۰.۵۴%۱.۷۳%۱۱.۷۲%$ ۱۰.۵۸ M۰.۰۰ EPX۱۳۲.۰۰ B EPX۰.۰۰" برابر "
۲۶۶۷BETH$ ۱,۲۶۶.۶۰ ۴۲,۰۶۳,۹۴۱$ ۰.۰۰۰.۰۷%۲.۰۷%۱.۱۱%$ ۱۷.۰۳ M۰.۰۰ BETHبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۶۶۶ZEDXION$ ۰.۱۰۵۰۶۷ ۳,۴۸۹$ ۰.۰۰۰.۰۰%۰.۲۱%۱.۷۴%$ ۱۷.۰۵ M۰.۰۰ ZEDXION۴.۷۵ B ZEDXION۰.۰۰" برابر "

پایین ترین مارکت کپ ارزهای دیجیتال در بازار جهانی

پایین ترین ارزش بازار در بازار جهانی
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانارزش بازارتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعت
۲۶۹۲HIDOODLES$ ۰.۰۱۲۷۱ ۴۲۲$ ۰.۰۰۰.۹۵%۲۵.۹۸%۳۵.۷۸%$ ۵.۶۵ M۰.۰۰ HIDOODLES۲۳.۰۰ M HIDOODLES۰.۰۰" برابر "
۲۶۶۵AXL$ ۰.۶۳۰۵۵۹ ۲۰,۹۴۱$ ۰.۰۰۰.۰۸%۱.۰۲%۲۲.۷۸%$ ۱۹.۰۱ M۰.۰۰ AXLبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۶۷۰SOL$ ۳۲.۵۰ ۱,۰۷۹,۱۶۰$ ۰.۰۰۰.۲۲%۱.۱۱%۱.۹۶%$ ۱۳.۷۷ M۰.۰۰ SOLبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۶۷۶DST$ ۲,۸۵۴.۵۱ ۹۴,۷۹۸,۲۷۱$ ۰.۰۰۰.۰۳%۱.۴۹%۱۱۶.۸۲%$ ۸.۰۳ M۰.۰۰ DSTبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۶۸۴TAI$ ۰.۳۴۰۱۳۲ ۱۱,۲۹۶$ ۰.۰۰۲.۸۱%۱۸.۲۰%۳۱.۹۶%$ ۶.۲۵ M۰.۰۰ TAIبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۶۷۸HIENS4$ ۰.۰۰۳۷۴۳ ۱۲۴$ ۰.۰۰۱.۱۶%۲.۱۸%۱۰.۹۳%$ ۷.۷۲ M۰.۰۰ HIENS4۱۲۷.۰۰ M HIENS4۰.۰۰" برابر "
۲۶۸۲XRX$ ۰.۰۰۰۵۴۴ ۱۸$ ۰.۰۰۵.۵۲%۳۷.۵۹%۳۷۷.۴۹%$ ۶.۷۶ M۰.۰۰ XRXبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۶۷۹CUSDC$ ۰.۰۲۲۶۵۴ ۷۵۲$ ۰.۰۰۰.۰۰%۰.۰۱%۰.۰۱%$ ۷.۵۷ M۰.۰۰ CUSDCبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۶۸۵ETHF$ ۱.۵۷ ۵۲,۱۷۲$ ۰.۰۰۱.۸۵%۲.۶۸%۴۰.۳۷%$ ۵.۹۸ M۰.۰۰ ETHFبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۶۸۶ZCX$ ۰.۱۲۴۲۹۷ ۴,۱۲۸$ ۰.۰۰۶.۶۲%۸۱.۶۹%۱۳۸.۱۳%$ ۵.۸۸ M۰.۰۰ ZCX۱,۰۰۰.۰۰ M ZCX۰.۰۰" برابر "
۲۶۸۸RED$ ۰.۰۱۰۵۹ ۳۵۲$ ۰.۰۰۰.۷۵%۱.۵۷%۱۴.۷۱%$ ۵.۸۷ M۰.۰۰ REDبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۶۵۸XT$ ۳.۴۱ ۱۱۳,۲۲۲$ ۰.۰۰۰.۰۳%۰.۱۳%۰.۵۳%$ ۶۱.۸۱ M۰.۰۰ XT۱۰۰.۰۰ M XT۰.۰۰" برابر "
۲۶۸۹HIENS3$ ۰.۰۴۴۷۹ ۱,۴۸۷$ ۰.۰۰۰.۰۴%۱.۶۵%۵.۰۳%$ ۵.۸۴ M۰.۰۰ HIENS3۷.۰۰ M HIENS3۰.۰۰" برابر "
۲۶۷۷TOKKI$ ۰.۱۸۳۷۲۸ ۶,۱۰۲$ ۰.۰۰۲.۰۳%۱۲.۲۸%۹۳.۳۴%$ ۷.۷۷ M۰.۰۰ TOKKIبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۶۹۱HIODBS$ ۰.۰۰۴۷۹۱ ۱۵۹$ ۰.۰۰۲.۱۴%۴.۵۸%۵.۳۶%$ ۵.۷۳ M۰.۰۰ HIODBSبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۶۸۷FT$ ۲.۰۳ ۶۷,۳۶۴$ ۰.۰۰۰.۸۷%۲.۰۵%۱۲.۱۰%$ ۵.۸۸ M۰.۰۰ FT۱۰۰.۰۰ M FT۰.۰۰" برابر "
۲۶۸۳FITFI$ ۰.۰۵۵۵۴۶ ۱,۸۴۵$ ۰.۰۰۱.۸۹%۴.۵۳%۰.۱۸%$ ۶.۶۱ M۰.۰۰ FITFI۵.۰۰ B FITFI۰.۰۰" برابر "
۲۶۹۶AUDT$ ۰.۶۴۰۱۵۷ ۲۱,۲۶۰$ ۰.۰۰۰.۰۲%۰.۱۰%۱.۹۵%$ ۵.۰۶ M۰.۰۰ AUDT۱,۰۰۰.۰۰ M AUDT۰.۰۰" برابر "
۲۶۵۴WETH$ ۱,۲۹۰.۱۱ ۴۲,۸۴۴,۶۹۴$ ۰.۰۰۰.۳۵%۲.۴۷%۱.۷۳%$ ۱۴۸.۶۱ M۰.۰۰ WETHبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۶۹۴BABY$ ۰.۰۲۱۲۲۷ ۷۰۵$ ۰.۰۰۰.۳۰%۴.۰۰%۶.۲۸%$ ۵.۳۳ M۰.۰۰ BABYبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۶۵۳TRY$ ۰.۰۵۳۶۵۵ ۱,۷۸۲$ ۰.۰۰۰.۰۷%۰.۲۰%۰.۶۸%$ ۱۷۸.۲۵ M۰.۰۰ TRYبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۶۹۸MIM$ ۰.۹۹۳۲۵۳ ۳۲,۹۸۶$ ۰.۰۰۰.۰۳%۰.۱۹%۰.۴۷%$ ۴.۷۲ M۰.۰۰ MIMبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۶۹۷STSOL$ ۳۴.۴۵ ۱,۱۴۳,۹۶۰$ ۰.۰۰۰.۲۱%۱.۰۴%۱.۶۹%$ ۴.۸۴ M۰.۰۰ STSOL۵۱۱.۶۲ M STSOL۰.۰۰" برابر "
۲۶۶۳GGT$ ۹۶.۲۴ ۳,۱۹۶,۰۶۹$ ۰.۰۰۲.۲۶%۱.۴۹%۱۴.۵۰%$ ۲۰.۷۲ M۰.۰۰ GGT۱.۷۰ M GGT۰.۰۰" برابر "
۲۶۶۹GGP$ ۱۲.۳۳ ۴۰۹,۴۵۱$ ۰.۰۰۰.۰۰%۱.۳۴%۹.۶۳%$ ۱۳.۸۹ M۰.۰۰ GGP۳.۰۰ B GGP۰.۰۰" برابر "
۲۶۸۱HIBAYC$ ۰.۰۹۲۰۸ ۳,۰۵۸$ ۰.۰۰۰.۲۱%۱.۸۷%۳.۹۳%$ ۶.۸۸ M۰.۰۰ HIBAYCبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۴۹۹۶CAR$ ۰.۱۹۰۳۷۴ ۶,۳۲۲$ ۰.۰۰۰.۰۰%۰.۵۲%۱۸.۵۵%$ ۸.۶۲ K۰.۰۰ CAR۳۰۰.۰۰ M CAR۰.۰۰" برابر "
۲۶۹۹WAVAX$ ۱۶.۷۲ ۵۵۵,۲۰۳$ ۰.۰۰۰.۶۱%۲.۸۱%۴.۶۲%$ ۴.۲۸ M۰.۰۰ WAVAXبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۶۵۵ETHW$ ۱۰.۶۹ ۳۵۵,۱۰۰$ ۰.۰۰۰.۰۷%۵.۷۸%۱۲.۴۷%$ ۱۳۳.۱۳ M۰.۰۰ ETHWبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۶۶۱NFTN$ ۰.۰۱۵۳۰۷ ۵۰۸$ ۰.۰۰۱.۵۳%۰.۹۹%۱.۱۶%$ ۳۲.۱۹ M۰.۰۰ NFTN۲۰۰.۰۰ B NFTN۰.۰۰" برابر "
۲۶۷۱DC$ ۰.۰۰۰۷۲۳ ۲۴$ ۰.۰۰۰.۳۰%۹.۳۳%۲۴.۵۴%$ ۱۲.۲۸ M۰.۰۰ DCبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۶۷۲GVR$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۷۷۹۲ ۰$ ۰.۰۰۰.۳۹%۰.۷۶%۴.۷۷%$ ۱۱.۵۶ M۰.۰۰ GVR۱۰۰.۰۰ GVR۰.۰۰" برابر "
۲۶۷۵FLY$ ۰.۰۰۳۳۸۵ ۱۱۲$ ۰.۰۰۰.۲۹%۸.۱۶%۱۱۴.۴۹%$ ۸.۶۸ M۰.۰۰ FLY۱.۷۰ B FLY۰.۰۰" برابر "
۲۶۷۴WBT$ ۱۰.۷۱ ۳۵۵,۵۳۳$ ۰.۰۰۰.۰۹%۲.۲۴%۱۸۶.۸۵%$ ۱۰.۰۱ M۰.۰۰ WBT۳۹۴.۸۰ M WBT۰.۰۰" برابر "
۲۶۸۰CDAI$ ۰.۰۲۲۰۶۴ ۷۳۳$ ۰.۰۰۰.۰۲%۰.۰۱%۰.۰۱%$ ۷.۰۶ M۰.۰۰ CDAIبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۶۹۳POP$ ۰.۵۰۴۸۱۳ ۱۶,۷۶۵$ ۰.۰۰۱.۴۶%۱.۲۰%۰.۶۵%$ ۵.۳۹ M۰.۰۰ POP۱۰.۰۰ M POP۰.۰۰" برابر "
۲۷۰۲USTC$ ۰.۰۳۱۸۳ ۱,۰۵۷$ ۰.۰۰۰.۲۴%۲.۱۰%۸.۵۵%$ ۴.۱۲ M۰.۰۰ USTCبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۶۹۵MAYP$ ۲۳۲,۳۱۶.۷۴ ۷,۷۱۵,۲۳۸,۸۲۷$ ۰.۰۰۰.۲۸%۲.۴۳%۱.۶۲%$ ۵.۱۳ M۰.۰۰ MAYPبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۷۰۰CUSDT$ ۰.۰۲۱۹۸۱ ۷۳۰$ ۰.۰۰۰.۰۰%۰.۰۰%۰.۰۲%$ ۴.۱۹ M۰.۰۰ CUSDTبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۶۹۰NVIR$ ۰.۰۵۰۸۹۹ ۱,۶۹۰$ ۰.۰۰۰.۳۶%۲۷.۵۳%۲۱.۸۲%$ ۵.۷۴ M۰.۰۰ NVIR۱۰.۷۰ B NVIR۰.۰۰" برابر "
۲۶۵۶GNS$ ۱.۹۲ ۶۳,۹۲۰$ ۰.۰۰۲.۵۲%۱۰.۸۴%۲۸.۷۸%$ ۱۲۶.۵۸ M۰.۰۰ GNS۹.۵۹ M GNS۰.۰۰" برابر "
۲۶۵۲MFTU$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۷ ۰$ ۰.۰۰۲۳.۳۲%۳۳۲.۵۹%۲۴.۷۴%$ ۱۸.۲۱۱.۰۸ B MFTUبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۶۵۷USDP$ ۱.۰۱ ۳۳,۴۵۳$ ۰.۰۰۰.۶۶%۰.۵۲%۰.۸۱%$ ۶۴.۱۷ M۰.۰۰ USDP۱۰۶.۳۹ M USDP۰.۰۰" برابر "
۲۶۶۴BPTC$ ۰.۰۳۸۸۶ ۱,۲۹۱$ ۰.۰۰۰.۰۸%۱.۰۷%۳.۴۰%$ ۱۹.۳۰ M۰.۰۰ BPTC۴۹۰.۰۰ M BPTC۰.۰۰" برابر "
۲۶۵۹XETA$ ۰.۰۷۴۴۵۹ ۲,۴۷۳$ ۰.۰۰۰.۲۷%۵.۳۴%۱۶.۵۵%$ ۴۲.۲۰ M۰.۰۰ XETA۵.۰۰ B XETA۰.۰۰" برابر "
۲۶۶۲XTUSD$ ۱.۰۰ ۳۳,۲۲۳$ ۰.۰۰۰.۰۳%۰.۰۶%۰.۰۶%$ ۲۶.۵۸ M۰.۰۰ XTUSD۳۲.۸۰ M XTUSD۰.۰۰" برابر "
۲۶۶۰TAMA$ ۰.۰۶۷۲ ۲,۲۳۲$ ۰.۰۰۳.۵۱%۴۲.۴۲%۲۲۴.۰۲%$ ۳۵.۶۷ M۰.۰۰ TAMA۲.۰۰ B TAMA۰.۰۰" برابر "
۲۶۷۳EPX$ ۰.۰۰۰۵۱۱ ۱۷$ ۰.۰۰۰.۵۴%۱.۷۳%۱۱.۷۲%$ ۱۰.۵۸ M۰.۰۰ EPX۱۳۲.۰۰ B EPX۰.۰۰" برابر "
۲۶۶۷BETH$ ۱,۲۶۶.۶۰ ۴۲,۰۶۳,۹۴۱$ ۰.۰۰۰.۰۷%۲.۰۷%۱.۱۱%$ ۱۷.۰۳ M۰.۰۰ BETHبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۶۶۶ZEDXION$ ۰.۱۰۵۰۶۷ ۳,۴۸۹$ ۰.۰۰۰.۰۰%۰.۲۱%۱.۷۴%$ ۱۷.۰۵ M۰.۰۰ ZEDXION۴.۷۵ B ZEDXION۰.۰۰" برابر "