دسته بندی لانچ پد

دسته بندی ارزهای لانچ پد

دسته بندی ارزهای دیجیتال

دسته بندی ارزهای لانچ پد
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعتتغییرات ۳۰ روز
۱۳MATIC$ ۰.۷۶۶۰۹۶ ۲۵,۴۳۴۰.۴۶%۰.۵۱%۱.۷۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۰۰۴$ ۶.۶۹ B$ ۱۷۵.۰۴ M۸.۷۳ B MATIC۱۰.۰۰ B MATIC۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۴۳SAND$ ۰.۸۲۱۶۳۳ ۲۷,۲۷۸۰.۲۸%۲.۱۳%۶.۴۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۲۹۴$ ۱.۲۳ B$ ۱۰۱.۸۰ M۱.۵۰ B SAND۳.۰۰ B SAND۰.۰۸" برابر "۰.۰۰%
۴۵EGLD$ ۴۷.۴۰ ۱,۵۷۳,۶۰۶۰.۰۲%۰.۱۱%۱.۲۵%Ƀ ۰.۰۰۲۴۷۷۲۲$ ۱.۱۱ B$ ۲۴.۸۸ M۲۳.۵۰ M EGLD۳۱.۴۲ M EGLD۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۴۸AXS$ ۱۲.۲۷ ۴۰۷,۴۵۱۰.۳۷%۳.۳۲%۲.۵۳%Ƀ ۰.۰۰۰۶۴۱۴۲$ ۱.۰۲ B$ ۳۰.۱۶ M۸۳.۰۶ M AXS۲۷۰.۰۰ M AXS۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۵۹BTT$ ۰.۰۰۰۰۰۰۷۷۵۲۸۶۹۲ ۰۰.۱۰%۰.۳۸%۱.۲۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰$ ۷۳۰.۸۶ M$ ۲۲.۶۸ M۹۴۲.۶۹ T BTTبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۸۲KAVA$ ۱.۴۷ ۴۸,۹۱۰۰.۲۷%۳.۰۵%۳.۴۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۷۷۰۰$ ۴۱۳.۰۶ M$ ۷.۶۱ M۲۸۰.۳۹ M KAVAبی نهایت۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۹۰GMT$ ۰.۶۱۷۲۸۱ ۲۰,۴۹۴۰.۷۱%۴.۰۹%۲.۰۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۲۲۶$ ۳۷۰.۳۷ M$ ۵۵.۳۶ M۶۰۰.۰۰ M GMT۶.۰۰ B GMT۰.۱۵" برابر "۰.۰۰%
۱۱۷ONE$ ۰.۰۱۹۲۸۴ ۶۴۰۰.۰۵%۳.۰۸%۱.۵۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۰۱$ ۲۴۳.۹۶ M$ ۱۲.۰۷ M۱۲.۶۵ B ONEبی نهایت۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۱۶۸INJ$ ۱.۶۱ ۵۳,۵۸۱۱.۲۴%۴.۷۳%۴.۶۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۸۴۳۵$ ۱۱۷.۸۲ M$ ۸.۳۴ M۷۳.۰۱ M INJ۱۰۰.۰۰ M INJ۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۱۷۵CELR$ ۰.۰۱۴۹۰۷ ۴۹۵۰.۱۹%۲.۸۲%۰.۶۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۷۸$ ۱۰۵.۶۲ M$ ۴.۱۷ M۷.۰۹ B CELR۱۰.۰۰ B CELR۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۱۸۵WIN$ ۰.۰۰۰۱ ۳۰.۴۶%۰.۱۹%۲.۱۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۱$ ۹۶.۵۷ M$ ۷۰.۶۲ M۹۶۱.۷۴ B WIN۹۹۹.۰۰ B WIN۰.۷۳" برابر "۰.۰۰%
۲۵۵CTSI$ ۰.۱۳۷۳۶۶ ۴,۵۶۱۰.۳۲%۳.۹۰%۰.۷۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۷۱۸$ ۸۵.۶۴ M$ ۳.۷۵ M۶۲۳.۴۲ M CTSI۱,۰۰۰.۰۰ M CTSI۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۲۶۹C98$ ۰.۳۵۸۴۵۵ ۱۱,۹۰۱۱.۲۱%۰.۰۶%۰.۴۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۸۷۳$ ۷۷.۷۶ M$ ۱۰.۳۱ M۲۱۶.۹۴ M C98۱,۰۰۰.۰۰ M C98۰.۱۳" برابر "۰.۰۰%
۲۷۲WRX$ ۰.۲۰۲۰۷ ۶,۷۰۹۰.۱۷%۳.۰۹%۷.۱۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۰۵۶$ ۷۷.۱۶ M$ ۱.۷۸ M۳۸۱.۸۶ M WRXبی نهایت۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۳۲۰BETA$ ۰.۱۰۰۹۷۷ ۳,۳۵۲۰.۰۴%۵.۷۴%۸.۶۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۵۲۸$ ۶۲.۲۷ M$ ۶.۸۵ M۶۱۶.۶۷ M BETA۱,۰۰۰.۰۰ M BETA۰.۱۱" برابر "۰.۰۰%
۳۲۴FET$ ۰.۰۷۹۷۵۵ ۲,۶۴۸۰.۵۴%۳.۷۰%۲.۳۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۴۱۷$ ۵۹.۵۱ M$ ۵.۵۴ M۷۴۶.۱۱ M FET۱.۱۵ B FET۰.۰۹" برابر "۰.۰۰%
۳۵۵LAZIO$ ۶.۰۵ ۲۰۰,۷۰۶۰.۱۱%۱۰.۴۴%۲۳.۹۳%Ƀ ۰.۰۰۰۳۱۵۹۶$ ۵۱.۹۹ M$ ۱۷.۹۹ M۸.۶۰ M LAZIO۴۰.۰۰ M LAZIO۰.۳۵" برابر "۰.۰۰%
۳۹۴BAND$ ۱.۲۱ ۴۰,۰۲۴۰.۲۸%۴.۸۴%۲.۱۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۶۳۰۱$ ۴۲.۴۳ M$ ۶.۷۵ M۳۵.۱۹ M BANDبی نهایت۰.۱۶" برابر "۰.۰۰%
۴۰۰PORTO$ ۵.۳۵ ۱۷۷,۴۶۱۰.۱۹%۸.۱۷%۲۰.۵۱%Ƀ ۰.۰۰۰۲۷۹۳۶$ ۴۱.۶۹ M$ ۲۱.۶۳ M۷.۸۰ M PORTO۴۰.۰۰ M PORTO۰.۵۲" برابر "۰.۰۰%
۴۱۲SFP$ ۰.۳۷۰۱۴۴ ۱۲,۲۸۹۰.۱۶%۰.۵۱%۴.۷۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۹۳۵$ ۴۰.۰۴ M$ ۱۲.۹۵ M۱۰۸.۱۷ M SFP۵۰۰.۰۰ M SFP۰.۳۲" برابر "۰.۰۰%
۴۵۴TROY$ ۰.۰۰۳۶۱۸ ۱۲۰۰.۲۶%۱.۲۸%۲.۷۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۱۹$ ۳۲.۲۲ M$ ۹۹۸.۰۹ K۸.۹۱ B TROYبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۴۹۷TKO$ ۰.۲۵۴۶۵۹ ۸,۴۵۵۲.۵۵%۱.۷۴%۱.۴۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۳۳۱$ ۲۷.۶۳ M$ ۳.۱۸ M۱۰۸.۵۰ M TKO۵۰۰.۰۰ M TKO۰.۱۲" برابر "۰.۰۰%
۶۳۵VOXEL$ ۰.۲۵۸۴۲۴ ۸,۵۸۰۳.۰۵%۴.۳۱%۵.۲۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۳۵۱$ ۱۶.۵۴ M$ ۳.۴۴ M۶۴.۰۲ M VOXEL۳۰۰.۰۰ M VOXEL۰.۲۱" برابر "۰.۰۰%
۶۹۱LOKA$ ۰.۵۱۰۷۱۶ ۱۶,۹۵۶۰.۲۵%۲.۵۸%۲.۱۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۶۶۹$ ۱۲.۸۲ M$ ۲.۳۷ M۲۵.۱۰ M LOKA۵۰۰.۰۰ M LOKA۰.۱۹" برابر "۰.۰۰%
۷۵۱PERL$ ۰.۰۲۰۳۰۳ ۶۷۴۰.۳۱%۱.۵۷%۲.۶۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۰۶$ ۹.۹۷ M$ ۲۹۶.۱۱ K۴۹۰.۹۴ M PERLبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۲۱۹۵BALPHA$ ۴.۲۶ ۱۴۱,۴۴۰۰.۳۵%۲.۵۶%۵.۷۶%Ƀ ۰.۰۰۰۲۲۲۶۶$ ۷۶.۶۸ K$ ۸.۴۰۱۸.۰۰ K BALPHA۱۸.۰۰ K BALPHA۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%