دسته بندی لانچ پول

دسته بندی ارزهای لانچ پول

دسته بندی ارزهای دیجیتال

دسته بندی ارزهای لانچ پول
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعتتغییرات ۳۰ روز
۶۶KLAY$ ۰.۱۹۰۵۳ ۶,۳۲۶۰.۱۲%۱.۸۶%۶.۵۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۹۹۶$ ۵۸۲.۵۹ M$ ۱۵.۷۱ M۳.۰۶ B KLAYبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۷۷BTCST$ ۸.۶۴ ۲۸۶,۷۳۶۰.۰۸%۱.۶۱%۲.۶۳%Ƀ ۰.۰۰۰۴۵۱۳۹$ ۱۰۵.۳۸ M$ ۲.۷۷ M۱۲.۲۰ M BTCST۱۵.۰۰ M BTCST۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۸۴REEF$ ۰.۰۰۴۸۴۸ ۱۶۱۰.۰۳%۷.۰۲%۹.۶۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۲۵$ ۹۷.۷۷ M$ ۵۹.۷۴ M۲۰.۱۷ B REEFبی نهایت۰.۶۱" برابر "۰.۰۰%
۲۵۴GAL$ ۲.۵۱ ۸۳,۲۲۱۰.۰۷%۲.۸۰%۸.۹۱%Ƀ ۰.۰۰۰۱۳۱۰۱$ ۸۸.۱۴ M$ ۲۰.۱۵ M۳۵.۱۶ M GAL۲۰۰.۰۰ M GAL۰.۲۳" برابر "۰.۰۰%
۲۸۷SANTOS$ ۱۵.۷۳ ۵۲۲,۳۱۳۰.۹۴%۱۱.۸۴%۱۸.۸۳%Ƀ ۰.۰۰۰۸۲۲۲۴$ ۷۱.۵۸ M$ ۶۰.۵۳ M۴.۵۵ M SANTOS۳۰.۰۰ M SANTOS۰.۸۵" برابر "۰.۰۰%
۳۰۳TLM$ ۰.۰۲۵۶۶۱ ۸۵۲۱.۰۶%۵.۷۹%۱۹.۸۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۳۴$ ۶۷.۰۱ M$ ۴۶.۵۸ M۲.۶۱ B TLM۱۰.۰۰ B TLM۰.۷۰" برابر "۰.۰۰%
۳۲۵XVS$ ۴.۸۴ ۱۶۰,۷۲۵۰.۱۰%۰.۰۳%۲.۳۹%Ƀ ۰.۰۰۰۲۵۳۰۲$ ۵۸.۹۲ M$ ۸.۲۰ M۱۲.۱۷ M XVS۲۹.۹۶ M XVS۰.۱۴" برابر "۰.۰۰%
۳۵۸ALICE$ ۱.۶۸ ۵۵,۶۷۷۰.۱۷%۲.۶۳%۲.۸۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۸۷۶۵$ ۵۱.۳۲ M$ ۱۷.۲۹ M۳۰.۶۰ M ALICE۱۰۰.۰۰ M ALICE۰.۳۴" برابر "۰.۰۰%
۳۷۰MBOX$ ۰.۶۱۴۹۵۷ ۲۰,۴۱۷۰.۱۰%۲.۰۶%۴.۴۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۲۱۴$ ۴۹.۱۱ M$ ۶.۲۱ M۷۹.۸۵ M MBOX۱,۰۰۰.۰۰ M MBOX۰.۱۳" برابر "۰.۰۰%
۳۷۱ALPHA$ ۰.۱۱۰۰۲۲ ۳,۶۵۳۰.۵۴%۳.۶۰%۲.۹۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۵۷۵$ ۴۹.۱۱ M$ ۴.۳۱ M۴۴۶.۳۳ M ALPHA۱,۰۰۰.۰۰ M ALPHA۰.۰۹" برابر "۰.۰۰%
۳۹۵DAR$ ۰.۲۰۳۱۵ ۶,۷۴۵۰.۵۶%۱.۳۷%۰.۲۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۰۶۲$ ۴۲.۳۵ M$ ۲۶.۷۹ M۲۰۸.۴۸ M DAR۸۰۰.۰۰ M DAR۰.۶۳" برابر "۰.۰۰%
۴۳۹FLM$ ۰.۱۱۳۳۴۲ ۳,۷۶۳۰.۰۸%۳.۳۳%۷.۳۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۵۹۲$ ۳۵.۳۹ M$ ۵.۴۰ M۳۱۲.۲۸ M FLMبی نهایت۰.۱۵" برابر "۰.۰۰%
۴۹۵MC$ ۰.۶۵۰۴۵۷ ۲۱,۵۹۵۰.۲۳%۲.۶۰%۰.۹۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۴۰۰$ ۲۷.۷۰ M$ ۸۷۴.۰۷ K۴۲.۵۹ M MC۱,۰۰۰.۰۰ M MC۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۵۰۳ATA$ ۰.۱۵۷۰۲۲ ۵,۲۱۳۰.۱۱%۲.۹۶%۱۳.۰۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۸۲۱$ ۲۷.۰۵ M$ ۷.۵۳ M۱۷۲.۲۵ M ATAبی نهایت۰.۲۸" برابر "۰.۰۰%
۵۰۴BEL$ ۰.۵۶۲۸۴۸ ۱۸,۶۸۷۰.۶۶%۲.۶۶%۰.۵۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۹۴۲$ ۲۷.۰۲ M$ ۵.۷۶ M۴۸.۰۰ M BEL۱۰۰.۰۰ M BEL۰.۲۱" برابر "۰.۰۰%
۵۰۹HARD$ ۰.۱۹۲۳۶۴ ۶,۳۸۶۰.۲۳%۳.۶۴%۳.۰۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۰۰۵$ ۲۵.۹۳ M$ ۲.۱۱ M۱۳۴.۷۹ M HARD۲۰۰.۰۰ M HARD۰.۰۸" برابر "۰.۰۰%
۵۱۲WING$ ۸.۹۸ ۲۹۸,۰۴۲۵.۳۶%۱.۸۱%۰.۰۳%Ƀ ۰.۰۰۰۴۶۹۱۹$ ۲۵.۷۲ M$ ۱۴.۲۹ M۲.۸۷ M WING۵.۰۰ M WING۰.۵۶" برابر "۰.۰۰%
۵۱۶PSG$ ۸.۲۰ ۲۷۲,۲۴۷۰.۶۸%۳.۸۵%۳.۶۶%Ƀ ۰.۰۰۰۴۲۸۵۸$ ۲۵.۵۱ M$ ۳.۸۵ M۳.۱۱ M PSG۲۰.۰۰ M PSG۰.۱۵" برابر "۰.۰۰%
۵۴۶LIT$ ۰.۶۱۷۰۸ ۲۰,۴۸۷۰.۳۸%۱.۳۴%۵.۷۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۲۲۵$ ۲۳.۲۱ M$ ۱۴.۴۵ M۳۷.۶۲ M LIT۱۰۰.۰۰ M LIT۰.۶۲" برابر "۰.۰۰%
۵۵۹CITY$ ۶.۳۸ ۲۱۱,۸۵۷۰.۵۶%۳.۰۳%۷.۵۱%Ƀ ۰.۰۰۰۳۳۳۵۱$ ۲۲.۳۹ M$ ۴.۴۸ M۳.۵۱ M CITY۲۰.۰۰ M CITY۰.۲۰" برابر "۰.۰۰%
۶۱۹HIGH$ ۱.۴۴ ۴۷,۷۳۳۰.۰۹%۱.۲۹%۴.۳۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۷۵۱۴$ ۱۷.۶۹ M$ ۷.۲۴ M۱۲.۳۰ M HIGH۱۰۰.۰۰ M HIGH۰.۴۱" برابر "۰.۰۰%
۶۲۲DODO$ ۰.۱۵۷۱۷۵ ۵,۲۱۸۲.۷۳%۱۹.۵۵%۲۴.۹۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۸۲۱$ ۱۷.۳۸ M$ ۸۴.۴۱ M۱۱۰.۵۵ M DODO۱,۰۰۰.۰۰ M DODO۴.۸۶" برابر "۰.۰۰%
۷۶۷ATM$ ۴.۵۱ ۱۴۹,۷۰۸۰.۰۲%۳.۰۷%۲.۱۹%Ƀ ۰.۰۰۰۲۳۵۶۷$ ۹.۴۱ M$ ۱.۷۶ M۲.۰۹ M ATMبی نهایت۰.۱۹" برابر "۰.۰۰%
۸۰۸ASR$ ۳.۷۵ ۱۲۴,۴۸۰۰.۵۷%۲.۷۸%۹.۲۰%Ƀ ۰.۰۰۰۱۹۵۹۶$ ۸.۱۱ M$ ۱.۹۱ M۲.۱۶ M ASRبی نهایت۰.۲۳" برابر "۰.۰۰%
۸۶۵OG$ ۵.۱۶ ۱۷۱,۲۹۶۰.۸۴%۴.۳۰%۱۰.۴۴%Ƀ ۰.۰۰۰۲۶۹۶۶$ ۶.۵۸ M$ ۱.۶۲ M۱.۲۷ M OGبی نهایت۰.۲۵" برابر "۰.۰۰%
۸۶۷JUV$ ۴.۹۴ ۱۶۳,۹۱۲۰.۰۵%۳.۴۹%۹.۸۷%Ƀ ۰.۰۰۰۲۵۸۰۴$ ۶.۵۰ M$ ۲.۵۰ M۱.۳۲ M JUV۲۰.۰۰ M JUV۰.۳۸" برابر "۰.۰۰%