دسته بندی متاورس

دسته بندی ارزهای متاورس

دسته بندی ارزهای دیجیتال

دسته بندی ارزهای متاورس
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعتتغییرات ۳۰ روز
۴۱MANA$ ۰.۶۸۶۹۳۹ ۲۲,۸۱۳۰.۳۲%۱.۴۴%۲.۵۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۵۹۰$ ۱.۲۷ B$ ۶۷.۰۷ M۱.۸۶ B MANAبی نهایت۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۴۳SAND$ ۰.۸۲۱۶۳۳ ۲۷,۲۸۶۰.۲۸%۲.۱۳%۶.۴۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۲۹۴$ ۱.۲۳ B$ ۱۰۱.۸۰ M۱.۵۰ B SAND۳.۰۰ B SAND۰.۰۸" برابر "۰.۰۰%
۴۸AXS$ ۱۲.۲۷ ۴۰۷,۵۷۳۰.۳۷%۳.۳۲%۲.۵۳%Ƀ ۰.۰۰۰۶۴۱۴۲$ ۱.۰۲ B$ ۳۰.۱۶ M۸۳.۰۶ M AXS۲۷۰.۰۰ M AXS۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۵۶SLP$ ۰.۰۰۳۲۵۵ ۱۰۸۰.۰۷%۰.۸۰%۲.۳۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۱۷$ ۱۴۰.۸۳ M$ ۸.۴۵ M۴۳.۲۶ B SLPبی نهایت۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۲۶۰PYR$ ۳.۴۹ ۱۱۵,۹۷۳۰.۱۶%۲.۴۷%۰.۵۶%Ƀ ۰.۰۰۰۱۸۲۵۱$ ۸۳.۴۵ M$ ۸.۷۹ M۲۳.۹۰ M PYR۵۰.۰۰ M PYR۰.۱۱" برابر "۰.۰۰%
۳۴۸GHST$ ۱.۱۷ ۳۸,۹۱۹۰.۲۳%۰.۶۴%۰.۹۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۶۱۲۵$ ۵۲.۸۵ M$ ۴.۲۵ M۴۵.۱۰ M GHSTبی نهایت۰.۰۸" برابر "۰.۰۰%
۳۵۸ALICE$ ۱.۶۸ ۵۵,۶۹۳۰.۱۷%۲.۶۳%۲.۸۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۸۷۶۵$ ۵۱.۳۲ M$ ۱۷.۲۹ M۳۰.۶۰ M ALICE۱۰۰.۰۰ M ALICE۰.۳۴" برابر "۰.۰۰%
۳۹۵DAR$ ۰.۲۰۳۱۵ ۶,۷۴۷۰.۵۶%۱.۳۷%۰.۲۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۰۶۲$ ۴۲.۳۵ M$ ۲۶.۷۹ M۲۰۸.۴۸ M DAR۸۰۰.۰۰ M DAR۰.۶۳" برابر "۰.۰۰%
۴۳۷ILV$ ۵۵.۳۱ ۱,۸۳۶,۹۲۹۰.۴۱%۳.۱۵%۱.۸۰%Ƀ ۰.۰۰۲۸۹۰۸۸$ ۳۶.۰۰ M$ ۴.۳۹ M۶۵۰.۸۶ K ILV۱۰.۰۰ M ILV۰.۱۲" برابر "۰.۰۰%
۴۹۲TVK$ ۰.۰۳۶۵۶۳ ۱,۲۱۴۰.۲۸%۳.۶۵%۷.۱۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۹۱$ ۲۸.۰۵ M$ ۴.۰۹ M۷۶۷.۲۹ M TVK۱.۲۰ B TVK۰.۱۵" برابر "۰.۰۰%
۶۱۹HIGH$ ۱.۴۴ ۴۷,۷۴۷۰.۰۹%۱.۲۹%۴.۳۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۷۵۱۴$ ۱۷.۶۹ M$ ۷.۲۴ M۱۲.۳۰ M HIGH۱۰۰.۰۰ M HIGH۰.۴۱" برابر "۰.۰۰%