گرانترین ارزهای دیجیتال
گرانترین ارزهای دیجیتال

گرانترین ارزهای دیجیتال | ۱۰۰ ارز برتر

گران ترین ارز در بازار جهانی | ۱۰۰ ارز برتر
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنماد#قیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعت
۱BTC۱$ ۱۸,۸۱۳.۳۶ ۶۱۳,۵۰۳,۵۳۲۱.۰۲%۶.۹۰%۱.۰۰%$ ۳۶۰.۵۲ B$ ۵۶.۰۸ B۱۹.۱۶ M BTC۲۱.۰۰ M BTC۰.۱۶" برابر "
۱۸WBTC۲$ ۱۸,۷۹۴.۶۲ ۶۱۲,۸۹۲,۶۴۰۰.۸۰%۶.۹۱%۰.۹۶%$ ۴.۶۱ B$ ۱۶۰.۴۳ M۲۴۵.۲۱ K WBTCبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۶۹PAXG۳$ ۱,۶۱۶.۶۹ ۵۲,۷۲۰,۱۹۹۰.۳۸%۰.۵۵%۳.۰۲%$ ۵۲۵.۷۶ M$ ۱۴.۵۸ M۳۲۵.۲۱ K PAXGبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۲ETH۴$ ۱,۲۸۱.۷۶ ۴۱,۷۹۸,۱۴۰۰.۶۲%۷.۴۲%۴.۱۹%$ ۱۵۷.۰۹ B$ ۱۸.۹۴ B۱۲۲.۵۶ M ETHبی نهایت۰.۱۲" برابر "
۶۰MKR۵$ ۶۹۱.۱۴ ۲۲,۵۳۷,۹۹۰۰.۲۹%۸.۱۲%۱۳.۱۰%$ ۶۷۵.۶۸ M$ ۴۵.۵۷ M۹۷۷.۶۳ K MKR۱.۰۱ M MKR۰.۰۷" برابر "
۵BNB۶$ ۲۷۲.۰۵ ۸,۸۷۱,۵۹۸۱.۲۲%۴.۶۳%۱.۸۰%$ ۴۳.۸۹ B$ ۸۶۴.۱۳ M۱۶۱.۳۴ M BNB۲۰۰.۰۰ M BNB۰.۰۲" برابر "
۲۸XMR۷$ ۱۴۱.۷۲ ۴,۶۲۱,۶۲۸۰.۸۹%۶.۹۴%۰.۱۶%$ ۲.۵۸ B$ ۸۶.۳۰ M۱۸.۱۸ M XMRبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۳۶QNT۸$ ۱۳۰.۸۳ ۴,۲۶۶,۴۳۸۱.۷۷%۶.۷۴%۲۹.۷۰%$ ۱.۵۸ B$ ۲۲۳.۰۲ M۱۲.۰۷ M QNT۱۴.۶۱ M QNT۰.۱۴" برابر "
۳۰BCH۹$ ۱۱۱.۸۹ ۳,۶۴۸,۷۰۳۰.۴۷%۵.۹۸%۰.۴۵%$ ۲.۱۵ B$ ۲۸۰.۷۰ M۱۹.۱۹ M BCH۲۱.۰۰ M BCH۰.۱۳" برابر "
۴۷AAVE۱۰$ ۷۳.۹۰ ۲,۴۰۹,۷۲۱۰.۲۷%۷.۲۹%۱.۹۴%$ ۱.۰۴ B$ ۱۳۱.۴۴ M۱۴.۰۹ M AAVE۱۶.۰۰ M AAVE۰.۱۳" برابر "
۷۹COMP۱۱$ ۵۹.۱۱ ۱,۹۲۷,۴۷۱۰.۶۷%۶.۲۳%۱۰.۷۴%$ ۴۲۹.۵۴ M$ ۶۹.۳۳ M۷.۲۷ M COMP۱۰.۰۰ M COMP۰.۱۶" برابر "
۵۵ZEC۱۲$ ۵۴.۳۱ ۱,۷۷۱,۲۰۱۱.۱۲%۹.۵۸%۱.۵۸%$ ۸۳۴.۳۷ M$ ۵۵.۹۷ M۱۵.۳۶ M ZEC۲۱.۰۰ M ZEC۰.۰۷" برابر "
۲۱LTC۱۳$ ۵۲.۴۷ ۱,۷۱۱,۰۶۲۱.۴۱%۴.۰۷%۰.۵۱%$ ۳.۷۴ B$ ۵۱۷.۴۳ M۷۱.۲۷ M LTC۸۴.۰۰ M LTC۰.۱۴" برابر "
۵۱BSV۱۴$ ۴۸.۶۵ ۱,۵۸۶,۳۸۱۰.۵۲%۵.۸۹%۰.۰۶%$ ۹۳۳.۱۴ M$ ۷۶.۸۷ M۱۹.۱۸ M BSV۲۱.۰۰ M BSV۰.۰۸" برابر "
۴۵EGLD۱۵$ ۴۶.۲۷ ۱,۵۰۸,۸۷۸۰.۸۲%۳.۳۴%۲.۳۶%$ ۱.۰۹ B$ ۴۱.۵۷ M۲۳.۴۷ M EGLD۳۱.۴۲ M EGLD۰.۰۴" برابر "
۹۵KSM۱۶$ ۴۱.۵۱ ۱,۳۵۳,۷۹۸۱.۲۴%۷.۳۱%۲.۰۷%$ ۳۵۱.۶۳ M$ ۳۵.۴۲ M۸.۴۷ M KSMبی نهایت۰.۱۰" برابر "
۷۶DASH۱۷$ ۴۰.۵۳ ۱,۳۲۱,۸۴۵۰.۹۷%۵.۹۳%۰.۲۴%$ ۴۴۳.۲۳ M$ ۷۱.۵۲ M۱۰.۹۳ M DASH۱۸.۹۰ M DASH۰.۱۶" برابر "
۹SOL۱۸$ ۳۲.۳۶ ۱,۰۵۵,۳۲۲۱.۲۶%۶.۲۳%۲.۴۱%$ ۱۱.۴۸ B$ ۱.۱۴ B۳۵۴.۷۸ M SOLبی نهایت۰.۱۰" برابر "
۲۲ETC۱۹$ ۲۷.۱۹ ۸۸۶,۶۴۴۰.۶۷%۶.۴۷%۴.۷۳%$ ۳.۷۳ B$ ۷۰۹.۶۶ M۱۳۷.۱۰ M ETC۲۱۰.۷۰ M ETC۰.۱۹" برابر "
۹۴DCR۲۰$ ۲۴.۵۲ ۷۹۹,۴۵۶۰.۴۴%۳.۶۲%۲.۸۳%$ ۳۵۲.۶۱ M$ ۲.۲۳ M۱۴.۳۸ M DCR۲۱.۰۰ M DCR۰.۰۱" برابر "
۲۴FTT۲۱$ ۲۳.۱۹ ۷۵۶,۱۰۱۰.۹۱%۷.۰۸%۱.۱۴%$ ۳.۱۱ B$ ۹۲.۱۴ M۱۳۳.۹۸ M FTT۳۵۲.۱۷ M FTT۰.۰۳" برابر "
۹۱BTG۲۲$ ۲۰.۴۵ ۶۶۷,۰۱۰۰.۴۸%۵.۶۴%۱.۸۸%$ ۳۵۸.۲۳ M$ ۶.۹۷ M۱۷.۵۱ M BTG۲۱.۰۰ M BTG۰.۰۲" برابر "
۱۶AVAX۲۳$ ۱۷.۰۲ ۵۵۵,۰۶۸۱.۰۷%۵.۶۶%۱.۲۸%$ ۵.۰۴ B$ ۳۴۲.۴۳ M۲۹۵.۹۰ M AVAX۷۲۰.۰۰ M AVAX۰.۰۷" برابر "
۵۲OKB۲۴$ ۱۵.۱۴ ۴۹۳,۸۰۱۰.۴۵%۳.۴۴%۱.۸۶%$ ۹۰۸.۵۶ M$ ۲۱.۲۵ M۶۰.۰۰ M OKBبی نهایت۰.۰۲" برابر "
۲۳ATOM۲۵$ ۱۲.۸۶ ۴۱۹,۴۰۸۱.۰۲%۱۰.۷۵%۸.۷۷%$ ۳.۶۸ B$ ۵۷۹.۵۴ M۲۸۶.۳۷ M ATOMبی نهایت۰.۱۶" برابر "
۴۹AXS۲۶$ ۱۲.۱۵ ۳۹۶,۱۸۷۱.۳۷%۴.۴۴%۰.۳۶%$ ۱.۰۱ B$ ۶۹.۸۹ M۸۳.۰۶ M AXS۲۷۰.۰۰ M AXS۰.۰۷" برابر "
۵۳KCS۲۷$ ۹.۰۸ ۲۹۶,۱۳۰۱.۶۲%۱.۹۱%۱.۵۸%$ ۸۹۳.۳۸ M$ ۳.۵۵ M۹۸.۳۸ M KCS۱۷۰.۱۲ M KCS۰.۰۰" برابر "
۶۵NEO۲۸$ ۸.۴۴ ۲۷۵,۱۳۰۰.۹۲%۸.۹۱%۱.۳۰%$ ۵۹۵.۱۳ M$ ۷۱.۱۴ M۷۰.۵۴ M NEO۱۰۰.۰۰ M NEO۰.۱۲" برابر "
۲۰LINK۲۹$ ۷.۹۷ ۲۵۹,۷۴۴۱.۴۷%۳.۰۱%۱۴.۷۸%$ ۳.۹۲ B$ ۹۷۷.۰۴ M۴۹۱.۶۰ M LINK۱,۰۰۰.۰۰ M LINK۰.۲۵" برابر "
۱۱DOT۳۰$ ۶.۳۲ ۲۰۶,۱۹۱۱.۳۴%۵.۸۸%۰.۲۴%$ ۷.۰۹ B$ ۳۱۷.۷۹ M۱.۱۲ B DOTبی نهایت۰.۰۴" برابر "
۱۷UNI۳۱$ ۶.۱۱ ۱۹۹,۱۱۴۱.۰۶%۶.۹۲%۱۳.۳۲%$ ۴.۶۵ B$ ۲۰۹.۶۷ M۷۶۲.۲۱ M UNI۱,۰۰۰.۰۰ M UNI۰.۰۵" برابر "
۳۸ICP۳۲$ ۵.۹۵ ۱۹۴,۱۱۰۰.۶۵%۵.۸۵%۱.۶۵%$ ۱.۵۶ B$ ۵۱.۲۲ M۲۶۲.۲۰ M ICPبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۳۱FIL۳۳$ ۵.۷۲ ۱۸۶,۵۷۴۱.۳۴%۴.۹۴%۸.۲۰%$ ۱.۶۷ B$ ۲۳۵.۳۰ M۲۹۱.۴۶ M FILبی نهایت۰.۱۴" برابر "
۳۴APE۳۴$ ۵.۳۱ ۱۷۳,۱۵۷۱.۱۵%۶.۰۵%۵.۵۱%$ ۱.۶۳ B$ ۲۴۱.۶۶ M۳۰۶.۸۸ M APE۱,۰۰۰.۰۰ M APE۰.۱۵" برابر "
۶۲CAKE۳۵$ ۴.۷۳ ۱۵۴,۳۷۸۱.۲۶%۲.۰۱%۹.۵۸%$ ۶۶۲.۴۸ M$ ۵۶.۰۷ M۱۳۹.۹۴ M CAKE۷۵۰.۰۰ M CAKE۰.۰۸" برابر "
۹۹CVX۳۶$ ۴.۷۳ ۱۵۴,۲۲۱۰.۵۱%۴.۹۴%۱.۹۲%$ ۳۲۰.۰۹ M$ ۷.۳۷ M۶۷.۶۸ M CVX۱۰۰.۰۰ M CVX۰.۰۲" برابر "
۶۶HNT۳۷$ ۴.۶۴ ۱۵۱,۲۹۵۱.۵۴%۰.۰۰%۰.۷۸%$ ۵۸۹.۴۲ M$ ۲۹.۷۱ M۱۲۷.۰۴ M HNT۲۲۳.۰۰ M HNT۰.۰۵" برابر "
۶۱HT۳۸$ ۴.۳۸ ۱۴۲,۸۶۸۰.۹۸%۳.۰۴%۳.۸۲%$ ۶۷۱.۸۸ M$ ۱۶.۳۳ M۱۵۳.۳۶ M HT۵۰۰.۰۰ M HT۰.۰۲" برابر "
۷۵GT۳۹$ ۴.۱۶ ۱۳۵,۶۱۸۰.۹۴%۲.۴۶%۰.۰۸%$ ۴۵۰.۲۵ M$ ۲.۵۷ M۱۰۸.۲۷ M GTبی نهایت۰.۰۱" برابر "
۱۹LEO۴۰$ ۴.۱۶ ۱۳۵,۶۰۲۰.۰۰%۵.۰۱%۹.۶۷%$ ۳.۹۷ B$ ۲.۷۰ M۹۵۳.۹۵ M LEOبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۸۱WAVES۴۱$ ۳.۷۹ ۱۲۳,۴۹۲۰.۶۹%۵.۱۱%۳.۰۰%$ ۴۱۴.۴۶ M$ ۷۹.۳۹ M۱۰۹.۴۵ M WAVESبی نهایت۰.۱۹" برابر "
۲۵NEAR۴۲$ ۳.۵۲ ۱۱۴,۸۳۶۰.۹۷%۶.۳۸%۷.۴۰%$ ۲.۷۷ B$ ۲۳۳.۰۶ M۷۸۷.۲۰ M NEAR۱,۰۰۰.۰۰ M NEAR۰.۰۸" برابر "
۶۸SNX۴۳$ ۲.۲۶ ۷۳,۵۷۷۱.۲۱%۵.۷۰%۳.۶۰%$ ۵۳۸.۱۲ M$ ۵۵.۷۲ M۲۳۸.۵۰ M SNX۲۹۱.۶۶ M SNX۰.۱۰" برابر "
۳۲FLOW۴۴$ ۱.۶۱ ۵۲,۴۴۸۱.۲۳%۵.۳۸%۳.۱۰%$ ۱.۶۷ B$ ۶۱.۰۵ M۱.۰۴ B FLOWبی نهایت۰.۰۴" برابر "
۷۲LDO۴۵$ ۱.۵۶ ۵۰,۷۸۰۱.۷۲%۸.۲۴%۱۳.۵۹%$ ۴۸۷.۳۳ M$ ۳۸.۸۹ M۳۱۲.۹۵ M LDO۱,۰۰۰.۰۰ M LDO۰.۰۸" برابر "
۷۰RUNE۴۶$ ۱.۵۳ ۴۹,۸۶۶۱.۰۳%۷.۸۷%۵.۲۵%$ ۵۰۵.۶۷ M$ ۵۱.۳۰ M۳۳۰.۶۹ M RUNE۵۰۰.۰۰ M RUNE۰.۱۰" برابر "
۸۷KAVA۴۷$ ۱.۵۲ ۴۹,۷۲۶۰.۲۳%۰.۹۸%۴.۸۱%$ ۳۸۲.۵۵ M$ ۲۹.۸۴ M۲۵۰.۸۷ M KAVAبی نهایت۰.۰۸" برابر "
۹۰CEL۴۸$ ۱.۵۱ ۴۹,۱۷۷۰.۱۳%۰.۴۰%۴.۸۸%$ ۳۶۰.۲۱ M$ ۱۹.۲۸ M۲۳۸.۸۶ M CEL۶۹۵.۶۶ M CEL۰.۰۵" برابر "
۴۱XTZ۴۹$ ۱.۴۱ ۴۶,۰۴۶۰.۹۵%۶.۹۶%۲.۱۵%$ ۱.۲۹ B$ ۳۵.۶۳ M۹۱۰.۴۷ M XTZبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۳۷TON۵۰$ ۱.۲۸ ۴۱,۷۷۴۰.۷۸%۳.۱۴%۶.۲۷%$ ۱.۵۶ B$ ۱۸.۹۸ M۱.۲۲ B TON۵.۰۰ B TON۰.۰۱" برابر "

گرانترین ارزهای دیجیتال | ۱۰۰ ارز برتر

گران ترین ارز در بازار جهانی | ۱۰۰ ارز برتر
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنماد#قیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعت
۱BTC۱$ ۱۸,۸۱۳.۳۶ ۶۱۳,۵۰۳,۵۳۲۱.۰۲%۶.۹۰%۱.۰۰%$ ۳۶۰.۵۲ B$ ۵۶.۰۸ B۱۹.۱۶ M BTC۲۱.۰۰ M BTC۰.۱۶" برابر "
۱۸WBTC۲$ ۱۸,۷۹۴.۶۲ ۶۱۲,۸۹۲,۶۴۰۰.۸۰%۶.۹۱%۰.۹۶%$ ۴.۶۱ B$ ۱۶۰.۴۳ M۲۴۵.۲۱ K WBTCبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۶۹PAXG۳$ ۱,۶۱۶.۶۹ ۵۲,۷۲۰,۱۹۹۰.۳۸%۰.۵۵%۳.۰۲%$ ۵۲۵.۷۶ M$ ۱۴.۵۸ M۳۲۵.۲۱ K PAXGبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۲ETH۴$ ۱,۲۸۱.۷۶ ۴۱,۷۹۸,۱۴۰۰.۶۲%۷.۴۲%۴.۱۹%$ ۱۵۷.۰۹ B$ ۱۸.۹۴ B۱۲۲.۵۶ M ETHبی نهایت۰.۱۲" برابر "
۶۰MKR۵$ ۶۹۱.۱۴ ۲۲,۵۳۷,۹۹۰۰.۲۹%۸.۱۲%۱۳.۱۰%$ ۶۷۵.۶۸ M$ ۴۵.۵۷ M۹۷۷.۶۳ K MKR۱.۰۱ M MKR۰.۰۷" برابر "
۵BNB۶$ ۲۷۲.۰۵ ۸,۸۷۱,۵۹۸۱.۲۲%۴.۶۳%۱.۸۰%$ ۴۳.۸۹ B$ ۸۶۴.۱۳ M۱۶۱.۳۴ M BNB۲۰۰.۰۰ M BNB۰.۰۲" برابر "
۲۸XMR۷$ ۱۴۱.۷۲ ۴,۶۲۱,۶۲۸۰.۸۹%۶.۹۴%۰.۱۶%$ ۲.۵۸ B$ ۸۶.۳۰ M۱۸.۱۸ M XMRبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۳۶QNT۸$ ۱۳۰.۸۳ ۴,۲۶۶,۴۳۸۱.۷۷%۶.۷۴%۲۹.۷۰%$ ۱.۵۸ B$ ۲۲۳.۰۲ M۱۲.۰۷ M QNT۱۴.۶۱ M QNT۰.۱۴" برابر "
۳۰BCH۹$ ۱۱۱.۸۹ ۳,۶۴۸,۷۰۳۰.۴۷%۵.۹۸%۰.۴۵%$ ۲.۱۵ B$ ۲۸۰.۷۰ M۱۹.۱۹ M BCH۲۱.۰۰ M BCH۰.۱۳" برابر "
۴۷AAVE۱۰$ ۷۳.۹۰ ۲,۴۰۹,۷۲۱۰.۲۷%۷.۲۹%۱.۹۴%$ ۱.۰۴ B$ ۱۳۱.۴۴ M۱۴.۰۹ M AAVE۱۶.۰۰ M AAVE۰.۱۳" برابر "
۷۹COMP۱۱$ ۵۹.۱۱ ۱,۹۲۷,۴۷۱۰.۶۷%۶.۲۳%۱۰.۷۴%$ ۴۲۹.۵۴ M$ ۶۹.۳۳ M۷.۲۷ M COMP۱۰.۰۰ M COMP۰.۱۶" برابر "
۵۵ZEC۱۲$ ۵۴.۳۱ ۱,۷۷۱,۲۰۱۱.۱۲%۹.۵۸%۱.۵۸%$ ۸۳۴.۳۷ M$ ۵۵.۹۷ M۱۵.۳۶ M ZEC۲۱.۰۰ M ZEC۰.۰۷" برابر "
۲۱LTC۱۳$ ۵۲.۴۷ ۱,۷۱۱,۰۶۲۱.۴۱%۴.۰۷%۰.۵۱%$ ۳.۷۴ B$ ۵۱۷.۴۳ M۷۱.۲۷ M LTC۸۴.۰۰ M LTC۰.۱۴" برابر "
۵۱BSV۱۴$ ۴۸.۶۵ ۱,۵۸۶,۳۸۱۰.۵۲%۵.۸۹%۰.۰۶%$ ۹۳۳.۱۴ M$ ۷۶.۸۷ M۱۹.۱۸ M BSV۲۱.۰۰ M BSV۰.۰۸" برابر "
۴۵EGLD۱۵$ ۴۶.۲۷ ۱,۵۰۸,۸۷۸۰.۸۲%۳.۳۴%۲.۳۶%$ ۱.۰۹ B$ ۴۱.۵۷ M۲۳.۴۷ M EGLD۳۱.۴۲ M EGLD۰.۰۴" برابر "
۹۵KSM۱۶$ ۴۱.۵۱ ۱,۳۵۳,۷۹۸۱.۲۴%۷.۳۱%۲.۰۷%$ ۳۵۱.۶۳ M$ ۳۵.۴۲ M۸.۴۷ M KSMبی نهایت۰.۱۰" برابر "
۷۶DASH۱۷$ ۴۰.۵۳ ۱,۳۲۱,۸۴۵۰.۹۷%۵.۹۳%۰.۲۴%$ ۴۴۳.۲۳ M$ ۷۱.۵۲ M۱۰.۹۳ M DASH۱۸.۹۰ M DASH۰.۱۶" برابر "
۹SOL۱۸$ ۳۲.۳۶ ۱,۰۵۵,۳۲۲۱.۲۶%۶.۲۳%۲.۴۱%$ ۱۱.۴۸ B$ ۱.۱۴ B۳۵۴.۷۸ M SOLبی نهایت۰.۱۰" برابر "
۲۲ETC۱۹$ ۲۷.۱۹ ۸۸۶,۶۴۴۰.۶۷%۶.۴۷%۴.۷۳%$ ۳.۷۳ B$ ۷۰۹.۶۶ M۱۳۷.۱۰ M ETC۲۱۰.۷۰ M ETC۰.۱۹" برابر "
۹۴DCR۲۰$ ۲۴.۵۲ ۷۹۹,۴۵۶۰.۴۴%۳.۶۲%۲.۸۳%$ ۳۵۲.۶۱ M$ ۲.۲۳ M۱۴.۳۸ M DCR۲۱.۰۰ M DCR۰.۰۱" برابر "
۲۴FTT۲۱$ ۲۳.۱۹ ۷۵۶,۱۰۱۰.۹۱%۷.۰۸%۱.۱۴%$ ۳.۱۱ B$ ۹۲.۱۴ M۱۳۳.۹۸ M FTT۳۵۲.۱۷ M FTT۰.۰۳" برابر "
۹۱BTG۲۲$ ۲۰.۴۵ ۶۶۷,۰۱۰۰.۴۸%۵.۶۴%۱.۸۸%$ ۳۵۸.۲۳ M$ ۶.۹۷ M۱۷.۵۱ M BTG۲۱.۰۰ M BTG۰.۰۲" برابر "
۱۶AVAX۲۳$ ۱۷.۰۲ ۵۵۵,۰۶۸۱.۰۷%۵.۶۶%۱.۲۸%$ ۵.۰۴ B$ ۳۴۲.۴۳ M۲۹۵.۹۰ M AVAX۷۲۰.۰۰ M AVAX۰.۰۷" برابر "
۵۲OKB۲۴$ ۱۵.۱۴ ۴۹۳,۸۰۱۰.۴۵%۳.۴۴%۱.۸۶%$ ۹۰۸.۵۶ M$ ۲۱.۲۵ M۶۰.۰۰ M OKBبی نهایت۰.۰۲" برابر "
۲۳ATOM۲۵$ ۱۲.۸۶ ۴۱۹,۴۰۸۱.۰۲%۱۰.۷۵%۸.۷۷%$ ۳.۶۸ B$ ۵۷۹.۵۴ M۲۸۶.۳۷ M ATOMبی نهایت۰.۱۶" برابر "
۴۹AXS۲۶$ ۱۲.۱۵ ۳۹۶,۱۸۷۱.۳۷%۴.۴۴%۰.۳۶%$ ۱.۰۱ B$ ۶۹.۸۹ M۸۳.۰۶ M AXS۲۷۰.۰۰ M AXS۰.۰۷" برابر "
۵۳KCS۲۷$ ۹.۰۸ ۲۹۶,۱۳۰۱.۶۲%۱.۹۱%۱.۵۸%$ ۸۹۳.۳۸ M$ ۳.۵۵ M۹۸.۳۸ M KCS۱۷۰.۱۲ M KCS۰.۰۰" برابر "
۶۵NEO۲۸$ ۸.۴۴ ۲۷۵,۱۳۰۰.۹۲%۸.۹۱%۱.۳۰%$ ۵۹۵.۱۳ M$ ۷۱.۱۴ M۷۰.۵۴ M NEO۱۰۰.۰۰ M NEO۰.۱۲" برابر "
۲۰LINK۲۹$ ۷.۹۷ ۲۵۹,۷۴۴۱.۴۷%۳.۰۱%۱۴.۷۸%$ ۳.۹۲ B$ ۹۷۷.۰۴ M۴۹۱.۶۰ M LINK۱,۰۰۰.۰۰ M LINK۰.۲۵" برابر "
۱۱DOT۳۰$ ۶.۳۲ ۲۰۶,۱۹۱۱.۳۴%۵.۸۸%۰.۲۴%$ ۷.۰۹ B$ ۳۱۷.۷۹ M۱.۱۲ B DOTبی نهایت۰.۰۴" برابر "
۱۷UNI۳۱$ ۶.۱۱ ۱۹۹,۱۱۴۱.۰۶%۶.۹۲%۱۳.۳۲%$ ۴.۶۵ B$ ۲۰۹.۶۷ M۷۶۲.۲۱ M UNI۱,۰۰۰.۰۰ M UNI۰.۰۵" برابر "
۳۸ICP۳۲$ ۵.۹۵ ۱۹۴,۱۱۰۰.۶۵%۵.۸۵%۱.۶۵%$ ۱.۵۶ B$ ۵۱.۲۲ M۲۶۲.۲۰ M ICPبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۳۱FIL۳۳$ ۵.۷۲ ۱۸۶,۵۷۴۱.۳۴%۴.۹۴%۸.۲۰%$ ۱.۶۷ B$ ۲۳۵.۳۰ M۲۹۱.۴۶ M FILبی نهایت۰.۱۴" برابر "
۳۴APE۳۴$ ۵.۳۱ ۱۷۳,۱۵۷۱.۱۵%۶.۰۵%۵.۵۱%$ ۱.۶۳ B$ ۲۴۱.۶۶ M۳۰۶.۸۸ M APE۱,۰۰۰.۰۰ M APE۰.۱۵" برابر "
۶۲CAKE۳۵$ ۴.۷۳ ۱۵۴,۳۷۸۱.۲۶%۲.۰۱%۹.۵۸%$ ۶۶۲.۴۸ M$ ۵۶.۰۷ M۱۳۹.۹۴ M CAKE۷۵۰.۰۰ M CAKE۰.۰۸" برابر "
۹۹CVX۳۶$ ۴.۷۳ ۱۵۴,۲۲۱۰.۵۱%۴.۹۴%۱.۹۲%$ ۳۲۰.۰۹ M$ ۷.۳۷ M۶۷.۶۸ M CVX۱۰۰.۰۰ M CVX۰.۰۲" برابر "
۶۶HNT۳۷$ ۴.۶۴ ۱۵۱,۲۹۵۱.۵۴%۰.۰۰%۰.۷۸%$ ۵۸۹.۴۲ M$ ۲۹.۷۱ M۱۲۷.۰۴ M HNT۲۲۳.۰۰ M HNT۰.۰۵" برابر "
۶۱HT۳۸$ ۴.۳۸ ۱۴۲,۸۶۸۰.۹۸%۳.۰۴%۳.۸۲%$ ۶۷۱.۸۸ M$ ۱۶.۳۳ M۱۵۳.۳۶ M HT۵۰۰.۰۰ M HT۰.۰۲" برابر "
۷۵GT۳۹$ ۴.۱۶ ۱۳۵,۶۱۸۰.۹۴%۲.۴۶%۰.۰۸%$ ۴۵۰.۲۵ M$ ۲.۵۷ M۱۰۸.۲۷ M GTبی نهایت۰.۰۱" برابر "
۱۹LEO۴۰$ ۴.۱۶ ۱۳۵,۶۰۲۰.۰۰%۵.۰۱%۹.۶۷%$ ۳.۹۷ B$ ۲.۷۰ M۹۵۳.۹۵ M LEOبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۸۱WAVES۴۱$ ۳.۷۹ ۱۲۳,۴۹۲۰.۶۹%۵.۱۱%۳.۰۰%$ ۴۱۴.۴۶ M$ ۷۹.۳۹ M۱۰۹.۴۵ M WAVESبی نهایت۰.۱۹" برابر "
۲۵NEAR۴۲$ ۳.۵۲ ۱۱۴,۸۳۶۰.۹۷%۶.۳۸%۷.۴۰%$ ۲.۷۷ B$ ۲۳۳.۰۶ M۷۸۷.۲۰ M NEAR۱,۰۰۰.۰۰ M NEAR۰.۰۸" برابر "
۶۸SNX۴۳$ ۲.۲۶ ۷۳,۵۷۷۱.۲۱%۵.۷۰%۳.۶۰%$ ۵۳۸.۱۲ M$ ۵۵.۷۲ M۲۳۸.۵۰ M SNX۲۹۱.۶۶ M SNX۰.۱۰" برابر "
۳۲FLOW۴۴$ ۱.۶۱ ۵۲,۴۴۸۱.۲۳%۵.۳۸%۳.۱۰%$ ۱.۶۷ B$ ۶۱.۰۵ M۱.۰۴ B FLOWبی نهایت۰.۰۴" برابر "
۷۲LDO۴۵$ ۱.۵۶ ۵۰,۷۸۰۱.۷۲%۸.۲۴%۱۳.۵۹%$ ۴۸۷.۳۳ M$ ۳۸.۸۹ M۳۱۲.۹۵ M LDO۱,۰۰۰.۰۰ M LDO۰.۰۸" برابر "
۷۰RUNE۴۶$ ۱.۵۳ ۴۹,۸۶۶۱.۰۳%۷.۸۷%۵.۲۵%$ ۵۰۵.۶۷ M$ ۵۱.۳۰ M۳۳۰.۶۹ M RUNE۵۰۰.۰۰ M RUNE۰.۱۰" برابر "
۸۷KAVA۴۷$ ۱.۵۲ ۴۹,۷۲۶۰.۲۳%۰.۹۸%۴.۸۱%$ ۳۸۲.۵۵ M$ ۲۹.۸۴ M۲۵۰.۸۷ M KAVAبی نهایت۰.۰۸" برابر "
۹۰CEL۴۸$ ۱.۵۱ ۴۹,۱۷۷۰.۱۳%۰.۴۰%۴.۸۸%$ ۳۶۰.۲۱ M$ ۱۹.۲۸ M۲۳۸.۸۶ M CEL۶۹۵.۶۶ M CEL۰.۰۵" برابر "
۴۱XTZ۴۹$ ۱.۴۱ ۴۶,۰۴۶۰.۹۵%۶.۹۶%۲.۱۵%$ ۱.۲۹ B$ ۳۵.۶۳ M۹۱۰.۴۷ M XTZبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۳۷TON۵۰$ ۱.۲۸ ۴۱,۷۷۴۰.۷۸%۳.۱۴%۶.۲۷%$ ۱.۵۶ B$ ۱۸.۹۸ M۱.۲۲ B TON۵.۰۰ B TON۰.۰۱" برابر "