دسته بندی ان اف تی

دسته بندی ارزهای ان اف تی

دسته بندی ارزهای دیجیتال

دسته بندی ارزهای ان اف تی
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعتتغییرات ۳۰ روز
۳۸APE$ ۵.۰۹ ۱۶۹,۱۷۷۰.۹۲%۴.۵۳%۶.۶۳%Ƀ ۰.۰۰۰۲۶۶۲۴$ ۱.۵۶ B$ ۱۰۹.۷۵ M۳۰۶.۸۸ M APE۱,۰۰۰.۰۰ M APE۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۳۹CHZ$ ۰.۲۲۳۶۲۱ ۷,۴۲۶۰.۴۹%۸.۸۱%۱۴.۹۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۱۶۹$ ۱.۳۴ B$ ۳۱۴.۵۸ M۶.۰۰ B CHZ۸.۸۹ B CHZ۰.۲۳" برابر "۰.۰۰%
۴۱MANA$ ۰.۶۸۶۹۳۹ ۲۲,۸۱۳۰.۳۲%۱.۴۴%۲.۵۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۵۹۰$ ۱.۲۷ B$ ۶۷.۰۷ M۱.۸۶ B MANAبی نهایت۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۴۳SAND$ ۰.۸۲۱۶۳۳ ۲۷,۲۸۶۰.۲۸%۲.۱۳%۶.۴۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۲۹۴$ ۱.۲۳ B$ ۱۰۱.۸۰ M۱.۵۰ B SAND۳.۰۰ B SAND۰.۰۸" برابر "۰.۰۰%
۴۸AXS$ ۱۲.۲۷ ۴۰۷,۵۷۳۰.۳۷%۳.۳۲%۲.۵۳%Ƀ ۰.۰۰۰۶۴۱۴۲$ ۱.۰۲ B$ ۳۰.۱۶ M۸۳.۰۶ M AXS۲۷۰.۰۰ M AXS۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۷۶ENJ$ ۰.۴۴۲۰۵۶ ۱۴,۶۸۱۰.۴۰%۲.۴۴%۵.۶۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۳۱۰$ ۴۴۲.۰۶ M$ ۱۹.۵۶ M۱,۰۰۰.۰۰ M ENJ۱,۰۰۰.۰۰ M ENJ۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۱۰۱BNX$ ۱۵۶.۱۶ ۵,۱۸۵,۹۷۹۰.۲۳%۰.۶۹%۰.۶۳%Ƀ ۰.۰۰۸۱۶۱۴۸$ ۳۱۵.۸۹ M$ ۶.۳۷ M۲.۰۲ M BNX۲۱.۰۰ M BNX۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۱۱GALA$ ۰.۰۳۹۶۸۲ ۱,۳۱۸۰.۲۷%۲.۰۷%۳.۸۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۰۷$ ۲۷۶.۸۷ M$ ۶۲.۹۴ M۶.۹۸ B GALAبی نهایت۰.۲۳" برابر "۰.۰۰%
۱۴۱IMX$ ۰.۷۵۵۲۵۳ ۲۵,۰۸۲۰.۵۱%۱.۴۶%۱.۶۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۹۴۷$ ۱۷۷.۷۰ M$ ۲۱.۴۱ M۲۳۵.۲۸ M IMX۲.۰۰ B IMX۰.۱۲" برابر "۰.۰۰%
۱۵۶SLP$ ۰.۰۰۳۲۵۵ ۱۰۸۰.۰۷%۰.۸۰%۲.۳۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۱۷$ ۱۴۰.۸۳ M$ ۸.۴۵ M۴۳.۲۶ B SLPبی نهایت۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۲۵۹CHR$ ۰.۱۴۷۹۴۵ ۴,۹۱۳۰.۴۰%۳.۹۰%۱.۲۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۷۷۳$ ۸۳.۹۴ M$ ۷.۳۸ M۵۶۷.۳۷ M CHR۱,۰۰۰.۰۰ M CHR۰.۰۹" برابر "۰.۰۰%
۲۶۰PYR$ ۳.۴۹ ۱۱۵,۹۷۳۰.۱۶%۲.۴۷%۰.۵۶%Ƀ ۰.۰۰۰۱۸۲۵۱$ ۸۳.۴۵ M$ ۸.۷۹ M۲۳.۹۰ M PYR۵۰.۰۰ M PYR۰.۱۱" برابر "۰.۰۰%
۲۸۲OGN$ ۰.۱۴۴۲۱۱ ۴,۷۸۹۰.۲۴%۲.۷۸%۳.۰۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۷۵۴$ ۷۳.۱۸ M$ ۶.۶۰ M۵۰۷.۴۳ M OGN۱,۰۰۰.۰۰ M OGN۰.۰۹" برابر "۰.۰۰%
۳۱۷ERN$ ۳.۹۴ ۱۳۰,۹۳۰۲.۱۷%۹.۳۵%۱۶۶.۶۹%Ƀ ۰.۰۰۰۲۰۶۰۵$ ۶۲.۷۰ M$ ۲۰۵.۶۵ M۱۵.۹۰ M ERN۳۰.۰۰ M ERN۳.۲۸" برابر "۰.۰۰%
۳۴۸GHST$ ۱.۱۷ ۳۸,۹۱۹۰.۲۳%۰.۶۴%۰.۹۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۶۱۲۵$ ۵۲.۸۵ M$ ۴.۲۵ M۴۵.۱۰ M GHSTبی نهایت۰.۰۸" برابر "۰.۰۰%
۳۵۸ALICE$ ۱.۶۸ ۵۵,۶۹۳۰.۱۷%۲.۶۳%۲.۸۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۸۷۶۵$ ۵۱.۳۲ M$ ۱۷.۲۹ M۳۰.۶۰ M ALICE۱۰۰.۰۰ M ALICE۰.۳۴" برابر "۰.۰۰%
۳۶۰SUPER$ ۰.۱۲۶۴۹۳ ۴,۲۰۱۰.۶۰%۳.۰۳%۲.۲۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۶۶۱$ ۵۱.۰۸ M$ ۳.۴۳ M۴۰۳.۸۳ M SUPER۱,۰۰۰.۰۰ M SUPER۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۳۷۶BAKE$ ۰.۲۴۶۲۲۲ ۸,۱۷۷۰.۶۳%۰.۳۴%۵.۴۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۲۸۷$ ۴۷.۶۵ M$ ۱۷.۰۲ M۱۹۳.۵۳ M BAKEبی نهایت۰.۳۶" برابر "۰.۰۰%
۳۹۵DAR$ ۰.۲۰۳۱۵ ۶,۷۴۷۰.۵۶%۱.۳۷%۰.۲۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۰۶۲$ ۴۲.۳۵ M$ ۲۶.۷۹ M۲۰۸.۴۸ M DAR۸۰۰.۰۰ M DAR۰.۶۳" برابر "۰.۰۰%
۴۱۳COCOS$ ۰.۵۹۸۳۰۹ ۱۹,۸۷۰۰.۵۷%۰.۶۱%۱.۵۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۱۲۷$ ۴۰.۰۰ M$ ۸.۱۲ M۶۶.۸۶ M COCOS۱۰۰.۰۰ M COCOS۰.۲۰" برابر "۰.۰۰%
۴۹۲TVK$ ۰.۰۳۶۵۶۳ ۱,۲۱۴۰.۲۸%۳.۶۵%۷.۱۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۹۱$ ۲۸.۰۵ M$ ۴.۰۹ M۷۶۷.۲۹ M TVK۱.۲۰ B TVK۰.۱۵" برابر "۰.۰۰%
۵۰۸FIO$ ۰.۰۴۲۸۹۷ ۱,۴۲۵۰.۳۶%۲.۷۱%۰.۳۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۲۴$ ۲۶.۳۹ M$ ۳.۰۰ M۶۱۵.۰۹ M FIO۱,۰۰۰.۰۰ M FIO۰.۱۱" برابر "۰.۰۰%
۶۱۹HIGH$ ۱.۴۴ ۴۷,۷۴۷۰.۰۹%۱.۲۹%۴.۳۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۷۵۱۴$ ۱۷.۶۹ M$ ۷.۲۴ M۱۲.۳۰ M HIGH۱۰۰.۰۰ M HIGH۰.۴۱" برابر "۰.۰۰%
۶۴۵RARE$ ۰.۱۵۶۴۶۷ ۵,۱۹۶۰.۳۳%۴.۰۲%۶.۰۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۸۱۸$ ۱۵.۹۲ M$ ۲.۹۷ M۱۰۱.۷۶ M RARE۱,۰۰۰.۰۰ M RARE۰.۱۹" برابر "۰.۰۰%
۶۶۲DEGO$ ۱.۶۷ ۵۵,۴۸۶۰.۸۶%۲.۵۱%۳.۲۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۸۷۳۲$ ۱۴.۳۸ M$ ۴.۲۲ M۸.۶۱ M DEGO۲۱.۰۰ M DEGO۰.۲۹" برابر "۰.۰۰%