دسته بندی ارزهای ان اف تی

دسته بندی ارزهای NFT

دسته بندی ارزهای دیجیتال

دسته بندی ارزهای ان اف تی
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعتتغییرات ۳۰ روز
۳۳APE$ ۵.۵۶ ۱۸۰,۵۲۸۰.۵۶%۲.۱۷%۳.۷۴%Ƀ ۰.۰۰۰۲۸۴۱۸$ ۱.۷۱ B$ ۲۱۸.۴۷ M۳۰۶.۸۸ M APE۱,۰۰۰.۰۰ M APE۰.۱۳" برابر "۰.۰۰%
۳۸CHZ$ ۰.۲۵۵۴۵۵ ۸,۲۹۸۱.۳۲%۰.۶۳%۱.۱۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۳۰۶$ ۱.۵۳ B$ ۴۷۷.۳۹ M۶.۰۰ B CHZ۸.۸۹ B CHZ۰.۳۱" برابر "۰.۰۰%
۴۲MANA$ ۰.۷۱۱۷۸۱ ۲۳,۱۲۲۰.۵۰%۲.۵۴%۱.۹۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۶۴۰$ ۱.۳۲ B$ ۱۳۹.۲۰ M۱.۸۶ B MANAبی نهایت۰.۱۱" برابر "۰.۰۰%
۴۳SAND$ ۰.۸۶۵۳۱۶ ۲۸,۱۱۰۰.۴۵%۰.۸۶%۱.۱۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۴۲۵$ ۱.۳۰ B$ ۲۰۰.۸۵ M۱.۵۰ B SAND۳.۰۰ B SAND۰.۱۵" برابر "۰.۰۰%
۴۸AXS$ ۱۲.۶۱ ۴۰۹,۶۸۳۰.۴۴%۲.۴۰%۱.۳۹%Ƀ ۰.۰۰۰۶۴۴۹۱$ ۱.۰۵ B$ ۵۷.۲۸ M۸۳.۰۶ M AXS۲۷۰.۰۰ M AXS۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۷۴ENJ$ ۰.۴۷۶۴۱۶ ۱۵,۴۷۶۱.۵۵%۴.۳۱%۱.۴۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۴۳۶$ ۴۷۶.۴۲ M$ ۴۵.۰۸ M۱,۰۰۰.۰۰ M ENJ۱,۰۰۰.۰۰ M ENJ۰.۰۹" برابر "۰.۰۰%
۱۰۰BNX$ ۱۵۹.۳۶ ۵,۱۷۶,۹۳۷۰.۰۱%۱.۸۱%۰.۷۳%Ƀ ۰.۰۰۸۱۴۹۳۹$ ۳۲۲.۳۸ M$ ۸.۶۲ M۲.۰۲ M BNX۲۱.۰۰ M BNX۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۱۱GALA$ ۰.۰۴۱۴۳۵ ۱,۳۴۶۰.۷۸%۲.۴۴%۳.۷۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۱۲$ ۲۸۹.۱۰ M$ ۱۰۵.۱۷ M۶.۹۸ B GALAبی نهایت۰.۳۶" برابر "۰.۰۰%
۱۴۲IMX$ ۰.۷۵۸۷۶۲ ۲۴,۶۴۸۱.۵۳%۴.۵۳%۱.۳۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۸۸۰$ ۱۷۸.۵۲ M$ ۱۵.۰۳ M۲۳۵.۲۸ M IMX۲.۰۰ B IMX۰.۰۸" برابر "۰.۰۰%
۱۵۴SLP$ ۰.۰۰۳۴۰۵ ۱۱۱۰.۸۵%۲.۹۹%۰.۰۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۱۷$ ۱۴۷.۴۴ M$ ۱۲.۰۸ M۴۳.۳۰ B SLPبی نهایت۰.۰۸" برابر "۰.۰۰%
۲۶۰CHR$ ۰.۱۵۱۷۴۷ ۴,۹۲۹۰.۵۴%۳.۲۰%۱.۷۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۷۷۶$ ۸۶.۱۰ M$ ۱۷.۱۱ M۵۶۷.۳۷ M CHR۱,۰۰۰.۰۰ M CHR۰.۲۰" برابر "۰.۰۰%
۲۶۹PYR$ ۳.۴۵ ۱۱۱,۹۳۱۰.۲۴%۳.۶۲%۶.۰۰%Ƀ ۰.۰۰۰۱۷۶۲۰$ ۸۲.۳۴ M$ ۱۲.۹۴ M۲۳.۹۰ M PYR۵۰.۰۰ M PYR۰.۱۶" برابر "۰.۰۰%
۳۳۱OGN$ ۰.۱۴۸۶۹۹ ۴,۸۳۰۱.۰۵%۱.۷۱%۲.۷۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۷۶۰$ ۵۷.۷۸ M$ ۱۲.۶۳ M۳۸۸.۵۷ M OGN۱,۰۰۰.۰۰ M OGN۰.۲۲" برابر "۰.۰۰%
۳۵۱GHST$ ۱.۱۹ ۳۸,۵۳۵۰.۱۴%۰.۳۵%۱.۳۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۶۰۶۶$ ۵۳.۴۹ M$ ۶.۳۰ M۴۵.۱۰ M GHSTبی نهایت۰.۱۲" برابر "۰.۰۰%
۳۵۳ALICE$ ۱.۷۴ ۵۶,۴۶۸۰.۶۲%۳.۶۰%۴.۶۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۸۸۸۹$ ۵۳.۱۹ M$ ۳۷.۴۶ M۳۰.۶۰ M ALICE۱۰۰.۰۰ M ALICE۰.۷۰" برابر "۰.۰۰%
۳۶۲SUPER$ ۰.۱۲۵۵۵۴ ۴,۰۷۹۰.۳۲%۳.۲۲%۰.۶۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۶۴۲$ ۵۰.۷۰ M$ ۳.۴۸ M۴۰۳.۸۳ M SUPER۱,۰۰۰.۰۰ M SUPER۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۳۸۷BAKE$ ۰.۲۳۶۵۲۹ ۷,۶۸۴۱.۷۰%۴.۲۵%۹.۱۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۲۱۰$ ۴۵.۷۸ M$ ۱۰.۶۵ M۱۹۳.۵۳ M BAKEبی نهایت۰.۲۳" برابر "۰.۰۰%
۴۰۰DAR$ ۰.۲۰۴۶۷۱ ۶,۶۴۹۰.۷۶%۲.۷۶%۲.۵۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۰۴۷$ ۴۲.۶۷ M$ ۱۳.۳۱ M۲۰۸.۴۸ M DAR۸۰۰.۰۰ M DAR۰.۳۱" برابر "۰.۰۰%
۴۱۳COCOS$ ۰.۶۰۶۴۹۱ ۱۹,۷۰۲۰.۷۶%۱.۱۰%۰.۸۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۱۰۱$ ۴۰.۵۵ M$ ۱.۹۳ M۶۶.۸۶ M COCOS۱۰۰.۰۰ M COCOS۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۴۹۹TVK$ ۰.۰۳۴۸۱۲ ۱,۱۳۱۰.۳۶%۳.۷۵%۱.۳۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۷۸$ ۲۶.۷۱ M$ ۲.۴۴ M۷۶۷.۲۹ M TVK۱.۲۰ B TVK۰.۰۹" برابر "۰.۰۰%
۵۰۰FIO$ ۰.۰۴۳۵۰۱ ۱,۴۱۳۰.۵۱%۲.۱۱%۲.۶۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۲۲$ ۲۶.۷۱ M$ ۲.۵۷ M۶۱۳.۹۴ M FIO۱,۰۰۰.۰۰ M FIO۰.۱۰" برابر "۰.۰۰%
۵۲۸ERN$ ۱.۵۷ ۵۰,۸۴۷۰.۳۲%۶.۸۵%۴.۰۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۸۰۰۴$ ۲۴.۸۹ M$ ۶.۲۰ M۱۵.۹۰ M ERN۳۰.۰۰ M ERN۰.۲۵" برابر "۰.۰۰%
۶۳۵HIGH$ ۱.۳۵ ۴۴,۰۰۴۰.۴۳%۰.۴۴%۰.۶۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۶۹۲۷$ ۱۶.۶۶ M$ ۲.۹۱ M۱۲.۳۰ M HIGH۱۰۰.۰۰ M HIGH۰.۱۷" برابر "۰.۰۰%
۶۳۹RARE$ ۰.۱۶۲۲۷۱ ۵,۲۷۱۰.۲۸%۰.۵۵%۹.۱۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۸۳۰$ ۱۶.۵۱ M$ ۲.۷۳ M۱۰۱.۷۶ M RARE۱,۰۰۰.۰۰ M RARE۰.۱۷" برابر "۰.۰۰%
۶۸۱DEGO$ ۱.۶۰ ۵۲,۱۳۷۰.۵۱%۱.۴۱%۰.۵۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۸۲۰۷$ ۱۳.۸۱ M$ ۲.۴۸ M۸.۶۱ M DEGO۲۱.۰۰ M DEGO۰.۱۸" برابر "۰.۰۰%