دسته بندی پوس

دسته بندی ارزهای پوس

دسته بندی ارزهای دیجیتال

دسته بندی ارزهای پوس
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعتتغییرات ۳۰ روز
۵BNB$ ۲۸۱.۸۴ ۹,۳۵۷,۱۳۵۰.۱۶%۰.۰۲%۲.۲۵%Ƀ ۰.۰۱۴۷۳۰۳۱$ ۴۵.۴۷ B$ ۵۸۷.۳۲ M۱۶۱.۳۴ M BNB۲۰۰.۰۰ M BNB۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۸ADA$ ۰.۴۲۲۴۵۱ ۱۴,۰۲۵۰.۱۲%۲.۱۹%۶.۸۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۲۰۸$ ۱۴.۴۷ B$ ۳۶۴.۱۸ M۳۴.۲۵ B ADA۴۵.۰۰ B ADA۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۹SOL$ ۳۲.۳۲ ۱,۰۷۳,۰۲۰۰.۳۷%۱.۹۴%۲.۵۷%Ƀ ۰.۰۰۱۶۸۹۱۸$ ۱۱.۴۸ B$ ۴۹۶.۳۱ M۳۵۵.۲۸ M SOLبی نهایت۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۱۱DOT$ ۶.۲۰ ۲۰۵,۹۹۵۰.۲۲%۱.۳۳%۱.۰۵%Ƀ ۰.۰۰۰۳۲۴۲۸$ ۶.۹۶ B$ ۱۸۳.۹۱ M۱.۱۲ B DOTبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۳MATIC$ ۰.۷۶۶۰۹۶ ۲۵,۴۳۴۰.۴۶%۰.۵۱%۱.۷۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۰۰۴$ ۶.۶۹ B$ ۱۷۵.۰۴ M۸.۷۳ B MATIC۱۰.۰۰ B MATIC۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۵TRX$ ۰.۰۶۱۴۰۶ ۲,۰۳۹۰.۱۲%۰.۴۳%۲.۵۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۳۲۱$ ۵.۶۷ B$ ۳۶۱.۹۴ M۹۲.۳۴ B TRXبی نهایت۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۱۶AVAX$ ۱۶.۷۰ ۵۵۴,۳۷۲۰.۳۶%۲.۷۹%۴.۹۷%Ƀ ۰.۰۰۰۸۷۲۷۱$ ۴.۹۴ B$ ۱۶۱.۳۸ M۲۹۶.۰۰ M AVAX۷۲۰.۰۰ M AVAX۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۲۳ATOM$ ۱۲.۴۱ ۴۱۲,۰۵۳۰.۴۰%۲.۹۷%۱۴.۰۱%Ƀ ۰.۰۰۰۶۴۸۶۷$ ۳.۵۵ B$ ۱۸۹.۱۰ M۲۸۶.۳۷ M ATOMبی نهایت۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۲۶NEAR$ ۳.۵۲ ۱۱۶,۸۷۰۰.۲۹%۰.۹۷%۴.۸۳%Ƀ ۰.۰۰۰۱۸۳۹۸$ ۲.۸۱ B$ ۱۰۰.۰۵ M۷۹۹.۱۸ M NEAR۱,۰۰۰.۰۰ M NEAR۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۲۹ALGO$ ۰.۳۵۸۶۸۶ ۱۱,۹۰۸۰.۶۹%۰.۷۹%۷.۹۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۸۷۵$ ۲.۴۹ B$ ۱۳۵.۹۹ M۶.۹۳ B ALGO۱۰.۰۰ B ALGO۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۳۴VET$ ۰.۰۲۲۷۹۵ ۷۵۷۰.۱۰%۱.۴۸%۰.۳۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۱۹$ ۱.۶۵ B$ ۴۸.۶۶ M۷۲.۵۱ B VET۸۶.۷۱ B VET۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۴۰HBAR$ ۰.۰۵۶۶۸۴ ۱,۸۸۲۰.۱۱%۱.۳۰%۶.۰۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۹۶$ ۱.۳۰ B$ ۲۳.۴۶ M۲۲.۹۷ B HBAR۵۰.۰۰ B HBAR۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۴۲XTZ$ ۱.۳۹ ۴۶,۲۳۸۰.۱۵%۱.۷۲%۵.۴۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۷۲۷۹$ ۱.۲۷ B$ ۱۵.۰۰ M۹۱۰.۸۹ M XTZبی نهایت۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۴۴EOS$ ۱.۱۸ ۳۹,۱۶۳۰.۲۵%۱.۰۷%۱.۴۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۶۱۶۵$ ۱.۱۸ B$ ۱۶۸.۲۹ M۱.۰۰ B EOSبی نهایت۰.۱۴" برابر "۰.۰۰%
۴۵EGLD$ ۴۷.۴۰ ۱,۵۷۳,۶۰۶۰.۰۲%۰.۱۱%۱.۲۵%Ƀ ۰.۰۰۲۴۷۷۲۲$ ۱.۱۱ B$ ۲۴.۸۸ M۲۳.۵۰ M EGLD۳۱.۴۲ M EGLD۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۴۶THETA$ ۱.۰۴ ۳۴,۴۶۸۰.۴۳%۳.۲۰%۶.۲۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۴۲۶$ ۱.۰۴ B$ ۱۷.۷۹ M۱,۰۰۰.۰۰ M THETA۱,۰۰۰.۰۰ M THETA۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۵۹BTT$ ۰.۰۰۰۰۰۰۷۷۵۲۸۶۹۲ ۰۰.۱۰%۰.۳۸%۱.۲۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰$ ۷۳۰.۸۶ M$ ۲۲.۶۸ M۹۴۲.۶۹ T BTTبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۶۴NEO$ ۸.۵۸ ۲۸۴,۹۹۹۰.۳۶%۳.۰۶%۲.۲۴%Ƀ ۰.۰۰۰۴۴۸۶۵$ ۶۰۵.۵۳ M$ ۲۰.۵۷ M۷۰.۵۴ M NEO۱۰۰.۰۰ M NEO۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۶۷FTM$ ۰.۲۲۰۳۴۹ ۷,۳۱۶۰.۳۵%۲.۱۰%۲.۸۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۱۵۲$ ۵۶۰.۷۹ M$ ۶۱.۸۴ M۲.۵۵ B FTM۳.۱۸ B FTM۰.۱۱" برابر "۰.۰۰%
۷۵DASH$ ۴۰.۶۹ ۱,۳۵۰,۸۱۶۰.۲۳%۳.۶۷%۲.۷۲%Ƀ ۰.۰۰۲۱۲۶۵۰$ ۴۴۵.۱۲ M$ ۵۳.۴۴ M۱۰.۹۴ M DASH۱۸.۹۰ M DASH۰.۱۲" برابر "۰.۰۰%
۸۲KAVA$ ۱.۴۷ ۴۸,۹۱۰۰.۲۷%۳.۰۵%۳.۴۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۷۷۰۰$ ۴۱۳.۰۶ M$ ۷.۶۱ M۲۸۰.۳۹ M KAVAبی نهایت۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۸۵WAVES$ ۳.۷۳ ۱۲۳,۸۶۱۰.۱۸%۲.۴۱%۵.۴۶%Ƀ ۰.۰۰۰۱۹۴۹۹$ ۴۰۸.۴۵ M$ ۴۲.۹۴ M۱۰۹.۴۸ M WAVESبی نهایت۰.۱۱" برابر "۰.۰۰%
۸۶MINA$ ۰.۵۷۴۰۷۸ ۱۹,۰۵۹۰.۵۲%۲.۲۱%۲.۰۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۰۰۰$ ۳۹۸.۴۴ M$ ۷.۴۶ M۶۹۴.۰۵ M MINAبی نهایت۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۹۱DCR$ ۲۵.۷۰ ۸۵۳,۲۹۲۰.۹۸%۱.۲۷%۳.۶۰%Ƀ ۰.۰۰۱۳۴۳۲۸$ ۳۶۹.۹۴ M$ ۳.۵۲ M۱۴.۳۹ M DCR۲۱.۰۰ M DCR۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۹۳XEM$ ۰.۰۳۹۶۹۵ ۱,۳۱۸۰.۲۰%۲.۸۴%۱.۶۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۰۷$ ۳۵۷.۲۶ M$ ۷.۵۰ M۹.۰۰ B XEM۹.۰۰ B XEM۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۹۴KSM$ ۴۱.۴۹ ۱,۳۷۷,۶۰۸۰.۲۶%۲.۱۹%۱.۱۱%Ƀ ۰.۰۰۲۱۶۸۶۸$ ۳۵۱.۴۶ M$ ۱۵.۲۷ M۸.۴۷ M KSMبی نهایت۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۱۰۹QTUM$ ۲.۷۹ ۹۲,۶۷۱۰.۲۷%۲.۰۶%۱.۷۶%Ƀ ۰.۰۰۰۱۴۵۸۹$ ۲۹۱.۲۸ M$ ۲۹.۵۸ M۱۰۴.۳۵ M QTUM۱۰۷.۸۲ M QTUM۰.۱۰" برابر "۰.۰۰%
۱۱۰ANKR$ ۰.۰۳۰۰۱۴ ۹۹۶۰.۳۲%۱.۶۵%۰.۴۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۵۷$ ۲۹۰.۰۲ M$ ۹.۶۱ M۹.۶۶ B ANKR۱۰.۰۰ B ANKR۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۱۴IOTX$ ۰.۰۲۸۱۵۵ ۹۳۵۰.۳۲%۳.۱۸%۴.۶۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۴۷$ ۲۶۸.۶۲ M$ ۴.۴۰ M۹.۵۴ B IOTX۱۰.۰۰ B IOTX۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۱۷ONE$ ۰.۰۱۹۲۸۴ ۶۴۰۰.۰۵%۳.۰۸%۱.۵۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۰۱$ ۲۴۳.۹۶ M$ ۱۲.۰۷ M۱۲.۶۵ B ONEبی نهایت۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۱۱۹OMG$ ۱.۶۷ ۵۵,۴۶۳۰.۲۳%۳.۵۲%۴.۱۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۸۷۳۱$ ۲۳۴.۲۹ M$ ۱۷.۹۱ M۱۴۰.۲۵ M OMG۱۴۰.۲۵ M OMG۰.۰۸" برابر "۰.۰۰%
۱۲۳LPT$ ۸.۸۶ ۲۹۴,۱۴۹۰.۳۳%۲.۲۷%۵.۶۶%Ƀ ۰.۰۰۰۴۶۳۰۶$ ۲۱۹.۳۶ M$ ۳.۵۸ M۲۴.۷۶ M LPTبی نهایت۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۲۴POLY$ ۰.۲۳۳۵۰۱ ۷,۷۵۲۰.۳۰%۲.۶۹%۹.۵۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۲۲۰$ ۲۱۵.۹۹ M$ ۹.۶۸ M۹۲۵.۰۰ M POLYبی نهایت۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۱۲۶IOST$ ۰.۰۱۱۵۴۸ ۳۸۳۰.۳۱%۱.۴۲%۴.۲۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۶۰$ ۲۱۴.۶۷ M$ ۵.۴۰ M۱۸.۵۹ B IOST۹۰.۰۰ B IOST۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۲۷ICX$ ۰.۲۳۲۰۵۱ ۷,۷۰۴۰.۵۷%۲.۸۴%۲.۶۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۲۱۳$ ۲۱۳.۳۷ M$ ۳.۱۴ M۹۱۹.۴۸ M ICXبی نهایت۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۱۲۸HIVE$ ۰.۴۷۸۷۹۸ ۱۵,۸۹۶۰.۱۷%۱.۱۲%۴.۰۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۵۰۲$ ۲۱۳.۰۴ M$ ۲.۸۸ M۴۴۴.۹۴ M HIVEبی نهایت۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۱۳۴ONT$ ۰.۲۱۸۴۲ ۷,۲۵۲۰.۳۴%۳.۲۷%۱.۴۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۱۴۲$ ۱۹۱.۱۷ M$ ۱۰.۸۶ M۸۷۵.۲۵ M ONT۱,۰۰۰.۰۰ M ONT۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۱۵۳SCRT$ ۰.۹۱۶۶۱۲ ۳۰,۴۳۲۰.۲۱%۳.۱۸%۵.۲۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۷۹۱$ ۱۴۹.۶۸ M$ ۱.۲۹ M۱۶۳.۳۰ M SCRTبی نهایت۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۱۶۲LSK$ ۰.۹۴۷۶۶۶ ۳۱,۴۶۳۰.۰۹%۰.۳۸%۲.۰۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۹۵۳$ ۱۲۲.۱۵ M$ ۳.۶۷ M۱۲۸.۹۰ M LSKبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۶۸INJ$ ۱.۶۱ ۵۳,۵۸۱۱.۲۴%۴.۷۳%۴.۶۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۸۴۳۵$ ۱۱۷.۸۲ M$ ۸.۳۴ M۷۳.۰۱ M INJ۱۰۰.۰۰ M INJ۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۱۷۳REN$ ۰.۱۱۳۰۳۹ ۳,۷۵۳۰.۴۵%۱.۷۲%۲.۶۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۵۹۱$ ۱۱۲.۹۳ M$ ۱۰.۰۶ M۹۹۹.۰۴ M REN۱,۰۰۰.۰۰ M REN۰.۰۹" برابر "۰.۰۰%
۱۷۴SYS$ ۰.۱۶۵۷۷۲ ۵,۵۰۴۰.۰۴%۲.۱۹%۵.۶۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۸۶۶$ ۱۰۹.۷۸ M$ ۲.۲۶ M۶۶۲.۲۳ M SYS۸۸۸.۰۰ M SYS۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۹۲ARDR$ ۰.۰۹۴۶۱۹ ۳,۱۴۱۰.۰۱%۱.۶۳%۴.۹۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۴۹۵$ ۹۴.۵۲ M$ ۱.۲۸ M۹۹۹.۰۰ M ARDR۹۹۹.۰۰ M ARDR۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۲۵۵CTSI$ ۰.۱۳۷۳۶۶ ۴,۵۶۱۰.۳۲%۳.۹۰%۰.۷۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۷۱۸$ ۸۵.۶۴ M$ ۳.۷۵ M۶۲۳.۴۲ M CTSI۱,۰۰۰.۰۰ M CTSI۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۲۵۶STEEM$ ۰.۲۱۵۶۸۷ ۷,۱۶۱۰.۵۱%۱.۷۱%۲.۳۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۱۲۷$ ۸۵.۱۹ M$ ۱۶.۰۲ M۳۹۴.۹۵ M STEEMبی نهایت۰.۱۹" برابر "۰.۰۰%
۳۰۰QKC$ ۰.۰۱۰۶۱۶ ۳۵۲۰.۰۱%۲.۲۶%۸.۷۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۵۵$ ۶۷.۹۴ M$ ۴.۴۷ M۶.۴۰ B QKC۱۰.۰۰ B QKC۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۳۰۵ELF$ ۰.۱۲۸۷۹۶ ۴,۲۷۶۰.۰۶%۱.۵۶%۲.۱۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۶۷۳$ ۶۶.۴۵ M$ ۳.۵۶ M۵۱۵.۹۶ M ELF۱,۰۰۰.۰۰ M ELF۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۳۱۱ANT$ ۱.۶۲ ۵۳,۸۸۳۰.۴۱%۳.۳۳%۰.۰۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۸۴۸۲$ ۶۴.۲۹ M$ ۵.۲۸ M۳۹.۶۱ M ANTبی نهایت۰.۰۸" برابر "۰.۰۰%
۳۲۴FET$ ۰.۰۷۹۷۵۵ ۲,۶۴۸۰.۵۴%۳.۷۰%۲.۳۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۴۱۷$ ۵۹.۵۱ M$ ۵.۵۴ M۷۴۶.۱۱ M FET۱.۱۵ B FET۰.۰۹" برابر "۰.۰۰%
۳۴۵ARK$ ۰.۳۷۴۶۹۳ ۱۲,۴۴۰۰.۰۸%۲.۰۵%۱۰.۳۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۹۵۸$ ۵۳.۰۴ M$ ۱.۰۳ M۱۴۱.۵۶ M ARKبی نهایت۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%