دسته بندی ارزهای پاو

دسته بندی ارزهای pow

دسته بندی ارزهای دیجیتال

دسته بندی ارزهای پاو
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعتتغییرات ۳۰ روز
۱BTC$ ۱۹,۱۳۳.۴۳ ۶۳۵,۲۳۰,۰۱۹۰.۰۵%۱.۰۴%۰.۷۶%Ƀ ۱.۰۰۰۰۰۰۰۰$ ۳۶۶.۷۳ B$ ۱۸.۲۶ B۱۹.۱۷ M BTC۲۱.۰۰ M BTC۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۲ETH$ ۱,۲۹۱.۲۲ ۴۲,۸۶۸,۵۸۴۰.۲۵%۲.۴۳%۱.۵۹%Ƀ ۰.۰۶۷۴۸۵۱۴$ ۱۵۸.۳۳ B$ ۶.۸۷ B۱۲۲.۶۲ M ETHبی نهایت۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۱۰DOGE$ ۰.۰۵۹۷۸ ۱,۹۸۵۰.۲۹%۲.۵۲%۳.۷۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۳۱۲$ ۷.۹۳ B$ ۲۰۶.۳۶ M۱۳۲.۶۷ B DOGEبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۲۰LTC$ ۵۲.۵۵ ۱,۷۴۴,۷۵۱۰.۰۰%۱.۸۳%۲.۵۹%Ƀ ۰.۰۰۲۷۴۶۶۴$ ۳.۷۵ B$ ۲۶۳.۹۹ M۷۱.۳۰ M LTC۸۴.۰۰ M LTC۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۲۱ETC$ ۲۷.۰۱ ۸۹۶,۷۴۲۰.۲۰%۲.۱۲%۵.۹۸%Ƀ ۰.۰۰۱۴۱۱۶۸$ ۳.۷۰ B$ ۲۷۰.۸۶ M۱۳۷.۱۷ M ETC۲۱۰.۷۰ M ETC۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۲۸XMR$ ۱۳۹.۲۲ ۴,۶۲۲,۰۱۱۰.۴۳%۷.۱۱%۲.۱۱%Ƀ ۰.۰۰۷۲۷۶۱۲$ ۲.۵۳ B$ ۷۷.۸۰ M۱۸.۱۸ M XMRبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۳۰BCH$ ۱۱۵.۳۹ ۳,۸۳۰,۹۲۶۰.۰۳%۲.۰۸%۰.۲۸%Ƀ ۰.۰۰۶۰۳۰۷۷$ ۲.۲۱ B$ ۱۹۵.۳۳ M۱۹.۱۹ M BCH۲۱.۰۰ M BCH۰.۰۹" برابر "۰.۰۰%
۵۴ZEC$ ۵۴.۴۱ ۱,۸۰۶,۵۲۸۰.۲۶%۴.۳۱%۲.۴۵%Ƀ ۰.۰۰۲۸۴۳۹۰$ ۸۳۷.۵۱ M$ ۲۸.۷۲ M۱۵.۳۹ M ZEC۲۱.۰۰ M ZEC۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۵۵MIOTA$ ۰.۲۸۰۱۱۹ ۹,۳۰۰۰.۲۷%۵.۲۴%۰.۷۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۴۶۴$ ۷۷۸.۶۰ M$ ۱۲.۶۴ M۲.۷۸ B MIOTA۲.۷۸ B MIOTA۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۷۵DASH$ ۴۰.۶۹ ۱,۳۵۰,۸۱۶۰.۲۳%۳.۶۷%۲.۷۲%Ƀ ۰.۰۰۲۱۲۶۵۰$ ۴۴۵.۱۲ M$ ۵۳.۴۴ M۱۰.۹۴ M DASH۱۸.۹۰ M DASH۰.۱۲" برابر "۰.۰۰%
۷۹STX$ ۰.۳۱۷۶۳۲ ۱۰,۵۴۵۰.۰۸%۱.۸۳%۳.۶۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۶۶۰$ ۴۲۴.۶۵ M$ ۵.۰۴ M۱.۳۴ B STX۱.۸۲ B STX۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۸۱RVN$ ۰.۰۳۵۲۵۷ ۱,۱۷۱۰.۵۳%۳.۳۳%۸.۹۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۸۴$ ۴۱۳.۵۳ M$ ۱۹.۰۱ M۱۱.۷۳ B RVN۲۱.۰۰ B RVN۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۸۳ZIL$ ۰.۰۳۰۶۸۵ ۱,۰۱۹۰.۱۵%۱.۸۸%۴.۶۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۶۰$ ۴۱۰.۰۳ M$ ۲۶.۸۰ M۱۳.۳۶ B ZIL۲۱.۰۰ B ZIL۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۹۱DCR$ ۲۵.۷۰ ۸۵۳,۲۹۲۰.۹۸%۱.۲۷%۳.۶۰%Ƀ ۰.۰۰۱۳۴۳۲۸$ ۳۶۹.۹۴ M$ ۳.۵۲ M۱۴.۳۹ M DCR۲۱.۰۰ M DCR۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۱۱۰ANKR$ ۰.۰۳۰۰۱۴ ۹۹۶۰.۳۲%۱.۶۵%۰.۴۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۵۷$ ۲۹۰.۰۲ M$ ۹.۶۱ M۹.۶۶ B ANKR۱۰.۰۰ B ANKR۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۱۲KDA$ ۱.۳۸ ۴۵,۷۸۴۰.۲۶%۰.۷۹%۳.۵۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۷۲۰۸$ ۲۷۳.۱۲ M$ ۴.۰۷ M۱۹۸.۰۵ M KDA۱,۰۰۰.۰۰ M KDA۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۱۲۰FLUX$ ۰.۸۲۹۳۴۱ ۲۷,۵۳۴۰.۵۸%۴.۲۱%۸.۰۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۳۳۵$ ۲۳۰.۲۳ M$ ۱۳.۵۴ M۲۷۷.۶۰ M FLUX۴۴۰.۰۰ M FLUX۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۱۳۴ONT$ ۰.۲۱۸۴۲ ۷,۲۵۲۰.۳۴%۳.۲۷%۱.۴۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۱۴۲$ ۱۹۱.۱۷ M$ ۱۰.۸۶ M۸۷۵.۲۵ M ONT۱,۰۰۰.۰۰ M ONT۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۱۴۰SC$ ۰.۰۰۳۴۲۴ ۱۱۴۰.۱۶%۱.۳۰%۳.۵۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۱۸$ ۱۷۸.۳۲ M$ ۱.۴۵ M۵۲.۰۸ B SCبی نهایت۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۱۴۲ZEN$ ۱۳.۶۴ ۴۵۲,۹۹۸۰.۳۷%۲.۵۷%۲.۳۵%Ƀ ۰.۰۰۰۷۱۳۱۲$ ۱۷۵.۸۱ M$ ۴.۱۹ M۱۲.۸۹ M ZEN۲۱.۰۰ M ZEN۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۵۴DGB$ ۰.۰۰۹۲۷۵ ۳۰۸۰.۴۵%۲.۵۹%۱.۷۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۴۸$ ۱۴۵.۵۳ M$ ۲.۳۴ M۱۵.۶۹ B DGB۲۱.۰۰ B DGB۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۶۱CKB$ ۰.۰۰۳۷۰۸ ۱۲۳۰.۳۸%۰.۶۵%۳.۱۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۱۹$ ۱۲۳.۶۱ M$ ۱.۴۴ M۳۳.۳۴ B CKBبی نهایت۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۱۷۴SYS$ ۰.۱۶۵۷۷۲ ۵,۵۰۴۰.۰۴%۲.۱۹%۵.۶۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۸۶۶$ ۱۰۹.۷۸ M$ ۲.۲۶ M۶۶۲.۲۳ M SYS۸۸۸.۰۰ M SYS۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۹۹CFX$ ۰.۰۴۱۳۷۱ ۱,۳۷۴۰.۳۷%۱.۲۳%۳.۸۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۱۶$ ۸۶.۵۰ M$ ۳.۲۶ M۲.۰۹ B CFXبی نهایت۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۳۰۰QKC$ ۰.۰۱۰۶۱۶ ۳۵۲۰.۰۱%۲.۲۶%۸.۷۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۵۵$ ۶۷.۹۴ M$ ۴.۴۷ M۶.۴۰ B QKC۱۰.۰۰ B QKC۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۳۱۵NKN$ ۰.۰۹۰۱۰۷ ۲,۹۹۲۰.۰۹%۱.۴۲%۰.۱۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۴۷۱$ ۶۳.۰۷ M$ ۱.۶۱ M۷۰۰.۰۰ M NKN۱,۰۰۰.۰۰ M NKN۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۳۳۹XVG$ ۰.۰۰۳۲۸۵ ۱۰۹۰.۱۷%۰.۰۸%۰.۹۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۱۷$ ۵۴.۲۴ M$ ۱.۳۹ M۱۶.۵۱ B XVG۱۶.۵۶ B XVG۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۳۶۱RIF$ ۰.۰۵۶۴۳ ۱,۸۷۳۰.۱۹%۱.۹۶%۱.۹۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۹۵$ ۵۱.۰۷ M$ ۳۰۵.۶۱ K۹۰۵.۰۹ M RIFبی نهایت۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۴۴۳TRB$ ۱۵.۲۹ ۵۰۷,۶۲۱۰.۶۷%۴.۸۳%۰.۱۸%Ƀ ۰.۰۰۰۷۹۹۱۱$ ۳۴.۶۹ M$ ۵.۱۴ M۲.۲۷ M TRBبی نهایت۰.۱۵" برابر "۰.۰۰%
۴۴۶KMD$ ۰.۲۵۳۷۶۳ ۸,۴۲۵۰.۲۹%۰.۴۴%۵.۸۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۳۲۶$ ۳۴.۰۰ M$ ۹۶۵.۵۹ K۱۳۳.۹۹ M KMD۲۰۰.۰۰ M KMD۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۵۲۰WTC$ ۰.۳۱۳۷۴۷ ۱۰,۴۱۶۰.۰۷%۵.۱۶%۶.۷۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۶۴۰$ ۲۵.۴۱ M$ ۱.۵۷ M۸۰.۹۸ M WTC۱۰۰.۰۰ M WTC۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۵۳۸GRS$ ۰.۲۹۳۴۲ ۹,۷۴۲۰.۱۲%۰.۳۲%۶.۹۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۵۳۴$ ۲۳.۷۷ M$ ۶۳۴.۰۶ K۸۱.۰۱ M GRS۱۰۵.۰۰ M GRS۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۵۵۶BEAM$ ۰.۱۸۲۸۹۵ ۶,۰۷۲۰.۰۱%۲.۵۵%۴.۱۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۹۵۶$ ۲۲.۷۰ M$ ۱.۲۸ M۱۲۴.۱۰ M BEAM۲۶۲.۸۰ M BEAM۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۵۷۰CTXC$ ۰.۱۰۸۰۴۲ ۳,۵۸۷۰.۱۷%۱.۲۵%۴.۸۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۵۶۵$ ۲۱.۷۹ M$ ۱.۶۰ M۲۰۱.۶۸ M CTXC۲۹۹.۷۹ M CTXC۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۱۰۰۰NXS$ ۰.۰۵۲۶۱۷ ۱,۷۴۷۰.۰۵%۱.۰۳%۷.۳۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۷۵$ ۳.۹۰ M$ ۶۸۷.۷۵۷۴.۰۸ M NXS۷۸.۰۰ M NXS۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%